Zevenjaarlijkse processies en feesten in de Maas-Rijnregio Dynamiek en flexibiliteit van een traditie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zevenjaarlijkse processies en feesten in de Maas-Rijnregio Dynamiek en flexibiliteit van een traditie"

Transcriptie

1 ONDERZOEK Zevenjaarlijkse processies en feesten in de Maas-Rijnregio Dynamiek en flexibiliteit van een traditie Gert Gielis Tijdens de eerste julidagen van dit jaar trok de Kroningsprocessie viermaal door de feestelijk versierde straten van Tongeren. Meer dan een half miljoen toeschouwers keken toe hoe zo n 3500 deelnemers in processie het leven van Maria uitbeeldden en eer betoonden aan hun eeuwenoude Mariabeeld. Opmerkelijk genoeg gebeurt dat slechts eens in de zeven jaar. Die eigenschap delen de Kroningsfeesten met gelijkaardige feestelijkheden in Hasselt (Virga Jessefeesten), Sint-Truiden (Trudofeesten), Huy (Septennales), Maastricht en Susteren (heiligdomsvaart) en Aken (Heiligtumsfahrt). Aan dat rijtje kunnen nog verschillende - al dan niet verdwenen - feesten worden toegevoegd. De merkwaardigheid van een zevenjaarlijks ritme wijst op een onderling verband. Tevens rijst de vraag of er nog andere gemeenschappelijke elementen in dit levende erfgoed te dedecteren zijn. Een antwoord daarop wordt gezocht tijdens een eenjarig onderzoeksproject, dat op 1 november 2008 op initiatief van de erfgoedcellen van Hasselt, Sint-Truiden en Tongeren in samenwerking met KADOC van start ging. Vanuit een interdisciplinair perspectief neemt het de zevenjaarlijkse processies in de regio Maas-Rijn onder de loep. Een historische analyse van verschillende zevenjaarlijkse processies en feesten vormt de basis voor een comparatieve en contextuele synthese, die de cultuurhistorische betekenis van die gedeelde religieus-culturele erfenis wil dui- 7

2 den. Stilaan nadert het onderzoek de eindfase. Naast een beknopt historisch overzicht kan dit artikel dus enkele conclusies presenteren. Complexe genese mariale processies. Uit onze zoektocht naar de oorsprong van de zevenjaarlijkse traditie blijkt dat de wortels van dat levende erfgoed tweeledig zijn: enerzijds de heiligdomsvaarttraditie, anderzijds de traditie van zevenjaarlijkse Een heiligdomsvaart was een religieuze manifestatie waarbij voorname relieken publiekelijk aan de pelgrims werden getoond. Essentieel is dat dat gebeurde tijdens een veertiendaagse genadeperiode, die een zevenjaarlijkse turnus volgde. De historische vergroeiing van die verschillende componenten maakt de genese van de heiligdomsvaart complex. Bij bijzondere gelegenheden, zoals het kerkwijdingsfeest, toonden kapittels en abdijen voorname relieken aan pelgrims, die daarmee aflaten konden verdienen. In de veertiende eeuw werden in Aken de torentoning en een zevenjaarlijkse turnus ingevoerd, waardoor de traditie van heiligdomsvaarten ontstond. In navolging van Aken namen ook andere kapittels en abdijen (onder meer in Maastricht, Tongeren, Luik, Susteren, Aldeneik, Sint-Truiden en Rolduc) die gebruiken over. Op die manier ontwikkelde zich een statienetwerk, met Aken als spil. Tijdens de vijftiende eeuw kende de heiligdomsvaart een groot succes, vooral in Aken en Maastricht. Maar door de reformatorische kritiek en de godsdiensttroebelen taande het succes ervan in de zestiende eeuw. De traditie overleefde de crisisperiode, maar was nog slechts een schim van de middeleeuwse heiligdomsvaart. De gegevens over de Tongerse en Sint-Truidense heiligdomsvaart zijn zo schaars dat we nauwelijks meer weten dan dat de traditie in stand werd gehouden tot aan het einde van het ancien régime. In 1790 vond de laatste heiligdomsvaart van de oude stempel plaats. Tijdens de Franse overheersing verdwenen de reliekschatten en werden de kerkelijke instellingen die de traditie controleerden, buitenspel gezet. De oorsprong van de zevenjaarlijkse processies kadert in een heel andere context. De Contrareformatie bracht de devotie voor Maria op het voorplan. De geruchten rond miraculeuze Mariabeelden zorgden voor de opbloei van nieuwe bedevaartsoorden (Scherpenheuvel, Kortenbos, Hasselt, Huy, Verviers ). Vanzelfsprekend werd de Heilige Maagd ook met processies vereerd. In Hasselt werd in 1682 voor de eerste maal een zevenjaarlijkse processie gehouden. In Huy is de zevenjaarlijkse turnus met zekerheid aanwijsbaar vanaf 1687, al bestond hij daar mogelijk reeds eerder. Werd daar de zevenjaarlijkse traditie van de heiligdomsvaarten overgenomen? Hoewel culturele verbreiding niet uitgesloten is, staat een rechtstreeks verband met de heiligdomsvaarten niet vast. Die waren reeds geruime tijd op hun retour en bovendien verschilde het kader van de afzonderlijke tradities enorm. In de achttiende eeuw vestigde de zevenjaarlijkse traditie zich definitief in Huy en Hasselt, maar ook daar betekende de Franse overheersing een breuk. Revitalisatie en (re)- constructie van tradities in de negentiende eeuw 8 Na de afsluiting van het concordaat (1801) kregen de katholieken weer ademruimte. Dat maakte een terugkeer van de reliekschatten en miraculeuze beelden mogelijk. Van de verkregen vrijheid maakten de gelovigen gebruik om de draad met het oude geloofsleven met mondjesmaat weer op te Affiche van de zevenjaarlijkse processie in Tongeren, [KADOC, KCC1204]

