JAARVERSLAG Vereniging Personeelscluster Oost Nederland te Wehl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG Vereniging Personeelscluster Oost Nederland te Wehl"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2019 Vereniging Personeelscluster Oost Nederland te Wehl

2 Inhoudsopgave Blad Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Bestuursverslag algemeen instellingsbeleid 3 Bestuursverslag financieel beleid 19 Gegevens over de rechtspersoon 21 Jaarrekening Grondslagen 22 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht Toelichting behorende tot de balans 27 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 31 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 32 Kengetallen 36 Gebeurtenissen na balansdatum 38 Overige gegevens Controleverklaring 39 Bijlagen Overzicht resultaten deelexploitaties 42 Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 2

3 Bestuursverslag algemeen instellingsbeleid Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 3

4 Bestuursverslag algemeen instellingsbeleid Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 4

5 Bestuursverslag algemeen instellingsbeleid Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 5

6 Bestuursverslag algemeen instellingsbeleid Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 6

7 Bestuursverslag algemeen instellingsbeleid Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 7

8 Bestuursverslag algemeen instellingsbeleid Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 8

9 Bestuursverslag algemeen instellingsbeleid Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 9

10 Bestuursverslag algemeen instellingsbeleid Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 10

11 Bestuursverslag algemeen instellingsbeleid Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 11

12 Bestuursverslag algemeen instellingsbeleid Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 12

13 Bestuursverslag algemeen instellingsbeleid Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 13

14 Bestuursverslag algemeen instellingsbeleid Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 14

15 Bestuursverslag algemeen instellingsbeleid Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 15

16 Bestuursverslag algemeen instellingsbeleid Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 16

17 Bestuursverslag algemeen instellingsbeleid Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 17

18 Bestuursverslag algemeen instellingsbeleid Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 18

19 Bestuursverslag financieel beleid Analyse resultaat ten opzichte van begroting en verslagjaar Het exploitatiesaldo 2019 is ten opzichte van 2018 toegenomen met Verschil werkelijk exploitatiesaldo en begroot exploitatiesaldo 2019 Het werkelijke exploitatiesaldo 2019 bedraagt Het begrote exploitatiesaldo 2019 bedroeg Dit verschil is als volgt te verklaren: 3.5 Overige baten hoger dan begroot Dit komt voornamelijk doordat PON werkzaamheden heeft verricht in het kader van de Daarnaast zijn de bijdrage pool I schoolbesturen en bijdrage administratiekosten/overhead ook meer inkomsten administratiekosten / overhead. bijdrage van het Samenwerkingsverband niet meegenomen is in de begroting; deze cijfers waren destijds niet bekend. Tevens zijn er meer verzoeken door niet PON leden afgenomen, waardoor de bijdragen personeelssterkte bij de besturen. 5.1 Financiële baten hoger dan begroot 32 Verschil werkelijke baten en begrote baten Personeelslasten hoger dan begroot uitbetalingen van VOG's aan poolers. en komt derhalve niet in de winst- en verliesrekening. 4.2 Afschrijvingen lager dan begroot, doordat er een aantal ICT investeringen halverwege het jaar 2019 volledig zijn afgeschreven conform afschrijvingstermijn. 4.3 Huisvestingslasten hoger dan begroot Overige lasten lager dan begroot Daarentegen vallen de posten voor vervangingsplanner en communicatie vallen totaal Verschil werkelijke lasten en begrote lasten Recapitulatie: Verschil werkelijke baten en begrote baten Verschil werkelijke lasten en begrote lasten Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 19

20 Bestuursverslag financieel beleid Begroting 2019 Baten 3.5 Overige baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Saldo baten en lasten Saldo financiële baten en lasten 5.1 Financiële baten Financiële lasten Resultaat Investeringen en financieringen Investeringen In 2019 is geïnvesteerd in materiële vaste activa voor een bedrag van Langlopende leningen Per balansdatum zijn er geen langlopende leningen. Ondertekening Datum: Vereniging Personeelscluster Oost Nederland Handtekening bestuurder Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 20

21 Gegevens over de rechtspersoon Bestuur Naam bestuur: Vereniging Personeelscluster Oost Nederland Voorzitter en Algemeen directeur: Mevrouw M. Schouten Inschrijvingsnummer KvK: De financiële en personele administratie wordt verzorgd door de Coöperatieve Vereniging Cabo U.A. Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 21

