Kaartafdruk Watertoetskaarten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kaartafdruk Watertoetskaarten"

Transcriptie

1 Kaartafdruk Watertoetskaarten Versie kaart: Juli 2017 Het perceel te Diest, afdeling 5, sectie C met perceelnummer 0063/00W000 bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied bevindt zich niet in een afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebied Waterbeheerder: WATERING VAN DE ACHT BEKEN Datum kaartafdruk: 21/01/2021 Voor meer beleidsinformatie: Voor meer kaartmateriaal: meter 1: Legende Kadastrale percelen 2020 Aslijnen Waterlopen Bevaarbaar Onbevaarbaar cat. 1 Onbevaarbaar cat. 2 Onbevaarbaar cat. 3 Niet Geklasseerd Overstromingsgevoelige gebieden 2017 Effectief overstromingsgevoelig Mogelijk overstromingsgevoelig Recht van Voorkoop Integraal Waterbeleid IWB Oeverzone IWB Overstromingsgebied Bijlage I bij het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2006 tot vastlegging van nadere regels voor de toepassing van de Watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

2 Kaartafdruk Risicozones overstromingen m.b.t. de natuurrampenverzekering Het perceel te Diest, afdeling 5, sectie C met perceelnummer 0063/00W000 bevindt zich niet in een risicozone voor overstromingen Versie kaart: Waterbeheerder: WATERING VAN DE ACHT BEKEN Datum kaartafdruk: 21/01/2021 Voor meer beleidsinformatie: Voor meer kaartmateriaal: januari meter 1: Legende Kadastrale percelen 2020 Aslijnen Waterlopen Bevaarbaar Onbevaarbaar cat. 1 Onbevaarbaar cat. 2 Onbevaarbaar cat. 3 Niet Geklasseerd nieuwe risicozones bevestigde risicozone geen risico meer Risicozones zoals afgebakend volgens Koninklijk besluit van 20 september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2007 tot afbakening van de risicozones met betrekking tot de verzekering tegen natuurrampen in uitvoering van de wet op de landverzekeringsovereenkomst

3 Bevestiging informatieve vraag Vlaams voorkooprecht Ons dossiernummer: Uw referentie: INF_ _0052 Datum informatieve vraag: Datum opzoeking themabestand 1: 21/01/ /01/2021 Perceel (CaPaKey) Voorkooprecht Begunstigde Prioriteit C0063/00W000 Geen voorkooprecht voor dit perceel. Toon Denys, Gedelegeerd bestuurder 1 2 Dit is de datum waarop in het themabestand werd nagegaan of er al dan niet Vlaamse voorkooprechten van toepassing zijn op onderstaande percelen. De resultaten met betrekking tot de voorkooprechten zijn bijgevolg enkel geldig voor deze datum. Deze kolom wordt enkel ingevuld indien deze informatie voorhanden is in het themabestand. Indien ingevuld geldt deze prioriteit enkel tussen de begunstigden van het overeenkomstig perceel en voorkooprecht in de tabel. Vlaamse Landmaatschappij - NV burgerlijke vennootschap met handelsvorm - Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel RPR Brussel - Tel Fax

4

5 Geopunt-kaart 60 m Bron: 21/01/2021 1

6 Geopunt-kaart Legende Mijn plaatsen Mijn kaarten 24097C0063/00W000 Gewestplan - visualiseren Bron: 21/01/2021 2

7 Geopunt-kaart 60 m Bron: 21/01/2021 1

8 Geopunt-kaart Legende Mijn plaatsen Mijn kaarten 24097C0063/00W000 Digitale boswijzer Vlaanderen 2012 Digitale boswijzer Vlaanderen 2015 Bosreferentielaag 2000 Boskartering 1990 Bron: 21/01/2021 2

