Verslag online raadsvergadering gemeente Westerwolde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag online raadsvergadering gemeente Westerwolde"

Transcriptie

1 Verslag online raadsvergadering gemeente Westerwolde Datum: 27 januari 2021 Voorzitter: J.W. Velema Griffier: P.D. Nap Aanwezige raadsleden Politieke partij Naam Gemeentebelangen G.H.M. Heijne (fractievoorzitter), R. Koskamp (vanaf agendapunt 10), M. Visscher, L.H.K. Middel, J.R. Kruiter-Draadjer PvdA CDA VVD GroenLinks Ecologisch Alternatief Lijst Timmermans W. Eilert (fractievoorzitter), R. van Dam, J.T.E.M. Molle, H. Brouwer, M.Y. van Wijngaarden H.M. Hemmen (fractievoorzitter), H.J. Kuper P.L. Dinkla (fractievoorzitter), K.R.P. Buigel E. Hoomoedt (fractievoorzitter), R.H.J. Kriek E.C. van der Horst (fractievoorzitter) P.F.X. Timmermans (fractievoorzitter) Aanwezige collegeleden Functie Wethouder Naam H. van der Goot, B. Huizing, G. Luth en W. Potze Afwezigen Naam CDA Politieke partij W.F. Meendering 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. 2. Mededelingen voor raad en college De heer Buigel (VVD) reageert namens de fractie op de beantwoording van de schriftelijke vragen inzake De Burcht. De VVD vindt het uiterst teleurstellend dat 77% van de vragen niet kunnen worden beantwoord met als reden het proces vloeiend te kunnen houden. Het bevreemdt de VVD dat in het verleden de raadsleden van Bellingwedde wel inzage kregen in de jaarrekeningen en nu de raadsleden van Westerwolde niet. De VVD verwacht wel dat t.z.t. de raad in een informatieve setting bijgepraat wordt over alle ins en outs.

2 3. Vragenronde voor raadsleden VVD, de heer Buigel: 1)Tijdens de vergadering van 9 december heeft dhr. Buigel bij punt 5, verslag van 4 november, vragen gesteld over het bedrag voor klachtenafhandeling. De burgemeester gaf toen aan dat de wethouder er schriftelijk op terug zou komen. Tot op heden heeft de fractie nog geen beantwoording gezien. 2) Wat is de actuele stand van zaken m.b.t. de Lidl in Ter Apel; sinds het laatste memo zijn er all weer 3 maanden verstreken? Mocht er geen wijziging(en) zijn t.o.v. de memo van 4 november 2020 wanneer verwacht dan de wethouder mededeling te kunnen doen over de verplaatsing van de Lidl? 3) Is de exacte te vergoeden rente m.b.t. de hybride converteerbare aandeelhouderslening aan Enexis inmiddels bekend? Zo ja, hoe hoog is dit rentetarief? 4) Door alle beperkingen als gevolg van de corona pandemie is het zwemmen in buitenbaden een ware hit geworden. Is het voor de gemeente ook mogelijk om de buitenzwembaden eerder te openen? (bijvoorbeeld 4-8 weken. Zo niet, waarom niet? Wethouder Huizing antwoordt v.w.b. klachtenafhandeling dat deze toezegging nog niet is opgenomen in een toezeggingenformulier, dat komt nog. Gewerkt wordt aan een analyse van alle meldingen die binnen komen. Een heleboel meldingen zijn geen meldingen maar serviceverzoeken, bijv. ophalen van apparaten, grofvuil, aanmelden takkenroute. Samen met het KCC en ICT wordt er een analyse gemaakt om te kijken of er aparte categorieën aangemaakt kunnen worden zodat meldingen en klachten ook daadwerkelijk op de juiste manier omschreven worden. De analyse van de meldingen komt nog naar de raad. V.w.b. vraag 2 geeft de heer Huizing aan dat men al jaren bezig is om de Lidl te verplaatsen naar het Molenplein. Middels het memo van november is de raad geïnformeerd. Met de ontwikkelaar zijn plannen gemaakt voor het ontwerp van het nieuwe pand, waarin ook een twintigtal appartementen zijn opgenomen. Het gesprek ging de laatste maanden voornamelijk over de extra kosten die dit plan veroorzaakt voor noodzakelijke aanpassing van de openbare ruimte en door wie die betaald moeten worden. De gemeente is van mening dat de ontwikkelaar deze extra kosten moet betalen. Begin december heeft de ontwikkelaar laten weten dat de Lidl afziet van het verplaatsen naar een plek waar ook appartementen geplaatst worden. Dat heeft er voor gezorgd dat het plan op losse schroeven is komen te staan. In de tussentijd wordt gewerkt aan een centrumplan voor Ter Apel. De eerste bijeenkomst met ontwikkelaars, winkeliers en eigenaren in het centrum is al geweest. Gezien de nieuwe ontwikkeling m.b.t. de Lidl - die aangeeft niet naar die locatie te willen als er appartementen komen is gemeend de verplaatsing van de Lidl mee te nemen in het centrumplan. De gemeente probeert daar in de komende periode meer duidelijkheid over krijgen. Op vraag 3 antwoordt de wethouder dat dit bekend is. Het rentepercentage voor trans b is vastgesteld op 1,42%. Op jaarbasis ontvangt de gemeente een vergoeding voor de lening van ,--. Wethouder Luth antwoordt op vraag 4 dat er geen signalen zijn binnengekomen dat behoefte is aan eerdere openstelling van de zwembaden. Naar verwachting zal een stroom bezoekers op gang komen, ook van buiten de gemeente als de zwembaden eerder open gaan. Dat is niet wenselijk in deze periode van Corona. Binnen het beleidsteam is hierover gesproken en dat heeft geresulteerd in een negatief advies. Eerder openstellen heeft ook andere consequenties, technische consequenties, organisatorische consequenties en financiële consequenties. 4 weken eerder open betekent extra personeelskosten en extra energiekosten. Die extra kosten liggen tussen en Dat is ook een reden geweest van het college af te zien van eerdere openstelling. GroenLinks, de heer Kriek: Houtrookoverlast veel mensen gebruiken een houtkachel voor verwarming van hun huis. Veel mensen stoken behalve droog hout ook andere zaken, zoals resten laminaat, afvalhout dat geverfd is e.d. Omwonenden kunnen hier veel last van hebben maar wat kunnen zij hier tegen doen.

