Stellingname bij omgaan met verschillen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stellingname bij omgaan met verschillen"

Transcriptie

1 Stellingname bij omgaan met verschillen R. Keijzer, M. Kool & W. Uittenbogaard Panama/Freudenthal Instituut, Utrecht Hogeschool Domstad, Utrecht 1 inleiding Op een gure woensdagmiddag in januari discussieerden deelnemers aan de 21 ste Panama-conferentie in practicumgroepen over omgaan met verschillen tussen leerlingen in het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool. De levendige en soms verhitte discussie resulteerde in een groot aantal stellingen, waarvan een deel nog diezelfde avond een rol speelde in een forumdiscussie. Gezien de lengte en vormgeving van de forumdiscussie was het onmogelijk om alle stellingen aan bod te laten komen. Begrijpelijk, maar wel spijtig volgens verschillende deelnemers, die van mening waren dat mooie opbrengsten uit de practica en prikkelende stellingen over de kern van de problematiek tijdens de grote forumdiscussie niet voldoende aan bod waren gekomen. In sommige practicumgroepen was zo geanimeerd en productief gediscussieerd dat het jammer zou zijn als de opbrengst daarvan tussen wal en schip zou raken. Als auteurs van dit artikel hebben we de taak op ons genomen om de resultaten van de discussies in de practica alsnog te ordenen en te presenteren. We moesten daarbij uiteraard toch weer keuzen maken en op zoek gaan naar een geschikt ordeningsprincipe om de rijke en diverse opbrengsten enigszins overzichtelijk te rangschikken. Alle geproduceerde stellingen overziend kwam duidelijk naar voren dat het omgaan met verschillen in de reken-wiskundeles gekenmerkt wordt door drie dilemma s. Zowel leerkrachten, leerlingen als methodeschrijvers moeten beslissingen nemen in het omgaan met deze tweestrijd. De stellingen uit de practica illustreren de dilemma s en kunnen met elkaar de problematiek van het omgaan met verschillen verhelderen en mogelijk zicht op oplossingen bieden. 67

2 R. Keijzer, M. Kool & W. Uittenbogaard 2 het dilemma van de leerkracht In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw kozen mechanistische reken-wiskundemethoden als Naar Aanleg en Tempo, Niveaucursus rekenen en Naar Zelfstandig Rekenen voor een didactiek, waarbij rekenwiskundige vaardigheden door langdurig oefenen werden ingeslepen; eerst in kale sommen en in enkele gevallen later in eenvoudige toepassingen. Aan de verschillen tussen de kinderen werd recht gedaan door ze zelfstandig te laten werken. Deze differentiatievorm noemen we tegenwoordig tempodifferentiatie. Goede rekenaars rekenden sneller en gingen dus vlot door de stof heen. In het laatste leerjaar resulteerde dit dikwijls in enkele boekjes voorsprong op de zwakke rekenaars. De laatstgenoemden leerden in deze situatie vooral dat het vervelend was om met rekenen bezig te zijn. Het gestelde doel, in hoog tempo sommen maken, bereikten ze nooit. Het rekenwerk was voor hen weinig herkenbaar, had nauwelijks betekenis en werd daarom vooral ervaren als dagelijks strafwerk. Als reactie op dit betekenisloze rekenen ontstond rond 1970 het realistisch reken-wiskundeonderwijs (Treffers, 1987). Door het ontwerpen van uitdagende contexten werd het rekenen leuker en betekenisvoller gemaakt. Leerlingen die van deze vernieuwing mochten profiteren voelden zich uitgedaagd om zelf reken-wiskundige constructies te produceren. Ontwikkelaars gebruikten de eigen aanpakken van leerlingen om tot theorievorming te komen over het geven van reken-wiskundeonderwijs. Binnen deze theorie in ontwikkeling kreeg ook het omgaan met verschillen tussen leerlingen een plaats. In het onderwijs zou moeten worden gedifferentieerd naar aanpak en niveau. Dat zou vorm moeten krijgen tijdens klassikale interactie, waarbij alle leerlingen op hun eigen niveau met eenzelfde probleem aan de slag zijn. De verschillen in aanpak en niveau die de leerlingen tentoonspreiden vormen de motor van het reken-wiskundeonderwijs. De leerlingen leren van en met elkaar. Ze verwoorden hun aanpakken, vergelijken die met elkaar en komen zo tot niveauverhoging. Zwakke rekenaars maken zich de efficiënte oplossingsmanieren van sterke rekenaars eigen en sterke rekenaars worden zich door het verwoorden van hun aanpakken meer bewust van hun werkwijze en ontwikkelen vervolgens nog handigere strategieën. Zo wordt aan alle leerlingen recht gedaan omdat iedereen meegroeit met de groep waarin steeds meer geavanceerde oplossingen naar voren komen. Leerkrachten die aldus te werk gaan en dus leerlingen de kans geven hun eigen oplossingen te ontwikkelen, geven invulling aan het realistisch reken-wiskundeonderwijs, zoals dat oorspronkelijk bedoeld is. Echter, er kunnen ook problemen ontstaan. De verschillen tussen de leerlingen kun- 68

