Inspectierapport. Het Speelkasteel (KDV) Ouddiemerlaan HL Diemen Registratienummer:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspectierapport. Het Speelkasteel (KDV) Ouddiemerlaan HL Diemen Registratienummer:"

Transcriptie

1 Inspectierapport Het Speelkasteel (KDV) Ouddiemerlaan HL Diemen Registratienummer: Toezichthouder : GGD Amsterdam In opdracht van : Gemeente Diemen Datum inspectie : Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek Status : definitief Datum vaststellen inspectierapport : Het Speelkasteel - Jaarlijks onderzoek /19

2 Inhoudsopgave Het onderzoek Observaties en bevindingen Pedagogisch klimaat Personeel en groepen Veiligheid en gezondheid Accommodatie Ouderrecht Inspectie-items Gegevens voorziening Gegevens toezicht Het Speelkasteel - Jaarlijks onderzoek /19

3 Het onderzoek Onderzoeksopzet Op 1 december 2020 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang een aangekondigd jaarlijks onderzoek op afstand uitgevoerd. De locatie staat geregistreerd sinds 18 juli 2019 en is vanaf 16 september 2019 in exploitatie. Omdat voor deze locatie nog geen risicoprofiel is opgesteld is een volledig onderzoek op alle domeinen uitgevoerd. De toezichthouder heeft de houder in de gelegenheid gesteld om documenten aan te leveren. Deze documenten heeft de toezichthouder binnen de onderzoekstermijn ontvangen en beoordeeld. Beschouwing Organisatie Het Speelkasteel is onderdeel van Stichting het Speelhuis. Stichting het Speelhuis met kinderdagverblijf het Speelhuis in Diemen maakt deel uit van Stichting Kinderdagopvang Diemen. Stichting Kinderopvang Diemen exploiteert eveneens Kinderdagverblijf Hakim en Kinderdagverblijf Pino in Diemen. Stichting Kinderdagopvang Diemen wordt vertegenwoordigd door 2 natuurlijke personen. Voor de dagelijkse leiding is een directeur aangesteld die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering van de organisatie. Tevens is zij verantwoordelijk voor het opstellen van het pedagogisch beleid en het veiligheidsen gezondheidsbeleid, het aansturen van de beroepskrachten van de vestigingen en het contact met de ouders. De teamcoördinator is verantwoordelijk voor facilitaire zaken van de vestigingen, zoals bestellingen en het opstellen van planningen en het rooster. Ook is er een administratief medewerker werkzaam bij de organisatie. Locatie Het Speelkasteel is gevestigd in een groepsruimte van basisschool St. Petrusschool, waar 's middags tussenschoolse opvang wordt geboden door de school en ook buitenschoolse opvang wordt geboden door een andere houder. De voorschool maakt gebruik van het schoolplein van de school, speelt in principe alleen met de eigen groep buiten en mag gebruikmaken van het losse speelmateriaal van de school. Het Speelkasteel biedt voorschoolse educatie en bestaat uit 1 stamgroep waarin maximaal 16 kinderen van 2 tot 4 jaar opgevangen worden. De voorschool is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot uur. Op woensdag en tijdens schoolvakanties is de locatie gesloten. Op de locatie zijn 2 vaste beroepskrachten werkzaam en kan een beroep gedaan worden op vaste invalkrachten die werkzaam zijn op een kinderdagverblijf van Stichting Kinderopvang Diemen. De locatie beschikt over een VVE-coördinator die ook de rol van pedagogisch beleidsmedewerker vervult, wiens werkzaamheden momenteel worden uitgevoerd door een vervanger. Sinds het vorige jaarlijks onderzoek is een oudercommissie aangesteld. De locatie is vanwege corona enkele weken gesloten geweest. De beroepskrachten zijn in deze periode betrokken gebleven bij de kinderen door hen persoonlijk te bezoeken, de ouders telefonisch te spreken en door middel van nieuwsbrieven. Advies aan college van B&W De toezichthouder heeft tijdens het onderzoek overtredingen geconstateerd. De houder heeft daarna maatregelen genomen die waarborgen dat de overtredingen in de toekomst niet meer worden gemaakt. Daarom adviseert de toezichthouder om niet handhavend op te treden. Het college kan voor bepaalde geconstateerde overtredingen wel een boete opleggen, dit is afhankelijk van het gemeentelijk handhavingsbeleid. Het Speelkasteel - Jaarlijks onderzoek /19

