Bijlage Handhaving: behandeling van klachten. Klachten binnen kantoortijden Klachten buiten kantoortijden Aandachtsbedrijven Aandachtspunten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Handhaving: behandeling van klachten. Klachten binnen kantoortijden Klachten buiten kantoortijden Aandachtsbedrijven Aandachtspunten"

Transcriptie

1 Bijlage Handhaving: behandeling van klachten. * Deze informatie is gebaseerd op de Raadsinformatiebrief, Beantwoording schriftelijke vragen d.d. 31 augustus Klachten binnen kantoortijden Wanneer klachten binnen kantoortijden bij de gemeente zijn gemeld, wordt het RMB direct ingeschakeld om de aard en de oorzaak van de klacht ter plekke te gaan onderzoeken. Het RMB is het bedrijf die namens de gemeente de klachten onderzoekt. Klachten buiten kantoortijden Het gros van de klachten worden buiten kantoortijden en in het weekend gemeld. Omdat deze klachten pas later (op de eerstvolgende werkdag) bij de gemeente bekend worden, is het onderzoeken van deze klachten vaak niet mogelijk. Het komt ook weleens voor dat klachten pas op een latere datum worden gemeld. Ook deze klachten zijn dan niet meer te onderzoeken. Het is bij geurklachten belangrijk dat de klacht wordt onderzocht (door te ruiken) op het moment dat de geur waarneembaar is. Buiten kantoortijden horen burgers die naar de gemeente bellen een bandje met daarop de volgende informatie: * een 06 -nummer van een ambtenaar (roulatiesysteem), welke de burger kan bellen bij gevallen indien het gaat over calamiteitenbeheer en onderhoud; * en het nummer van de Milieuklachtencentrale van de provincie. Deze centrale is 24 uur per dag bereikbaar via het telefoonnummer of via de website van de provincie Noord-Brabant. Bij zo een bedrijf wordt, bij drie klachten in één uur, actie ondernomen. De klagers worden bij klachten die buiten kantoortijden zijn gemeld zodra ze bij ons bekend zijn, in sommige gevallen later nog benaderd om te informeren of de klacht nog actueel (waarneembaar) is. Indien de geur nog waarneembaar is, wordt het RMB direct ingeschakeld om de aard en de oorzaak van de klacht ter plekke te gaan onderzoeken. Wanneer een klachtenonderzoek heeft plaatsgevonden, worden zowel de klager(s) als de veroorzaker mondeling (door de toezichthouder van het RMB) en schriftelijk (door de gemeente) over de bevindingen geïnformeerd. Aandachtsbedrijven Omdat de meeste klachten buiten kantoortijden worden ondervonden, kan een bedrijf vanwege aanhoudende gemelde stankklachten, op de lijst van aandachtsbedrijven bij de provinciale Milieuklachtencentrale worden geplaatst. Zo kan het RMB buiten kantoortijden en in het weekend direct voor een klachtenonderzoek worden ingeschakeld. Het bedrijf, klagers en andere belanghebbenden worden hierover dan geïnformeerd. Indien de klacht gaat over een bedrijf die op de aandachtslijst staat, wordt meteen actie ondernomen door de provincie (er wordt dan iemand van het RMB gebeld om te gaan kijken). Aandachtspunten Het komt regelmatig voor dat omwonenden klachten met terugwerkende kracht indienen (bijvoorbeeld een melding doen van overlast die 2 of 5 dagen geleden werd ondervonden). Deze klachten kunnen niet meer door ons worden opgepakt. Deze klachten worden wel geregistreerd, maar de eventueel waargenomen overlast is niet meer feitelijk door ons ter plaatse te constateren. Wij vinden het belangrijk dat alle klachten bij ons worden gemeld zodat wij inzicht hebben in de leefsituatie.

2 Bijlage XIII: Economische haalbaarheid

3 Economische haalbaarheid 1. INLEIDING De nieuwe geurnormen hebben als effect dat het geuremissieplafond van de veehouderijen wordt beperkt of tot een standstil wordt teruggebracht. Om de gevolgen voor de veehouderijen inzichtelijk te maken zijn twee voorbeeldbedrijven uit het vergunningenbestand van Cuijk genomen. Voor deze twee bedrijven zijn de emissieplafonds bepaald onder de huidige geurnormen en voor de mogelijke toekomstige situatie bij de twee sets met andere geurnormen die in deze gebiedsvisie zijn onderzocht. Gegeven de emissieplafonds is de omvang van de bedrijven berekend (omgerekend in aantal vleesvarkens). Voor de huidige situatie is uitgegaan van gangbare huisvesting (traditioneel of ammoniak emissiearme stallen met weinig of geen geurreductie). Voor de toekomstige situatie is uitgegaan van het toepassen van een biologische of combiluchtwasser. Vervolgens is voor de verschillende situaties een bedrijfseconomische analyse gemaakt. Daarbij is gebruik gemaakt van bedrijfseconomische kengetallen uit KWIN (KWIN, Kwantitatieve Informatie Veehouderij). Vooraf moet worden opgemerkt dat het bepalen van de economische haalbaarheid een indicatie geeft. Veel hangt af de bedrijfssituatie, zoals het eigen vermogen of de mogelijkheden om kosten te besparen, de technische resultaten te verbeteren of lagere kostprijs voor de luchtwasser te realiseren. Aan het slot van deze paragraaf wordt hierop teruggekomen. Eerst wordt ingegaan op de twee voorbeeldbedrijven, op de gehanteerde uitgangspunten en worden de resultaten van de economische bedrijfsanalyse besproken.

4 2. KENMERKEN TWEE VOORBEELDBEDRIJVEN Voor twee bedrijven is een bedrijfseconomische berekening uitgevoerd. In tabel 1 zijn de kenmerken van bedrijf 1 gegeven. Tabel 1. Kenmerken voorbeeldbedrijf 1: de omvang van het bedrijf uitgedrukt in aantal vleesvarkens op grond van de huidige vergunde geuremissie, de emissieplafonds bij de huidige geurnormen en de andere geurnormen van set 1 en set 2. De omvang van het is berekend bij toepassing van een gangbaar huisvestingssysteem, een biologische luchtwasser en een combi luchtwasser. BEDRIJF 1 Huidige geuremissie en emissieplafonds op grond van geurnormen Maximale omvang van het bedrijf Huidige Andere geurnormen Huidig geurnormen geuremissie vergund 2012 (autonoom) set 1 set ou ou ou ou Omvang van het bedrijf (aantal vleesvarkens) bij toepassing van: gangbare huisvesting 1561 biologische luchtwasser ( 60%) combi luchtwasser ( 70%) De huidige vergunde geuremissie van het bedrijf bedraagt odour units en de bijbehorende omvang van het bedrijf is vleesvarkens (gehuisvest in een gangbare stal). Bij de huidige geurnormen kan de geuremissie van het bedrijf nog toenemen tot odour units (meer dan verdubbelen). Bij het toepassen van een biologische luchtwasser kunnen maximaal vleesvarkens worden gehouden en bij het toepassen van een combiwasser kunnen vleesvarkens worden gehouden. De andere geurnormen van set 1 beperken het emissieplafond van het bedrijf tot odour units (bijna odour units meer dan huidig vergund). Bij het toepassen van een biologische luchtwasser kunnen maximaal vleesvarkens worden gehouden en bij het toepassen van een combiwasser kunnen vleesvarkens worden gehouden. De andere geurnormen van set 2 beperken het emissieplafond van het bedrijf tot odour units (ruim 5000 odour units minder dan huidig vergund). Bij het toepassen van een biologische luchtwasser kunnen maximaal vleesvarkens worden gehouden en bij het toepassen van een combiwasser kunnen vleesvarkens worden gehouden. NB. Opgemerkt moet worden dat de emissieplafonds hoger zijn dan de huidige emissie. Dit betekent voor het bedrijf geen standstil geldt en de 50% regeling van de Wgv niet van toepassing is. Bij de andere geurnormen van set 2 is wel een geuremissie standstil van toepassing. De 50% regeling is dan van toepassing, maar deze verlaagt de emissie tot à odour units. Dit is minder dan de geurnormen toelaten en de 50% regeling is daarom niet van toepassing. Bij de bedrijfseconomische berekeningen is uitgegaan van de vetgedrukt geuremissies (plafonds) uit tabel 1.