22 Grondslagen Activiteiten Het PON verricht werkzaamheden ter verzekering van de goede gang van het, door haar leden verzorgde, onderwijs en biedt ondersteuning bij de opzet en uitvoering van integraal personeelsbeleid, met bijzondere aandacht voor mobiliteit, werkgelegenheid, ziekteverzuim en vervangingen. Algemeen De jaarrekening is qua indeling en inhoud samengesteld aan de hand van de Regeling Jaarverslaggeving RJK C1. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover ze op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De bedragen zijn opgenomen in euro's. Vergelijkende cijfers Voorzover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar, alsmede de cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het verantwoordingsjaar. Waardering van de activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineair berekende afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De aangewende investeringssubsidies worden zichtbaar in mindering gebracht op de boekwaarde van de materiële vaste activa. Afschrijvingen vinden plaats vanaf moment in gebruik name. Afschrijvingspercentages inventaris en apparatuur: Economische levensduur: - ICT 20% 5 jaar - Meubilair 10% 10 jaar - Overige inventaris 12,5% 8 jaar Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Algemene reserve De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht. Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de toelichting op de balans. Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 22

23 Grondslagen Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een specifiek doel. Bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Aan de bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de reserve komen, een inschatting van het totaal van de uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven zullen worden gedaan. Voorzieningen De voorzieningen worden gevormd voor in rechte of verplichtingen die op balansdatum bestaan en waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijke is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op activa in mindering zijn gebracht. Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt maar die voortkomen uit risico's die op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum. Kortlopende schulden en overlopende passiva De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar en zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Grondslagen van bepaling resultaat Personele Lasten Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de instelling, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op o.a. het inhuren van extra personeel, scholingskosten, bedrijfsgezondheidszorg. Huisvestingslasten Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor de huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Overige lasten De overige lasten hebben betrekking op de uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Financiële baten en lasten De financiële baten en lasten betreffen de op het verslagjaar betrekking hebbende rentebaten op spaarrekeningen alsmede rentelasten op eventueel uitgegeven leningen. Pensioenverplichtingen Er is sprake van een toegezegde pensioenregeling. Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel op pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze toegezegd pensioenregeling is verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde-bijdrage regeling. Voor de pensioenregeling worden op verplichte basispremies betaald aan het pensioenfonds. Behalve de premiebetaling zijn er geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze regeling. Er is geen verplichting in geval van een tekort bij het pensioenfonds tot het voldoen van aanvullende bijdrage anders dan toekomstige premies. De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien deze leiden tot een terugstorting of tot een vermindering van toekomstige betalingen. De beleidsdekkingsraad van het ABP per 31 december 2019 bedroeg 95,8% (31 december 2018: 103,8%). De dekkingsgraad van het ABP per 31 december 2019 bedroeg 97,8% (31 december 2018: 97%). Stelselwijziging In het kalenderjaar 2019 is geen sprake geweest van een stelselwijziging. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 23

24 Balans per 31 december na resultaatbestemming Activa Vaste activa 1.2 Materiële vaste activa Vlottende activa 1.5 Vorderingen Liquide middelen Totaal activa Passiva 2.1 Eigen vermogen Kortlopende schulden Totaal passiva Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 24

25 Staat van baten en lasten Jaarrekening Begroting Jaarrekening Baten 3.5 Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Resultaatbestemming Algemene reserve PON Algemene reserve Arbocontract Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 25

26 Kasstroomoverzicht Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo baten en lasten Aanpassingen voor: - afschrijvingen mutaties eigen vermogen mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen kortlopende schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Waardeverandering effecten - - Betaalde interest Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Investeringen in financiële vaste activa Mutatie liquide middelen Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen Eindstand liquide middelen Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 26

27 Toelichting behorende tot de balans Aanschafprijs Cumulatieve Boekwaarde Investeringen Desinvest. Afschrijvingen Aanschafprijs Cumulatieve Boekwaarde afschrijvingen afschrijvingen Activa 1.2 Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur ICT Meubilair Overige inventaris Gehanteerde afschrijvingspercentages: ICT 20%; meubilair 10%; overige inventaris 12,5%. Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 27