4 Observaties en bevindingen Pedagogisch klimaat Pedagogisch beleid Voor Stichting 't Speelhuis is een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin tevens het pedagogisch werkplan is opgenomen. Dit beleid geldt voor voorschool Het Speelhuis en voor Het Speelkasteel. De inhoud van het pedagogisch beleidsplan is observeerbaar en duidelijk beschreven. Over het waarborgen van de emotionele veiligheid is onder andere opgenomen dat de communicatie van de vaste beroepskrachten (samen een boekje lezen, op schoot zitten of een aai over de bol geven) een belangrijke rol speelt. De persoonlijke en sociale competenties worden gestimuleerd door de inrichting van de ruimtes, het speelmateriaal en activiteiten waarbij samenspel centraal staat. De wijze waarop de ontwikkeling van de persoonlijke competenties wordt gestimuleerd is voldoende beschreven. Over het bijbrengen van normen en waarden wordt onder andere het stellen van regels en de voorbeeldfunctie van zowel beroepskrachten als kinderen beschreven. Met toestemming van de ouders wordt kennis over de ontwikkeling van het kind aan de basisschool en/of buitenschoolse opvang overgedragen. Daarnaast worden bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind gesignaleerd en kunnen ouders worden doorverwezen naar passende instanties. De mentor van het kind wordt bekendgemaakt tijdens het wennen in de groep en de mentor bespreekt de ontwikkeling van het kind aan de hand van de ontwikkelingsformulieren die elke 6 weken, na afsluiting van een thema, worden ingevuld. De werkwijze, maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep zijn opgenomen in het beleid. Ook het wenbeleid en de afname van extra dagdelen staan beschreven. Tot slot is opgenomen bij welke activiteiten de kinderen de stamgroep of stamgroepsruimte kunnen verlaten en op welke wijze activiteiten of uitstapjes worden georganiseerd. Door middel van teamoverleg waarin het beleid wordt besproken en de inzet van een pedagogisch coach, draagt de houder er zorg voor dat conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. Uit de overlegstructuur blijkt dat maandelijks groepsoverleg, eens per 6 weken intervisieoverleg met een ander kindercentrum van dezelfde houder, eens per kwartaal avondoverleg met alle teamleden van Stichting Kinderopvang Diemen en 1 keer per jaar een studiedag plaatsvinden. Op de locatie worden geen stagiairs of beroepskrachten in opleiding ingezet. Pedagogische praktijk De toezichthouder heeft op basis van een videogesprek met de 2 vaste beroepskrachten beoordeeld of verantwoorde dagopvang wordt geboden. Uit onderstaande voorbeelden blijkt dat voldoende uitvoering wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde dagopvang. De beroepskrachten vertellen dat zij een vast dagritme volgen, wat bijdraagt aan de voorspelbaarheid en daarmee wordt een emotioneel veilige omgeving voor de kinderen gecreëerd. Vanwege corona komen de ouders niet meer in de groepsruimte. Dit zorgde volgens de beroepskrachten soms voor lastige situaties tijdens de wenperiode van het kind. De intake vindt tijdens corona plaats middels een videogesprek en indien het kind te veel moeite heeft met wennen, worden de ouders gebeld om het kind eerder op te halen. De beroepskrachten vertellen dat zij van plan zijn de intakegesprekken toch weer op locatie te laten plaatsvinden. De dagelijkse overdracht vindt nog steeds plaats, maar nu bij de deur. Ook wordt er veel meer gebruikgemaakt van foto's en video's om ouders te informeren over de activiteiten van de kinderen. Tijdens de coronasluiting hebben de beroepskrachten filmpjes gemaakt met Puk in de hoofdrol en zijn ze bij alle kinderen aan de deur geweest met een kadootje. Met jarige kinderen hebben zij gebeld. Er wordt elke 6 weken een themanieuwsbrief verstuurd met woordenlijsten en oefeningen die ouders thuis met hun kind kunnen doen. Ten aanzien van de stimulans van de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen is er altijd veel Het Speelkasteel - Jaarlijks onderzoek /19

