ROTONDE Maandelijks informatieblad van de Gemeente Damsterboord en de Walfriedgemeenschap voor Lewenborg en omgeving:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROTONDE Maandelijks informatieblad van de Gemeente Damsterboord en de Walfriedgemeenschap voor Lewenborg en omgeving:"

Transcriptie

1 ROTONDE Maandelijks informatieblad van de Gemeente Damsterboord en de Walfriedgemeenschap voor Lewenborg en omgeving: Lewenborg-Drielanden-Zilvermeer-Ulgersmaborg- Oosterhoogebrug-Ruischerwaard-Ruischerbrug- Noorddijk-Meerstad-Middelbert-Engelbert JAARGANG 49, NR. 6 5 juni t/m 4 juli 2020

2 ROTONDE De Rotonde is een gezamenlijk kerkblad van de Walfriedgemeenschap van de R.K. Hildegard van Bingen parochie en de Protestantse Gemeente Damsterboord. De eindverantwoordelijkheid voor deze uitgave berust bij het bestuursoverleg van de locatieraad Walfried van de Hildegard van Bingenparochie en de kerkenraad van Damsterboord. REDACTIE ROTONDE Kopij inleveren bij: Margreeth Nagel Tini van Rein adres: Overig redacteur: Anneliese Smoorenburg Administratie: Margreeth Nagel adres: Banknr. NL23INGB t.n.v. Vereniging van Kerken Lewenborg e.o. Uw vrijwillige bijdragen zijn van harte welkom PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD Predikant: ds. J. Wilts, Tel. bereikbaar: zie pagina Damsterboord Scriba: D.G. van der Laan m.i.v.16 juni: Janny Wieringa Postadres: Postbus 9145, 9703 LC Groningen BANK DIACONIE: NL28INGB t.n.v. Diaconie Damsterboord Ledenadministratie: Mw. S. Kuper Tijdelijke Koster Stefanuskerk: Reinder de Jager Contactadres Kerkenheem W. Hartsema Banknr. NL69INGB t.n.v. protestantse gemeente Damsterboord WALFRIEDGEMEENSCHAP H. HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE Website Pastoor: Arjen Jellema Secretaris: vacant Budgethouder : R. v. Nimwegen Ledenadministratie: H. van Eerden Banknr. NL08INGB t.n.v. Penningm. Walfriedparochie Groningen Emmauskerk Ra 4, 9733HS Bespreken zaalruimte: alleen telefonisch, bij mevrouw Wil Dol

3 ROTONDE Het eerste gedeelte van ROTONDE bevat informatie van en voor alle kerken. Het tweede en derde gedeelte bevatten uitsluitend informatie over de afzonderlijke kerken. Rotonde verspreiden we in principe gratis. Mocht u ons blad niet ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze administratie. Voor de inleverdata verwijzen wij u naar de kaders aan het eind van de desbetreffende gedeeltes. Te laat ingeleverde kopij kan om technische redenen niet meer geplaatst worden. Digitale Rotonde U kunt Rotonde ook via onze websites lezen. -2/ en/of Rotonde blijft ook in zijn papieren vorm bestaan. Wilt u zich afmelden voor de papieren Rotonde mail dan naar: o.v.v. opzeggen + uw naam + adres. LEZINGEN/ EREDIENSTEN 7 juni Trinitatis 14 juni 1e na Trinitatis 21 juni 1 e van de zomer 28 juni 2 e van de zomer 5 juli 3 e van de zomer Exodus 34,4-9 Jesaja 12,1-6 Jeremia 20,7-13 Jeremia 29,1,4-14 Zacharia 9,9-12 Matteüs 28,16-20 Matteüs 9,35-10,15 Matteüs 10,16-33 Matteüs 10,34-42 Matteüs 11,25-30 OECUMENISCHE VIERINGEN In verband met de coronamaatregelen is er geen oecumenische viering in de Emmauskerk op 7 juni Afbeelding op de voorpagina: Andrej Roebljov: De heilige Drie-eenheid oudtestamentische_drievuldigheid 3