28 Toelichting behorende tot de balans Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen Rente bedrijfsplusrekening Rabobank Nog te factureren POOLII Te ontvangen betaalde kosten PPOG vanaf Te ontvangen PPOG in verband met afrekening eigen vermogen Te ontvangen omzetbelasting Vergoeding plaatsing dos poolers aug-dec Contributie 2019 en afrekening 2018/ Loonbaangesprekken Arbo unie dubbele betaling Doorbelasting arbokosten Doorbelasting netwerk PON-CABO Liemersnovum wga erd verrekening Doorbelasting kosten lerarentekort Doorbelasting kosten kweekvijver Werkzaamheden subsidie lerarentekort Overlopende activa Vooruitbetaalde kosten Verstrekte voorschotten Totaal vorderingen Liquide middelen Kasmiddelen Tegoeden op bank- en girorekeningen Rabobank rekening-courant Rabobank bedrijfsplusrekening Totaal liquide middelen Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 28

29 Toelichting behorende tot de balans Bestemming Overige Stand per resultaat mutaties Stand per Eigen vermogen Algemene reserve PON Arbocontract Bestemmingsreserves Totaal eigen vermogen Kortlopende schulden Vooruitontvangen bedragen Vooruitgefactureerde bedragen jaarlijkse bijdrage matches 18/19 jan-jul Vooruitgefactureerde bedragen vaste bijdrage scholen jan-jul Vooruitgefactureerde bedragen vergoeding dos poolers jan-jul Vooruitgefactureerde bedragen vergoeding 4+ pooler jan-jul 506 Vooruitgefactureerde bedragen loopbaankoerstrajecten Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Schulden terzake van pensioenen ABP/Loyalis Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 29

30 Toelichting behorende tot de balans Overige kortlopende schulden Nog te betalen afrekening VF Pool Netto salaris Kosten Rabobank 4e kw CVT vergoeding Siptique dec Veluwezoom dec Mijn Plein aug-dec Odolphy dec Bronkhorst dec Kade GelderVeste 4e kw LiemersNovum wga erd herberekening Correctie matches Rolf Groep licentie okt-dec Cabo wzh 4e kw Maximedia afrekening december Project lerarentekort Aanspraken vakantiegeld Totaal kortlopende schulden * De afrekening van het Vervangingsfonds vindt plaats op schooljaarbasis. Specificatie van het bedrag Saldo afrekeningen 2014 tot en met Vervangingen incl. afrekening Resultaat Pool I Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 30

31 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Ultimo boekjaar bedraagt de jaarlijkse verplichting voor de lopende contracten: ingangsdatum einddatum contract contract Huur Gemeente Doetinchem jaarlijks Gemeente Doetinchem jaarlijks Arbodienstverlening Marja Wekking Arbeidsdeskundig Adviesbureau jaarlijks Liefstingh bedrijfsmedisch advies jaarlijks Heinen Arbeidsmedisch Advies jaarlijks Rendement in verzuim (Odolphy) jaarlijks Vervangingsplanner Maxi Media (VABO-systeem) jaarlijks Huur kopieerapparaat Ricoh jaarlijks CRM online Perfectview jaarlijks Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 31

32 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Jaarrekening Begroting Jaarrekening Overige baten Verhuur onroerende zaken Overige Personeelslasten Lonen en salarissen Overige personele lasten Afschrijvingen Materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Administratie- en beheerslasten Inventaris en apparatuur Overige lasten Financiële baten en lasten Resultaat Uitsplitsing accountantskosten Honorarium onderzoek jaarrekening Honorarium andere controleopdrachten Honorarium fiscale adviezen Honorarium ander niet-controledienst Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 32

33 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Jaarrekening Begroting Jaarrekening Overige baten Verhuur onroerende zaken Verhuur onroerende zaken Overige Contributie scholen Bijdrage matches Jaarlijkse bijdrage matches Vergoeding plaatsing poolers Begeleiding 4 plus poolers Bijdrage administratiekosten/overheadkosten Vergoeding begeleiding/mediation Vergoeding assessment Kweekvijver Bijdrage scholen Arbocontract Bijdrage POOLI schoolbesturen Overige baten Totaal overige baten Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 33