5 In tabel 2 zijn de kenmerken van bedrijf 2 opgenomen. Tabel 2. Kenmerken voorbeeldbedrijf 2: de omvang van het bedrijf uitgedrukt in aantal vleesvarkens op grond van de huidige vergunde geuremissie, de emissieplafonds bij de huidige geurnormen en de andere geurnormen van set 1 en set 2. De omvang van het is berekend bij toepassing van een gangbaar huisvestingssysteem, een biologische luchtwasser en een combi luchtwasser. BEDRIJF 2 Huidige geuremissie en emissieplafonds op grond van geurnormen Maximale omvang van het bedrijf Huidige Andere geurnormen Huidig geurnormen geuremissie vergund 2012 (autonoom) set 1 set ou ou ou ou Emissieplafond bij 50% regeling bij toepassing van: biologische luchtwasser ou ou ou combi luchtwasser ou ou ou Omvang van het bedrijf (aantal vleesvarkens) bij toepassing van: gangbare huisvesting 4355 biologische luchtwasser ( 60%) combi luchtwasser ( 70%) De huidige vergunde geuremissie van het bedrijf bedraagt odour units en de bijbehorende omvang van het bedrijf is vleesvarkens (gehuisvest in een gangbare stal). Bij de huidige geurnormen is het geuremissieplafond met odour units lager dan de huidige vergunde emissie. Dit betekent dat het bedrijf in de huidige situatie een overbelasting veroorzaakt en al gebonden is aan standstil en het toepassen van de 50% regeling van de Wgv. Het emissieplafond onder de 50% regeling bedraagt odour units wanneer een biologische luchtwasser wordt toegepast en odour units wanneer een combi luchtwasser wordt toegepast. Dit is ruim à odour units lager dan de huidige geurnormen toelaten. Daarom is bij de bedrijfseconomische berekeningen uitgegaan van de vetgedrukt geuremissies van odour units uit tabel 2. Bij het toepassen van een biologische luchtwasser kunnen maximaal vleesvarkens worden gehouden en bij het toepassen van een combiwasser kunnen maximaal vleesvarkens worden gehouden. De andere geurnormen van set 1 beperken het emissieplafond van het bedrijf tot odour units. Het emissieplafond onder de 50% regeling bedraagt odour units wanneer een biologische luchtwasser wordt toegepast en odour units wanneer een combi luchtwasser wordt toegepast. Dit is hoger dan de huidige geurnormen toelaten, maar wettelijk toegestaan. Daarom is bij de bedrijfseconomische berekeningen uitgegaan van de vetgedrukte geuremissies van respectievelijk en odour units uit tabel 2. Bij het toepassen van een biologische luchtwasser kunnen maximaal vleesvarkens

6 worden gehouden en bij het toepassen van een combiwasser kunnen vleesvarkens worden gehouden. De andere geurnormen van set 2 beperken het emissieplafond van het bedrijf tot odour units. Het emissieplafond onder de 50% regeling bedraagt odour units wanneer een biologische luchtwasser wordt toegepast en odour units wanneer een combi luchtwasser wordt toegepast. Dit is hoger dan de huidige geurnormen toelaten, maar wettelijk toegestaan. Daarom is bij de bedrijfseconomische berekeningen uitgegaan van de vetgedrukt geuremissies van respectievelijk en odour units uit tabel 2. Bij het toepassen van een biologische luchtwasser kunnen maximaal vleesvarkens worden gehouden en bij het toepassen van een combiwasser kunnen vleesvarkens worden gehouden. NB. Opgemerkt moet worden dat de geuremissieplafonds bij de andere geurnormen bij toepassing van de 50% regeling voor normenset 1 en normenset 2 aan elkaar gelijk zijn. Daarom worden in de bedrijfseconomische analyse geen onderscheid gemaakt tussen beide normensets voor bedrijf 2.

7 3. GEHANTEERDE BEDRIJFSECONOMISCHE UITGANGSPUNTEN Voor de bedrijfseconomisch berekeningen zijn de kengetallen uit het KWIN als uitgangspunt genomen. Het betreft richtlijnen die zijn gebaseerd op inschatting van de ontwikkelingen op de middellange termijn en kunnen afhankelijk van de ondernemer en het bedrijf worden aangepast. In tabel 3 en 4 zijn de gehanteerde kengetallen weergegeven. Het saldo voerwinst per vleesvarken per jaar van 75, is met aftrek van de kosten voor de aankoop van biggen (aankoop, transport, uitval). Dit saldo voerwinst is in het rood weergegeven omdat het per bedrijf kan verschillen. Er worden saldo s behaald van 90, of meer (ongeveer 20% van de bedrijven), maar ook van 70, of minder. Daarom is voor de bedrijfseconomische analyse een reeks van waarden voor het saldo voerwinst doorgerekend: euro. Tabel 3: investeringskosten van huisvesting kostenpost huisvesting 440 biologische luchtwasser 37 chemische luchtwasser 43 investeringskosten per vleesvarken in euro Tabel 4: saldoberekening bedrag per vleesvarken in euro post gemiddeld bedrijf range saldo (voerwinst per vleesvarken per jaar) tot 90 overige toegerekende kosten 13,6 13,6 huisvestingskosten: afschrijving (5,34%) 23,5 23,5 onderhoud (1,17%) 5,1 5,1 rente (5,0%) 22,0 22,0 saldo exclusief luchtwasser 10,7 5,7 tot 25,7 luchtwasser (investering en energie) combi of biologische luchtwasser saldo incl. luchtwasser 4,3 9,3 tot 10,7 Uit tabel 4 volgt dat bij een gemiddeld bedrijf het saldo zonder luchtwasser 10,7 euro per vleesvarken bedraagt. Na de aftrek van de kosten voor een combi of biologische luchtwasser wordt een negatief saldo bereikt van 4,3 euro per vleesvarken. Er zijn echter ook bedrijven die minder of meer voersaldo hebben. In de range waarbinnen de meeste bedrijven zich bevinden, bedraagt het saldo zonder luchtwasser 5,7 tot 25,7 euro per luchtwasser. Na aftrek van de kosten van een luchtwasser ligt het saldo tussen de 9,3 en 10,7 euro per vleesvarken. Afhankelijk van het bedrijf kan dus met een luchtwasser nog een positief saldo worden behaald. Een deel van de bedrijven zal bij het toepassen van een luchtwasser niet meer op een positief saldo uitkomen.