4 AFSCHEID VAN REDACTEUR VAN ROTONDE: LUCIA DRIESSEN Lucia heeft de redactie van Rotonde verlaten; ze schreef ons: corrigeren lukt me niet meer. Mijn hoofd is te vol, ben te druk met onze dochter(s). Sinds 1999 was Lucia redactielid, de langstzittende en ervaren redacteur van de huidige redactie Rotonde. Ze begon in de tijd dat het blad nog met knippen en plakken opgemaakt werd. Prints uit een computer uit die tijd met foto's ertussen geplakt, en dan gekopieerd. Martin Nieboer, die van redacteur was bij Rotonde schreef ons: Met grote nauwkeurigheid zag Lucia erop toe dat de lezers van Rotonde goed werden geïnformeerd. In de loop van de jaren had ze een soort turflijst aangelegd over onderwerpen die weer aan de orde moesten komen en van wie de kopij moest komen. Onjuiste of onduidelijke informatie haalde ze er feilloos uit, kromme zinnen en spelfouten, verkeerde of ontbrekende leestekens, weinig ontsnapte haar. Geweldig Als huidige redactie hebben we daar nog maar één ding aan toe te voegen: ze was de beste roostermaker voor het jaarlijkse verschijningsrooster, alert op de juiste inleverdata en de door het jaar heen ook afwijkende kopij- en verschijningsdata door feestdagen. Dank je wel, Lucia, voor je inzet afgelopen decennia. Margreeth, Tini en Anneliese ps: en we mogen haar altijd nog appen als we ergens niet uitkomen. INTERKERKELIJKE BIBLIOTHEEK Al een aantal weken is de bibliotheek niet open geweest op de donderdagavond. Het leek ons beter om niet onnodig mensen in gevaar te brengen i.v.m. het coronavirus. Misschien als de maatregelen versoepeld worden kunnen we toch uitlenen als u denkt om de 1 ½ meter afstand tussen personen. BIBLIOTHEEKNIEUWS Hierbij willen we een nieuw boek onder de aandacht brengen. Herman Verbeek, ( ) priester, politicus, publicist, Stefan van de Poel, Uitg. Verloren, 2020 Een tragisch levensverhaal/biografie verhaalt van een Groningse katholieke priester, zijn jeugd aan de Verlengde Hereweg, zijn vader en zijn drijfveren in alles wat hij ondernam. Hij zat voor de PPR in het Europees parlement en werkte voor de Stichting Folkeringestraat Synagoge in de stad Groningen. In de katholieke kerk behoorde hij tot de groep vernieuwers, die de kerk dichter bij de mensen wilden brengen. Zijn leven eindigde in een zelfgekozen isolement, alvorens er kanker bij hem werd geconstateerd. 4

5 Overweging bij Johannes 20,19-23 Beste medegelovigen, vandaag vieren we de gave van de Geest. Eén dag per jaar vieren we dit, maar de Geest is natuurlijk elke dag werkzaam in ons. Toch is het wel goed om bij stil te staan bij dit feest en wat het voor ons kan betekenen. Toen ik de lezingen van vandaag las, werd ik door één ding getroffen. Namelijk het eerste woord van Jezus als hij binnentreedt in de kring van bange leerlingen. Vrede zij u. Hij zegt het zelfs tot tweemaal toe. En dan maakt vrees plaats voor vrede en breekt vreugde door. En hierop volgt dan een zending: Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend Ik u. Wanneer angst wijkt voor vrede kan Jezus zijn leerlingen een zending toevertrouwen. Bange leerlingen die zich opsloten veranderen in enthousiaste verkondigers van een Blijde Boodschap. In onze samenleving leeft veel angst. Op dit moment is de angst voor het coronavirus en de gevolgen van de coronacrisis voor onze samenleving op economisch gebied groot. En dat is heel begrijpelijk. We gaan een onzekere toekomst tegemoet. Ik wil de gevolgen van de coronacrisis absoluut niet bagatelliseren. Maar over het algemeen genomen is angst een slechte raadgever voor gedrag. In een artikel in het Dagblad van het Noorden van 16 mei las ik over angst en de gevolgen ervan op ons gedrag. Angst is niet rationeel. Het is een gevoel dat meestal niet klopt als je kijkt naar nuchtere feiten en cijfers. Psychologen stellen dat we de risico s van alledaagse zaken vaak te laag inschatten. En bijzondere risico s, zoals die van een terroristische aanslag of van een dodelijk virus, schatten we volgens hen snel te hoog in. Zo zijn meer dan Britten recent gestopt met roken omdat ze bang zijn voor het coronavirus. Geweldig natuurlijk dat zoveel mensen met roken gestopt zijn! Maar er sterven in ons land meer dan mensen per jaar aan de gevolgen van roken als longkanker, slokdarmkanker, COPD en hartinfarcten. Dat is al jaren bekend, en toch heeft dat niet tot zulke massale stop-acties geleid. Angst houdt zich niet aan statistieken. 5