3 Stellingname bij omgaan met verschillen nen te groot worden, zodat ze elkaar niet meer begrijpen en klassikale interactie nauwelijks nog zin heeft (vgl. Keijzer, 2003). Wat voor zwakke rekenaars nog een probleem is, blijkt glashelder te zijn voor sterke rekenaars. Het werken aan eenzelfde vraagstuk lijkt in die situatie vooral de sterke rekenaars af te remmen en maakt dat het onderwijs voor de zwakste rekenaars nauwelijks meer te volgen is. De leerkracht die kiest voor klassikale interactie, omdat een gesprek tussen leerkracht en leerlingen over een wiskundig probleem in veel gevallen veel kan opleveren, kan in sommige situaties ervaren dat zo n gesprek niets uithaalt. Dan staat hij voor het dilemma: toch kiezen voor klassikale interactie of terugvallen op andere werkvormen? In de praktijk van het realistisch reken-wiskundeonderwijs worden klassikale momenten afgewisseld met individueel werken of werken in groepjes. Het gesprek in de klas kan zich dan richten op problemen waar (vrijwel) alle leerlingen op hun eigen niveau aan kunnen werken. En wanneer de sterke rekenaars snel aan de slag kunnen, kan de leerkracht zich concentreren op de vragen van de anderen (vgl. Huitema, 2002). Klassikale interactie kan zo - met nadrukkelijke inzet van de leerkracht - de motor achter het tot mathematiseren brengen van de leerlingen blijven. De leerkracht die weloverwogen gebruikmaakt van pragmatische oplossingen, kan blijven kiezen voor interactie zonder op een doodlopend spoor terecht te komen. 3 het dilemma van de methodeschrijver Methodeschrijvers nemen hun verantwoordelijkheid. Ze erkennen dat het voor de leerkracht niet eenvoudig is om altijd recht te doen aan de niveauverschillen tussen leerlingen en vinden dat de methode hierin steun moet bieden. De handreikingen die de methoden bieden zijn zeer divers. De ene methode biedt stof voor frequente, korte interactieve gesprekken, waaraan alle leerlingen hun eigen steentje kunnen bijdragen. De andere methode suggereert een instructietafel voor verlengde instructie aan zwakke rekenaars, sommige methoden bieden toetsen gevolgd door verrijkings- of herhalingsstof, andere verstrekken extra materiaal voor (hoog)begaafde rekenaars, soms schrapt een methode bepaalde delen van doelstellingen voor zwakke leerlingen, elders geeft men het advies om de betere leerlingen minder oefensommen te laten maken. De docentenhandleidingen die bij de verschillende methoden horen, zijn al net zo divers als de methoden zelf, zeker als het gaat om omgaan met verschillen. Zo zijn er bijvoorbeeld handleidingen waarin de leerkracht tot in detail kan vinden welke verschil- 69

4 R. Keijzer, M. Kool & W. Uittenbogaard lende oplossingsmanieren de leerlingen mogelijk zullen hanteren, gevolgd door suggesties om daarop in te gaan. Het gevolg is dat dergelijke handleidingen zo dik zijn geworden dat de beginnende leerkracht erin verdwaalt en de ervaren leerkracht ze met een vermoeid dit is te veel van het goede terzijde schuift. Maar methodeschrijvers die voor een dunne, compacte handleiding kiezen krijgen het verwijt dat ze te weinig rekening houden met verschillen tussen leerlingen. Zie hier het dilemma van de methodeschrijver. Het is per definitie onmogelijk een methode en een docentenhandleiding te schrijven die aansluiten bij iedere afzonderlijke leerkracht, elke individuele leerling en iedere unieke klassensituatie. Toch zijn er veel leerkrachten die wel goed rekenles geven en wel recht doen aan verschillen tussen hun leerlingen. Dat zijn leerkrachten die de methode niet krampachtig volgen, maar ermee kunnen spelen. Deze leerkrachten hebben enerzijds voldoende houvast aan hun methode om met hun klas de uitgestippelde, lange leerlijnen te volgen, maar bezitten anderzijds voldoende kennis, ervaring, souplesse en zelfvertrouwen om de methode naar hun hand te zetten en aan te passen aan hun leerlingen. Als er zich problemen voordoen, zijn zij in staat om waar nodig delen in de methode te schrappen, te vervangen, uit te breiden, enzovoort. Zij kennen de doelen die ze willen bereiken, ze kennen hun leerlingen en hun methode. Dankzij dit vakmanschap weten ze rekenonderwijs te realiseren waarin verschillen tussen leerlingen geen probleem zijn, maar een verrijking vormen voor de klassikale interactie. 4 het dilemma van de leerling Hoe kijken leerlingen naar hun onderlinge niveauverschillen? Vroeger was het glashelder welke klasgenoten goed waren in rekenen. De sterke rekenaars lagen immers bladzijden, soms zelfs boeken, voor op de zwakke rekenaars. Dat was natuurlijk een pijnlijke zaak voor de zwakke rekenaar, die naarmate de achterstand groter werd steeds minder gemotiveerd raakte. Tegenwoordig worden er in de rekenles gezamenlijke interactieve leergesprekken gehouden, waarbij iedereen met hetzelfde vraagstuk bezig is en ieders bijdrage welkom is. Dat komt op het eerste gezicht een stuk vriendelijker over. Toch zijn ook hier de verschillen tussen sterke en zwakke rekenaars al snel duidelijk voelbaar en zichtbaar. De aanpakken van de sterke rekenaars krijgen, hoe subtiel men daar ook mee omgaat, doorgaans meer waardering dan de omslachtige aanpakken van zwakke leerlingen. 70

5 Stellingname bij omgaan met verschillen Vooral de laatstgenoemden worden gestimuleerd hun oplossingsmanier efficiënter te maken. Na een aantal ervaringen zal bij hen het enthousiasme of het zelfvertrouwen om hun aanpak te verwoorden afnemen. Waarom zouden ze telkens weer hun nek uitsteken als de leerkracht vraagt: Wie heeft het nog op een andere manier gedaan? Laat de slimme leerlingen dat maar vertellen, die hebben daar meestal veel meer succes mee. Het is bovendien voor een zwakke rekenaar vaak erg moeilijk om precies te verwoorden wat hij gedaan en hoe hij gedacht heeft. Het is helemaal niet zo leuk om regelmatig van een klasgenoot te horen te krijgen dat er een fout in je aanpak zit. En mocht dat laatste eens een keer niet het geval zijn, dan wordt jouw aanpak toch dikwijls na vergelijking met andere aanpakken in de klas afgeserveerd met: Mooi, maar toch niet zo handig als de oplossing van Als de meester of juf vraagt hoe jij het gedaan hebt, kun je maar het beste de veilige weg kiezen en wijzen op een handige oplossing van de sterkste rekenaar. Zelfs al weet een leerling dat het leerzaam kan zijn om de eigen aanpak ter discussie te stellen, het is toch veiliger en beter voor de gemoedsrust als je tijdens de klassikale interactie zoveel mogelijk je snor drukt. Zie hier het dilemma van de zwakke leerling. Gelukkig zijn er veel leerkrachten die dit dilemma erkennen en tijdig herkennen. Zij proberen in hun rekenles een veilig klassenklimaat te creëren waarin alle leerlingen zich gewaardeerd voelen. Zij kennen hun leerlingen, houden de zwakke rekenaars extra in de gaten en benutten kansen om ook hen succeservaringen te bezorgen. Tijdens het individueel werken kijken ze goed naar hun aanpakken en als die correct zijn of goede elementen bevatten, krijgen de zwakke leerlingen het eerst het woord in de klassikale nabespreking, nog voordat de sterke rekenaars weer het gras voor hun voeten hebben weggemaaid. Op andere momenten gaan deze leerkrachten met de klas op zoek naar zoveel mogelijk verschillende aanpakken zonder daar im- of expliciet een waardeoordeel op te plakken. Een leerkracht manoeuvreert zo tussen het zoeken naar efficiënte oplossingen en pedagogisch welbevinden. Hij weet hoe een zwakke leerling tussen wal en schip kan raken en heeft gelukkig veel middelen in huis om dat te voorkomen. 5 balans Omgaan met verschillen tussen leerlingen is niet eenvoudig, maar wie zich bewust is van de klippen kan eromheen laveren. Die is in staat om een goede balans te vinden tussen soms met z n allen en soms in kleinere groe- 71