8 4. RESULTATEN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE Op grond van de voorgaande kengetallen, de omvang van het bedrijf bij de gehanteerde geurnormen en emissieplafonds is het bedrijfsresultaat berekend. Deze zijn weergegeven in grafiek voor de reeks met een saldo voerwinst van euro. Onderscheid is gemaakt tussen het toepassen van een biologische en een combi luchtwasser. Resultaten bedrijf 1 In figuur 1 t/m 3 is het economisch resultaat voor bedrijf 2 weergegeven bij verschillende voersaldi met de huidige normen, met normenset 1 en normenset 2. Hieruit blijkt dat bij een voersaldo van iets minder dan 80, met een luchtwasser geen winst of verlies wordt gedraaid. De bedrijven met een lager voersaldo zullen een negatief saldo hebben. Hoe meer dieren worden gehouden hoe negatiever het saldo zal zijn. De bedrijven met een voersaldo van meer dan 80, zullen een positief saldo overhouden. Hier geldt ook dat hoe meer dieren wordt gehouden hoe groter het positieve saldo zal zijn. Bedrijf 1 behaalt dezelfde opbrengst als in de huidige situatie voor een bedrijf (saldo voerwinst 75, saldowinst 10,7) met toepassing van een luchtwasser: bij een voersaldo van 81,4 met een biologische wasser bij de huidige normen; bij een voersaldo van 80,9 met een combiwasser bij de huidige normen; bij een voersaldo van 82,4 met een biologische wasser bij normenset 1; bij een voersaldo van 81,6 met een combiwasser bij normenset 1; bij een voersaldo van 84,3 met een biologische wasser bij normenset 2; bij een voersaldo van 83,1 met een combiwasser bij normenset 2. Bij het toepassen van een luchtwasser kunnen bij gelijk blijvende geurnormen meer dieren worden gehouden. Bij een combi wasser kunnen het meeste dieren worden gehouden. De kosten voor een combi en een chemische zijn wasser gelijk, maar dit betekent niet direct dat de combi wasser altijd het voordeligst is. Dit ligt aan de verhouding tussen meer dieren houden meer kosten luchtwasser saldo voerwinst. Bij een positief saldo zal bij een combiwasser de opbrengsten het grootst zijn, maar bij een negatief saldo de verliezen ook het hoogst. Scherpere normen (vergelijk huidige normen normenset 1 normenset 2) laat afvlakking van de grafieklijnen zien. Dit betekent dat aanscherpen van de geurnormen het bedrijfsresultaat drukt. Bij de huidige geurnormen behaalt bedrijf 1 een bedrijfssaldo van , (voersaldo 75, ). Verbetert het voersaldo tot 85, dan verdubbelt het bedrijfsresultaat tot , bij de huidige geurnormen en zonder toepassing van luchtwassers. Bij dit voersaldo van 85, met toepassing van een combiwasser luchtwasser bij en uitbreiding van de omvang van het bedrijf wordt onder normenset 1 een bedrijfsresultaat van toepassing van , geboekt. Bij normenset 2, waarbij minder dieren kunnen worden gehouden dan bij normenset 1, bedraagt het totale saldo na toepassing van een combiwasser nog Dit is 40% minder dan het saldo onder normenset 1.

9 Resultaten bedrijf 2 In figuur 4 t/m 6 zijn de resultaten voor bedrijf 2 weergegeven. Ook voor dit bedrijf geldt dat een positief resultaat wordt behaald met luchtwasser bij een voersaldo van circa 80,. Bedrijf 2 behaalt dezelfde opbrengst als in de huidige situatie voor een bedrijf (saldo voerwinst 75, saldowinst 10,7) met toepassing van een luchtwasser: bij een voersaldo van 84,0 met een biologische wasser bij de huidige normen; bij een voersaldo van 82,8 met een combiwasser bij de huidige normen; bij een voersaldo van 85,4 met een biologische wasser bij normenset 1 en 2; bij een voersaldo van 84,2 met een combiwasser bij normenset 1 en 2; Bij de huidige geurnormen behaalt bedrijf 2 een bedrijfssaldo van , (voersaldo 75, ). Verbetert het voersaldo tot 85, dan verdubbelt het bedrijfsresultaat tot , bij de huidige geurnormen en zonder toepassing van luchtwassers. Bij dit voersaldo van 85, met toepassing van een combiwasser luchtwasser bij uitbreiding van de omvang van het bedrijf wordt onder normenset 1 en 2 een bedrijfsresultaat van toepassing van , geboekt.

10 5. CONCLUSIES EN DISCUSSIE Op grond van bovenstaande bedrijfsresultaten kan worden gesteld dat scherpere normen het bedrijfsresultaat negatief beïnvloedt, ondanks dat meer dieren kunnen worden gehouden. Bij de standaard saldo voerwinst van 75, uit KWIN leidt het toepassen van biologische of combi luchtwassers tot een negatief resultaat. Economisch haalbaar wordt het als de veehouder zijn saldo voerwinst weet te verhogen tot zo n 80 à 85,. Dit kan hij bereiken door zijn technische resultaten te verbeteren. Het bouwen van nieuwe stallen bij uitbreiding leidt veelal tot betere technische resultaten, maar of het haalbaar is kan niet zonder meer worden gesteld. Of een bedrijf door uitbreiding een hoger saldo overhoudt door de uitbreidingsruimte die het nog heeft bij normenset 1 of normenset 2 is met name afhankelijk van de omvang van de uitbreidingsruimte en het voersaldo. Voor de twee bedrijven die als voorbeeld bij een voersaldo van 85, zijn doorgerekend, geldt dat een hoger positief saldo wordt behaald in vergelijk met het huidige bedrijfsresultaat, zowel bij normenset 1 en 2. In vergelijking met normenset 1 leidt normenset 2 voor bedrijf 1 tot een 40% bedrijfssaldo (dat nog altijd hoger is dan in de huidige situatie). In deze economische analyse is uitgegaan van standaard economische kengetallen. Er wordt uitgegaan van volledige financiering door de bank en een volledige doorberekening van kosten. Dit geeft een vertekend beeld en vaak een negatief beeld van de bedrijfssresultaten. In de praktijk is de sitautie vaak anders en zijn andere kengetallen van toepassing. Dat erkent het Landbouweconomisch Instituut ook in de inleiding van de KWIN De economiche analyse maakt wel duidelijk dat het toepassen van luchtwassers altijd de bedrijfsresultaten drukt en dat deze niet zonder meer terug te verdienen zijn door meer dieren te houden. Ook de technische resultaten zullen op het bedrijf moeten verbeteren door management. Vaak lukt dat wel in nieuwe stallen. Ook zelfwerkzaamheid (bij de bouw en inrichting stal) drukt de investeringkosten en lasten voor rente en afschrijving. Dit geldt ook voor bedrijven die eigen vermogen kunnen inbrengen en de stallen niet volledig hoeven te laten financieren door de bank. Kortom: aanscherpen van normen is met toepassing van luchtwassers economische haalbaar, maar de veehouder moet er wel wat voor doen of over eigen vermogen beschikken. Daarnaast: aanscherpen van geurnormen beïnvloedt de economische haalbaarheid in negatieve zin. Dit betekent dat de veehouder zich nog meer moet inzetten voor verbetering van zijn resultaten, zelfbouw of eigen vermogen inbrengen.

11 Figuur 1: bedrijf 1, economische resultaten bij verschillende geurnormen bij toepassing van een biologische of een combi luchtwasser. Bedrijfssaldo (euro) Economisch resultaat bedrijf 1 bij huidige geurnormen (autonoom) vs70 vs75 vs80 vs85 vs90 Huidig biologische luchtwasser combi luchtwasser Saldo (voerwinst per vleesvarken per jaar) vs70 = saldo 70 euro etc. Bedrijfssaldo (euro) Bedrijfssaldo (euro) Economisch resultaat bedrijf 1 bij normenset 1 vs70 vs75 vs80 vs85 vs90 Saldo (voerwinst per vleesvarken per jaar) vs70 = saldo 70 euro etc. Economisch resultaat bedrijf 1 bij normenset vs70 vs75 vs80 vs85 vs90 Saldo (voerwinst per vleesvarken per jaar) vs70 = saldo 70 euro etc. Huidig biologische luchtwasser combi luchtwasser Huidig biologische luchtwasser combi luchtwasser

Veehouderij en geur. geurgebiedsvisie en geurverordening Brede Dialoog 20 oktober 2015 Heusden

Veehouderij en geur. geurgebiedsvisie en geurverordening Brede Dialoog 20 oktober 2015 Heusden Veehouderij en geur geurgebiedsvisie en geurverordening 2015 Brede Dialoog 20 oktober 2015 Heusden Geursituatie 2015 Overbelaste locaties Heusden Ommel Concentratie Intensieve veehouderij ten zuiden van

