Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)"

Transcriptie

1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Betreft Verslagnummer 5 Datum verslag Insolventienummer F.3/8/47 Toezichtzaaknummer NL:TZ: :F00 Datum uitspraak R-C Curator mr. IM Bilderbeek mr D.J.A. van den Berg Algemene gegevens Naam onderneming Lawet B.V Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LAWET B.V., voorheen handelend onder de naam GCA EVENTS B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer , statutair gevestigd te Amsterdam, voorheen gevestigd te (544 EN) Den Haag aan de Koperwerf Activiteiten onderneming Interieurreiniging van gebouwen Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal , , , , , , , , ,00

2 financiële gegevens Gemiddeld aantal personeelsleden Boedelsaldo.00, , Verslagperiode van t/m van t/m van t/m van t/m van t/m 6--00

3 Bestede uren Verslagperiode Bestede uren uur 48 min 3 uur 4 min 3 9 uur 6 min 4 0 uur 48 min 5 3 uur 36 min totaal 09 uur 0 min bestede uren

4 . Inventarisatie. Directie en organisatie Lawet is opgericht bij akte d.d. 8 januari 009. In de periode 5 februari 00 tot en met februari 07 was zowel de statutaire naam als de handelsnaam naam GCA Evenst B.V Per 8 januari 009 is RoMi Holding B.V. enig aandeelhouder en enig bestuurder van Lawet.. Lopende procedures Lawet is op 9 juni 08 gedagvaard door AZ N.V. In deze procedure is door AZ gevorderd om voor recht te verklaren dat de overeenkomst de tussen AZ en Lawet is ontbonden c.q. beëindigd alsmede Lawet te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding ad ,=. Op grond van artikel 9 Fw is de procedure tegen Law et van rechtsw ege geschorst Verzekeringen Er is niet gebleken van lopende verzekeringen Huur Er is niet gebleken van een lopende huurovereenkomst Oorzaak faillissement In onderzoek

5 . Personeel. Aantal ten tijde van faillissement Personeelsleden Lawet B.V. had ten tijde van het uitspreken van het faillissement geen personeel in dienst.. Aantal in jaar voor faillissement Personeelsleden Ontslagaanzegging Datum Aantal Niet van toepassing. totaal 0.4 Werkzaamheden personeel

6 3. Activa 3. Onroerende zaken onroerende zaken De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen Werkzaamheden onroerende zaken 3.3 Bedrijfsmiddelen bedrijfsmiddelen De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing Werkzaamheden bedrijfsmiddelen 3.6 Voorraden / onderhanden werk voorraden / onderhanden werk De curator heeft geen voorraden en/of onderhanden werk aangetroffen Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk 3.8 Andere activa andere activa De curator heeft geen andere activa aangetroffen Werkzaamheden andere activa

7 4. Debiteuren 4. Debiteuren debiteuren Volgens het bestuur had Lawet op datum faillissement geen debiteuren. Bij gebreke aan administratie heeft de curator dit nog niet kunnen verifiëren Werkzaamheden debiteuren

8 5. Bank/Zekerheden 5. Vordering van bank(en) 55,50 vordering van bank(en) Lawet bankierde o.a. bij ING Bank N.V. Door ING Bank N.V. is een vordering ad 55,50 ingediend Leasecontracten Volgens het bestuur is Lawet geen partij bij één of meer leaseovereenkomsten. De curator heeft vooralsnog ook geen leasecontracten aangetroffen Beschrijving zekerheden Niet van toepassing Separatistenpositie Niet van toepassing Eigendomsvoorbehoud Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud Retentierechten Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een retentierecht Reclamerechten Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht van reclame Boedelbijdragen Niet van toepassing Werkzaamheden bank/zekerheden

9 6. Voortzetten/doorstart onderneming Voortzetten onderneming 6. Exploitatie / zekerheden De onderneming was reeds gestaakt en ontbonden Financiële verslaglegging Niet van toepassing Werkzaamheden voortzetten onderneming Doorstarten onderneming 6.4 Beschrijving Omdat de onderneming reeds was gestaakt en ontbonden is een doorstart niet mogelijk Verantwoording Niet van toepassing Opbrengst Niet van toepassing Boedelbijdrage Niet van toepassing Werkzaamheden doorstarten onderneming 7. Rechtmatigheid 7. Boekhoudplicht In onderzoek

10 7. Depot jaarrekeningen Boekjaar Deponering Opmerking 06 Niet gedeponeerd Te laat 05 9 december 06 Tijdig 04 4 december 05 Tijdig 03 8 december 04 Tijdig 0 6 december 03 Tijdig Goedkeuringsverklaring accountant Bij gebreke aan administratie kan de curator thans niet vaststellen wat de omvang was van de onderneming en of Lawet verplicht was haar jaarrekening te laten goedkeuren door een accountant Stortingsverplichting aandelen Lawet is opgericht bij akte d.d. 8 januari 009. Een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen is dus reeds verjaard en zal niet nader worden onderzocht Onbehoorlijk bestuur In onderzoek. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de rechtmatighedenonderzoeken voortgezet Paulianeus handelen In onderzoek. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de rechtmatighedenonderzoeken voortgezet rechtmatigheid In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de rechtmatighedenonderzoeken voortgezet. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de rechtmatighedenonderzoeken voortgezet Werkzaamheden rechtmatigheid

11 8. Crediteuren 8. Boedelvorderingen Salaris curator & kosten : PM Pref. vord. van de fiscus , , Pref. vord. UWV Niet van toepassing , Andere pref. crediteuren De curator is (nog) niet bekende met andere preferente crediteuren Aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren 3.785, ,

12 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Met de huidige stand van het faillissement kan nog geen uitsluitsel worden gegeven over de verw achte termijn van afw ikkeling Werkzaamheden crediteuren 9. Procedures 9. Naam wederpartijen AZ N.V ) Inspectie SZW Aard procedures Zie punt. bij dit verslag ) Lawet heeft een boete opgelegd gekregen vanwege overtredingen van artikel 8b, lid Wml (Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag). De advocaat van Lawet heeft vóór datum faillissement tegen deze boete bezwaar aangetekend Stand procedures Zie punt. bij dit verslag ) In de afgelopen verslagperiode is de bezwaarprocedure afgronden. Aan Law et is hierbij een proceskostenvergoeding toegekend Werkzaamheden procedures

13 0. Overig 0. Plan van aanpak De belangrijkste w erkzaamheden zullen bestaan uit: - Toegang krijgen tot de (digitale) administratie - Het verifiëren van de verklaringen die het bestuur heeft gegeven; - Het voorzetten van het rechtmatigheden onderzoek Termijn afwikkeling faillissement Met de huidige stand van het faillissement kan nog geen uitsluitsel worden gegeven over de verw achte termijn van afw ikkeling Indiening volgend verslag Werkzaamheden overig Bijlagen Bijlagen