3 9

4 10

5 nemen. Zowel in Huy als in Hasselt herleefde de zevenjaarlijkse processie. De heiligdomsvaarttraditie daarentegen vond in die periode geen tweede adem, met uitzondering van de Aachenfahrt (1804). In de oude staties bleek door het verdwijnen van de organiserende kerkelijke instellingen een herstel van de heiligdomsvaart onmogelijk. De negentiende eeuw stond voor de katholieke kerk in het teken van herstel en profilering. In België slaagde ze erin haar greep op het gewone volk te verstevigen, onder meer door de promotie van volksdevoties. Vooral de populariteit van Maria nam enorme proporties aan. In verschillende Belgische steden werd bij wijze van ereteken het plaatselijk vereerde Mariabeeld met pauselijke zegen gekroond, doorgaans op initiatief van de lokale geestelijkheid, die daarvoor de steun kreeg van de bisschop. In Hasselt gebeurde dat reeds in Ook in Tongeren (1890), Verviers (1892) en Kortenbos (1898) werd het miraculeuze Mariabeeld tijdens een luisterrijke plechtigheid gekroond. Telkens gaf dat aanleiding tot het ontstaan van zevenjaarlijkse feestelijkheden, die de kroning plechtig moesten herdenken. Bij die gelegenheid trok een processie door de rijkelijk versierde stad. In Tongeren werd onder impuls van de deken bovendien de publieke reliekentoning hernomen. Inmiddels blies de Maastrichtse deken Rutten in 1874 ook de heiligdomsvaart nieuw leven in, hoewel dergelijke publieke godsdienstige manifestaties eigenlijk verboden waren in Nederland. Ondanks de commotie over die provocatie in de nationale politiek en media betekende dat de herleving van de Maastrichtse heiligdomsvaart. In een aantal steden werden elementen van de aloude heiligdomsvaart geadapteerd aan een processiecultus en vice versa. Door de wisselwerking tussen de aloude heiligdomsvaarttraditie en de zevenjaarlijkse mariale processies werd een nieuwe traditie geconstrueerd, waarvan een processie de kern vormde. In de zevenjaarlijkse traditie werden bovendien elementen van de stedelijke devotie geïncorporeerd. De revitalisatie van de zevenjaarlijkse feesten ging dus gepaard met een zekere convergentie van tradities. Uithangbord van het rijke Roomse leven De quasi ongebreidelde aangroei van devoties allerhande en een uitgebreid netwerk van katholieke verenigingen vormden de onderbouw waarop na de Eerste Wereldoorlog het rijke Roomse leven verder werd uitgebouwd. De zevenjaarlijkse feesten profileerden zich als een aantrekkelijk uithangbord van dat overdadige geloofsleven. De rijkelijk aangeklede processies droegen bij tot de triomfantelijke uitstraling van de kerk. Ook de stad zelf, decor van de plechtigheden, werd in een feestkleed gestoken. Waar de processie aanvankelijk nog een amalgaam was van katholieke verenigingen en enkele zinnebeeldige, muzikale en historiserende groepen, probeerde de organisatie vanaf de jaren 1920 meer inhoudelijke cohesie te krijgen. Een gerichte promotie, die de feesten in de ruime omgeving bekendmaakte, zorgde voor een groeiende uitstraling. De stad en haar toeristische attracties werden in de verf gezet om zoveel mogelijk volk te lokken. Door de feestperiode uit te breiden tot een week en de processie twee- en later zelfs driemaal te laten uittrekken, kregen des te meer mensen de kans om hun devotie Aandenken aan de Heiligthumsfahrt van Aken, 19de eeuw. [KADOC, Prentencollectie] te uiten en tevens de lokale economie te steunen. Aan de organisatie van die in se religieuze feesten werd over het algemeen door de overgrote meerderheid van de stedelijke gemeenschap bijgedragen, over de confessionele grenzen heen. Daaruit blijkt dat de 11

6 zevenjaarlijkse traditie het religieuze niveau oversteeg. De feesten gingen deel uitmaken van de stedelijke identiteit en bevestigden die. Paradox van de traditie Na de schok van de Tweede Wereldoorlog werd de draad van de zevenjaarlijkse traditie in dankbaarheid weer opgepakt. Dat massadevotie ook toen nog aansprak, bewijst de wedergeboorte van de zevenjaarlijkse traditie in Sint-Truiden (1956), waar een reliekenprocessie, een reliekentoning en de stadsversiering werden georganiseerd volgens de patronen die ook in andere Limburgse steden gangbaar waren. Het tijdstip van die heropstanding - aan de vooravond van de jaren maakt die casus bijzonder interessant. Reeds in de jaren 1950 zetten een aantal vernieuwingstendensen zich door. Leken werden meer en meer betrokken partij door de oprichting van organisatiecomités. De organisatie slaagde erin om stilaan een coherente inhoudelijke lijn vast te leggen. De stadsversiering bleef een cruciaal element, maar ze onderging een geleidelijke transformatie door de modernisering van de stad en veranderingen van smaak en mode. Het programma werd uitgebreid met tentoonstellingen en concerten. De kerkkritische golf van de jaren 1960 overspoelde ook de zevenjaarlijkse traditie. De tijdgeest zette aan tot een inhoudelijke en vormelijke vernieuwing, al voltrok dat proces zich niet altijd zonder slag of stoot. Versobering werd het motto en de organisatie legde de nadruk op innerlijke spirituele beleving, zowel bij deelnemer als toeschouwer. Typisch voor die periode is de terugkoppeling van de Bijbelse boodschap naar de actualiteit. De traditionele aflaten en bedevaarten sneuvelden wegens uitdovende interesse. De vraag naar de zin van de traditie en haar religieuze boodschap werd door de (gelovige) gemeenschap finaliter positief beantwoord. Waar elders de religieuze 12