6 R. Keijzer, M. Kool & W. Uittenbogaard pen. Die is in staat om in plaats van het slaafs volgen van de methode, deze op gezette tijden naar zijn klas te zetten. Die is in staat om kansen te benutten waarbij elke leerling op z n tijd een succeservaring heeft. Een leerkracht die de dilemma s van het omgaan met verschillen kent, ziet daarin hopelijk een uitdaging om op zoek te gaan naar kansen op groei voor iedereen. Het bladeren door en praten over de stellingen die tijdens het conferentiepracticum waren bedacht, zet aan het denken. Zo verging het ons in elk geval en zo ontstond dit artikel over de drie dilemma s van het omgaan met verschillen. We willen de lezers graag de mogelijkheid bieden om ook zelf geïnspireerd of uitgedaagd te worden door de stellingen. Daarom zijn ze in een bijlage bij dit artikel opgenomen. 1 We hopen dat ook u erdoor aan het denken wordt gezet. Het zoeken naar reacties op of nuanceringen van de geformuleerde stellingen dwingt tot explicitering van doelen in het onderwijs en tot het maken van geschikte keuzen, waarmee u de (eigen) theoretische noties rond het realistisch reken-wiskundeonderwijs kunt verfijnen. noot 1 Wij danken alle deelnemers aan de 21 ste Panama-conferentie voor hun in stellingen geconcretiseerde inbreng. literatuur Huitema, S. (2002). Interactie en de dilemma s van de leerkracht. Differentiatie in interactie. In: R. Keijzer & W. Uittenbogaard (red.). Interactie in het reken-wiskundeonderwijs. Utrecht: Panama/Freudenthal Instituut, Keijzer, R. (2003). Teaching formal mathematics in primary education - fraction learning as mathematising process. Utrecht: CD-β press. Treffers, A. (1987). Three dimensions. A model of Goal and Theory Description in Mathematics Instruction - the Wiskobas Project. Dordrecht: Reidel Publishing Company. 72

7 Stellingname bij omgaan met verschillen bijlage: alle stellingen leerprocessen van leerlingen Bij een slecht gekozen model (dat wil zeggen een model dat niet op een natuurlijke wijze voortvloeit uit de context) zullen zwakke leerlingen vroegtijdig afhaken. De methode moet een kind de ruimte bieden om dat model in te zetten dat het beste bij hem of haar past. Het naast elkaar moeten hanteren van verschillende modellen is te onduidelijk voor zwakke leerlingen. De mate waarin een leerling de beschikking heeft over verschillende modellen is de belangrijkste succesfactor voor zijn en/of haar rekenniveau. Een te snelle overgang van context naar een cijfermatige weergave bij procenten vergroot de verschillen tussen kinderen in nadelige zin. Aan het leren hanteren van modellen moet concreet handelen voorafgaan. doelen in het reken-wiskundeonderwijs Het reken-wiskundeonderwijs in de basisschool dient voor onderdelen als procenten differentiële einddoelen te hanteren: contextgebonden rekenen in concrete situaties, rekenen met modellen en formeel rekenen. Het begrip en inzicht in procenten is belangrijker voor leerlingen in groep 7 en 8 dan het snel en vaardig leren rekenen met procenten. Zwakke rekenaars moet je niet lastigvallen met procenten. Realistisch reken-wiskundeonderwijs is niet realiseerbaar met spraaktaalgestoorde leerlingen, omdat dit een beroep doet op hun zwakte, te weten interactief leren. rol van de leerkracht Een leerkracht met onvoldoende reken-wiskundige vaardigheid en didactische kennis dient reken-wiskundige verschillen van kinderen ten aanzien van vaardigheden en kennis te mijden en/of te negeren. Wanneer deze leerkracht daarop zou ingaan zou dit leiden tot chaos bij de leerlingen. Goed recht doen aan en goed gebruikmaken van verschillen is volledig afhankelijk van de (goede) leerkracht. Methoden kunnen hierbij behulpzaam zijn door een breed scala aan verschilhulpmiddelen te bieden. Echter: hoe goed een methode ook is: niets daarvan functioneert zonder een goede verschillenminnende reken-wiskundeleerkracht. 73

8 R. Keijzer, M. Kool & W. Uittenbogaard inrichting van het onderwijs We moeten leren verschillen te accepteren. Dat betekent tevens dat we kinderen meer moeten observeren om na te gaan welke modellen zij ontwikkelen. We moeten veel meer uitgaan van informele rekenkennis met betrekking tot procenten en niet altijd teruggaan naar de leergang procenten. Alle verschillende verschijningsvormen van procenten moeten apart van elkaar behandeld worden. Tegelijk behandelen levert slechts verwarring op. Het begrijpen van procenten is belangrijker dan het rekenen ermee. Dit laatste past beter binnen het voortgezet onderwijs. Een sterk element bij de introductie van procenten is de omgeving van het kind. De methode moet daarom dan maar even niet gebruikt worden. In veel lessen moeten opdrachten voor kleine groepjes voorkomen om de interactie tussen leerlingen onderling te stimuleren. Zelfstandig werken is nodig om aan niveauverschillen tegemoet te komen. Als het model niet duidelijk is, ga dan terug naar handelen. mogelijkheden van methoden Een methode kan een minimumprogramma weergeven en meer niet. Het is niet de taak van de methode om aan te geven hoe je met verschillen omgaat. Een methode voegt weinig toe aan de informele kennis van leerlingen en vormt op die manier vooral een blokkade voor de verdere ontwikkeling. Een methode (welke dan ook) kan geen recht doen aan het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Het concept methode sluit dat zelfs uit. Alleen zonder methode kun je echt omgaan met verschillen. Als leerkracht leer je meer rekening houden met verschillen zonder methode. Het is voor uitgevers commercieel niet aantrekkelijk om specifiek materiaal te ontwikkelen voor kinderen met een handicap op het gebied van cognitie of spraak en taal. Schaf de leerlingenboeken af en doe de oriëntatie op een open manier die tegemoet komt aan verschillen tussen leerlingen en die deze verschillen benut. taak voor methodeschrijvers Algemeen De verschillen tussen zwakke en sterke rekenaars worden in de metho- 74

