RAPPORT VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 en NEN 5707 Odoornerweg 2 - Valthe

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORT VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 en NEN 5707 Odoornerweg 2 - Valthe"

Transcriptie

1 RAPPORT VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK conform NEN 574 en NEN 577 Odoornerweg 2 - Valthe Opdrachtgever: Eelerwoude Locatie: Odoornerweg PA Valthe Januari 218 (V2)

2 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg SC Geesteren Internet: Postadres: Postbus AB Tubbergen Tel: Bankgegevens: ABN AMRO: NL34ABNA KvK: BTW-nr: NL B1 Rapport Verkennend en Nader Bodemonderzoek conform NEN 574 en NEN 577 Odoornerweg 2 - Valthe Opdrachtgever: Eelerwoude Mossendamsdwarsweg DB Goor Locatie: Odoornerweg PA Valthe Projectcode: Rapportagedatum: 25 januari 218 (V2) Auteur: mevr. ing. M.J.F. Platenkamp - van der Palen Ing. J.L. Kienstra Kruse Milieu BV

3 INHOUD Pagina 1 Inleiding 1 2 Locatiegegevens Beschrijving huidige situatie Vooronderzoek Bodemsamenstelling en geohydrologie 3 3 Uitvoering bodemonderzoek Onderzoeksstrategie Veldwerkzaamheden Analyses Toetsing chemische analyses Toetsing asbestanalyses 8 4 Resultaten Algemeen Veldwerkzaamheden Resultaten en toetsing van de chemische analyses Bespreking resultaten chemische analyses Resultaten van de asbestanalyses Bespreking resultaten van de asbestanalyses 14 5 Nader asbestonderzoek Onderzoeksstrategie Veldwerkzaamheden Resultaten asbestanalyses nader onderzoek Bespreking resultaten asbestanalyses 18 6 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 21 7 Literatuur en bronvermelding 25 Bijlagen I II III IV V VI Regionale ligging locatie Situatieschets met weergave boorlocaties en verontreinigingscontour Boorstaten Legenda boorstaten Resultaten chemische analyses Toetsing chemische analyses Analyserapporten asbestanalyses Berekening gewogen asbestgehaltes Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen Informatie uit Bodemloket Kruse Milieu BV Project:

4 1 Inleiding Dit rapport beschrijft het verkennend bodemonderzoek, dat in opdracht van Eelerwoude op het terrein aan de Odoornerweg 2 in Valthe door Kruse Milieu BV is uitgevoerd. De aanleiding van dit onderzoek is de bestemmingsplanwijziging en de geplande nieuwbouw op het terrein. Het bodemonderzoek is noodzakelijk in het kader van de bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van de omgevingsvergunning. Derhalve dient de milieukundige kwaliteit van de bodem bekend te zijn. Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een standaard vooronderzoek plaatsgevonden op basis van norm NEN Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat op de locatie enkele verdachte deellocaties aanwezig zijn. Er bevindt zich een dieseltank op de locatie en er zijn drie asbestverdachte druppelzones aanwezig. Deze locaties zijn als verdachte deellocaties beschouwd. De bovengrond van de locatie is verdacht van aanwezigheid van asbest. Het overige deel van de locatie is onverdacht. De onderzoeksopzet gaat uit van - NEN 574, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond - de aanvulling NEN 574/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, NNI Delft, februari 216; - NEN 577, Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond, NNI Delft, augustus 215; - de aanvulling NEN 577/C1, Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond, NNI Delft, augustus 216. De doelstelling van het onderzoek op de onverdachte deel van de locatie is aan te tonen dat op de locatie redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het freatisch grondwater. De doelstelling van het onderzoek op de verdachte deellocaties is vast te stellen of de vooronderstelde verontreinigingskernen ook daadwerkelijk op de vermoede plaatsen aanwezig zijn en in hoeverre de verontreinigende stoffen in de grond en het freatisch grondwater respectievelijk de achtergrondwaarden en de streefwaarden overschrijden. Het veldwerk is uitgevoerd in september en oktober 217 conform BRL SIKB 2 en de protocollen 21, 22 en 218, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard dat Kruse Milieu BV financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever. In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de achtergrondwaarden (AW 2) en de interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De in het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en interventiewaarden. Tevens worden de resultaten met betrekking tot asbest vergeleken met de wetgeving inzake asbest in bodem en puin, welke door de ministeries van SZW en I & M is vastgesteld. In het beleid is voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen. Kruse Milieu BV Project: Pagina 1 van 25

5 2 Locatiegegevens 2.1 Beschrijving huidige situatie Algemeen De onderzoekslocatie is gelegen aan de Odoornerweg 2 binnen de bebouwde kom van Valthe. Het te onderzoeken terrein heeft de RD-coördinaten x = en y = en is kadastraal bekend als gemeente Odoorn, sectie H, nummer 696. De Odoornerweg bevindt zich ten zuidwesten van de onderzoekslocatie. De Hoofdstraat bevindt zich ten zuiden van de locatie en de Kampweg is direct ten oosten van de onderzoekslocatie gelegen. Bebouwing en verharding Op de onderzoekslocatie bevindt zich een agrarisch bedrijf. Rondom de bebouwing is deels een verharding met klinkers aanwezig. Ten westen van de schuren is momenteel geen verharding aanwezig. De grond ligt hier braak. Het overige deel van de locatie is onbebouwd en onverhard en is begroeid met gras. In de schuren zijn mestkelders aanwezig. De schuren zijn bedekt met asbesthoudende golfplaten en er zijn geen dakgoten aanwezig. Onderzoekslocatie De onderzoekslocatie betreft het gehele terrein met een oppervlakte van 71 m². Hierop bevinden zich te slopen schuren en mestkelders, een kuilvoerplaat en een woning. Deze woning blijft behouden. Ten behoeve van het bodemonderzoek worden vier verdachte deellocaties onderzocht. Dit betreffen drie druppelzones, veroorzaakt door het dak van de schuur, welke is voorzien van asbesthoudende golfplaten. Er is sprake van een druppelzone, wanneer hemelwater via asbestverdachte dakplaten afwatert op onverhard terrein. De druppelzones bevinden zich op drie verschillende locaties, te weten ten zuidwesten van de te slopen meest westelijk gelegen veestal, ten zuidwesten van de kapschuur en ten noordoosten van de meest oostelijk gelegen veestal. Deze druppelzones wordt als verdachte deellocaties beschouwd. Aan de zuidoostzijde van de veestal heeft tot 214 een bovengrondse dieseltank gestaan (zie situatieschets bijlage I). Deze is afgevoerd (certificaat aanwezig). Op een later tijdstip is hier een nieuwe dieseltank geplaatst. Ook deze deellocatie van de (voormalige) tank wordt als verdachte deellocatie beschouwd. In bijlage I is de regionale ligging van de locatie weergegeven en is tevens een situatieschets opgenomen, waarop de boorlocaties zijn weergegeven. 2.2 Vooronderzoek In het vooronderzoek komt naast informatie uit het huidige gebruik het vroegere gebruik van het terrein aan de orde evenals de vraag of er in het verleden reeds bodemonderzoeken zijn verricht op het terrein. Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van verontreiniging aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever (de heer M. van Hoek), bij de eigenaar (de heer A. Kuipers), bij de gemeente Borger-Odoorn en bij het bodemloket. De informatie afkomstig uit Bodemloket is bijgevoegd als bijlage VI. De volgende informatie is verzameld: - - De onderzoekslocatie is gelegen in een agrarische omgeving. Op de locatie was in het verleden een agrarisch bedrijf gevestigd. De oprichtingsvergunning (Hinderwetvergunning) is van 19 november 1973 ("Oprichting van een rundveehouderij met diverse electromotoren met een gezamenlijk vermogen van 13,25 pk en opslag van mest."). Uit de gegevens van de Hinderwetvergunning blijkt dat er op de locatie sprake is van een bovengrondse dieseltank. Kruse Milieu BV Project: Pagina 2 van 25

6 Door Wubben Noord is op een tank gesaneerd (certificaat gereedmelding tanksanering registratienummer ). Er is geen bodemonderzoek uitgevoerd. Uit informatie van Bodemloket is een metaalconstructiebedrijf op de locatie bekend (start 1974, eind onbekend). Vermoedelijk is deze informatie onjuist. Bij de gemeente zijn geen dieseltanks op de locatie bekend. Tevens is bij de gemeente geen metaalconstructiebedrijf op de locatie bekend. - Voor zover bekend is het te onderzoeken terreindeel in het verleden niet opgehoogd en hebben er geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden. Voor zover bekend bevindt zich geen asbest op of in de bodem op de onderzoekslocatie. - Er bevinden zich geen asbesthoudende beschoeiingen of sloopafval direct naast of op de onderzoekslocatie. Tevens is de locatie niet gelegen aan een asbestweg. De locatie is niet aangemeld voor de 2 e of 3 e fase van de saneringsregeling asbestwegen. De schuur is bedekt met asbesthoudende golfplaten en er zijn geen dakgoten aanwezig. Tijdens het locatiebezoek zijn, op de golfplaten op de kapschuur na, visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen - Op de locatie heeft voor zover bekend, nog niet eerder bodemonderzoek plaatsgevonden. 2.3 Bodemsamenstelling en geohydrologie Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid: - De onderzoekslocatie is op de Hondsrug gelegen, op circa 25 meter boven N.A.P. - De geohydrologische basis wordt gevormd door fijne soms slibhoudende zanden behorend tot de Formatie van Breda. Deze laag bevindt zich op ruim 1 meter diepte. - Het derde watervoerende pakket bestaat uit zandig afzetting behorend tot de Formaties van Breda, Scheemda, Enschede en Urk. - De tweede slecht doorlatende laag bestaat uit Cromerklei behorend tot de Formatie van Urk. Deze laag heeft een dikte van circa 2 tot 5 meter. - Het tweede watervoerende pakket wordt gevormd door fijne tot matig fijne zanden behorend tot de Formatie van Peelo en Eindhoven. - Het eerste watervoerend pakket valt plaatselijk samen met het tweede watervoerend pakket en komt niet boven de eerste slecht doorlatende laag. - De eerste slecht doorlatende laag wordt gevormd door veen en beekleem, behorend tot de Formatie van Twente en keileem behorend tot de Formatie van Drente. - Door het veenkoloniale verleden is de deklaag grotendeels verdwenen. - Het freatische grondwater bevindt zich op circa 1 meter min maaiveld. Een eenduidige stromingsrichting ter plaatse van de onderzoekslocatie is niet af te leiden. - Op korte afstand ten westen van de onderzoekslocatie is een waterwingebied gelegen. De invloed van het waterwingebied op het freatische grondwater is bij ons bureau onbekend. Kruse Milieu BV Project: Pagina 3 van 25

7 3 Uitvoering bodemonderzoek 3.1 Onderzoeksstrategie De onderzoeksopzet gaat uit van - NEN 574, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond - de aanvulling NEN 574/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, NNI Delft, februari 216; - NEN 577, Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond, NNI Delft, augustus 215; - de aanvulling NEN 577/C1, Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond, NNI Delft, augustus 216. Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch en huidig gebruik van de locatie, zijn er op de onderzoekslocatie vier verdachte deellocaties aan te wijzen: de (voormalige) bovengrondse dieseltank en de drie druppelzones. De bovengrond op de gehele locatie wordt als verdacht beschouwd voor aanwezigheid van asbest, doch de onderzoeksstrategie wordt gecombineerd met die voor onverdachte locaties. De hypotheses uit NEN 574 (ONV nietlijnvormige locatie) en NEN 577 (VED-HE) worden gebruikt. De locatie van de (voormalige) bovengrondse dieseltank (oppervlakte circa 1 m 2 ) wordt beschouwd als verdacht ten aanzien van de aanwezigheid van minerale oliecomponenten in de grond en van minerale olie en BTEXN in het grondwater. De hypothese verdachte locatie uit NEN 574 wordt voor deze deellocatie gebruikt. De onderzoeksstrategie op deze deellocatie is gebaseerd op de NEN 574, paragraaf 5.3: Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (VEP). De druppelzones, met een oppervlakte van circa 1 m 2, 26 m 2 en 26 m 2, worden beschouwd als verdacht ten aanzien van de aanwezigheid van asbest. De hypothese verdachte locatie" uit NEN 577 wordt voor de druppelzones gebruikt. De onderzoeksstrategie op deze deellocaties is gebaseerd op de NEN 577, paragraaf 6.4.4: verdachte locatie met plaatselijke bodembelasting met duidelijke verontreinigingskern (VEP). In de normen NEN 574 en NEN 577 zijn voor niet verdachte en verdachte locaties richtlijnen gegeven voor een systematisch veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en de uit te voeren analyses. De gekozen onderzoeksstrategie is voldoende intensief voor het verkrijgen van inzicht in de bodemkwaliteit ten behoeve van de omgevingsvergunning, bestemmingsplanwijziging of eigendomsoverdracht. Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen: - in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond verhoogde gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het algemeen aangeduid als lokale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd aan het voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem - in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale olie waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig organisch materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel wordt verwijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als de zware fractie van minerale olie (C27 tot C4). Bij veenbodems betreft het gehalten van tot 1 mg/kg droge stof; bij humeuze bodemlagen gaat het om bijdrages van 1 tot mg/kg droge stof. Deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden - in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer ijzerrijk zijn. Kruse Milieu BV Project: Pagina 4 van 25

8 Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden. Bij percentages bodemvreemd materiaal van meer dan % is er geen sprake van bodem. Eventuele funderingslagen (asfalt- en puingranulaat) vallen buiten de scope van dit onderzoek. Het opgeboorde materiaal wordt wel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. In geval er sprake is van meer dan % bodemvreemd materiaal/puin is norm NEN 5897 van toepassing, Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat. 3.2 Veldwerkzaamheden Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie voor onverdachte en verdachte locaties uit NEN 574 en NEN 577. De onderzoeksstrategieën zijn met elkaar gecombineerd. Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en NPR-voorschriften, alsmede conform BRL SIKB 2 en de protocollen 21, 22 en 218, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Ten behoeve van de werkzaamheden is de locatie verdeeld in verschillende deellocaties: de verdachte deellocaties en het overige terrein. Het overige terrein is chemisch gezien een onverdacht terrein (ONV-NL); ten aanzien van asbest betreft het asbestverdacht terrein (VED- HE) gezien het feit dat er op basis van het vooronderzoek mogelijk puin in de grond aanwezig is. Op basis van het oppervlakte dienen er voor het chemisch onderzoek 19 boringen te worden verricht. Voor het asbestonderzoek (VED-HE) dienen er 21 inspectiegaten te worden verricht. De volgende werkzaamheden zijn verricht: Overig terrein Op basis van het oppervlakte van circa 71 m² worden er in totaal 19 boringen verricht, waarvan 15 tot.5 meter en 6 tot 2. meter diepte of tot de grondwaterspiegel. Ten behoeve van het asbestonderzoek worden de grondboringen tot een diepte van.5 meter vervangen door inspectiegaten met een lengte en breedte van minimaal.3x.3 meter (gecodeerd als boring 1 tot en met 19). Overeenkomstig norm VED-HE worden aanvullend op de 19 inspectiegaten, 2 inspectiegaten gegraven (gecodeerd als 2 en 21). De inspectiegaten worden handmatig met een schop gegraven waarbij wordt doorgeboord tot op de ondergrond (ongeroerde bodem) met een maximum diepte van 2. m-mv. Het opgegraven materiaal wordt uitgezeefd over 2 mm en visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest. De gaten worden handmatig met een schop gegraven. De boringen/ inspectiegaten (gecodeerd als boring 1 tot en met 21) worden over het te onderzoeken terreindeel verdeeld. Voor het meten van het grondwaterpeil en het nemen van grondwatermonsters wordt één boring overeenkomstig NEN 5766 afgewerkt tot peilbuis. Voormalige bovengrondse dieseltank Ter plaatse van de dieseltank worden 3 boringen verricht tot 1. m-mv, gecodeerd als 31, 32 en 33. Voor het meten van het grondwaterpeil en het nemen van grondwatermonsters wordt boring 31 overeenkomstig NEN 5766 doorgezet in de ondergrond en afgewerkt tot peilbuis. Druppelzone noordoostzijde veestal Aan de noordoostzijde van de veestal worden ter plekke van de druppelzone ten behoeve van het asbestonderzoek 3 gaten gegraven in de toplaag met een lengte en breedte van minimaal.3 meter. Het opgegraven materiaal wordt uitgezeefd over 2 mm en visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest. De gaten worden handmatig met een schop gegraven. De gaten in de druppelzone worden gecodeerd als 41, 42 en 43. Druppelzone zuidwestzijde veestal Aan de zuidwestzijde van de veestal worden ter plekke van de druppelzone ten behoeve van het asbestonderzoek 3 gaten gegraven in de toplaag. Kruse Milieu BV Project: Pagina 5 van 25

9 Het opgegraven materiaal wordt uitgezeefd over 2 mm en visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest. De gaten worden handmatig met een schop gegraven en gecodeerd als 51, 52 en 53. Druppelzone zuidwestzijde kapschuur Aan de zuidwestzijde van de kapschuur worden ter plekke van de druppelzone ten behoeve van het asbestonderzoek 3 gaten gegraven in de toplaag met een lengte en breedte van minimaal.3 meter. Het opgegraven materiaal wordt uitgezeefd over 2 mm en visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest. De gaten worden handmatig met een schop gegraven. De gaten in de druppelzone worden gecodeerd als 61, 62 en 63. Van elk inspectiegat en iedere boring wordt de samenstelling van de bodem beschreven volgens NEN 514. Het opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke waarneming op verontreinigingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur. 3.3 Analyses De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3-protocollen. De asbestmonsters worden onderzocht door ACMAA Asbest BV, een door de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor vezelonderzoek. Voor het uitvoeren van deze analyses worden (meng)monsters samengesteld en er worden grondwatermonsters genomen. In tabel 1 is weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd op de diverse deellocaties. De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke waarnemingen, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De (meng)monsters worden volgens de voorschriften uit NEN 574 onderzocht. De samenstelling de (meng)monsters is vermeld in tabel 3 in paragraaf 4.2. Tabel 1: Analysepakket per (meng)monster. Monster Bovengrond 3x (BG I, BG II en BG III) Ondergrond 2x (OG I en OG II) Bovengrond (MM FF) 4x Grondwater 1x Analysepakket Overig terrein Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale olie, PCB, PAK (1), organisch stof, lutum en droge stof Asbest en droge stof Zware metalen, minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, styreen en gechloreerde koolwaterstoffen (oplosmiddelen standaardpakket), zuurgraad, elektrisch geleidingsvermogen en troebelheidsmeting (Voormalige) bovengrondse dieseltank Bovengrond 1x (Boring 31, 32 en 33 ) Minerale olie, organische stof en droge stof Grondwater (PB 31) MM FF: 41, 42 en 43 Minerale olie, vluchtige aromaten, naftaleen, zuurgraad, elektrisch geleidingsvermogen en troebelheidsmeting Druppelzone noordoostzijde veestal Asbest en droge stof Druppelzone zuidwestzijde veestal MM FF: 51, 52 en 53 Asbest en droge stof Kruse Milieu BV Project: Pagina 6 van 25