9

10

11 FEYEN LIESELOTTE NOTARIS DERACHE GROENSTRAAT 17A BE-3980 TESSENDERLO uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Brussel 21 januari 2021 LF/ TPW-OL januari 2021 Uw aanvraag te Diest - c329eef8-24b1-4ed ca8f93ca420 Geachte Fluxys Belgium bezit geen aardgasvervoerinstallaties die beïnvloed worden door uw aanvraag. Voor inlichtingen kan u terecht bij Kurt Van Gucht, tel. 02/ Met vriendelijke groeten Fluxys Belgium NV Fluxys Belgium verwerkt uw persoonlijke gegevens in het kader van zijn opdracht van ontwikkeling, onderhoud en exploitatie van het aardgasvervoersnet. Meer informatie over uw rechten vindt u op onze website:

12 Ons kenmerk: TPW-OL Pagina:2 Referentie van uw aanvraagzone Dit antwoord is gebaseerd op onderstaande intekening en interpretatie van ontvangen gegevens uit uw aanvraag. Indien deze zone niet overeenstemt met uw aanvraagzone, vragen wij u opnieuw een aanvraag in te dienen met de aanduiding van de correcte aanvraagzone:

13 Vaartkaai Merksem - België aangetekend Notaris Derache Feyen Lieselotte Groenstraat 17A 3980 TESSENDERLO T F Behandeld door: Sally Van Roy mailbox: Uw kenmerk: Pc329eef8-24b1-4ed ca8f93ca420 LF/ Ons kenmerk: GS/N/ /not HL/SVR Omschrijving: - Plaats: Diest: Rothstraat Onze ELIA-installaties: Hoogspanningslijn 70 kv (EK203) Geo Aftakking Beringen P10-Diest ~ span P28-P30 Merksem, 21 januari 2021 Geachte mevrouw, Naar aanleiding van uw aanvraag via klim van 21 januari 2021, verklaren wij geen bezwaar te hebben tegen de bovenvermelde transactie. Mogen wij u vragen volgende bepalingen in de bijzondere voorwaarden van de akte op te nemen : Het perceel situeert zich in onmiddellijke nabijheid van een hoogspanningslijn van Elia. Het Boek 3 van het KB van 8 september 2019 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie, bepaalt de veiligheidsafstanden die moeten worden gerespecteerd ten aanzien van de hoogspanningslijnen en pylonen, rekening houdende met de aard van de hindernis en de spanning van de installaties. Vooraleer werken of constructie-activiteiten aan te vatten in de nabijheid van de hoogspanningslijnen en/of pyloon, dient het advies van Elia ingewonnen te worden zodat de te respecteren veiligheidsmaatregelen en de al dan niet verenigbaarheid van het project met de hoogspanningsinstallaties, kunnen worden medegedeeld. Voor nieuwe aanplantingen van bomen en struiken die zich situeren in een strook zich uitstrekkend 30 meter vanuit de as van de hoogspanningslijn (en die een groeihoogte van 3 meter zullen overschrijden), dient het advies en akkoord van Elia te worden gevraagd. Er dient rekening gehouden te worden dat Elia toegangsrecht heeft om toezicht uit te oefenen op de hoogspanningsinstallaties en de noodzakelijke onderhouds -en herstellingswerken uit te voeren. * * Elia Asset NV Zetel van de vennootschap: Keizerslaan Brussel - België BTW BE RPR Brussel - IBAN BE BIC/SWIFT GEBABEBB

14 Teneinde de veiligheid van mensen, de continuiteit van de elektriciteitsvoorzieningen en de vrijwaring van alle betrokken installaties te garanderen, dient men in de onmiddellijke omgeving van de hoogspanningsgeleiders enkele wettelijke bepalingen te eerbiedigen. Gelieve daarom kennis te nemen van de veiligheidsvoorschriften ter zake die wij in een beknopte weergave als bijlage zenden. De opdrachtgever wordt geacht deze richtlijnen mee te delen aan iedereen die in zijn (directe of indirecte) opdracht werken uitvoert. Hoogachtend, Céline Ghyselen Manager Contact Center Bijlagen: 1. Veiligheidsvoorschriften 2. Geografisch overzichtsplan Elia Asset NV Zetel van de vennootschap: Keizerslaan Brussel - België BTW BE RPR Brussel - IBAN BE BIC/SWIFT GEBABEBB