9 Stellingname bij omgaan met verschillen den te weinig uitgebuit. Methodeschrijvers zouden zich bij procenten meer moeten richten op het hoe? dan op het wat? Het formuleren van minimumdoelen is overbodig. Uitgevers van methoden zouden zich meer bezig moeten houden met het aanleveren van concrete leermiddelen bij de methodeboekjes. Een moderne reken-wiskundemethode dient zo te zijn samengesteld, dat deze tevens geschikt is voor het speciaal basisonderwijs. Een adaptieve reken-wiskundemethode moet digitaal zijn, niet alleen als extra materiaal maar integraal. Bij de pogingen van methodeschrijvers om rekening te houden met verschillen tussen leerlingen, wordt te weinig gericht gewerkt aan methodieken/materialen/strategieën voor leerlingen met een relatief lichte handicap (zoals taalproblemen, algemeen beperkte cognitieve mogelijkheden, andere diverse leerproblemen en stoornissen); er zou meer en beter specifiek materiaal voor leerlingen die dreigen uit te vallen ontwikkeld moeten worden. Methoden richten zich te veel op hapklare brokken. Modellen en niveaus Methoden zijn te sturend bij de eerste oriëntatie op een nieuw onderwerp. Er is in methoden geen aandacht voor de aansluiting op informele kennis en werkwijzen van kinderen, het samen met kinderen ontwikkelen van een model van en op basis hiervan het werken aan niveauverhoging (model voor ). Door te snelle introductie van een model worden verschillen te vroeg gereduceerd, zodat de verschillen in begripsvorming onvoldoende zijn verkend en doorleefd. Alle kinderen moeten de kans krijgen om hun eigen modellen te ontwikkelen in plaats van daartoe gedwongen te worden door de methode. Ontwikkeling van kinderen, ook op het gebied van rekenen-wiskunde, loopt langs verschillende lijnen en in een verschillend tempo. Methoden moeten niet ingaan op verschillen, zeker niet te vroeg. Gun kinderen de tijd om zich te ontwikkelen. Een goede methode geeft voldoende (differentiatie)materiaal om verschillen tussen leerlingen dagelijks tot hun recht te laten komen. De huidige reken-wiskundemethoden zijn ongeschikt voor hoogbegaafde en (zeer) zwakke rekenaars. De gangbare methoden besteden geen aandacht aan het ontwikkelen van eigen constructies bij zwakke leerlingen. De methode De wereld in getallen sluit verreweg het beste aan bij de 75

10 R. Keijzer, M. Kool & W. Uittenbogaard verschillende niveaus van de kinderen. In methoden zou structureel aandacht besteed moeten worden aan het ontwikkelen van zelfbedachte modellen. Methode als hulp voor de leerkracht Een methode zou ook tegemoet moeten komen aan verschillen tussen leerkrachten. De huidige methoden gaan niet uit van een kind-eigen context, maar zijn te veel voorschrijvend. Methoden moeten meer handreikingen geven voor de leerkracht, bijvoorbeeld hoe hij de leerlingen hun dagelijks leven kan laten onderzoeken met rekenvragen, want daar beginnen de verschillen. 76

ʻIk heb het niet verstaan, kunt u het nog een keer uitleggen?ʼ

ʻIk heb het niet verstaan, kunt u het nog een keer uitleggen?ʼ ʻIk heb het niet verstaan, kunt u het nog een keer uitleggen?ʼ Verlengde instructie nader bekeken Ceciel Borghouts 21 januari 2011 Indeling van de lezing Wat verstaat men onder (verlengde) instructie?

Nadere informatie

Rekenen-wiskunde op de basisschool

Rekenen-wiskunde op de basisschool Rekenen-wiskunde op de basisschool Reken-wiskundedidactiek Marc van Zanten 12392_Rekenen-wiskunde bijlage.indd 1 13-05-11 14:57 3 Vakdidactiek rekenenwiskunde Vakdidactiek rekenen-wiskunde bestaat uit

Nadere informatie

Zwakke rekenaars betrekken bij klassikale instructie

Zwakke rekenaars betrekken bij klassikale instructie Zwakke rekenaars betrekken bij klassikale instructie 23 januari 2013 13.30 16.00 uur Berber Klein Orthopedagoog & docent speciale onderwijszorg Vrije Universiteit: faculteit psychologie en pedagogiek b.klein@vu.nl

Nadere informatie

Differentiatie en motivatie in de rekenles

Differentiatie en motivatie in de rekenles Starter Ieder heeft een kaartje (hetzij breuk/hetzij kommagetal) Eerste doel: drie rijen: 1x breuken en 2x kommagetallen op volgorde. Eerste stap: Zoek je beide buren Tweede stap: Ga op volgorde van klein

Nadere informatie

Alles over. Reken zeker. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Reken zeker. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Nationaal congres Taal en Lezen. 15 oktober 2015 Effectief spellingonderwijs WWW.CPS.NL

Nationaal congres Taal en Lezen. 15 oktober 2015 Effectief spellingonderwijs WWW.CPS.NL Nationaal congres Taal en Lezen 15 oktober 2015 Effectief spellingonderwijs WWW.CPS.NL Contactgegevens Tseard Veenstra t.veenstra@cps.nl 06 55168626 Is spellingonderwijs nog relevant als we met behulp