Nadere informatie

A. Maatregelen voor verdergaande verbetering omgevingskwaliteit

A. Maatregelen voor verdergaande verbetering omgevingskwaliteit A. Maatregelen voor verdergaande verbetering omgevingskwaliteit Deltabig b.v. Herenweg 4 Aagtekerke 1. Huidige plan Het plan wat beoordeeld is door de AAZ, had betrekking op onderstaande dieraantallen,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 49498 21 september 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 19 september 2016, nr. IENM/BSK-2016/186450,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal; Directie Duurzaamheid

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal; Directie Duurzaamheid STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35929 31 december 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 13 december 2013, nr. IENM/BSK-2013/297853,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16865 1 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 24 juni 2015, nr. IENM/BSK-2015/115905,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18729 18 oktober 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 3 oktober 2011, nr. DP2011054569,

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Milieuneutrale wijziging

BIJLAGE 2. Milieuneutrale wijziging BIJLAGE Milieuneutrale wijziging Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting De heer W.B.M. Aarts heeft aan de Polderdreef 5 te Liessel de beschikking over een varkenshouderij. De inrichting

Nadere informatie

ZLTO Advies Ir. Jos Commissaris Senior Adviseur ROMB. ZLTO Advies Ing. Jenny Geelen Bedrijfsadviseur pluimveehouderij

ZLTO Advies Ir. Jos Commissaris Senior Adviseur ROMB. ZLTO Advies Ing. Jenny Geelen Bedrijfsadviseur pluimveehouderij ZLTO Advies Ir. Jos Commissaris Senior Adviseur ROMB ZLTO Advies Ing. Jenny Geelen Bedrijfsadviseur pluimveehouderij Agenda Milieu en bedrijfseconomische aspecten bij de bedrijfsontwikkeling in de leghennenhouderij

Nadere informatie

Na dit hoofdstuk kan je: De opbrengsten van een varkensbedrijf berekenen De voerkosten van een varkensbedrijf berekenen

Na dit hoofdstuk kan je: De opbrengsten van een varkensbedrijf berekenen De voerkosten van een varkensbedrijf berekenen 9 Varkenshouderij Na dit hoofdstuk kan je: De opbrengsten van een varkensbedrijf berekenen De voerkosten van een varkensbedrijf berekenen 9.1 Opbrengsten varkenshouderij Bij de varkenshouderij gaan we

Nadere informatie

Vlaamse bedrijfseconomische richtwaarden varkenshouderij

Vlaamse bedrijfseconomische richtwaarden varkenshouderij Rapport Vlaamse bedrijfseconomische richtwaarden varkenshouderij Aanvulling: actuele tendensen voor 2011 Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij VLAAMSE BEDRIJFSECONOMISCHE RICHTWAARDENSCHAPPEN

Nadere informatie

2. Beperkingen nieuwe en bestaande woningen Mezenbergerweg 18a

2. Beperkingen nieuwe en bestaande woningen Mezenbergerweg 18a Notitie 2011.092.01-1: Mogelijkheden veehouderijen aan de Mezenbergerweg te Elburg Berg en Terblijt, 6 september 2011 1. Inleiding Aan de Mezenbergerweg te Elburg zijn twee naburige veehouderijen gelegen.

Nadere informatie

De aanvraag geldt voor de realisering van het gehele project, inclusief de tussenliggende fases.

De aanvraag geldt voor de realisering van het gehele project, inclusief de tussenliggende fases. Aanvulling aanvraag aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde van Jan Teunissen, Rombou betreft Aanvulling aanvraag omgevingsvergunning Hendriks, Moersloot 147 en 149 Ter Apel datum 10

Nadere informatie

GEUR EN FIJN STOF IN DE GEMEENTE HILVARENBEEK

GEUR EN FIJN STOF IN DE GEMEENTE HILVARENBEEK GEUR EN FIJN STOF IN DE GEMEENTE HILVARENBEEK ONDERZOEK NAAR DE BELASTING 28 oktober 2015-2 - GEUR EN FIJN STOF IN DE GEMEENTE HILVARENBEEK ONDERZOEK NAAR DE BELASTING In opdracht van gemeente Hilvarenbeek

Nadere informatie

Perspectieven technische maatregelen in varkensstallen

Perspectieven technische maatregelen in varkensstallen Perspectieven technische maatregelen in varkensstallen Gé Backus, Jos de Groot en Jan Pijnenburg Panningen, maart 2015 Project met financiële ondersteuning door de LLTB en de Provincie Limburg Aanleiding

Nadere informatie

Luchtconditionering met WKO in varkensstallen

Luchtconditionering met WKO in varkensstallen Luchtconditionering met WKO in varkensstallen Nevenvoordelen duurzame stalconcepten Beschrijving stalsysteem Werking van het systeem Met behulp van warmtewisselaars in de bodem en in de stal kan er warmte

Nadere informatie

Informatiedocument Minder dieren houden

Informatiedocument Minder dieren houden ACTIEPLAN AMMONIAK & VEEHOUDERIJ - Gedoogbeleid stoppende bedrijven Informatiedocument Minder dieren houden 1. Inleiding Dit document bevat de informatie over de stoppersmaatregel minder dieren houden.

Nadere informatie

i. 18 bedrijven met 50% regeling; ii. 16 bedrijven zonder 50% regeling; c. bij normenset 2: 26 bedrijven:

i. 18 bedrijven met 50% regeling; ii. 16 bedrijven zonder 50% regeling; c. bij normenset 2: 26 bedrijven: Gevolgen voor de bedrijven Hieronder zijn de bevindingen van de resultaten weergegeven ten aanzien van de gevolgen voor de bedrijven. 1. De totale geuremissie in de gemeente Cuijk bedraagt: a. in de referentiesituatie

Nadere informatie

TECHNISCHE KENGETALLEN VARKENSHOUDERIJ

TECHNISCHE KENGETALLEN VARKENSHOUDERIJ TECHNISCHE KENGETALLEN VARKENSHOUDERIJ INLEIDING - Werken op technische resultaten is goed. Is zelfs noodzakelijk. MAAR: niet te allen prijze! - Een correcte afweging tussen opbrengst, kost (en zelfs ook

Nadere informatie

Vermeerderaar in de. En wat komt er nog aan: Wat staat er komend jaar te gebeuren: veranderende wereld van de wet- en regelgeving.

Vermeerderaar in de. En wat komt er nog aan: Wat staat er komend jaar te gebeuren: veranderende wereld van de wet- en regelgeving. Vermeerderaar in de veranderende wereld van de wet- en regelgeving Wim Hoeve Hoeve Advies BV 0522-291635 06-53610995 20-11-2013 Wat staat er komend jaar te gebeuren: Introductie PAS programmatische aanpak

Nadere informatie

Victorialaan 1 b-g 5213 JG s-hertogenbosch Gildekamp SP Cuijk Postbus AB Cuijk

Victorialaan 1 b-g 5213 JG s-hertogenbosch Gildekamp SP Cuijk Postbus AB Cuijk Victorialaan 1 b-g 5213 JG s-hertogenbosch Gildekamp 8 5431 SP Cuijk Postbus 88 5430 AB Cuijk 0485-338300 info@odbn.nl www.odbn.nl Datum 22 maart 2016 Aan Gemeente Haaren, de heer Van Nuland Van De heer

Nadere informatie

Informatiedocument Minder dieren houden

Informatiedocument Minder dieren houden ACTIEPLAN AMMONIAK & VEEHOUDERIJ - Gedoogbeleid stoppende bedrijven Informatiedocument Minder dieren houden 1. Inleiding Dit document bevat de informatie over de stoppersmaatregel minder dieren houden.