3 GroenLinks is benaderd door een inwoner, een longpatiënt die bij het gemeentehuis werd afgewimpeld toen zij om controle en handhaving verzocht. Dat is toch niet de bedoeling. GroenLinks vraagt zich af wat hier de procedure is. Vrachtverkeer Voorbeetseweg er rijden dagelijks veel zandauto s op de Voorbeetseweg. Wijken vaak uit naar de bermen naast het verharde wegdek. Hierbij ontstaat vaak schade aan de berm en dit levert gevaarlijke situaties op vooral voor fietsers. Hoe wordt hiermee omgegaan door de gemeente. Welke prioriteit krijgt het onderhoud van deze intensief bereden weg en zijn er misschien totdat er een definitieve oplossing is gevonden snelheid beperkende maatregelen mogelijk. De voorzitter verzoekt de heer Kriek de gegevens van de betreffende inwoner te mailen. Hij kan daar op dit moment geen antwoord op geven maar zal hier op een later moment op reageren. Ook een klacht over dit onderwerp dient op een normale wijze te worden afgedaan. Wethouder Van der Goot laat weten dat bekend is dat de Voorbeetseweg intensief gebruikt wordt door vrachtverkeer. Er is aandacht voor. Besproken is of een fietspad aangelegd kan worden. Hiervoor is een subsidieaanvraag ingediend. Welke maatregelen mogelijk zijn om de snelheid naar beneden te halen zal nader bekeken moeten worden. Hij komt schriftelijk terug op de vraag betreffende het onderhoud. De heer Hoomoedt (GroenLinks) heeft vragen betreffende PMD afval in de gemeente Westerwolde. Duidelijk wordt uit verschillende krantenberichten dat de behoefte aan het scheiden van plastic afval onverminderd groot is. Er zijn extra maatregelen getroffen door plastic afval vaker weg te halen bij de containers. We moeten concluderen dat burgers niet tevreden zijn met de geboden oplossing. Wat gebeurt er met het plastic afval dat door Afeer wordt opgehaald, de losse plastic zakken rond de containers. Overweegt de wethouder het grondstoffenplan terug te brengen naar de tekentafel. Helemaal nu blijkt dat een uitzonderingspositie bij Omrin best mogelijk is. Wat wordt de vaste oplossing voor plastic afval. Wethouder Van der Goot antwoordt dat het plastic afval rond de containers naar het brengstation in Vriescheloo wordt gebracht, daar staat een bak voor het plastic. Hij neemt het grondstoffenplan niet terug. V.w.b. de vraag wat wordt de vaste oplossing verwijst hij naar agendapunt 14, de ingediende motie vreemd aan de orde van de dag waar het ook over PMD gaat en zal daar een reactie geven. CDA de heer Kuper stelt een aantal vragen over de op de plank liggende COA gelden: Vraag 1: hoeveel aanvragen zijn er inmiddels binnengekomen? Vraag 2: om hoeveel geld gaan deze aanvragen? Vraag 3: welke criteria hanteert het college om deze aanvragen te toetsen? Vraag 4: heeft het college actie ondernomen om inwoners van Ter Apel op deze gelden te wijzen? Zo ja, hoe?, zo nee, waarom niet? Wethouder Huizing antwoordt op vraag 1 dat er 9 aanvragen/reacties zijn binnengekomen. V.w.b. vraag 2 geeft hij aan dat de meerderheid een idee heeft ingebracht en geen uitgewerkt plan of begroting. De inschatting is dat het gaat om een paar ton wat er aan besteed kan worden als het gehonoreerd wordt. V.w.b. vraag 3 de criteria zegt hij dat de raad heeft aangegeven dat het college zelf de criteria aan kan geven. Het geld moet besteed worden aan de algemene leefbaarheid in Ter Apel. Er is geen regeling en geen beleidsregels. De gemeente gaat in gesprek met alle indieners van de plannen om te kijken hoe de plannen uitgevoerd kunnen worden. V.w.b. Vraag 4 laat hij weten dat er geen specifieke actie is ondernomen. Eerst wordt aan de gang gegaan met de ingediende 9 aanvragen. De heer Timmermans (Lijst Timmermans) wil vragen stellen over het PMD afval. Hij geeft aan dat tijdens de commissievergadering van 6 januari jl. de wethouder heeft gezegd dat de zakken voor het plastic die ochtend waren gearriveerd. Het is nu 27 januari en hij heeft nog geen zakken gezien. Wanneer worden ze verspreidt? Het college heeft in de beantwoording van vragen richting Ecologisch Alternatief aangegeven dat Omrin een aparte PMD lijn heeft. Hij is samen met een aantal andere raadsleden op bezoek geweest bij Omrin maar Omrin heeft geen aparte PMD lijn. Hij vraagt de wethouder om een verklaring.

4 Ook volgens de site van Omrin is er geen aparte PMD lijn. Ze hebben een lijn waarin ze alle afval kunnen scheiden. Wat zijn de extra kosten van het werk van Afeer en de Buitendienst en de nieuwe grotere containers. Worden deze gedekt door het tientje van Brouwer? De heer Timmermans ontvangt graag een melding van het college wanneer het tientje op is. Hij voorziet dat het van de algemene reserve af gaat en die kan het niet hebben. Wethouder Van der Goot antwoordt dat het afval wordt gescheiden en verwerkt. Hij heeft aangegeven dat er een verwerkingslijn is voor plastic. V.w.b. de zakken geeft de wethouder aan dat die er wel zijn, die worden nu ook verspreidt. De zakken komen uit China en dat heeft een tijdje geduurd. De leverancier geeft Corona als excuus voor de vertraging. De kosten vallen binnen het budget zoals begroot en binnen het tientje van Brouwer. De containerkosten zijn ongeveer 1000 euro per jaar per container. De heer Timmermans (Lijst Timmermans) geeft aan een afwijkend antwoord te zien. In het concept verslag van 6 januari staat dat ze die ochtend zijn gearriveerd. Waarom zijn ze nog niet verspreidt. Wethouder Van der Goot bekent dat hij verkeerd is voorgelicht. De zakken waren er niet. Die zijn later gekomen. Inmiddels zijn ze er en worden ze verspreidt, die informatie heeft hij gekregen. PvdA De heer Brouwer (PvdA) laat weten vragen te hebben ingediend maar contact te hebben gehad met de wethouder. Daarbij kwamen de vragen veel overeen met die van GroenLInks. Hij trekt zijn vragen in. De heer Eilert heeft vragen over de corona besmettingen in de gevangenis in Ter Apel. 1. De FNV heeft aangegeven dat er veel te laat aktie ondernomen is t.a.v. aanpak besmettingen. Deelt u die mening? 2. Heeft de gemeente een rol in de aanpak van de besmettingen? 3. Heeft de gemeente contact gehad met de directie van de gevangenis inzake de besmettingen? 4. Heeft de gemeente vertrouwen in de aanpak van de gevangenis om de besmettingen te bestrijden? De voorzitter antwoordt dat de gemeente geen rol heeft bij de aanpak van de besmettingen. Het is een besloten opvang. Dat is een exclusieve verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de minister. De gemeente is wel geïnformeerd door de GGD maar de eerste verantwoordingslijn lag vanuit de directie richting de minister. De voorzitter heeft contact gehad met de gevangenisdirecteur en is naderhand geïnformeerd over de verdere gang van zaken. Dat maakt het lastig aangezien de voorzitter niet over alle informatie beschikt - een oordeel te vellen hoe is gehandeld en de kritiek vanuit de FNV. Die verantwoordingslijn ligt langs de Tweede Kamer en de minister. Hij volgt die discussie met belangstelling. De heer Eilert (PvdA) benadrukt dat het belangrijk is te blijven volgen hoe dit zich verder afspeelt en hoe het gaat met de besmettingen. 4. Verantwoording Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 De heer Hoomoedt neemt voor dit agendapunt het voorzitterschap over en geeft de burgemeester als portefeuillehouder het woord. De burgemeester geeft aan een aantal bijzondere weken achter de rug te hebben m.b.t. het hoge aantal besmettingen in onze gemeente. Ter voorbereiding van deze vergadering heeft hij de GGD gevraagd nadrukkelijk een doorkijk te geven waar de meeste besmettingen hebben plaatsgevonden. COA - Die zijn op dit moment onder controle. Dagelijks komen er meldingen vanuit het COA hoeveel besmettingen er zijn, hoeveel mensen in quarantaine zitten. Men heeft de zaak in grip. Besloten is een aparte teststraat te organiseren bij de aanvang van de asielprocedure. De teststraat is extra van belang i.v.m. de Britse variant die nog veel besmettelijker is. De burgemeester is blij dat op het niveau van de asielprocedure nadrukkelijk aan de voorkant een teststraat komt. PI - De gevangenisdirecteur gaf aan dat hij mede gelet op dat de eerste golf aan hun voorbij is gegaan omdat zij een gevangenis zijn waar maar weinig bezoekers binnen komen gedacht werd dat zij geen besmettingen binnen de muren van de PI zouden krijgen. De vraag of dit voorkomen had kunnen worden ligt bij een ander platvorm. Verzorgingsinstellingen - Bij de tweede golf was er een minder strikt regiem rondom bezoekers in verpleeghuizen. Daar heeft men voor gekozen omdat isolement van deze kwetsbare groep heel zwaar is. Men heeft niet kunnen voorkomen dat de besmetting toch in de tehuizen terecht gekomen is.