34 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Jaarrekening Begroting Jaarrekening Personeelslasten Het totaal aan lonen en salarissen uit is opgebouwd uit de volgende componenten: Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Gemiddeld aantal fte's 8,37 7,40 7, Lonen en salarissen Loonkosten algemeen Loonkosten directie Overige personeelslasten Kosten derden Extern personeel Begeleidingstrajecten Advieskosten bureau Overige Scholing Arbodienst contract Arbo-verrichtingen poolers Commissie van toezicht Netwerk PON / Cabo ALV Reis- en verblijfkosten Kantinekosten Kosten deelnemers Arbo Kweekvijver Verhaal WGA-uitkering Overige personele lasten Overige lasten extern personeel Werkkostenregeling Afrekening VF Pool Totaal personeelslasten Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 34

35 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Jaarrekening Begroting Jaarrekening Afschrijvingen Materiële vaste activa Afschrijving ICT Afschrijving meubilair Afschrijving overige inventaris Totaal afschrijvingen Huisvestingslasten Huisvesting Schoonmaakkosten Overige lasten Administratie- en beheerslasten Administratiekosten Cabo Accountantskosten Netwerkbeheer Inventaris en apparatuur Drukwerk Kleine inventaris Kantoorbenodigdheden Vervangingsplanner Overige Telefoonkosten Communicatie Bijdrage PPOG Porti en repro Documentatiecentrum / abonnementen Verzekeringen Representatie / PR Vergaderkosten Activiteiten loopbaancentrum Kosten banken Totaal overige lasten Financiële baten en lasten 5.1 Rentebaten Rente-opbrengst Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 35

36 Kengetallen Kengetallen financiële positie PON 2019 PON 2018 PON 2017 Liquiditeit (current ratio) De current ratio geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op korte termijn (1 jaar) kan worden voldaan. Een current ratio van 1,00 is voldoende. Vlottende activa Kortlopende schulden ,39 1,12 1,03 Solvabiliteit De solvabiliteit geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op lange termijn kan worden voldaan. Een solvabiliteitsratio tussen 0,30 en 0,70 is wenselijk. Eigen vermogen plus voorzieningen Balanstotaal ,30 0,12 0,04 Rentabiliteit gewone bedrijfsvoering De rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen het resultaat uit gewone bedrijfsvoering en de totale baten. Een rentabiliteit van minimaal 0% is wenselijk. Resultaat gewone bedrijfsvoering Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten ,0 % 8,1 % 2,9- % Vermogen ten opzichte van totale baten Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten Algemene reserve / baten * 100% ,0 % 16,9 % 10,8 % Vrij besteedbaar vermogen ten opzichte van totale lasten Algemene reserve minus materiële vaste activa Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten ,7 % 16,0 % 6,7 % Investeringen ten opzichte van totale baten Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten Investeringen in ICT / baten * 100% ,5 % 0,1 % 1,0 % Investeringen in meubilair / baten * 100% - 0,0 % 0,0 % 0,1 % Investeringen in overige inventaris / baten * 100% - - 0,0 % 0,0 % 0,1 % Totaal investeringen / baten * 100% ,5 % 0,1 % 1,2 % Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 36

37 Kengetallen Procentuele verdeling baten 3.5 Overige baten ,0 % 100,0 % 99,9 % 5.1 Financiële baten ,0 % 0,0 % 0,1 % Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten ,0 % 100,0 % 100,0 % PON 2019 PON 2018 PON 2017 Procentuele verdeling lasten 4.1 Personele lasten ,3 % 83,3 % 80,9 % 4.2 Afschrijvingen ,9 % 1,2 % 1,5 % 4.3 Huisvestingslasten ,3 % 2,5 % 2,7 % 4.4 Overige instellingslasten ,5 % 13,0 % 15,0 % 5.4 Financiële lasten - - 0,0 % 0,0 % 0,0 % Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten ,0 % 100,0 % 100,0 % Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 37

38 Gebeurtenissen na balansdatum Als gevolg van het uitbreken van de Covid-19 crisis is een onzekere situatie ontstaan. Deze onzekerheid wordt mede veroorzaakt door maatregelen welke door de overheid worden ingesteld om de verspreiding van het Covid-19-virus te beperken. Het effect en de vraag of dit op termijn kan leiden tot continuïteitsproblemen is onduidelijk. De overheid heeft steunmaatregelen aangekondigd, echter de exacte uitvoering en uiteindelijke afwikkeling hiervan is nog onduidelijk. Wij zijn van mening dat de waarderingsgrondslagen op basis van continuïteit kunnen worden gehandhaafd. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de instelling. Hoewel het nog onzeker is, zijn wij op dit moment van mening dat de gevolgen van het Covid-19-virus geen materiele negatieve effecten zullen hebben op onze financiële conditie of liquiditeit. Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 38