Nadere informatie

PAS en Besluit huisvesting. LTO bijeenkomst Oost Achterhoek 23 november 2015

PAS en Besluit huisvesting. LTO bijeenkomst Oost Achterhoek 23 november 2015 PAS en Besluit huisvesting LTO bijeenkomst Oost Achterhoek 23 november 2015 Wat doet Rombou? Onderwerpen o PAS o Besluit huisvesting/nieuwe RAV o Gedoogbeleid actieplan ammoniak o Voorbeeld o Vragen Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Milieu inventarisatie afdeling Milieu ten behoeve van plan- en projectadvisering. Datum: 4 november 2009

Milieu inventarisatie afdeling Milieu ten behoeve van plan- en projectadvisering. Datum: 4 november 2009 Factsheet Milieu inventarisatie afdeling Milieu ten behoeve van plan- en projectadvisering. Datum: 4 november 2009 Algemene gegevens. Naam bedrijf D. de Bruin Adres Uddelerveen 79 te Uddel Inrichtingnummer

Nadere informatie

GEURONDERZOEK BEDRIJVENTERREIN VOEDERHEIL ZEELAND. In verband met wijziging verordening geurhinder en veehouderij gemeente Landerd

GEURONDERZOEK BEDRIJVENTERREIN VOEDERHEIL ZEELAND. In verband met wijziging verordening geurhinder en veehouderij gemeente Landerd GEURONDERZOEK BEDRIJVENTERREIN VOEDERHEIL ZEELAND In verband met wijziging verordening geurhinder en veehouderij gemeente Landerd Colofon opdrachtgever : Gemeente Landerd project : Geuronderzoek bedrijventerrein

Nadere informatie

30-11-2015 PROGRAMMA VOERWINST VERGELIJKING ZEUGEN ONTWIKKELINGEN EN TRENDS. 2015 is prognose bedragen exclusief btw

30-11-2015 PROGRAMMA VOERWINST VERGELIJKING ZEUGEN ONTWIKKELINGEN EN TRENDS. 2015 is prognose bedragen exclusief btw PROGRAMMA DE ROL VAN DE ADVISEUR Woensdag 2 december 2015 Ontwikkelingen en trends Uitbreiden zin of onzin? Toekomst bedrijven Risicomanagement / prijsfluctuaties De succesvolle melkveehouders De rol van

Nadere informatie

EVALUATIE GEURGEBIEDSVISIE GEMEENTE SOMEREN 2017

EVALUATIE GEURGEBIEDSVISIE GEMEENTE SOMEREN 2017 NORMEN ACHTERGRONDGEURBELASTING EN BESTEMMEN BURGERWONINGEN 6 juni 2017 NORMEN ACHTERGRONDGEURBELASTING EN BESTEMMEN BURGERWONINGEN gemeente Someren Fred Stouthart, Anita Michiels, Marij Aben en Frank

Nadere informatie

Een veehouderij breidt uit

Een veehouderij breidt uit Een veehouderij breidt uit CASUS 4 april 2013 Annelies Uijtdewilligen Wat gaan we doen U krijgt een situatie beschreven, zoals deze op uw bureau kan komen. U denkt na: wat ga ik doen. Dan max. 3 minuten

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 september 2015 Rapportnummer: 2015/141

Rapport. Datum: 28 september 2015 Rapportnummer: 2015/141 Rapport Rapport over een onderzoek naar de wijze waarop het college van burgemeester en wethouders van Leek heeft gereageerd op klachten over stankoverlast. Datum: 28 september 2015 Rapportnummer: 2015/141

Nadere informatie

Bespreking Kostprijs 2006

Bespreking Kostprijs 2006 Bespreking Kostprijs 2006 i.s.m. Wim Govaerts Nick van Eeckeren (Louis Bolk Instituut) Jan Verkaik (Animal Sciences Group Wageningen UR) Eric van Dijken Van Dijken Bedrijfsadvies Vooraf Wie is Eric van

Nadere informatie

Besluit weigering melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Besluit weigering melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant V.O.F. Pepers Habraken De heer B. Pepers Spierkesweg 20 5491 RJ SINT-OEDENRODE Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl

Nadere informatie

Eventuele voettekst. Tekening wordt aangeleverd. De melding bevat geen tekening. Hoe lost u dit op? Is er een OBM nodig?

Eventuele voettekst. Tekening wordt aangeleverd. De melding bevat geen tekening. Hoe lost u dit op? Is er een OBM nodig? Wat gaan we doen U krijgt een situatie beschreven, zoals deze op uw bureau kan komen. Een veehouderij breidt uit RWS Leefomgeving Kenniscentrum InfoMil Edwin Cornelissen U denkt na: wat ga ik doen. Dan

Nadere informatie

Bijlagen bij de aanvraag

Bijlagen bij de aanvraag Bijlagen bij de aanvraag Omgevingsvergunning AANVRAGER: Cremerhoeve VOF Minister Cremerstraat 5 9491 TJ Zeijen Onderstaande bijlagen dienen ter ondersteuning aan de aanvraag. BIJLAGE 1: OVERZICHT VERGUNDE

Nadere informatie

BEOORDELING WOON- EN LEEFKLIMAAT a.g.v. bouwblokwijzing Crooijmansweg 10 in Overloon

BEOORDELING WOON- EN LEEFKLIMAAT a.g.v. bouwblokwijzing Crooijmansweg 10 in Overloon BEOORDELING WOON- EN LEEFKLIMAAT a.g.v. bouwblokwijzing Crooijmansweg 10 in Overloon Colofon opdrachtgever : Gemeente Boxmeer locaties : Crooijmansweg 10, Overloon rapportnummer : 74000908 status : Definitief

Nadere informatie

wel/niet zeug opfokzeug beer vleesvarken in saldo (incl. biggen tot 25 kg) 25 kg dekrijp

wel/niet zeug opfokzeug beer vleesvarken in saldo (incl. biggen tot 25 kg) 25 kg dekrijp BEREKENING NORMEN PER GEMIDDELD AANWEZIG DIER 2007 De normen en uitgangspunten, gebruikt bij de berekening van de normen per gemiddeld aanwezig dier, zijn zoveel mogelijk afgestemd op: - KWIN-Vee 2007-2008

Nadere informatie

Berekening emissiefactoren systeem met vervolghuisvesting vleeskuikens

Berekening emissiefactoren systeem met vervolghuisvesting vleeskuikens Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu met vervolghuisvesting vleeskuikens Vraag Hoe moet ik de emissiefactoren berekenen bij een uitbroed-/ opfoksysteem voor vleeskuikens met meerdere

Nadere informatie

ONTWERP GEBIEDSVISIE EN ONTWERP VERORDENING GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ

ONTWERP GEBIEDSVISIE EN ONTWERP VERORDENING GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ ONTWERP GEBIEDSVISIE EN ONTWERP VERORDENING GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ ONTWERP GEBIEDSVISIE EN ONTWERP VERORDENING GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ In opdracht van Opgesteld door Auteur gemeente Asten Fred Stouthart

Nadere informatie

Wroeten met VarkensNET

Wroeten met VarkensNET Wroeten met VarkensNET Doorrekening bodemenergie in de varkenshouderij (doorrekening door Maurice Ortmans, Inno+) Beschrijving Inno+ Geo-Balance systeem Zowel mensen als dieren presteren optimaal wanneer

Nadere informatie

Actualisatie gemeentelijke geurverordening gemeente Sint Anthonis. Informatieve bijeenkomst gemeenteraad maandag 14 september 2015

Actualisatie gemeentelijke geurverordening gemeente Sint Anthonis. Informatieve bijeenkomst gemeenteraad maandag 14 september 2015 Actualisatie gemeentelijke geurverordening gemeente Sint Anthonis Informatieve bijeenkomst gemeenteraad maandag 14 september 2015 Rode draad van deze toelichting In dit overleg focus op actualisatie gemeentelijke

Nadere informatie

Gesloten Varkensbedrijven

Gesloten Varkensbedrijven Gesloten Varkensbedrijven Varkenshouderij VOF Voerstraat 10 9999 AA Biggekerke Bedrijfsgegevens Klantnummer: Telefoon: Adviseur: BTWboekhouding 12345 Alle financiële cijfers zijn weergegeven exclusief

Nadere informatie

RAPPORT GEUR ONDERZOEK GEUR EN GEURONDERBOUWING

RAPPORT GEUR ONDERZOEK GEUR EN GEURONDERBOUWING RAPPORT GEUR ONDERZOEK GEUR EN GEURONDERBOUWING Plangebied Schoolstraat-Oost te Gameren Gemeente Zaltbommel Opdrachtgever: Contactpersoon: Arcadis Nederland BV mevrouw E. Timmermans-Boele Documentnummer:

Nadere informatie

BIJLAGE HOOFDLIJNEN NIEUWE AMMONIAKWETGEVING

BIJLAGE HOOFDLIJNEN NIEUWE AMMONIAKWETGEVING BIJLAGE HOOFDLIJNEN NIEUWE AMMONIAKWETGEVING Hoofdlijnen Wet ammoniak en veehouderij 1. Werkingssfeer De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) is een lex specialis ten opzichte van de Wet milieubeheer (Wm).