Nadere informatie

31 Rekenonderwijs: traditioneel of realistisch. 1 Inleiding

31 Rekenonderwijs: traditioneel of realistisch. 1 Inleiding DC 31 Rekenonderwijs: traditioneel of realistisch 1 Inleiding Het rekenonderwijs is in de laatste vijfentwintig jaar veranderd. De traditionele methode is aan de kant geschoven en het realistisch rekenen

Nadere informatie

DE WERELD IN GETALLEN DIGITAAL

DE WERELD IN GETALLEN DIGITAAL DE WERELD IN GETALLEN DIGITAAL Rekenen Groep 3 tot en met 8 De wereld in getallen Digitaal 1 lnhoud De methode Waarom De wereld in getallen Digitaal? 2 lnhoud en didactiek Zorgvuldige opbouw en beproefde

Nadere informatie

De rekenmethode telt (2)

De rekenmethode telt (2) De rekenmethode telt (2) Adri Treffers Marja van den Heuvel-Panhuizen De actuele rekendiscussie Anders dan vaak wordt gesuggereerd, kan het traditionele rekenonderwijs niet onder het ene hoedje van het

Nadere informatie

De referentieniveaus en De wereld in getallen

De referentieniveaus en De wereld in getallen De referentieniveaus en De wereld in getallen Vanaf augustus 2010 is de wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van toepassing. Voor het basisonderwijs zijn daarmee de referentieniveaus 1F (fundamenteel)

Nadere informatie

Groep 7 en 8. Doelen Leerdoelen technisch lezen eind groep 8

Groep 7 en 8. Doelen Leerdoelen technisch lezen eind groep 8 Groep 7 en 8 Doelen Leerdoelen technisch lezen eind groep 8 85-95 % van de leerlingen beheerst AVI-plus 90% beheerst A t/m D-niveau op de DMT leerlingen lezen vlot woorden en zinnen leerlingen richten

Nadere informatie

Rekenen in de onderbouw

Rekenen in de onderbouw 2012 Rekenen in de onderbouw Alle kinderen kunnen leren rekenen. Het is vooral de manier waarop het rekenonderwijs wordt gegeven, die bepaalt hoe succesvol leerlingen zijn. Welke vaardigheden heeft de

Nadere informatie

Samen rekenen... alleen!

Samen rekenen... alleen! veel Inside 2-99 Samen rekenen... leuker dan alleen! Rekenen met een tutor: wat wil je nog meer? Agnes Vosse Dit artikel is eerder gepubliceerd in Willem Bartjens, jaargang 17, januari 1998 1. Inleiding

Nadere informatie

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde De bedoeling van dit document is leerkrachten handvatten te geven bij het inpassen van het werken met Nieuwsrekenen in de reguliere rekenmethode.

Nadere informatie

Differentiatie in de rekenles in het mbo. Bijeenkomst 2

Differentiatie in de rekenles in het mbo. Bijeenkomst 2 Differentiatie in de rekenles in het mbo Bijeenkomst 2 30% 15,- 20% 80,- 45,- 15% 20,- 25% 19,95 50% 50,- 35% 3,50 6,99 10% 60,- 40% 32,50 5% TERUGBLIK VORIGE KEER EN HUISWERK Programma vandaag Drie starters

Nadere informatie

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen.

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Zelfstandig werken Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Visie Leerlinggericht: gericht op de mogelijkheden van

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE RANK. BRIN-nummer : 11LX Onderzoeksnummer : 94542

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE RANK. BRIN-nummer : 11LX Onderzoeksnummer : 94542 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE RANK School : De Rank Plaats : Schoonhoven BRIN-nummer : 11LX Onderzoeksnummer : 94542 Datum schoolbezoek : 4 en 5 juni 2007 Datum vaststelling : 14 september 2007

Nadere informatie

De rekenlessen van het ICT College (mbo-3) Een praktijkonderzoek van Laura Martens

De rekenlessen van het ICT College (mbo-3) Een praktijkonderzoek van Laura Martens De rekenlessen van het ICT College (mbo-3) Een praktijkonderzoek van Laura Martens Onderwerpen Voorstellen Waar speelt het zich af? Startsituatie 2011-2012 Praktijkprobleem en onderzoeksvraag Theorie:

Nadere informatie

Cursus Rekenspecialist. Amarantis tweede bijeenkomst 25 oktober 2011 Monica Wijers

Cursus Rekenspecialist. Amarantis tweede bijeenkomst 25 oktober 2011 Monica Wijers Cursus Rekenspecialist Amarantis tweede bijeenkomst 25 oktober 2011 Monica Wijers Een rekenspelletje vooraf Canadees vermenigvuldigen Tafelweb Trek lijntjes tussen sommen die bij elkaar horen en leg uit

Nadere informatie

Denkproces verwoorden Gelijk een beurt geven. Het doel niet erbij vertellen

Denkproces verwoorden Gelijk een beurt geven. Het doel niet erbij vertellen Rekenen Rekenvisie Binnen de school werken bij met themagericht onderwijs. Binnen ons rekenonderwijs betekent dit dat wij veel waarde hechten aan realistisch en betekenisvol rekenonderwijs. Wij streven

Nadere informatie

Visiestuk. Waarden. De waarden die ik belangrijk vind op een basisschool zijn:

Visiestuk. Waarden. De waarden die ik belangrijk vind op een basisschool zijn: Visiestuk Deze foto past bij mij omdat ik altijd voor het hoogst haalbare wil gaan. Ook al kost dit veel moeite en is het eigenlijk onmogelijk. Ik heb doorzettingsvermogen, dat heb je ook nodig bij het

Nadere informatie

Differentiatie in de rekenles. Reken- en Taalcentrum Albeda 18 januari 2011 Vincent Jonker

Differentiatie in de rekenles. Reken- en Taalcentrum Albeda 18 januari 2011 Vincent Jonker Differentiatie in de rekenles Reken- en Taalcentrum Albeda 18 januari 2011 Vincent Jonker Programma Canadees Vermenigvuldigen Hoe maak je een rekenles aantrekkelijk en succesvol voor alle deelnemers? Differentiatie

Nadere informatie

HET KAN BETER PLAN REKENEN EN WISKUNDE DEELPLAN 4

HET KAN BETER PLAN REKENEN EN WISKUNDE DEELPLAN 4 HET KAN BETER PLAN REKENEN EN WISKUNDE DEELPLAN 4 UITGANGSSITUATIE In de groepen wordt met de methode Pluspunt gewerkt. Aangezien de niveauverschillen binnen de groep erg groot zijn, werken sommige kinderen

Nadere informatie

Ik tel tot 10! Volgens Bartjens Studentendag vrijdag 15 april 2016. Rekendag voor Pabo-studenten Thema: Ik tel tot 10!