5 Er is intensief contact geweest met directeur van de Blanckenborgh. Daar waren het hoogste aantal besmettingen. Ook De Borgh Westerwolde in Ter Apel sprong er uit. Het is lastig te achterhalen of het door bezoekers of verplegend personeel komt. Naar mate er meer besmettingen buiten zijn - waar ook verplegers en bezoekers verblijven - is de kans reëel dat het wel binnen komt. De GGD is ondersteunend in de advisering. Ook is er samenwerking tussen Ander Zorg en de verpleeginstellingen, daar waar het gaat om het aantal besmettingen bij verzorgenden, waar je in de dienstverlening in nood kunt komen. De directie van Blanckenborgh heeft een publieke oproep gedaan daar is massaal op gereageerd. Ook vanuit de gemeente is de helpende hand geboden. Sinds zaterdagavond is er een avondklok. Op dit moment zijn er 3 bekeuringen uitgedeeld in de gemeente. Bij het basisteam Ommelander Oost waren het er 17. In tegenstelling tot het begin van de Corona waar de gemeente de mensen aanspraken op hun verantwoordelijkheid heeft de avondklok een andere insteek. Wanneer men na uur nog zonder goede opgaaf van redenen bij de weg is krijgt men een bekeuring. Er zijn ongeveer 80 personen aan de kant gezet, dit heeft geleid tot een 3 tal bekeuringen. Er kan tevreden gekeken worden hoe de inwoners van onze gemeente zich schikken naar deze maatregel. Er is een oproep gedaan voor een demonstratie vanavond in Ter Apel en Stadskanaal. En voor Winschoten. Gezien de ontwikkelingen in Urk, Amsterdam en Eindhoven is hier door de politie scherp op geacteerd. Er was geen bron te achterhalen. Toch heeft men wel gezorgd voor de nodige versterking. Mochten zich calamiteiten voordoen dan kan snel opgeschaald worden. Dit is ook gecommuniceerd met de winkeliers. De verwachting is dat het niet nodig zal zijn maar we kunnen niets uitsluiten en hebben ons daar goed op voorbereid. De heer Hoomoedt vraagt of er vanuit de raad nog vragen zijn. Die zijn er niet en hij vervolgens het voorzitterschap weer terug aan de voorzitter van de raad. 5. Vaststellen agenda De voorzitter vraagt of ingestemd kan worden op verzoek van het college - met toevoeging van agendapunt 13 Verlaging tarieven OZB Hier wordt mee ingestemd. De heer Buigel (VVD) wil graag van agendapunt 10 Controleprotocol een bespreekstuk maken. De heer Dinkla (VVD) laat weten bij agendapunt 13 een stemverklaring te willen geven. De heer Kuper (CDA) geeft aan een motie vreemd aan de orde van de dag te willen indienen met als titel Stoppen met Pilot PMD. De motie wordt agendapunt 14. Met bovenstaande aanvullingen/wijzigingen wordt de agenda vastgesteld. 6. Vaststellen verslag raadsvergaderingen 9 en 16 december 2020 Mevrouw Hemmen (CDA) merkt n.a.v. het verslag van 9 december op de toezegging van de wethouder over een memo betreffende de evaluatie beleid zonneparken niet terug te zien op de toezeggingenlijst. Het CDA wil de toezegging graag terugzien op de toezeggingenlijst. Wethouder Van der Goot kan instemmen met dit voorstel. De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. 7. Ingekomen stukken De raad besluit de ingekomen stukken op de voorgestelde wijze af te handelen. 8. Langetermijnagenda: afdoeningsvoorstellen De raad besluit de afdoeningsvoorstellen op de voorgestelde wijze af te handelen.