15 Bijlage UITVOERING VAN WERKEN IN DE NABIJHEID VAN BOVENGRONDSE HOOGSPANNINGSLIJNEN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Deze veiligheidsrichtlijnen moeten worden meegedeeld aan alle gespecialiseerde vaklieden, aannemers of onderaannemers die werken zullen uitvoeren op de werf. Bijvoorbeeld: kraanmannen, timmerlieden, dakwerkers, antenne-installateurs,... Werken in de nabijheid van geleiders 1. Elke persoon die zich binnen een afstand kleiner dan de reglementaire veiligheidsafstand van de geleiders van een hoogspanningslijn bevindt, stelt zich bloot aan dodelijk gevaar. Hetzelfde gevaar geldt ook voor personen die in de nabijheid van de geleiders om het even welke machines of materieel hanteren of bedienen. 2. Het Boek 3 van het KB van 8 september 2019 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie, Deel 7, Hoofdstuk 7.1, onderafdeling , bepaalt de veiligheidsafstanden die moeten worden gerespecteerd ten aanzien van de meest ongunstige stand van de hoogspanningsgeleiders Spanning van de lijn (kv) Veiligheidsafstand (meter) ,0 70 3, , , , ,8 3. De stand van de geleiders kan plots variëren onder invloed van verschillende factoren zoals de buitentemperatuur, de wind, de elektrische lading, ijzel. Voor een onervaren persoon is het bijgevolg zeer moeilijk om de meest ongunstige stand van de geleiders te bepalen. Bij twijfel moeten de werken onmiddellijk worden stopgezet en moet contact worden opgenomen met het Contact Center van Elia, dat de nodige maatregelen zal treffen. 4. De veiligheidsafstanden vermeld in punt 2 moeten strikt worden nageleefd. Geen enkele persoon, geen enkele machine en geen enkel voorwerp mag in geen enkele omstandigheid de geleiders van de bovengrondse hoogspanningslijnen naderen op een afstand die kleiner is dan de voornoemde waarden. Een dodelijke elektrische boog kan zich al voordoen als een persoon of voorwerp gewoon een element onder spanning nadert. Contact is daarvoor niet noodzakelijk. Het Elia Asset NV Zetel van de vennootschap: Keizerslaan Brussel - België BTW BE RPR Brussel - IBAN BE BIC/SWIFT GEBABEBB

16 tussenplaatsen van een plank of isolatiemateriaal, biedt in geen enkel geval voldoende bescherming. De werfverantwoordelijke moet steeds zeer aandachtig zijn bij het gebruik of de verplaatsing van kranen, balken, betonijzers ; ook bij het opspatten van bijvoorbeeld water, stof of vijlsel in de richting van elementen onder spanning. 5. Grote metalen onderdelen in de nabijheid van hoogspanningslijnen zijn onderhevig aan het inductieverschijnsel. Daarom moeten uitrustingen zoals stellingen, hoogtewerkers met gondel, kranen, worden geaard. Werken met kranen In geval van beperkt zicht (weersomstandigheden, voor zonsopgang,...) vragen wij u wegens veiligheidsredenen om de kraanwerken niet aan te vatten maar te wachten tot onze installaties (hoogspanningsgeleiders en/of hoogspanningsmast) voldoende zichtbaar zijn. Geen enkele element van de kraan (giek, last,...) mag zich ooit boven de hoogspanningslijnen begeven. Voorafgaande elke (toren)kraanopstelling en gebruik, dient een compatibiliteitsanalyse uitgevoerd met betrekking tot de hoogspanningslijnen en voorgelegd aan het contact center Elia. Werken in de nabijheid van hoogspanningsmasten 1. De masten moeten permanent toegankelijk blijven. Geen enkele hindernis (materialen, uitgravingen, beplantingen ) mag de toegang tot de onmiddellijke omgeving onderaan de masten beperken. Deze toegang moet minstens 3 meter breed zijn en zo kort en direct mogelijk vanaf de openbare weg. De mast moet bereikbaar zijn voor voertuigen en voor het materieel dat nodig is voor de opstelling, de bewaking, het onderhoud en het herstellen van de lijnen. 2. In geen enkel geval mag de stabiliteit van de masten in het gedrang worden gebracht. Indien uitgravingen of aanvullingen moeten worden uitgevoerd op minder dan 15 meter van de betonblokken van de mastfunderingen, moet aan het Contact Center van Elia een gedetailleerd overzicht van de interventies worden voorgelegd voor akkoord, dit geldt eveneens voor uitgravingen, aanvullingen, drainagewerken en planning van de werken, met inbegrip van de specifieke maatregelen die zullen worden genomen, zoals voor de ondersteuning van de bouwputten, het oppompen... Indien het werfverkeer zich op minder dan 15 meter van de betonblokken van de mastfunderingen situeert, dan dienen de details (types voertuigen, frequentie, ) en de voorzorgsmaatregelen voorgelegd te worden aan het Contact Center van Elia voor akkoord. Elia Asset NV Zetel van de vennootschap: Keizerslaan Brussel - België BTW BE RPR Brussel - IBAN BE BIC/SWIFT GEBABEBB

