DIENSTHOOFD VRIJE TIJD / COMMUNICATIEAMBTENAAR B4-B5 Contractueel Voltijds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIENSTHOOFD VRIJE TIJD / COMMUNICATIEAMBTENAAR B4-B5 Contractueel Voltijds"

Transcriptie

1 DIENSTHOOFD VRIJE TIJD / COMMUNICATIEAMBTENAAR B4-B5 Contractueel Voltijds VACATURE De gemeente Vleteren is klein, maar fijn. Het gemeentebestuur streeft ernaar een moderne organisatie te zijn en hecht veel belang aan een goeie dienstverlening voor haar burgers, het bijdragen tot een omgeving waar het leuk wonen en leven is in onze drie dorpen. Om het aanbod van de dienst vrije tijd verder kwaliteitsvol uit te bouwen, zijn we op zoek naar nieuw en gemotiveerd talent. Ben je een gedreven persoon die graag initiatief neemt en een dienst kan dragen? En ben je daarbovenop communicatief heel sterk? Stel je dan snel kandidaat voor deze boeiende functie! Profiel Je beschikt over een bijzondere expertise (hetzij op basis van een specifiek diploma of verworven door ervaring), die uitstijgt boven het niveau waarop de uitvoerende taken worden uitgeoefend. Je kan leiding geven aan een team en gaat op een prettige en overtuigende manier om met mensen. Je bent in staat om mee te denken over een beleid en om een heldere mening en visie te formuleren. Je beschikt over goede organisatorische en communicatieve vaardigheden. Je kent de structuur en de werkingscultuur van de gemeentelijke overheid en hebt kennis van het beleidsdomein vrije tijd in een gemeentelijke context. Je bent vlot, dynamisch, creatief en enthousiasmerend Je kunt zelfstandig en stressbestendig, probleemoplossend, kwaliteitsvol en resultaatsgericht werken Je bent bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk Je bent vlot met PC en de gebruikelijke software pakketten Een goede kennis van de regio is gewenst 1

2 AANWERVING Aanbod Contractueel, onbepaalde duur na proefperiode van 10 maanden B4, trap 0, 38/38, Brutomaandwedde van 2.894,41 als beginwedde zonder anciënniteit. Diensten gepresteerd bij een andere overheid worden meegenomen voor de loonberekening. Relevante diensten uit de privésector voor maximum 5 jaar. Boeiende en veelzijdige functie met verantwoordelijkheid in een steeds evoluerende maar stabiele werkomgeving Een vrij flexibele uurregeling en een uitgebreide verlofregeling Een vast maandloon Maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, vakantiegeld, eindejaarstoelage, tweede pensioenpijler Aanleg werfreserve geldig voor drie jaar Voorwaarden In bezit zijn van minimum een bachelordiploma ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs (bij voorkeur met voeling in de vrijetijdssector en/of communicatie) Minimaal 3 jaar relevante beroepservaring hebben Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de functie, de burgerlijke en politieke rechten genieten, voldoen aan de nationaliteitsvereisten, medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, voldoen aan de vereiste over de taalkennis In het bezit zijn van een rijbewijs B Slagen voor de selectieprocedure. Selectieprocedure 1. Cv screening Aan de hand van de informatie in het cv en de geleverde bewijsstukken wordt nagegaan of kandidaten voorwaarden voldoen. Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan de selectieprocedure. Eerste selectie op basis van relevantie diploma en beroepservaring (minstens 3 jaar). Vastlegging weerhouden kandidaten door college van burgemeester en schepenen op 01-04/