6 9. Bodemkwaliteitskaart PFAS bebouwd gebied De raad besluit het rapport Bodemkwaliteitskaart PFAS Groningen zone 2 vast te stellen 10. Jaarrekening 2019 en begroting 2021 van de Stichting Vesting Bourtange De raad besluit de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 van de Stichting Vesting Bourtange goed te keuren. 11. Controleprotocol en normen- en toetsingskader 2020 Mevrouw Van der Horst (Ecologisch Alternatief) wil graag informatie omdat zij de indruk krijgt dat de raad over zijn graf heen regeert waar het gaat om het jaartal Het betreft het normen en waarden toetsingskader en het controleprotocol, een basisdocument dat zekerheid geeft aan de accountant. Zij heeft uitgezocht dat het niet nodig is hier zorgen over te hebben omdat het logisch is dat het voor 4 jaar vaststaat maar wil graag uitleg. De heer Buigel (VVD) laat weten dat de VVD dit punt nogmaals wil bespreken omdat de VVD het niet eens zijn met de gegeven interpretatie van de wethouder tijdens de commissie vergadering. De wethouder heeft onterecht geconcludeerd dat de gehele raad er gelet op de stemming- mee eens zou zijn dat toleranties, normen- en toetsingskaders ook direct bij de nieuwe aanstelling van de accountant voor 4 jaar gehanteerd kunnen blijven. De VVD blijft onverkort van mening dat de toleranties aangescherpt dienen te worden. Dit wil niet zeggen dat de VVD tegenstemt immers kun je iemand geen opdracht geven zonder de bijbehorende gereedschappen en parameters. Als raadslid wil de heer Buigel meer in controle komen over de gemeentelijke financiën. In zijn optiek zijn afspraken gemaakt dit samen met de accountant te bespreken in het afgelopen jaar. Dit is niet gebeurd. Hij vraagt of de voorzitter van de afstemmingsgroep financiën kan toezeggen: a) dat dit binnen de afstemmingsgroep financiën in 2021 alsnog wordt opgepakt. b) dat de voorzitter van de afstemmingsgroep Financiën de coördinatie voor zijn rekening neemt o.a. afspraak met accountant. Wat betreft de geldigheidsduur van het controleprotocol is deze te lang. Een nieuwe raad dient de ruimte te krijgen en te houden over zijn tolerantiewaarden, normen en kaders. De heer Buigel (VVD) leest het amendement voor. De heer Hoomoedt (GroenLinks) laat weten aangegeven te hebben het amendement niet mee in te dienen maar er wel mee in te stemmen. Hij laat weten dat de voorzitter van de afstemmingsgroep niet aanwezig is maar dat hij als vice-voorzitter dit meeneemt richting de voorzitter. Graag wil hij horen wat de wethouder van het amendement vindt. Wethouder Huizing reageert richting Ecologisch Alternatief dat het normen- en toetsingskader elk jaar vastgesteld moet worden. V.w.b. het controleprotocol is het gebruikelijk dat dat voor de periode dat de accountant werkzaam is voor de gemeenteraad wordt vastgesteld. V.w.b. het amendement geeft hij aan dat de geldigheidstermijn van 4 jaar lang is maar normaal voor een accountant. De gemeenteraad kan altijd halverwege zeggen dat het controleprotocol aangepast moet worden. Het ligt niet helemaal vast. Hij laat weten dat binnenkort - dat is in het verslag van de accountant genoemd de rechtmatigheidsverantwoording van de accountant bij het college zal komen te liggen. Er ligt een voorstel bij de Eerste Kamer. Besluitvorming is nog niet duidelijk. De bedoeling was dat het al vanaf 2021 in zou gaan dat het college bij de jaarrekening zelf de rechtmatigheidsverantwoording moet aangeven. Het kan zijn dat dat doorgeschoven wordt naar Omdat dit nog niet duidelijk is, is er geen rekening mee gehouden. Gaat het in per 2021 of 2022 dan moet het college sowieso met een nieuw controleprotocol naar de raad terug komen. Het huidige controleprotocol zal waarschijnlijk maar 1 of 2 jaar geldig zijn. Wat dat betreft is het amendement overbodig. Aan de andere kant is er niets mis mee het zo vast te stellen. Intern is de gemeente er al al mee bezig. Het voornemen is om in maart of april samen met de afstemmingsgroep financiën in een aparte bijeenkomst - te praten hoe de rechtmatigheidsverantwoording georganiseerd willen hebben.

7 Dit jaar gaat de gemeente al aan de slag met die rechtmatigheidsverantwoording en wordt er proef gedraaid. Wellicht moeten we eind van dit jaar of eind volgend jaar sowieso met een nieuw controleprotocol naar de raad komen maar dat is afhankelijk van de besluitvorming in de Eerste Kamer. Mevrouw Van der Horst (Ecologisch Alternatief) had een ander antwoord verwacht van de wethouder. Ze vindt het geen duidelijk argument en blijft mede indiener van het amendement. De heer Hoomoedt (GroenLinks) geeft aan dat GroenLinks het amendement steunt aangezien nog niet de uitkomst van de stemming vanuit de Eerste Kamer bekend is. De heer Buigel (VVD) dankt voor de toegezegde steun en heeft de mede indiening van GroenLinks verkeerd geïnterpreteerd. Ondanks dat de wethouder het overbodig vindt wil de VVD het amendement toch in stemming brengen. De heer Kuper (CDA) geeft aan dat het CDA er niet zoveel aan toe te voegen heeft en het in grote lijnen eens is met hetgeen de heer Hoomoedt aangaf volgen. De voorzitter brengt het amendement in stemming. Het amendement wordt met 8 stemmen voor (de fracties van de VVD, Lijst Timmermans, Ecologisch Alternatief, CDA en GroenLinks) en 10 stemmen tegen (de fracties van Gemeentebelangen en de PvdA) verworpen. STEMVERKLARING: De heer Buigel (VVD): Zoals in de inleiding genoemd de accountant heeft zijn gereedschap en parameters nodig. Het is gebruikelijk als een amendement wordt verworpen dat je dan ook tegen het voorstel bent maar de VVD zal desondanks voor het voorstel stemmen. De raad besluit unaniem: 1. Het Controleprotocol ter afbakening en ondersteuning voor de controle van de Jaarrekening 2020 t/m 2023 vast te stellen; 2. Het normen- en toetsingskader voor 2020 definitief vast te stellen en het normen- en toetsingskader voor 2021 voorlopig vast te stellen. 12. Beleidsplan laaggeletterheid Mevrouw Hemmen (CDA) laat weten dat het CDA het belangrijk vindt dat inwoners die problemen ervaren doordat ze moeilijk lezen en schrijven maximaal worden ondersteund. Hiervoor wordt investering vanuit de gemeente gedaan rond , een fors bedrag maar prima dat we deze investering doen. Het plan dat is voorgelegd, overtuigt niet dat het een effectieve aanpak zal zijn van de voortzetting van de aanpak zoals het de afgelopen 3 jaar heeft plaatsgevonden. Doelgroep in de gemeente wordt minimaal bereikt. Cijfers schrikbarend laag. Wordt het bedrag van wel effectief ingezet om de doelen te bereiken. Het doel is niet zozeer dat je de aanpak kunt laten zien maar wat het CDA wil is dat inwoners die problemen hebben door laaggeletterdheid worden geholpen en een verbetering krijgen in hun situatie. Het CDA mist de focus en willen het college vragen na het vaststellen van dit beleidsplan een uitwerkingsplan op te stellen en een specifieke aanpak te beschrijven voor ouders die problemen hebben met lezen en schrijven en jonge kinderen hebben. Door focus te leggen op deze doelgroep krijg je gerichte aanpak in samenwerking met basisscholen, GGD, bibliotheek en taalhuizen en kan er een preventieve werking van uitgaan. Doordat je ouders ondersteunt ondersteunen zij de kinderen bij lezen en schrijven. Gevraagd wordt hoe het college aankijkt tegen dit voorstel om op basis van dit beleidsplan nog te komen met een uitwerkingsplan en dit voor te leggen aan de raad. De heer Buigel (VVD) laat weten het uitwerkingsplan genoemd door mevrouw Hemmen te ondersteunen. Ongeveer 3600 inwoners worden als laaggeletterd beschouwd wat een te grote groep is. Of het voorliggende voldoende is, is moeilijk aan te geven. Teveel van het oude, slecht functionerend, beleid overgenomen. Op dit moment is er geen alternatief. De wethouder was verbaasd over vraagstelling over dienstverband. De wethouder is van plan twee personen bij het Noorderpoortcollege te detacheren. Is de wethouder bereid ook alternatieven te onderzoeken? De VVD denkt dat het in freelance verband lokaler, flexibeler en wellicht ook goedkoper kan. De VVD mist een tussen evaluatie.