7 leefwereld desintegreerde, overleefden de zevenjaarlijkse feesten de kerkelijke crisis. Wel bleek dat de dieper gewortelde tradities (Hasselt en Tongeren) het aggiornamento anders verteerden dan de relatief jonge traditie van Sint-Truiden, waar het religieuze kader wel werd losgelaten. De meest opvallende tendens van de laatste decennia is de enorme schaalvergroting die de feesten hebben ondergaan. Door de gemeentelijke fusie werd een nieuwe deelnemersreserve aangeboord. Het aantal toeschouwers zat vrijwel de hele twintigste eeuw in de lift, onder meer door een steeds betere verkeersinfrastructuur, een grotere mobiliteit en de invloed van de moderne media en marketing, die grootschalige promotiecampagnes droegen. De feesten werden een platform voor allerhande culturele nevenactiviteiten (concerten, tentoonstellingen ), een trend die reeds in de jaren 1950 was ingezet. Om specifieke doelgroepen aan te spreken (jongeren, zieken, bejaarden ) werden dagen op hun maat ingericht. De schaalvergroting verplichtte de organisatie tot professionalisering en specialisatie. Moderne middelen werden daarbij niet geschuwd. De organisatie at niet alleen uit de hand van de kerk en haar gelovigen, maar kon rekenen op financiële steun vanwege de bedrijfswereld en de stad, die overigens ook op andere vlakken ondersteuning gaf. Tegen het einde van de twintigste eeuw groeiden de feesten uit tot massa-evenementen. De zevenjaarlijkse traditie is niet gespaard gebleven van invloeden van de postmoderne maatschappij als laïcisering, profanisering en commercialisering. Individualisering en veranderingen in de sociale lay-out van de stad bedreigen het traditionele gemeenschapskarakter. Onder druk van het godsdienstsceptische klimaat loopt de zevenjaarlijkse processie het voortdurende risico om een folkloristisch spektakel met erfgoedwaarde te worden. Toch blijven de feesten tot op de dag van vandaag beantwoorden aan de hang naar religie, verbondenheid en gemeenschapsgevoel, de gehechtheid aan traditie. Enkele algemene conclusies De complexe genese en evolutie van dit veelzijdige onderwerp laten toe diverse conclusies te trekken. Uit het historische overzicht blijkt dat de feesten een afspiegeling bieden van de religieuze en maatschappelijke evoluties doorheen de geschiedenis, alsook van de gangbare mode en smaak. Om die reden zijn er enerzijds verschillende gemeenschappelijke ontwikkelingen vast te stellen wat betreft organisatie, uitwerking, vormgeving en omkadering. Anderzijds heerst er een grote onderlinge diversiteit, omdat de traditie sterk afhankelijk was van lokale factoren. Ze verbond zich met de stedelijke identiteit en daarin schuilt ongetwijfeld een verklaringsgrond voor haar standvastige overleven. De traditie van zevenjaarlijkse feesten illustreert eens te meer dat een traditie geen statische, onveranderlijke entiteit is, die voorschrijft, die dicteert om klakkeloos gevolgd te worden. Weliswaar kon de organisatie steeds teruggrijpen op gekende concepten en patronen, op gewoonten en gebruiken, op een zekere expertise die in de loop der jaren was opgebouwd, maar telkens opnieuw werd dat geheel binnen een constant wijzigend Prentbriefkaart van de zevenjaarlijkse Virga Jesseprocessie in Hasselt. [KADOC, Collectie prentbriefkaarten] tijdskader herdacht, bijgeschaafd, gekneed. Een traditie wordt daarmee voortdurend gemodificeerd, wat doet besluiten dat ze een dynamisch en flexibel gegeven is. 13

KADOC / Documentatie- en onderzoekscentrum voor religie, cultuur en samenleving / Interfacultair centrum K.U.Leuven. KADOCnieuwsbrief 2009/5

KADOC / Documentatie- en onderzoekscentrum voor religie, cultuur en samenleving / Interfacultair centrum K.U.Leuven. KADOCnieuwsbrief 2009/5 KADOC / Documentatie- en onderzoekscentrum voor religie, cultuur en samenleving / Interfacultair centrum K.U.Leuven KADOCnieuwsbrief 2009/5 2009/5 Waarde lezer In deze nieuwsbrief vindt u een folder van

Nadere informatie

PELGRIMAGE NAAR MARIA

PELGRIMAGE NAAR MARIA PELGRIMAGE NAAR MARIA PELGRIMSDAG TONGEREN ZATERDAG 25 MEI 2019 DEKENAAT TONGEREN De Oorzaak Onzer Blijdschap De devotie tot Onze-Lieve-Vrouw loopt als een rode draad doorheen de Tongerse geschiedenis.

Nadere informatie

Samenwerkingstraject Op handen gedragen Erfgoed van processies

Samenwerkingstraject Op handen gedragen Erfgoed van processies Samenwerkingstraject Op handen gedragen Erfgoed van processies Julie Aerts Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC) Congres Schaalvergroting in de erfgoedsector 26 februari 2016 Wat 2013: opstart

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2018-2023 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Westervoort voor de jaren 2018-2023. In de afgelopen weken, maanden is er nagedacht, geformuleerd, opnieuw geformuleerd

Nadere informatie

DE ASSOCIATIE VAN DE PROCESSIES IN DE NOORDERKEMPEN. Voorstelling van deze samenwerking

DE ASSOCIATIE VAN DE PROCESSIES IN DE NOORDERKEMPEN. Voorstelling van deze samenwerking DE ASSOCIATIE VAN DE PROCESSIES IN DE NOORDERKEMPEN Voorstelling van deze samenwerking Het ontstaan? Drie processies in een straal van 10 km. zoeken steun met als doel: Samen informatie uit te wisselen

Nadere informatie

pdrachtverklaring voor de scholen van de zusters Annuntiaten van Heverlee

pdrachtverklaring voor de scholen van de zusters Annuntiaten van Heverlee 0 pdrachtverklaring voor de scholen van de zusters Annuntiaten van Heverlee Heverlee, mei 2014 Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Moge het geloof waarin we staan Hoorbaar worden in ons spreken. Moge de hoop die leeft in ons hart Zichtbaar

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Kanunnikessen. Heilig Graf. Utrecht. verhaalt. Reguliere. van het. in Maarssen. bladzijden uit het. Doornburgh/ Dames en heren (bewoners)/

Kanunnikessen. Heilig Graf. Utrecht. verhaalt. Reguliere. van het. in Maarssen. bladzijden uit het. Doornburgh/ Dames en heren (bewoners)/ Utrecht verhaalt: Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf in Maarssen bladzijden uit het boek Doornburgh verhaalt Kannunikessen v.h. Heilig Graf/Priorij Maarssen/ 11 november 2015/ # Reguliere Kanunnikessen

Nadere informatie

weetje weetje weetje weetje weetje weetje weetje

weetje weetje weetje weetje weetje weetje weetje Een processie is een godsdienstige plechtigheid in de vorm van een optocht van geestelijken en gelovigen. Een processie zorgt voor een gevoel van samen horen omdat ze mensen verenigt. 1 4 Rond Sint-Macharius

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Van Werkgroep tot Broederschap, de Mariaprocessie van Halle op het spoor van de toekomst

Van Werkgroep tot Broederschap, de Mariaprocessie van Halle op het spoor van de toekomst Van Werkgroep tot Broederschap, de Mariaprocessie van Halle op het spoor van de toekomst Johan Vencken Studiedag Op Handen Gedragen 16 november 2013, Leuven Halle, bedevaartstad met rijk verleden 1267