10 Vervolg tabel 1: Analysepakket per (meng)monster. Monster Analysepakket Druppelzone zuidwestzijde kapschuur MM FF: 61, 62 en 63 Asbest en droge stof Algemene opmerkingen - Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om verstoring van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan. - De zuurgraad, het elektrisch geleidingsvermogen en de troebelheidsmeting van het grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de metalenanalyse vindt eveneens in het veld plaats. Indien in de inspectiegaten of druppelzones zintuiglijk asbestverdachte materialen worden waargenomen, wordt per gat een materiaal(verzamel)monster samengesteld. 3.4 Toetsing chemische analyses De resultaten van de chemische analyses uit het bodemonderzoek worden beoordeeld aan de hand van de gecorrigeerde achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen in de bodem uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 213 en tabel 1 van bijlage B, Regeling bodemkwaliteit van het ministerie van I&M. De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad, 22 november 212). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering. De toetsing aan de eisen in de Wet Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering is beoogd om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of het milieu. Hierbij worden de volgende waarden onderscheiden: achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit van de grond; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit van het grondwater; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; bij overschrijding wordt gesproken van een sterke verontreiniging. tussenwaarde (T): Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe een nader onderzoek nodig. Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. Kruse Milieu BV Project: Pagina 7 van 25

11 De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. Het toetsingsresultaat is overeenkomstig BoToVa als volgt aangeduid: - concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; * concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; ** concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I. *** concentratie groter dan I. Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als de GSSD groter is dan de achtergrondwaarde of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de achtergrondwaarde of streefwaarde. 3.5 Toetsing asbestanalyses De resultaten van de asbestanalyses worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest in bodem en puin welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen. De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in principe gesaneerd dient te worden. Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de interventiewaarde en deze waarde bedraagt 1 mg/kg gewogen asbest. De gewogen concentratie asbest is gelijk aan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met 1 maal de concentratie amfiboolasbest. Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een restconcentratie van 1 mg/kg gewogen asbest genoemd. Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij asbestconcentraties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk bij be- en verwerking van de grond of puinverharding. Kruse Milieu BV Project: Pagina 8 van 25

12 4 Resultaten 4.1 Algemeen In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de veldwerkzaamheden en de analyseresultaten. De uitgevoerde veldwerkzaamheden en waarnemingen en de samenstelling van de (meng)monsters worden beschreven in paragraaf 4.2. De resultaten van de chemische analyses en de asbestanalyses worden weergegeven in paragraaf 4.3. en in paragraaf 4.4. worden de resultaten besproken. 4.2 Veldwerkzaamheden De veldwerkzaamheden zijn in september 217 uitgevoerd door de heer R. Veltmaat, een conform BRL SIKB 2 gecertificeerd en erkende veldwerker (certificaatnummer K44441/7). De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van bijlage I. Overig terrein Er zijn op 21 september 217 verdeeld over het terrein 2 inspectiegaten gegraven (handmatig met een schop, gecodeerd als 1, 2 en 4 tot en met 21). Boring 3 is geen inspectiegat vanwege de aanwezigheid van wapening in de betonvloer. Monsterpunten 1 tot en met 6 zijn met behulp van een Edelmanboor doorgezet in de ondergrond tot 2. m-mv. Eén diepe boring is verder doorgezet tot 5. m-mv. Er is geen grondwater aangetroffen, waardoor overeenkomstig de norm geen peilbuis is geplaatst en er geen grondwateronderzoek heeft plaatsgevonden. (Voormalige) bovengrondse dieseltank Ter plaatse van de bovengrondse dieseltank zijn 3 boringen verricht met een edelmanboor tot circa 1. m-mv (boringen 31, 32 en 33). Er is ter plekke van de dieseltank zintuiglijk geen minerale olie waargenomen in de grond (geen oliegeur, geen olie/water-reactie). Druppelzone noordoostzijde veestal Aan de noordoostzijde van de veestal zijn in de toplaag ter plekke van de druppelzone 3 inspectiegaten gegraven met een lengte en breedte van minimaal.3 meter. De gaten zijn gecodeerd als 41, 42 en 43. Druppelzone zuidwestzijde veestal Aan de zuidwestzijde van de veestal zijn in de toplaag ter plekke van de druppelzone 3 inspectiegaten gegraven met een lengte en breedte van minimaal.3 meter. De gaten zijn gecodeerd als 51, 52 en 53. Druppelzone zuidwestzijde kapschuur Aan de zuidwestzijde van de kapschuur zijn in de toplaag ter plekke van de druppelzone 3 inspectiegaten gegraven met een lengte en breedte van minimaal.3 meter. De gaten zijn gecodeerd als 61, 62 en 63. Tijdens de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk beoordeeld op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn weergegeven in bijlage II. Het maaiveld was vrij van obstakels en begroeiing en was goed te inspecteren (inspectie-efficiëntie: 9-1%). De weersomstandigheden tijdens de inspectie waren goed (goed zicht, geen neerslag). De asbesthoudende golfplaten zijn sterk verweerd en/of beschadigd. De bodem bestaat ter plaatse van de onderzoekslocatie vanaf het maaiveld tot circa 2. m-mv uit uiterste fijn tot matig fijn, zwak siltig zand dat in de bovengrond tevens zwak humeus is. Vanaf 2. m-mv is tot einde boordiepte (5. m-mv) matig fijn, zwak siltig zand opgeboord. Er zijn bodemvreemde materialen waargenomen. Deze zijn in tabel 2 weergegeven. Er zijn visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen op het maaiveld of in de bodem. Kruse Milieu BV Project: Pagina 9 van 25

13 Tabel 2: Weergave bodemvreemde materialen. Inspectiegat / Boring Diepte (m-mv) Waarneming Oude baksteenverharding (straatwerk) Sporen baksteen, sporen ijzer Oude maaiveld Sporen puin Oude maaiveld 4 -. Sporen puin Sporen puin Oude maaiveld Sporen puin Sporen puin Oude maaiveld Sporen puin Oude maaiveld Sporen puin, sporen baksteen Oude maaiveld Sporen keien, resten baksteen Uiterst keien, sporen baksteen Volledig keien Sporen baksteen Oude maaiveld Resten puin (geen puinverharding) Oude maaiveld Sporen baksteen Oude maaiveld Sporen baksteen Oude maaiveld Sporen puin Sporen baksteen Oude maaiveld Sporen baksteen Sporen baksteen, sporen keien Resten puin, dakpanscherven Resten puin, dakpanscherven Resten puin Resten puin, sporen keien Resten puin, sporen keien Resten puin Resten puin Resten puin Kruse Milieu BV Project: Pagina 1 van 25

14 Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van de boringen zijn de mengmonsters samengesteld, zoals in tabel 3 staat omschreven. Tabel 3: Samenstelling (meng)monsters. Mengmonster Boring-/gat Traject (m-mv) Analyse Overig terrein BG I BG II 4, 5, 6 en BG III MM FF Gat 1, 2, 16, 19 en Standaard pakket Standaard pakket Standaard pakket Asbest MM FF - Gat 4, 5, 6 en 8 4, 5, 6 en 8 -. Asbest MM FF - Gat 9, 1, 17, 18 en 21 9 en en 21 MM FF - Gat 11 en OG I OG II Voormalige bovengrondse dieseltank Asbest Asbest Standaard pakket Standaard pakket BG III Minerale olie Kruse Milieu BV Project: Pagina 11 van 25

15 Vervolg Tabel 3: Samenstelling (meng)monsters. Mengmonster Boring-/gat Traject (m-mv) Analyse Druppelzone noordoostzijde veestal MM FF Gat 41, 42 en 43 41, 42 en Asbest Druppelzone zuidwestzijde veestal MM FF Gat 51, 52 en 53 51, 52 en Asbest Druppelzone zuidwestzijde kapschuur MM FF Gat 61, 62 en 63 61, 62 en Asbest 4.3 Resultaten en toetsing van de chemische analyses In algemene zin dient opgemerkt te worden dat indien de analyses van de grondmonsters zijn uitgevoerd op mengmonsters, dit kan betekenen dat de gehaltes hoger kunnen zijn in de individuele monsters. De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. De analyseresultaten van de grondmonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden. In de mengmonsters van de bovengrond zijn enkele onderzochte stoffen aangetoond in verhoogde concentraties ten opzichte van de betreffende achtergrondwaarde. De verhoogde gehaltes zijn weergegeven in tabel 4. De mengmonsters van de ondergrond zijn niet verontreinigd. Tabel 4: Verhoogde concentraties (mg/kg droge stof). Monster Component Gemeten concentratie GSSD Achtergrondwaarde 1 Interventiewaarde Bovengrond BG I PAK * Bovengrond BG II Kwik * Bovengrond BG III Kwik Lood * * (Voormalige) bovengrondse dieseltank Boring 31,32 en 33 Minerale olie 1 * 19 1 AW2 In kolom 4 van tabel 4 is het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt aangeduid: * concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; ** concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I; *** concentratie groter dan I. Kruse Milieu BV Project: Pagina 12 van 25

16 4.4 Bespreking resultaten chemische analyses Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven, zijn er enkele verontreinigingen aangetoond. In deze paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de analyseresultaten. Bovengrond: BG I - PAK, BG II - Kwik en BG III - Kwik en lood Zoals reeds beschreven in paragraaf 3.1, zijn verontreinigingen in de grond met zware metalen en PAK niet ongebruikelijk op locaties, waar al tientallen jaren sprake is geweest van bebouwing (en bewoning). De oorzaak voor de licht verhoogde gehaltes is mogelijk te vinden in aangetoonde bodemvreemde materialen. Aangezien de tussenwaarden niet wordt overschreden wordt nader onderzoek niet nodig geacht. (Voormalige) bovengrondse dieseltank - Boring 31, 32 en 33 - Minerale olie Minerale olie is een bestanddeel van olieproducten en brandstoffen. De oorzaak voor het licht verhoogde gehalte kan mogelijk worden gezocht in morsverliezen tijdens het tanken. Volgens de eigenaar hebben er geen calamiteiten plaatsgevonden, waardoor olie in de bodem terecht kan zijn gekomen. De bovengrondse tanklocatie is sinds 1973 (tot heden) in gebruik. Indien de olieverontreiniging is ontstaan na 1986 dan is er sprake van een geval van zorgplicht (in dat geval is er saneringsnoodzaak). Mogelijk is de verontreiniging (deels) voor 1987 ontstaan (er is dan sprake van een historische verontreiniging en is er geen saneringsnoodzaak). Hierover is geen uitsluitsel te geven door ons bureau. Geadviseerd wordt in overleg te treden met het bevoegd gezag over de saneringsnoodzaak. 4.5 Resultaten van de asbestanalyses In bijlage IV zijn de analyserapporten van het asbestonderzoek opgenomen. Door het laboratorium is aangegeven dat er ten behoeve van de asbestanalyse van het mengmonster van de fijne fractie MM FF - Gat 41, 42 en 43 niet voldoende materiaal is aangeleverd. Het aangeleverde monstermateriaal voldoet niet aan de minimale hoeveelheid voor een NEN 5898 analyse. Het gehalte droge stof was 72%. Veldnat is 1. kilogram aangeleverd en na droging is 9.5 kilogram geanalyseerd. Dit is 5% minder dan is voorgeschreven. De invloed van deze afwijking op het resultaat wordt zeer gering geacht. In enkele mengmonsters van de fijne fractie is asbest aangetoond. De gewogen asbestconcentraties in deze mengmonsters zijn weergegeven in tabel 5. In het mengmonsters van de fijne fractie MM FF - Gat 11 en 12, MM FF - Gat 1, 2, 16, 19 en 2 en MM FF - Gat 4, 5, 6 en 8 is geen asbest aangetoond. Tabel 5: Gewogen asbestconcentratie (mg/kg droge stof). Monster Component Gewogen asbestconcentratie Overig terrein Achtergrondwaarde Interventiewaarde MM FF Gat 9,1,17,18 en 21 Asbest 69 n.a. 1 Druppelzone noordoostzijde veestal MM FF Gat 41, 42 en 43 Asbest 62 n.a. 1 Druppelzone zuidwestzijde veestal MM FF Gat 51, 52 en 53 Asbest 6.9 n.a. 1 Druppelzone zuidwestzijde kapschuur MM FF Gat 61, 62 en 63 Asbest 14 n.a. 1 Kruse Milieu BV Project: Pagina 13 van 25

17 In de derde kolom van tabel 5 wordt de volgende codering toegepast: n.a. : Geen achtergrondwaarde voor asbest vastgesteld. Normaal : Het gehalte is lager dan de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. Onderstreept : Overschrijding van de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. Vet : Overschrijding van de interventiewaarde. 4.6 Bespreking resultaten van de asbestanalyses Overig terrein In het mengmonster van de fijne fractie MM FF - Gat 9, 1, 17, 18 en 21 is asbest aangetoond. De gewogen asbestconcentratie is 69 mg/kg droge stof. Deze concentratie overschrijdt de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. In de mengmonsters van de fijne fractie MM FF - Gat 11 en 12, MM FF - Gat 1, 2, 16, 19 en 2 en MM FF - Gat 4, 5, 6 en 8 is geen asbest aangetoond. Druppelzone noordoostzijde veestal In het mengmonster van de fijne fractie van de druppelzone aan de noordoostzijde van de veestal (MM FF - Gat 41, 42 en 43) is asbest aangetoond. Het gewogen gehalte asbest is 62 mg/kg d.s. Dit gewogen asbestgehalte overschrijdt de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. Druppelzone zuidwestzijde veestal In het mengmonster van de fijne fractie van de druppelzone aan de zuidwestzijde van de veestal (MM FF Gat 51, 52 en 53) is asbest aangetoond. Het gewogen gehalte asbest is 6.9 mg/kg d.s. Dit gewogen asbestgehalte ligt beneden de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. Druppelzone zuidwestzijde kapschuur In het mengmonster van de fijne fractie van de druppelzone aan de zuidwestzijde van de kapschuur (MM FF Gat 61, 62 en 63) is asbest aangetoond. Het gewogen gehalte asbest is 14 mg/kg d.s. Dit gewogen asbestgehalte overschrijdt de interventiewaarde. Het feit dat het gehalte asbest in het mengmonster MM FF Gat 61, 62 en 63 overschrijdt de interventiewaarde voor asbest overschrijdt en de gehaltes asbest in de mengmonsters MM FF - Gat 9, 1, 17, 18 en 21 MM FF - Gat 41, 42 en 43 overschrijden de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. Derhalve is nader onderzoek uitgevoerd naar de aangetroffen asbestverontreiniging. Het nader onderzoek is beschreven in hoofdstuk 5. Kruse Milieu BV Project: Pagina 14 van 25

18 5 Nader asbestonderzoek Het doel van het nader onderzoek is enerzijds te bepalen of er sprake is van een sterke asbestverontreiniging ter plekke van de inspectiegaten op het overig terrein en ter plekke van de druppelzone aan de noordoostzijde van de veestal, en anderzijds om de omvang van de sterke asbestverontreiniging te bepalen ter plekke van de druppelzone aan de zuidwestzijde van de kapschuur. Het nader asbestonderzoek is uitgevoerd in oktober Onderzoeksstrategie Ten behoeve van het nader onderzoek zijn de drie deellocaties apart beschouwd. De volgende werkzaamheden worden op de deellocaties verricht. In plaats van inspectiesleuven worden inspectiegaten gegraven; er is geen of te weinig ruimte bij de druppelzones om sleuven te graven met behulp van een graafmachine. Mede vanwege de verwachte kleinschaligheid (oppervlaktes tussen de 1 en 26 m 2 ) van de asbestverontreinigingen (in het geval van de druppelzones is er sprake van een duidelijke verontreinigingskern, waarbij visueel geen asbest aanwezig is) is de gekozen onderzoeksstrategie voldoende om inzicht te krijgen in de omvang de van de aangetoonde asbestverontreinigingen en heeft de gekozen onderzoeksstrategie geen (aantoonbare) negatieve invloed op de betrouwbaarheid van het onderzoeksresultaat. De norm NEN 577 (paragraaf 7.1) staat toe om in dit soort gevallen af te wijken van de richtlijnen. Overig terrein Het asbestonderzoek op het overige terrein heeft nog niet het karakter van een nader asbestonderzoek. Doel is om de bron van de asbestverontreiniging in het mengmonster te bepalen. In het mengmonster van de fijne fractie MM FF - Gat 9, 1, 17, 18 en 21 overschrijdt het gewogen asbestconcentratie de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. Alvorens op het overig terrein tot nader onderzoek over te gaan (indien nodig) worden ter plekke van de gaten 9, 1, 17, 18 en 21 nieuwe inspectiegaten gegraven en gecodeerd als 9A, 1A, 17A, 18A en 21A. De gaten worden nabij dezelfde plek en dieptes gegraven als in het verkennend onderzoek. Er is voor deze onderzoeksstrategie gekozen omdat vermoed wordt dat de asbestverontreiniging wordt veroorzaakt door een toevalstreffer (puntbron) in één van de bemonsterde inspectiegaten. Indien uit de separate analyses blijkt dat de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek wordt overschreden, zal nader asbestonderzoek noodzakelijk zijn. Druppelzone noordoostzijde veestal Ten behoeve van het nader onderzoek ter plekke van deze druppelzone worden de inspectiegaten 41, 42 en 43 opnieuw gegraven (en gecodeerd als 41A, 42A en 43 A) ten behoeve van de verticale afperking. Deze worden op dezelfde plek en tot dezelfde dieptes gegraven als in het verkennend onderzoek. Aanvullend worden ten noordoosten van deze inspectiegaten, ten behoeve van de horizontale afperking, 4 inspectiegaten verricht, gecodeerd als 44, 45, 46 en 47. Druppelzone zuidwestzijde kapschuur Ten behoeve van het nader onderzoek ter plekke van deze druppelzone worden de inspectiegaten 61, 62 en 63 opnieuw gegraven (en gecodeerd als 61A, 62A en 63 A) ten behoeve van de verticale afperking. Deze worden op dezelfde plek en tot dezelfde dieptes gegraven als in het verkennend onderzoek. Aanvullend worden ten westen van deze inspectiegaten, ten behoeve van de horizontale afperking, 2 inspectiegaten verricht, gecodeerd als 64 en 65. Kruse Milieu BV Project: Pagina 15 van 25