8 Het CDA heeft aanvullende vragen gesteld waarvan de beantwoording duizelingwekkend was. Wie stuurt wie aan, wie doet wat wanneer. Kan de wethouder een organogram toezeggen? De heer Van Wijngaarden (PvdA) zegt dat de PvdA achter de voorgestelde aanpak staat maar de fractie wil het voorstel van het CDA om gezinnen met jonge kinderen extra aandacht te geven van harte ondersteunen. Het PvdA verwacht dat de aanpak succesvol zal zijn. De heer Hoomoedt (GroenLinks) laat weten benieuwd te zijn hoe de heer Potze in dit verhaal staat. GroenLinks is akkoord met dit stuk en ondersteunt daarnaast de woorden van mevrouw Hemmen van harte. De heer Timmermans (Lijst Timmermans) geeft aan dat de meeste vragen en opmerkingen die hij had zijn gesteld. Met name het hoofdstuk preventie is ondervangen. Mevrouw Van der Horst (Ecologisch Alternatief) laat weten de woorden van mevrouw Hemmen van harte te ondersteunen. Mevrouw Kruiter (Gemeentebelangen) geeft aan dat Gemeentebelangen het voorstel ondersteunt en blij zijn met de inbreng van mevrouw Hemmen over de uitwerking van dit plan. Wethouder Potze merkt op dat alle fracties achter het idee van mevrouw Hemmen staan. Ook hij is enthousiast. Mevrouw Hemmen heeft contact met het college gehad om aan de voorkant haar zorg aan te geven. Het voorstel van mevrouw Hemmen omarmt hij volledig. De cijfers van de afgelopen 3 jaar vallen tegen. Het aantal is groot en de doelgroep zeer divers. Als het gaat om gezinnen met jonge kinderen steunt hij het voorstel van het CDA en komt met een uitwerkingsplan waarbij ook onderwijs, GGD enz. betrokken zal gaan worden. Hij hecht wel aan het plan zoals het nu op tafel ligt en wil graag instemming van de raad op het voorliggend voorstel. V.w.b. de vragen van de VVD rondom het dienstverband is hij niet bereid om naar het dienstverband te kijken. Hij ziet ook geen kostenvoordeel. Dit betreft mensen die in dienst zijn van het Noorderpoortcollege en zijn op meerdere plekken actief. Hij zegt toe een tussenevaluatie te doen en sluit aan bij het uitwerkingsplan als het gaat om ouders met jonge kinderen. Ook zegt hij een organogram toe. Wethouder Luth onderschrijft de woorden van wethouder Potze en zeker ook het plan van mevrouw Hemmen juicht zij toe. TWEEDE TERMIJN Mevrouw Hemmen (CDA) is blij met alle steun. Er is wat missie werk aan vooraf gegaan. Nog even ter bevestiging naar het college. Dit plan is wat het CDA betreft akkoord. De toegankelijkheid voor iedereen met problemen met lezen en schrijven staat bovenaan. Je kunt je focus iets aansterken. De raad besluit unaniem: - de notitie Aanpak Laaggeletterdheid Westerwolde vast te stellen; - en daarbij kennis te nemen van het regionale Plan van aanpak laaggeletterdheid van de arbeidsmarktregio. 13. Verlaging tarieven OZB 2021 De heer Buigel (VVD) vraagt waarom het college heeft gekozen voor de tarieven 0,27 en 0,16. Waarom wil het college meer ophalen dan eerder begroot. Dit stuk ligt nu voor omdat er een aanpassing is in de grondslag. Hoe kan er zo n groot verschil in grondslag tussen het voorstel in december en het huidige voorstel? Kan de wethouder de oorzaak aangeven? Mevrouw Hemmen (CDA) vraagt of er inwoners of groepen inwoners zijn die door de aanpassingen in de grondslag meer of minder gaan betalen. Merken inwoners dit in hun portemonnee? De heer Timmermans (Lijst Timmermans) was diep teleurgesteld bij het lezen van het voorstel. Bedrijven betalen OZB als eigenaar of als gebruiker. Ondernemers hebben een bijzonder moeilijk jaar achter de rug