5 aandacht voor de taalontwikkeling. Een beroepskracht vertelt dat vandaag in de kring aandacht is besteed aan het thema Sinterklaas en is bijvoorbeeld het woord 'mijter' behandeld. Tijdens het vorige thema 'Reuzen en kabouters' zijn vooral de woorden groot en klein aan bod geweest, maar was er ook ruimte voor verdieping. De beroepskrachten vertellen dat zij aan de hand van de zandwatertafel de woorden zinken en drijven hebben aangeboden door kastanjes en dennenappels in het water te leggen. Dit sloot mooi aan bij het seizoen herfst. Er wordt gedifferentieerd gewerkt. Bij het organiseren van activiteiten in kleine groepjes of het spelen in een van de hoeken brengen de beroepskrachten talige en minder talige kinderen bij elkaar om van elkaar te leren. Gedurende de opvang wordt veel gesproken, gezongen en worden alle handelingen benoemd. Uit het gesprek met de beroepskrachten blijkt dat zij de ontwikkeling van de kinderen goed in beeld hebben. Er wordt een kinddossier bijgehouden en er is een goede samenwerking met de St. Petrusschool. Er vindt altijd een warme overdracht plaats. Voorschoolse educatie In het pedagogisch beleid wordt een beschrijving gegeven van de visie en de daarmee corresponderende activiteiten die worden aangeboden. Daarnaast wordt per ontwikkelingsgebied omschreven hoe de ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd. De ontwikkeling van het kind wordt gemonitord met een ontwikkelingsformulier dat na elk thema wordt ingevuld. Naar aanleiding van de observaties wordt het aanbod aangepast aan de behoeftes van het kind. Er staat concreet beschreven hoe de overdracht naar de vroegschoolse educatie plaatsvindt. Eveneens is opgenomen hoe ouders worden betrokken bij de stimulering van de ontwikkeling van het kind en is beschreven hoe vorm is gegeven aan de inrichting en het materiaal ten aanzien van voorschoolse educatie. Tot slot is de wijze waarop de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie wordt vormgegeven opgenomen in het pedagogisch beleid. Het beleid wordt doorlopend naar aanleiding van teamoverleg en overleg met de basisschool geëvalueerd. Op de voorschool wordt gebruikgemaakt van het VVE-programma Uk & Puk en er wordt uitvoering gegeven aan het pedagogisch beleidsplan. De voorschoolse educatie wordt 4 ochtenden per week aangeboden tussen 8.30 en uur. Dit is een half uur langer dan bleek uit het vorig jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 19 november Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde dat het aanbod voorschoolse educatie zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het 2,5 jaar oud wordt in 1,5 jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen. De beschrijving hiervan is ook opgenomen in het pedagogisch beleid. Dagelijks worden maximaal 16 kinderen opgevangen door 2 beroepskrachten. De 2 vaste beroepskrachten beschikken over een VE-certificaat en voldoen aan de taalnorm. De houder leidt verschillende beroepskrachten van Kinderdagverblijf Hakim (die ook onder Stichting Kinderopvang Diemen valt) op tot beroepskracht voorschoolse educatie, zodat zij indien nodig op deze locatie kunnen invallen. Gebruikte bronnen: - Videogesprek met de 2 vaste beroepskrachten d.d. 1 december Pedagogisch beleid en pedagogisch werkplan Het Speelhuis en Het Speelkasteel 2020, versie onbekend, reeds in bezit van de GGD - Overlegstructuur, reeds in bezit van de GGD - Afschriften diploma's en certificaten, reeds in bezit van de GGD en ontvangen op 4 december Presentie- en plaatsingslijsten, ontvangen op 3 december Begeleidende directeur met onder andere het rooster, ontvangen op 1 december 2020 Het Speelkasteel - Jaarlijks onderzoek /19