19 5.2 Veldwerkzaamheden De veldwerkzaamheden zijn op 13 en 2 oktober 217 uitgevoerd door de heren J. Hartman en R. Veltmaat. Er zijn in totaal 17 inspectiegaten gegraven, handmatig met een schop. Overig terrein Ter plekke van inspectiegaten 9, 1, 17, 18 en 21 zijn (direct naast genoemde inspectiegaten) in totaal 5 inspectiegaten gegraven en gecodeerd als 9A, 1A, 17A, 18A en 21A. Deze zijn gegraven tot een diepte van maximaal.8 m-mv. Ter plekke van inspectiegat 17A is veel puin aangetroffen (in het naast gegraven inspectiegat 17 was er sprake van resten puin). Er is hier wel sprake van bodem omdat het gewichtspercentage puin lager is dan %. Vermoedelijk is in het verleden plaatselijk (asbesthoudend) puin aangebracht onder de kapschuur. In de overige inspectiegaten zijn visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen. Druppelzone noordoostzijde veestal In totaal zijn hier 7 inspectiegaten gegraven: Ter plekke van inspectiegaten 41, 42 en 43 zijn inspectiegaten gegraven en gecodeerd als 41A, 42A en 43 A ten behoeve van de verticale afperking. Aanvullend zijn ten noordoosten van deze inspectiegaten, ten behoeve van de horizontale afperking, 4 inspectiegaten verricht, gecodeerd als 44, 45, 46 en 47. De gaten zijn tot maximaal.5 m-mv gegraven. Druppelzone zuidwestzijde kapschuur In totaal zijn hier 5 inspectiegaten gegraven: Ter plekke van inspectiegaten 61, 62 en 63 zijn inspectiegaten gegraven en gecodeerd als 61A, 62A en 63A ten behoeve van de verticale afperking. Aanvullend zijn ten westen van deze inspectiegaten, ten behoeve van de horizontale afperking, 2 inspectiegaten verricht, gecodeerd als 64 en 65. De gaten zijn tot maximaal.5 m-mv gegraven. De inspectiegaten uit het nader onderzoek zijn weergegeven op de situatieschets in bijlage I. In diverse inspectiegaten zijn visueel bodemvreemde materialen aangetroffen. Deze zijn in tabel 6 weergegeven. Tabel 6: Weergave bodemvreemde materialen. Gat Diepte (m-mv) Waarneming 9A -.4 Sporen puin 1A Sporen baksteen 17A -.4 Sterk puinhoudend, asbestverdacht materiaal (golfplaat) 18A Zwak baksteenhoudend Sporen baksteen Sporen puin Sporen baksteen, sporen puin 41A -.2 Sporen baksteen 42A -.2 Resten puin 43A -.2 Resten puin Resten keien Sporen plastic Resten keien, sporen plastic, sporen puin, dakpanscherven Kruse Milieu BV Project: Pagina 16 van 25

20 Vervolg tabel 6: Weergave bodemvreemde materialen. Gat Diepte (m-mv) Waarneming Resten keien, sporen plastic, sporen puin, dakpanscherven 61A -.2 Resten baksteen, resten keien Resten keien Resten baksteen Op basis van de visuele waarnemingen zijn ter plekke van de druppelzones mengmonsters van de fijne fractie (MM FF) samengesteld ter analyse op asbest. Op het overige terrein zijn de grondmonsters uit de inspectiegaten (separaat op asbest geanalyseerd. De samenstelling van de mengmonsters van de fijne fractie (MM FF) of materiaalverzamelmonster (MVM) zijn weergegeven in tabel 7. Tabel 7: Weergave geanalyseerde monsters. Mengmonster fijne fractie Afkomstig uit gat (m-mv) Aanleiding Overig terrein MM FF Gat 9A 9A (-.4) Toets op aan/afwezigheid asbest MM FF Gat 1A MM FF Gat 17A MVM Gat 17A 1A (.25-.6) 17A (-.4) Toets op aan/afwezigheid asbest/ horizontale afperking druppelzone noordoostzijde veestal Toets op aan/afwezigheid asbest/ verificatie asbestverdacht materiaal MM FF Gat 18A 18A (.2-.45) Toets op aan/afwezigheid asbest MM FF Gat 21 21(.2-.) Toets op aan/afwezigheid asbest Druppelzone noordoostzijde veestal MM FF Gat 41A, 42A en 43A 41A (.2-.) 42A (.2-.) 43A (.2-.) Verticale afperking MM FF Gat 44 t/m (-.2) 45 (-.2) 46 (-.2) 47 (-.2) Druppelzone zuidwestzijde kapschuur Horizontale afperking MM FF Gat 61A, 62A en 63A MM FF Gat 64 en 65 61A (.2-.) 62A (.2-.) 63A (.2-.) 64 (-.) 65 (-.2) Verticale afperking Horizontale afperking Kruse Milieu BV Project: Pagina 17 van 25

21 5.3 Resultaten asbestanalyses nader onderzoek In bijlage IV zijn de analyserapporten en de concentratieberekening van het asbestonderzoek opgenomen. In enkele mengmonsters van de fijne fractie is asbest aangetoond. De gewogen asbestconcentraties in deze mengmonsters zijn weergegeven in tabel 8. In de mengmonsters van de fijne fractie MM FF Gat 9A, MM FF Gat 1A, MM FF Gat 18A, MM FF Gat 21, MM FF Gat 41A, 42A en 43A en MM FF Gat 44 t/m 47 is geen asbest aangetoond. In de fijne fractie van inspectiegat 17A is een asbesthoudend fragment > 2 mm aangetroffen (dit fragment is door de vorm door de zeef terecht gekomen in het veld). Omdat dit fragment niet aan definitie fijne fractie voldoet, is het gewogen gehalte van dit fragment (81.81 mg/kg d.s.) bij de grove asbesthoudende fractie opgeteld (en afgetrokken van het gewogen gehalte in de fijne fractie). Hierdoor wordt een reëler beeld verkregen van het gewogen asbestgehalte in inspectiegat 17A Tabel 8: Gewogen asbestconcentraties (mg/kg droge stof). Monster Component Gewogen asbestconcentratie Overig terrein Achtergrondwaarde Interventiewaarde MM FF Gat 9A Asbest - n.a. 1 MM FF Gat 1A Asbest - n.a. 1 MM FF Gat 17A Asbest 63 n.a. 1 MM FF Gat 18A Asbest - n.a. 1 MM FF Gat 21 Asbest - n.a. 1 Druppelzone noordoostzijde veestal MM FF Gat 41A, 42A en 43A Asbest - n.a. 1 MM FF Gat 44 t/m 47 Asbest - n.a. 1 Druppelzone zuidwestzijde kapschuur MM FF Gat 61A, 62A en 63A Asbest 15 n.a. 1 MM FF Gat 64 en 65 Asbest 22 n.a. 1 In de derde kolom van tabel 8 wordt de volgende codering toegepast: - : Geen asbest aangetoond. n.a. : Er is geen achtergrondwaarde voor asbest vastgesteld. Normaal : Het gehalte is lager dan de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. Onderstreept : Overschrijding van de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. Vet : Overschrijding van de interventiewaarde. 5.4 Bespreking resultaten asbestanalyses Uit de resultaten van de chemische analyses blijkt dat de asbestverontreinigingen in de druppelzones, in voldoende mate zijn afgeperkt. In Gat 17A is visueel en analytisch asbest aangetoond. De resultaten worden hiernavolgend per deellocatie besproken: Kruse Milieu BV Project: Pagina 18 van 25

22 Overig terrein In de separate mengmonsters van de fijne fractie MM FF - Gat 9A, MM FF Gat 1A, MM FF Gat 18A en MM FF Gat 21 is geen asbest aangetoond. In gat 17A is visueel asbestverdacht materiaal aangetroffen. Dit is analytisch bevestigd. Het materiaalverzamelmonster (MVM - Gat 17A) bevat asbest. Het mengmonster van de fijne fractie MM FF Gat 17A bevat asbest. Het gewogen asbestgehalte in Gat 17A overschrijdt de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. Geadviseerd wordt nader asbestonderzoek uit te voeren naar de mate en omvang van deze asbestverontreiniging. Druppelzone noordoostzijde veestal In het mengmonster van de fijne fractie van de druppelzone aan de noordoostzijde van de veestal (MM FF - Gat 41, 42 en 43) is asbest aangetoond. Het gewogen gehalte asbest is 62 mg/kg d.s. Dit gewogen asbestgehalte overschrijdt de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. In het mengmonster van de fijne fractie ten behoeve van de verticale afperking van de asbestverontreiniging (MM FF - Gat 41A, 42A en 43A) is geen asbest aangetoond. In het mengmonster van de fijne fractie ten behoeve van de horizontale afperking van de asbestverontreiniging (MM FF 44 t/m 47) is geen asbest aangetoond. De asbestverontreinigingen ter plekke van deze druppelzone is in voldoende mate afgeperkt. Er is geen saneringsnoodzaak aangezien de interventiewaarde niet is overschreden. Druppelzone zuidwestzijde veestal In het mengmonster van de fijne fractie van de druppelzone aan de zuidwestzijde van de veestal (MM FF Gat 51, 52 en 53) is asbest aangetoond. Het gewogen gehalte asbest is 6.9 mg/kg d.s. Dit gewogen asbestgehalte ligt beneden de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. Er is geen saneringsnoodzaak. Druppelzone zuidwestzijde kapschuur In het mengmonster van de fijne fractie van de druppelzone aan de zuidwestzijde van de kapschuur (MM FF Gat 61, 62 en 63) is asbest aangetoond. Het gewogen gehalte asbest is 14 mg/kg d.s. Dit gewogen asbestgehalte overschrijdt de interventiewaarde. In het mengmonster van de fijne fractie ten behoeve van de verticale afperking van de asbestverontreiniging (MM FF - Gat 61A, 62A en 63A) is asbest aangetoond. Het gewogen gehalte asbest is 15 mg/kg d.s. Dit gewogen asbestgehalte ligt beneden de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. In het mengmonster van de fijne fractie ten behoeve van de horizontale afperking van de asbestverontreiniging (MM FF - Gat 64 en 65) is asbest aangetoond. Het gewogen gehalte asbest is 22 mg/kg d.s. Dit gewogen asbestgehalte ligt beneden de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. De omvang van de sterke asbestverontreiniging ter plekke van deze druppelzone is in voldoende mate vastgesteld. Gezien het feit dat er een sterke asbestverontreiniging is aangetroffen ter plekke van deze druppelzone, dient sanering plaats te vinden. De sanering is mogelijk urgent omdat er blootstellingrisico s kunnen optreden; er is sprake van meer dan 1 mg/kg d.s. niet hechtgebonden asbest. Het sterk verontreinigde terreindeel is deels onverhard en deels onbegroeid (stap 2 standaard risicobeoordeling uit Circulaire Bodemsanering, 213). Geadviseerd wordt een locatiespecifieke risicobeoordeling uit te voeren. Een locatiespecifieke risicobeoordeling kan duidelijkheid verschaffen of sanering daadwerkelijk urgent is. (stap 3 standaard risicobeoordeling uit Circulaire Bodemsanering, 213). Kruse Milieu BV Project: Pagina 19 van 25

23 Indien uit stap 3 blijkt dat de concentratie respirabele asbestvezel lager is van 1 mg/kg d.s. (gewogen) zijn er geen onaanvaardbare risico s. De geschatte interventiewaardecontour is weergegeven in de situatieschets in bijlage I. De sterke asbestverontreiniging heeft een omvang van circa 1 m². Met een laagdikte van circa.5 meter betekent dit een hoeveelheid sterk verontreinigde grond (met asbest) van circa 5 m³. Voorafgaande aan de sanering dient een saneringsplan te worden opgesteld, die door het bevoegd gezag dient te zijn goedgekeurd. Het verrichten van bodemsaneringen mag alleen door erkende bedrijven worden uitgevoerd. Kruse Milieu BV Project: Pagina 2 van 25

24 6 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Algemeen Dit rapport beschrijft het verkennend en nader bodemonderzoek, dat in opdracht van Eelerwoude op een terrein met een oppervlakte van 713 m² aan de Odoornerweg 2 in Valthe door Kruse Milieu BV is uitgevoerd. De aanleiding van dit onderzoek is de geplande bestemmingsplanwijziging en de nieuwbouw op de locatie. Het bodemonderzoek is noodzakelijk in het kader van de bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van de omgevingsvergunning. Derhalve dient de milieukundige kwaliteit van de bodem bekend te zijn. Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een standaard vooronderzoek plaatsgevonden op basis van norm NEN Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat op de locatie enkele verdachte deellocaties aanwezig zijn. Er bevindt zich een dieseltank op de locatie en er zijn drie asbestverdachte druppelzones aanwezig. Deze locaties zijn als verdachte deellocaties beschouwd. De bovengrond van de gehele locatie is verdacht van aanwezigheid van asbest. Resultaten veldwerk: Er zijn ten behoeve van het verkennend onderzoek 2 inspectiegaten gegraven en er is 1 boring verricht (1 tot en met 21). Eén diepe boring is verder doorgezet tot 5. m-mv. In deze boring 1 is geen grondwater aangetroffen tot einde boordiepte (5. m-mv) waardoor, overeenkomstig de norm, geen peilbuis is geplaatst en er derhalve geen grondwateronderzoek heeft plaatsgevonden. Aanvullend zijn ter plekke van inspectiegaten 9, 1, 17, 18 en 21 opnieuw inspectiegaten verricht en gecodeerd als 9A, 1A, 17A, 18A en 21A. Ter plekke van de (voormalige) bovengrondse dieseltank zijn 3 boringen verricht (boringen 31, 32 en 33). In de druppelzone aan de noordoostzijde van de veestal zijn 3 inspectiegaten gegraven, gecodeerd als 41, 42 en 43. In de druppelzone aan de zuidzijde van de veestal zijn 3 inspectiegaten gegraven, gecodeerd als 51, 52 en 53. In de druppelzone aan de zuidzijde van de kapschuur zijn 3 inspectiegaten gegraven, gecodeerd als 61, 62 en 63. Ten behoeve van het nader onderzoek ter plekke van de druppelzones zijn, ten behoeve van de verticale afperking inspectiegaten 41, 42, 43, 61, 62 en 63 opnieuw verricht (en gecodeerd als 41A, 42A, 43A, 61A, 62A en 63A). Tevens zijn aanvullend twee inspectiegaten (64 en 65) verricht ten behoeve van de horizontale afperking van de asbestverontreiniging. De bodem bestaat ter plaatse van de onderzoekslocatie vanaf het maaiveld tot circa 2. m-mv uit uiterste fijn tot matig fijn, zwak siltig zand dat inde bovengrond tevens zwak humeus is. Vanaf 2. m-mv is tot einde boordiepte (5. m-mv) matig fijn, zwak siltig zand opgeboord. Er zijn bodemvreemde materialen waargenomen. Deze zijn in tabel 2 weergegeven. Er is ter plekke van de dieseltank zintuiglijk geen minerale olie waargenomen in de grond (geen oliegeur en geen olie/water-reactie in de oliepan). Tijdens het aanvullend asbestonderzoek is ter plekke van inspectiegat 17A visueel asbestverdacht materiaal aangetroffen (golfplaat). Analytisch is bevestigd dat dit inderdaad asbest betrof. In de overige inspectiegaten zijn visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen. In boring 1 is geen grondwater aangetroffen tot einde boordiepte (5. m-mv) waardoor, overeenkomstig de norm, geen peilbuis is geplaatst en er derhalve geen grondwateronderzoek heeft plaatsgevonden. Kruse Milieu BV Project: Pagina 21 van 25

25 Resultaten van de analyses Overig terrein Chemische analyses - Mengmonster BG I van de bovengrond is licht verontreinigd met PAK; - Mengmonster BG II van de bovengrond is licht verontreinigd met kwik; - Mengmonster BG III van de bovengrond is licht verontreinigd met kwik en lood; - Mengmonster OG I van de ondergrond is niet verontreinigd; - Mengmonster OG II van de ondergrond is niet verontreinigd. Asbestanalyses - MM FF - Gat 1, 2, 16, 19 en 2 bevat geen asbest; - MM FF - Gat 4, 5, 6 en 8 bevat geen asbest; - MM FF - Gat 11 en 12 bevat geen asbest; - MM FF - Gat 9, 1, 17, 18 en 21 bevat asbest: gewogen asbestconcentratie is 69 mg/kg d.s. Uit aanvullend asbestonderzoek blijkt het volgende: - MM FF - Gat 9A bevat geen asbest; - MM FF - Gat 1A bevat geen asbest; - MM FF - Gat 17A: het gewogen asbestgehalte overschrijdt de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek; - MM FF - Gat 18 bevat geen asbest; - MM FF - Gat 21 bevat geen asbest. De gewogen asbestconcentratie in Gat 17A is 1 mg/kg droge stof (= interventiewaarde voor asbest). Wij adviseren nader onderzoek uit te voeren naar de asbestverontreiniging in gat 17A. (Voormalige) bovengrondse dieseltank Chemische analyses Mengmonster Boring 31, 32 en 33 is licht verontreinigd met minerale olie. Druppelzone noordoostzijde veestal Asbestanalyses MM FF - Gat 41, 42 en 43 bevat asbest. Het gewogen gehalte asbest is 62 mg/kg d.s. Dit gewogen asbestgehalte overschrijdt de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. Uit nader onderzoek blijkt: - MM FF - Gat 41A,42A en 43A (verticale afperking) bevat geen asbest; - MM FF- Gat 44 t/m 47 (horizontale afperking) bevat geen asbest. De asbestverontreiniging in deze druppelzone is in voldoende mate afgeperkt. Er is geen saneringsnoodzaak aangezien de interventiewaarde niet is overschreden. Druppelzone zuidwestzijde veestal Asbestanalyses MM FF - Gat 51, 52 en 53 bevat asbest. (gewogen gehalte asbest is 6.9 mg/kg d.s; gehalte is lager dan de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek: nader onderzoek is niet nodig. Druppelzone zuidzijde kapschuur Asbestanalyses MM FF - Gat 61, 62 en 63 bevat asbest. Het gewogen gehalte asbest is 14 mg/kg d.s. Dit gewogen asbestgehalte overschrijdt de interventiewaarde. Uit nader onderzoek blijkt: - MM FF - Gat 61A, 62A en 63A (verticale afperking) bevat asbest. Het gewogen gehalte asbest is 15 mg/kg d.s. (lager dan de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek). - MM FF - Gat 64 en 65 (horizontale afperking) bevat asbest. Het gewogen gehalte asbest is 22 mg/kg d.s. (lager dan de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek). De asbestverontreiniging is in voldoende mate afgeperkt. Het oppervlakte van de asbestverontreiniging (zie contour in bijlage I) wordt geschat op circa 1 m². Het geschatte volume sterk verontreinigde grond bedraagt circa 5 m³. Kruse Milieu BV Project: Pagina 22 van 25

