ADVIEZEN VANUIT AUDITCOMMISSIE DATUM 9 september 2020

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADVIEZEN VANUIT AUDITCOMMISSIE DATUM 9 september 2020"

Transcriptie

1 ADVIEZEN VANUIT AUDITCOMMISSIE DATUM 9 september 2020 Aanwezig Griffier Agendapunt Onderwerp de heren mr. J.I.A.A. Cremers (PRO Gulpen-Wittem, voorzitter), R.M.W. Nijssen (PRO Gulpen-Wittem), ir. M.L. Duyvendak (PRO Gulpen-Wittem), F.J.E. Derksen (Balans), R.J.A. Bastin (Balans), R.H.E. Dautzenberg (Fractie Franssen), E.J.M. Magermans (Fractie Franssen) J. Roijen (CDA), A.H.M. Kistermann (CDA), I. van der Laan (Fractie van der Laan), ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens (burgemeester), J.M.G.H. Hendriks (wethouder), P.H.J. Franssen (wethouder), J.E.L.M. Last (wethouder) de heer mr. R. Reichrath Opening De voorzitter opent om uur de vergadering Vaststellen van de agenda De agenda wordt conform vastgesteld. Vaststellen van de advieslijst van de bijeenkomst van de Auditcommissie van 10 juni 2020 De advieslijst wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. Bespreking raadsvoorstel FIN/001: Bestuursrapportage 2020 CDA: * Link leggen tussen begrotingswijzing en bestuursrapportage, missen doorvertaling naar euro s * Pag 66 en 67 om daar kolom met kruisjes aan te geven welke bedragen incidenteel en welke structureel zijn * zijn er al gesprekken met accountant mbt maatregelen nv vtc, waardoor accountantsverklaring wel goedkeurend zal zijn * Na begrotingsvergadering de auditcommissie van december te gebruiken om terug te kijken en hoe we de P&C boekwerken beter kunnen afstemmen op behoefte. Opmerkingen zullen worden meegenomen *schriftelijke beantwoording aangeven welke bedragen incidenteel of structureel zijn *de raad zal voor de begrotingsvergadering geinformeerd worden mbt de NV VTC Balans: Groene, oranje en rood gelijk aan elkaar. Opvalt veel oranje gekleurd die zeggen

2 we gaan de vertraging in ivm corona. Gaan we die vertraging de komende maanden inhalen. Pag. 8: via rib kenbaar gemaakt post geinvesteerd voor de raadzaal, die in 10 jaar worden afgeschreven. Geldt dit voor alle onderdelen ,-- staat voor onderhoudscontract livestream, wil hier onderbouwing van Glasvezel, pag. 18 programma 2: beginnen in haarvaten ipv hart Pag. 23, staat over lokale ondernemers en in rechter kolom lokale verenigingen. Komt niet overeen Pag. 25: welke verband ziet u met accommodatiebeleid irl beheerscontracten Afval: extra kosten komen naar ons toe, ivm gigantische opruimperiode corona. Waarom praten wij met veolia en niet met rd4. Pag. 8: gemeentelijk kwaliteitsmenu, budget dreigt te worden overschreden. Verklaring hiervan Projecten, totaalplannen zouden gepresenteerd worden. Geen geld voor inrichting timpaantuinen. Bmv gulpen, ging hoger uitvallen dan begroot. Nu nog bijlappen, was dit bij planvorming bekend ivm asbestverwijdering Sociaal domein: heel veel afromen, is dat in deze tijd wel verstandig. Glasvezel: in eerste instantie 2 aanbieders. 1 is afgevallen en 2 is nog in gesprek. Is geschrokken van de kosten, moeten kijken hoe we hieruit komen. Corona heeft wel duidelijk gemaakt dat behoefte is aan stabiele verbinding. Volgen nu een 2 e spoor, regiogemeenten incl. maastricht om te kijken hoe we dit vlot kunnen trekken en glasvezel sneller kunnen realiseren. Rd4: tekort blijft, zal niet hoger worden dan in de RIB staat. Wat doen we met veolia. Is ook een bedrijf op afvalmarkt. Dat heeft te maken met pmd afval en subsidies hierover. Formeel is gemeente die pmd aanbiedt, ook contractueel gezien. We hebben een machtiging moeten afgeven aan juristen om deze zaak proberen op te lossen. Gbkm menu: in nieuwe coalitieakkoord staat dat alles kostendekkend moet zijn. We zullen dit in een zodanig vorm gaan gieten dat het kostendekkend wordt. Timpaantuinen: niet duidelijk genoeg geschreven. Is onderdeel van centrumplan. Opgenomen in centrumplan is voldoende geld. Tijdens gesprekken met inwoners is bedacht om een stuk of 6 groene veldjes middels een idee van kernoverleggen gaan invullen. Een aantal kunen binnen budget ingevuld worden, maar kan ook dat we niet alles in een keer kunnen invullen. Wethouder Hendriks / Gaston: Raadzaal: investeringskrediet wordt in 10 jaar afgeschreven, exploitatiebudget over 5 jaar. Kleur oranje en corona. Daar waar burgers bij betrokken zijn is het op dit moment wat lastiger. Bedoeling is om vertraging niet verder te laten oplopen. We weten niet wat ons boven het hoofd hangt.