9 en voor de boeg. Met name de horeca is zwaar getroffen. Hij heeft het idee dat het college weinig empathie heeft met deze ondernemers en kan onmogelijk akkoord gaan met dit voorstel. Ondernemers die nu niet kunnen werken die betalen relatief hoge tarieven. Mevrouw Molle (PvdA) geeft aan dat het voor de PvdA een duidelijk verhaal is en zij steunen dit voorstel. De heer Hoomoedt (GroenLinks) ziet een verlaging bij de eigenaren niet woningen en gebruikers niet woningen omdat de WOZ waardes hoger bleken en vraagt of nog steeds hetzelfde bedrag wordt binnengehaald. GroenLinks volgt de discussie van harte en is benieuwd naar de uitleg van de wethouder. Wethouder Huizing geeft een toelichting waarin hij o.a. aangeeft dat gekeken moet worden naar de opbrengsten en niet naar de tarieven. Dat is wat de mensen gaan betalen. Gemiddeld was het de bedoeling dat iedereen ongeveer 2% meer zou betalen dan het vorige jaar. In december is aangegeven dat de inschattingen van de waardes van het onroerend goed voorlopig waren en dat mocht het zo zijn dat de waardes hoger waren dan verwacht, de wethouder hiermee naar de raad terug zou komen. De tarieven OZB moeten voor het begin van het jaar vastgesteld worden maar kunnen gedurende het jaar naar beneden aangepast worden. Waarom nu? Dat heeft te maken met het feit dat in februari de aanslagen moeten worden opgelegd. De verlaging geldt alleen voor de tarieven voor eigenaren en gebruikers van niet woningen. De taxaties in december voor woningen komen overeen met de definitieve grondslag voor de waarde van de woning. In september wordt de taxateur gevraagd een voorlopige schatting te maken van de woningen en de niet woningen. Men zag in september oktober dat de waarde voor niet woningen lager uitvielen. Dit had te maken met o.a. corona. In september/oktober was de verwachting dat het slechter zou gaan met ondernemers en gebruikers van niet woningen en is door de taxateur de waarde laag ingeschat. Dit viel eind van het jaar mee. De inschatting was te laag. De totale grondslag niet woningen was hoger dan in september/ oktober gedacht. Als de tarieven zoals in december vastgesteld worden gehandhaafd, zullen eigenaren/gebruikers niet woningen extra moeten betalen t.o.v. afgelopen jaar. Dat wil de gemeente voorkomen. Daarom is gemeend de tarieven en alleen voor de gebruikers en eigenaren niet woningen te verlagen zodat zij ook gemiddeld 2% extra betalen. Om leegstand en oninbare aanslagen op te kunnen vangen is gemeend een iets hogere opbrengst in te calculeren zodat de beoogde opbrengst gehaald wordt. Het voorstel is de tarieven te verlagen zodat gebruikers en eigenaren van niet woningen niet teveel OZB gaan betalen. Juist door het verlagen van deze tarieven zorg de gemeente er voor dat de gemiddelde aanslag voor ondernemers, gebruikers van niet woningen niet dusdanig hoog worden maar maximaal aan de 2% gemiddeld zitten. TWEEDE TERMIJN De heer Buigel (VVD) zegt dat de heer Huizing allerlei oorzaken die van toepassing zijn voor peildatum 1 januari 2021 aangeeft. De grondslag met peildatum 1 januari 2020 wordt vast gesteld en dan kom je uit op een stijging voor eigenaren niet woningen van bijna 6%. Ook voor gebruikers niet woningen. Gemiddeld 2% klopt niet. De rekening wordt nu betaald door ondernemers. De VVD kan daar niet mee instemmen. De heer Timmermans (Lijst Timmermans) geeft aan dat het er op neerkomt dat de tarieven verlaagd worden maar zorgen wel dat de inkomsten hoger blijven. De plus komt alleen voor rekening eigenaren en gebruikers niet-woningen. Hij kan hier niet mee instemmen. Wethouder Huizing geeft richting de heer Buigel aan dat er vorig jaar een zonnepark bij is gekomen op basis waarvan dit jaar een aanslag komt. Dit brengt een kleine 2 ton op aan OZB. Als er gekeken wordt naar de stijging dan moet de grondslag van het zonnepark er af gehaald worden en vervolgens de berekening maken dat zonder dat zonnepark een ieder dezelfde stijging van de ozb aanslag krijgt. Dan kom de gemeente uit op de tarieven die nu voorliggen. Als er gekeken wordt naar de gemiddelde aanslag die ondernemers krijgen dan zal de raad zien dat het gemiddeld 2% verhoging is. Komend jaar wordt de raad aan de voorkant meegenomen opdat meer duidelijkheid gegeven kan worden over de grondslag, tarieven etc. Het is goed deze tarieven vast te stellen zodat de ondernemers niet nog meer moeten betalen met de tarieven die in december zijn vastgesteld.

10 De heer Buigel (VVD) vraagt nogmaals waarom de wethouder euro meer wil ophalen. Daarnaast geeft hij aan het gemiddelde genomen te hebben van de individuele heffingsaanslagen en komt dan uit op 6%. Wethouder Huizing geeft aan dat het slecht gaat met de ondernemers, mogelijk meer leegstand, die extra buffer is nodig zodat de leegstand en oninbare aanslagen opgevangen kunnen worden. STEMVERKLARING De heer Dinkla (VVD) dacht in eerste instantie dat het college terug kwam op een eerder besluit. De lasten eerlijker te verdelen over de inwoners. Na doorrekening blijkt dat de inwoners die het het moeilijkst hebben in deze corona tijd, de ondernemer en gehuurde panden, het zwaarst worden belast. Het is de kapper, de kledingwinkel, muziekwinkels, sportzaalhuurder en de horeca waarvoor geen enkele clementie wordt getoond. In het coalitieprogramma stond het woord ondernemer al niet genoemd. Dhr. Dinkla begrijpt nu nu waarom. Hij kan niet anders dan tegen dit raadsvoorstel stemmen. De raad besluit met 15 stemmen voor (de fracties van Gemeentebelangen, PvdA, CDA, GroenLinks en Ecologisch Alternatief) en 3 stemmen tegen (de fracties van de VVD en Lijst Timmermans) de Verordening onroerende-zaakbelastingen Westerwolde 2021 vast te stellen. 14. Motie vreemd aan de orde van de dag Stoppen met pilot PMD De heer Kuper (CDA) geeft een toelichting waarin hij o.a. aangeeft dat nu al blijkt dat deze pilot waarschijnlijk meer geld gaat kosten dan vooraf werd geschat. Naast de meerkosten zijn de ervaringen die dit jaar opgedaan worden volgend jaar niets waard. Het CDA is niet tegen voorscheiding van PMD maar dit had verwerkt moeten worden in het Grondstoffenplan. Hij leest de motie voor. Mevrouw Van der Horst (Ecologisch Alternatief) is van mening dat het nut van de pilot niet duidelijk was en opteert het plan terug te leggen op de tekentafel met alle kennis die er nu is. Er zijn maar weinig inwoners die zich serieus genomen voelen. Het moet goed uitgelegd worden. Goed dat het CDA hiermee komt maar wil het niet voor haar rekening nemen de inwoners die zo hun best doen nu teleur te stellen en het weer af te schaffen. De heer Hoomoedt (GroenLinks) geeft aan dat GroenLinks voor 90% het eens is met de redenering van het CDA. Een bende rondom de containers. Overal komen klachten vandaan. Inwoners zijn bewust bezig met afval scheiden, de containers zitten overvol. GroenLinks is het eens met mevrouw Van der Horst. Moet het niet terug naar de tekentafel? Je kunt hier niet meer mee naar de burgers. GroenLinks gaat niet mee met de motie. De heer Hoomoedt laat weten dat hij het erg vindt dat de wethouder bij de vragenronde - waarin hierover vragen werden gesteld - verwijst naar dit agendapunt. GroenLinks is het grotendeels eens met de redenering van het CDA maar is van mening dat dit niet de oplossing kan zijn en dat er niet meer kan worden gescheiden. De heer Buigel (VVD) geeft aan dat de VVD de woorden van de heer Kuper ondersteunt. De fractie steunt de motie. De wethouder zegt PMD afval gaat naar Heerenveen, speciale sorteerband. KSI recycling schijnt ook aangesloten te zijn bij Omrin. Klopt het dat het PMD afval daar heen gaat? Zo ja hoe wordt gecontroleerd op verontreiniging, hoe wordt het direct gebruik van deze installatie en de eventuele verontreinigingsboetes aan de gemeente doorberekend. Mocht dit tientje niet toereikend zijn hoe gaan de te korten dan gedekt worden? De heer Visscher (GB) laat weten dat Gemeentebelangen de motie begrijpt maar zijn van mening dat als je een pilot uitvoert je het iets meer de kans moet geven dan 27 dagen. Gemeentebelangen stemt dan ook tegen de motie. De heer Timmermans (Lijst Timmermans) is van mening dat zowel de containers als het beleid rondom afval een zooitje zijn. Hij voorziet dat dit een hele dure aangelegenheid wordt. De oorzaak van dit debacle gaat van kwaad tot erger. Gaat veel geld kosten en dan heeft het college veel uit te leggen. Wethouder Van der Goot zegt dat deze pilot nu 3,5 week duurt. Het aanbod was niet te voorzien. De containers zijn niet groot genoeg voor het aanbod.

11 Een pilot is bedoeld om te kijken of dit voldoet aan de verwachtingen. Zo niet dan moet het bijgesteld worden, daar zit ook de moeilijkheid voor dit college. Geprobeerd wordt het binnen het budget uit te voeren. Het voorstel van het Grondstoffenplan is in meerderheid aangenomen, dit is een aanvulling en op wens van de raad. Geconstateerd is dat het afval rond de containers wordt geplaatst omdat de containers te vol zijn of men de moeite niet neemt om het afval in de container te gooien. Voor dit zwerfafval zijn voorzieningen getroffen. Kostenneutraal wordt het door Afeer en in de weekenden door de buitendienst gehaald. De mensen van de milieustraat nemen dit op hun route mee. Richting de heer Hoomoedt reageert hij dat de blijvende oplossing zou kunnen zijn door containers er bij te plaatsen op plekken waar de containers overvol zijn. Dat kan nog binnen het budget. Extra ledigingen brengen wel extra kosten met zich mee. Omrin houdt bij wat de vervuiling is. De eerste week 2%, de tweede week iets meer. Deze motie is gebaseerd op verwachtingen hoe het zou kunnen zijn en wat er in de toekomst kan gebeuren wat voor kosten het met zich mee brengt. Om nu al op basis van verwachtingen een pilot na 3,5 weken af te schieten gaat hem te ver. Hij stelt voor tussentijds te evalueren, eind maart. Omrin kijkt wat er aan afval in de containers wordt aangeboden maar ook de mensen van Afeer en de buitendienst zijn gevraagd te kijken wat er aangeboden wordt naast de containers, is het plastic of iets anders. De motie is wat hem betreft een stap te ver om daar nu al mee te stoppen. TWEEDE TERMIJN De heer Kuper (CDA) geeft aan verbaasd te zijn dat het college niet had voorzien dat met name in het noorden het PMD aan de bron gescheiden zou blijven worden. Een pilot doe je omdat je er iets uit wilt leren. Er is een groot verschil ten opzichte van volgend jaar. Volgend jaar moet er per lediging betaald worden. Dat zal van grote invloed zijn op PMD. Waarom dan nu de data verzamelen. De pilot kan nu niet serieus genomen worden. Het is belangrijk om de mensen die de moeite nemen het PMD gescheiden aan te leveren serieus te nemen.. Hij vraagt hoe de wethouder het risico van de pilot inschat en wil graag van de andere fracties weten hoe zij het zien ten opzichte van volgend jaar. Hoe ze deze pilot willen gaan gebruiken om beleid voor de langere termijn te maken. De heer Brouwer (PvdA) merkt op de uitspraak het bankje van Brouwer populistisch te vinden. V.w.b. de motie zegt hij dat het aanbieden van PMD een zodanig succes is dat de containers te klein zijn en dat is een goede zaak. Er zijn wat aanloopproblemen maar de PvdA vertrouwt er op dat de wethouder dit oplost.. Bullet 3 is volgens de PvdA onterecht aangezien PMD aangeboden wordt door mensen die het scheiden serieus nemen. V.w.b. de bullets 4,5,6 is bij het amendement vastgesteld 2 jaar, na 1 jaar evaluatie. Dit betekent dat er een goede evaluatie gedaan kan worden omdat er 2 systemen naast elkaar geëvalueerd kunnen worden. Nu op deze manier en volgend jaar met betalen per lediging. De PvdA is benieuwd hoe de voorstemmers van deze motie dit uitleggen aan een grote groep inwoners die het PMD uit principe willen scheiden en wenst ze daar veel succes mee. Mevrouw Van der Horst (Ecologisch Alternatief) geeft aan dat er veel vragen zijn gesteld. De antwoorden waren onduidelijk, incompleet of er kwam helemaal geen antwoord.. Uiteindelijk bleek dat het plastic bij het vuil werd gegooid. Dat moet van te voren geweten zijn. De wethouder zegt te schipperen tussen duurzaamheid en kosten. De burgers zamelen in vanwege duurzaamheid. Zakken uit China is verbijsterend. Er zijn nu al kosten, het kan wel kort zijn maar als je nu al zoveel kosten hebt is het een overweging waard te stoppen met de pilot. Belangrijk dat mensen gesteund worden in duurzaamheidsgedachten. Monitoren van PMD is nu onhoudbaar.. Eerste en tweede jaar vergelijken is als appels met peren vergelijken. De wethouder zegt dat de meerderheid van de raad het eens was met het plan. Bijna de helft van de bevolking was het er niet mee eens. De gemeente moet zuinig zijn op de bewoners die zo goed hun best doen. De fractie is van mening dat het grondstoffenplan opnieuw bekeken dient te worden. De heer Buigel (VVD) vraagt of in de toegezegde evaluatie - uiterlijk in april - ook de kwaliteit van ingeleverde PMD, afkeur, kosten, boetes, milieuwens, vermindering plastic wordt meegenomen. Hoe leg je het uit aan de achterban. Dat is heel simpel alles gaat naar Heerenveen. Hij laat weten het niet correct te vinden als populist weggezet te worden.

12 De heer Hoomoedt (Groenlinks) geeft aan dat de wethouder heeft gezegd dat er 2% vervuiling bij het plastic afval zat in de container. 15% mag. Dat zegt heel veel over de inwoners. Misschien wordt het volgend jaar wat hoger maar dit is fantastisch. Gesuggereerd werd dat het CDA niet duurzaam zou zijn door dit plan af te schieten maar dat is niet waar, 90% van wat in de motie staat klopt. GroenLinks is het niet eens met het afschaffen van de pilot en stelt voor te kijken of met grotere containers genoeg ruimte is voor alle PMD dat ingeleverd wordt. Zorg voor duidelijkheid. Er zijn veel verschillende meningen/manieren. Maak een sheet en publiceer dit zodat voor iedereen duidelijk is wat er met het afval gebeurt. De heer Timmermans (Lijst Timmermans) constateert een tegenstrijdigheid in de beantwoording van de wethouder. Bij de vragenronde geeft de wethouder aan dat de kosten binnen het budget kan, nu zegt de wethouder dat het misschien boven het budget gaat. Mocht deze motie worden verworpen dan wil hij graag de toezegging dat op het moment dat het de rand van het bedrag bereikt de raad dan wordt ingelicht. Dat binnen de begroting een bedrag kan worden gevonden om dat gat te dekken. Wat betreft de heer Timmermans moet er een nieuw plan gemaakt worden met alles er bij, goed laten uitrekenen wat het gaat kosten, aanbesteden en inbesteden naast elkaar vergelijken. Dit is niet Westerwolde waardig. Dit is niet Cittaslow. De voorzitter geeft aan het woord nog een keer te geven aan de heer Kuper, als woordvoerder voor de indiening van de motie. Daarna geeft hij nog het woord aan de portefeuillehouder. De heer Kuper (CDA) laat weten zich in grote lijnen aan te sluiten bij de woorden van de heer Timmermans, terug naar de tekentafel, maar vreest dat dat niet gaat gebeuren. Richting de heer Brouwer zegt hij dat de heer Brouwer vroeg om een reactie hoe aan de inwoners uit te leggen dat het afval niet gescheiden ingediend wordt. Volgens hem was het de PvdA die instemde met het Grondstoffenplan in tegenstelling tot het CDA. De heer Buigel (VVD) geeft weten absoluut niet te hebben gezegd dat het op één hoop komt maar aangegeven dat het allemaal in Heerenveen terecht komt. Alle kunststof wordt door KSI recycling gesorteerd. Wethouder Van der Goot geeft aan het financieel risico te hebben aangegeven. Oplossingen worden tot dusver binnen het budget gezocht en gevonden. Hij voorziet vooralsnog geen financieel risico. Het gaat om een pilot. Bijstellingen moeten binnen het budget gevonden worden. Hij zegt toe de raad uiteraard - op de hoogte te houden over de voortgang van dit pilot en komt schriftelijk terug op de vraag van de heer Buigel over de KSI. Mevrouw Van der Horst (Ecologisch Alternatief) geeft aan twee keer nadrukkelijk gezegd te hebben terug naar de tekentafel. De motie wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 5 stemmen voor (de fracties van het CDA, VVD en Lijst Timmermans) en 13 stemmen tegen (de fracties van Gemeentebelangen, PvdA, GroenLinks en Ecologisch Alternatief) verworpen. 15. Sluiting De voorzitter dankt voor de aandacht en sluit de vergadering. Vastgesteld in de raadsvergadering van 21 april 2021 Ondertekening raadsgriffier voorzitter Bijlagen: Amendement Controleprotocol voor 2020 en 2021 Motie vreemd aan de orde van de dag Stoppen met pilot PMD

13 Lijst Timmermans AMENDEMENT CONTROLEPROTOCOL VOOR 2020 EN 2021 De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Westerwolde, in digitale (ZOOM) vergadering bijeen op woensdag 27 januari Constaterend dat: o De vast te stellen geldigheidstermijn van 4 jaar erg lang is; o De bewegingsvrijheid voor de nieuwe gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 hierdoor beperkt wordt; o Dat deze nieuwe gemeenteraad zelf zijn tolerantiewaarden, normen en kaders mag vaststellen. Besluit: Besluit onder 1 te wijzigen in: 1. Vast te stellen het Controleprotocol ter afbakening en ondersteuning voor de controle van de Jaarrekening 2020 t/m En gaat over tot de orde van de dag. Pieter Dinkla, VVD Edith van der Horst, Ecologisch Alternatief Paul Timmermans, Lijst Timmermans

14 Lijst Timmermans Motie Vreemd aan de orde - Stoppen met Pilot PMD De raad van de gemeente Westerwolde, in vergadering bijeen op 27 januari Op 25 augustus 2020 is in deze raad een amendement aangenomen met als titel Pilot van het inzameling PMD op de milieustraten en het (VANG)doel voor 2025 om maximaal 30 kg restafval per inwoner per jaar af te voeren. Met het aannemen van dit amendement is besloten dat inwoners per 1 januari 2021 kunnen kiezen of ze hun PMD aan de bron willen scheiden, of dit ongescheiden willen aanbieden. Inwoners die ervoor kiezen om aan bronscheiding te doen kunnen hun voor-gescheiden PMD-afval deponeren in de daarvoor bestemde (door de gemeente geplaatste) PMD-containers. Op basis van de ervaringen van deze pilot zal de raad na dit jaar beoordelen hoe verder te gaan met het aanbieden van de mogelijkheid tot afvalscheiding aan de bron. De extra kosten voor deze pilot worden vooraf geschat op ruim ,-. Constaterende dat: Nu al blijkt dat de door de gemeente geplaatste containers te klein zijn en het college overweegt om grotere containers aan te schaffen. Afeer de opdracht heeft gekregen om het te veel aangeboden PMD rondom de te kleine containers op te ruimen. De kans op afgekeurde partijen PMD groter is naarmate er meer wordt aangeboden. Het hier een pilot betreft, maar dat een pilot alleen zin heeft wanneer de omstandigheden waaronder de pilot wordt gehouden gelijk zijn aan het jaar van eventuele implementatie. Volgend jaar in tegenstelling tot het pilot jaar 2021 per lediging zal moeten worden betaald. Dit tot gevolg zal hebben dan meer inwoners ervoor kiezen om PMD bij de bron te scheiden, aangezien inwoners zo hun kosten kunnen verlagen. Het risico dat er dan ook meer vervuild PMD-afval in de inzamelcontainers terecht gaat komen is groot. De pilot op deze wijze geen positief effect heeft op het milieu en niet bijdraagt aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. De extra inzamelingsmogelijkheid is niet milieuvriendelijker aangezien het tot fors meer transportbewegingen leidt (vanuit de gemeente naar de kunststof sorteerfabriek in Heerenveen en van Heerenveen naar Harlingen) waar het voorgesorteerde afval wanneer afgekeurd alsnog als restafval zal worden verwerkt. De mogelijkheid om PMD-afval gratis weg te brengen, op deze wijze tot hoge kosten zal leiden voor de gemeente, wat een groot financieel risico tot gevolg heeft. Dit alles tot meerkosten zal gaan leiden die niet in de begroting zijn meegenomen en uiteindelijk doorberekend zullen worden aan de burger. Deze pilot een schijn mogelijkheid biedt aan inwoners die graag een steentje willen bijdragen aan het milieu.

15 Lijst Timmermans Besluit: Te stoppen met de Pilot inzameling PMD en het financieel voordeel door te rekenen aan de inwoners van Westerwolde in de afvalstoffenheffing. En gaat over tot de orde van de dag. CDA Westerwolde VVD Lijst Timmermans Mw. H.M. Hemmen Dhr. P.L. Dinkla Dhr. P.F.X. Timmermans