26 Hypothese De hypothese "onverdachte locatie" dient te worden verworpen, aangezien enkele overschrijdingen van de achtergrond- en interventiewaarden zijn aangetoond. De hypothese verdacht van aanwezigheid van asbest wordt gehandhaafd. Slotconclusies en aanbevelingen Chemisch onderzoek Op basis van de chemische analyses zijn in de boven- en de ondergrond zijn enkele lichte verontreinigingen aangetoond. Voor een beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de paragrafen 4.3 en 4.4. Ten aanzien van de chemische analyses is, gezien het feit dat de tussenwaarden niet worden overschreden, nader onderzoek niet nodig. De grond ter plekke van de (voormalige) bovengrondse dieseltank is licht verontreinigd met minerale olie. Er is geen grondwater aangetroffen tot een diepte van 5. m-mv. Grondwateronderzoek is derhalve achterwege gebleven. Volgens de eigenaar hebben er geen calamiteiten plaatsgevonden bij de dieseltank, waardoor olie in de bodem terecht kan zijn gekomen. De bovengrondse tanklocatie is sinds 1973 (tot heden) in gebruik. Indien de olieverontreiniging is ontstaan na 1986 dan is er sprake van een geval van zorgplicht (in dat geval is er saneringsnoodzaak). Mogelijk is de verontreiniging (deels) voor 1987 ontstaan (er is dan sprake van een historische verontreiniging en is er geen saneringsnoodzaak). Hierover is geen uitsluitsel te geven door ons bureau. Geadviseerd wordt in overleg te treden met het bevoegd gezag over de saneringsnoodzaak. Asbestonderzoek Inspectiegat 17A bevat asbest. De gewogen asbestconcentratie in Gat 17A overschrijdt de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. Geadviseerd wordt nader onderzoek uit te voeren naar de asbestverontreiniging ter plekke van inspectiegat 17A om de mate en omvang van de asbestverontreiniging vast te kunnen stellen. In het mengmonster van de fijne fractie van de druppelzone aan de zuidzijde van de kapschuur (MM FF Gat 61, 62 en 63) is een sterke asbestverontreiniging aangetoond. Het geschat volume sterk (met asbest) verontreinigde grond bedraagt circa 5 m³. De geschatte verontreinigingscontour is weergegeven in de tekening in bijlage I. Geadviseerd wordt deze sterke asbestverontreiniging te saneren. De sanering is mogelijk urgent omdat er blootstellingrisico s kunnen optreden; er is sprake van meer dan 1 mg/kg d.s. niet hechtgebonden asbest. Het sterk verontreinigde terreindeel is deels onverhard en deels onbegroeid (stap 2 standaard risicobeoordeling uit Circulaire Bodemsanering, 213). Geadviseerd wordt een locatiespecifieke risicobeoordeling uit te voeren. Een locatiespecifieke risicobeoordeling kan duidelijkheid verschaffen of sanering daadwerkelijk urgent is. (stap 3 standaard risicobeoordeling uit Circulaire Bodemsanering, 213). Indien uit stap 3 blijkt dat de concentratie respirabele asbestvezel lager is van 1 mg/kg d.s. (gewogen) zijn er geen onaanvaardbare risico s. In MM FF - Gat 41, 42 en 43 van de druppelzone aan de noordoostzijde van de veestal is asbest aangetoond. Het gehalte overschrijdt de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. Deze verontreiniging is in het nader onderzoek voldoende mate afgeperkt. Er is geen saneringsnoodzaak, aangezien de interventiewaarde niet is overschreden. In MM FF - Gat 51, 52 en 53 van de druppelzone van de zuidwestzijde van de veestal is asbest aangetoond. Het gehalte is lager dan de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek: nader asbestonderzoek is niet nodig. Kruse Milieu BV Project: Pagina 23 van 25

27 Standaard slotopmerkingen Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende weten regelgeving, worden tijdens een verkennend of nader bodemonderzoek een beperkt aantal boringen of inspectiegaten verricht. Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende percelen. Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is. Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsen van bodemvreemde vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Kruse Milieu BV Project: Pagina 24 van 25

28 7 Literatuur en bronvermelding Informatie van de gemeente Borger-Odoorn Bodemloket NEN 577, Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond, NNI Delft, augustus 215 NEN 577/C1, Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond, NNI Delft, augustus 216 NEN 5725, Bodem. Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek, NNI Delft, januari 29 NEN 574, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, NNI Delft, januari 29 NEN 574/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, NNI Delft, februari 216 NTA 5755, "Bodem - Landbodem. Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging", NNI Delft, juli 21 NEN 5897, Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat NNI Delft, augustus 215 Circulaire bodemsanering per 1 juli 213, Ministerie van I&M Topografische kaarten, Topografische Dienst Emmen Grondwaterkaart van Nederland, TNO Grondwater en Geo-Energie, Delft Archief Kruse Milieu BV bodem- en wateratlas Kruse Milieu BV Project: Pagina 25 van 25

29 Bijlage I Regionale ligging locatie Situatieschets Kruse Milieu BV met boorlocaties

30 Odoornerweg 2 te Valthe Kruse Milieu BV Kaartmateriaal: Topografische dienst Kadaster Topografische kaart Projectnummer: Schaal: 1:2 Bijlage: I Kaartblad: 17 F

31 Eelerwoude Odoornerweg PA Valthe Verkennend bodemonderzoek 3 4 mestkelders mestplaat (beton) A 18 21A /61A 64 62/62A 63/63A kapschuur 17A 17 1A 1 43/43A 44 silo 9A Odoornerweg te slopen bebouwing 42/42A /41A kuilplaat 33 (vml.) dieseltank 5 asfalt op beton 8 Kampweg klinkers woning behouden = Nieuwbouw = Onderzoekslocatie = Boring tot.5 meter diepte = Inspectiegat 3x3x cm = Boring tot 1. meter diepte = Boring tot 1.5/2. meter diepte = Peilbuis Hoofdstraat 25 Kruse Milieu BV Huyerenseweg SC Geesteren Veldwerker: JH/RV Projectcode Schaal Datum Tekenaar: JL : : 1: (A3-formaat) : September 217

32 Eelerwoude Odoornerweg PA Valthe Nader asbestonderzoek geschatte omvang sterke asbestverontreiniging A 18 18A 2 gras A mestplaat beton 63A 63 kapschuur 21 21A 1 1A 44 silo 9 9A A 43 43A silo A kuilvoerplaat 51 te slopen bebouwing te slopen bebouwing 3 41A = Onderzoekslocatie = Boring tot.5 meter diepte = Inspectiegat 3x3x cm = Boring tot 1. meter diepte = Boring tot 1.5/2. meter diepte = Peilbuis tank Kruse Milieu BV Huyerenseweg SC Geesteren Veldwerker: JH/RV Projectcode Schaal Datum Tekenaar: JK : : 1:2 (A3-formaat) : November 217

33 Bijlage II Boorstaten

34 1 klinker, m aaiveld 3 beton, m aaiveld x3cm, zand, m atig fijn, zwak siltig, neutraal beige, geel, ophoogzand oude baksteen verharding (straatwerk) 3x3cm, zand, m atig fijn, zwak siltig, zwak hum eus, donker bruin, beige, sporen ijzer, sporen baksteen zand, m atig fijn, zwak siltig, m atig humeus, donker bruin, oude mv zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraal beige, rood, matig roest, matig leem zand, m atig fijn, zwak siltig, licht beige, geel type inspect iegat datum boorm eester Riemer Veltmaat lucht zand, m atig fijn, zwak siltig, zwak hum eus, donker bruin, beige, zand, zeer fijn, zwak siltig, donker bruin leem, sterk zandig, neutraal rood, beige, sterk roest Geen inspectie gat vanwege wapening type inspect iegat datum boorm eester Riemer Veltmaat Geen gw type inspect iegat datum boorm eester Riemer Veltmaat 4 gras, m aaiveld x35cm, zand, m atig fijn, zwak siltig, m atig hum eus, donker bruin, sporen puin zand, m atig fijn, zwak siltig, zwak hum eus, donker beige, bruin, geroerd zand, zeer fijn, m atig siltig, neutraal beige, geel, sporen leem, sporen roest zand, zeer fijn, zwak siltig, licht beige, wit gras, m aaiveld x35cm, zand, m atig fijn, zwak siltig, m atig hum eus, donker bruin, sporen puin zand, m atig fijn, zwak siltig, m atig humeus, donker bruin, oude mv zand, zeer fijn, m atig siltig, neutraal beige, rood, zwak leem, zwak roest gras, m aaiveld x35cm, zand, m atig fijn, zwak siltig, m atig hum eus, donker bruin, sporen puin zand, m atig fijn, zwak siltig, m atig humeus, donker bruin, oude mv zand, zeer fijn, m atig siltig, neutraal beige, geel, sporen leem, sporen roest zand, zeer fijn, zwak siltig, licht beige 1 4 zand, zeer fijn, zwak siltig, licht beige, wit -14 type inspect iegat datum boorm eester Riemer Veltmaat 2 type inspect iegat datum boorm eester Riemer Veltmaat bodem profielen schaal 1 :5 onderzoek Odoornerw eg 2 - Valt he projectcode datum getekend conform NEN pagina 1 van 7

35 1 1 6 gras, m aaiveld x35cm, zand, m atig fijn, zwak siltig, m atig hum eus, donker bruin, sporen puin zand, zeer fijn, m atig siltig, neutraal beige, geel, sporen leem, sporen roest zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraal rood, beige, sterk roest, sterk leem type inspect iegat datum boorm eester Riemer Veltmaat 1 klinker, m aaiveld 1 2 3x3cm, zand, m atig fijn, zwak siltig, neutraal beige, geel, ophoogzand 3x3cm, zand, m atig fijn, zwak siltig, m atig hum eus, donker bruin, sporen baksteen, sporen puin zand, m atig fijn, zwak siltig, m atig humeus, donker bruin, oude mv zand, zeer fijn, zwak siltig, licht beige, wit A klinker, m aaiveld type inspect iegat datum boorm eester Riemer Veltmaat type inspect iegat datum boorm eester Riemer Veltmaat type inspect iegat datum boorm eester Riemer Veltmaat type inspect iegat datum boorm eester Riemer Veltmaat type inspect iegat datum boorm eester Riemer Veltmaat 7 klinker, m aaiveld 1 zand, m atig fijn, zwak siltig, neutraal grijs, beige, ophoogzand zand, zeer fijn, m atig siltig, neutraal beige, rood, m atig leem, sporen roest 8 gras, m aaiveld 1 31x35cm, zand, m atig fijn, zwak siltig, m atig hum eus, donker bruin, sporen puin zand, m atig fijn, zwak siltig, m atig humeus, donker bruin, oude mv 9 gras, m aaiveld 1 33x32cm, zand, m atig fijn, zwak siltig, m atig hum eus, donker bruin, sporen puin zand, m atig fijn, zwak siltig, m atig humeus, donker bruin, oude mv 9 A gras, m aaiveld 1 31x3cm, zand, m atig fijn, zwak siltig, m atig hum eus, donker bruin, sporen puin, geen asbest, gf= 1kg, ff= 15kg zand, m atig fijn, zwak siltig, m atig humeus, donker bruin, oude mv type inspect iegat datum boorm eester Riemer Veltmaat type inspect iegat datum boorm eester Jan Hartman type inspect iegat datum boorm eester Jan Hartman type inspect iegat datum boorm eester Jan Hartman 1 3x3cm, zand, m atig fijn, zwak siltig, neutraal beige, geel, ophoogzand 3x3cm, zand, m atig fijn, zwak siltig, m atig hum eus, donker bruin, sporen baksteen, geen asbest gf=,8kg, ff= 26kg zand, m atig fijn, zwak siltig, m atig humeus, donker bruin, oude mv 1 1 klinker, m aaiveld x32cm, zand, m atig fijn, zwak siltig, bv: 11.1%, licht beige, ophoogzand 32x32cm, zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak grindig, zwak hum eus, bv: 12.3%, donker bruin, beige, sporen zand, sporen keien, resten baksteen zand, m atig fijn, zwak siltig, neutraal bruin 1 2 klinker, m aaiveld x31cm, zand, m atig fijn, zwak siltig, bv: 11.1%, licht beige, ophoogzand 32x32cm, zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak grindig, zwak hum eus, bv: 12.1%, donker bruin, beige, sporen zand, uiterst keien, sporen baksteen volledig keien 1 3 gazon, m aaiveld 1 33x33cm, zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak hum eus, bv: 13.1%, donker bruin, geel, sporen grind, sporen wortels zand, zeer fijn, zwak siltig, licht bruin, grijs bodem profielen schaal 1 :5 onderzoek Odoornerw eg 2 - Valt he projectcode datum getekend conform NEN pagina 2 van 7

36 type inspect iegat datum boorm eester Jan Hartman type inspect iegat datum boorm eester Jan Hartman 1 type inspect iegat datum boorm eester Riemer Veltmaat type inspect iegat datum boorm eester Riemer Veltmaat 1 4 gazon, m aaiveld 1 33x32cm, zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak grindig, zwak hum eus, bv: 13.7%, donker bruin, beige, sporen zand, sporen wortels zand, zeer fijn, zwak siltig, licht bruin, grijs 1 5 klinker, m aaiveld x31cm, zand, m atig fijn, zwak siltig, bv: 11.4%, licht beige, ophoogzand 32x31cm, zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak hum eus, bv: 12.5%, donker bruin 1 6 beton, m aaiveld 1 32x3cm, zand, m atig fijn, zwak siltig, zwak hum eus, donker bruin, beige, sporen baksteen, geroerd zand, m atig fijn, zwak siltig, m atig humeus, donker bruin, oude mv 1 7 erf, m aaiveld 1FF17 type inspect iegat datum boorm eester Riemer Veltmaat 2 31x31cm, zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak hum eus, donker bruin, resten puin, hard, zeer droog, grove fractie 2%, geen asbest zand, m atig fijn, zwak siltig, zwak hum eus, neutraal beige, bruin, geroerd zand, m atig fijn, zwak siltig, m atig humeus, donker bruin, oude mv 1 7 A erf, m aaiveld 36x33cm, zand, zeer fijn, zwak siltig, FF17A MvM17A zwak hum eus, donker bruin, sterk puin, hard, zeer droog, grove fractie 18,7kg, fijne fractie 26,2kg, golfplaat asbest zand, m atig fijn, zwak siltig, zwak hum eus, neutraal beige, bruin, geroerd type inspect iegat datum boorm eester Riemer Veltmaat type inspect iegat datum boorm eester Riemer Veltmaat type inspect iegat datum boorm eester Riemer Veltmaat type inspect iegat datum boorm eester Riemer Veltmaat type inspect iegat datum boorm eester Riemer Veltmaat 1 8 klinker, m aaiveld 1 2 3x3cm, zand, m atig fijn, zwak siltig, neutraal beige, geel, ophoogzand 3x3cm, zand, m atig fijn, zwak siltig, m atig hum eus, donker bruin, sporen baksteen zand, m atig fijn, zwak siltig, m atig humeus, donker bruin, oude mv zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraal beige, rood, matig roest, matig leem 1 8 A klinker, m aaiveld 1 3x3cm, zand, m atig fijn, zwak siltig, neutraal beige, geel, ophoogzand 31x31cm, zand, m atig fijn, zwak siltig, m atig hum eus, donker bruin, zwak baksteen, geen asbest, ff= 16kg, gf= 4kg zand, m atig fijn, zwak siltig, m atig humeus, donker bruin, oude mv 1 9 gras, m aaiveld x32cm, zand, m atig fijn, zwak siltig, m atig hum eus, donker bruin, sporen baksteen zand, m atig grof, zwak siltig, neutraal beige, geel, ophoogzand zand, m atig fijn, zwak siltig, m atig humeus, donker bruin, oude mv 2 gras, m aaiveld 1 33x32cm, zand, m atig fijn, zwak siltig, m atig hum eus, donker bruin, sporen puin zand, m atig fijn, zwak siltig, neutraal beige, geel 2 1 klinker, m aaiveld 1 2 3x3cm, zand, m atig fijn, zwak siltig, neutraal beige, geel, ophoogzand 3x3cm, zand, m atig fijn, zwak siltig, m atig hum eus, donker bruin, sporen baksteen, sporen puin zand, m atig fijn, zwak siltig, m atig humeus, donker bruin, oude mv bodem profielen schaal 1 :5 onderzoek Odoornerw eg 2 - Valt he projectcode datum getekend conform NEN pagina 3 van 7

37 type inspect iegat datum boorm eester Riemer Veltmaat 1 type grondboring datum boorm eester Jan Hartman 1 type grondboring datum boorm eester Jan Hartman 1 type grondboring datum boorm eester Jan Hartman 2 1 A klinker, m aaiveld 1 31x31cm, zand, m atig fijn, zwak siltig, neutraal beige, geel, ophoogzand 31x31cm, zand, m atig fijn, zwak siltig, m atig hum eus, donker bruin, sporen baksteen, sporen puin, geen asbest, gf= 1,8kg, ff= 15,5kg zand, m atig fijn, zwak siltig, m atig humeus, donker bruin, oude mv 3 1 klinker, m aaiveld 1 zand, m atig fijn, zwak siltig, licht geel, bruin, ow: geen, resten teelaarde, sporen baksteen zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak hum eus, donker bruin, beige, ow: geen, sporen zand zand, m atig fijn, zwak siltig, licht geel, ow: geen 3 2 klinker, m aaiveld 1 2 zand, m atig fijn, zwak siltig, licht geel, bruin, ow: geen, resten teelaarde, sporen baksteen zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak hum eus, donker bruin, ow: geen, sporen zand zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraal bruin, ow: geen zand, zeer fijn, zwak siltig, licht bruin, geel, ow: geen 3 3 klinker, m aaiveld 1 2 zand, m atig fijn, zwak siltig, licht geel, bruin, ow: geen, resten teelaarde zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak hum eus, donker bruin, ow: geen, sporen zand zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraal bruin, ow: geen zand, zeer fijn, zwak siltig, licht geel, ow: geen type inspect iegat datum boorm eester Jan Hartman type inspect iegat datum boorm eester Jan Hartman type inspect iegat datum boorm eester Jan Hartman type inspect iegat datum boorm eester Jan Hartman type inspect iegat datum boorm eester Jan Hartman 4 1 A gras, m aaiveld 33x32cm, zand, m atig fijn, zwak siltig, zwak hum eus, bv: 18.6%, donker bruin, beige, resten zand, sporen baksteen zand, m atig fijn, zwak siltig, bv: 16.9%, licht geel 4 2 braak, m aaiveld -2 33x32cm, bv: 14.7%, donker bruin, zwart, resten veen, resten puin dakpanscherven.8 kg. grove fractie -2 zand, m atig fijn, zwak siltig, donker grijs, bruin, sporen teelaarde 4 2 A braak, m aaiveld 33x33cm, zand, m atig fijn, zwak siltig, zwak hum eus, bv: 18.9%, donker bruin, zwart, resten puin, sporen veen zand, m atig fijn, zwak siltig, bv: 17.6%, donker grijs, bruin, sporen teelaarde 4 3 braak, m aaiveld -2 33x33cm, bv: 14.4%, donker bruin, beige, resten zand, resten puin dakpanscherven.1 kg. grove fractie -2 zand, zeer fijn, zwak siltig, donker grijs, bruin, sporen teelaarde 4 3 A braak, m aaiveld 33x33cm, zand, m atig fijn, zwak siltig, zwak hum eus, bv: 19.7%, donker bruin, beige, resten puin, resten zand zand, m atig fijn, zwak siltig, bv: 18.1%, donker grijs, bruin, sporen teelaarde -2 type inspect iegat datum boorm eester Jan Hartman 4 1 braak, m aaiveld 31x32cm, bv: 14.2%, donker bruin, beige, resten zand, sporen baksteen, sporen keien -2 zand, matig fijn, zwak siltig, licht geel type inspect iegat datum boorm eester Jan Hartman 4 4 braak, m aaiveld 33x32cm, zand, m atig fijn, zwak siltig, zwak hum eus, bv: 17.2%, donker bruin, beige, resten keien, resten zand zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donker bruin -2 bodem profielen schaal 1 :5 onderzoek Odoornerw eg 2 - Valt he projectcode datum getekend conform NEN pagina 4 van 7

38 type inspect iegat datum boorm eester Jan Hartman 4 5 braak, m aaiveld 32x32cm, zand, m atig fijn, zwak siltig, zwak hum eus, bv: 17.5%, donker bruin, beige, sporen plastic zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donker bruin -2 type inspect iegat datum boorm eester Jan Hartman 6 1 braak, m aaiveld 31x32cm, zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak grindig, zwak hum eus, bv: 14.7%, donker bruin, resten puin.1 kg. grove fractie zand, uiterst fijn, m atig siltig, neutraal bruin, sporen teelaarde -2 type inspect iegat datum boorm eester Jan Hartman 4 6 braak, m aaiveld 31x31cm, zand, m atig fijn, zwak siltig, zwak hum eus, bv: 16.9%, donker bruin, resten keien, sporen plastic, sporen puin dakpanscherven -2 zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donker bruin type inspect iegat datum boorm eester Jan Hartman 6 1 A gras, m aaiveld 33x33cm, zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak grindig, zwak hum eus, bv: 19.5%, donker bruin, resten baksteen, resten keien zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak grindig, zwak hum eus, bv: 17.6%, donker bruin -2 type inspect iegat datum boorm eester Jan Hartman type inspect iegat datum boorm eester Jan Hartman 4 7 braak, m aaiveld 31x32cm, zand, m atig fijn, zwak siltig, zwak hum eus, bv: 17.3%, donker bruin, resten keien, sporen plastic, sporen puin dakpanscherven, dakpanscherven -2 zand, m atig fijn, zwak siltig, licht beige, ophoogzand -4 zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donker bruin 5 1 braak, m aaiveld 32x31cm, zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak hum eus, bv: 13.1%, donker bruin, resten puin 2.6 kg. grove fractie zand, uiterst fijn, m atig siltig, neutraal bruin, sporen teelaarde -2 type inspect iegat datum boorm eester Jan Hartman type inspect iegat datum boorm eester Jan Hartman 6 2 braak, m aaiveld 32x32cm, zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak grindig, zwak hum eus, bv: 13.9%, donker bruin, resten puin.2kg. grove fractie zand, uiterst fijn, m atig siltig, neutraal bruin, sporen teelaarde 6 2 A gras, m aaiveld 33x33cm, zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak grindig, zwak hum eus, bv: 25.5%, donker bruin, sporen zand, uiterst fijn, m atig siltig, zwak humeus, bv: 27.3%, donker bruin veen, mineraalarm, donker bruin type inspect iegat datum boorm eester Jan Hartman 5 2 braak, m aaiveld 32x32cm, zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak hum eus, bv: 13.3%, donker bruin, resten puin 4.1 kg. grove fractie, sporen keien zand, uiterst fijn, m atig siltig, neutraal bruin, sporen teelaarde -2 type inspect iegat datum boorm eester Jan Hartman 6 3 braak, m aaiveld 32x32cm, zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak hum eus, bv: 15.3%, donker zwart, bruin, resten puin.5 kg. grove fractie zand, uiterst fijn, m atig siltig, neutraal bruin, sporen teelaarde -2 type inspect iegat datum boorm eester Jan Hartman 5 3 braak, m aaiveld 32x31cm, zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak hum eus, bv: 13.6%, donker bruin, resten puin 2.2 kg. grove fractie, sporen keien zand, uiterst fijn, m atig siltig, neutraal bruin, sporen teelaarde -2 type inspect iegat datum boorm eester Jan Hartman 6 3 A gras, m aaiveld 33x33cm, zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak grindig, zwak hum eus, bv: 25.5%, donker bruin, sporen zand, uiterst fijn, m atig siltig, zwak humeus, bv: 27.6%, donker bruin veen, mineraalarm, donker bruin -2-4 bodem profielen schaal 1 :5 onderzoek Odoornerw eg 2 - Valt he projectcode datum getekend conform NEN pagina 5 van 7

39 6 4 gras, m aaiveld 33x33cm, zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak grindig, zwak hum eus, bv: 19.8%, donker bruin, resten keien type inspect iegat datum boorm eester Jan Hartman type inspect iegat datum boorm eester Jan Hartman 6 5 gras, m aaiveld 33x32cm, zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak grindig, zwak hum eus, bv: 16.1%, donker bruin, resten baksteen grove fractie 1.1 kg. zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak grindig, zwak hum eus, neutraal zwart, bruin -2 bodem profielen schaal 1 :5 onderzoek Odoornerw eg 2 - Valt he projectcode datum getekend conform NEN pagina 6 van 7

40 PEILBUIS num m er BORIN G OLIE OP W ATER REACTIE (OW ) bodem m onster, geroerd casing bodem laag Geen Zwak Matig Sterk Uiterst bentoniet grondwaterstand tijdens boren GEUR INTENSITEIT (GI) filtergrind bodem m onster, ongeroerd bodem laag Geen Zeer zwak Zwak Matig Sterk Zeer sterk filtertraject grondwaterstand GRON D SOORTEN M ATE VAN BIJM ENGING Grind, grindig (G,g) zwak - (-5%) Zand, zandig (Z,z) m atig - (5-15%) Leem, siltig (L,s) sterk - (15-%) Klei, kleiig (K,k) uiterst - (> %) Veen, hum eus (V,h) Slib VERHARDINGEN GRADATIE ZAND Asfalt, beton, klinkers, tegels stelconplaat, ondoordringbare laag uf = uiterst fijn (63-15 um ) zf = zeer fijn (15-1 um ) m f = m atig fijn (1-21 um ) m g = m atig grof (21-3 um ) zg = zeer grof (3-42 um ) ug = uiterst grof (42-2 um ) OV ERIG GRADATIE GRIND Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig Water f = fijn (2-5.6 m m ) m g = m atig grof ( m m ) zg = zeer grof (16-63 m m ) BESCHRIJVING BODEM LAAG pid = Photo Ionisatie Detector bv = bodem vocht ow = olie op water

41 Bijlage III Analyserapporten chemisch onderzoek

42 Kruse Milieu BV T.a.v. J. Kienstra Huyerenseweg SC GEESTEREN Analysecertificaat Datum: 28-Sep-217 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monster(s) ontvangen / Odoornerweg 2 - Valthe 22-Sep-217 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object. De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. Bewaren tot: Datum: Naam: Handtekening: Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. Met vriendelijke groet, Eurofins Analytico B.V. Ing. A. Veldhuizen Technical Manager Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () BNP Paribas S.A Fax +31 () IBAN: NL71BNPA BNPANL2A Site KvK/CoC No BTW/VAT No. NL B1 Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

43 Analysecertificaat Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer Monstermatrix Certificaatnummer/Versie /1 Odoornerweg 2 - Valthe Startdatum 22-Sep-217 Rapportagedatum 28-Sep-217/8:14 Bijlage A,B,C Riemer Veltmaat Pagina 1/2 Grond (AS3) Analyse Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Eenheid Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Bodemkundige analyses S Droge stof % (m/m) S Organische stof % (m/m) ds Gloeirest % (m/m) ds S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds Metalen S Barium (Ba) mg/kg ds <2 <2 S Cadmium (Cd) mg/kg ds <.2 <.2 <.2 <.2 S Kobalt (Co) mg/kg ds <3. <3. <3. <3. S Koper (Cu) mg/kg ds <5. <5. S Kwik (Hg) mg/kg ds <. <. S Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 S Nikkel (Ni) mg/kg ds <4. <4. <4. <4. S Lood (Pb) mg/kg ds 32 2 <1 <1 S Zink (Zn) mg/kg ds <2 <2 Minerale olie Minerale olie (C1-C12) Minerale olie (C12-C16) Minerale olie (C16-C21) Minerale olie (C21-C3) Minerale olie (C3-C35) Minerale olie (C35-C4) mg/kg ds <3. <3. <3. <3. mg/kg ds <5. <5. <5. <5. mg/kg ds <5. <5. <5. <5. mg/kg ds <11 <11 mg/kg ds <5. <5. mg/kg ds <6. <6. <6. <6. S Minerale olie totaal (C1-C4) mg/kg ds <35 <35 <35 <35 Polychloorbifenylen, PCB S PCB 28 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 <.1 S PCB 52 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 <.1 S PCB 11 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 <.1 S PCB 118 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 <.1 Nr Monsteromschrijving BG I BG II Datum monstername 21-Sep Sep-217 Monster nr OG I 21-Sep OG II 21-Sep Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A KvK/CoC No BTW/VAT No. NL B1 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting S: AS SIKB erkende verrichting V: VLAREL erkende verrichting M: MCERTS erkend Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L1

44 Analysecertificaat Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer Monstermatrix Certificaatnummer/Versie /1 Odoornerweg 2 - Valthe Startdatum 22-Sep-217 Rapportagedatum 28-Sep-217/8:14 Bijlage A,B,C Riemer Veltmaat Pagina 2/2 Grond (AS3) Analyse Eenheid S PCB 138 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 <.1 S PCB 153 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 <.1 S PCB 18 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 <.1 S PCB (som 7) (factor,7) Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 1) mg/kg ds S Naftaleen mg/kg ds <. <. <. <. S Fenanthreen mg/kg ds <..81 S Anthraceen mg/kg ds.69 <. <. <. S Fluorantheen mg/kg ds <. <. S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <. <. S Chryseen mg/kg ds <. <. S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <. <. S Benzo(a)pyreen mg/kg ds <. <. S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <. <. S Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <. <. S PAK VROM (1) (factor,7) mg/kg ds ) 1) 1) 1) Nr Monsteromschrijving BG I BG II Datum monstername 21-Sep Sep-217 Monster nr OG I 21-Sep OG II 21-Sep Eurofins Analytico B.V. Akkoord Pr.coörd. Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting S: AS SIKB erkende verrichting V: VLAREL erkende verrichting M: MCERTS erkend VA Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A KvK/CoC No BTW/VAT No. NL B1 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L1

45 Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving BG I BG II OG I OG II Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A KvK/CoC No BTW/VAT No. NL B1 Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

46 Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Opmerking 1) De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van,7*rg Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A KvK/CoC No BTW/VAT No. NL B1 Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

47 . Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Analyse Methode Techniek Methode referentie Cryogeen malen AS3 W16 Voorbehandeling Cf. AS3 Droge Stof W14 Gravimetrie Cf. pb 31-2 en gw. NEN-EN Organische stof (gloeiverlies) W19 Gravimetrie Cf. pb 31-3 en cf. NEN 5754 Korrelgrootte < 2 µm (lutum) W171 Sedimentatie Cf. pb 31-4 en cf. NEN 5753 Barium (Ba) W423 ICP-MS Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Cadmium (Cd) W423 ICP-MS Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Kobalt (Co) W423 ICP-MS Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Koper (Cu) W423 ICP-MS Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Kwik (Hg) W423 ICP-MS Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Molybdeen (Mo) W423 ICP-MS Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Nikkel (Ni) W423 ICP-MS Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Lood (Pb) W423 ICP-MS Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Zink (Zn) W423 ICP-MS Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Minerale Olie (C1-C4) W22 GC-FID Cf. pb 31-7 en gw. NEN-EN-ISO 1673 PCB (7) W271 GC-MS Cf. pb 31-8 en gw. NEN 698 PAK som AS3/AP4 W271 GC-MS Cf. pb en gw. NEN-ISO PAK (1) (VROM) W271 GC-MS Cf. pb en gw. NEN-ISO Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 216. Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A KvK/CoC No BTW/VAT No. NL B1 Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

48 BoToVa T12 Toetsing Wbb grond Projectnummer Projectnaam Ordernummer Datum monstername Monsternemer Certificaatnummer Startdatum Rapportagedatum Analyse Odoornerweg 2 - Valthe Riemer Veltmaat Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I Bodemtype correctie Organische stof Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Bodemkundige analyses Droge stof Organische stof Gloeirest Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) Metalen Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Lood (Pb) Zink (Zn) Minerale olie Minerale olie (C1-C12) Minerale olie (C12-C16) Minerale olie (C16-C21) Minerale olie (C21-C3) Minerale olie (C3-C35) Minerale olie (C35-C4) Minerale olie totaal (C1-C4) Polychloorbifenylen, PCB PCB 28 PCB 52 PCB 11 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 18 PCB (som 7) (factor,7) Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen Fenanthreen Anthraceen Fluorantheen Benzo(a)anthraceen Chryseen Benzo(k)fluorantheen Benzo(a)pyreen Benzo(ghi)peryleen Indeno(123-cd)pyreen PAK VROM (1)(factor,7) Legenda 3 3,2 Uitgevoerd %(m/m) 85,4 85,4 %(m/m) ds 3 3 %(m/m) ds 96,8 %(m/m) ds 3,2 3,2 mg/kg ds , mg/kg ds <,2,2264 -,2,6 6,8 13 mg/kg ds <3, 6, mg/kg ds 1 19, mg/kg ds,73,121 -,5,15 18,1 36 mg/kg ds <1,5 1,5-1,5 1,5 95,8 19 mg/kg ds <4, 7, ,5 1 mg/kg ds 32 48, mg/kg ds 31 67, mg/kg ds <3, 7 mg/kg ds <5, 11,67 mg/kg ds <5, 11,67 mg/kg ds 14 46,67 mg/kg ds 8,9 29,67 mg/kg ds <6, 14 mg/kg ds <35 81, mg/kg ds <,1,23 mg/kg ds <,1,23 mg/kg ds <,1,23 mg/kg ds <,1,23 mg/kg ds <,1,23 mg/kg ds <,1,23 mg/kg ds <,1,23 mg/kg ds,49,163 -,7,2,51 1 mg/kg ds <,,35 mg/kg ds,15,15 mg/kg ds,69,69 mg/kg ds,45,45 mg/kg ds,25,25 mg/kg ds,28,28 mg/kg ds,13,13 mg/kg ds,22,22 mg/kg ds,15,15 mg/kg ds,17,17 mg/kg ds 1,9 1,94 *,35 1,5 2,8 4 Nr. Analytico-nr Monster BG I Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde Gebruikte afkortingen - kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde * groter dan Achtergrondwaarde ** groter dan Tussenwaarde *** groter dan Interventiewaarde GSSD RG AW T I Gestandaardiseerd gehalte Vereiste Rapportagegrens Achtergrondwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa. Zie voor info:

49 BoToVa T12 Toetsing Wbb grond Projectnummer Projectnaam Ordernummer Datum monstername Monsternemer Certificaatnummer Startdatum Rapportagedatum Analyse Odoornerweg 2 - Valthe Riemer Veltmaat Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I Bodemtype correctie Organische stof Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Bodemkundige analyses Droge stof Organische stof Gloeirest Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) Metalen Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Lood (Pb) Zink (Zn) Minerale olie Minerale olie (C1-C12) Minerale olie (C12-C16) Minerale olie (C16-C21) Minerale olie (C21-C3) Minerale olie (C3-C35) Minerale olie (C35-C4) Minerale olie totaal (C1-C4) Polychloorbifenylen, PCB PCB 28 PCB 52 PCB 11 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 18 PCB (som 7) (factor,7) Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen Fenanthreen Anthraceen Fluorantheen Benzo(a)anthraceen Chryseen Benzo(k)fluorantheen Benzo(a)pyreen Benzo(ghi)peryleen Indeno(123-cd)pyreen PAK VROM (1)(factor,7) Legenda 3,3 2,9 Uitgevoerd %(m/m) 86,4 86,4 %(m/m) ds 3,3 3,3 %(m/m) ds 96,5 %(m/m) ds 2,9 2,9 mg/kg ds 22 76, mg/kg ds <,2,2245 -,2,6 6,8 13 mg/kg ds <3, 6, mg/kg ds 8,8 16, mg/kg ds,23,3224 *,5,15 18,1 36 mg/kg ds <1,5 1,5-1,5 1,5 95,8 19 mg/kg ds <4, 7, ,5 1 mg/kg ds 2 3, mg/kg ds 25 54, mg/kg ds <3, 6,364 mg/kg ds <5, 1,61 mg/kg ds <5, 1,61 mg/kg ds 14 42,42 mg/kg ds 13 39,39 mg/kg ds <6, 12,73 mg/kg ds <35 74, mg/kg ds <,1,21 mg/kg ds <,1,21 mg/kg ds <,1,21 mg/kg ds <,1,21 mg/kg ds <,1,21 mg/kg ds <,1,21 mg/kg ds <,1,21 mg/kg ds,49,148 -,7,2,51 1 mg/kg ds <,,35 mg/kg ds,94,94 mg/kg ds <,,35 mg/kg ds,22,22 mg/kg ds,13,13 mg/kg ds,16,16 mg/kg ds,64,64 mg/kg ds,93,93 mg/kg ds,66,66 mg/kg ds,67,67 mg/kg ds,96,964 -,35 1,5 2,8 4 Nr. Analytico-nr Monster BG II Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde Gebruikte afkortingen - kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde * groter dan Achtergrondwaarde ** groter dan Tussenwaarde *** groter dan Interventiewaarde GSSD RG AW T I Gestandaardiseerd gehalte Vereiste Rapportagegrens Achtergrondwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa. Zie voor info:

50 BoToVa T12 Toetsing Wbb grond Projectnummer Projectnaam Ordernummer Datum monstername Monsternemer Certificaatnummer Startdatum Rapportagedatum Analyse Odoornerweg 2 - Valthe Riemer Veltmaat Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I Bodemtype correctie Organische stof Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Bodemkundige analyses Droge stof Organische stof Gloeirest Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) Metalen Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Lood (Pb) Zink (Zn) Minerale olie Minerale olie (C1-C12) Minerale olie (C12-C16) Minerale olie (C16-C21) Minerale olie (C21-C3) Minerale olie (C3-C35) Minerale olie (C35-C4) Minerale olie totaal (C1-C4) Polychloorbifenylen, PCB PCB 28 PCB 52 PCB 11 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 18 PCB (som 7) (factor,7) Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen Fenanthreen Anthraceen Fluorantheen Benzo(a)anthraceen Chryseen Benzo(k)fluorantheen Benzo(a)pyreen Benzo(ghi)peryleen Indeno(123-cd)pyreen PAK VROM (1)(factor,7) Legenda 1 3,6 Uitgevoerd %(m/m) 91,9 91,9 %(m/m) ds 1 1 %(m/m) ds 98,7 %(m/m) ds 3,6 3,6 mg/kg ds <2 45, mg/kg ds <,2,2352 -,2,6 6,8 13 mg/kg ds <3, 6, mg/kg ds <5, 6, mg/kg ds <,,49 -,5,15 18,1 36 mg/kg ds <1,5 1,5-1,5 1,5 95,8 19 mg/kg ds <4, 7, ,5 1 mg/kg ds <1 1, mg/kg ds <2 3, mg/kg ds <3, 1,5 mg/kg ds <5, 17,5 mg/kg ds <5, 17,5 mg/kg ds <11 38,5 mg/kg ds <5, 17,5 mg/kg ds <6, 21 mg/kg ds <35 122, mg/kg ds <,1,35 mg/kg ds <,1,35 mg/kg ds <,1,35 mg/kg ds <,1,35 mg/kg ds <,1,35 mg/kg ds <,1,35 mg/kg ds <,1,35 mg/kg ds,49,245 -,7,2,51 1 mg/kg ds <,,35 mg/kg ds <,,35 mg/kg ds <,,35 mg/kg ds <,,35 mg/kg ds <,,35 mg/kg ds <,,35 mg/kg ds <,,35 mg/kg ds <,,35 mg/kg ds <,,35 mg/kg ds <,,35 mg/kg ds,35,35 -,35 1,5 2,8 4 Nr. Analytico-nr Monster OG I Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde Gebruikte afkortingen - kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde * groter dan Achtergrondwaarde ** groter dan Tussenwaarde *** groter dan Interventiewaarde GSSD RG AW T I Gestandaardiseerd gehalte Vereiste Rapportagegrens Achtergrondwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa. Zie voor info:

51 BoToVa T12 Toetsing Wbb grond Projectnummer Projectnaam Ordernummer Datum monstername Monsternemer Certificaatnummer Startdatum Rapportagedatum Analyse Odoornerweg 2 - Valthe Riemer Veltmaat Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I Bodemtype correctie Organische stof Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Bodemkundige analyses Droge stof Organische stof Gloeirest Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) Metalen Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Lood (Pb) Zink (Zn) Minerale olie Minerale olie (C1-C12) Minerale olie (C12-C16) Minerale olie (C16-C21) Minerale olie (C21-C3) Minerale olie (C3-C35) Minerale olie (C35-C4) Minerale olie totaal (C1-C4) Polychloorbifenylen, PCB PCB 28 PCB 52 PCB 11 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 18 PCB (som 7) (factor,7) Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen Fenanthreen Anthraceen Fluorantheen Benzo(a)anthraceen Chryseen Benzo(k)fluorantheen Benzo(a)pyreen Benzo(ghi)peryleen Indeno(123-cd)pyreen PAK VROM (1)(factor,7) Legenda,9 2,7 Uitgevoerd %(m/m) 89,1 89,1 %(m/m) ds,9,9 %(m/m) ds 98,9 %(m/m) ds 2,7 2,7 mg/kg ds <2 49, mg/kg ds <,2,2384 -,2,6 6,8 13 mg/kg ds <3, 6, mg/kg ds <5, 7, mg/kg ds <,,497 -,5,15 18,1 36 mg/kg ds <1,5 1,5-1,5 1,5 95,8 19 mg/kg ds <4, 7, ,5 1 mg/kg ds <1 1, mg/kg ds <2 32, mg/kg ds <3, 1,5 mg/kg ds <5, 17,5 mg/kg ds <5, 17,5 mg/kg ds <11 38,5 mg/kg ds <5, 17,5 mg/kg ds <6, 21 mg/kg ds <35 122, mg/kg ds <,1,35 mg/kg ds <,1,35 mg/kg ds <,1,35 mg/kg ds <,1,35 mg/kg ds <,1,35 mg/kg ds <,1,35 mg/kg ds <,1,35 mg/kg ds,49,245 -,7,2,51 1 mg/kg ds <,,35 mg/kg ds,81,81 mg/kg ds <,,35 mg/kg ds <,,35 mg/kg ds <,,35 mg/kg ds <,,35 mg/kg ds <,,35 mg/kg ds <,,35 mg/kg ds <,,35 mg/kg ds <,,35 mg/kg ds,4,396 -,35 1,5 2,8 4 Nr. Analytico-nr Monster OG II Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde Gebruikte afkortingen - kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde * groter dan Achtergrondwaarde ** groter dan Tussenwaarde *** groter dan Interventiewaarde GSSD RG AW T I Gestandaardiseerd gehalte Vereiste Rapportagegrens Achtergrondwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa. Zie voor info:

52 Kruse Milieu BV T.a.v. J. Kienstra Huyerenseweg SC GEESTEREN Analysecertificaat Datum: 2-Oct-217 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monster(s) ontvangen / Odoornerweg 2 - Valthe 26-Sep-217 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object. De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. Bewaren tot: Datum: Naam: Handtekening: Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. Met vriendelijke groet, Eurofins Analytico B.V. Ing. A. Veldhuizen Technical Manager Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () BNP Paribas S.A Fax +31 () IBAN: NL71BNPA BNPANL2A Site KvK/CoC No BTW/VAT No. NL B1 Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

53 Analysecertificaat Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer Monstermatrix Certificaatnummer/Versie /1 Odoornerweg 2 - Valthe Startdatum 26-Sep-217 Rapportagedatum 2-Oct-217/12:31 Bijlage A,B,C Riemer Veltmaat Pagina 1/2 Grond (AS3) Analyse Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Eenheid 1 Uitgevoerd Bodemkundige analyses S Droge stof % (m/m) 85.2 S Organische stof % (m/m) ds 5.2 Gloeirest % (m/m) ds 94.5 S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3.3 Metalen S Barium (Ba) mg/kg ds <2 S Cadmium (Cd) mg/kg ds <.2 S Kobalt (Co) mg/kg ds <3. S Koper (Cu) mg/kg ds 1 S Kwik (Hg) mg/kg ds.2 S Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 S Nikkel (Ni) mg/kg ds <4. S Lood (Pb) mg/kg ds 46 S Zink (Zn) mg/kg ds 42 Minerale olie Minerale olie (C1-C12) Minerale olie (C12-C16) Minerale olie (C16-C21) Minerale olie (C21-C3) Minerale olie (C3-C35) Minerale olie (C35-C4) mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds <3. <5. <5. < <6. S Minerale olie totaal (C1-C4) mg/kg ds <35 Polychloorbifenylen, PCB S PCB 28 mg/kg ds <.1 S PCB 52 mg/kg ds <.1 S PCB 11 mg/kg ds <.1 S PCB 118 mg/kg ds <.1 Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr. 1 BG III 26-Sep Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A KvK/CoC No BTW/VAT No. NL B1 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting S: AS SIKB erkende verrichting V: VLAREL erkende verrichting M: MCERTS erkend Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L1

54 Analysecertificaat Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer Monstermatrix Certificaatnummer/Versie /1 Odoornerweg 2 - Valthe Startdatum 26-Sep-217 Rapportagedatum 2-Oct-217/12:31 Bijlage A,B,C Riemer Veltmaat Pagina 2/2 Grond (AS3) Analyse Eenheid 1 S PCB 138 mg/kg ds <.1 S PCB 153 mg/kg ds <.1 S PCB 18 mg/kg ds <.1 S PCB (som 7) (factor,7) mg/kg ds.49 1) Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK S Naftaleen mg/kg ds <. S Fenanthreen mg/kg ds <. S Anthraceen mg/kg ds <. S Fluorantheen mg/kg ds.85 S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds.57 S Chryseen mg/kg ds.73 S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <. S Benzo(a)pyreen mg/kg ds.54 S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <. S Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds.52 S PAK VROM (1) (factor,7) mg/kg ds. Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr. 1 BG III 26-Sep Eurofins Analytico B.V. Akkoord Pr.coörd. Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting S: AS SIKB erkende verrichting V: VLAREL erkende verrichting M: MCERTS erkend VA Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A KvK/CoC No BTW/VAT No. NL B1 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L1

55 Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving BG III Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A KvK/CoC No BTW/VAT No. NL B1 Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

56 Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Opmerking 1) De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van,7*rg Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A KvK/CoC No BTW/VAT No. NL B1 Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

57 . Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Analyse Methode Techniek Methode referentie Cryogeen malen AS3 W16 Voorbehandeling Cf. AS3 Droge Stof W14 Gravimetrie Cf. pb 31-2 en gw. NEN-EN Organische stof (gloeiverlies) W19 Gravimetrie Cf. pb 31-3 en cf. NEN 5754 Korrelgrootte < 2 µm (lutum) W171 Sedimentatie Cf. pb 31-4 en cf. NEN 5753 Barium (Ba) W423 ICP-MS Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Cadmium (Cd) W423 ICP-MS Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Kobalt (Co) W423 ICP-MS Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Koper (Cu) W423 ICP-MS Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Kwik (Hg) W423 ICP-MS Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Molybdeen (Mo) W423 ICP-MS Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Nikkel (Ni) W423 ICP-MS Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Lood (Pb) W423 ICP-MS Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Zink (Zn) W423 ICP-MS Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Minerale Olie (C1-C4) W22 GC-FID Cf. pb 31-7 en gw. NEN-EN-ISO 1673 PCB (7) W271 GC-MS Cf. pb 31-8 en gw. NEN 698 PAK (1) (VROM) W271 GC-MS Cf. pb en gw. NEN-ISO PAK som AS3/AP4 W271 GC-MS Cf. pb en gw. NEN-ISO Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 216. Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A KvK/CoC No BTW/VAT No. NL B1 Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

58 BoToVa T12 Toetsing Wbb grond Projectnummer Projectnaam Ordernummer Datum monstername Monsternemer Certificaatnummer Startdatum Rapportagedatum Analyse Odoornerweg 2 - Valthe Riemer Veltmaat Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I Bodemtype correctie Organische stof Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Bodemkundige analyses Droge stof Organische stof Gloeirest Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) Metalen Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Lood (Pb) Zink (Zn) Minerale olie Minerale olie (C1-C12) Minerale olie (C12-C16) Minerale olie (C16-C21) Minerale olie (C21-C3) Minerale olie (C3-C35) Minerale olie (C35-C4) Minerale olie totaal (C1-C4) Polychloorbifenylen, PCB PCB 28 PCB 52 PCB 11 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 18 PCB (som 7) (factor,7) Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen Fenanthreen Anthraceen Fluorantheen Benzo(a)anthraceen Chryseen Benzo(k)fluorantheen Benzo(a)pyreen Benzo(ghi)peryleen Indeno(123-cd)pyreen PAK VROM (1)(factor,7) Legenda 5,2 3,3 Uitgevoerd %(m/m) 85,2 85,2 %(m/m) ds 5,2 5,2 %(m/m) ds 94,5 %(m/m) ds 3,3 3,3 mg/kg ds <2 46, mg/kg ds <,2,265 -,2,6 6,8 13 mg/kg ds <3, 6, mg/kg ds 1 17, mg/kg ds,2,2745 *,5,15 18,1 36 mg/kg ds <1,5 1,5-1,5 1,5 95,8 19 mg/kg ds <4, 7, ,5 1 mg/kg ds 46 66,84 * mg/kg ds 42 86, mg/kg ds <3, 4,38 mg/kg ds <5, 6,731 mg/kg ds <5, 6,731 mg/kg ds <11 14,81 mg/kg ds 9,8 18,85 mg/kg ds <6, 8,77 mg/kg ds <35 47, mg/kg ds <,1,13 mg/kg ds <,1,13 mg/kg ds <,1,13 mg/kg ds <,1,13 mg/kg ds <,1,13 mg/kg ds <,1,13 mg/kg ds <,1,13 mg/kg ds,49,94 -,7,2,51 1 mg/kg ds <,,35 mg/kg ds <,,35 mg/kg ds <,,35 mg/kg ds,85,85 mg/kg ds,57,57 mg/kg ds,73,73 mg/kg ds <,,35 mg/kg ds,54,54 mg/kg ds <,,35 mg/kg ds,52,52 mg/kg ds,5,496 -,35 1,5 2,8 4 Nr. Analytico-nr Monster BG III Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde Gebruikte afkortingen - kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde * groter dan Achtergrondwaarde ** groter dan Tussenwaarde *** groter dan Interventiewaarde GSSD RG AW T I Gestandaardiseerd gehalte Vereiste Rapportagegrens Achtergrondwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa. Zie voor info:

59 Kruse Milieu BV T.a.v. J. Kienstra Huyerenseweg SC GEESTEREN Analysecertificaat Datum: 29-Sep-217 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monster(s) ontvangen / Odoornerweg 2 - Valthe 26-Sep-217 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object. De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. Bewaren tot: Datum: Naam: Handtekening: Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. Met vriendelijke groet, Eurofins Analytico B.V. Ing. A. Veldhuizen Technical Manager Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () BNP Paribas S.A Fax +31 () IBAN: NL71BNPA BNPANL2A Site KvK/CoC No BTW/VAT No. NL B1 Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

60 Analysecertificaat Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer Monstermatrix Certificaatnummer/Versie /1 Odoornerweg 2 - Valthe Startdatum 26-Sep-217 Rapportagedatum 29-Sep-217/16:51 Bijlage A,B,C Riemer Veltmaat Pagina 1/1 Grond (AS3) Analyse Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Eenheid 1 Uitgevoerd Bodemkundige analyses S Droge stof % (m/m) 89.2 S Organische stof Gloeirest % (m/m) ds % (m/m) ds ) Minerale olie Minerale olie (C1-C12) Minerale olie (C12-C16) Minerale olie (C16-C21) Minerale olie (C21-C3) Minerale olie (C3-C35) Minerale olie (C35-C4) mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds <3. <5. <5. S Minerale olie totaal (C1-C4) mg/kg ds 1 Chromatogram olie (GC) Zie bijl. Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr. 1 Boring 31, 32 en Sep Eurofins Analytico B.V. Akkoord Pr.coörd. Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting S: AS SIKB erkende verrichting V: VLAREL erkende verrichting M: MCERTS erkend VA Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A KvK/CoC No BTW/VAT No. NL B1 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L1

61 Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving Boring 31, 32 en 33 Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A KvK/CoC No BTW/VAT No. NL B1 Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

62 Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Opmerking 1) Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 31 pb 3). Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A KvK/CoC No BTW/VAT No. NL B1 Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

63 . Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Analyse Methode Techniek Methode referentie Cryogeen malen AS3 W16 Voorbehandeling Cf. AS3 Droge Stof W14 Gravimetrie Cf. pb 31-2 en gw. NEN-EN Organische stof (gloeiverlies) W19 Gravimetrie Cf. pb 31-3 en cf. NEN 5754 Minerale Olie (C1-C4) W22 GC-FID Cf. pb 31-7 en gw. NEN-EN-ISO 1673 Chromatogram MO (GC) W22 GC-FID Gelijkw. NEN-EN-ISO 1673 Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 216. Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A KvK/CoC No BTW/VAT No. NL B1 Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

64 Sample ID.: Certificate no.: Sample description.: Boring 31, 32 en 33 V Chromatogram TPH/ Mineral Oil 1 1 pa C1 pa C1-C12 C12-C16 C16-C Minutes C21-3 C3-C35 C35-C4 C4 1 1 pa pa C1 C1-C12 C12-C16 C16-C Minutes C21-3 C3-C35 C35-C4 C4 2 2 pa 1 1 pa C1 C1-C12 C12-C16 C16-C Minutes C21-3 C3-C35 C35-C4 C4

65 BoToVa T12 Toetsing Wbb grond Projectnummer Projectnaam Ordernummer Datum monstername Monsternemer Certificaatnummer Startdatum Rapportagedatum Analyse Bodemtype correctie Organische stof Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Bodemkundige analyses Droge stof Organische stof Gloeirest Minerale olie Minerale olie (C1-C12) Minerale olie (C12-C16) Minerale olie (C16-C21) Minerale olie (C21-C3) Minerale olie (C3-C35) Minerale olie (C35-C4) Minerale olie totaal (C1-C4) Chromatogram olie (GC) Odoornerweg 2 - Valthe Riemer Veltmaat Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I 1,5 25 Uitgevoerd %(m/m) 89,2 89,2 %(m/m) ds 1,5 1,5 %(m/m) ds 98,1 mg/kg ds <3, 1,5 mg/kg ds <5, 17,5 mg/kg ds <5, 17,5 mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds 1 mg/kg ds 1 * Zie bijl. Legenda Nr. Analytico-nr Monster Boring 31, 32 en 33 Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde Gebruikte afkortingen - kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde * groter dan Achtergrondwaarde ** groter dan Tussenwaarde *** groter dan Interventiewaarde GSSD RG AW T I Gestandaardiseerd gehalte Vereiste Rapportagegrens Achtergrondwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa. Zie voor info:

66 Bijlage IV Analyserapporten (asbestonderzoek)

67 Analysecertificaat asbest Opdracht Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V versie 1 Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage Projectcode Pagina 1 van 1 Project omschrijving Odoornerweg 2- Valthe Naam MM FF - Gat Datum monstername Monstersoort Grond Datum analyse Monstername door Opdrachtgever Barcode AM Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3, AP4 SG6 en NEN 5898 (Q) Q = door RvA geaccrediteerd Resultaten Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid Ondergrens Bovengrens Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Droge stof 86, % Massa monster (veldnat) 12,9 kg Massa monster (droog) 11,1 kg Chrysotiel (serpentijn) n.a. n.a ,7 4,7 mg/kg ds Amosiet (amfibool) n.a. n.a mg/kg ds Crocidoliet (amfibool) n.a. n.a mg/kg ds Per mineralogische groep Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a ,7 4,7 mg/kg ds Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a mg/kg ds Totaal serpentijn n.a. n.a ,7 4,7 mg/kg ds Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a mg/kg ds Hechtgebonden amfibool n.a. n.a mg/kg ds Totaal amfibool n.a. n.a mg/kg ds Totaal Niet hechtgeb. asbest <2 n.a ,7 4,7 mg/kg ds Hechtgebonden asbest <2 n.a mg/kg ds Totaal asbest <2 n.a ,7 4,7 mg/kg ds n.a. = niet aantoonbaar Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder. Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie > 2 mm 8-2 mm 4-8 mm 2-4 mm 1-2 mm,5-1 mm <,5 mm Totaal Zeven (g) Afgezochte deel fractie (%) NHG = Niet hechtgebonden. HG = Hechtgebonden. Conclusie en/of opmerkingen: Het aangeboden monster bevat geen asbest. Eerste analist laboratorium Mw. ing. E. Kingma Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld. ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