39 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Vereniging Personeelscluster Oost-Nederland VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2019 ONS OORDEEL Wij hebben de jaarrekening 2019 van Vereniging Personeelscluster Oost-Nederland te Doetinchem gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging Personeelscluster Oost- Nederland op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 Kleine Organisaties-zonderwinststreven. De jaarrekening bestaat uit: 1. de balans per 31 december 2019; 2. het staat van baten en lasten over 2019; en 3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. DE BASIS VOOR ONS OORDEEL Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening. Wij zijn onafhankelijk van Vereniging Personeelscluster Oost-Nederland, zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.. Accountants - Belastingadviseurs - Management Consultants Zuiderval 60 - Postbus CH Enschede T: E: MAZARS N.V. Statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr )

40 VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: het bestuursverslag; gegevens over de rechtspersoon; de overige gegevens; bijlage: Overzicht resultaten deelexploitaties. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuurs-verslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven. BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR VOOR DE JAARREKENING Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 Kleine Organisatieszonder-winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de vereniging in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vereniging te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vereniging.

41 ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: het identificeren en inschatten van de risico s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging; het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een vereniging haar continuïteit niet langer kan handhaven; het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

42 Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. Enschede, 9 juli 2020 MAZARS N.V. G.J.H. Oude Voshaar RA

43 Overzicht resultaat deelexploitaties PON Arbocontract Pool I Staf Pool I Pool II LBC Totaal 3 Baten 3.5 Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 42

44 Staat van baten en lasten PON Jaarrekening Begroting Jaarrekening Baten 3.5 Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Resultaatbestemming Algemene reserve Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 43

45 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten PON Jaarrekening Begroting Jaarrekening Overige baten Verhuur onroerende zaken Verhuur onroerende zaken Detachering personeel Detachering personeel Overige Contributie scholen Overdracht contributie Kweekvijver Overige baten Totaal overige baten Personeelslasten Lonen en salarissen Loonkosten personeel tbv PON Loonkosten directie Overige personeelslasten Kosten derden Advieskosten Overige Scholing Arbodienst contract Arbo-verrichtingen poolers Commissie van toezicht Netwerk PON / Cabo ALV Kantinekosten Kweekvijver Overige personele lasten Overige lasten extern personeel Werkkostenregeling Totaal personeelslasten Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 44

46 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten PON Jaarrekening Begroting Jaarrekening Afschrijvingen Materiële vaste activa Afschrijving ICT Afschrijving meubilair Afschrijving overige inventaris Totaal afschrijvingen Huisvestingslasten Huur Huisvesting Schoonmaakkosten Overige lasten Administratie- en beheerslasten Administratiekosten Cabo Accountantskosten Netwerkbeheer Inventaris en apparatuur Drukwerk Kleine inventaris Kantoorbenodigdheden Overige Telefoonkosten Communicatie Bijdrage PPOG Porti en repro Documentatiecentrum / abonnementen Verzekeringen Representatie / PR Vergaderkosten Kosten banken Totaal overige lasten Financiële baten en lasten 5.1 Rentebaten Rente-opbrengst Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 45

47 Staat van baten en lasten Arbocontract Jaarrekening Begroting Jaarrekening Baten 3.5 Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Resultaatbestemming Algemene reserve Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 46

48 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Arbocontract 3.5 Overige baten Jaarrekening Begroting Jaarrekening Overige Bijdrage scholen Arbo Overige baten Totaal overige baten Personeelslasten Lonen en salarissen Loonkosten personeel tbv Arbo Overige personele lasten Overige Scholing Kantinekosten Kosten deelnemers Arbo Totaal personeelslasten Huisvestingslasten Huisvesting Schoonmaak door derden Overige instellingslasten Administratie- en beheerslasten Administratiekosten Cabo Netwerkbeheer Inventaris, apparatuur Drukwerk Kantoorbenodigdheden Overige Telefoon Communicatie Porti/repro Documentatiecentrum/abonnementen Representatie/PR Totaal overige instellingslasten Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 47