Ik tel tot 10! Volgens Bartjens Studentendag vrijdag 15 april 2016. Rekendag voor Pabo-studenten Thema: Ik tel tot 10! Volgens Bartjens Studentendag vrijdag 15 april 2016 Ik tel tot 10! Wat: Rekendag voor Pabo-studenten Thema: Ik tel tot 10! Plaats: CPS, Amersfoort (8 min. lopen vanaf NS Amersfoort-Schothorst) Wanneer:

Nadere informatie

Checklist Begrijpend lezen en woordenschat Curriculum Nederlands ? - + +

Checklist Begrijpend lezen en woordenschat Curriculum Nederlands ? - + + Checklist Begrijpend lezen en woordenschat Curriculum Nederlands? - + + De gebruikte methoden stellen duidelijke (toetsbare) doelen en leerlijnen voor begrijpend lezen. Zwakke lezers krijgen een aanvullend

Nadere informatie

Werkvormen voor automatisering bij rekenen

Werkvormen voor automatisering bij rekenen Workshop Automatiseren Werkvormen voor 8 september 2010 Henk Logtenberg Hogeschool Windesheim Agenda (1) 1. Introductie 1.1 Voorstellen 1.2 Warming - up 1.3 Doelen vandaag 2. Delen van kennis en ervaringen

Nadere informatie

De kwaliteit van het onderwijs in rekenen en wiskunde

De kwaliteit van het onderwijs in rekenen en wiskunde De kwaliteit van het onderwijs in rekenen en wiskunde A.H. Corporaal Inspectie van het Onderwijs 1 inleiding Ongeveer een jaar voordat het PPON-onderzoek werd uitgevoerd waarover kortelings is gerapporteerd

Nadere informatie

Goed leerkrachtgedrag tijdens de interactiemomenten in een rekenles

Goed leerkrachtgedrag tijdens de interactiemomenten in een rekenles Goed leerkrachtgedrag tijdens de interactiemomenten in een rekenles Naam: Jessica van Haeren Stageschool: School X Plaats X Klas: VR4B Stageklas: Groep 6/7 Studentennummer: 2810039 Stagebegeleidster: Stagebegeleidster

Nadere informatie

Alles over. Wizwijs. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Wizwijs. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Wizwijs Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

Leerjaar 1 en 2 vmbo-b/k. Doelen Leerdoelen technisch lezen eind leerjaar 2

Leerjaar 1 en 2 vmbo-b/k. Doelen Leerdoelen technisch lezen eind leerjaar 2 Leerjaar 1 en 2 vmbo-b/k Doelen Leerdoelen technisch lezen eind leerjaar 2 95 % van de leerlingen beheerst AVI-plus 95% beheerst A t/m D-niveau op de DMT leerlingen lezen vlot woorden en zinnen leerlingen

Nadere informatie

Het Fundament voor goed rekenonderwijs

Het Fundament voor goed rekenonderwijs Het Fundament voor goed rekenonderwijs september 2011 Ina Cijvat Door vroegtijdige interventies kunnen alle kinderen getalbegrip ontwikkelen. Preventie van rekenproblemen Leerlijnen / tussendoelen kennen

Nadere informatie

Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie

Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie Daar waar leerlingen problemen ervaren bij rekenen-wiskunde dient het onderwijs te worden afgestemd op de problematiek van de leerling. Voor elk

Nadere informatie

compacte digitale leerlijnen

compacte digitale leerlijnen compacte digitale leerlijnen rekenen-wiskunde computeractiviteiten met methodeverwijzingen www.webschool.nl groep 3, 4 en 5 Compacte digitale leerlijnen rekenen-wiskunde Computeractiviteiten met methodeverwijzingen:

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

Ontwikkeld door: Bronja Versteeg (projectleider), Jolanda Jager en Martha de Vries. ISBN: 9076824274

Ontwikkeld door: Bronja Versteeg (projectleider), Jolanda Jager en Martha de Vries. ISBN: 9076824274 Ontwikkeld door: Bronja Versteeg (projectleider), Jolanda Jager en Martha de Vries. ISBN: 9076824274-2 - Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 3 INLEIDING 4 DOELEN 4 WERKWIJZE 4 BESCHRIJVING VAN DE LEERLIJNEN 6

Nadere informatie

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde De bedoeling van dit document is leerkrachten handvatten te geven bij het inpassen van het werken met Nieuwsrekenen in de reguliere rekenmethode.

Nadere informatie

Rekenen in het MBO

Rekenen in het MBO Rekenen in het MBO 1 2 Wat komt aan de orde? Actuele ontwikkelingen Rekenen in het MBO waarom eigenlijk? Rekenen in het MBO belangrijke aandachtspunten Rekenen in het MBO actuele ontwikkelingen waarom

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Taal leren in de rekenles 1

Taal leren in de rekenles 1 H. Biemond 2 Expertisecentrum Nederlands, Nijmegen 1 Inleiding De verhalen over allochtone leerlingen en het rekenonderwijs zijn treurig. Het moderne rekenonderwijs heeft een talig en interactief karakter.

Nadere informatie

Groep 4. Doelen Leerdoelen technisch lezen eind groep 4

Groep 4. Doelen Leerdoelen technisch lezen eind groep 4 Groep 4 Doelen Leerdoelen technisch lezen eind groep 4 75% van de leerlingen beheerst niveau AVI-E4 (teksten lezen) 90 % beheerst A t/m D-niveau op de DMT leerlingen lezen vlot twee- en drielettergrepige

Nadere informatie

Samenvatting van Resultaat met rekenen. Bakker, Gerrits en Theil, CPS, 2012

Samenvatting van Resultaat met rekenen. Bakker, Gerrits en Theil, CPS, 2012 Samenvatting van Resultaat met rekenen Bakker, Gerrits en Theil, CPS, 2012 Lesvoorbereiding en evaluatie 1. Bepaal lesdoel en onderwijsbehoefte leerling(en) (wat hebben de leerlingen nodig om op de leerlijn

Nadere informatie

Een Meet- en Ontdekpad gemaakt door Maaike Kuijer. Pabo De Eekhorst Assen.