68 Analysecertificaat asbest Opdracht Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V versie 1 Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage Projectcode Pagina 1 van 1 Project omschrijving Odoornerweg 2- Valthe Naam MM FF - Gat Datum monstername Monstersoort Grond Datum analyse Monstername door Opdrachtgever Barcode AM Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3, AP4 SG6 en NEN 5898 (Q) Q = door RvA geaccrediteerd Resultaten Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid Ondergrens Bovengrens Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Droge stof 84,9 % Massa monster (veldnat) 13,5 kg Massa monster (droog) 11,5 kg Chrysotiel (serpentijn) n.a. n.a ,5 4,5 mg/kg ds Amosiet (amfibool) n.a. n.a mg/kg ds Crocidoliet (amfibool) n.a. n.a mg/kg ds Per mineralogische groep Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a ,5 4,5 mg/kg ds Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a mg/kg ds Totaal serpentijn n.a. n.a ,5 4,5 mg/kg ds Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a mg/kg ds Hechtgebonden amfibool n.a. n.a mg/kg ds Totaal amfibool n.a. n.a mg/kg ds Totaal Niet hechtgeb. asbest <2 n.a ,5 4,5 mg/kg ds Hechtgebonden asbest <2 n.a mg/kg ds Totaal asbest <2 n.a ,5 4,5 mg/kg ds n.a. = niet aantoonbaar Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder. Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie > 2 mm 8-2 mm 4-8 mm 2-4 mm 1-2 mm,5-1 mm <,5 mm Totaal Zeven (g) Afgezochte deel fractie (%) NHG = Niet hechtgebonden. HG = Hechtgebonden. Conclusie en/of opmerkingen: Het aangeboden monster bevat geen asbest. Eerste analist laboratorium Mw. ing. E. Kingma Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld. ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

69 Analysecertificaat asbest Opdracht Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V versie 1 Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage Projectcode Pagina 1 van 2 Project omschrijving Odoornerweg 2- Valthe Naam MM FF - Gat Datum monstername Monstersoort Grond Datum analyse Monstername door Opdrachtgever Barcode AM Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3, AP4 SG6 en NEN 5898 (Q) Q = door RvA geaccrediteerd Resultaten Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid Ondergrens Bovengrens Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Droge stof 85,6 % Massa monster (veldnat) 13,9 kg Massa monster (droog) 11,9 kg Chrysotiel (serpentijn) mg/kg ds Amosiet (amfibool) n.a. n.a mg/kg ds Crocidoliet (amfibool) n.a. n.a mg/kg ds Per mineralogische groep Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a ,9 2,9 mg/kg ds Hechtgebonden serpentijn mg/kg ds Totaal serpentijn mg/kg ds Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a mg/kg ds Hechtgebonden amfibool n.a. n.a mg/kg ds Totaal amfibool n.a. n.a mg/kg ds Totaal Niet hechtgeb. asbest <2 n.a ,9 2,9 mg/kg ds Hechtgebonden asbest mg/kg ds Totaal asbest mg/kg ds n.a. = niet aantoonbaar Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder. Conclusie en/of opmerkingen: Het aangeboden monster bevat asbest. Eerste analist laboratorium Mw. ing. E. Kingma Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld. ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

70 Analysecertificaat asbest Opdracht Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V versie 1 Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage Projectcode Pagina 2 van 2 Project omschrijving Odoornerweg 2- Valthe Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie > 2 mm 8-2 mm 4-8 mm 2-4 mm 1-2 mm,5-1 mm <,5 mm Totaal Zeven (g) Afgezochte deel fractie (%) ** golfplaat Asbesth.materiaal (g) 6,1591,3777,384,295 6,647 Hechtgebonden ja ja ja ja Aantal deeltjes Percentage chrysotiel (%) 12,5 12,5 12,5 12,5 Gewicht chrysotiel (mg) 769,9 47,2 4,8 3,7 825,6 totaal per mineralogische groep Gehalte HG serpentijn (mg/kg ds) 64,69 3,97,4,31 69,37 Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 64,69 3,97,4,31 69,37 totaal Aantal deeltjes totaal (stuk) Gehalte HG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 64,69 3,97,4,31 69,37 Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 64,69 3,97,4,31 69,37 ** = Van de zeeffractie <,5 mm is maximaal 1 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels. NHG = Niet hechtgebonden. HG = Hechtgebonden.

71 Analysecertificaat asbest Opdracht Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V versie 1 Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage Projectcode Pagina 1 van 1 Project omschrijving Odoornerweg 2 - Valthe Naam MM FF - Gat 11 en 12 Datum monstername Monstersoort Grond Datum analyse Monstername door Opdrachtgever Barcode AM Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3, AP4 SG6 en NEN 5898 (Q) Q = door RvA geaccrediteerd Resultaten Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid Ondergrens Bovengrens Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Droge stof 87,2 % Massa monster (veldnat) 14,6 kg Massa monster (droog) 12,8 kg Chrysotiel (serpentijn) n.a. n.a ,1 4,1 mg/kg ds Amosiet (amfibool) n.a. n.a mg/kg ds Crocidoliet (amfibool) n.a. n.a mg/kg ds Per mineralogische groep Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a ,1 4,1 mg/kg ds Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a mg/kg ds Totaal serpentijn n.a. n.a ,1 4,1 mg/kg ds Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a mg/kg ds Hechtgebonden amfibool n.a. n.a mg/kg ds Totaal amfibool n.a. n.a mg/kg ds Totaal Niet hechtgeb. asbest <2 n.a ,1 4,1 mg/kg ds Hechtgebonden asbest <2 n.a mg/kg ds Totaal asbest <2 n.a ,1 4,1 mg/kg ds n.a. = niet aantoonbaar Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder. Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie > 2 mm 8-2 mm 4-8 mm 2-4 mm 1-2 mm,5-1 mm <,5 mm Totaal Zeven (g) Afgezochte deel fractie (%) NHG = Niet hechtgebonden. HG = Hechtgebonden. Conclusie en/of opmerkingen: Het aangeboden monster bevat geen asbest. Eerste analist laboratorium Mw. ing. E. Kingma Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld. ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

72 Analysecertificaat asbest Opdracht Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V versie 1 Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage Projectcode Pagina 1 van 2 Project omschrijving Odoornerweg 2 - Valthe Naam MM FF - Gat 41, 42 en 43 Datum monstername Monstersoort Grond Datum analyse Monstername door Opdrachtgever Barcode AM Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3, AP4 SG6 en NEN 5898 (Q) Q = door RvA geaccrediteerd Resultaten Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid Ondergrens Bovengrens Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Droge stof 73,1 % Massa monster (veldnat) 13, kg Massa monster (droog) 9,5 (1) kg Chrysotiel (serpentijn) mg/kg ds Amosiet (amfibool) n.a. n.a mg/kg ds Crocidoliet (amfibool) n.a. n.a mg/kg ds Per mineralogische groep Niet hechtgeb. serpentijn mg/kg ds Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a mg/kg ds Totaal serpentijn mg/kg ds Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a mg/kg ds Hechtgebonden amfibool n.a. n.a mg/kg ds Totaal amfibool n.a. n.a mg/kg ds Totaal Niet hechtgeb. asbest mg/kg ds Hechtgebonden asbest <2 n.a mg/kg ds Totaal asbest mg/kg ds n.a. = niet aantoonbaar Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder. Conclusie en/of opmerkingen: Het aangeboden monster bevat asbest. 1 = Het aangeleverde monstermateriaal voldoet niet aan de minimale hoeveelheid voor een NEN 5898 analyse. Eerste analist laboratorium Mw. ing. E. Kingma Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld. ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

73 Analysecertificaat asbest Opdracht Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V versie 1 Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage Projectcode Pagina 2 van 2 Project omschrijving Odoornerweg 2 - Valthe Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie > 2 mm 8-2 mm 4-8 mm 2-4 mm 1-2 mm,5-1 mm <,5 mm Totaal Zeven (g) Afgezochte deel fractie (%) * asbestcement Asbesth.materiaal (g) 1,581,411,1547,445,18 2,373 Hechtgebonden nee nee nee nee nee Aantal deeltjes Percentage chrysotiel (%) 22,5 22,5 22, Gewicht chrysotiel (mg) 355,5 92,5 34,8 2, 81, 583,8 totaal per mineralogische groep Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 37,53 9,77 3,67 2,11 8,55 61,63 Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 37,53 9,77 3,67 2,11 8,55 61,63 totaal Aantal deeltjes totaal (stuk) Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 37,53 9,77 3,67 2,11 8,55 61,63 Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 37,53 9,77 3,67 2,11 8,55 61,63 * = Van de zeeffractie <,5 mm is maximaal 1 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat asbestverdachte vezels. NHG = Niet hechtgebonden. HG = Hechtgebonden.

74 Analysecertificaat asbest Opdracht Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V versie 1 Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage Projectcode Pagina 1 van 1 Project omschrijving Odoornerweg 2 - Valthe Naam MM FF - Gat 41A, 42A en 43A Datum monstername Monstersoort Grond Datum analyse Monstername door Opdrachtgever Barcode AM Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3, AP4 SG6 en NEN 5898 (Q) Q = door RvA geaccrediteerd Resultaten Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid Ondergrens Bovengrens Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Droge stof 82,9 % Massa monster (veldnat) 13,5 kg Massa monster (droog) 11,2 kg Chrysotiel (serpentijn) n.a. n.a ,7 4,7 mg/kg ds Amosiet (amfibool) n.a. n.a mg/kg ds Crocidoliet (amfibool) n.a. n.a mg/kg ds Per mineralogische groep Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a ,7 4,7 mg/kg ds Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a mg/kg ds Totaal serpentijn n.a. n.a ,7 4,7 mg/kg ds Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a mg/kg ds Hechtgebonden amfibool n.a. n.a mg/kg ds Totaal amfibool n.a. n.a mg/kg ds Totaal Niet hechtgeb. asbest <2 n.a ,7 4,7 mg/kg ds Hechtgebonden asbest <2 n.a mg/kg ds Totaal asbest <2 n.a ,7 4,7 mg/kg ds n.a. = niet aantoonbaar Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder. Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie > 2 mm 8-2 mm 4-8 mm 2-4 mm 1-2 mm,5-1 mm <,5 mm Totaal Zeven (g) Afgezochte deel fractie (%) NHG = Niet hechtgebonden. HG = Hechtgebonden. Conclusie en/of opmerkingen: Het aangeboden monster bevat geen asbest. Eerste analist laboratorium Mw. ing. E. Kingma Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld. ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

75 Analysecertificaat asbest Opdracht Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V versie 1 Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage Projectcode Pagina 1 van 1 Project omschrijving Odoornerweg 2 - Valthe Naam MM FF - Gat 44 t/m 47 Datum monstername Monstersoort Grond Datum analyse Monstername door Opdrachtgever Barcode AM Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3, AP4 SG6 en NEN 5898 (Q) Q = door RvA geaccrediteerd Resultaten Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid Ondergrens Bovengrens Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Droge stof 8, % Massa monster (veldnat) 14, kg Massa monster (droog) 11,2 kg Chrysotiel (serpentijn) n.a. n.a ,6 4,6 mg/kg ds Amosiet (amfibool) n.a. n.a mg/kg ds Crocidoliet (amfibool) n.a. n.a mg/kg ds Per mineralogische groep Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a ,6 4,6 mg/kg ds Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a mg/kg ds Totaal serpentijn n.a. n.a ,6 4,6 mg/kg ds Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a mg/kg ds Hechtgebonden amfibool n.a. n.a mg/kg ds Totaal amfibool n.a. n.a mg/kg ds Totaal Niet hechtgeb. asbest <2 n.a ,7 4,6 mg/kg ds Hechtgebonden asbest <2 n.a mg/kg ds Totaal asbest <2 n.a ,7 4,6 mg/kg ds n.a. = niet aantoonbaar Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder. Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie > 2 mm 8-2 mm 4-8 mm 2-4 mm 1-2 mm,5-1 mm <,5 mm Totaal Zeven (g) Afgezochte deel fractie (%) NHG = Niet hechtgebonden. HG = Hechtgebonden. Conclusie en/of opmerkingen: Het aangeboden monster bevat geen asbest. Eerste analist laboratorium Mw. ing. E. Kingma Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld. ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

76 Analysecertificaat asbest Opdracht Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V versie 1 Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage Projectcode Pagina 1 van 2 Project omschrijving Odoornerweg 2 - Valthe Naam MM FF - Gat 51, 52 en 53 Datum monstername Monstersoort Grond Datum analyse Monstername door Opdrachtgever Barcode AM Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3, AP4 SG6 en NEN 5898 (Q) Q = door RvA geaccrediteerd Resultaten Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid Ondergrens Bovengrens Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Droge stof 81,2 % Massa monster (veldnat) 13,8 kg Massa monster (droog) 11,2 kg Chrysotiel (serpentijn) 6,9 6,9 2,7 2, mg/kg ds Amosiet (amfibool) n.a. n.a mg/kg ds Crocidoliet (amfibool) n.a. n.a mg/kg ds Per mineralogische groep Niet hechtgeb. serpentijn 6,9 6,9 2,7 2, mg/kg ds Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a mg/kg ds Totaal serpentijn 6,9 6,9 2,7 2, mg/kg ds Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a mg/kg ds Hechtgebonden amfibool n.a. n.a mg/kg ds Totaal amfibool n.a. n.a mg/kg ds Totaal Niet hechtgeb. asbest 6,9 6,9 2,7 2, mg/kg ds Hechtgebonden asbest <2 n.a mg/kg ds Totaal asbest 6,9 6,9 2,7 2, mg/kg ds n.a. = niet aantoonbaar Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder. Conclusie en/of opmerkingen: Het aangeboden monster bevat asbest. Eerste analist laboratorium Mw. ing. E. Kingma Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld. ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

77 Analysecertificaat asbest Opdracht Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V versie 1 Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage Projectcode Pagina 2 van 2 Project omschrijving Odoornerweg 2 - Valthe Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie > 2 mm 8-2 mm 4-8 mm 2-4 mm 1-2 mm,5-1 mm <,5 mm Totaal Zeven (g) Afgezochte deel fractie (%) * asbestcement Asbesth.materiaal (g),25,25 Hechtgebonden nee Aantal deeltjes 1 1 Percentage chrysotiel (%) 22,5 Gewicht chrysotiel (mg),6,6 vezelbundels Asbesth.materiaal (g),82,265,62,967 Hechtgebonden nee nee nee Aantal deeltjes Percentage chrysotiel (%) Gewicht chrysotiel (mg) 6,6 21,2 49,6 77,4 totaal per mineralogische groep Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds),64 1,89 4,41 6,94 Gehalte serpentijn (mg/kg ds),64 1,89 4,41 6,94 totaal Aantal deeltjes totaal (stuk) Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds),64 1,89 4,41 6,94 Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds),64 1,89 4,41 6,94 * = Van de zeeffractie <,5 mm is maximaal 1 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat asbestverdachte vezels. NHG = Niet hechtgebonden. HG = Hechtgebonden.

78 Analysecertificaat asbest Opdracht Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V versie 1 Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage Projectcode Pagina 1 van 2 Project omschrijving Odoornerweg 2 - Valthe Naam MM FF - Gat 61, 62 en 63 Datum monstername Monstersoort Grond Datum analyse Monstername door Opdrachtgever Barcode AM Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3, AP4 SG6 en NEN 5898 (Q) Q = door RvA geaccrediteerd Resultaten Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid Ondergrens Bovengrens Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Droge stof 71,9 % Massa monster (veldnat) 13,5 kg Massa monster (droog) 9,7 (1) kg Chrysotiel (serpentijn) mg/kg ds Amosiet (amfibool) n.a. n.a mg/kg ds Crocidoliet (amfibool) , mg/kg ds Per mineralogische groep Niet hechtgeb. serpentijn mg/kg ds Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a mg/kg ds Totaal serpentijn mg/kg ds Niet hechtgeb. amfibool , mg/kg ds Hechtgebonden amfibool n.a. n.a mg/kg ds Totaal amfibool , mg/kg ds Totaal Niet hechtgeb. asbest mg/kg ds Hechtgebonden asbest <2 n.a mg/kg ds Totaal asbest mg/kg ds n.a. = niet aantoonbaar Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder. Conclusie en/of opmerkingen: Het aangeboden monster bevat asbest. 1 = Het aangeleverde monstermateriaal voldoet niet aan de minimale hoeveelheid voor een NEN 5898 analyse. Eerste analist laboratorium Mw. ing. E. Kingma Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld. ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

79 Analysecertificaat asbest Opdracht Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V versie 1 Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage Projectcode Pagina 2 van 2 Project omschrijving Odoornerweg 2 - Valthe Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie > 2 mm 8-2 mm 4-8 mm 2-4 mm 1-2 mm,5-1 mm <,5 mm Totaal Zeven (g) Afgezochte deel fractie (%) * vezelbundels Asbesth.materiaal (g),1844,172,154,514 Hechtgebonden nee nee nee Aantal deeltjes Percentage chrysotiel (%) Gewicht chrysotiel (mg) 83, 77,4 69,3 229,7 Percentage crocidoliet (%) 22,5 22,5 22,5 Gewicht crocidoliet (mg) 41,5 38,7 34,7 114,9 asbestcement Asbesth.materiaal (g),245,245 Hechtgebonden nee Aantal deeltjes 2 2 Percentage chrysotiel (%) 22,5 Gewicht chrysotiel (mg) 5,5 5,5 Percentage crocidoliet (%) 3,5 Gewicht crocidoliet (mg),9,9 totaal per mineralogische groep Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 8,57 8,56 7,15 24,28 Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 8,57 8,56 7,15 24,28 Gehalte NHG amfibool (mg/kg ds) 4,28 4,9 3,58 11,95 Gehalte amfibool (mg/kg ds) 4,28 4,9 3,58 11,95 totaal Aantal deeltjes totaal (stuk) Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 12,85 12,64 1,73 36,22 Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 12,85 12,64 1,73 36,22 * = Van de zeeffractie <,5 mm is maximaal 1 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat asbestverdachte vezels. NHG = Niet hechtgebonden. HG = Hechtgebonden.