Nadere informatie

Vier Trends rond Regio Zwolle. Hans Peter Benschop Trendbureau Overijssel Zwolle, 31 oktober 2014

Vier Trends rond Regio Zwolle. Hans Peter Benschop Trendbureau Overijssel Zwolle, 31 oktober 2014 Vier Trends rond Regio Zwolle Hans Peter Benschop Trendbureau Overijssel Zwolle, 31 oktober 2014 1. Waar verdienen we ons geld? In de Stad (maar ga niet te makkelijk uit van trends) Aan de ene kant Dynamiek

Nadere informatie

De SNS Bank in 2015. De rol van het Manifest in het licht van de traditie. door Geraart Westerink

De SNS Bank in 2015. De rol van het Manifest in het licht van de traditie. door Geraart Westerink De SNS Bank in 2015 Herijking van waarden gebaseerd op een eerbiedwaardig verleden De rol van het Manifest in het licht van de traditie door Geraart Westerink De afgelopen jaren behoorden tot de woeligste

Nadere informatie

VIRGA JESSE FEESTEN HASSELT AUGUSTUS 2010

VIRGA JESSE FEESTEN HASSELT AUGUSTUS 2010 VIRGA JESSE FEESTEN HASSELT 13-29 AUGUSTUS 2010 DE VIRGA JESSEFEESTEN IN HASSELT De Virga Jesse is de beschermvrouw van de stad. Rond haar mirakelbeeld worden al sinds 1682 om de zeven jaar feesten georganiseerd

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Tradities verbonden aan de kerk Kansen en uitdagingen van immaterieel cultureel erfgoed

Tradities verbonden aan de kerk Kansen en uitdagingen van immaterieel cultureel erfgoed Tradities verbonden aan de kerk Kansen en uitdagingen van immaterieel cultureel erfgoed Dinsdag 25 april 2017 Elzenveld Woensdag 26 april 2017 Vormingscentrum Guislain Julie Aerts Wat is immaterieel cultureel

Nadere informatie

MYSTERIES VAN HET VENERABEL

MYSTERIES VAN HET VENERABEL MYSTERIES VAN HET VENERABEL Elke tweede donderdag na Pinksteren viert de Katholieke Kerk Sacramentsdag. Men herdenkt de instelling van de eucharistie, waarbij Jezus Christus zichzelf onder de gedaanten

Nadere informatie

Het begijnhof van Dominicaanse spiritualiteit van Bethel Brussel, België Het idée om een «uitgebreide Communauteit» van katholieke leken te creëren,

Het begijnhof van Dominicaanse spiritualiteit van Bethel Brussel, België Het idée om een «uitgebreide Communauteit» van katholieke leken te creëren, Het begijnhof van Dominicaanse spiritualiteit van Bethel Brussel, België Het idée om een «uitgebreide Communauteit» van katholieke leken te creëren, dat thans het «Begijnhof van Dominicaanse spiritualiteit»

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

De Kerk op weg naar een gemeenschappelijke visie

De Kerk op weg naar een gemeenschappelijke visie De Kerk op weg naar een gemeenschappelijke visie Faith and Order Paper 214 Opzet Waarom willen we deze tekst bespreken? Uitleg over het ontstaan van deze tekst Presentatie van enkele grondgedachten van

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Rede en religie als praktijken

Hoofdstuk 4. Rede en religie als praktijken Hoofdstuk 4 Rede en religie als praktijken Religieuze praktijken Praktijken: qua tijd en ruimte ingeperkte en afgebakende vormen van handelen en 'onderhandelen' Voorbeelden: bidden eerste communie carnaval

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

De Heiligdomsvaarten en het ontstaan van de Kroningsfeesten

De Heiligdomsvaarten en het ontstaan van de Kroningsfeesten De Heiligdomsvaarten en het ontstaan van de Kroningsfeesten 1. De Heiligdomsvaarten a. Ontstaan Vanaf de achtste eeuw was het de gewoonte om de relieken in een liturgisch ritueel aan het volk te tonen.

Nadere informatie

Het is een wonder! Onderwijsprogramma over de Heilig Bloedprocessie van Boxtel groep 5-6 en groep 7-8 primair onderwijs.

Het is een wonder! Onderwijsprogramma over de Heilig Bloedprocessie van Boxtel groep 5-6 en groep 7-8 primair onderwijs. Het is een wonder! Onderwijsprogramma over de Heilig Bloedprocessie van Boxtel groep 5-6 en groep 7-8 primair onderwijs Beknopte versie 1 Inhoudsopgave Doelgroep... 2 Algemene leerdoelen...2 Opzet van

Nadere informatie

Afsluitende overwegingen

Afsluitende overwegingen 1 Afsluitende overwegingen Begijnenbeweging, gisteren en vandaag Internationaal Wetenschappelijk Congres Waalse Kerk, Breda, 23 augustus 2013 Albert Martens (K.U.Leuven) Een synthese opmaken van die rijk

Nadere informatie

Ruim tweeëneenhalf jaar geleden nam mijn voorganger Léon Frissen afscheid met een Rijnlandlezing.

Ruim tweeëneenhalf jaar geleden nam mijn voorganger Léon Frissen afscheid met een Rijnlandlezing. 1 Inleiding Commissaris van de Koning Theo Bovens op Rijnlandlezing door pater Anselm Grün, op 15 mei 2014 in Statenzaal in Gouvernement aan de Maas te Maastricht Dames en heren, Ruim tweeëneenhalf jaar

Nadere informatie

ONDER DE KERKTOREN OVER WAT IMMATERIEEL ERFGOED IN EN ROND DE KERK KAN ZIJN. Emmie Segers LECA

ONDER DE KERKTOREN OVER WAT IMMATERIEEL ERFGOED IN EN ROND DE KERK KAN ZIJN. Emmie Segers LECA ONDER DE KERKTOREN OVER WAT IMMATERIEEL ERFGOED IN EN ROND DE KERK KAN ZIJN Emmie Segers Sint-Amandstraat 72 9000 Gent MATERIEEL ERFGOED OUDE ABDIJ Drongen Tijl Vereenooghe HEILIGENBEELDEN CRKC WERELDERFGOED

Nadere informatie

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal?

