De agenda wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De agenda wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld."

Transcriptie

1 CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADERING (BEGROTING) VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN- WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 12 november 2020 AANWEZIG Voorzitter mw. ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens Raadsgriffier Raadsleden College Verhinderd -- dhr. mr. R. Reichrath mevr. M. Nass, (CDA), dhr. M. Eggen (CDA), dhr. G. Jacobs (CDA), dhr. F. Kistermann (CDA), dhr. R. Dautzenberg (Franssen), dhr. E. Magermans (Franssen), dhr. J. Nix (Franssen), dhr. J. Cremers (PRO Gulpen-Wittem), mevr. S. Vos (PRO Gulpen-Wittem), dhr. R. Nijssen (PRO Gulpen-Wittem), dhr. L. Duyvendak (PRO Gulpen-Wittem ), mevr. I. van der Laan (Van der Laan), dhr. F. Derksen (Balans), dhr. W. Hendriks (Balans), dhr. R. van Breemen (Balans) dhr. J. Hendriks (CDA), dhr. J. Last (Balans), dhr. P. Franssen (Franssen) 1. Opening en vaststellen van de agenda De voorzitter opent om 14:00 uur de vergadering. De agenda wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 2. Mededelingen Wethouder Last deelt mede dat vandaag de uitspraak van de voorzieningenrechter is ontvangen met betrekking tot het kortgeding van de Stichting ALP jegens de gemeente. De voorzieningenrechter heeft alle vorderingen van de Stichting ALP afgewezen en de gemeente in het gelijk gesteld. De burgemeester roept jongeren in de gemeente op om in verband met de viering van Sinterklaas tekeningen te maken die bij de gemeente ingeleverd kunnen worden. Dit in verband met het niet kunnen doorgaan van de intocht van Sinterklaas vanwege de corona maatregelen. 3. Raadsvoorstel Fin/005: begroting 2021 inclusief meerjarenraming Het voorstel wordt unaniem aangenomen. Toezeggingen door de portefeuillehouders: - T2037: Wethouder Last zegt toe dat het knelpunt van (elektrische) scooters (veelal door verhuurders) wordt meegenomen bij taskforce drukte in het buitengebied. - T2038: Wethouder Last: zegt naar aanleiding van het amendement 2008 toe dat bij de strekking van het amendement wordt meegenomen in het bomenplan dat in 1

2 het voorjaar 2021 aan de raad worden voorgelegd. - T2039: Wethouder Franssen zegt toe dat hij naar aanleiding van de motie M2030 in gesprek gaat met huisartsen en jeugdconsulenten, waarin de inzet van de jeugdconsuleten wordt besproken. - T2040: Burgemeester zegt toe dat er een raadsconferentie zal worden georganiseerd inzake de ICT van de gemeentelijke organisatie. 4. Raadsvoorstel Fin/006: 1 e begrotingswijziging 2021 Door de Fracties Balans, CDA, Franssen, van der Laan en PRO Gulpen-Wittem wordt het volgende amendement ingediend (A2006): Een aantal voorstellen zoals opgenomen in de 1e begrotingswijziging geen prioriteit hebben om in 2021 uitgevoerd te worden; Wij ons de vraag stellen of het realistisch is dat alle voorstellen in 2021 ook werkelijk opgepakt kunnen worden, zonder de ambtelijke organisatie extra zwaar te belasten; Wij in een bizarre tijd leven en niet weten welke impact Covid-19 zal hebben op de financiën van de gemeente Gulpen-Wittem; In 2021 duidelijkheid zal ontstaan over de herijking van het gemeentefonds en ook dit nadelige gevolgen kan hebben voor de gemeentelijke financiën. In de 1e begrotingswijziging voorstellen vanuit het college zijn opgenomen voor het jaar 2021 die in zijn totaliteit in eerste aanzet resulteren in een tekort op de begroting 2021; Een aantal voorstellen niet in lijn zijn met het coalitieakkoord waarin wij soberheid en doelmatigheid nastreven; De dekking voor het tekort gevonden wordt in de meeropbrengst van de 5% in de OZB; Wij nastreven om de begroting 2021 vast te stellen zonder extra belasting voor onze burgers en zonder inzet van middelen uit onze algemene reserve. Besluit: Punt 1 van het voorstel als volgt aan te passen: In te stemmen met de 1e begrotingswijziging met dien verstande dat: 1. Onderstaande aanpassingen zijn gedaan in de tabel op pagina 9: 1.1. De kosten voor efficiënte en goede communicatie door te schuiven naar 2022; 1.2. Verhogen opleidingsbudget in 2022 á schrappen; 1.3. Digitale mogelijkheden flexibele betaalpunten gemeentelijke diensten door te schuiven naar 2022; 1.4. Het onderzoek naar beter en efficiënter klantencontact uitvoeren 2