80 Analysecertificaat asbest Opdracht Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V versie 1 Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage Projectcode Pagina 1 van 2 Project omschrijving Odoornerweg 2 - Valthe Naam MM FF - Gat 61A, 62A en 63A Datum monstername Monstersoort Grond Datum analyse Monstername door Opdrachtgever Barcode AM Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3, AP4 SG6 en NEN 5898 (Q) Q = door RvA geaccrediteerd Resultaten Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid Ondergrens Bovengrens Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Droge stof 7,7 % Massa monster (veldnat) 16,3 kg Massa monster (droog) 11,5 kg Chrysotiel (serpentijn) 5,1 5,1 2,7 2, mg/kg ds Amosiet (amfibool) n.a. n.a mg/kg ds Crocidoliet (amfibool) 1, 1,4 4,1 3,1 31 mg/kg ds Per mineralogische groep Niet hechtgeb. serpentijn 5,1 5,1 2,7 2, mg/kg ds Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a mg/kg ds Totaal serpentijn 5,1 5,1 2,7 2, mg/kg ds Niet hechtgeb. amfibool 1, 1,4 4,1 3,1 31 mg/kg ds Hechtgebonden amfibool n.a. n.a mg/kg ds Totaal amfibool 1, 1,4 4,1 3,1 31 mg/kg ds Totaal Niet hechtgeb. asbest 6,1 15 3,1 6, mg/kg ds Hechtgebonden asbest <2 n.a mg/kg ds Totaal asbest 6,1 15 3,1 6, mg/kg ds n.a. = niet aantoonbaar Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder. Conclusie en/of opmerkingen: Het aangeboden monster bevat asbest. Eerste analist laboratorium Mw. ing. E. Kingma Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld. ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

81 Analysecertificaat asbest Opdracht Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V versie 1 Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage Projectcode Pagina 2 van 2 Project omschrijving Odoornerweg 2 - Valthe Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie > 2 mm 8-2 mm 4-8 mm 2-4 mm 1-2 mm,5-1 mm <,5 mm Totaal Zeven (g) Afgezochte deel fractie (%) * vezelbundels Asbesth.materiaal (g),3,3,8,73 Hechtgebonden nee nee nee Aantal deeltjes Percentage chrysotiel (%) Gewicht chrysotiel (mg) 28, 24, 6,4 58,4 vezelbundels Asbesth.materiaal (g),,1,1 Hechtgebonden nee nee Aantal deeltjes Percentage crocidoliet (%) 8 8 Gewicht crocidoliet (mg) 4, 8, 12, totaal per mineralogische groep Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 2,43 2,8,56 5,7 Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 2,43 2,8,56 5,7 Gehalte NHG amfibool (mg/kg ds),35,69 1,4 Gehalte amfibool (mg/kg ds),35,69 1,4 totaal Aantal deeltjes totaal (stuk) Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 2,78 2,78,56 6,12 Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 2,78 2,78,56 6,12 * = Van de zeeffractie <,5 mm is maximaal 1 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat asbestverdachte vezels. NHG = Niet hechtgebonden. HG = Hechtgebonden.

82 Analysecertificaat asbest Opdracht Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V17112 versie 1 Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage Projectcode Pagina 1 van 2 Project omschrijving Odoornerweg 2 - Valthe Naam MM FF - Gat Datum monstername Monstersoort Grond Datum analyse Monstername door Opdrachtgever Barcode AM Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3, AP4 SG6 en NEN 5898 (Q) Q = door RvA geaccrediteerd Resultaten Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid Ondergrens Bovengrens Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Droge stof 75,8 % Massa monster (veldnat) 15,1 kg Massa monster (droog) 11,4 kg Chrysotiel (serpentijn) mg/kg ds Amosiet (amfibool) n.a. n.a mg/kg ds Crocidoliet (amfibool) n.a. n.a mg/kg ds Per mineralogische groep Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a ,5 4,5 mg/kg ds Hechtgebonden serpentijn mg/kg ds Totaal serpentijn mg/kg ds Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a mg/kg ds Hechtgebonden amfibool n.a. n.a mg/kg ds Totaal amfibool n.a. n.a mg/kg ds Totaal Niet hechtgeb. asbest <2 n.a ,6 4,5 mg/kg ds Hechtgebonden asbest mg/kg ds Totaal asbest mg/kg ds n.a. = niet aantoonbaar Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder. Conclusie en/of opmerkingen: Het aangeboden monster bevat asbest. Eerste analist laboratorium Mw. ing. E. Kingma Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld. ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

83 Analysecertificaat asbest Opdracht Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V17112 versie 1 Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage Projectcode Pagina 2 van 2 Project omschrijving Odoornerweg 2 - Valthe Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie > 2 mm 8-2 mm 4-8 mm 2-4 mm 1-2 mm,5-1 mm <,5 mm Totaal Zeven (g) Afgezochte deel fractie (%) ** asbestcement Asbesth.materiaal (g) 2,382 2,382 Hechtgebonden ja Aantal deeltjes 1 1 Percentage chrysotiel (%) 12,5 Gewicht chrysotiel (mg) 254,8 254,8 totaal per mineralogische groep Gehalte HG serpentijn (mg/kg ds) 22,3 22,3 Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 22,3 22,3 totaal Aantal deeltjes totaal (stuk) 1 1 Gehalte HG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 22,3 22,3 Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 22,3 22,3 ** = Van de zeeffractie <,5 mm is maximaal 1 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels. NHG = Niet hechtgebonden. HG = Hechtgebonden.

84 Analysecertificaat asbest Opdracht Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V versie 1 Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage Projectcode Pagina 1 van 1 Project omschrijving Odoornerweg 2 - Valthe Naam MM FF - Gat 9A Datum monstername Monstersoort Grond Datum analyse Monstername door Opdrachtgever Barcode AM Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3, AP4 SG6 en NEN 5898 (Q) Q = door RvA geaccrediteerd Resultaten Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid Ondergrens Bovengrens Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Droge stof 84,8 % Massa monster (veldnat) 12,8 kg Massa monster (droog) 1,8 kg Chrysotiel (serpentijn) n.a. n.a ,8 4,8 mg/kg ds Amosiet (amfibool) n.a. n.a mg/kg ds Crocidoliet (amfibool) n.a. n.a mg/kg ds Per mineralogische groep Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a ,8 4,8 mg/kg ds Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a mg/kg ds Totaal serpentijn n.a. n.a ,8 4,8 mg/kg ds Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a mg/kg ds Hechtgebonden amfibool n.a. n.a mg/kg ds Totaal amfibool n.a. n.a mg/kg ds Totaal Niet hechtgeb. asbest <2 n.a ,8 4,8 mg/kg ds Hechtgebonden asbest <2 n.a mg/kg ds Totaal asbest <2 n.a ,8 4,8 mg/kg ds n.a. = niet aantoonbaar Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder. Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie > 2 mm 8-2 mm 4-8 mm 2-4 mm 1-2 mm,5-1 mm <,5 mm Totaal Zeven (g) Afgezochte deel fractie (%) NHG = Niet hechtgebonden. HG = Hechtgebonden. Conclusie en/of opmerkingen: Het aangeboden monster bevat geen asbest. Eerste analist laboratorium Mw. ing. E. Kingma Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld. ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

85 Analysecertificaat asbest Opdracht Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V versie 1 Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage Projectcode Pagina 1 van 1 Project omschrijving Odoornerweg 2 - Valthe Naam MM FF - Gat 1A Datum monstername Monstersoort Grond Datum analyse Monstername door Opdrachtgever Barcode AM Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3, AP4 SG6 en NEN 5898 (Q) Q = door RvA geaccrediteerd Resultaten Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid Ondergrens Bovengrens Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Droge stof 84,5 % Massa monster (veldnat) 12,9 kg Massa monster (droog) 1,9 kg Chrysotiel (serpentijn) n.a. n.a ,8 4,8 mg/kg ds Amosiet (amfibool) n.a. n.a mg/kg ds Crocidoliet (amfibool) n.a. n.a mg/kg ds Per mineralogische groep Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a ,8 4,8 mg/kg ds Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a mg/kg ds Totaal serpentijn n.a. n.a ,8 4,8 mg/kg ds Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a mg/kg ds Hechtgebonden amfibool n.a. n.a mg/kg ds Totaal amfibool n.a. n.a mg/kg ds Totaal Niet hechtgeb. asbest <2 n.a ,8 4,8 mg/kg ds Hechtgebonden asbest <2 n.a mg/kg ds Totaal asbest <2 n.a ,8 4,8 mg/kg ds n.a. = niet aantoonbaar Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder. Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie > 2 mm 8-2 mm 4-8 mm 2-4 mm 1-2 mm,5-1 mm <,5 mm Totaal Zeven (g) Afgezochte deel fractie (%) NHG = Niet hechtgebonden. HG = Hechtgebonden. Conclusie en/of opmerkingen: Het aangeboden monster bevat geen asbest. Eerste analist laboratorium Mw. ing. E. Kingma Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld. ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

86 Analysecertificaat asbest Opdracht Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V versie 1 Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage Projectcode Pagina 1 van 2 Project omschrijving Odoornerweg 2 - Valthe Naam MM FF - Gat 17A Datum monstername Monstersoort Grond Datum analyse Monstername door Opdrachtgever Barcode AM Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3, AP4 SG6 en NEN 5898 (Q) Q = door RvA geaccrediteerd Resultaten Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid Ondergrens Bovengrens Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Droge stof 89,6 % Massa monster (veldnat) 13, kg Massa monster (droog) 11,7 kg Chrysotiel (serpentijn) mg/kg ds Amosiet (amfibool) n.a. n.a mg/kg ds Crocidoliet (amfibool) n.a. n.a mg/kg ds Per mineralogische groep Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a ,5 4,5 mg/kg ds Hechtgebonden serpentijn mg/kg ds Totaal serpentijn mg/kg ds Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a mg/kg ds Hechtgebonden amfibool n.a. n.a mg/kg ds Totaal amfibool n.a. n.a mg/kg ds Totaal Niet hechtgeb. asbest <2 n.a ,5 4,5 mg/kg ds Hechtgebonden asbest mg/kg ds Totaal asbest mg/kg ds n.a. = niet aantoonbaar Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder. Conclusie en/of opmerkingen: Het aangeboden monster bevat asbest. Eerste analist laboratorium Mw. ing. E. Kingma Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld. ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

87 Analysecertificaat asbest Opdracht Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V versie 1 Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage Projectcode Pagina 2 van 2 Project omschrijving Odoornerweg 2 - Valthe Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie > 2 mm 8-2 mm 4-8 mm 2-4 mm 1-2 mm,5-1 mm <,5 mm Totaal Zeven (g) Afgezochte deel fractie (%) ** asbestcement Asbesth.materiaal (g) 7,6262 1,194,5182 9,3384 Hechtgebonden ja ja ja Aantal deeltjes Percentage chrysotiel (%) 12,5 12,5 22,5 Gewicht chrysotiel (mg) 953,3 149,3 116,6 1219,2 totaal per mineralogische groep Gehalte HG serpentijn (mg/kg ds) 81,81 12,81 1,1 14,63 Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 81,81 12,81 1,1 14,63 totaal Aantal deeltjes totaal (stuk) Gehalte HG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 81,81 12,81 1,1 14,63 Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 81,81 12,81 1,1 14,63 ** = Van de zeeffractie <,5 mm is maximaal 1 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels. NHG = Niet hechtgebonden. HG = Hechtgebonden.

88 Analysecertificaat asbest Opdracht Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V versie 1 Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage Projectcode Pagina 1 van 1 Project omschrijving Odoornerweg 2 - Valthe Naam MVM - Gat 17A Datum monstername Monstersoort Materiaal Datum analyse Monstername door Opdrachtgever Barcode AM Analyse methode Asbest in materiaal verzamelmonster m.b.v. polarisatiemicroscopie - conform NEN 5896 (Q) Q = door RvA geaccrediteerd Resultaten soort soort % asbest % asbest % asbest aantal massa materiaal massa massa asbest materiaal materiaal asbest gemiddeld ondergr. bovengr. stukjes stukjes hecht- asbest ondergrens bovengrens (g) gebonden mat. (mg) (mg) (mg) golfplaat chrysotiel 12, ,34 ja overig n.a. 2 15,8 Totaal Asbest Totaal Serpentijn Totaal Amfibool Totaal Gewogen asbest n.a. = niet aantoonbaar Conclusie en/of opmerkingen: Het aangeboden verzamelmonster bevat asbest. Eerste analist laboratorium Mw. ing. E. Kingma Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld. ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

89 Berekening asbestgehalten Algemene gegevens naam project Odoornerweg 2 - Valthe projectcode opdrachtgever Eelerwoude datum onderzoek 2 oktober 217 Gegevens onderzochte bodemlaag Fractie > 2mm Fractie < 2mm Gew. asbestgehalte Gat l b d V s.m. d.s. gewicht deel insp. eff. type asbest gew. conc. deel insp. eff. conc. nr. (m) (m) (m) (m3) (kg/m3) (%) (kg) (%) (%) asbest (mg) mg/kg ds (%) (%) mg/kg ds mg/kg ds 17A,36,33,4, ,6% 4,2 41,6% 1% serp 2 119,61 58,4% 1% 22,8 63,1,36,33,4, ,6% 4,2 41,6% 1% amf, 58,4% 1% Het hierboven berekende gewogen asbestgehalte overschrijdt de wettelijke norm niet serp. = serpentijn-asbest (chrysotiel) amf. = amfibool-asbest (amosiet en crocidoliet)

90 Analysecertificaat asbest Opdracht Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V versie 1 Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage Projectcode Pagina 1 van 1 Project omschrijving Odoornerweg 2 - Valthe Naam MM FF - Gat 18A Datum monstername Monstersoort Grond Datum analyse Monstername door Opdrachtgever Barcode AM Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3, AP4 SG6 en NEN 5898 (Q) Q = door RvA geaccrediteerd Resultaten Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid Ondergrens Bovengrens Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Droge stof 82,4 % Massa monster (veldnat) 12,9 kg Massa monster (droog) 1,6 kg Chrysotiel (serpentijn) n.a. n.a ,9 4,9 mg/kg ds Amosiet (amfibool) n.a. n.a mg/kg ds Crocidoliet (amfibool) n.a. n.a mg/kg ds Per mineralogische groep Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a ,9 4,9 mg/kg ds Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a mg/kg ds Totaal serpentijn n.a. n.a ,9 4,9 mg/kg ds Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a mg/kg ds Hechtgebonden amfibool n.a. n.a mg/kg ds Totaal amfibool n.a. n.a mg/kg ds Totaal Niet hechtgeb. asbest <2 n.a ,9 4,9 mg/kg ds Hechtgebonden asbest <2 n.a mg/kg ds Totaal asbest <2 n.a ,9 4,9 mg/kg ds n.a. = niet aantoonbaar Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder. Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie > 2 mm 8-2 mm 4-8 mm 2-4 mm 1-2 mm,5-1 mm <,5 mm Totaal Zeven (g) Afgezochte deel fractie (%) NHG = Niet hechtgebonden. HG = Hechtgebonden. Conclusie en/of opmerkingen: Het aangeboden monster bevat geen asbest. Eerste analist laboratorium Mw. ing. E. Kingma Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld. ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

91 Analysecertificaat asbest Opdracht Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V versie 1 Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage Projectcode Pagina 1 van 1 Project omschrijving Odoornerweg 2 - Valthe Naam MM FF - Gat 21A Datum monstername Monstersoort Grond Datum analyse Monstername door Opdrachtgever Barcode AM Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3, AP4 SG6 en NEN 5898 (Q) Q = door RvA geaccrediteerd Resultaten Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid Ondergrens Bovengrens Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Droge stof 84,2 % Massa monster (veldnat) 13, kg Massa monster (droog) 1,9 kg Chrysotiel (serpentijn) n.a. n.a ,7 4,7 mg/kg ds Amosiet (amfibool) n.a. n.a mg/kg ds Crocidoliet (amfibool) n.a. n.a mg/kg ds Per mineralogische groep Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a ,7 4,7 mg/kg ds Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a mg/kg ds Totaal serpentijn n.a. n.a ,7 4,7 mg/kg ds Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a mg/kg ds Hechtgebonden amfibool n.a. n.a mg/kg ds Totaal amfibool n.a. n.a mg/kg ds Totaal Niet hechtgeb. asbest <2 n.a ,8 4,7 mg/kg ds Hechtgebonden asbest <2 n.a mg/kg ds Totaal asbest <2 n.a ,8 4,7 mg/kg ds n.a. = niet aantoonbaar Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder. Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie > 2 mm 8-2 mm 4-8 mm 2-4 mm 1-2 mm,5-1 mm <,5 mm Totaal Zeven (g) Afgezochte deel fractie (%) NHG = Niet hechtgebonden. HG = Hechtgebonden. Conclusie en/of opmerkingen: Het aangeboden monster bevat geen asbest. Eerste analist laboratorium Mw. ing. E. Kingma Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld. ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

92 Bijlage V Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen

93 Termen De gehalten van de chemische componenten in de bodem en i n het grondwater worden getoetst aan de zogenaamde achtergrondwaarden (AW 2) of streef- en interventiewaarden uit de Circulaire Bodemsanering (de meest recente versie) en tabel 1 van bijlage B, Regeling bodemkwaliteit van het ministerie van I&M. Achtergrondwaarden: Streefwaarden: Interventiewaarden: Tussenwaarde: Niet verontreinigd: Zeer licht verontreinigd: Licht verontreinigd: Matig verontreinigd: Sterk verontreinigd: De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde wordt alleen voor grondwater gebruikt. Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Gebruikt symbool: I. Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met een concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T. Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of streefwaarde niet. Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond- of streefwaarde niet. Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde niet. Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar overschrijdt de interventiewaarde niet. Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde, maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet. Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de interventiewaarde. NEN574: Verdachte locatie: Nulsituatie: Nader onderzoek: Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is. Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten aanzien van bodemverontreinigende stoffen. Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld.

94 Afkortingen AMvB BG BOOT BSB BSB BTEX BTEXN BZV CZV EC EOCl EOX GHG GLG GWS HBO HCB HCH MM MVR NEN NNI NPR NVN OCB OG OW-test PAK PCB ph SUBAT VC VNG VROM VOCl As Ba Cd Cr Co Cu Fe Hg Mn Mo Na Ni Pb St Zn Algemene Maatregel van Bestuur Bovengrond Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen Bouwstoffenbesluit Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen Biologisch zuurstofverbruik Chemisch zuurstofverbruik Elektrisch geleidingsvermogen Extraheerbare organochloorverbindingen Extraheerbare organohalogeenverbindingen Gemiddeld hoogste grondwaterstand Gemiddeld laagste grondwaterstand Actuele grondwaterstand Huisbrandolie Hexachloorbenzeen Hexachloorhexaan Mengmonster Ministeriële Vrijstellingsregeling Nederlandse norm Nederlands Normalisatie Instituut Nederlandse praktijkrichtlijn Nederlandse voornorm Chloorpesticiden Ondergrond Olie/water-test Polycyclische aromatische koolwaterstoffen Polychloorbifenylen Zuurgraad Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations Vinylchloride Vereniging van Nederlandse Gemeenten Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri Arseen Barium Cadmium Chroom Kobalt Koper IJzer Kwik Mangaan Molybdeen Natrium Nikkel Lood Tin Zink

95 Bijlage VI Informatie uit bodemloket

96 Rapport Bodemloket DR Odoornerweg 2, VALTHE Datum: Legenda Locatie Voortgang onderzoek Mijnsteengebieden 1 / 3