Paasviering Zondagschool Jedid-Jah. Zondag 4 april uur Hervormde Kerk Boven-Hardinxveld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Paasviering Zondagschool Jedid-Jah. Zondag 4 april uur Hervormde Kerk Boven-Hardinxveld"

Transcriptie

1 Paasviering Zondagschool Jedid-Jah Heb jij Hem gezien? Zondag 4 april uur Hervormde Kerk Boven-Hardinxveld Zingen: Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha Als ik mijn ogen sluit, en denk aan Golgotha, dan lijkt het net of ik daar op die heuvel sta. Ik zie het houten kruis, zie wat de mensen doen, dat Jezus sterven moet, want dat gebeurde toen. Ik hoor opnieuw Zijn stem, die roept: het is volbracht, en daarna wordt het stil 't is donker als de nacht. Toen stierf Hij aan het kruis, toen was de pijn voorbij. O, ik weet meer dan ooit, dat Hij dit deed voor mij Ik doe mijn ogen dicht, en vouw mijn handen stil. Ik bid met heel mijn hart wat ik Hem zeggen wil, hier aan dat houten kruis, droeg U de straf voor mij. Ik had nog nooit een Vriend, die zoveel hield van mij. Opening en gebed

2 Toelichting thema Zien Schriftlezing Lukas 24 vers 13 tot en met 21 door Jolijn en Lotte 13 En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat zestig stadiën van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaüs was. 14 En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. 15 En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus Zelf bij hen kwam en met hen meeliep. 16 Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij Hem niet herkenden. 17 En Hij zei tegen hen: Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit? 18 En de één, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen Hem: Bent U als enige een vreemdeling in Jeruzalem dat U niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? 19 En Hij zei tegen hen: Welke dan? En zij zeiden tegen Hem: De dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, Die een Profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk; 20 en hoe onze overpriesters en leiders Hem overgeleverd hebben om Hem ter dood te veroordelen, en Hem gekruisigd hebben. 21 En wij hoopten dat Hij het was Die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Zingen: Is dat, is dat mijn koning? Is dat, is dat mijn Koning, dat aller vaad'ren wens? Is dat, is dat Zijn kroning? Zie, zie, aanschouw de mens! Moet Hij dat spotkleed dragen, dat riet, die doornenkroon. Lijdt Hij die spot, die slagen, Hij, God, uw eigen Zoon? Schriftlezing Lukas 24 vers 22 tot en met 34 door Judith en Jolanda 22 Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. 23 En toen zij Zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat Hij leeft. 24 En sommigen van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar Hem zagen zij niet. 25 En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben! 26 Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? 27 En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was. 28 En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en Hij deed alsof Hij verder zou gaan. 29 En zij drongen er bij Hem op aan en zeiden: Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En Hij ging naar binnen om bij hen te blijven. 30 En het gebeurde, toen Hij met hen aan tafel aanlag, dat Hij het brood nam en het zegende. En toen Hij het gebroken had, gaf Hij het aan hen. 31 En hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht. 32 En zij zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften opende?

3 33 En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem, en vonden de elf discipelen en hen die bij hen waren, bijeen. 34 Die zeiden: De Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. Samenzang: Psalm 136 vers 1 en 4 Looft den Heer, want Hij is goed, looft Hem met een blij gemoed; want Zijn gunst, alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid! Looft Gods macht, die onbeperkt gadeloze wondren werkt; want Zijn gunst alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid. Vertelling: Heb jij Hem gezien? Zingen: Jezus deed de dood teniet. Jezus deed de dood teniet, zing daarom het hoogste lied. Vrouwen uit Jeruzalem, kwamen vroeg en zochten Hem. En hoe groot was hun verdriet, want zij vonden Jezus niet. Maar een engel sprak hen aan: Die gij zoekt is opgestaan. Denkt toch aan Zijn eigen woord, dat gij vroeger hebt gehoord. Hij, die grote mensenzoon, gaat door 't graf heen naar Zijn troon.

4 Zoekt Hem bij de doden niet, maar zingt mee het hoogste lied. Declamatie door: Amy, Thirza, Liza, Emma en Sara Thomas heeft Jezus niet gezien, hij was die avond weg. En ongelovig roept hij uit: Ik geloof niet wat je zegt!! Wanneer mijn ogen zelf niet zien, de tekenen van het slaan, geloof ik niet dat Jezus leeft, dat Hij is opgestaan. Maar Jezus komt en laat hem zien, Zijn handen en Zijn zij, En Thomas stamelt: Lieve Heer, de twijfel is voorbij! Nu jij Mij ziet, geloof je wel, dat Ik ben opgestaan. Maar zalig zij, die zonder zien, geloven in Mijn naam. Zingen: Jezus, Hij is Koning Jezus, Hij is Koning, Jezus, Hij is Koning. Koning van het gans heelal. leeft dit geloof: Jezus, Hij is Koning! Jezus heeft ons vrijgekocht, Jezus heeft ons vrijgekocht. Vrijgekocht door 't dierbaar bloed. leeft dit geloof: Jezus heeft ons vrijgekocht. Jezus, Hij zal komen, Jezus, Hij zal komen. Komen zal Hij met gejuich. Leeft dit geloof: Jezus, Hij zal komen. Vrij verhaal

5 Zingen: Omdat Hij leeft Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat Hij leeft, mijn angst is weg. Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst. En het leven is, het leven waard, omdat Hij leeft. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, my fear is gone. Because I know, He holds the future. And life is worth the living, just because He lives. Afsluiting en gebed Slotzang: U zij de glorie U zij de glorie, opgestane Heer! Uit een blinkend stromen, daald' een engel af, heeft de steen genomen, van 't verwonnen graf. U zij de glorie, opgestane Heer! Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! Hij brengt al de Zijnen in zijn armen weer. Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind, En zegt telkenkere: Christus overwint! U zij de glorie, opgestane Heer, Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? In Zijn godd'lijk wezen, is mijn glorie groot. Niets heb ik te vrezen in leven en dood. U zij de glorie, opgestane Heer, Collecte De collecte is bestemd voor ons sponsorkindje Hayat Omar uit Ethiopië van Woord & Daad.