3 maar het overige budget door te schuiven naar 2022; 1.5. Herinrichting Entreepark gelegen aan de Molenweg schrappen totdat duidelijkheid is over de toekomst van Chateau Neuborgh en de kosten voor de herinrichting op te nemen voor 2022; 1.6. Opwaarderen beheer openbare ruimte kosten á verdelen over 2021 en 2022 zodat ten laste komt in 2021 en euro ten laste komt in 2022; 1.7. Inventariseren assets bomen in Gulpen-Wittem door te schuiven naar 2022; 1.8. Incidentele subsidie kunst en cultuur á schrappen vanaf 2022 in afwachting van de actualisatie van het kunst- en cultuurbeleid en op basis van het kunst- en cultuurbeleid op dat moment het benodigde bedrag begroten; 1.9. De kosten voor het registreren en beschikbaar stellen van gegevens over de openbare ruimte te handhaven voor in 2021 en het resterende bedrag ten laste te laten komen van De verhoging OZB opbrengsten met 5% te schrappen als dekkingsvoorstel uit de tabel pagina 10. Het amendement wordt unaniem aangenomen. Door de Fracties Van der Laan en Franssen wordt het volgende amendement ingediend: Gulpen-Wittem graag een steentje wil bijdragen aan de aanplant van bomen in het kader van het 1 miljoen Bomenplan van de provincie; Er altijd ruimte is voor bomen in kleine landschappelijke elementen, op tuinen, erven, landelijk gebied en nabij landbouwbedrijven; Bomen zorgen voor gezonde lucht, waterdoorlatendheid bodem, CO2 opslaan en de biodiversiteit verbeteren; Het college in de Begroting 2021 en in de 1 e Begrotingswijziging 2021 geen budget heeft opgenomen voor dit plan; De provincie Limburg een subsidieregeling Aanplant Bomen in Limburg 2020 kent en vraag om nieuwe initiatieven. Vroeger in ieder weiland en langs akkers bomen, heggen, bosjes en hoogstammen stonden, waar grazende dieren een schaduwplek konden vinden; Er tegenwoordig veel open grote akker- en grasvlaktes te zien zijn; Veel dieren hier onder te lijden hebben. s Zomers, in de brandende zon, hebben koeien last van hittestress en kunnen er zelfs ziek van worden; Bomen op en langs weilanden op warme dagen een schaduwplek bieden aan koeien, paarden, schapen en niet te vergeten aan mensen; 3

4 Er inmiddels goede voorbeelden zijn van agrariërs die nieuwe bomen in hun bedrijfsvoering inpassen; Het Coalitieakkoord inzet op vitalisering landbouw en landschap door medewerking te verlenen aan het 1 miljoen Bomenplan van de provincie. Wij beide vraagstukken willen combineren in de vorm van bomen voor koeien en voor mensen. IKL met veel gemeenten werkt aan dit plan en wij hen daarom kunnen inzetten bij de uitvoering. Besluit: - In de 1 e Begrotingswijziging als beleidsalternatief als cofinanciering op te nemen voor dit plan; - Bij de provincie een bedrag van aan te vragen vóór 18 december 2020; - Dekking te vinden uit het meerjarig resultaat van Amendement A IKL in te schakelen voor de uitvoering van dit project. Het amendement wordt ingetrokken (wordt motie M2033). Door de Fractie CDA wordt het volgende amendement ingediend: Er geen voorziening is voor strategische aankopen van grond en/of vastgoed in Gulpen-Wittem; Op 29 juni door de Provinciale Staten van Limburg een motie is aangenomen met een voorstel tot aanpassing van de Omgevingsverordening 2014, concreet artikel Omgevingsverordening Limburg; Op 29 oktober 2020 de motie 2026 raadsbreed inzake sloop de sloopregeling is aangenomen; In de raadsvergadering van januari of februari 2021 een voorstel behandeld wordt om deze versoepeling te effectueren; Er een grote behoefte is in Gulpen-Wittem aan betaalbare woningen voor starters en senioren; strategische aankopen voor grond en/of vastgoed door de gemeente zelf hieraan een bijdrage kunnen leveren; de gemeente echter op dit moment geen grondpositie heeft en géén financieel instrumentarium heeft om actief te kunnen opereren; Besluit: - Een investeringskrediet voor strategische aankopen van grond en/of vastgoed beschikbaar te stellen ad ,- voor het jaar 2021, en additioneel ,- voor het jaar 2022; 4