Een Meet- en Ontdekpad gemaakt door Maaike Kuijer. Pabo De Eekhorst Assen. METEN Een meet- en ontdekpad www.rekenhoek.nl 5 6 Een Meet- en Ontdekpad gemaakt door Maaike Kuijer. Pabo De Eekhorst Assen. Inhoudsopgave meet- en ontdekpad Samenvatting 2 Verantwoording 4 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

www.masterplandyscalculie.nl

www.masterplandyscalculie.nl In gesprek met... www.masterplandyscalculie.nl Gesprekken Deze waaier is voor zorgcoördinatoren, rekencoördinatoren en rekenspecialisten die gesprekken voeren met en over een leerling met ernstige rekenwiskunde-problemen.

Nadere informatie

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde De bedoeling van dit document is leerkrachten handvatten te geven bij het inpassen van het werken met Nieuwsrekenen in de reguliere rekenmethode.

Nadere informatie

Draaiboek voor een gastles

Draaiboek voor een gastles Draaiboek voor een gastles Dit draaiboek geeft jou als voorlichter van UNICEF Nederland een handvat om gastlessen te geven op scholen. Kinderen, klassen, groepen en scholen - elke gastles is anders. Een

Nadere informatie

Boys & Girls strategieën voor onderwijs aan jongens en meisjes in het basisonderwijs. Martijn Smoors Onderwijs Maak Je Samen

Boys & Girls strategieën voor onderwijs aan jongens en meisjes in het basisonderwijs. Martijn Smoors Onderwijs Maak Je Samen Boys & Girls strategieën voor onderwijs aan jongens en meisjes in het basisonderwijs Martijn Smoors Onderwijs Maak Je Samen Eindrapport MOOJ-onderzoek: Verschillen tussen meisjes en jongens bij het vak

Nadere informatie

Het aandelenspel. Panama Praktijktip nummer 112. M.F. van Schaik FIsme, Universiteit Utrecht

Het aandelenspel. Panama Praktijktip nummer 112. M.F. van Schaik FIsme, Universiteit Utrecht Panama Praktijktip nummer 112 Het aandelenspel M.F. van Schaik FIsme, Universiteit Utrecht Het aandelenspel wordt gespeeld in teams van twee of drie personen. De opdracht aan het groepje waar ik deel van

Nadere informatie

Visie in de praktijk

Visie in de praktijk Gastlessen voor studenten 2 e leerjaar PW 3 en 4 Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar - Docentenhandleiding Visie in de praktijk Gastles visie in de praktijk - Docentenhandleiding Theorie over dit onderwerp:

Nadere informatie

Het zorgbeleid in het Pierenbos

Het zorgbeleid in het Pierenbos Het zorgbeleid in het Pierenbos Indien je als ouder vragen hebt, stap je in de eerste plaats naar de klasleerkracht. Deze zal overleggen met de ondersteuner en/of zorgcoördinator en bekijken welke trajecten

Nadere informatie

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Beleid (hoog)begaafdheid Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Uitgangspunt missie en visie n Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken

Nadere informatie

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde De bedoeling van dit document is leerkrachten handvatten te geven bij het inpassen van het werken met Nieuwsrekenen in de reguliere rekenmethode.

Nadere informatie

Rekenen op taal. Sara begrijpt niet wat haar meester bedoelt als hij zegt dat de verhouding van limonadesiroop en water 1 staat tot 5 is.

Rekenen op taal. Sara begrijpt niet wat haar meester bedoelt als hij zegt dat de verhouding van limonadesiroop en water 1 staat tot 5 is. 4 taal en rekenen Rekenen op taal vaktaal en schooltaal in de reken-wiskundeles Er zit meer taal in de rekenles dan je op het eerste gezicht zou denken. Leerlingen hebben taal nodig bij het lezen en begrijpen

Nadere informatie

Opleiding docent rekenen MBO. 28 februari zesde bijeenkomst Groep 3

Opleiding docent rekenen MBO. 28 februari zesde bijeenkomst Groep 3 Opleiding docent rekenen MBO 28 februari zesde bijeenkomst Groep 3 Inhoud 1. Verbanden en de drieslag 2. Portfolio over het huiswerk 3. Lunch 4. Breuken uit de methode 5. Lesopzet en beste lesideeën 6.

Nadere informatie

DIFFERENTIATIE op Leesontwikkeling Vaardigheden van de leerkracht

DIFFERENTIATIE op Leesontwikkeling Vaardigheden van de leerkracht DIFFERENTIATIE op Leesontwikkeling Vaardigheden van de leerkracht Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteitskaart zijn te vinden op www.taalpilots.nl en www.rekenpilots.nl.

Nadere informatie

Rekenen bij Moderne Wiskunde

Rekenen bij Moderne Wiskunde Moderne Wiskunde Rekenen: een volledig doorlopende leerlijn rekenen voor alle leerjaren en alle niveaus! Rekenen bij Moderne Wiskunde 1 Verplichte rekentoets Vanaf schooljaar 2013/2014 Voor alle leerlingen

Nadere informatie

PROGRAMMA AOb-SLO REKENCONFERENTIE PO 3 november 2010 van 14.00-19.00 uur Hogeschool Domstad te Utrecht

PROGRAMMA AOb-SLO REKENCONFERENTIE PO 3 november 2010 van 14.00-19.00 uur Hogeschool Domstad te Utrecht PROGRAMMA AOb-SLO REKENCONFERENTIE PO 3 november 2010 van 14.00-19.00 uur Hogeschool Domstad te Utrecht 13.30 uur: Inloop 14.00 uur: Opening door dagvoorzitter Angèle van der Star, lid AObsectorbestuur

Nadere informatie

Alles over. Alles telt. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Alles telt. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Alles telt Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