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wanneer herdenken we de kruisiging en dood van Jezus? Welke liturgische

Nadere informatie

Ander verleden, gedeelde vrijheid

Ander verleden, gedeelde vrijheid Ander verleden, gedeelde vrijheid BETROKKENHEID VAN TWEEDE EN DERDE GENERATIE TURKSE EN MAROKKAANSE NEDERLANDERS BIJ DE HERDENKING EN VIERING OP 4 EN 5 MEI Mehmet Day Hans Bellaart Suzan de Winter-Koçak

Nadere informatie

THEMADOSSIER BIBLIONOVA Louis Tijssen, de heilige deken

THEMADOSSIER BIBLIONOVA Louis Tijssen, de heilige deken THEMADOSSIER BIBLIONOVA Louis Tijssen, de heilige deken De heilige deken van Sittard; Deken Tijssen. Op 20 februari 1929 stierf Louis Tijssen, de toenmalige deken van Sittard. In de 10 jaren dat hij deken

Nadere informatie

F r a n c i s c u s. v a n. Leven met aandacht. w e g D e. Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot

F r a n c i s c u s. v a n. Leven met aandacht. w e g D e. Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot Leven met aandacht Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot w e g D e v a n F r a n c i s c u s 2 Leven met aandacht Inhoud 1 De weg van Franciscus 9 2 De oprichting van de congregatie

Nadere informatie

Bobby, de superheld! Preventiedienst Hasselt

Bobby, de superheld! Preventiedienst Hasselt Bobby, de superheld! Preventiedienst Hasselt Sinds: januari 2015 Eva Prouvé 011/23 94 66 eva.prouve@hasselt.be Preventiedienst stad Hasselt Groenplein 1 3500 Hasselt 1.1 De werking en algemene beschrijving

Nadere informatie

toespraak CdK Ank Bijleveld-Schouten bij de inwijding van de Sefer Thora in de Grote Synagoge Deventer

toespraak CdK Ank Bijleveld-Schouten bij de inwijding van de Sefer Thora in de Grote Synagoge Deventer toespraak CdK Ank Bijleveld-Schouten bij de inwijding van de Sefer Thora in de Grote Synagoge Deventer Deventer, 8 november 2014, rond 11.00 uur Geachte leden van de Joodse Gemeente Beth Shoshanna in Deventer,

Nadere informatie

Tijd van pruiken en revoluties 1700 1800

Tijd van pruiken en revoluties 1700 1800 Onderzoeksvraag: Op welke gebieden wilden de Verlichtingsfilosofen de bestaande maatschappij veranderen? Rationalisme = het gebruiken van gezond verstand (rede/ratio) waarbij kennis gaat boven tradities

Nadere informatie

SAMENVATTING KWALITEITSHANDBOEK WERVEN AAN DE GRACHT

SAMENVATTING KWALITEITSHANDBOEK WERVEN AAN DE GRACHT Kwaliteit van de werven De grachten weerspiegelen de rijke historie van Utrecht en bieden een blik in het ontstaan van de stad. Samen met de Dom bepalen de grachten met de werven het beeld van de stad.

Nadere informatie

Op handen gedragen Inspiratie voor uw processie-erfgoed

Op handen gedragen Inspiratie voor uw processie-erfgoed Op handen gedragen Inspiratie voor uw processie-erfgoed Het zevende jaar in Hasselt Inspiratiedag Op handen gedragen Hasselt, 20 augustus 2017 Erfgoedproject Op handen gedragen : een kennismaking Joris

Nadere informatie

WAAR WE VOOR STAAN VERWONDERING ONTMOETING LEVENSKUNST RITUELEN RELIGIEUS GEWORTELD WAT DOE JIJ VANDAAG?

WAAR WE VOOR STAAN VERWONDERING ONTMOETING LEVENSKUNST RITUELEN RELIGIEUS GEWORTELD WAT DOE JIJ VANDAAG? WAAR WE VOOR STAAN VERWONDERING ONTMOETING LEVENSKUNST RITUELEN RELIGIEUS GEWORTELD WAT DOE JIJ VANDAAG? 4 7 8 11 12 17 18 WAAR WE VOOR STAAN Het Apostolisch Genootschap biedt ontmoetingsplaatsen voor

Nadere informatie

Toezicht en moraliteit.

Toezicht en moraliteit. Toezicht en moraliteit. Over professionele waarden in de zorgsector Gabriël van den Brink Congres-NVTZ 10-11-2016 1 Moral sentiments in modern society Adam Smith (1723-1790) The Wealth of Nations (1776)

Nadere informatie

HC Stedelijke Dynamiek in de Lage Landen ( )

HC Stedelijke Dynamiek in de Lage Landen ( ) HC Stedelijke Dynamiek in de Lage Landen (1050-1700) Vraag 1 Wat maakte de opkomst van de stedelijke burgerij in de Nederlanden mogelijk? Periode: 1050-1302 Opkomst van de stedelijke burgerij - De opkomst

Nadere informatie

Agrarisch en ruraal erfgoed, of het DNA van boer en plattelander

Agrarisch en ruraal erfgoed, of het DNA van boer en plattelander Agrarisch en ruraal erfgoed, of het DNA van boer en plattelander Yves Segers Centrum Agrarische Geschiedenis vzw Interfacultair Centrum Agrarische Geschiedenis, K.U.Leuven Inleiding Enkele aandachtspunten

Nadere informatie

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS?

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS? AANTEKENINGEN Alles draait om de visie op Jezus Christus. Door de eeuwen heen is er veel discussie geweest over Jezus. Zeker na de Verlichting werd Hij zeer kritisch bekeken. De vraag is waar je je op

Nadere informatie

Werkgroep Bouwhistorie Zutphen. Informatiekaart St. Janskerk. St. Janskerk

Werkgroep Bouwhistorie Zutphen. Informatiekaart St. Janskerk. St. Janskerk Informatiekaart St. Janskerk St. Janskerk De spits van deze lange slanke toren staat al eeuwen scheef. Hoe dat komt weten we niet, maar het zal tot in lengte van dagen wel zo blijven. De toren heeft niet

Nadere informatie

Gids voor de leraar rooms-katholieke godsdienst

Gids voor de leraar rooms-katholieke godsdienst Gids voor de leraar rooms-katholieke godsdienst 1 1 Waarom heet dit vak Rooms-katholieke Godsdienst? Niet neutraal Specifiek mensbeeld Stevige vorming vereist Kennis van de Spreken vanuit eigen levensbeschouwing,

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Niemand kan er om heen in deze dagen: het is verkiezingstijd. Woensdag stemmen we voor een nieuwe Tweede Kamer. En we worden overspoeld door debatten,

Nadere informatie

De prent is een lithografie, ingekleurd met aquarel en gouache. Gouache is een dekkende

De prent is een lithografie, ingekleurd met aquarel en gouache. Gouache is een dekkende Overgenomen uit: Begijnhofkrant 37 (2012) 16-17 ONZE-LIEVE-VROUW VAN SCHERPENHEUVEL Opmerkelijke prent in het Begijnhofmuseum Begijnen leefden in eenvoud. Hun huizen fleurden ze op met afbeeldingen van

Nadere informatie

De Joodse identiteit is geen vast gegeven 1

De Joodse identiteit is geen vast gegeven 1 De Joodse identiteit is geen vast gegeven 1 In Joodse kring is de schijf van vijf een bekend model om de eigen identiteit te bespreken en vorm te geven. Maar het kan daarbij ook verkeerd gaan. IDO ABRAM

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Binden en boeien van vrijwilligers. 24 januari 2011 Michaëla Merkus

Binden en boeien van vrijwilligers. 24 januari 2011 Michaëla Merkus Binden en boeien van vrijwilligers 24 januari 2011 Michaëla Merkus Introductie Vertel iets over jezelf Doe je zelf vrijwilligerswerk Waarom Definitie van vrijwilligerswerk Werk dat onbetaald en onverplicht

Nadere informatie

Vakoverschrijdende eindtermen/ontwikkelingsdoelen globaal voor het secundair onderwijs

Vakoverschrijdende eindtermen/ontwikkelingsdoelen globaal voor het secundair onderwijs t Gasthuys Stedelijk Museum Aalst op schoolmaat (16+) Eindtermen 3 de graad secundair onderwijs 1. inleiding In de tijdelijke tentoonstelling Aalst 1815-1830. Geschiedenis van een provinciestad tijdens

Nadere informatie

1976 1979 1981 1985

1976 1979 1981  1985 1962 "De dag van de Postzegel" was het begin van een stukje Tongerse geschiedenis. Na Genk, Winterslag; Hasselt en Heusden kwam de heroprichting van de Tongerse postzegelvereniging "Ambiorix". De stichting

Nadere informatie

HET FEEST VAN DE HEILIGE FAMILIE

HET FEEST VAN DE HEILIGE FAMILIE Wat maakt een familie heilig? Wat maakt een familie heilig? HET FEEST VAN DE HEILIGE FAMILIE Vandaag vieren wij het feest van de heilige Familie en natuurlijk denken we dan aan Jozef, Maria en Jesus. Maar

Nadere informatie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Zuid-Limburg Position Paper van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, aangeboden door de voorzitters van het Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie en Nationaal

Nadere informatie

BOERMARKEN IN DRENTHE

BOERMARKEN IN DRENTHE BOERMARKEN IN DRENTHE Historie Geschiedenis gaat ver terug. Het begrip Boermarke, ook wel Marke genoemd, gaat in feite terug tot de tijd van de Germanen die zich op vaste plaatsen gingen vestigen. MARKE,

Nadere informatie

Dodenherdenking. Beuningen, 4 mei 2017

Dodenherdenking. Beuningen, 4 mei 2017 Dodenherdenking Beuningen, 4 mei 2017 Zolang de mens bestaat, staat hij zijn naaste ook naar het leven. Het is een vreemde soort paradox: de ene mens kan niet leven zonder de ander terwijl diezelfde mens

Nadere informatie

WAAROM KATHOLIEK ONDERWIJS? Frans Holtkamp

WAAROM KATHOLIEK ONDERWIJS? Frans Holtkamp WAAROM KATHOLIEK ONDERWIJS? Frans Holtkamp Waarom katholiek onderwijs, door: Frans Holtkamp (versie: 13-11-2009) 1 WAAROM KATHOLIEK ONDERWIJS? Deze bijlage bestaat uit twee delen: een leestekst en een

Nadere informatie

Stichting Vestingstad Heusden neemt u mee op reis door 7 Eeuwen Heusden

Stichting Vestingstad Heusden neemt u mee op reis door 7 Eeuwen Heusden 1 Stichting Vestingstad Heusden neemt u mee op reis door 7 Eeuwen Heusden Kennismaking 3 Doel 3 Hoe bereiken we dat 3 Wat is daar voor nodig 3 7 eeuwen Heusden 3 Het thema 4 Realiseren 4 Financiering 4

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf... 5 Inhoudstafel... 7. Sociaal recht

Inhoudstafel. Woord vooraf... 5 Inhoudstafel... 7. Sociaal recht Inhoudstafel Woord vooraf... 5 Inhoudstafel... 7 Sociaal recht A. Achtergrond... 15 I. De industrialisering in de kinderschoenen (eerste helft negentiende eeuw)... 15 II. Economische expansie dankzij goedkope

Nadere informatie

Licht op Maria Maria gezien vanuit de oecumenische gemeenschapsspiritualiteit van Focolare.

Licht op Maria Maria gezien vanuit de oecumenische gemeenschapsspiritualiteit van Focolare. Licht op Maria Maria gezien vanuit de oecumenische gemeenschapsspiritualiteit van Focolare. Mijn naam is Hanneke Steetskamp, ik maak deel uit van een van de leefgemeenschappen hier op het terrein, ben

Nadere informatie

Geloven is niet zomaar instemmen met een geheel aan abstracte waarheden. Geloven is een weg gaan, die voert tot gemeenschap met de levende God.