6 Er leeft ook veel angst in onze samenleving voor aanslagen, voor vluchtelingen en vreemdelingen. Aanslagen door extremisten worden over de hele wereld gepleegd. Media en sommige politieke partijen doen het soms voorkomen als een campagne van jihadistische moslims tegen het christelijke westen. Maar door moslimterreur zijn vele malen meer moslims omgekomen dan westerlingen, laat staan christenen. En de kans om in eigen huis van de trap te vallen is vele malen groter dan het slachtoffer te worden van een aanslag. Maar toch In verkiezingstijd gaat het vaak om vluchtelingen en vreemdelingen. Een oud-collega van mij, die in Ter Apel woont, heeft ooit eens in de trein een jongeman ontmoet en raakte met hem in gesprek. Het was een asielzoeker en hij moest naar het asielcentrum in Ter Apel. Het is al enkele jaren geleden. Zij besloot toen om hem een lift te geven van het station naar het AZC. Later vertelde ze over het voorval aan andere mensen. En één van de meest gehoorde reacties was: dat je dat zo maar durfde. Was je niet bang? Wat ziet je wereld er anders uit als je veel onschuldige situaties met angst en wantrouwen tegemoet gaat! Mijn collega had een heel prettige ontmoeting met iemand met wie ze een goed gesprek heeft gehad. Maar omdat haar gesprekspartner een vreemdeling was, zouden velen niet met hem in gesprek zijn gegaan. En het zijn niet alleen vreemdelingen die met vooroordelen te maken krijgen. De afgelopen weken waren er ook voorvallen van homohaat in het nieuws. En ik heb verschillende dikke mensen meegemaakt die ook heel erg de neiging hebben om zich terug te trekken omdat ze zich niet geaccepteerd voelen. Beoordeeld, veroordeeld eigenlijk. En daarom maar liever thuis blijven dan iets ondernemen. Mensen met schulden krijgen ook vaak te maken met vooroordelen: het zal hun eigen schuld wel zijn... Angst en vooroordelen zaaien verdeeldheid. Maar Pinksteren is een feest van geestdrift, van hoop en optimisme. Pinksteren verbindt eenheid en verscheidenheid. Mensen van verschillende afkomst komen op de verkondiging van de leerlingen van Jezus af. De mensen zijn verschillend, maar onder invloed van de Geest begrijpen ze elkaar. Het evangelieverhaal van vandaag maakt duidelijk hoe Jezus onder ons aanwezig blijft, al is Hij teruggegaan naar zijn vader. Hij vervult wat hij in zijn afscheidsrede beloofde. Hij schenkt vrede, vreugde, hij zendt de heilige Geest. Hij breekt de ban van angst, die apostelen binnen hield. Hij zendt hen voor een werk van vergeving en verzoening. 6

7 Wat toen gebeurde, gebeurt steeds opnieuw. De Geest wil ook ons bijstaan en helpen. En in deze tijd in het bijzonder helpen om niet beheerst te worden door angst, maar ons inspireren om voorzichtig en met wijsheid ons samenleven en ook ons kerkelijk leven vorm geven. Samen bidden, Gods grote daden loven, maar ook aan de slag in de Geest van Jezus: hongerigen voeden, mensen helpen en nabij zijn. Jezus wil ook ons zijn vrede aanzeggen en ook ons zenden. Er is werk genoeg aan de winkel. Mede namens Pastoor Arjen Jellema en Sander Hof wens ik u een zalig Pinksterfeest en dat we allen bezield mogen worden door het vuur van de Geest. Pastor Myriam Oosting KOPIJ INLEVEREN: Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 3 juli t/m 29 augustus 2020 dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 19 juni Per 7

8 PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD EMMAÜSKERK STEFANUSKERK MAARTENSKERK Bereikbaarheid predikant: ds. Jan Wilts Telefonisch bereikbaar: in de regel: maandag, woensdag en donderdag, 's morgens rond 9 uur en rond uur; dinsdag rond uur, vrijdag wisselend; op andere tijden kunt u het ook gerust proberen of anders het antwoordapparaat inspreken, dan bel ik zo snel mogelijk terug. adres: Ziekenbezoek: in de regel bezoek ik op dinsdag- of woensdagmiddag degenen die in een zieken- of verpleeghuis opgenomen zijn, meldingen graag voor dinsdag uur. Vrije dag: zaterdag en eens in de twee weken (een gedeelte van de) vrijdag. vrije weken predikant Van 1 tot en met 16 juli ben ik vrij. In de volgende Rotonde leest u hoe de vervanging geregeld zal zijn. Rooster kerkdiensten zondag 7 juni 1 e na Pinksteren 14 juni 2 e na Pinksteren 21 juni 1 e van de zomer 28 juni 2 e van de zomer aanvang en kerk uur Stefanuskerk uur Stefanuskerk uur Stefanuskerk uur Stefanuskerk voorganger ds. Jan Wilts ds. Jan Wilts ds. Tiemo Meijlink ds. Jan Wilts informatie kerkbezoek opgeven online meevieren mogelijk bevestiging ouderling kerkbezoek opgeven online meevieren mogelijk kerkbezoek opgeven online meevieren mogelijk kerkbezoek opgeven online meevieren mogelijk 8