Nadere informatie

FAQ Verordening stikstof en Natura2000

FAQ Verordening stikstof en Natura2000 FAQ Verordening stikstof en Natura2000 v 28mei2013 De gewijzigde Verordening stikstof is op 22 maart 2013 vastgesteld door PS en op 29 maart 2013 inwerking getreden. De nadruk ligt op het toepassen van

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Berekening geuremissie contouren Boonkweg 21

Berekening geuremissie contouren Boonkweg 21 Berekening geuremissie contouren Boonkweg 21 GEMEENTE HAAKSBERGEN ZWOLLE, 28 AUGUSTUS 2008 MILCURA OVERHEIDSADVISERING B.V. HAAKSBE003VR BEREKENING GEUREMISSIE CONTOUREN BOONKWEG 21 datum 28 AUGUSTUS 2008

Nadere informatie

Basisschool! De Zevensprong

Basisschool! De Zevensprong Basisschool De Zevensprong FINANCIEEL JAARVERSLAG OUDERRAAD 2014 / 2015 Financieel Jaarverslag Schooljaar 2014-2015 Toelichting op de inkomsten Ouderbijdrage De ouderbijdrage voor het schooljaar 2014-2015

Nadere informatie

Bedrijfsbegroting naam leerling : oke

Bedrijfsbegroting naam leerling : oke 15 De bedrijfsbegroting Bedrijfsbegroting naam leerling : oke test Omschrijving melkvee Aantal eenheden Per eenheid in euro's Bruto opbrengst Saldo Totaal saldo Berekende rente per eenh. Totaal of % Waarde

Nadere informatie

Geuronderzoek. Bandijk 33 datum 7 oktober BK Lathum opsteller ing. D.J. (Dick) Hengeveld locatie Bandijk 33a telefoon

Geuronderzoek. Bandijk 33 datum 7 oktober BK Lathum opsteller ing. D.J. (Dick) Hengeveld locatie Bandijk 33a telefoon Geuronderzoek opdrachtgever VOF Den Hartog Van Beek status Definitief Bandijk 33 datum 7 oktober 2014 6988 BK Lathum opsteller ing. D.J. (Dick) Hengeveld locatie Bandijk 33a telefoon 088 888 66 61 Lathum

Nadere informatie

Onderwerp: Geurgebiedsvisie gemeente Lopik en Verordening geurhinder en veehouderij 2008

Onderwerp: Geurgebiedsvisie gemeente Lopik en Verordening geurhinder en veehouderij 2008 GEMEENTE LOPIK Raadsvergadering d.d. 21 april 2009 Nr. : 12 Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Geurgebiedsvisie gemeente Lopik en Verordening geurhinder en veehouderij 2008 Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

KLOOSTERDIJK 13 AALTEN

KLOOSTERDIJK 13 AALTEN GEURSCAN MILIEUNEUTRALE AANVRAAG HOENINKDIJK 8 EN KLOOSTERDIJK 13 AALTEN INFORMATIEBRONNEN Bij het opstellen van deze geurscan is gebruik gemaakt van de gegevens behorende bij de vigerende vergunning uit

Nadere informatie

Toezicht- en naleeftekorten bij de IPPC branche intensieve veehouderij. Onderzoek naar luchtwassystemen en het effect op de ammoniakemissie

Toezicht- en naleeftekorten bij de IPPC branche intensieve veehouderij. Onderzoek naar luchtwassystemen en het effect op de ammoniakemissie Toezicht- en naleeftekorten bij de IPPC branche intensieve veehouderij Onderzoek naar luchtwassystemen en het effect op de ammoniakemissie T o e z - en i naleeftekorten c h bij de IPPC branche intensieve

Nadere informatie

VAN DER MEER. Inwerkingtreding Besluit Huisvesting. Oosterwolde, 11 augustus 2008

VAN DER MEER. Inwerkingtreding Besluit Huisvesting. Oosterwolde, 11 augustus 2008 Inwerkingtreding Besluit Huisvesting Oosterwolde, 11 augustus 2008 Op 1 april jongstleden is het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting) inwerking getreden. Het Besluit huisvesting

Nadere informatie

: Geuronderzoek manege : Memo geurberekening en adviesgeurberekening V Stacks vergunning en advies

: Geuronderzoek manege : Memo geurberekening en adviesgeurberekening V Stacks vergunning en advies HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : Gemeente Pijnacker -Nootdorp : Ceciel Overgoor / Rein Bruinsma : BC1267-153-100 : Geuronderzoek manege : Memo geurberekening en adviesgeurberekening

Nadere informatie

Q,dbn. Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Omgevingsdienst Brabant Noord

Q,dbn. Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Omgevingsdienst Brabant Noord Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Q,dbn Omgevingsdienst Brabant Noord Op het op 1 maart 2016 door ons ontvangen verzoek om een verklaring van geen bedenkingen in

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/010201

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/010201 RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/010201 COMMISSIE Ruimte op 14 juni 2016 AGENDANUMMER: 4 Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering van: Agendanummer: p.h.: Geurverordening en gebiedsvisie

Nadere informatie

68 melkkoeien (incl vaarzen), 21 pinken, 24 kalveren Vervangingspercentage 29 %

68 melkkoeien (incl vaarzen), 21 pinken, 24 kalveren Vervangingspercentage 29 % 2. OMZET EN AANWAS De bedrijfseconomische berekening van de omzet en aanwas is een verhaal apart. Hieronder zal dat aan de hand van een voorbeeldberekening worden duidelijk gemaakt. 2.2 Voorbeeldbedrijf

Nadere informatie

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELING

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELING VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELING HOOGSTRAAT UDEN GEMEENTE Colofon Vormvrije m.e.r.-beoordeling Projectnummer: Versie: 1 Datum: 2 augustus 2016 Opdrachtnemer Agrifirm Waalkade 33 5347 KR Oss Locatie 17 Uden

Nadere informatie

5 Opstellen businesscase

5 Opstellen businesscase 5 Opstellen In de voorgaande stappen is een duidelijk beeld verkregen van het beoogde project en de te realiseren baten. De batenboom geeft de beoogde baten in samenhang weer en laat in één oogopslag zien

Nadere informatie

Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op het perceel Kollenburgweg 3 in Didam (gemeente Montferland)

Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op het perceel Kollenburgweg 3 in Didam (gemeente Montferland) Berekening V-Stacks Gebied Toepassen Wet geurhinder en veehouderij Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op het perceel Kollenburgweg 3 in Didam (gemeente Montferland) Rapportnummer 08198

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 13. Datum: 12 augustus 2014. Decosnummer: 226. E. m.borkent@dalfsen.nl T.