Geloven is niet zomaar instemmen met een geheel aan abstracte waarheden. Geloven is een weg gaan, die voert tot gemeenschap met de levende God. GELOVEN Encycliek Lumen Fideï zegt: Geloven is niet zomaar instemmen met een geheel aan abstracte waarheden. Geloven is een weg gaan, die voert tot gemeenschap met de levende God. PROBLEEM VAN PAROCHIES

Nadere informatie

Leerlingen hand-out stadswandeling Amsterdam

Leerlingen hand-out stadswandeling Amsterdam Leerlingen handout stadswandeling Amsterdam Groep 1: de Surp Hoki Armeens Apostolische kerk Adres: Kromboomsloot 22, Amsterdam Namen leerlingen: In deze handout staat alle informatie die je nodig hebt

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

Besluit Geen globale terugval in actieve lidmaatschappen, wel onderlinge verschuivingen tussen verenigingen

Besluit Geen globale terugval in actieve lidmaatschappen, wel onderlinge verschuivingen tussen verenigingen Verenigingen (evolutie 1996 tot 2015) Meer dan de helft van de Vlamingen minstens actief in 1 vereniging, een kwart is minstens in 2 verenigingen actief: stabiele cijfers > bevolking tussen 18 en 75 jaar:

Nadere informatie

Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in

Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in 1. We willen gereformeerd zijn 2. We geloven in genade 3. We zijn samen op reis Gereformeerd onderwijs voor christenen Met de Bijbel op weg de wereld

Nadere informatie

Naar indicatoren voor regionale samenhang. De bijdrage van landschaps- en cultuurgeschiedenis. Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld

Naar indicatoren voor regionale samenhang. De bijdrage van landschaps- en cultuurgeschiedenis. Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld Naar indicatoren voor regionale samenhang. De bijdrage van landschaps- en cultuurgeschiedenis Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld Inhoud Brabant Eén of los zand? Volkskarakters? Landschap Economie Religie

Nadere informatie

Zicht vanuit het park. Situatie Harnaschpolder. BNA Beste Gebouw van

Zicht vanuit het park. Situatie Harnaschpolder. BNA Beste Gebouw van Inzending STADSARCHIEF DELFT PROGRAMMA: Archiefbewaarplaatsen, publieke studiezaal, kantoren en werkruimten ADRES: Harnaschpolder Delft, NL OPDRACHTGEVER: Gemeente Delft AANNEMER: Aannemingsmaatschappij

Nadere informatie

Pleidooi voor Postmoderne devotie

Pleidooi voor Postmoderne devotie Pleidooi voor Postmoderne devotie Mink de Vries Pleidooi voor Postmoderne devotie Navolging vanuit vrijheid en gemeenschap Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt

Nadere informatie

Smaakmakerssessie Maastricht

Smaakmakerssessie Maastricht Smaakmakerssessie Maastricht Wat zijn de kansen voor zelfbouw? Fotoverslag bijeenkomst 19 november 2014 Gewoon beginnen, dan komen de mensen vanzelf Vrijbuiters, eigenheimers, ondernemers en mensen met

Nadere informatie

Vormingsaanbod voor universiteiten en hogescholen 2014/2015

Vormingsaanbod voor universiteiten en hogescholen 2014/2015 Vormingsaanbod voor universiteiten en hogescholen 2014/2015 Inhoud 3 Vooraf 5 Een andere kijk op spijbelen 6 Over de diepere betekenis van kinderspel 7 Kinderen hebben zo hun kijk op quality time 8 Plan

Nadere informatie

MuseumRijswijk Een toekomstvisie

MuseumRijswijk Een toekomstvisie Museum Een toekomstvisie Toen D66-raadslid Mark Storm in oktober 2014 zijn omgedachte over Museum online * zette, was het museum nog directeurloos. Inmiddels is Ruud Kuper, directeur van de se Schouwburg,

Nadere informatie

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één De scholen van Catent - afzonderlijk en gezamenlijk - zijn als een

Nadere informatie

Dyhamische traditi s. Hans Bennis. Cultuur van vissers en boeren

Dyhamische traditi s. Hans Bennis. Cultuur van vissers en boeren Hans Bennis Dyhamische traditi s Enkele jaren geleden liep ik door de Königstrasse in Stuttgart. Tussen het winkelende publiek zat een Turkse man op de grond met een accordeon. Hij speelde op een virtuoze

Nadere informatie

Het Mobiel Erfgoed Plein

Het Mobiel Erfgoed Plein Het Mobiel Erfgoed Plein 30 april 2017 Mobiele Collectie Nederland Eén van de belangrijkste doelstellingen van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is het verhogen van de zichtbaarheid van mobiel

Nadere informatie

Afb Ingekleurde kaart van de zeven provinciën, naar een gravure van Jan Janssonius, Belgii Foederati nova descriptio (1658).

Afb Ingekleurde kaart van de zeven provinciën, naar een gravure van Jan Janssonius, Belgii Foederati nova descriptio (1658). HC 1 Afb. 1.1. Ingekleurde kaart van de zeven provinciën, naar een gravure van Jan Janssonius, Belgii Foederati nova descriptio (1658). DE REPUBLIEK DER ZEVEN VERENIGDE Het gebied dat we nu kennen als

Nadere informatie

Geloof in alle redelijkheid

Geloof in alle redelijkheid Catholic Voices Geloof in alle redelijkheid beschaafd antwoorden op brandende vragen Austen Ivereigh Kathleen Griffin s-hertogenbosch Oorspronkelijke uitgave: Catholic Voices: Putting the case for the

Nadere informatie

De geschiedenis van het katholieke hoofddoekje

De geschiedenis van het katholieke hoofddoekje De geschiedenis van het katholieke hoofddoekje Platform Stop Racisme en uitsluiting Oorsprong In de bijbel vind je veel verhalen met een vernoeming van een gedragen hoofddoek,sluier of tulband. In I Corintiers

Nadere informatie

Een instrument om onze samenleving echt te veranderen, zo noemt hij het vurig gewenste lidmaatschap.

Een instrument om onze samenleving echt te veranderen, zo noemt hij het vurig gewenste lidmaatschap. Speech voor de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Ingrid van Engelshoven, bij onthulling Erfgoedlabel Verdrag van Maastricht, op 9 mei 2018 Beste mensen, Pak je hier vanmiddag in Maastricht

Nadere informatie

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten Het sacrament van Boete en verzoening Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van

Nadere informatie

Les 3 Religie(s) in Nederland

Les 3 Religie(s) in Nederland Les 3 Religie(s) in Nederland? 16 Les 3 Religie(s) in Nederland 1. De spirituele supermarkt rooms-katholieke kerk islam boeddhisme meditatie U bent één van de sprekers op een cursusdag over religies en

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Limburg tussen staf en troon 1000 jaar graafschap Loon. les 1: Wie waren de graven van Loon

Limburg tussen staf en troon 1000 jaar graafschap Loon. les 1: Wie waren de graven van Loon Limburg tussen staf en troon 1000 jaar graafschap Loon les 1: Wie waren de graven van Loon Na deze les kan je de geschiedenis van het graafschap Loon aanduiden op je tijdbalk; kan je informatie opzoeken

Nadere informatie

Open Heiligheid. Investeren in een nieuwe toekomst voor de Protestantse Gemeente Enschede

Open Heiligheid. Investeren in een nieuwe toekomst voor de Protestantse Gemeente Enschede Open Heiligheid Investeren in een nieuwe toekomst voor de Protestantse Gemeente Enschede Open Heiligheid De ver-nieuwbouwing van de Protestantse Gemeente Enschede als investering in een andere toekomst

Nadere informatie

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten Het sacrament van Boete en verzoening Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van

Nadere informatie

Steden vroeger en nu Vragen bij het boek

Steden vroeger en nu Vragen bij het boek Steden vroeger en nu Vragen bij het boek Marlite Halbertsma Patricia van Ulzen 8 Deze vragen horen bij de tweede, herziene uitgave van Steden vroeger en nu van Marlite Halbertsma en Patricia van Ulzen.