9 bij de kerkdiensten In de kerkdiensten in juni is er weer op beperkte schaal ruimte voor kerkgangers in de kerk. Wie de kerk wil bezoeken, moet zich van te voren opgeven. Hoe dat gaat, leest u elders in dit blad. Wie niet in de kerk kan of wil komen, kan online meevieren. We willen de kerkdienst zo inrichten dat die zowel thuis als in de kerk goed meegevierd kan worden. Dat betekent dat de kerkdienst niet te lang zal duren. Per keer zal het wat verschillen, maar het zal tussen 35 en 45 minuten zijn. Verder volgen we ongeveer de opzet van de afgelopen weken: veel ruimte voor de cantor, één schriftlezing, een korte overweging. De aanvangstijd zal weer uur worden, zoals we gewend waren tot half maart. Dat kan, omdat de capaciteit van kerkomroep uitgebreid is. VANUIT HET MODERAMEN Bijwonen van kerkdiensten in juni via aanmelding Nu de landelijke maatregelen wat zijn versoepeld heeft ook de PKN het advies aangepast voor het houden van diensten. Vanaf juni kunnen de diensten weer met kerkgangers gehouden worden. De maand juni geldt daarvoor als experimenteerfase. We zijn blij dat er weer kerkgangers de dienst kunnen bijwonen, maar dit kan alleen binnen bepaalde voorwaarden. Die voorwaarden zijn: dat het aantal mensen beperkt wordt dat we allemaal in staat zijn anderhalve meter afstand van elkaar te houden dat kerkgangers geen gezondheidsklachten hebben dat de kerkgangers zich van tevoren (voor elke zondag dat ze komen willen!) aanmelden dat de gemeente NIET kan meezingen De maand juni is dus een experimenteermaand. Het aantal kerkgangers zal beperkt blijven en een deel van ons zal thuis de dienst meevieren via kerkomroep. In deze maand zullen we ook zoeken naar een evenwichtige liturgie die zowel aansluit bij wie in de kerk als bij wie thuis meevieren. Het aanvangstijdstip wordt weer 10 uur. We rekenen er mee dat ook na juni het aantal kerkgangers beperkt zal moeten blijven, gezien de omvang en inrichting van ons kerkgebouw. Als u één of meer diensten in juni wilt bijwonen, vragen we u zich aan te melden. We hebben daarvoor een nieuw mailadres geopend: Alleen als u geen mail hebt kunt u bellen om zich aan te melden; Bel dan de kosterstelefoon: In de mail kunt u aangeven welke zondagen in juni u uitgenodigd wilt worden. Ieder die zich aanmeldt, proberen we in elk geval één keer uit te nodigen. Daar proberen we dan rekening mee te houden. Hoe eerder u zich aanmeldt hoe gemakkelijker het voor ons is om aan ieders wensen tegemoet te komen. Nadat u zich aangemeld heeft, kunt een uitnodiging verwachten om op een zondag de kerkdienst bij te wonen. Het is belangrijk dat u 9

10 tijdig aangeeft of u gebruik maakt van de uitnodiging, zodat we zicht houden op het aantal mensen. Met uw uitnodiging ontvangt u een protocol. Lees dat wanneer u het ontvangt goed door. Daarin gaan we onder meer in op de volgende aandachtspunten: tijdstip van aankomst, het binnenkomen, waar u gaat zitten, garderobe en toilet in de kerk zijn buiten gebruik jas mee in de bank toiletgebruik alleen in Kerkenheem geen koffie na afloop veilig vertrek voor iedereen napraten in en om het terrein van de kerk niet mogelijk. Het protocol zal per nieuwsbrief worden verspreid en ook op de website worden geplaatst. Voor de kerkdiensten na juni ontvangt u tijdig nieuwe informatie. Die zal ook weer via de nieuwsbrief, website en kerkbladen verspreid worden. Als u de nieuwsbrief nog niet ontvangt, maar dat wel zou willen, stuur dan een mailtje naar: Dit klinkt allemaal streng, helaas is dat nodig om de risico s in te perken. Maar we zien er vooral naar uit om u weer te ontmoeten en de kerk langzaam maar zeker weer te kunnen vullen. Vanuit het moderamen, Annie van Dam zondag 7 juni bevestiging Janny Wieringa tot ouderling We verheugen ons erop dat er weer kerkgangers in de kerk aanwezig kunnen zijn - al is het met allerlei beperkingen. En we zijn blij dat we in de eerste dienst waarin dat mogelijk is Janny Wieringa als ouderling mogen bevestigen. Dat is een mooi begin. Dat was aanvankelijk voorzien voor zondag 29 maart, maar dat kon toen niet doorgaan. Nu gelukkig wel. Janny wordt ouderling met als bijzondere opdracht het scribaat. In de afgelopen periode is ze ingewerkt. Online of in de kerk, we hopen dat u dit met ons meeviert en getuige bent voor haar ja. DIENST 15 MEI Sinds 15 maart jl. worden er op zondagochtend korte gebedsdiensten in de Stefanuskerk gehouden. Deze diensten worden ook muzikaal begeleid door Gerard van Reenen, niet op het orgel maar op harmonium. Op zondag 3 mei jl. speelde Femke van Reenen met hem mee. 10

11 Zij speelden het Largo en Allegro uit Sonate in Bes gr.t. van G. Ph. Telemann ( ) (een canon tussen de blokfluit en de bas van het harmonium). KERKBESTUUR OP AFSTAND We zitten met elkaar in een situatie die we bij de start van 2020 niet voor mogelijk hadden gehouden. Het is bemoedigend om te zien hoe de hele maatschappij met inventieve oplossingen komt om alles toch enigszins te laten doordraaien. Dat geldt ook voor de kerk als gemeenschap en als organisatie. Evenzogoed is het geheel sociaal- en maatschappelijk ontwrichtend. Veel mensen raken in een sociaal isolement, veel bedrijven dreigen om te vallen en medewerkers verliezen hun baan. Emotionele tijden. Als kerk proberen we er voor elkaar te zijn. De eredienst krijgt een andere invulling, waarbij we hopen dat onze gemeenteleden steun vinden in de nieuwe manier van vieren. Bij het realiseren van deze nieuwe initiatieven en voor het laten doordraaien van de kerk als organisatie moeten we ook nieuwe werkwijzen vinden. Kerkenraadsvergaderingen en werkgroep-overleggen vallen uit en op alternatieve wijze moeten we activiteiten, voor zover die doorgang vinden, op elkaar afstemmen. Gelukkig worden we in deze tijden technisch ondersteund met veel digitale hulpmiddelen. Mail en videocalls nemen het over van het normale overleg. In 11