3 2. Schriftelijk deel Het schriftelijk gedeelte bestaat uit 2 onderdelen, minstens 50% op elk onderdeel te behalen om geslaagd te zijn 2.A. Thuisopdracht 20 ptn Een case uitwerken die rechtstreeks verband houdt met het werkgebied van de dienst en de eigen bevoegdheden. 2.B. Schriftelijke proef ter plaatse 30 ptn Het schriftelijk gedeelte bestaat uit één of meerdere competentieproeven en/of praktijkgerichte cases gelinkt aan de functie-inhoud, vaktechnische kennis en competenties. 3. Mondeling deel 50 punten, minstens 50% van de punten te behalen om geslaagd te zijn. Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie en zijn interesse voor het werkterrein. Tijdens het mondeling deel gaan de leden van de selectiecommissie in op: Motivatie en ervaring Inzicht in de functie Vaktechnische kennis Competenties Het mondeling gedeelte kan inhoudelijk aansluiten bij het schriftelijk gedeelte. Om geslaagd te zijn voor het schriftelijk en mondeling gedeelte moeten de kandidaten in totaal 60% van de punten behalen. Verdere selectieprocedure (schriftelijk en mondeling) in april, data nog nader te bepalen. Solliciteren Je kandidatuur stuur je schriftelijk, samen met CV en een kopie van je diploma, naar het College van Burgemeester en Schepenen, Kasteelstraat 39 te 8640 Vleteren, ten laatste op 29 maart 2021 (poststempel geldt als bewijs). Alle verdere inlichtingen over de functie en de selectieprocedure via de algemeen directeur 057/

4 FUNCTIEBESCHRIJVING 1. Functiegegevens Functietitel: Niveau en graad: Diensthoofd vrije tijd / Communicatieambtenaar B4-B5 Contractueel 2. Doel van de functie De sector vrije tijd groepeert een aantal diensten die te maken hebben met de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering inzake: - Cultuur & toerisme - Jeugd & Sport - Dienst zaalbeheer Er is volgens budgettaire mogelijkheden en vooropgestelde beleidsdoelstellingen die zelf te bewaken zijn ruimte om de visie en opdrachten binnen deze diensten naar eigen appreciatie toekomstgericht te ontwikkelen, te organiseren, te coördineren en op te volgen. Om zo, samen met een 3-tal uitvoerende medewerkers die je hiervoor aanstuurt, te komen tot een kwalitatief en kwantitatief verder uitbouwen van een gemeentelijke programmatie en divers aanbod op vlak van vrije tijd, voor de inwoners, recreanten en toeristen. Daarnaast draag je, als officiële communicatieambtenaar van het lokaal bestuur Vleteren, de verantwoordelijkheid over wat en hoe er extern gecommuniceerd wordt, met optimaal gebruik van alle beschikbare kanalen. 3. Situering binnen de gemeentelijke organisatie Je coördineert de organisatie en de werking van de sector vrije tijd. Je bepaalt samen met de bevoegde schepenen het beleid van de dienst, ondersteunt het en voert het mee uit. Je geeft rechtstreekse leiding aan de 3 personeelsleden binnen de diensten vrije tijd. Je draagt de verantwoordelijkheid voor alle (externe) communicatie, onderdeel van de sector interne zaken, dit voor gemeente en OCMW als één globale organisatie. Je rapporteert rechtstreeks aan de financieel en algemeen directeur. Je voert andere taken uit die door de algemeen directeur worden opgedragen. Je bent lid van het managementteam. 4