Nadere informatie

Internationale religieuze instituten in Vlaanderen/België: naar een efficiënte en gewaarborgde archiefzorg en -valorisatie

Internationale religieuze instituten in Vlaanderen/België: naar een efficiënte en gewaarborgde archiefzorg en -valorisatie Internationale religieuze instituten in Vlaanderen/België: naar een efficiënte en gewaarborgde archiefzorg en -valorisatie Kristien Suenens (KADOC-KU Leuven) 29/11/2013 1 1. Inleiding DiBIKAV-project:

Nadere informatie

Heeft onze kerk toekomst?

Heeft onze kerk toekomst? Heeft onze kerk toekomst? Visie op kerk en pastoraat in 2024 De parochie. Een korte terugblik Het kerkelijk leven in Twente en Oldenzaal in de laatste decennia Hoe nu verder? Kerk-zijn in de toekomst Stellingen

Nadere informatie

Hoe ontwikkel ik. Lezing van Ineke Strouken op 19 maart in Nieuwegein. Geachte dames en heren, Volkscultuur

Hoe ontwikkel ik. Lezing van Ineke Strouken op 19 maart in Nieuwegein. Geachte dames en heren, Volkscultuur Hoe ontwikkel ik Ineke Strouken een ijzersterk volkscultuurproject? Geachte dames en heren, Welkom op deze studiedag Hoe ontwikkel ik een ijzersterk volkscultuurproject. Sinds een tweetal jaren staat volkscultuur

Nadere informatie

Beleidsplan. Inleiding

Beleidsplan. Inleiding Inleiding Onderstaand beleidsplan is geschreven om onze activiteiten te omschrijven voor de komende 3 jaar. Stichting Heeren van Heenvliet is opgericht op 1 januari 2018 en heeft onder andere tot doel

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie Die publieke opinie in de Europese Unie Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie. Dit werd opgesteld voor de Vertegenwoordiging van de Europese

Nadere informatie

Eindexamen filosofie vwo 2011 - I

Eindexamen filosofie vwo 2011 - I Opgave 2 Religieus recht 7 maximumscore 2 een beargumenteerd standpunt over de vraag of religieuze wetgeving en rechtspraak voor bepaalde bevolkingsgroepen tot cultuurrelativisme leidt 1 een uitleg van

Nadere informatie

John Dagevos (Telos/UvT) Tilburg, 27 november 2013. Heilige huisjes in de knel

John Dagevos (Telos/UvT) Tilburg, 27 november 2013. Heilige huisjes in de knel John Dagevos (Telos/UvT) Tilburg, 27 november 2013 Heilige huisjes in de knel Eeuwenlang waren religieuze gebouwen de spil waar het leven in stad of dorp om draaide, ankerpunten in het dagelijks leven,

Nadere informatie

JÄGERMEISTER MARKETINGCODE

JÄGERMEISTER MARKETINGCODE JÄGERMEISTER MARKETINGCODE INLEIDING Sterkedranken zijn cultureel erfgoed en ervan genieten is een eeuwenoude traditie: elke dag worden ze wereldwijd door miljoenen volwassenen op een verantwoorde manier

Nadere informatie

Projectoproep / Commemoraties 1914-18

Projectoproep / Commemoraties 1914-18 1. Algemene Informatie 1.1 Context Herdenkingsplechtigheden Eerste Wereldoorlog (1914-18) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt zich op voor de herdenking van honderd

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

WAT IS DE LIBERATION ROUTE EUROPA

WAT IS DE LIBERATION ROUTE EUROPA EUROPA INHOUDSOPGAVE Inhoud Liberation Route Europa 3 Stichting 4 Route 4 Arrangementen 5 Evenementen 5 Luisterplekken 6 App 7 Financiele ondersteuning 7 Pagina 2. Liberation Route Europa Liberation Route

Nadere informatie

Ruben Mantels, Anne-Laure Van Bruaene, Christophe Verbruggen en Gita Deneckere Fotografie Benn Deceuninck

Ruben Mantels, Anne-Laure Van Bruaene, Christophe Verbruggen en Gita Deneckere Fotografie Benn Deceuninck Ruben Mantels, Anne-Laure Van Bruaene, Christophe Verbruggen en Gita Deneckere Fotografie Benn Deceuninck 11 Voorwoord H et boek Geloven in Gent dat u in handen heeft, is een boek over het geloof van de

Nadere informatie

BIJLAGEN. Betrekkelijke betrokkenheid Studies in sociale cohesie. Sociaal en Cultureel Rapport Redactie: Paul Schnabel Rob Bijl Joep de Hart

BIJLAGEN. Betrekkelijke betrokkenheid Studies in sociale cohesie. Sociaal en Cultureel Rapport Redactie: Paul Schnabel Rob Bijl Joep de Hart BIJLAGEN Betrekkelijke betrokkenheid Studies in sociale cohesie Sociaal en Cultureel Rapport 2008 Redactie: Paul Schnabel Rob Bijl Joep de Hart Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, december 2008 Bijlage

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2017 VDGH "Ploegen, zaaien en oogsten "

Beleidsplan 2011-2017 VDGH Ploegen, zaaien en oogsten Beleidsplan 2011-2017 VDGH "Ploegen, zaaien en oogsten " De afbeelding op deze pagina 1s van Marc Chagall Concept beleidsplan 2011-2017 :Ploegen,zaaien en oogsten ". Inleiding: Deze aanzet tot het beleidsplan

Nadere informatie