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 13. Datum: 12 augustus 2014. Decosnummer: 226. E. m.borkent@dalfsen.nl T. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 13 Onderwerp: Geurverordening Datum: 12 augustus 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 226 Informant: Marco Borkent E. m.borkent@dalfsen.nl

Nadere informatie

Afwezig : De heer en mevrouw Schouten-Krol (De Wind 20)

Afwezig : De heer en mevrouw Schouten-Krol (De Wind 20) Overzicht : Gespreksverslag omgevingsdialoog Locatie : Bij de familie Krol, De Wind 7 te Gemert Datum : 28 augustus 2013 Onderwerp : Buurtoverleg uitbreidingsplannen van de familie Krol Aanwezig : Dhr.

Nadere informatie

Beoordelingsrapport milieuonderdelen Verordening ruimte 2014 en Brabantse Zorgvuldigheidsscore Galgestraat 6 te Teteringen

Beoordelingsrapport milieuonderdelen Verordening ruimte 2014 en Brabantse Zorgvuldigheidsscore Galgestraat 6 te Teteringen Beoordelingsrapport milieuonderdelen Verordening ruimte 2014 en Brabantse Zorgvuldigheidsscore Galgestraat 6 te Teteringen Aan: gemeente Breda Van: Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Datum: 11 maart

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r. versie 30 november 2016

Vormvrije m.e.r. versie 30 november 2016 Vormvrije m.e.r. versie 30 november 2016 Zomerstaete Holding B.V. De heer L. Flier Provincialeweg 7d 3271 LW Mijnsheerenland Inleiding In gevallen dat een besluit of plan betrekking heeft op activiteiten

Nadere informatie

Tijdelijke duurzame energie

Tijdelijke duurzame energie Tijdelijke duurzame energie Tijdelijk Uitgewerkte businesscases voor windenergie, zonne-energie en biomassa Anders Bestemmen Tijdelijke duurzame energie Inleiding In het Corporate Innovatieprogramma van

Nadere informatie

Kostprijs volière-eieren gemiddeld 1,2 cent hoger.

Kostprijs volière-eieren gemiddeld 1,2 cent hoger. Kostprijs volière-eieren gemiddeld 1,2 cent hoger. P. van Horne, LEI gedetacheerde bij het Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij Op semi-praktijkschaal is gedurende meerdere ronden het etagesysteem

Nadere informatie

RENTABILITEITSANALYSE VARKENS. Vrints Goedele 26 mei 2015

RENTABILITEITSANALYSE VARKENS. Vrints Goedele 26 mei 2015 RENTABILITEITSANALYSE VARKENS Vrints Goedele 26 mei 2015 INHOUD 1. Prognose van het arbeidsinkomen 2. Economische resultaten Kostenstructuur Economische resultaten Vermeerdering Afmesting Gesloten bedrijven

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Registratienummer: 00538382 Datum: 20 maart 2015 Portefeuillehder: Steller: Nummer: RIB BeterBuitenGebied no. 3 Feiten en cijfers ontwikkeling veehderij Deurne N. Lemlijn

Nadere informatie

Topkoers pluimvee 2011

Topkoers pluimvee 2011 Topkoers pluimvee 2011 Familie Tok Hennenland fgdfgdf Colofon INHOUDSOPGAVE (2) Structuur van het bedrijf (3) Kritische factoren voor Financiële bedrijfsontwikkeling (4.1) Historisch overzicht technische

Nadere informatie

Bedrijfsontwikkeling-uitbreiding

Bedrijfsontwikkeling-uitbreiding Hoe kan ik mijn bedrijf slim uitbreiden? Ondernemersdag intensief 18 november 2014 Bedrijfsontwikkeling-uitbreiding Door : Jos Commissaris Adviseur Omgeving ZLTO Kern van het komende uur: Wat heb je als

Nadere informatie

Topkoers pluimvee 2010

Topkoers pluimvee 2010 Topkoers pluimvee Familie Tok Hennenland fgdfgdf Colofon INHOUDSOPGAVE (2) Structuur van het bedrijf (3) Kritische factoren voor Financiële bedrijfsontwikkeling (4) Technische kengetallen (4.1) Historisch

Nadere informatie

Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op het Landgoed Lijftogtsheide te Hengelo (Gld) (gemeente Bronckhorst)

Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op het Landgoed Lijftogtsheide te Hengelo (Gld) (gemeente Bronckhorst) Geurberekening Toepassen Wet geurhinder en veehouderij Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op het Landgoed Lijftogtsheide te Hengelo (Gld) (gemeente Bronckhorst) Rapportnummer 15811 Zevenaar,

Nadere informatie

Quick Scan Wet geurhinder en veehouderij

Quick Scan Wet geurhinder en veehouderij Quick Scan Wet geurhinder en veehouderij Bouwplanlocaties Eindseweg Utrechtse Heuvelrug, Overberg Milieudienst Zuidoost-Utrecht Juli 2009 UHR01011/ 3392 opgesteld door beoordeeld door FVe EGr akkoord INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Wnb hfdst 2 gebieden Artikel 2.7 lid 2 en 3, artikel 2.8 lid 3 en lid 9 en artikel 1.13 Wet natuurbescherming en artikel 2.7 Besluit

Nadere informatie

Pluimvee Relatiedag Integrale oplossing voor rendement

Pluimvee Relatiedag Integrale oplossing voor rendement Pluimvee Relatiedag Integrale oplossing voor rendement Deze presentatie wordt gepresenteerd door: Iman de Zwarte Milieuspecialist Jan van den Brink Pluimveespecialist Erik den Besten Technisch directeur

Nadere informatie

GEBIEDSVISIE VERKLEINEN VASTE AFSTANDEN 2016 GEMEENTE HELMOND

GEBIEDSVISIE VERKLEINEN VASTE AFSTANDEN 2016 GEMEENTE HELMOND GEBIEDSVISIE VERKLEINEN VASTE AFSTANDEN 2016 GEMEENTE HELMOND 20 SEPTEMBER 2016-2 - GEBIEDSVISIE VERKLEINEN VASTE AFSTANDEN GEMEENTE HELMOND In opdracht van Gemeente Helmond Opgesteld door Auteur Anita

Nadere informatie

Bijlage 1: Dieraantallen en -categorieën en invoergegevens referentiesituatie, beoogd en alternatief

Bijlage 1: Dieraantallen en -categorieën en invoergegevens referentiesituatie, beoogd en alternatief Bijlage 1: Dieraantallen en -categorieën en invoergegevens referentiesituatie, beoogd en alternatief In deze bijlage zijn voor de referentiesituatie, de beoogde situatie en het alternatief de dieraantallen

Nadere informatie

GESPREKSVERSLAG/AFSPRAKENLIJST

GESPREKSVERSLAG/AFSPRAKENLIJST GESPREKSVERSLAG/AFSPRAKENLIJST Datum : 13 januari 2010 Raadszaal gemeente Haaren Gesprekspartners : Namens de gemeente: Arnoud van der Pol, Wouter van de Vendel. Namens de buurtbewoners: De heer Kees de

Nadere informatie

Geuronderzoek nieuw te realiseren woning. Kievitsham GE Hoenzadriel

Geuronderzoek nieuw te realiseren woning. Kievitsham GE Hoenzadriel Geuronderzoek nieuw te realiseren woning Kievitsham 66 5333 GE Hoenzadriel Geuronderzoek realisatie woning Kievitsham 66 5333 GE Hoenzadriel Rapportnummer: Naam opdrachtgever: M154108.001/TCR de heer

Nadere informatie

RECENTE EVOLUTIES IN HET VLAAMSE GEURBELEID

RECENTE EVOLUTIES IN HET VLAAMSE GEURBELEID RECENTE EVOLUTIES IN HET VLAAMSE GEURBELEID Bijdrage van LNE afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid VEMIS platform BELEID, 19 juni 2012 Topics 1. IMPACT 2. MER RL-BOEK Lucht actualisatie