12 eerdere kerkenraadsvergaderingen hadden we reeds een discussie over een kleiner bestuur. Vooral ingegeven door de moeite die het soms kost om ambtsdragers te vinden. In de huidige creatieve tijd kijken we naar een ander bestuur. Een bestuur op afstand. De afstemming vindt nu vooral per mail plaats. Binnen de kerkrentmeesters zijn de reguliere overleggen eerst stopgezet. De noodzakelijke acties vinden nu in klein verband plaats. Op de korte termijn staat de jaarrekening op ons lijstje. Die kunnen we voor het grootste deel digitaal afwikkelen. Een handtekeningenrondje zal dan volstaan voor het formaliseren. Het beheer en onderhoud van ons vastgoed kan gelukkig voor de voorbereidende en praktische kant volledig online. Maar de mensen die het moeten uitvoeren gaan uiteraard op locatie gewoon de handen uit de mouwen steken. De financieel-economische kant, denk aan onze beleggingen, loopt inmiddels al volledig via de digitale snelweg. Zo zie je hoe snel een organisatie en maatschappij zich aanpast aan nieuwe omstandigheden. Alle werkgroepen passen zich aan en proberen hun aandeel in ons kerkzijn op de nieuwe manier zo goed mogelijk in te vullen. Een kerkbestuur op afstand niet ideaal, maar als tijdelijke oplossing blijken we zeer inventief te kunnen zijn. Henk Heidekamp VAN DE WERKGROEP EREDIENST De werkgroep eredienst is ingesteld door de kerkenraad en heeft als taak mee te denken over de organisatie en invulling van zowel de gewone diensten als bijzondere diensten. De werkgroep is zó samengesteld, dat alle groepen die met de eredienst te maken hebben, vertegenwoordigd zijn, dus ook de kindernevendienst, de diaconie en de kerkenraad. En zo had de werkgroep in klein comité - omstreeks half maart de paascyclus voorbereid met vier zorgvuldig samengestelde, één geheel vormende liturgieën. Toen kwam corona en werd alles anders. In overleg met het moderamen werd gekozen voor het houden van gebedsdiensten, te beluisteren via kerkomroep. De liturgie staat een paar dagen van tevoren op de website. Daar is ook de handreiking te vinden voor het thuis meevieren. (de kinderen krijgen om de week iets thuisgestuurd via de leidsters van de kindernevendienst). In de kerk zijn dan aanwezig: de predikant, de organist, de koster, een cantor en een lector; soms is er nog een extra musicus. Zij vormen een kring rond de tafel voor in de kerk, op gepaste afstand van elkaar. Daar staat ook het kistorgel. Tegen half 10 gaat de koster de klok luiden; een helper loopt mee met de microfoon, zodat men het thuis ook kan horen en zo kan het zomaar gebeuren dat we de merel als eerste de lofzang horen zingen. De liturgie heeft voor deze tijd een bijna vaste vorm gekregen. Na het woord bij de opening worden de kaarsen aangestoken (men kan dan thuis hetzelfde doen) en volgt het morgenlied. De psalm voor die zondag is tevens het morgengebed. Deze wordt afwisselend gezongen uit het liedboek, en gelezen uit de bijbel. Voorafgaand zingt de cantor de antifoon en hij sluit daar ook weer mee af. De predikant, cantor en organist komen gezamenlijk tot de keuze van de liederen en de muziek. 12

13 Het collectedoel en het banknummer van de diaconie staan steeds vermeld op de liturgie. Na de gebeden en het slotlied wordt de zegenbede uitgesproken: over onze harten, over onze huizen, de zegen van god Geweldig dat predikant, cantor, organist en koster dit elke week zó verzorgen. Het is heel bijzonder om deze dienst in de kerk mee te maken, maar ook om thuis achter de computer of laptop in de kerk te zijn en je verbonden te voelen. Toch kijken we allemaal uit naar het moment dat we weer echt bij elkaar zijn in de kerk. Voor het zover is zullen we nog wel wat geduld moeten hebben en waarschijnlijk eerst nog een fase krijgen, waarin er meer mensen de dienst in de kerk mee kunnen maken, maar dan wel op anderhalve meter afstand. Evengoed blijven we elkaar vasthouden. Gré Busz EGBERT MODDERMAN: DAT IS WAT IK ZO MOOI VIND AAN HET GELOOF, DAT DE ARME STAKKERS CENTRAAL STAAN Egbert Modderman won deze week de prestigieuze BP Young Artist Award 2020 van The National Portrait Gallery in Londen voor zijn kunstwerk Rusteloos, een portret van de oudtestamentische priester Eli. Het is een prijs die internationaal zeer hoog aangeschreven staat en Egbert is de eerste Nederlander die de award wint. Hij studeerde in 2015 af aan de Groningse Academie Minerva en zijn kunstwerken worden al geëxposeerd in Washington. Voor de Groningse Martinikerk schilderde hij een portret van naamgever van de kerk, de heilige Martinus en hij werkt er aan een bijzonder project: een verbeelding van de werken van barmhartigheid aan de hand van Bijbelverhalen. Het is mooi om zo een mens over geloven te horen en te zien hoe zijn handen dat kunnen vormgeven op het doek. Een indringend portret. Ds. Jan Wilts Lees het hele interview dat Hanneke Rozemuller met Egbert had: 13