17 Beplantingen in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen Bomen die meer dan 3 meter hoog kunnen worden, mogen niet worden aangeplant in een zone van 25 meter aan weerszijden van de as van de hoogspanningslijnen; dit om latere snoeiwerken te vermijden., Elia kan afwijkingen op deze regel toestaan, maar uitsluitend nadat het Contact Center heeft gecontroleerd of de beplantingen die men wil aanbrengen verenigbaar zijn met de installaties van Elia. Een afwijking kan worden aangevraagd bij het Contact Center van Elia en moet de plaats, de soort en de maximumhoogte vermelden van de bomen die zullen worden aangeplant. Contactgegevens Aanvragen voor bijkomende informatie en projectplannen kunnen worden overgemaakt aan: Elia Asset Contact Center Noord Vaartkaai Merksem Tel: 03/ Fax: 03/ Mail: Om een snelle behandeling van de vragen te garanderen, verzoeken wij u om de nodige gegevens bij de hand te houden: referenties van de briefwisseling met Elia, nummers van de betrokken luchtlijnen of masten, gemeente en straat. Elia Asset NV Zetel van de vennootschap: Keizerslaan Brussel - België BTW BE RPR Brussel - IBAN BE BIC/SWIFT GEBABEBB

18 Aansprakelijkheid Elia Asset nv kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van rechtstreeks of onrechtstreeks contact met een hoogspanningslijn en die veroorzaakt zou worden aan personen, machines of werfmachines als gevolg van de interventie van derden. Evenmin kan schade veroorzaakt aan de terreinen, gebouwen en machines worden toegeschreven aan Elia Asset nv indien zij het gevolg is van de breuk van een geleider nadat schade werd toegebracht door derden., De wetgeving bepaalt bovendien dat de bouwheer aansprakelijk kan worden gesteld voor elke eventuele schade, zelfs voor de schade die wordt toegebracht aan hoogspanningsverbindingen. De bouwheer kan hier bovendien gerechtelijk voor vervolgd worden. Elia Asset NV Zetel van de vennootschap: Keizerslaan Brussel - België BTW BE RPR Brussel - IBAN BE BIC/SWIFT GEBABEBB

19 KLIMPLAN Lambert X: Y: M 295E 294P 290D 292E 294N 92N 281_ 296C 12G 82C 84D 86D 89C 92M G 63E2 63S 63V 81P 96E 95G (STA) (STA) 63T 84E 96D 85_ 63H2 82D 80R 63X 63W 63R 78A 29 63K2 60K 63G2 63F2 64B A3 64V2 64F3 64G3 64C (STA) (STA) (STA) (STA) 80B 79_ 77B PLANAANVRAAG : Pc329eef8-24b1-4ed ca8f93ca JAN-21 Notaris Derache Feyen Lieselotte LF/ :31 ELIA Asset - Contact Center Noord Vaartkaai MERKSEM Tel: 03/ Fax: 03/ Mail: