1.1a Concept-besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie van 12 februari 2020

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.1a Concept-besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie van 12 februari 2020"

Transcriptie

1 Reacties met betrekking tot naar aanleiding van schriftelijke consultatie commissies Waterkeringen & Bestuur en Organisatie en Watersysteem, Zuiveren en Waterketen 15 april 2020 Commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie 1 ALGEMEEN 1.1a Concept-besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie van 12 februari 2020 Waterbelang reactie VVD reactie 50PLUS reactie Lokaal Limburg De Fractie van Lokaal Limburg stemt in met de besluitenlijst. reactie Water NATUURlijk reactie [1] Bedrijven Akkoord Naar aanleiding van: [1] M.b.t. Agendapunt 1.3b van de commissie WBO (Concept besluitenlijst Dam Slenaken ), vragen wij dit agendapunt te behandelen in de commissie WZW en ons te informeren over de stand van zaken. In de vergadering van de commissie WZW van 10 juni 2020 zal de commissie worden geïnformeerd over de stand van zaken. [2] Wat is de stand van zaken m.b.t. voortgang aanpassing belastingstelsel en wat is de impact van de Corona crisis op het vervolg van de 1/51

2 Commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie procesgang? reactie [2] De voorzitter van de stuurgroep streeft ernaar, om ondanks de coronacrisis de voortgang in het belastingdossier niet te laten stagneren. De stuurgroep is voor het eerst eind januari bijeen gekomen en de volgende bijeenkomst is in mei. De stuurgroep en werkgroep komen digitaal bijeen. Op dit moment stagneert alleen de uitvoering van een pilot/onderzoek bij een representatieve bedrijfstak in het kader van een eventuele aanpassing van de zuiveringsheffing. Een noodzakelijk fysiek onderzoek is vooralsnog niet mogelijk. Ondanks alles wordt conform eerdere planning gestreefd naar een voorstel aan de Unieledenvergadering eind Aangezien wetswijzigingen nodig zijn wordt een daadwerkelijke aanpassing van het belastingstelsel voorzien, zoals ook eerder verwacht, op zijn vroegst per [3] Stand van zaken gedane toezegging (nummer 14, zie lijst van toezeggingen) bij de rondvraag naar behandeling financiële kaders in cie. WBO 15 april. Hoe gaan we hier mee om ook i.r.t. planning kadernota? reactie [3] Ongebouwd Een normering van de financiële huishouding is een onderwerp dat zich niet leent voor een schriftelijke behandeling. Onze voorkeur heeft het om het gesprek mondeling (en bij voorkeur persoonlijk) te voeren met een afvaardiging van het bestuur die we als klankbordgroep kunnen gebruiken. We willen de gesprekken met de klankbordgroep parallel laten lopen aan het kadernota- en begrotingsproces met een afronding uiterlijk begin september. De normering kan vervolgens als toetsingskader in de begroting 2021 opgenomen worden. 3.3 Zienswijze op begrotingswijziging 2020 en ontwerpbegroting 2021 Het Waterschapshuis [4] Kan het zijn dat we het overzicht van de DVO s nog niet hebben ontvangen? reactie [4] Het desbetreffende overzicht is per mail van 20 februari om uur toegezonden aan alle AB- en burgercommissieleden. 1.1b Lijst van openstaande vragen en acties uit commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie Waterbelang 2/51

3 Commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie reactie VVD reactie 50PLUS reactie Lokaal Limburg reactie [5] Water NATUURlijk [5] De fractie van Lokaal Limburg neemt de lijst ter kennisgeving aan, maar heeft hierover wel een procedurele vraag. De toezegging aan de heer Verdellen onder punt 14, om op 15 april een discussie te voeren over de normering van de financiële huishouding is niet geagendeerd. Dit is onder de huidige omstandigheden begrijpelijk. Hoe, wanneer en op welke wijze is het DB voornemens dit wél te doen? Een normering van de financiële huishouding is een onderwerp dat zich niet leent voor een schriftelijke behandeling. Onze voorkeur heeft het om het gesprek mondeling (en bij voorkeur persoonlijk) te voeren met een afvaardiging van het bestuur die we als klankbordgroep kunnen gebruiken. We willen de gesprekken met de klankbordgroep parallel laten lopen aan het kadernota- en begrotingsproces met een afronding uiterlijk begin september. De normering kan vervolgens als toetsingskader in de begroting 2021 opgenomen worden. reactie Bedrijven reactie Ongebouwd reactie 2 TER INFORMATIE 3/51

4 Commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie 2.1 Bestuursrapportage BsGW 3e kwartaal 2019 Waterbelang reactie [6] reactie [7] reactie [8] [6] Graag informeren we naar de stand van zaken inzake de (door)berekening proceskosten. Is er voortgang te melden in de onderhandelingen met de BSGW over de toerekening van de proceskosten? Dit blijft een slepende casus. Wat is het standpunt van het DB in (de voortgang van) deze onderhandelingen? Ondanks dat de gesprekken niet gemakkelijk verliepen en men de nodige moeite had met het voorstel, is op 9 april jl. in het DB van de BsGW een principeakkoord bereikt om deze langlopende discussie te beslechten met een voor WL goede uitkomst richting de toekomst. De kern van het akkoord is dat de WOZ-proceskosten met ingang van 2020 volledig ten laste van de product waarderen worden gebracht waarvoor de gemeentelijke deelnemers aan de lat staan. Dit betekent dan ook dat het waterschap vanaf 2020 niet meer bijdraagt aan de WOZ-proceskosten. Het bestuur van de BsGW zal dit ter besluitvorming voorleggen aan het algemeen bestuur van de BsGW. [7] We hebben vernomen dat Venlo overweegt uit de GR - BSGW te stappen. Klopt dit? Zo ja, wat betekent dat voor de afrekening van de uittreder? Zo ja, wat betekent dat voor de kosten van de overige deelnemers i.c. het Waterschap? Moet de bijdrage van het Waterschap omhoog? Hoeveel? Wat betekent dit voor het voortbestaan van dit samenwerkingsverband? De Rekenkamer van de gemeente Venlo heeft in haar jaarprogramma een onderzoek opgenomen naar de effectiviteit van de BsGW en de daarmee samenhangende kosten. Van een voornemen tot uittreding is op dit moment dan ook geen sprake. [8] Pag. 9: Ontwerpbesluit verhoging proceskostenvergoeding die de burger krijgt als hij met succes een overheidsbesluit aanvecht bij de bestuursrechter. Indien dit ontwerpbesluit tot uitvoering komt, leidt dit tot een verhoging van de proceskosten. Is er een indicatieve schatting te geven over wat dit betekent voor de begroting van BsGW en de bijdrage van het Waterschap? Zie ook vraag 2.3. De verhoging van de maximale proceskostenvergoeding bedraagt ongeveer 40%. Dat wil echter niet zeggen dat de kosten voor BsGW met een gelijk percentage toenemen. Dat hangt van meerdere factoren af: primair het - jaarlijks verschillend - aantal bezwaarschriften dat gegrond wordt verklaard. De hoogte van een individuele vergoeding is o.a. afhankelijk van 4/51