6 Personeel en groepen Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang Alle beroepskrachten die werkzaam zijn bij het kindercentrum zijn ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang (hierna: PRK) en voor aanvang van de werkzaamheden gekoppeld aan de houder. Deze beoordeling is gebaseerd op de 2 vaste beroepskrachten die werkzaam zijn geweest in de periode van 16 tot en met 27 november De persoon die sinds kort de werkzaamheden van pedagogisch coach op de locatie uitvoert is op 4 november 2019 ingeschreven in het PRK, maar niet gekoppeld aan de houder voor aanvang van de werkzaamheden. Zij heeft de beroepskrachten in 2020 minimaal 1 keer in de groep gecoacht. Herstelaanbod De houder heeft gebruikgemaakt van een herstelaanbod en in een beleid beschreven dat de assistentleidinggevende verantwoordelijk is voor de communicatie aan de medewerkers dat zij zich registreren in het PRK. Wanneer de registratie is voltooid wordt dit doorgegeven aan de directeur die zorg draagt voor de koppeling in het PRK van de medewerker aan de houder. Indien de directeur niet aanwezig is, zal er telefonisch contact worden opgenomen. De assistent-leidinggevende zal in dat geval de koppeling verzorgen met behulp van de directeur. Eens per kwartaal wordt het register bekeken en opgeschoond. Indien dit beleid opgevolgd wordt, zal de overtreding zich in de toekomst redelijkerwijs niet nogmaals voordoen. De pedagogisch coach is op 4 december 2020 gekoppeld aan de houder. op basis hiervan is geconstateerd dat na herstelaanbod aan de volgende voorwaarde(n) is voldaan: Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn werkzaamheden aanvangen. (art 1.48d lid 3 art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang.) Opleidingseisen De beroepskrachten die werken bij het kindercentrum hebben een passende beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen. Deze beoordeling is gebaseerd op de 2 vaste beroepskrachten die zijn ingezet tussen 16 en 27 november 2020, die ook al tijdens het vorig jaarlijks onderzoek op de locatie werkzaam waren. De pedagogisch beleidsmedewerker/coach beschikt over een passende opleiding. Ook de externe coach die de werkzaamheden tijdelijk uitvoert beschikt over een passende opleiding. Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs In de periode van 16 tot en met 27 november 2020 zijn alleen de 2 vaste beroepskrachten op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ingezet. Op basis van de van de directeur en de presentielijsten blijkt dat dagelijks voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal opgevangen kinderen. Er wordt niet afgeweken van de beroepskracht-kindratio, omdat altijd met 2 beroepskrachten wordt geopend en gesloten. Daarnaast is beleid opgesteld hoe er gehandeld moet worden in geval van een calamiteit indien slechts één beroepskracht aanwezig is. Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers Ten behoeve van de totstandkoming en implementatie van pedagogische beleidsvoornemens en het jaarlijks coachen van de beroepskrachten is een beleidsdocument opgesteld. Hierin wordt een verdeling van de uren ten behoeve van beleidsimplementatie en coaching vermeld. Het beleid staat ook vermeld in Rapport Pedagogisch coach Peuteropvang Het Speelkasteel en wordt kort benoemd in het pedagogisch beleidsplan. Beroepskrachten en ouders kunnen het beleid op de locatie en via de website inzien. Het Speelkasteel - Jaarlijks onderzoek /19

7 De beroepskrachten verklaren dat reeds coaching heeft plaatsgevonden. Dit blijkt ook uit het rapport dat is opgemaakt door de pedagogisch coach. Stabiliteit van de opvang voor kinderen De locatie bestaat uit 1 stamgroep waarin maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar worden opgevangen. Er zijn 2 vaste beroepskrachten toegewezen aan de groep. Ouders worden tijdens de intake over de 2 vaste beroepskrachten en het wennen van de kinderen geïnformeerd. Daarnaast heeft elk kind een mentor die de ontwikkeling van het kind monitort en deze bespreekt met de ouders. Gebruik van de voorgeschreven voertaal De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Gebruikte bronnen: - Videogesprek met de 2 vaste beroepskrachten d.d. 1 december Personenregister Kinderopvang, geraadpleegd op 3 en 8 december Presentielijsten van 16 tot en met 27 november 2020, ontvangen op 3 december Personeelsrooster toelichting in directeur d.d. 1 december Afschriften diploma's beroepskrachten, reeds in bezit van de GGD - Beleid t.b.v. de inzet van de Pedagogisch coach/beleidsmedewerker, ingezien op de website d.d. 4 december Rapport Pedagogisch coach Peuteropvang Het Speelhuis, reeds in bezit van de GGD - Diploma's pedagogisch coach, reeds in bezit van de GGD en ontvangen op 4 december Werkwijze inschrijving en koppeling personenregister, ontvangen op 8 december 2020 Het Speelkasteel - Jaarlijks onderzoek /19

8 Veiligheid en gezondheid Veiligheids- en gezondheidsbeleid Het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt meerdere keren per jaar onder de aandacht gebracht bij de beroepskrachten tijdens het overleg en wordt jaarlijks geëvalueerd tijdens bijvoorbeeld een studiedag. De beroepskrachten krijgen de gelegenheid om het beleid te toetsen aan de praktijk en om de nodige wijzigingen aan te brengen. Indien zich tussentijds nieuwe risico s voordoen, waarschuwen de beroepskrachten de leidinggevende. Hieruit en op basis van de notulen blijkt dat de beroepskrachten betrokken worden bij het proces van beleidsvorming, implementatie, evaluatie en actualiseren. In het beleid zijn de grote risico's met betrekking tot veiligheid en gezondheid beschreven. Hierbij worden maatregelen beschreven die zijn of worden genomen om de risico's te beperken. Ook is opgenomen wat wordt verstaan onder kleine risico's en hoe kinderen wordt geleerd hiermee om te gaan. Het kindercentrum is in het bezit van verschillende protocollen waarin de handelwijze indien risico's zich voordoen is opgenomen; sommige handelwijzen zijn ook opgenomen in het beleidsplan; onder andere de protocollen ten behoeve van de hygiëne of het binnenmilieu zijn onderdeel van het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Tevens is aandacht besteed aan grensoverschrijdend gedrag en welke maatregelen worden genomen om dit te voorkomen, zoals een beschrijving van het vierogenprincipe. In het plan van aanpak staat omschreven welke acties op korte termijn worden genomen om de risico's op de nieuwe locatie te beperken. Indien onverhoopt (wegens een calamiteit) wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio kan een beroep gedaan worden op de achterwachtregeling. Binnen vijf minuten kan iemand vanuit een kindercentrum van dezelfde houder aanwezig zijn. Het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties kunnen door betrokkenen op de website worden ingezien. Ouders worden op de hoogte gebracht van wijzigingen middels de maandelijkse nieuwsbrief. Uit de aanwezige EHBO-certificaten en de inzet van het personeel tussen 16 en 27 november 2020 blijkt dat dagelijks een EHBO-gekwalificeerde volwassene aanwezig is geweest. De uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid is beoordeeld aan de hand van de coronamaatregelen en afspraken over het binnenmilieu. Coronamaatregelen Uit het gesprek met de beroepskrachten blijkt dat ouders hun kinderen tot aan de deur brengen. In de groepsruimte is een lage wastafel geplaatst waar kinderen hun handen kunnen wassen met zeep en er zijn papieren handdoeken beschikbaar. De kinderen wassen hun handen bij binnenkomst, na het buiten spelen, na de toiletgang en voor het eten. Ook de beroepskrachten wassen hun handen regelmatig en maken extra schoon. De tafels, stoelleuningen en deurklinken worden schoongemaakt met allesreiniger. Traktaties voor verjaardagen dienen voorverpakt te zijn. De beroepskrachten vertellen dat ze het lastig vinden om afstand van elkaar te houden, maar dat ze dit wel proberen. De directeur heeft in een eerder onderzoek bij voorschool Het Speelhuis verklaard dat er geen apart protocol is opgesteld met betrekking tot corona, omdat de adviezen en richtlijnen erg vaak veranderen. In het veiligheids- en gezondheidsbeleid is opgenomen dat voor alle groepen geldt dat men op gepaste afstand blijft, dat er gehoest en geniest wordt in de elleboog en dat men thuisblijft en zich laat testen bij klachten. Daarbij is genoemd dat dit geldt voor beroepskrachten, ouders en kinderen. Ook wordt genoemd dat de regels met betrekking tot corona met grote regelmaat en wanneer nodig via de groepsmail en in teamvergaderingen worden doorgegeven en besproken. De directeur heeft verschillende documenten opgestuurd waaruit blijkt dat de beroepskrachten regelmatig op de hoogte worden gebracht van de (gewijzigde) maatregelen. Het Speelkasteel - Jaarlijks onderzoek /19

9 Binnenmilieu De beroepskrachten vertellen dat zij altijd ramen openzetten als de kinderen er zijn. Het gaat om kleine raampjes, die ook openstaan wanneer het buiten koud is. Dit is de eerste maatregel zoals genoemd in het protocol binnenmilieu. Er wordt conform beleid gehandeld. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De organisatie heeft een Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang vastgesteld. Hiervoor is gebruikgemaakt van het model dat is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang (versie juni 2018). De aandachtsfunctionarissen zijn geschoold en hebben een bijeenkomst vanuit de gemeente bijgewoond. Voor de komende jaren staat de meldcode in het opleidingsbeleid en zal elk jaar een korte training worden gegeven. De beroepskrachten zijn op de hoogte van mogelijke signalen, weten wie de aandachtsfunctionaris is en welke stappen zij moeten nemen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. Gebruikte bronnen: - Gesprek met de 2 vaste beroepskrachten d.d. 1 december EHBO-certificaten en rooster, reeds in bezit en ontvangen op 3 en 8 december Beleidsplan veiligheid en gezondheid, versie september 2018, reeds in bezit van de GGD - Werkinstructie binnenmilieu, versie 10/18, reeds in bezit van de GGD - Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van Stichting Kinderopvang Diemen, versie juni 2018, reeds in bezit van de GGD - Informatiedocumenten m.b.t. corona, reeds in bezit van de GGD - Inspectierapport Het Speelhuis d.d. 2 september 2020 Het Speelkasteel - Jaarlijks onderzoek /19

10 Accommodatie De houder heeft een medegebruiksovereenkomst met de Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs voor het gebruik van de groepsruimte in basisschool St. Petrusschool te Diemen. De beoordeling van de binnen- en buitenruimte is vanwege de inspectie op afstand grotendeels gebaseerd op het inspectierapport van 19 november Eisen aan ruimtes Binnenruimte Het kindercentrum is gevestigd in de Sint-Petrusschool en deelt de ruimte met Stichting Popeye, een buitenschoolse opvang die 's middags gebruikmaakt van de ruimte. Ook maakt de tussenschoolse opvang van de basisschool gebruik van de ruimte. Indien de buitenschoolse opvang ook 's ochtends kinderen opvangt wegens een schoolvrije dag, behoudt Het Speelkasteel als enige de toegang tot deze binnenruimte. De buitenschoolse opvang vindt dan op een andere plek plaats. Er zijn afspraken gemaakt met de buitenschoolse opvang over het gebruik van het materiaal. Zo worden sommige stoelen, tafels en een deel van het speelmateriaal gedeeld. In de ruimte is een keuken aanwezig, staat een speelhuis en zijn een huishoek, bouwhoek en leeshoek gecreëerd. De locatie is verder ingericht met materiaal dat wordt geleverd vanuit een voorschool en enkele peutergroepen van dezelfde houder Stichting Kinderopvang Diemen. Het speelhuis beschikt over een keurmerk en er is een schot geplaatst bij de trap. De beroepskrachten vertellen dat zij de kinderen in kleine groepjes in het speelhuis laten spelen en dat het voor de kinderen duidelijk is dat deze niet beschikbaar is, als het schotje voor de trap dicht is. Het zitmeubilair is niet passend voor de leeftijd van de op te vangen kinderen. Er zijn slechts 3 lage stoelen beschikbaar. De hogere stoelen die in gebruik zijn worden gedeeld met de buitenschoolse opvang. De toiletten bevinden zich in de gang die aan de binnenruimte grenst. De werkwijze omtrent het naar de wc gaan is opgenomen in het pedagogisch werkplan. Sinds het vorige inspectiebezoek d.d. 19 november 2019 blijkt dat een lage wastafel in de groepsruimte is geplaatst. Daarnaast is een grote nieuwe kast geplaatst waarin het materiaal voor de voorschool en buitenschoolse opvang in wordt opgeborgen. Er is ook een gedeelte op kindhoogte waar kinderen zelf ontwikkelingsmateriaal kunnen pakken. De ruimte heeft een oppervlakte van 74,7 m². Dit is voldoende voor de opvang van het gewenste aantal kinderen, namelijk 16. Buitenruimte Het kindercentrum kan gebruikmaken van het schoolplein dat grenst aan de groepsruimte. Met de school zijn afspraken gemaakt over de tijden waarop het kindercentrum buiten kan spelen zonder dat de schoolklassen ook op het plein aanwezig zijn. Deze tijden sluiten aan bij het dagritme van het kindercentrum en in overleg met de school kan hiervan worden afgeweken. Het schoolplein is zichtbaar groot genoeg voor de opvang van 16 kinderen en beschikt onder andere over een zandbak en enkele speeltoestellen. Van de speeltoestellen wordt overigens geen gebruik gemaakt, omdat de kinderen hier net te klein voor zijn. Er wordt gebruikgemaakt van los speelmateriaal, waaronder fietsjes. Gebruikte bronnen: - Videogesprek met de 2 vaste beroepskrachten d.d. 1 december Inspectierapport d.d. 19 november 2019 Het Speelkasteel - Jaarlijks onderzoek /19

11 Ouderrecht Informatie De houder informeert de ouders door middel van het pedagogisch beleid, de website en nieuwsbrieven over alle vereiste onderwerpen. Op de website van Stichting Kinderopvang Diemen is het rapport van het laatste onderzoek bij het Speelkasteel geplaatst. Op de website is tevens het klachtenreglement te vinden en is een link geplaatst die naar het Klachtenloket Kinderopvang leidt. Hiermee worden ouders passend geïnformeerd. Gedurende de opvang wordt niet afgeweken van de beroepskracht-kindratio. De voorwaarde omtrent het nadrukkelijk informeren van ouders over deze tijden is derhalve niet beoordeeld. Oudercommissie De houder heeft een oudercommissie met 2 leden ingesteld. Het reglement voor de oudercommissie is al eerder vastgesteld voor Stichting het Speelhuis, waar Het Speelkasteel deel van uitmaakt. De houder is voornemens een vergadering te organiseren voor de oudercommissieleden van beide vestigingen in januari Klachten en geschillen De houder heeft een klachtenregeling voor zowel ouders als de oudercommissie ingesteld. Deze regeling voldoet aan de gestelde voorwaarden en is te vinden op de website van de houder. Ouders worden van de klachtenregeling op de hoogte gebracht tijdens het intakegesprek en de nieuwsbrief. In de regeling wordt verwezen naar het Klachtenloket Kinderopvang. De houder is aangesloten bij de Geschillencommissie. Hier zijn over 2019 geen klachten ingediend. Gebruikte bronnen: - Reglement oudercommissie van Het Speelhuis, versie maart 2018, ontvangen op 1 december Klachtenreglement Stichting Kinderopvang Diemen voor ouders en oudercommissie, versie 15 maart 2016, ontvangen op 1 december Website geraadpleegd op 4 december met klachtenvrijbrief, ontvangen op 4 december 2020 Het Speelkasteel - Jaarlijks onderzoek /19