Nadere informatie

Energie Praktijkcentrum Sterksel. Mart Smolders bedrijfsleider Praktijkcentrum Sterksel

Energie Praktijkcentrum Sterksel. Mart Smolders bedrijfsleider Praktijkcentrum Sterksel Energie Praktijkcentrum Sterksel Mart Smolders bedrijfsleider Praktijkcentrum Sterksel Programma indien akkoord Rendement energie De cijfers en trends De open deuren De ontwikkelingen Volgens belofte tijdens

Nadere informatie

GEURBEOORDELING BESTEMMINGSPLANWIJZIGING T.b.v. Nieuwbouw Hotel van der Valk te Uden

GEURBEOORDELING BESTEMMINGSPLANWIJZIGING T.b.v. Nieuwbouw Hotel van der Valk te Uden GEURBEOORDELING BESTEMMINGSPLANWIJZIGING T.b.v. Nieuwbouw Hotel van der Valk te Uden Colofon opdrachtgever : Gemeente Uden locaties : Plangebied Uden Noord rapportnummer : 000806 status : Definitief datum

Nadere informatie

Kiplekker Topklimaat

Kiplekker Topklimaat Kiplekker Topklimaat Symposium 3 februari 2015 Arvalis Jan Rutten Adviseur Intensieve veehouderij, Milieu en Vergunningen 06-20995446 jrutten@arvalis.nl Kiplekker Topklimaat Wet- en regelgeving: Wat moeten

Nadere informatie

Rode draad van deze toelichting

Rode draad van deze toelichting Rode draad van deze toelichting Achtergronden van de wetgeving Gemeentelijke geurnormen Aanhoudingsbesluit en actualisatie gemeentelijke geurverordening Ontwikkelingen regelgeving Achtergronden van de

Nadere informatie

Bedrijfsplan Lokaalweg BC Klarenbeek

Bedrijfsplan Lokaalweg BC Klarenbeek Bedrijfsplan Lokaalweg 10 7381 BC Klarenbeek Bedrijfsplan i.v.m. het voornemen om de varkenshouderij op de locatie Lokaalweg 10 te Klarenbeek uit te breiden. Opgesteld door: Ing. T. van de Beek Juni 2009

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Nummer:. de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 14 april 2015

Gemeente Boxmeer. Nummer:. de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 14 april 2015 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot instemming met de ontwerp-geurgebiedsvisie gemeente Boxmeer 2015 en de ontwerp-verordening geurhinder en veehouderij Boxmeer 2015. Nummer:. AAN de Raad van de gemeente

Nadere informatie

Tot 10 euro extra per vleesvarken dankzij een goede eindbeer! Sander Palmans, Steven Janssens, Sam Millet, Jef Van Meensel

Tot 10 euro extra per vleesvarken dankzij een goede eindbeer! Sander Palmans, Steven Janssens, Sam Millet, Jef Van Meensel Tot 10 euro extra per vleesvarken dankzij een goede eindbeer! Sander Palmans, Steven Janssens, Sam Millet, Jef Van Meensel Hoe belangrijk is de keuze van de eindbeer voor de uiteindelijke bedrijfsresultaten?

Nadere informatie

Aanvullend stikstofdepositieonderzoek Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente Projectnr. 269089 28 mei 2014, revisie 01

Aanvullend stikstofdepositieonderzoek Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente Projectnr. 269089 28 mei 2014, revisie 01 Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Aanleiding en doelstelling... 2 2.1 Aanleiding... 2 2.2 Doelstelling... 2 3 Scenario's stikstofdepositieonderzoek... 2 4 Resultaten... 3 5 Conclusies... 3 1 Inleiding De

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning Agrarische sectortevens

WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning Agrarische sectortevens WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning Agrarische sectortevens beschrijving ROBA Advies B.V. Florijn 4 Postbus 330 5750 AH Deurne tel. 0493-326030 fax. 0493-311939 1 Inrichting 1.1 Algemene gegevens Aanleiding:

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. : 30 maart 2017 Agendanr.: : Bouwen, wonen en milieu

Raadsvergadering d.d. : 30 maart 2017 Agendanr.: : Bouwen, wonen en milieu Raadsvergadering d.d. : 30 maart 2017 Agendanr.: Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Wethouder S.C.A. Luijten Wethouder M.M. Kuijken Onderwerp : vaststellen Verordening geurhinder en

Nadere informatie

4.3. Fijn stof en NO 2

4.3. Fijn stof en NO 2 geurgevoelige objecten in het buitengebied, die volgens de Wgv beschermd moeten worden, is dus 8,0 Ou en voor geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom is deze 2,0 Ou. De geuremissie van het bedrijf

Nadere informatie

BIJLAGE 5 DIMENSIONERINGSPLANNEN

BIJLAGE 5 DIMENSIONERINGSPLANNEN BIJLAGE 5 DIMENSIONERINGSPLANNEN Bijlagen bij de toelichting wijzigingsplan, 5388 CX Nistelrode NL.IMRO.1721.WPKantje37-ow01 Locatie : Datum : 15-09-2015 In onderstaande beschrijving en tabellen is de

Nadere informatie

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 1 Aanleiding en samenvatting In 2015 heeft toenmalig staatssecretaris Dijksma van EZ fosfaatrechten voor de melkveehouderij

Nadere informatie

Op weg naar een zorgvuldige veehouderij in 2020 Ruimte voor initiatieven? Die moet je verdienen!

Op weg naar een zorgvuldige veehouderij in 2020 Ruimte voor initiatieven? Die moet je verdienen! Op weg naar een zorgvuldige veehouderij in 2020 Ruimte voor initiatieven? Die moet je verdienen! De samenleving stelt steeds hogere eisen aan de productie van vlees. Smaak en prijs zijn niet meer maatgevend.

Nadere informatie

Onderzoek geurbelasting. Opdrachtgever: maatschap Otten Parallelweg PB IJSSELMUIDEN. Datum: 15 november Status: definitief (aangepast)

Onderzoek geurbelasting. Opdrachtgever: maatschap Otten Parallelweg PB IJSSELMUIDEN. Datum: 15 november Status: definitief (aangepast) Onderzoek geurbelasting Opdrachtgever: maatschap Otten Parallelweg 2 8271 PB IJSSELMUIDEN Locatie: Het Tussenland Datum: 15 november 2012 Status: definitief (aangepast) Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OV

Omgevingsvergunning OV Omgevingsvergunning OV 20130168 Aanvraag Op 06 december 2013 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een varkenshouderij (OBM) op het adres Hennesweg 41 te Ospel.

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

UIT Datum: 14 maart 2017 M. Scholtes / R. Nijdam/ S. van Dam Onderwerp:

UIT Datum: 14 maart 2017 M. Scholtes / R. Nijdam/ S. van   Dam Onderwerp: / r^/0i Gemeente Meierijstad De heer C. van den Boogaard Postbus 10.001 5460 DA VEGHEL Kenmerk: Behandeld door: UIT-17038236 Datum: 14 maart 2017 M. Scholtes / R. Nijdam/ S. van E-mail: m.scholtes@ggdgmv.nl

Nadere informatie

Analyse Megastallen en Megabedrijven 2005, 2010 en 2013

Analyse Megastallen en Megabedrijven 2005, 2010 en 2013 Analyse Megastallen en 2005, 2010 en 2013 Edo Gies, m.m.v. Han Naeff en Jaap van Os Alterra Wageningen UR 12 februari 2015 Inleiding Milieudefensie wil inzicht in de ontwikkelingen van het aantal megastallen

Nadere informatie

Geurregelgeving veehouderij en doorwerking in de RO

Geurregelgeving veehouderij en doorwerking in de RO Fred Stouthart Geurregelgeving veehouderij en doorwerking in de RO VNG studiedag Naar een beter buitengebied 9 maart 2017 Stadhuis Eindhoven Geurregelgeving Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) - Activiteitenbesluit

Nadere informatie