5 Commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie het al dan niet houden van een hoorzitting en het al dan niet via een rechterlijke uitspraak gegrond verklaren van een bezwaarschrift. Overigens zal gelet op het principeakkoord met de BsGW het waterschap ingaande 2020 geen financiële bijdrage meer leveren aan de WOZproceskostenvergoedingen; deze komen geheel ten laste van de gemeenten. [9] Coronacrisis We spreken hier weliswaar over de kwartaalrapportage Maar de actualiteit in 2020 haalt ons natuurlijk in. De coronacrisis heeft grote economische en sociaal-maatschappelijke gevolgen. Dit zal haar weerslag hebben op ook de financiën van het waterschap en de inning van belastingen. Onherroepelijk zal het leiden tot een overschrijding van de begrote post kwijtscheldingen. Graag vernemen wij van u wat de (bijgestelde) verwachtingen voor 2020 zijn. Tevens roepen wij u op om BsGW aan te sporen zo spoedig mogelijk een inzicht te laten verschaffen in de gevolgen van de crisis op het innen van de belastinggelden en de kosten voor ons waterschap. reactie [9] VVD U schetst terecht dat de coronacrisis ook haar weerslag zal hebben op de financiën van het waterschap en de inning van belastingen. Om een beeld te vormen van de impact voor het waterschap werken wij op dit moment aan een impactanalyse op de financiële situatie van het waterschap. We maken hiervoor ook gebruik van informatie van BsGW en de economische scenario s zoals deze door het CPB zijn opgesteld. We verwachten uiterlijk begin mei een eerste impactanalyse met u te kunnen delen. reactie 50PLUS reactie Lokaal Limburg De fractie van Lokaal Limburg neemt de bestuursrapportage ter kennisgeving aan. reactie 5/51

6 Commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie Water NATUURlijk reactie Bedrijven reactie [10] reactie [11] Ongebouwd reactie [12] [10] Deze is eind december 2019 ontvangen. Op 12 feb hebben we in de cie. WBO onze zorgen uitgesproken over het erg laat ontvangen van informatie. Toen is de suggestie gedaan via de heer Beckers om bij binnenkomst deze direct door te zenden. Heb ik de toezending gemist? Zo ja. gelukkig. Zo nee, waarom is dat nu toch niet gedaan ondanks de ciebehandeling op 12 feb? Een notitie inzake versnelling van de doorlooptijd is nagenoeg gereed en zal op 22 april worden besproken met de fractievoorzitters. [11] Dagblad de Limburger maakt melding dat de Rekenkamer Venlo gaat onderzoeken om de belastingheffing als gemeente zelf weer te gaan doen, uit onvrede van de gang van zaken bij BSGW. o Wat is hiervan bekend bij het DB? o Wat zou de betekenis zijn van een evt. Vertrek van Venlo uit BSGW voor de positie en financiële lasten van WL? o Wij zijn als WL belanghebbende bij de BSGW, zouden wij als WL ons niet moeten melden om als belanghebbende betrokken te worden bij dit onderzoek? De Rekenkamer van de gemeente Venlo heeft in haar jaarprogramma een onderzoek opgenomen naar de effectiviteit van de BsGW en de daarmee samenhangende kosten. Van een voornemen tot uittreding is op dit moment dan ook geen sprake. [12] Alleen een opmerking: deze is bij WL reeds op 30 december 2019 binnen gekomen en nu pas geagendeerd! Een notitie inzake versnelling van de doorlooptijd is nagenoeg gereed en zal op 22 april worden besproken met de fractievoorzitters. 2.2 Voortgangsrapportages over Q voor Programma HWBP en Dijkversterkingen Maaswerken Waterbelang We zijn ingenomen met de wijze waarop we worden geïnformeerd over de voortgang van het HWBP. Tot nu toe was deze rapportage alleen in het 1 e en 3 e kwartaal, maar wij vinden dit onderwerp zo belangrijk dat we blij zijn dat deze rapportage nu ieder kwartaal komt. 6/51

7 Commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie [13] Er wordt in het voorstel gesproken over een mogelijke impact van de bestuursopdracht Limburg op een aantal HWBP-projecten, een voor waterschap Limburg EXOGEEN RISICO!! Welke financiële risico's lopen wij daar waar de uitwerking van de bestuursopdracht zal gaan afwijken en invloed heeft op de normering en de daarmee op de HWBP projecten van het waterschap. In onze benadering gaan we immers uit van de normklasse uit de waterwet, zoals inmiddels ook vastgesteld. Graag uw visie en antwoord in deze? reactie [13] Voor de lopende projecten zijn gezamenlijke afspraken gemaakt zodat het werken aan de waterveiligheid langs de Maas doorgaat. Uitgangspunt blijft dat deze gaan voldoen aan de normen die zijn opgenomen in de Waterwet van Dus de veiligheidsnormen blijven ongewijzigd voor alle lopende projecten. Daarmee lopen we dan ook geen financieel risico als gevolg van wijzigende normering. Overleg met de landelijke programmadirectie HWBP is gevoerd. Daarin zijn afspraken gemaakt over de werkwijze voor vergoeding van meerkosten ten gevolge van de bestuursopdracht provincie Limburg. Dat is ook schriftelijk vastgelegd middels brief door de landelijke programmadirectie HWBP. [14] We willen in deze ontwikkelingen graag tijdig meegenomen worden. Graag vernemen we van u in deze een procesvoorstel. reactie [14] Het AB wordt via een Bestuurlijke voortgangsrapportage meegenomen in de voortgang van het HWBP van WL. Deze rapportage gaat in op actualiteiten, voortgang van projecten, financiële stand van zaken. [15] Hoewel door de coronacrisis vertragingen zouden kunnen optreden, zijn er nog geen signalen dat dit het geval is of gaat zijn. Kunt u ons aangeven of de crisis invloed heeft op de voortgang en wat dit voor de realisatie(s) in 2020 gaat betekenen? reactie [15] Het DB heeft op 24 maart jl. een informatieve bijeenkomst georganiseerd met de ambtelijk collega s van de programma s Noordelijke Maasvallei, Lob van Gennep en de POV-DGG. De impact van Corona op HWBP WL is daar door hen gepresenteerd en besproken voor de intelligente lockdown tot en met eind april Die impact is beperkt en leidt tot enige vertraging in de projecten Arcen/Well/Lob van Gennep. Op basis van de nadere besluitvorming van het Kabinet op 21 april as. volgt een actualisatie van de impactanalyse. 7/51

8 Commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie VVD reactie [16] [16] Voortgang van een aantal projecten worden gehinderd door bestuursopdrachten van provincie Limburg, die moet overgaan tot goedkeuring. Vraag: is het niet mogelijk om daar meer druk op te zetten zodat het sneller kan worden uitgevoerd? Bij uitstel wordt het alleen maar duurder. Na intensief overleg in de afgelopen maanden hebben partijen (Waterschap Limburg, Provincie Limburg en de Limburgse Maasgemeenten met betrokkenheid van het Rijk en RWS) gezamenlijke afspraken gemaakt, waarna de Provincie Limburg is overgegaan tot goedkeuring van Projectplannen Waterwet van Heel en Beesel. [17] Pag : de bestuursopdracht Provincie Limburg heeft mogelijke impact op een aantal projecten uit het programma HWBP NH. Exacte impact van deze bestuursopdracht is nog niet geheel duidelijk. Vraag: 5 maart 2020 zijn de Bestuurlijke partijen bijeen geweest hierover om dit te bespreken, wat is de uitkomst hiervan geworden? reactie [17] Er is afgesproken dat de Deltacommissaris wordt gevraagd - door de gezamenlijke overheden die werken aan de waterveiligheid van de Maas - om een gezaghebbend advies over het vervolg. Ondertussen zijn voor de lopende projecten gezamenlijke afspraken gemaakt zodat het werken aan de waterveiligheid langs de Maas doorgaat. Uitgangspunt blijft dat deze gaan voldoen aan de normen die zijn opgenomen in de Waterwet van Dus de veiligheidsnormen blijven ongewijzigd voor alle lopende projecten. Wel wordt voor vijf van de zeven projecten waar de norm mogelijk lager zou kunnen, gekeken naar mogelijkheden om, binnen de wetgeving en met behoud van de financiering vanuit het landelijke HWBP, te komen tot een zo laag mogelijk ontwerp van de dijk. Voor twee projecten (Roermond- Alexanderhaven en Beesel) hebben partijen gezamenlijk vastgesteld dat het niet wenselijk is om de huidige aanpak te wijzigen en blijft de daarbij horende dijkhoogte dan ook ongewijzigd. 50PLUS reactie 8/51

9 Commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie Lokaal Limburg Hoewel de fractie van Lokaal Limburg met de inhoud van deze voortgangsrapportage geen problemen heeft en deze ter kennisgeving zou kunnen aannemen, wilt de fractie n.a.v. dit stuk graag het volgende agenderen: De bestuursopdracht vanuit GS Limburg, beschreven in het document: Mededeling Portefeuillehouder inzake bestuursopdracht Normen en afvoeren waterveiligheid Maasvallei_ brief gedeputeerde Brugman- Rustenburg van (GS ). Dit roept vragen op over de voortgang en de financiële gevolgen van de Bestuursopdracht Limburg. [18] In hoeverre is inmiddels duidelijk wat dit betekent voor de veiligheidsnormen van de verschillende projecten en de daarbij horende dijkhoogtes? reactie [18] Voor de lopende projecten zijn gezamenlijke (Waterschap Limburg, Provincie Limburg en de Limburgse Maasgemeenten met betrokkenheid van het Rijk en RWS) afspraken gemaakt dat deze keringen blijven voldoen aan de normen die zijn opgenomen in de Waterwet van Dus de veiligheidsnormen blijven ongewijzigd voor alle lopende projecten. Ook de dijkhoogtes blijven grotendeels ongewijzigd. Acht lopende dijkversterkingen worden zonder wijzigingen in aanpak voortgezet. Dit betreft: Beesel, Willem-Alexanderhaven, Arcen, Baarlo - Hout-Blerick, Heel, Buggenum, Steyl-Maashoek en Lob van Gennep. De andere vijf (Nieuw- Bergen, Belfeld, Well, Thorn-Wessem en Venlo-Velden) zullen de komende tijd qua hoogte mogelijk worden aangepast, binnen de wetgeving en met behoud van de financiering vanuit het landelijke HWBP, om te komen tot een zo laag mogelijk ontwerp van de dijk. [19] Uit overleg met leden van de Provinciale Staten hebben wij vernomen dat er inmiddels procedure-afspraken zijn gemaakt met de betrokken instanties. Kunt U hierop een toelichting geven en aangeven wat eventueel de gevolgen zijn voor de lopende projecten? reactie [19] Na intensief overleg in de afgelopen maanden hebben partijen - Rijk/Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg, Provincie Limburg en de Limburgse Maasgemeenten - gezamenlijke afspraken gemaakt over de vervolgaanpak voor het Limburgse waterveiligheidsbeleid. De Deltacommissaris is door de gezamenlijke overheden die werken aan de waterveiligheid van de Maas gevraagd om een gezaghebbend advies over het vervolg. Ondertussen zijn voor de lopende projecten gezamenlijke 9/51

10 Commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie afspraken gemaakt zodat het werken aan de waterveiligheid langs de Maas doorgaat. Uitgangspunt blijft dat deze gaan voldoen aan de normen die zijn opgenomen in de Waterwet van Voor zeven HWBP projecten zou de norm - volgens het nog te toetsen HKVadvies dat in opdracht van de provincie Limburg is opgesteld- mogelijk lager kunnen. Voor Roermond-Alexanderhaven en Beesel stellen partijen echter gezamenlijk vast dat het niet wenselijk is om de huidige aanpak te wijzigen. De andere vijf (Nieuw-Bergen, Belfeld, Well, Thorn-Wessem en Venlo-Velden) zullen de komende tijd qua hoogte mogelijk worden aangepast, binnen de wetgeving en met behoud van de financiering vanuit het landelijke HWBP, te komen tot een zo laag mogelijk ontwerp van de dijk. Voor de overige lopende dijkversterkingen is er geen aanleiding om te komen tot een normbijstelling en is afgesproken om deze trajecten zonder wijzigingen in aanpak voort te zetten. Dit betreft: Arcen, Baarlo - Hout- Blerick, Heel, Buggenum, Steyl-Maashoek en Lob van Gennep. Ook de systeemmaatregelen in Arcen, Baarlo - Hout-Blerick, Well en Lob van Gennep gaan door zoals gepland. In de huidige aanpak worden de dijken overigens sowieso niet hoger ontworpen dan noodzakelijk. Water NATUURlijk reactie Bedrijven reactie [20] [20] Hoe vordert het overleg m.b.t. het oplopen tekort in het budget? Dat zou Q worden besproken. Wat is het financiële effect de te verwachten meerkosten voor WL? Er is overleg met de landelijke programmadirectie HWBP gevoerd. Daarin zijn afspraken gemaakt over de werkwijze voor vergoeding van meerkosten ten gevolge van de bestuursopdracht provincie Limburg, de PAS en PFAS. Dat is ook schriftelijk vast gelegd in een brief van de landelijke programmadirectie HWBP. Naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn de meerkosten benoemd WL als gevolg van de vertraging in de besluitvorming van de Minister over haar voorkeursalternatief voor elk van de 4 systeemmaatregelen. In Q volgt aan de hand van een aangeleverde onderbouwing een gesprek met het ministerie. Basis daarvoor is de vigerende samenwerkingsovereenkomst tussen het ministerie van 10/51