12 Inspectie-items Pedagogisch klimaat Pedagogisch beleid Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop: - met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang; - bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is van het kind. Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen verlaten. Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. Pedagogische praktijk In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen; b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden; d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. Voorschoolse educatie Het Speelkasteel - Jaarlijks onderzoek /19

13 De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten. De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaalemotionele ontwikkeling. De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. Geldt vanaf 1 augustus De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het aanbod voorschoolse educatie zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeënhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen. Tot 1 augustus De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Na 1 augustus Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeënhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes uur per dag omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per acht kinderen. Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: a. het werken met programma s voor voor- en vroegschoolse educatie, b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling, c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van voorschoolse educatie, d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en e. het vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. (art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 sub a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) OF De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. Personeel en groepen Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: a. de houder of voorgenomen houder van een Het Speelkasteel - Jaarlijks onderzoek /19

14 kindercentrum; b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over de kinderen die worden opgevangen; e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e ingeschreven in het personenregister kinderopvang. Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn werkzaamheden aanvangen. Opleidingseisen Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen, met dien verstande dat: - de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; -indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; - indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; - in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit. De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de naam en het telefoonnummer van deze persoon. Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden. Stabiliteit van de opvang voor kinderen Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één stamgroep. Het Speelkasteel - Jaarlijks onderzoek /19

15 De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit kinderopvang. De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende stamgroep zijn toegewezen. Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één jaar of ouder. Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Gebruik van de voorgeschreven voertaal De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal worden gebruikt. (art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang) OF Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder van het kindercentrum vastgestelde gedragscode. Veiligheid en gezondheid Veiligheids- en gezondheidsbeleid De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico s die de opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op: - de voornaamste risico s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; - de voornaamste risico s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; - het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, teneinde deze voornaamste risico s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico s zich verwezenlijken. De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met risico s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste risico s met grote Het Speelkasteel - Jaarlijks onderzoek /19

16 gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op grensoverschrijdend gedrag. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig is. De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende elementen: a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over het al dan niet doen van een melding; d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale kennis en vaardigheden van personeel vereisen; e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten minste de volgende stappen: a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; e. het beslissen over: - het doen van een melding, en - het inzetten van de noodzakelijke hulp. De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. Accommodatie Eisen aan ruimtes De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het Het Speelkasteel - Jaarlijks onderzoek /19

17 kindercentrum is gevestigd. Ouderrecht Informatie De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders. Oudercommissie De houder van een kindercentrum heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58, tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie vastgesteld. Het reglement voor de oudercommissie omvat in ieder geval regels omtrent: - het aantal leden; - de wijze waarop de leden worden gekozen; - de zittingsduur van de leden. Het reglement voor de oudercommissie bevat geen regels omtrent de werkwijze van de oudercommissie. De houder van een kindercentrum wijzigt het reglement voor de oudercommissie na instemming van de oudercommissie. Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet. OF De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid van de oudercommissie. De leden van de oudercommissie worden gekozen uit en door de ouders van wie de kinderen in het kindcentrum worden opgevangen. De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze. Klachten en geschillen De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: - een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; - de overeenkomst tussen de houder en de ouder. De regeling is schriftelijk vastgelegd en voorziet erin dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder van een kindercentrum indient en dat de houder: - de klacht zorgvuldig onderzoekt; - de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; - de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; - de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afhandelt; - de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; - in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd. De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt overeenkomstig deze klachtenregeling. Het Speelkasteel - Jaarlijks onderzoek /19