5 4. Resultaatsgebieden Coördineren van de werking van de dienst vrije tijd Dit omvat ondermeer volgende taken: o Instaan voor de oordeelkundige planning, organisatie, aansturing en opvolging van de werking van de afdeling en deze vertalen naar concrete doelstellingen en dagelijkse activiteiten voor de directe medewerkers. o Vertalen van strategie en beleid naar concrete doelstellingen en acties o Zorgen voor de aan- en bijsturing van processen en projecten o Waken over een effectieve en efficiënte dienstverlening van de dienst o Afstemmen van systemen, procedures, middelen, tijd en mensen o Voorbereiden en opvolgen van subsidiedossiers o Regelen van aankopen binnen de dienst volgens de eraan gekoppelde procedures o o Instaan voor budgetbeheer van de dienst Nemen van ambtelijke eindverantwoordelijkheid van alle beslissingen binnen de dienst Intern en extern informeren, overleggen en samenwerken Dit omvat ondermeer volgende taken: o Organiseren en leiden van diverse vergaderingen, verslaggeving en follow-up o Rapporteren aan de leidinggevende en het beleid over de stand van zaken van uitvoering van projecten, van realisatie dienstverlening, o Maximaliseren van de klantgerichtheid van het beleidsdomein en de betrokkenheid van het personeel bij het verbeteren ervan o Stimuleren en ontwikkelen van samenwerkingsverbanden met de buurgemeenten, verenigingen, o Deelnemen aan diverse werkgroepen en (inter)gemeentelijke overlegorganen o Zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van belang voor de dienst. De opgedane vakkennis integreren in de werking van de organisatie en vertalen naar richtlijnen voor de medewerkers van de eigen dienst o Fungeren als contactpersoon naar toezichthoudende overheid en andere openbare besturen, particuliere instellingen, organisaties en verenigingen Een actief en hedendaags communicatiebeleid voeren Dit omvat ondermeer volgende taken: o Instaan voor het coördineren en uitbouwen van een geïntegreerd communicatiebeleid van de organisatie en hierbij de visie van het lokaal bestuur uitdragen. Verbinding creëren tussen het lokaal bestuur en de inwoners, maar ook tussen de inwoners zelf en tussen de medewerkers van het lokaal bestuur. o Hanteren van een vlotte pen voor herkenbare, begrijpelijke en toegankelijke communicatie 5

6 o Instaan voor het beheer, opvolgen en bijsturen van de digitale communicatiekanalen van het lokaal bestuur. o Uitwerken van innovatieve en aantrekkelijke communicatie- en promotiecampagnes (folders, brochures, ) in overleg met de betrokken diensten. o Ondersteunen van alle diensten en collega s bij het communiceren van hun projecten en dit op een creatieve manier, zodat hun initiatieven via de juiste kanalen bij de juiste doelgroepen kenbaar gemaakt worden o Onderhouden en opbouwen van perscontacten o Opvolgen van informatie die burgers/externen opvragen 5. Competentieprofiel 5.1. Organisatiecompetenties Klantgerichtheid - stelt zich dienstverlenend op voor iedereen en stimuleert anderen om zich dienstverlenend op te stellen - streeft naar klanttevredenheid en ziet en/of zoekt kansen om de klanttevredenheid te verhogen - bedient de klanten in een begrijpbare taal en op een actieve en welwillende manier - gaat proactief informeren - speelt in op signalen van klanten en doet voorstellen naar structurele acties Loyauteit - neemt verantwoordelijkheid op - vertegenwoordigt de organisatie op een passende wijze bij anderen en externe contacten - draagt de normen en waarden van de organisatie uit, zowel binnen als buiten de organisatie - draagt bij tot het realiseren van de normen en waarden in de gemeente als organisatie - bouwt mee aan een positief imago van de organisatie - werkt met enthousiasme en gedrevenheid Integriteit - blijft en handelt eerlijk en betrouwbaar in alle situaties, ook waar er geen (duidelijke) richtlijnen zijn - signaleert gedrag dat niet eerlijk en betrouwbaar is en onderneemt actie - stimuleert respect, eerlijkheid en betrouwbaarheid bij anderen - gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke of delicate informatie 6