11 Commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie Infrastructuur en Waterstaat en WL voor de 4 zogenaamde systeemmaatregelen. Na afloop van beide trajecten (ministerie en HWBP) is de financiële impact concreet te duiden. Inzet van WL is de financiële impact voor WL tot een minimum te beperken. [21] Lob van Gennep: wat is de status/stand van zaken van een regeling voor bedrijven bij wateroverlast? Wordt dit in de deal voorzien of zijn dit straks incidentele kosten voor waterschap Limburg bij overlast? reactie [21] Ongebouwd Door het project Lob van Gennep wordt de kans op wateroverlast door overstroming kleiner. Met sterkere en hogere dijken verbetert de waterveiligheid voor het gebied, zodat tenminste aan de wettelijke waterveiligheidsnorm wordt voldaan. Tot het project behoort niet om te voorzien in een afzonderlijke regeling voor wateroverlast voor bedrijven. [22] Op pag. 3, programmafinanciering staat vermeld dat er spanning staat op het taakstellend budget en dat er beheersmaatregelen ingezet worden om verlies zo veel mogelijk te beperken. Welke maatregelen zijn dit? Zijn deze voldoende om het budget niet te overschrijden? reactie [22] Kan als bespreekstuk worden geagendeerd. De belangrijkste maatregelen zijn: 1. Er is een veranderplan opgesteld voor het programma gericht op verstreken van: de control, efficiënter werken, het herijken van de projectorganisatie ten behoeve van de aankomende projectfasen van planuitwerking en realisatie en de succesfactoren van de afgelopen fase te verankeren en uit te bouwen. 2. Voeren van overleg met de landelijke Programmadirectie HWBP ter vergoeding van kosten als gevolg van: PAS, PFAS en de bestuursopdracht van Provincie Limburg. 3. Voeren van overleg met het ministerie Infrastructuur en Waterstaat ter vergoeding van om kosten als gevolg van de meerwerk op de systeemmaatregelen vanwege het uitblijven van besluitvorming door de minister. Zie verder: antwoord bij 2.2 fractie Bedrijven. 2.3 Concept AB-voorstel ENSIA verantwoordingsrapportage 2019 Basisregistratie Grootschalige Topografie 11/51

12 Commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie Waterbelang Akkoord. reactie VVD reactie 50PLUS reactie [23] Lokaal Limburg Verantwoordingsrapportage ENSIA ziet er prima uit. [23] Blz. 20 Er wordt gesteld dat de verbeterpunten grotendeels zijn gerealiseerd. Welke maatregelen zijn (nog) niet gerealiseerd? Betreft onderdeel 2 van de maatregelen: Actualiteit. Luchtfoto bestanden in 2019 eerder beschikbaar krijgen voor Het Gegevenshuis. Daarmee zou Het Gegevenshuis eerder kunnen starten met de mutatiesignalering en -verwerking om de actualiteit van de BGT verder te verhogen. Door fouten en noodzakelijke correcties in de luchtfotobestanden van de leverancier, is de verwachtte levering in september 2019 alsnog vertraagd tot november Zelfde termijn als in Daarmee is het onderdeel Actualiteit om verklaarbare redenen niet gerealiseerd. Het waterschap / Het Gegevenshuis hebben hier zelf geen invloed op. De fractie van Lokaal Limburg neemt het concept AB-voorstel ENSIA verantwoordingsrapportage 2019 Basisregistratie Grootschalige Topografie voor kennisgeving aan. Kan als hamerstuk geagendeerd worden. reactie Water NATUURlijk reactie Bedrijven reactie 12/51

13 Commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie Ongebouwd Geen. Kan voor ons als hamerstuk. reactie 3 OM ADVIES 3.1 Gunning accountantscontrole Waterbelang Bij het opstellen van het programma van eisen hebben wij aangegeven dat de kwaliteit moet prevaleren boven de prijs. Met de verhouding 60% - 40% is dit ook uitgangspunt bij de aanbesteding geweest. Het is logisch dat de opdracht wordt gegund aan degene met het hoogst aantal punten. Dat is BDO Audit & Assurance B.V. Deze partij heeft wel een hoger uurtarief voor bijkomende werkzaamheden, maar dat valt ruimschoots weg tegen de lagere kosten van de jaarrekeningcontrole, de interim controle en de adviesfunctie. [24] De enige vraag die nog overblijft is hoe bekend deze partij is met gemeenten en waterschappen? Wij kunnen niet direct relaties met de overheid vinden. reactie [24] VVD BDO is na Ernst & Young, Deloitte en Touche en PWC het vierde grote accountantskantoor in Nederland. BDO heeft veel gemeentelijke klanten en diverse waterschappen in hun portefeuille zitten. Waterschapskennis is hiermee absoluut geborgd. reactie 50PLUS reactie [25] [25] De keuze is gevallen op BDO. Er waren twee inschrijvingen. Wel erg mager. Gemeenten hebben steeds meer moeilijkheden om een accountant te vinden. Is dat bij de waterschappen ook zo? BDO offreert voor all in, waarbij de controle op de jaarrekening bedraagt. Wat waren de kosten voor de controle door de concurrent? Opvallend is dat het uurloon bij BDO hoger dan dat van de concurrent. Zijn we als waterschap meer kwijt aan de accountant dan het afgelopen jaar? Evenals bij gemeenten hebben ook waterschappen moete om een accountant te vinden. Er zijn waterschappen die bij recente aanbestedingen helemaal geen inschrijving hebben ontvangen of alleen 13/51

14 Commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie inschrijvingen van kleine kantoren. De twee inschrijvingen die we hebben ontvangen mogen op het eerste oog mager lijken. Hier kunnen we echter erg tevreden mee zijn gelet op de inschrijvingen c.q. ervaringen bij andere waterschappen. Verder betreft het twee gerenommeerde kantoren. BDO heeft geoffreerd (excl. BTW) voor de jaarrekeningcontrole, interim controle en advieswerkzaamheden voor WL en WBL. De controle voor de jaarrekening voor WL bedraagt (incl. BTW). De concurrent Deloitte accountant heeft een bedrag van (excl. BTW) geoffreerd voor deze werkzaamheden. De controle voor de jaarrekening voor WL was hier (incl. BTW). De kosten van de accountantscontrole zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen met incl. BTW (was wordt ). Lokaal Limburg De fractie van Limburg Lokaal stemt in met het voorstel de uitvoering van de accountantscontrole voor de dienstjaren te gunnen aan DBO Audit & Assurance B.V. reactie Water NATUURlijk Akkoord hamerstuk. reactie Bedrijven Positief advies, hamerstuk reactie Ongebouwd Geen. Kan voor ons als hamerstuk reactie 3.2 Concept AB-voorstel inzake Kredietaanvraag 2020 Programma HWBP; 9 e kredietverlening 2020 Waterbelang Het voorstel past geheel binnen hetgeen in de begroting is vastgelegd. Akkoord. reactie 14/51