14 KLOKKEN VAN HOOP EN TROOST Van 18 maart tot en met 29 april hebben elke woensdagavond de klokken van de Stefanuskerk geklonken. Het initiatief is op Bevrijdingsdag 5 mei afgesloten, van 12:00 tot 12:15 uur werden de klokken voor het laatst geluid. 14

15 15

16 CADEAUTJE IN CORONATIJD Na zo n 5 weken coronacrisis werd ik gebeld door Sytske, de activiteitenbegeleidster van t Roer: Hoe doen jullie de Samenkring altijd? De mensen missen het en we willen iets doen ter vervanging. Daar werd ik blij van, want ik weet dat een deel van de bewoners de Samenkring heel belangrijk vind. Dus ik vertelde Sytske hoe wij - ds. Jan, Ammy, Tineke en ik - de Samenkring altijd doen, maar zei erbij dat het natuurlijk niet precies zo hoefde te gaan. Haar plan was om die donderdagmiddag de vervangende Samenkring te houden. Donderdags werd ik gebeld: Kun je vanuit jouw raam onze ontmoetingsruimte zien? vroeg Sytske. Ja hoor, was mijn antwoord, dan loop ik even naar mijn voorraam. En kijk nou eens, daar stonden de bewoners samen met Sytske, naar mij te zwaaien, want, zo zei ze aan de telefoon, dan ben je er toch een beetje bij! Het ontroerde me en dit omgekeerde zwaaimoment voelde als een cadeautje! Maar toch hoop ik dat we weer snel op de gewone manier onze Samenkring kunnen vieren! Christina EERST VERHUIZEN, DAN PATAT De gasten in de opvang van INLIA in Groningen moesten afgelopen maand verhuizen in verband met de coronamaatregelen. De gemeente heeft voor drie maanden een extra slaapboot gehuurd, zodat iedereen in de opvang voldoende afstand kan houden. Het was voor sommige gasten een vertrouwd gezicht: de Arkona lag vorig jaar ook al eens in het Eemskanaal. Toen een weekje, nu voorlopig voor drie maanden. Zo n vijftig gasten verhuisden naar de tijdelijke extra slaapboot. Voor sommigen was het maar een kleine stap; van de ene naar de andere boot. De Arkona ligt pal naast grote broer Amanpuri. Voor de gasten uit het oude Formule 1 Hotel aan de Helsinkistraat had de verhuizing meer voeten in aarde: zij gingen over met een bus van Drenthe Tours. Die was speciaal aangepast zodat iedereen voldoende afstand kon houden. Daarna ging het één voor één over de loopplank, de tassen met kleding, levensmiddelen en huisraad onder de arm en in de handen geklemd. Vorig jaar lag de Arkona hier omdat de grote slaapboot Amanpuri voor onderhoud naar het dok moest. Nu heeft de gemeente Groningen de kleinere, maar modernere slaapboot ingehuurd om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM tegen de verspreiding van het virus. 16

17 In de kleine kamers die mensen tot nu toe moesten delen in de opvang (officieel: de Landelijke Vreemdelingen Voorziening) was het namelijk onmogelijk om 1,5 meter afstand te houden van elkaar. In het oude hotel moesten gasten ook nog eens de douches en toiletten met tientallen delen. In die omstandigheden zou het virus zich bij een besmetting razendsnel hebben kunnen verspreiden onder de gasten, van wie er velen een kwetsbare gezondheid hebben. Daarom is iedereen nu herverdeeld over het hotel en de beide slaapboten. De reacties waren wisselend: sommigen waren heel blij met de nieuwe hut en de toegenomen privacy, anderen lieten het verlaten van een vertrouwde plek gelaten over zich heen komen. Een enkeling schrok zo erg van de aanblik van klotsend water, zo dichtbij aan de andere kant van het raam, dat hij onmiddellijk de hut weer uitrende en aan de medewerkers van INLIA vroeg om een andere plek. 17