49 Staat van baten en lasten Pool I (nr. 94) Jaarrekening Begroting Jaarrekening Baten 3.5 Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Resultaatbestemming Algemene reserve Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 48

50 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Pool I Jaarrekening Begroting Jaarrekening Overige baten Overige Bijdrage POOLI besturen Personeelslasten Overige personeelslasten Kosten derden Begeleidingstrajecten Overige Scholing Arbodienst contract Arbo-verrichtingen poolers Reis- en verblijfskosten Verhaal wga uitkering Overige personele lasten Overige lasten extern personeel Afrekening VF Pool* Totaal personeelslasten * Het resultaat van Pool I wordt meegenomen in de afrekening van VF Pool. Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 49

51 Staat van baten en lasten Staf Pool I (nr. 94) Jaarrekening Begroting Jaarrekening Baten 3.5 Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Resultaatbestemming Algemene reserve Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 50

52 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Staf Pool 1 (nr. 94) 3.5 Overige baten Jaarrekening Begroting Jaarrekening Overige Overdracht contributie Begeleiding 4+ poolers Bijdrage administratiekosten/overheadkosten Vergoeding assessment Totaal overige baten Personeelslasten Loonkosten personeel tbv pool I Overige personeelslasten Kosten derden Extern personeel Advieskosten bureau Overige Scholing Kantinekosten Uitkeringen Uitkering UWV Totaal personeelslasten Afschrijvingen Afschrijvingen ICT Huisvestingslasten Huisvesting Schoonmaak door derden Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 51

53 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Staf Pool 1 (nr. 94) Jaarrekening Begroting Jaarrekening Overige lasten Administratie- en beheerslasten Administratiekosten Cabo Netwerkbeheer Inventaris, apparatuur Drukwerk Kantoorbenodigdheden Vervangingsplanner Overige Telefoon Communicatie Porti/repro Documentatiecentrum/abonnementen Representatie/PR Totaal overige lasten Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 52

54 Staat van baten en lasten Pool II Jaarrekening Begroting Jaarrekening Baten 3.5 Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Resultaatbestemming Algemene reserve Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 53

55 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Pool II Jaarrekening Begroting Jaarrekening Overige baten Overige Opbrengst matches Jaarlijkse bijdrage matches Vergoeding plaatsing poolers Totaal overige baten Personeelslasten 4.1 Personele lasten Loonkosten personeel tbv pool II Overige Scholing Reis- en verblijfskosten Kantinekosten Overige lasten extern personeel Totaal personeelslasten Afschrijvingen Afschrijving ICT Huisvestingslasten Huisvesting Schoonmaak door derden Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 54

56 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Pool II Jaarrekening Begroting Jaarrekening Overige instellingslasten Administratie- en beheerslasten Administratiekosten Cabo Netwerkbeheer Inventaris, apparatuur Drukwerk Kantoorbenodigdheden Vervangingsplanner Overige Telefoon Communicatie Porti/repro Documentatiecentrum/abonnementen Representatie/PR Totaal overige instellingslasten Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 55

57 Staat van baten en lasten Loopbaancentrum Jaarrekening Begroting Jaarrekening Baten 3.5 Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Resultaatbestemming Algemene reserve Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 56

58 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Loopbaancentrum 3.5 Overige baten Jaarrekening Begroting Jaarrekening Overige Overdracht contributie Vergoeding begeleiding/mediation Totaal overige baten Personeelslasten Loonkosten personeel tbv LBC Overige personeelslasten Kosten derden Extern personeel Overige Scholing Kantinekosten Totaal personeelslasten Afschrijvingen Afschrijving meubilair Huisvestingslasten Huisvesting Schoonmaak door derden Overige instellingslasten Administratie- en beheerslasten Administratiekosten Cabo Netwerkbeheer Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 57

59 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Loopbaancentrum Jaarrekening Begroting Jaarrekening Inventaris, apparatuur Drukwerk Kantoorbenodigdheden Overige Telefoon Communicatie Porti/repro Documentatiecentrum/abonnementen Representatie/PR Vergaderkosten Activiteiten loopbaancentrum Totaal overige instellingslasten Vereniging Personeelscluster Oost Nederland blad 58