15 Commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie VVD reactie 50PLUS reactie Lokaal Limburg De fractie van Lokaal Limburg stemt in met : De voorliggende uitbreiding van MIRT-opgave, inclusief de financiële middelen ad 40,9 mln. Van het HWBP-programma van Waterschap Limburg. Het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor 2020 ad 61,21 mln. Neemt kennis van de bestuurlijke samenvatting van het Veranderplan Noordelijke Maasvallei. Naar mening de fractie Lokaal Limburg kan dit als Hamerstuk geagendeerd worden, maar zou n.a.v. de aangeleverde stukken graag op 2 punten aanvullend geïnformeerd willen worden. [26] Punt 1 N.a.v. 3.2.a Kunt u ons nader informeren over de stand van zaken is m.b.t. het onderzoek naar gebruik gebiedseigen materiaal? reactie [26] De Projectoverstijgende Verkenning Dijkversterking met Gebiedseigen Grond (POV DGG) zoekt naar optimalisatie van grondverzet en toepassing binnen het HWBP. Het idee is dat hierdoor 1. kosten worden bespaard, dat dit 2. leidt tot versnelling van projecten en dat het 3. betere resultaten geeft: goedkoper, duurzamer, beter. Een analyse met experts en belanghebbenden naar de toegevoegde waarde van gebiedseigen grond in dijkversterkingen laat zien dat gebiedseigen grond inderdaad toegevoegde waarde biedt. Weliswaar lijkt het dijkversterkingsproject zelf niet per sé sneller of goedkoper te worden door gebiedseigen grond toe te passen, het wordt wel duurzamer omdat transport en de daaraan gekoppelde (CO2-)uitstoot gereduceerd wordt. Bovendien heeft het op gebiedsniveau meerwaarde om gebiedseigen grond toe te passen. 15/51

16 Commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie Een gebiedsgerichte aanpak, bijvoorbeeld een dijkversterkingsproject met aan grond gerelateerde meekoppelprojecten of bij het koppelen van dijkversterkingsprojecten aan grote programma s met veel grondverzet als KRW, PAGW en IRM, is het wel degelijk reëel om maatschappelijke voordelen op kosten, snelheid en waarde te behalen. Daarnaast zijn er ook in een reguliere dijkversterkingsopgave kansen om gebiedseigen grond toe te passen, zonder dat dit tot significante meerkosten hoeft te leiden. De samenwerking tussen programma s vormen een essentiële randvoorwaarde om gebiedseigen grond succesvol te kunnen toepassen. Uit de analyse blijkt echter ook dat er bij de toepassingen belemmeringen kunnen spelen van technische, financiële, institutionele of juridische aard. Met name de afstemming in de tijd tussen programma s (het moment waarop gronden in het ene programma beschikbaar komen en het moment waarop deze voor dijkversterking benodigd worden) is een essentiële succesfactor. Dit vraagt om regie over de opdrachtgevers van de onderscheiden programma s. Als er overige gebiedsopgaven integraal met het dijkversterkingsproject worden meegenomen is de winst zo groot mogelijk. Tussentijdse opslag (in depot) moet zoveel mogelijk worden voorkomen en daarom is het nodig om de dijkversterking- en overige opgaven zo goed mogelijk in tijd op elkaar af te stemmen. Meekoppelen of integreren van overige opgaves zorgt voor meer ruimtelijke kwaliteit voor het gebied, meer draagvlak, minder CO2-uitstoot en circulair materiaalgebruik. Met de oplevering van de analyse is fase 1 van de POV DGG afgerond. In fase 2 ligt de focus op techniek en op technische ontwikkelingen en procesmatige verbeteringen. Dit moet leiden tot adviezen waarmee projectteams duidelijkheid krijgen of en hoe men tot een voldoende veilige/robuuste dijkversterking kan komen bij gebruik van in het gebied aanwezige grond en welke hulpmiddelen daarbij kunnen worden toegepast. Daarbij zullen ook innovaties en technieken uit andere werkvelden (wegenbouw, stortplaatsen, etc.) in de dijkenbouw meegenomen worden. Hiervoor wordt momenteel een plan van aanpak opgesteld. [27] Punt 2 N.a.v. 3.2.b Is in het kader van de snelle voortgang van de zaken de (tijdelijke) transitiemanager reeds aangesteld? 16/51

17 Commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie reactie [27] Water NATUURlijk reactie [28] De inkoop van de tijdelijke transitiemanager is gestart en een eerste kennismakingsgesprek met de beoogde kandidaat heeft al plaatsgevonden. Deze week volgt nog een nadere kennismaking met de programmamanager, mw. Sabine Kern, die per 1 juni as. zal starten en met de huidig interim manager van het programmabureau, dhr. Van Hasselt. Naar verwachting zal het inkooptraject eind van deze maand afgerond zijn en zal de tijdelijk transitiemanager in mei kunnen starten met de werkzaamheden. [28] De fractie WNL vraagt zich af waarom er bij dit voorstel geen Coronacheck is uitgevoerd. Nu de Corona crisis enorme gaten geslagen heeft in onze economische voorspoed en alle overheidslagen te maken hebben met tegenvallende inkomsten en oplopende uitgaven dringt de vraag zich op in hoeverre de geplande aanpak van het HWBP nog wel realistisch is. Wij hebben begrepen dat vele collega overheden inmiddels al aan het inventariseren zijn welke projecten uitstel kunnen hebben om zo enige greep te krijgen op de financiële onzekerheden.dit alles wordt nog versterkt doordat juist in de verkenningsfase en de ontwerp fase intensief overleg en interactie met inwoners en belanghebbenden gewenst is. De vraag is of dit mogelijk is gedurende een intelligente lockdown. Wij hebben onze twijfels daar bij. Resumerend missen wij dus een Corona check. Kun u aangeven of die door het DB is uitgevoerd en wat de uitkomst daarvan was? Als dat nog niet gebeurd is, is de vraag of u bereid bent om die check met collega s alsnog uit te voeren? Het DB heeft op 24 maart jl. een informatieve bijeenkomst georganiseerd met de ambtelijk collega s van de programma s Noordelijke Maasvallei, Lob van Gennep en de POV-DGG. De impact van Corona op HWBP WL is daar gepresenteerd en besproken uitgaande van de intelligente lockdown tot en met eind april Corona leidt tot enige vertraging van drie van de 16 HWBP-projecten (Arcen/Well/Lob van Gennep). Binnen elk project blijft participatie mogelijk en zal dit ook plaatsvinden. Waar nodig zijn aanvullende maatregelen getroffen, bijv. door verlenging van de periode waarop zienswijze zijn in te dienen en in behandeling worden genomen. Inzet van WL is de waterveiligheid zo spoedig mogelijk op orde te brengen. Op basis van de nadere besluitvorming van het Kabinet op 21 april as. volgt een actualisatie van de impactanalyse. [29] Deze vragen zijn voor ons extra prangend omdat gevraagd wordt een verzamelkrediet ter beschikking te stellen. Daarmee eindigt alle beïnvloeding vanuit het AB volgens ons. Liever hadden wij derhalve 17/51