18 Op de Arkona is, net als op de Amanpuri, geen gelegenheid om zelf te koken. Daarom is op de wal nu een tweede mobiele keuken geplaatst, waar de gasten zelf hun potje klaarmaken. Op de dinsdag na de verhuizing bleef het echter stil in de keukens: bij het Formule 1 stond de frietkraam van De Belg Waterloo, een begrip in de stad Groningen én daarbuiten. Iedere gast kon die dag bij het wekelijks ophalen van het leefgeld ook een gratis patatje halen. Zowel de gasten als de Belgen waren zeer enthousiast. HUN EERSTE KONINGSDAG IN NEDERLAND Met z n mooie oranje t-shirt is hij er helemaal klaar voor: zijn eerste Koningsdag in Nederland. De 7-jarige Mehmet uit Afghanistan zit sinds een aantal maanden in de TussenVoorziening in Eelde, waar INLIA vluchtelingen met een verblijfsvergunning opvangt en voorbereidt op hun nieuwe leven in Nederland. En er is niks Nederlandser dan Koningsdag. Dus natuurlijk wordt deze dag ook in de TussenVoorziening gevierd. De afgelopen weken was hier vanwege de coronamaatregelen een stuk minder te doen dan normaal, maar nu kunnen de kinderen eindelijk weer los. Begeleidster Marijn heeft allerlei varianten op oud-hollandse spelletjes bedacht en collega Fati heeft oranje armbandjes met rood-wit-blauwe kraaltjes geknoopt, bij wijze van te winnen prijsjes. Fati is eigenlijk vrij vandaag, maar ze is er vanmiddag toch want Koningsdag is zo n belangrijke dag in hun nieuwe land. (Ze kan het weten, want ze is zelf elders geboren en hier genaturaliseerd.) En zo kunnen Mehmet en zijn kameraadjes vol enthousiasme met het eerste spelletje beginnen: zes tennisballen moeten in bakken worden gegooid. Iedere bak staat voor een aantal punten, de verste weg natuurlijk voor de meeste punten. Wie het hoogste aantal punten scoort heeft gewonnen. En krijgt dus zo n felbegeerde oranje armband met de kleuren van de Nederlandse vlag. Mehmet is aan de beurt. Opperste concentratie voor iedere bal. 18

19 Vooral de laatste bal, want als hij nu goed mikt en die bal gaat erin, heeft hij gewonnen. En ja! Hij trappelt van geluk. Zo n twaalf kinderen tussen de zes en tien jaar oud zitten er nu in de TuVo. Ze doen allemaal mee vanmiddag. En ook de twee tieners die hier verblijven doen na een poosje de kat uit de boom kijken, mee. Die voelden zich eerst natuurlijk te oud en te stoer voor zoiets, zegt Marijn lachend, maar bij nader inzien zag het er toch wel leuk uit. Het flessenvoetbal (afgeleid van kegelen), leidt tot een echte tie-break: twee jongens hebben een gelijke score en strijden uiteindelijk tegen elkaar voor de winst. Een soesje dit keer. Oranje natuurlijk. Het koekhappen en eierlopen leidt tot grote hilariteit, toekijkende ouders en begeleiders maken zich samen vrolijk om de capriolen. Aan het eind van de dag heeft bijna iedereen wat gewonnen. En tooien zelfs de allerkleinsten zich met de attributen voor selfies' die Marijn eerder die dag heeft uitgeprint en die de kinderen hebben ingekleurd. Een kroontje, een vlag, een strik en een tulp. Nederlandser wordt het niet. KOPIJ INLEVEREN: Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 3 juli t/m 29 augustus 2020 dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 19 juni, per 19

20 R.K. WALFRIEDGEMEENSCHAP binnen de HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE Emmauskerk, Ra 4, Lewenborg, tel * Zie voor de adressen en voor de berichten die voor de kerken gelden, pagina 2 e.v. BEREIKBAARHEID VAN DE WALFRIEDLOCATIE Pastores voor de Walfriedgemeenschap zijn: Arjen Jellema - tel: Myriam Oosting - tel: Voor verdere adressen zie ook pagina 2 van deze Rotonde of de website: Tel. Emmauskerk (alg.) Ook onderstaande mensen kunt u altijd bellen voor inlichtingen over onze parochie: Mw. Trees Brugmans of Dhr. Jan van den Hende Digitale nieuwsbrief van de Walfriedgemeenschap ontvagen. U kunt zichzelf hier inschrijven: WALFRIEDGEMEENSCHAP Zie voor de lezingen pagina 3. De kerkdiensten worden gehouden in de Emmauskerk in Lewenborg, Ra 4, voor zover niet anders wordt aangegeven. Tijdens de diensten van uur is er voor de kinderen van 0 4 jaar oppas en voor kinderen van 4 12 jaar kindernevendienst. Ook om uur op de 1 e zondag van de maand. Elke 2 e zondag van de maand geen kindernevendienst, maar kindercatechese vanaf 8 jaar tijdens de dienst. Tevens is er dan jongerencatechese voor jaar. Kinderen van 4 8 jaar kunnen dan ook naar de oppasruimte. 20