3 Aanwezigheid van asbest is pas geconstateerd bij het slopen. Dit was van te voren niet zichtbaar. Sportaccommodaties: beheerscontract 1 jaar verlengd, Jos. Evaluatie loopt nog, raad wordt nog geinformeerd. Pas op de plaats om opties naar de toekomst open te houden. Opzegtermijn van 3 maanden is mogelijk. Ikv accommodatiebeheer zijn daar oplossingen mogelijk. Wethouder Franssen: Afromen bedragen Annex en Podium24. Schriftelijke vragen worden beantwoord voor de raadsvergadering. Griffier: livestream euro. Substantieel deel zit nu al in de begroting. Contract dat nu met notubiz is zit hier al deels in. Er komt straks niet alleen audioopname maar ook video. In toekomst zijn we ook verplichting om raadsvergaderingen te gaan ondertitelen. Uitbreiding van servicecapaciteit, en wat kosten onderhoud techniek. Hiervoor wordt nu structureel onderhoudsbudget opgenomen. Fractie Franssen Pag. 21 grensinfopunt, contract is afgelopen, evalueren kijken of dit gecontinueerd worden. Worden inwoners van guwi geholpen als ze zich melden bij het grensinfopunt. Ondanks afgelopen contract, de mensen toch nog geholpen worden. Fractie van der Laan: *zaken in vertraging gekomen vanwege covid-19. Mist wat er nu eigenlijk door organisatie is gedaan, hoeveel ondernemers hebben gebruik gemaakt van regeling TOZO, bijstandsgerechtigden. *motie 28 mei ondersteuning toeristische en horeca-ondernemers. Stand van zaken Pag. 21 economie, gaat ook over toeristenbelasting. Mist inkomsten die we hier gaan derven. Pag. 33 toegang jeugd en wmo. Mist stand van zaken aanvragen huishoudelijke hulp, dagopvang en begeleiding. Geldt hetzelfde voor jeugd Pag. 38 groenloket: hebben we al een groenloket, stand van zaken Wethouder Franssen: *jeugd, wmo, toename, en welke gevolgen wordt schriftelijk beantwoord * Covid 19: terugkoppeling heeft raad toch steeds ontvangen. Raad is regelmatig bijgesproken via een mailing. Zodra er weer informatie die voor uw raad van belang is zal de raad weer op de hoogte gebracht worden. Laatste stand van zaken zal worden doorgegeven mbt aanvragen TOZO en bijstandsgerechtigden. Toeristenbelasting gegevens van BsGW ontvangen we pas later. Van Rijk

4 ontvangen als compensatie. Groenloket: medewerkster die hiermee belast is op 1 september begonnen. Fractie PRO: Glasvezel: onder aandacht brengen juist op dit moment, is nu wel de tijd om daar nu naar te kijken. Programma 7: college voor 1 oktober reactie moet hebben gegeven. Wat is stand van zaken Timpaantuinen: raad meenemen in de voorstellen vanuit de burgers zodat raad bij besluitvorming niet voor een voldongen feit staat. Verschil van College neemt standpunt in over TRES en raad wordt binnenkort geinformeerd. U wil meegenomen worden bij de invulling. Is ook samen met het keroverleg gedaan. Er zijn nu 13 voorstellen gekomen vanuit het kernoverleg. Wij gaan beoordelen. De raad zal meegenomen worden als een keuze is gemaakt samen met het kernoverleg, wat dat financieel betekent, zal de raad worden meegenomen stand van zaken ALP: verzoek van ALP is afgewezen. Tot nu is het stichting vanuit ALP. We gaan zelf nu invulling geven. Op korte termijn zal de raad worden geinformeerd. Dhr. Duyvendak: Pag. 24, dierenasiel in Heerlen subsidieren. Er is al enkele jaren geen asiel meer in heerlen Pag. 17: wegen schoonhouden en afvalbakken plaatsen en tijdig gaan ledigen. Cda heeft een motie ingediend om afvalbakken bij te plaatsen, vervolgens ingetrokken. Is verder niet meer over gesproken. Kunnen er meer bakken geplaatst worden en wei gaat die ledigen Pag. 18: zelfsturing. Waarom wordt bij dit punt zoveel aandacht aan zelfsturing besteed. Waarom wordt dit m.n. bij dit onderwerp aandacht aan besteed terwijl dit bij meerdere programma s aan de orde is Programma 8: grootschalig actief grondbeleid. We verliezen dus laatste stukje op dit gebied. Is dit een bewuste keuze Burgemeester: Dierenasiel wordt aangepast, moet Born zijn. Formeel betalen we aan dierenbescherming Nederland, Zelfsturing: pag. 18 vindt tekst niet heel erg lang, er is niet bewust gekozen om hier veel tekst over zelfsturing op te nemen. dit geldt specifiek voor projecten in de openbare ruimte. We zijn er in de afgelopen jaren achter gekomen als we naar bewoners stappen, dan worden wij geconstateerd met extra werk en extra geld. Krux zit in de laatste zin van het stuk. Er wordt vanaf 2020 een financiele...

5 Dit is opgenomen om vooral de financiele component op te nemen. Afvalbakken. Discussie wel of niet meer, wil die discussie heel graag voeren. Tot discussie wordt gevoerd worden er geen extra bakken geplaatst. Vraag grondbeleid wordt schriftelijk beantwoord. Covid-19: er is een kamerbrief uit dat in de septembercirculaire een bedrag over nederland wordt verdeeld. Inzicht pas in de septembercirculaire. CDA: *bestuursrapportage aan zich bij projectenlijst, wens meegeven om ook bij de projectenlijst een confrontatie tussen budget en realisering exploitatie mee te nemen. *wat is stand van zaken mbt evaluatie afvalbeleid. Wat kunnen we gaan verwachten richting tariefstelling etc. voorafgaand aan begroting hierop terugkomen. *covid-19 inkomstenderving. Richting BsGW vraag stellen om alvast met een tussenrapportage te komen (leges, inzet BOA s, in algemene zin) *in november/december wat is stand van zaken in bredere zin mbt covid-19. Ook inzicht wat zijn de effecten op de kosten van de gemeente zelf, en bijstellingen die nog moeten gebeuren richting jaarrekening, Inkomstenderving in algemene zin zal aan de raad worden voorgelegd Wethouder last: Er komt een onderbouwd voorstel mbt afval. Raad krijgt op korte termijn een uitnodiging voor een conferentie bij de Rd4. Fractie van der Laan: Huisvesting ouderen faciliteren. Wat betekent groene balk De provincie heeft groen licht gegeven om meer ruimte te geven om te bouwen. Maar waar gaan we bouwen, we zijn afhankelijk van anderen, woningverenigingen en particulier initiatief. De aanwezige fracties (Balans, CDA, Franssen, van der Laan en PRO Gulpen- Wittem) geven aan dat het voorstel ter agendering. 5. Rondvraag en sluiting Dhr. Nijssen: wat is stand van zaken rondom de NV Vrijetijdscentrum we zitten als college in een stadium dat we nog geen mededelingen verder hierover kunnen doen. Er zal een speciale bijeenkomst voor

6 de raad worden georganiseerd. mededeling m.b.t. de begroting. Er komt een begroting in 2 delen, 1 deel gemaakt door het vorige college, wij gaan nu aan de slag om het coalitieprogramma te verwerken in een begrotingswijziging. Sluiting om uur