18 Commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie gezien dat het verzamelkrediet was opgesplitst in deelkredieten met elk hun eigen tijdlijn. Graag uw reactie. reactie [29] Kredietvotering op jaarschijven is de voor ons waterschap gebruikelijke werkwijze. Middels toekenning van kredietruimte mandateert het AB het DB tot het indienen van beschikkingsverzoeken bij de landelijke Programmadirectie HWBP. De jaarlijkse kredietbehoefte volgt de planning van het HWBP-opgave zoals opgenomen in de waterschapsbegroting. Deze planning is tevens overeengekomen met onze bestuurlijke partners en kent een vertaling in het landelijke HWBP-programma. Dit verplicht het waterschap tot het uitvoeren van deze werkzaamheden. Beschikkingsaanvragen worden voor toekenning van de beschikking uitvoerig getoetst door de landelijke Programmadirectie HWBP. Een positief toetsoordeel van de programmadirectie HWBP betekent dat het waterschap een reële aanpak nastreeft en afdoende middelen beschikbaar heeft voor het uitvoeren van de werkzaamheden. In de voortgangsrapportages legt de ambtelijke organisatie over elke beschikking verantwoording af over de werkzaamheden en resultaten. [30] Ook het veranderplan voor de governance van de Noordelijke Maasvallei speelt al in op een veranderende werkelijkheid. Wij willen u overigens complimenteren met deze aanpak en de gedegen zelfreflectie die heeft plaats gevonden. Tegelijkertijd staat er nogal wat in het veranderplan en zal realisatie van de gewijzigde aanpak ook de nodige tijd kosten. Wellicht kunt u de komende maanden gebruiken om deze governance in te richten waarna het feitelijke werk gaat starten. reactie [30] Dank voor het compliment. Vooralsnog voorzien we een parallel traject: implementatie van het Veranderplan Noordelijke Maasvallei en tevens zo veel mogelijk de beoogde voortgang in de projecten te behouden om de waterveiligheid van de bewoners in de Maasvallei zo snel mogelijk op orde te brengen en om zo tevens invulling te geven aan afspraken met onze bestuurlijke partners en hun financiële bijdrage aan deze projecten te blijven borgen. De fractie WNL onderkent dat veel kredieten betrekking hebben op de verkenningsfase en de planuitwerking. Wij zijn er voor alle duidelijkheid voorstander van dat deze fases voortgang houden, uiteraard met in acht name van onze opmerking over de participatie vanuit de samenleving. M.b.t. de investeringskredieten betreft het op dit moment alleen Beesel 18/51

19 Commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie wat na een zeer goed doorlopen participatietraject nu eigenlijk een noregret maatregel is die ook doorgang zou kunnen vinden. Resumerend vindt de fractie WNL het krediet voor 2020 voor totaal 180 miljoen waarvan nu een voorstel voor ligt voor het voteren 100 miljoen erg veel geld in relatie tot de onzekerheden waar wij nu mee te kampen hebben en mogelijk prematuur. Graag zien we uw reactie tegemoet waarna we in het AB ons definitieve standpunt zullen bepalen. Bedrijven reactie [31] reactie [32] [31] Onlangs is publiciteit geweest over de aanpassing van de hoogte van een aantal trajecten, mede ook naar onderzoek door een door de provincie ingeschakelde deskundige. Op welke wijze grijpen die onderzoeksresultaten in op dit voorstel, is daar rekening mee gehouden? Die onderzoeksresultaten hebben bij een aantal projecten gevolgen. Enerzijds door extra onderzoekskosten en het oplopen van enige vertraging, en anderzijds op de lagere ontwerphoogte van keringen en daarmee op de aanlegkosten van dijkversterkingsprojecten. Die financiële consequenties zijn nu nog niet exact te bepalen en daar is in deze kredietaanvraag nog geen rekening mee gehouden. [32] Hoe zijn PAS/PFAS vertaald in de plannen? Zijn ze geactualiseerd n.a.v. de discussies in de afgelopen periode? PAS: Nu de PAS regeling niet meer toegepast kan worden, dient er per project een zogenaamde Passende beoordeling opgesteld te worden. Hiermee worden de stikstofeffecten op Natura2000 in beeld gebracht. Indien er significant negatieve effecten te verwachten zijn, dienen compensatie maatregelen genomen te worden. Deze Passende beoordeling is inmiddels uitgevoerd voor de dijktrajecten Heel en Beesel. Uitkomst is dat er geen significant negatieve effecten worden veroorzaakt, compensatie maatregelen zijn niet nodig. De vergunning Wet natuurbescherming is inmiddels verleend voor beide dijktrajecten. Voor dijktraject Kessel worden geen fysieke ingrepen gedaan en is een Passende beoordeling niet nodig. Bij de andere HWBP dijkprojecten wordt de Passende beoordeling in de reguliere werkzaamheden meegenomen. PFAS: Voor de projecten in Heel en Beesel heeft aanvullend bodemonderzoek naar PFAS plaatsgevonden en de uitkomsten zijn meegenomen in de contractdocumenten (de aanbesteding is gestart). De 19/51

20 Commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie uitkomsten van dat onderzoek leiden niet tot extra kosten voor de realisatie van de opgave van Heel en Beesel. Bij de overige HWBP dijkprojecten wordt PFAS meegenomen in de nog uit te voeren onderzoeken. Additionele kosten als gevolg van PFAS zijn voor het programma zeer beperkt, en betreffen de onderzoekskosten. Deze kosten mogen en worden meegenomen in de beschikkingsaanvragen aan het HWBP. [33] De impact van Corona op de bouw is gigantisch, naar verwachting. Hoe bereidt het college zich voor op deze impact, hoe gaan we daar mee om? Biedt het kansen? Zorgt het voor extra risico s? Kortom, wat is de strategie? reactie [33] Ongebouwd Het HWBP programma maakt een inschatting van de verwachte impact van Corona op de voortgang en efficiëntie per project. Dit gebeurt op basis van de actuele informatie rondom de intelligente lockdown en wordt geactualiseerd bij wijzigende landelijke informatie zoals bijvoorbeeld het verlengen van de lockdown. Tevens worden daadwerkelijk gemaakte meerkosten en opgelopen vertraging bijgehouden door WL en als exogeen risico bij het landelijke HWBP ingebracht en verhaald. Overigens wordt elke 4 weken de voortgang van alle relevante onderwerpen uit de Kadernota en de meerjarenbegroting in de organisatie opgehaald. De kredietvoorstellen blijven kennelijk binnen de marges van de begroting Daarmee is dit voorstel toch een formaliteit, we hebben al ingestemd met de begroting Dus positief advies. Gelet op dit alles wel een bespreekstuk wat onze fractie betreft. [34] Wij vragen uitdrukkelijk om het AB eerst duidelijkheid te verschaffen over de uitkomsten van het HKV rapport alvorens wij een besluit kunnen nemen over de kredietvotering. Wat zijn de consequenties, welke gevolgen heeft het voor de projectplannen, worden deze aangepast, hoe worden toekomstige projectplannen opgesteld, welke afspraken zijn hierover gemaakt, wat betekent dit voor de hantering van de normen, welke normen worden gebruikt als uitgangspunt, welke financiële consequenties worden hieraan verbonden? 20/51