21 VIERINGEN WALFRIEDGEMEENSCHAP VIERINGEN IN DE EMMAUSKERK Vanaf zondag 7 juni zullen er weer kerkdiensten op locatie gaan plaatsvinden met maximaal 30 gelovigen en met in achtneming van alle andere richtlijnen van het RIVM. De bisschoppen hebben hiervoor een protocol opgesteld. We zijn op dit moment druk bezig de Emmauskerk zodanig in te richten dat het mogelijk is om aan de richtlijnen te voldoen. U wordt op de hoogte gehouden via nieuwsbrief en de website van de Hildegardparochie - VIERINGEN IN DE BRON IN BEIJUM In verband met het coronavirus is er geen oecumenische viering op 7 juni. Kijk voor actuele informatie op de website: MAANDELIJKSE KOFFIEOCHTEND De koffieochtenden gaan i.v.m. de coronacrisis voorlopig niet door. OPENSTELLING EMMAUSKERK Vanaf nu is er in de Emmauskerk elke woensdagochtend ruimte voor ontmoeting. De kerk zal open zijn van tot uur met in achtneming van de bekende coronamaatregelen. VANUIT DE WALFRIEDRAAD De jaarcijfers van 2019 zijn bekend. We hebben het beter gedaan dan het jaar daarvoor: het positieve resultaat is ruim euro. In 2018 was dit bijna euro. Dit komt omdat we de kosten omlaag hebben weten te brengen. In overzicht: Kosten , ,00 Opbrengsten , ,92 Resultaat 5.562, ,02 21

22 OPENSTELLING 17 MEI Op zondag 17 mei j.l. was de Emmauskerk opengesteld, zodat parochianen konden komen om elkaar te ontmoeten, een kaarsje aan te steken of gewoon elkaar weer eens te zien. Officieel een kopje koffie, geserveerd met plakje cake was helaas niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen. Vervolgens hield ieder zich aan de maatregelen: Hoofdingang naar binnen, handen desinfecteren en bij het weggaan naar buiten via de nooduitgang. Maar toch heeft eenieder tijdens het gesprek met elkaar op bescheiden wijze koffie kunnen drinken. Verscheidene parochianen zijn gekomen, tot een aantal van ongeveer 20 mensen, waarvan later enkele de Kerk verlieten en waarna andere weer binnenkwamen. Zodoende bleven we ver onder de toegestane limiet van 30 personen. Al met al was het fijn elkaar weer eens te ontmoeten in onze Emmauskerk Bob Bouchier KOPIJ INLEVEREN: Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 3 juli t/m 29 augustus 2020 dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 19 juni Per 22

23 Overlijden Pastor Frans de Smit Na een korte periode van ziekzijn is Frans de Smit op 17 april jl. overleden in de leeftijd van 78 jaar. Frans studeerde af als andragoog en was eerst werkzaam als maatschappelijk werker en later als jeugdhulpverlener. Hij rondde in 1998 zijn doctoraalstudie Theologie af aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Hij begon op 30 oktober 1998 als pastoraal werker in de parochie H. Martinus te Groningen en dan met name in de St. Franciscuskerk. Per 1 maart 2001 kreeg hij eervol ontslag om pastoraal werker te worden in de parochie van de Heilige Theresia van Lisieux te Hoogkerk. Daar werkte hij tot aan zijn pensionering - in maart met veel inzet en vreugde. Het hart van Frans lag bij de kwetsbare medemens. Graag zette hij zich daar volledig voor in. Vanuit deze betrokkenheid benoemde Mgr. Gerard de Korte, Frans met ingang van 16 juni 2009 tot coördinator van het pastoraat onder woonwagenbewoners, Sinti en Roma. Tot het laatst toe was hij daar intens bij betrokken. Op 16 januari jl. ontving hij de Christoffelprijsvan het Pastoraat Woonwagenbewoners Nederland (PWN) als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet. Een persoonlijke getuigenis van Frans over zijn kennis en betrokkenheid bij het leven van woonwagenbewoners, Sinti en Roma staat in het recente Maartnummer van het bisdomblad Spreek! ( Diepgelovig, opgejaagd volk, p.18-19). Een digitale versie van dit blad staat op de bisdom website. Zie: Namens bisschop Ron van den Hout en zijn medewerkers wensen we Marina, zijn vrouw, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel kracht en sterkte voor deze en de komende tijd. In onze gebeden zijn we met hen verbonden. Dat Frans mag rusten in Gods barmhartige vrede! Een uitgebreid In Memoriam vindt u op de nieuwe website van ons Groene Blad Walfried ( 23

24 TER INSPIRATIE Diep in onszelf dragen we hoop. Als dat niet het geval is, is er geen hoop. Hoop is een kwaliteit van de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt. Hoop is niet voorspelbaar of niet hetzelfde als optimisme evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen wel de zekerheid dat iets vooruitzien. Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd. Hoop in deze diepe en krachtige betekenis is niet hetzelfde als vreugde, omdat alles goed gaat of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft. Hoop is ergens voor werken omdat het goed is, niet alleen omdat het kans van slagen heeft. Hoop is zinvol is onaf gezien van de afloop, het resultaat. Diep in onszelf dragen wij de hoop. Is ze niet daar, dan is ze nergens. Hoop is een bewustzijn en staat of valt niet met wat er in de wereld gebeurt. Hopen is voorspellen noch voorzien. Hoop zit ons in de ziel, in het hart gegrift, ligt voor anker voorbij de horizon. Hopen in deze diepe en krachtige betekenis, is anders dan blij zijn om wat goed gaat of je graag inzetten voor wat zeker succes heeft. Hoop is de kunst om ergens aan te werken omdat het goed is, niet alleen omdat het kans van slagen heeft. Hoop is niet optimisme, niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen. Hopen is zeker weten dat iets zinvol is, ongeacht de afloop. Václav Havel 24