7 5.2. Functiespecifieke competenties 1. Leidinggevende competenties Leidinggeven - zorgt voor een duidelijke formulering van de doelstellingen - begeleidt medewerkers om hun competenties te ontwikkelen, in te zetten en te versterken - staat open voor de vragen van medewerkers en heeft voeling met wat er bij de medewerkers leeft - versterkt de samenhorigheid en de goede sfeer in het team - geeft ruimte en verantwoordelijkheid aan medewerkers om initiatief te nemen Delegeren - kent de sterke en minder sterke punten van de medewerkers en wijst opdrachten toe volgens kennis, ervaring en motivatie - geeft de juiste informatie en wijst de juiste middelen toe - laat medewerkers ruimte om op hun manier opdrachten uit te voeren en maakt de medewerker mee verantwoordelijk voor het eindresultaat Onafhankelijk denken - schat adviezen in op hun waarde en bruikbaarheid - plaatst vragen of problemen in een ruimere context - is consequent bij het toepassen van beleid, doelstellingen, afspraken - streeft naar neutraliteit, objectiviteit en gelijke behandeling - is weerbaar bij tegenstand 2. Organisatorische competenties Plannen en organiseren - plant acties en projecten, bepaalt objectieven en prioriteiten - ontwikkelt lange termijn werkwijzen om de dienstverlening te realiseren - stemt systemen, procedures, middelen, tijd en mensen op elkaar af - anticipeert actiegericht op onvoorziene omstandigheden - plant meetmomenten in om te toetsen of prestaties/resultaten voldoen aan de verwachtingen en stuurt bij indien nodig - plant op lange termijn. - verzekert continuïteit en behoudt overzicht. Probleemoplossend en resultaatgericht werken - streeft naar een maximaal resultaat - zoekt naar de meest optimale werkmethoden - grijpt in wanneer resultaten niet voldoen - bewaakt de voortgang van het werk van anderen om de doelstellingen te bereiken. 7

8 - formuleert praktische en haalbare oplossingen - betrekt de juiste mensen of instanties bij het probleem - mobiliseert mensen en middelen, ook als hij hiertoe anderen (hiërarchie, collega s) moet overtuigen. - zet door bij tegenslag of problemen Besluitvaardigheid - kan snel een doordacht standpunt innemen - neemt beslissingen op tijd en stelt ze niet onnodig uit - kan beslissingen nemen op basis van onvolledige informatie of met onzeker resultaat. - informeert alle betrokkenen - verdedigt een beslissing Communiceren - is bewust bezig met proactieve communicatie - schrijft teksten foutloos, in een duidelijke structuur en logische opbouw - formuleert helder en duidelijk - Stemt zijn communicatiestijl af op de specifieke relatie met de doelgroep (bv. formeel, informeel, meer of minder interactief). - past de communicatiewijze aan de mogelijkheden of eigenheden van de gesprekspartner aan. - sluit de boodschap aan op de behoeften van toehoorders en gaat in op reacties - toetst of de boodschap goed, correct en volledig is overgekomen 3. Beleidsmatige competenties Visie ontwikkelen - werkt aan doelen en plannen op langere termijn - overziet grote gehelen en vereenvoudigt complexe situaties - vertaalt trends en ontwikkelingen naar mogelijkheden voor de eigen dienst - wijzigt processen, procedures en structuren om te kunnen beantwoorden aan nieuwe tendensen en toekomstige probleemstellingen - gaat kritisch na op welke punten de eigen dienstverlening aan de klant kan worden verbeterd. 4. Interactiegerelateerde competenties Samenwerken - overlegt en maakt afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te komen - leeft afspraken met diensthoofden en collega s na - stelt zich positief op, brengt energie en dynamiek in de groep - zoekt mee naar oplossingen bij conflicten 8

9 - gaat respectvol om met anderen en toont waardering voor ieders eigenheid - Helpt anderen, gaat respectvol om met anderen en toont waardering voor ieders eigenheid. - Stelt het gezamenlijk belang boven het eigenbelang 5. Zelfsturende competenties Zelfontwikkeling - neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling en werkt gericht aan de verbetering van de eigen prestaties - staat geregeld kritisch stil bij het eigen functioneren en kent eigen sterktes en zwaktes - kan nieuwe informatie en ideeën in zich opnemen en effectief toepassen - probeert grenzen te verleggen en gaat uitdagingen aan - blijft zichzelf voortdurend verder bekwamen en ontwikkelen op alle mogelijke relevante terreinen 9