21 Commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie reactie [34] Voor de lopende projecten zijn gezamenlijke (Waterschap Limburg, Provincie Limburg en de Limburgse Maasgemeenten met betrokkenheid van het Rijk en RWS) afspraken gemaakt dat deze keringen gaan voldoen aan de normen die zijn opgenomen in de Waterwet van Dus de veiligheidsnormen blijven ongewijzigd voor alle lopende projecten. Voor het wettelijk kader van de projectplannen hebben de uitkomsten van het HKV-rapport dan ook geen gevolgen. Onderdeel van de gemaakte afspraken is dat de keringen subsidiabel zijn volgens de vigerende wet- en regelgeving opgenomen in de Regeling subsidies hoogwaterbescherming Hierbij zijn de voornaamste toetscriteria dat de plannen sober en doelmatig zijn en dat de beoogde oplossing invulling geeft aan de wettelijke waterveiligheidsnorm zoals opgenomen in de Waterwet. Dit agendapunt is voor ons alleen te agenderen als we antwoord hebben op bovenstaande vragen en is dan tevens voor ons een bespreekpunt. 4 OVERIG 4.1 Rondvraag en sluiting Waterbelang reactie VVD reactie 50PLUS reactie [35] [35] Uit de DB stukken van 31 maart jl. maken we op dat het archief verplaatst wordt naar HCL. Prima. Onder Ad 1 stelt u dat er een intern verbeterplan wordt opgesteld en dat geconstateerde kritieke punten ambtelijk worden opgepakt. Krijgen we die als AB nog te zien en mogen we daar nog een mening over hebben? Het verbeterplan is een ambtelijk overzicht van de aanbevelingen van de provincie en HCL zoals deze vermeld staan in het provinciaal verslag aangevuld met stand van zaken v.w.b. de voortgang. Voor 2020 wordt momenteel ook weer de interbestuurlijke controle opgestart. De brief van de provincie is deze week ontvangen. In de cyclus voor 2020/2021 wordt uiteraard ook terug gekeken naar de aanbevelingen van 2019 en de voortgang in het oppakken van deze aanbevelingen. In het 21/51

22 Commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie verslag over 2020/2021 blijkt dan vervolgens de status van de opgepakte kritieke punten. Ook dit verslag gaat eind 2020 / begin 2021 naar het AB. Dus door jaarlijks het interbestuurlijk verslag toe te zenden naar het AB wordt het AB geïnformeerd over de voortgang van de kritieke punten Lokaal Limburg reactie Water NATUURlijk reactie Bedrijven reactie [36] [36] Hoe gaan we om met het proces inzake de Kadernota? De fractie Bedrijven ziet bij nagenoeg alle gemeenten om ons heen maar ook landelijk dat de voorjaarsnota (of kadernota, perspectiefnota) verschoven dan wel geannuleerd wordt en dat er wordt gekeken naar een verstandig moment in de nazomer/vroege herfst om dan te spreken over de meerjarige financiële kaders, het meerjarig beleid en de financieel meerjarig perspectief. Soms gekoppeld aan een opgerekte begrotingsbehandeling, vaak ook aan een bestuursrapportage in september. Hoe dan ook, een moment waarop (weer) met verstand van zaken verder gekeken kan worden. Wat is de visie van het DB hierop, ook in de wetenschap dat er geen invulling is gegeven aan de gedane toezegging (zie bij agendapunt 1) om in april over de financiële kaders te spreken? Van 17 waterschappen is bekend of zij de kadernota uitstellen tot na de zomer. In onderstaande tabel is in beeld gebracht welke waterschappen dit betreft. 7 van de 17 waterschappen hebben ervoor gekozen om de kadernota te behandelen na de zomer. Uitstel Kadernota tot na de zomer Geen uitstel Kadernota - Rijnland - Schieland en de Krimpenerwaard - Hunze en Aa s - Aa en Maas - Vechtstromen - Rivierenland - Brabantse Delta* - Zuiderzeeland - Hollands Noorderkwartier - Noorderzijlvest - Rijn en IJssel - Scheldestromen - Vallei en Veluwe - Limburg 22/51

23 Commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie - Fryslân - Drents Overijsselse Delta - Delfland * Bij waterschap Brabantse Delta is er geen spraken van uitstel. Om andere redenen was eerder al besloten om de kadernota na de zomer te behandelen. Wij zien vooralsnog geen noodzaak om de kadernota uit te stellen. Juist in deze onzekere tijd is het van belang om tijdig met elkaar in gesprek te gaan over de kaders voor uitwerking van de meerjarenbegroting De gesprekken over de financiële kaders zullen parallel lopen aan het kadernota- en begrotingsproces met een afronding uiterlijk begin september. De normering kan vervolgens als toetsingskader in de begroting 2021 opgenomen worden. Ongebouwd reactie [37] [37] In Clipit hebben wij onlangs kunnen lezen dat het Hof van Arnhem- Leeuwarden heeft geoordeeld dat waterschap Limburg in gebreken is gebleven bij het publiceren van NEN normen en dat de zuiveringsheffing door dit publicatiegebrek sneuvelt. Kan het DB het AB informeren over de gevolgen van deze uitspraak voor de inning van onze zuiveringsheffing? WORDT NAGEZONDEN 23/51

24 1 ALGEMEEN 1.1a Concept-besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Watersysteem, Zuiveren en Waterketen van 12 februari 2020 Waterbelang 4.1 Rondvraag en sluiting [38] Tijdens de rondvraag doet dhr. Har Frenken een aantal toezeggingen zijnde het toesturen van het onderhoudsplan Lingsforterbeek en nadere info over wat er precies is gebeurd met de beverdam in de Teutebeek. Volgens ons heeft die informatie de leden van de commissie WZW nog niet bereikt. Wij vernemen gaarne zo spoedig mogelijk. reactie [38] De Leidraad uitvoering Lingsforterbeek is per van 26/02 om uur toegezonden aan alle AB- en burgercommissieleden. De beantwoording van de vraag over de verwijdering van de beverdam in de Teutebeek zit in de procedure en volgt spoedig. VVD Geen opmerkingen reactie 50PLUS reactie Lokaal Limburg De fractie van Lokaal-Limburg stemt in met de besluitenlijst. reactie Water NATUURlijk reactie Bedrijven reactie 24/51

25 Ongebouwd reactie [39] 1.3a Concept-besluitenlijst WZW 30 oktober 2019 [39] Op de vraag van dhr. Litjens over de nieuwsbrief omtrent lastenstijging die naar de agrariërs wordt gestuurd. Wordt in deze notulen medegedeeld via naschrift dat er in de AB vergadering van 27 november 2019 inderdaad is toegezegd dat er een brief naar de agrariërs zou worden gestuurd. Maar dat in tweede termijn hiertegen bedenkingen zijn geuit Wij vinden het als fractie jammer dat de voorzitter tijdens die AB niet duidelijk heeft aangegeven dat met die bedenkingen de toezegging van de portefeuillehouder van tafel is. Want zo hebben wij het niet ervaren. Meermaals is door de voorzitter gezegd dat een toezegging pas een toezegging is op het moment dat hij constateert dat er een toezegging gedaan is. Dat gebeurt na beëindiging van de beraadslagingen. In de AB-vergadering van 27/11 is door de voorzitter niet afgeconcludeerd dat er een toezegging is gedaan. 1.1b Lijst van openstaande vragen en acties uit commissie Watersysteem, Zuiveren en Waterketen (bijlage) Waterbelang reactie [40] Bijlagen: Notitie Verdygo; de nieuwe standaard in afvalwaterbehandeling oktober 2019 Verdygo Actueel november 2019 VVD [40] Punt 17 over verdienmodel Verdygo BV, richtdatum 1 april. De beantwoording die het AB van WBL is gestuurd, zou doorgeleid worden naar de commissieleden. Dat is ook nog niet gebeurd. Graag zo spoedig mogelijk doen toekomen. De gevraagde informatie is al eerder verstuurd naar de AB-leden van WL. Abusievelijk is verzuimd deze informatie ook naar de burgercommissieleden te versturen. Deze informatie zal daarom alsnog als bijlage bij dit document worden gevoegd. Overigens is Verdygo een BV met Guus Pelzer als enige bestuurder. Een deel van de informatie is dus vertrouwelijk en alleen beschikbaar voor aandeelhouders. Geen opmerkingen reactie 25/51