5 - Uitgaande van 1,5% omslagrente, in de 1e Begrotingswijziging als beleidsalternatief dekking op te nemen voor een bedrag aan kapitaallasten voor 2022 van en voor 2023 en volgende jaren structureel; - Dekking voor de kapitaallasten te vinden uit het meerjarig resultaat van Amendement A2006; - Voor verkregen boekresultaten bij latere verkoop of ruil van de verworven gronden en/of vastgoed een Bestemmingsreserve Strategische aankopen in te stellen met de volgende doelomschrijving: - De Reserve mag geen negatieve waarde hebben; - Bedoeld ter structurele dekking van kapitaallasten (lees: bruteringsreserve) voor strategische aankopen of gebiedsontwikkelingen ná uitputting van de ten behoeve van aankopen van grond en/of vastgoed reeds beschikbaar gestelde investeringskredieten; - Omwille van snelheid hierbij beschikkingsbevoegdheid College, met verantwoording achteraf richting Raad middels opname in Bestuursrapportages - Het budget te bevriezen totdat een nota grondbeleid is vastgesteld door de gemeenteraad. Het amendement wordt unaniem aangenomen Het geamendeerde voorstel wordt unaniem aangenomen. Door de Fractie Balans wordt de volgende motie ingediend (M2027): In 2021 wordt in Eys begonnen met de reconstructie van de Mesweg en mr. dr. Froweinweg. Het kermisterrein te Eys aan de Nachtegaalstraat / Lijsterstraat ook bij deze werkzaamheden gebruikt zal worden als bouw- en opslagplaats voor de reconstructie. De gymzaal te Eys niet meer voldoet aan de energetische duurzaamheid en niet geschikt is als brede maatschappelijke voorziening. Dat verenigingen in Eys dubbel door Covid-19 geraakt worden, omdat zowel Café Sport en de kantine van SV Zwart-Wit 19 gesloten zijn. Dat verenigingen al jaren geleden kenbaar gemaakt hebben behoefte te hebben aan opslag voor hun vereniging. Basisschool Klavertje Vier zit in een gebouw dat afgeschreven is, te groot is en niet meer voldoet aan de energetische duurzaamheid. In Eys veel vraag naar seniorenwoningen is binnen het gebied in der Bend. De reconstructie van de Mesweg - mr. dr. Froweinweg langer duurt dan alleen in 2021 Er tussen de gemeente en de verenigingen gesprekken plaatsvinden over de 5

6 optimalisatie van de gymzaal, maar door de vorm en ligging van de gymzaal moeilijk te realiseren is. In weergegeven wordt in het Integraal Huisvestiging plan dat de basisschool t Klavertje Vier toekomst bestendig is, maar aan vervanging toe is. Het realiseren van seniorenwoningen de doorstroom op de woningmarkt kan verhogen. Draagt het college op: In 2021 in gesprek te gaan met burgers, verenigingen, Innovo en Wonen Wittem om het gebied tussen de Nachtegaalstraat, Lijsterstraat, Kanariestraat en Eyserbeek opnieuw te ontwikkelen, zodat basisonderwijs met Gymzaal, een brede maatschappelijke voorziening, herinvulling van het kermisterrein en eventuele toevoeging van seniorenwoningen mogelijk gemaakt wordt. Tevens te onderzoeken of er binnen Eys een andere plek voor de school en brede maatschappelijke voorziening gevonden kan worden, zodat binnen het bovengenoemde gebied meer voor senioren en starters gerealiseerd kan worden. Bij de begroting van 2022 te komen met een financieel plaatje voor de realisatie in De motie wordt unaniem aangenomen. Door de Fractie Balans wordt de volgende motie ingediend (M2028): In 2021 gestart gaat worden met de realisatie van het wandelroutenetwerk Zuid-Limburg; Veel vertrekpunten van de huidige wandelroutes gerealiseerd zijn vanuit de kernen; Dat binnen deze kernen niet- of onvoldoende parkeer faciliteiten zijn; Hierdoor de parkeerdruk in de kernen te hoog is en dit ten koste gaat van de veiligheid in de kern. In 2020 er een raadsbrede motie aangenomen is om te werken aan de verkeersdruk binnen het Heuvelland; In 2021 gestart wordt met de vormgeving van het GVVP, waardoor er de mogelijkheid gecreëerd wordt om ook naar de vertrekpunten van het wandelroute netwerk te kijken; Vanuit de Citta Slow gedachte, is het terugdringen van gemotoriseerd verkeer binnen de gemeente Gulpen-Wittem een goed gedachtegoed. Draagt het college op: Bij de realisatie van het wandelroutenetwerk meteen te kijken naar de 6

7 parkeervoorzieningen in de kernen die aansluiten op dit netwerk. Een duidelijke verwijzing naar de parkeervoorzieningen te realiseren Rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen om het wandelroutenetwerk aan te laten sluiten bij nieuwe parkeervoorzieningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de invulling van de voormalige Sophianum locatie te Nijswiller De raad hierover te informeren, alvorens het wandelroutenetwerk wordt uitgerold. De motie wordt unaniem aangenomen. Door de Fractie PRO Gulpen-Wittem wordt de volgende motie ingediend (M2029): - op steeds meer plekken een plicht of advies geldt om een mondkapje te dragen: - het belangrijk is dat de adviezen vanuit het kabinet opgevolgd worden; - de gemeente de plicht heeft om voor haar bewoners te zorgen; - ook mensen met een smalle beurs mondkapjes ter beschikking moeten hebben om deel te kunnen nemen aan de samenleving; de Tweede Kamer op 12 oktober een motie heeft aangenomen om te kijken hoe mondkapjes beschikbaar kunnen worden gesteld aan mensen die nu al bij hen om hulp aankloppen; de Staatssecretaris al op 13 oktober daarop gereageerd heeft met mededeling dat hij via de VNG heeft vernomen dat er al mooie initiatieven zijn ontplooid in het land; dat hij er vertrouwen in heeft dat gemeenten dit vervolgens vertalen naar hun lokale beleid; de VNG deze goede voorbeelden deelt op hun website en via hun interne kanalen Draagt het college op: om gratis herbruikbare mondkapjes beschikbaar te stellen aan mensen die nu al bij hen of andere organisatie om hulp aankloppen. Denk aan bijstandsgerechtigden, gebruikers van de Voedselbank, deelnemers aan nationaal jeugdontbijt; te kijken hoe vormen van sociaal ondernemerschap hierbij betrokken kunnen worden; de kosten hiervan mee te nemen in de opgave van de gemeente Gulpen- Wittem richting de Rijksoverheid in het kader van het compensatiepakket coronacrisis medeoverheden. 7

8 De motie wordt unaniem aangenomen. Door de Fractie van der Laan wordt de volgende motie ingediend (M2030): Uit onderzoek (NOS Jeugdjournaal) blijkt dat 82% van de kinderen zich een beetje of heel veel zorgen maakt over het coronavirus; Uit onderzoek van het Opiniepanel van EénVandaag in september 2020 blijkt dat de psychische klachten bij jongeren toenemen; 74% van de jongeren tot 35 jaar klachten van stress, eenzaamheid en vermoeidheid heeft; De psychische problemen als gevolg van corona serieus genomen moeten worden en kunnen leiden tot een toename van de vraag naar specialistische jeugdzorg; Huisartsen sinds het ingaan van de Jeugdwet in 2015 een zelfstandige positie hebben en jongeren met psychische klachten kunnen doorverwijzen naar specialistische zorg (ggz); Jongeren met uiteenlopende problemen nu vaak doorverwezen worden naar de ggz; Dit niet alleen duur is, maar kan ook leiden tot verergering van de problemen omdat de wachttijd te lang is; Ook in Gulpen-Wittem aandacht is voor het versterken van de relatie tussen jeugdzorg en huisarts; In diverse regio s om ons heen (Maastricht-Heuvelland, Roermond, Sittard- Geleen, Beekdaelen) al enkele jaren gewerkt wordt met de inzet praktijkondersteuner huisarts (POH); De inzet van ondersteuners voor kinderen in huisartsenposten vruchten afwerpt; De ondersteuners circa 6 gesprekken voeren en hiermee 58% van de kinderen tussen 0 en 19 jaar snel, kort en afdoende geholpen wordt; Hiermee een reductie op het jeugdzorgbudget is gerealiseerd van in Maastricht-Heuvelland; Hiermee de samenwerking rondom jeugdigen tussen gemeenten, jeugdzorg en huisartsen enorm verbeterd is; Een en ander blijkt uit een evaluatie van dit project bij de gemeenten Maastricht, Meerssen, Eijsden-Margraten en Valkenburg a/d Geul; Gulpen-Wittem hier niet aan meedoet, omdat zij onder een andere huisartsenkoepel valt; In de Begroting 2021 geen middelen zijn opgevoerd voor de psychische gevolgen bij jeugdigen als gevolg van Covid-19. Draagt het college op: 8

9 - Analoog aan de gemeenten om ons heen een driejarige pilot Inzet praktijkondersteuners jeugdhulp te starten; - Voor deze pilot in de jaren 2021, 2022 en 2023 jaarlijks incidenteel beschikbaar te stellen vanuit de egalisatiereserve Sociaal Domein; - Indien de pilot succesvol is, de structurele kosten te verwerken in de begroting; - De Raad regelmatig te informeren over de voortgang. De motie wordt ingetrokken. Door de Fractie CDA wordt de volgende motie ingediend (M2031): Het Rijk op basis van het Nationaal Klimaatakkoord aan 30 regio s in Nederland gevraagd om een bod te doen voor de opwek van hernieuwbare elektriciteit, en regionale alternatieve warmteoplossingen in kaart te brengen. De RES regio s uiterlijk op 1 oktober 2020 een concept RES moesten indienen bij het Rijk en dat Zuid-Limburg dit heeft gedaan op 15 juli De concept RES een tussenstap is richting de RES 1.0 die wordt ingediend op 1 juli De komende maanden een burgerparticipatietraject wordt opgestart en ook de gemeenteraad nog gehoor zal moeten worden. de raad zich bij amendement van 25 januari 2018 uitdrukkelijk heeft uitgesproken tegen de realisatie van grote windmolens en zonnepaneelweides op het grondgebied van Gulpen-Wittem; Gulpen-Wittem een 5-sterrenlandschap heeft, welk essentieel is voor onze toeristische sector en die zorg draagt voor meer dan een kwart van de werkgelegenheid in Gulpen-Wittem; bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak een eenvoudige maatregel is die direct energie oplevert; Gulpen-Wittem aan de slag moet met het Nationale Programma Regionale Energiestrategie (RES); het RES te kortzichtig is omdat het RES alleen uitgaat van bestaande technieken voor zonne- en windenergie; nieuwe technieken die nog in de kinderschoenen staan geen plek krijgen in het RES; de RES vooral een stevige rekenexercitie is die kloppend gemaakt moet worden waarbij geen rekening is gehouden met het 5- sterrenlandschap, toerisme en transitie van de landbouw; wij vooral moeten sturen op meervoudig organiseren met meerwaarde. Dit geldt zeker voor Gulpen-Wittem en het Heuvelland omdat we hier in een kwetsbaar gebied zitten en de schoonheid van het landschap én de vruchtbare bodem, voor vele sectoren ( toerisme/ landbouw /veeteelt / fruitteelt / 9

10 landschapsbeheer / natuurbehoud) de allerbelangrijkste asset is. het derhalve van groot belang is dat naar de samenhang van de voornoemde ontwikkelingen wordt gekeken en onderzocht wordt wat synergie kan bieden; Roept het college van Burgemeester en wethouders op: - om in overleg te treden met de gemeenten in het Middengebied om hetgeen overwogen is onder 'overwegende dat' mee te nemen als aanvulling op het RES en mee te nemen als input voor de omgevingsvisie; - om hierbij Het Nationaal Landschap, Visit Zuid-Limburg en de LLTB mee te nemen als partners; - de gemeenteraad hierover te informeren. De motie wordt met meerderheid van stemmen aangenomen (de Fracties Balans, CDA, Franssen en Van der Laan hebben voorgestemd, de Fractie PRO Gulpen-Wittem heeft tegengestemd). Door de Fractie Balans wordt de volgende motie ingediend (M2032): We diverse keren benaderd zijn door kernoverleg Wahlwiller om te bekijken of de parkeerplaats achter de kerk bij de J.F. Kennedystraat verhard zou kunnen worden. Er wel reeds gesprekken zijn gevoerd hierover met de verantwoordelijke wethouder en het kernoverleg Wahlwiller, maar het opknappen van de parkeerplaats niet de eerste prioriteit had, maar de wens vanuit de kern Wahlwiller al heel lang speelt. Bij slecht weer de parkeerplaats niet optimaal gebruikt kan worden. De parkeerplaats gebruikt wordt als start- en eindpunt van diverse wandelroutes, waaronder de populaire Route des Vins. De gymzaal bij de basisschool wordt afgebroken waardoor de carnavalsvereniging zonder locatie zit en de parkeerplaats dan ook eventueel gebruikt zou kunnen worden als evenemententerrein. De parkeerplaats ook veel gebruikt wordt door de inwoners van Wahlwiller. Draagt het college op: - Om opnieuw in gesprek te gaan met het (deels) nieuwe bestuur van het kernoverleg Wahlwiller om de mogelijkheden te bespreken om de parkeerplaats op te knappen. - Eventueel ook de verenigingen van Wahlwiller hierbij te betrekken. - Dan bij de Kadernota 2021 te komen met een voorstel naar de raad, zodat de raad bij de begrotingsbehandeling van 2022 een definitief besluit hierover kan nemen. 10

11 De motie wordt unaniem aangenomen. Door de Fracties Van der Laan en Franssen wordt de volgende motie ingediend (M2033): Gulpen-Wittem graag een steentje wil bijdragen aan de aanplant van bomen in het kader van het 1 miljoen Bomenplan van de provincie. Er altijd ruimte is voor bomen in kleine landschappelijke elementen, op tuinen, erven landelijk gebied en nabij landbouwbedrijven; Bomen zorgen voor gezonde lucht, waterdoorlatendheid bodem, CO2 opslaan en de biodiversiteit verbeteren; Het college in de Begroting 2021 en in de 1 e Begrotingswijziging 2021 geen budget heeft opgenomen voor dit plan; De provincie Limburg een subsidieregeling Aanplant Bomen in Limburg 2020 kent en vraagt om nieuwe initiatieven. Vroeger in ieder weiland en langs akkers bomen, heggen, bosjes en hoogstammen stonden, waar grazende dieren een schaduwplek konden vinden; Er tegenwoordig veel open grote akker- en grasvlaktes te zien zijn; Veel dieren hier onder te lijden hebben. s Zomers, in de brandende zon, hebben koeien last van hittestress en kunnen er zelfs ziek van worden; Bomen op en langs weilanden op warme dagen een schaduwplek bieden aan koeien, paarden, schapen en niet te vergeten aan mensen; Er inmiddels goede voorbeelden zijn van agrariërs die nieuwe bomen in hun bedrijfsvoering inpassen; Het Coalitieakkoord inzet op vitalisering landbouw en landschap door medewerking te verlenen aan het 1 miljoen Bomenplan van de provincie. Wij beide vraagstukken willen combineren in de vorm van bomen voor koeien en voor mensen. IKL met veel gemeenten werkt aan dit plan en wij hen daarom kunnen inzetten bij de uitvoering. Gulpen-Wittem bezig is met een bomenplan Draagt het college op: - Het idee bomen voor koeien op te nemen in het bomenplan - Volgend jaar subsidie aan te vragen voor dit plan bij de Provincie - De raad over de voortgang te informeren De motie wordt unaniem aangenomen. Stemverklaringen: Dhr. Derksen: M2027: de motie wordt gehandhaafd, omdat het ook zeker 2 11

12 wethouders betreft die in actie moeten komen en er op dit moment geen locatie in Eys is voor verenigingen. Dhr. Nijssen: A2006: We zijn blij dat we er als raad samen uit zijn gekomen om geen OZB verhoging door te voeren. Dhr. Cremers: M2031: De wijziging om naar het middengebied i.p.v. in Lijn-50 verband te kijken, vinden we een verbetering van de motie. Het dictum van de motie kunnen we steunen, maar de overwegingen getuigen van te weinig ambitie en daarom steunen we deze motie niet. 5. De voorzitter sluit om uur de vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gulpen-Wittem op 17 december De griffier, De voorzitter, <<< <<< mr. R. Reichrath. ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens. 12