26 50PLUS reactie Lokaal Limburg reactie [41] Water NATUURlijk [41] De fractie van Lokaal-Limburg neemt de lijst ter kennisgeving aan. De vraag die fractie hierbij heeft dat er geen richtdata zijn ingevuld bij de punten 13 en 14 waarbij is vermeld../../2020. Kan hier misschien een richtdatum worden ingevuld. Streven is de resultaten van de toegezegde inventarisatie bij de gemeenten van wat zij zelf voornemens zijn te doen met betrekking tot het afkoppelen van publiek verhard oppervlak, in de vergadering van 2 september 2020 te delen met de commissie. De toegezegde brainstormsessie voor het AB over energietransitie zal worden ingepland in het programma voor de AB themabijeenkomst van 8 september reactie Bedrijven reactie Ongebouwd Geen. reactie 2 TER INFORMATIE 2.1 Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020 Waterbelang [42] Pag. 10 Hoofdstuk 3.3. punt 2: Komst omgevingswet: daar lezen we dat de nieuwe omgevingswet nog op 1 januari 2021 wordt ingevoerd. We weten dat dit niet zo is, om moverende redenen (crisis, en achterstand ICT) is de wet opnieuw uitgesteld. Wat zijn de gevolgen van uitstel voor WL? 26/51

27 reactie [42] Zeer onlangs heeft het kabinet besloten dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt verplaatst. In mei vindt overleg van de koepels (UvW, IPO, VNG) en minister plaats over een nieuwe datum van inwerkingtreding. Dit uitstel heeft voor zover nu kan worden beoordeeld, voor WL geen gevolgen. reactie [43] reactie [44] reactie [45] [43] Pag. 17 Hoofdstuk 6.2 punt 7: RWZI: Daar staat dat er voor RWZI s maatwerkvoorschriften zijn opgesteld voor wat betreft de lozingsnormen i.v.m. de KRW. Monitoring is van essentieel belang. Voor welke RWZI s geldt dit (gemeenten/wl?). En wat gebeurt als er niet volgens de norm wordt geloosd, denk bijvoorbeeld aan te hoge frequentie van lozingen? Op basis van het Limburgs effluentbeleid zijn voor alle RWZI s maatwerkvoorschriften gesteld. Op de naleving van de maatwerkvoorschriften wordt toegezien. In geval van overtreding van gestelde normen wordt aan de hand van de in ons beleidskader opgenomen handhavingsstrategie handhavend opgetreden. [44] Pag. 18 Hoofdstuk 6.2 punt 8: Project gebiedsgericht handhaven: we lezen dat het aantal inspecties voor 2019 nog moet worden vastgesteld. We nemen aan dat hier het jaar 2020 bedoeld wordt. Klopt dat? Dat is juist. [45] Pag. 19 Hoofdstuk 6.3 punt 5: Peilgestuurde drainage: We lezen dat er toezicht is op de ombouw van traditionele drainage naar peilgestuurd. In de laatste AB vergadering hebben we als WB fractie gevraagd naar getallen hoe het hier mee staat, deze hebben we nog niet mogen ontvangen. Gaarne ontvangen we die zo spoedig mogelijk. Binnen WL zijn in totaal drainagesystemen bekend. Daarvan zijn inmiddels systemen peilgestuurd. In totaal zijn in 2019 ca systemen gecontroleerd. Uit deze inspecties is gebleken dat niet alle ombouw is gemeld bij het waterschap terwijl dit wel verplicht is. Ook is gebleken dat 229 traditionele systemen niet meer actief zijn (onklaar gemaakt). Verder is voor 67 traditionele systemen ontheffing van de ombouwplicht verleend. Die ontheffingen zijn verleend voor percelen die op korte termijn aan het landbouwkundig gebruik onttrokken worden (bijv. natuur, bebouwing, etc.), percelen waar ombouw technisch onmogelijk is, percelen die betrokken zijn bij herinrichtingsprojecten van het waterschap. 27/51

28 Daarnaast is een enkele situaties een tijdelijk uitstel gegeven vanwege het feit dat de percelen beteeld zijn met meerjarige gewassen (bijv. asperges). Ombouw zou tot onevenredig zware lasten leiden. De resterende nog te controleren systemen worden in 2020 (met uitloop naar 2021) geïnspecteerd. [46] Pag. 25 Hoofdstuk 9: Evaluatie en vooruitblik naar 2021 en verder: Hier staat dat niet onvoorziene ontwikkelingen kunnen leiden tot (tussentijdse) aanpassingen van het programma. Leidt de Coronacrisis tot aanpassingen. Zo ja welke? reactie [46] VVD reactie [47] reactie [48] In verband met de Coronacrisis vinden fysieke bedrijfsbezoeken alleen plaats als dit nodig is. Het merendeel van de toezichtactiviteiten kan blijven plaatsvinden (bijv. opleveringsinspectie van een verleende vergunning, onttrekkingen, peilgestuurde drainage, administratieve controles). De verwachting is op dit moment niet dat het programma substantieel aangepast zal moeten worden. Een aanpassing voor met name de uit te voeren bedrijfscontroles kan, afhankelijk ook van de duur van de Coronacrisis, nodig zijn. [47] In het voorstel wordt gerefereerd naar twee vergaderingen (17 december 2019 en 3 maart 2020) waarin zaken zijn besloten. Dit betreft DB-vergaderingen en niet AB-vergaderingen. Dit graag verduidelijken om misinterpretatie te voorkomen. Klopt. Is een omissie. Wordt gecorrigeerd. Uitvoeringsprogramma; [48] Hfdst. 3.1 Achterstand Wanneer door interne problemen achterstanden ontstaan in vergunnings-verlening c.q. niet-verlening, worden de aanvragers dan gecompenseerd? Immers, zij lopen economische schade op door onduidelijkheid van het bevoegd gezag. Compensatie vindt niet plaats. Aanvragers werden/worden via een verdaging op de hoogte gesteld van het feit dat niet tijdig een besluit genomen kan worden. Indien dit tot problemen leidt, dan is de ervaring dat bedrijven met het waterschap contact opnemen om mogelijk nadelige gevolgen te voorkomen of te beperken. Onze insteek is om gezamenlijk tot een praktische oplossing te komen. Zo nodig kan een gedoogbeschikking worden verstrekt om vooruitlopend op verlening van de gevraagde vergunning over te kunnen gaan tot uitvoering van het gevraagde. Het waterschap heeft in de afgelopen jaren geen schadeclaims ontvangen van bedrijven als gevolg van niet tijdige behandeling van ingediende 28/51