VRAGENLIJST LEERKRACHT MIDDENBOUW TUSSENDOELENMONITOR

VRAGENLIJST LEERKRACHT MIDDENBOUW TUSSENDOELENMONITOR VRAGENLIJST LEERKRACHT MIDDENBOUW TUSSENDOELENMONITOR INHOUDSOPGAVE Gevorderde geletterdheid Doelen blz. 3 Activiteiten blz. 3 Evaluatie blz. 3 Speciale leerbehoeften blz. 4 Mondelinge communicatie Doelen

Nadere informatie

Advies Rapport Zoek ieders Talent & Excelleer! Hoe excellentie ook in het hoger onderwijs kan worden gestimuleerd

Advies Rapport Zoek ieders Talent & Excelleer! Hoe excellentie ook in het hoger onderwijs kan worden gestimuleerd Advies Rapport Zoek ieders Talent & Excelleer! Hoe excellentie ook in het hoger onderwijs kan worden gestimuleerd Samenvatting Excellentie kan het beste worden gestimuleerd door het coachen van de persoonlijke

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Zwakke rekenaars sterk maken

Zwakke rekenaars sterk maken Zwakke rekenaars sterk maken Bijeenkomst 3 9 maart 2011 monica wijers, ceciel borghouts Freudenthal Instituut In de planning Hoe geef je lessen vorm waarin je rekening houdt met zwakke rekenaars? De volgende

Nadere informatie

Workshop Methodekeuze rekenen

Workshop Methodekeuze rekenen Workshop Methodekeuze rekenen 20 oktober 2010 13.30-16.00 uur Dick Poel Berber Klein Agenda 1. Introductie 1.1: Voorstellen 1.2: Programma en doelen workshop 2. Voorkennis inventariseren 2.1: Hoe ver is

Nadere informatie

Maaike Verschuren en Kris Verbeeck. Handelingsgericht observeren van rekenen en wiskunde. Panamaconferentie 21 januari 2011 Noordwijkerhout

Maaike Verschuren en Kris Verbeeck. Handelingsgericht observeren van rekenen en wiskunde. Panamaconferentie 21 januari 2011 Noordwijkerhout Maaike Verschuren en Kris Verbeeck Handelingsgericht observeren van rekenen en wiskunde Panamaconferentie 21 januari 2011 Noordwijkerhout Welkom Toelichten programma Welke verwachtingen heb je van deze

Nadere informatie

parate rekenvaardigheden

parate rekenvaardigheden parate rekenvaardigheden Rinske Stelwagen & Teun Hommersom parate rekenvaardigheden wie zijn wij workshop tijdens de vorige conferentie de som van de dag een wiskunde- / reken-website een diagnostische

Nadere informatie

Cursus rekendidactiek. Bijeenkomst 6 26 februari 2013 monica wijers, vincent jonker Freudenthal Instituut

Cursus rekendidactiek. Bijeenkomst 6 26 februari 2013 monica wijers, vincent jonker Freudenthal Instituut Cursus rekendidactiek Bijeenkomst 6 26 februari 2013 monica wijers, vincent jonker Freudenthal Instituut Rekenen uit de krant Huiswerk Zwakke rekenaars Bekijk samenvatting van het protocol ERWD voor

Nadere informatie

Opleiding docent rekenen MBO. 18 april 2016 Achtste bijeenkomst

Opleiding docent rekenen MBO. 18 april 2016 Achtste bijeenkomst Opleiding docent rekenen MBO 18 april 2016 Achtste bijeenkomst Inhoud 1. Stand van Zaken 2. Verbanden 3. Differentiatie en motivatie VERBANDEN http://www.meertens.knaw.nl/nvb/ Verbanden Leerlijnen

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Uit De Ophaalbrug, werkmateriaal bij de overstap basisonderwijs voortgezet onderwijs, sept. 2003

Uit De Ophaalbrug, werkmateriaal bij de overstap basisonderwijs voortgezet onderwijs, sept. 2003 Uit De Ophaalbrug, werkmateriaal bij de overstap basisonderwijs voortgezet onderwijs, sept. 2003 REKENEN-WISKUNDE VERSLAG Samenstelling De BOVO-kwaliteitsgroep rekenen-wiskunde bestond uit: Sira Kamermans,

Nadere informatie

Cursus voor Rekenondersteuners rekenen de 3 e slag. Bijeenkomst 4 8 maart 2012 Ceciel Borghouts & Monica Wijers Freudenthal Instituut

Cursus voor Rekenondersteuners rekenen de 3 e slag. Bijeenkomst 4 8 maart 2012 Ceciel Borghouts & Monica Wijers Freudenthal Instituut Cursus voor Rekenondersteuners rekenen de 3 e slag Bijeenkomst 4 8 maart 2012 Ceciel Borghouts & Monica Wijers Freudenthal Instituut deel 0 EVEN DE KRANT Programma 8 maart 1. Huiswerk zwakke rekenaars

Nadere informatie

CURSUSSEN LEERLINGENZORG

CURSUSSEN LEERLINGENZORG CURSUSSEN LEERLINGENZORG De cursus bestaat uit 3 groepsbijeenkomsten en één praktijkopdracht. In de cursus zullen de uitgangspunten van het protocol ERWD voor de groepen 1 en 2 behandeld worden. Verder

Nadere informatie

Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken

Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken Ruud Janssen Alles telt (2e editie - ThiemeMeulenhoff) De methode biedt een doorgaande lijn vanuit de kleuterbouw. De leerlijnen zijn digitaal beschikbaar. Het

Nadere informatie

Taal in het reken-wiskundeonderwijs. Dolly van Eerde Freudenthal Instituut Universiteit Utrecht H.A.A.vanEerde@uu.nl

Taal in het reken-wiskundeonderwijs. Dolly van Eerde Freudenthal Instituut Universiteit Utrecht H.A.A.vanEerde@uu.nl Taal in het reken-wiskundeonderwijs Dolly van Eerde Freudenthal Instituut Universiteit Utrecht H.A.A.vanEerde@uu.nl Opbouw van de weblezing 1. Onderzoek naar taal in reken-wiskundeonderwijs 2. Om welke

Nadere informatie

R U I MTE VI NDE N BINNE N DE KADE RS Een verslag van de workshops voor schoolleiders

R U I MTE VI NDE N BINNE N DE KADE RS Een verslag van de workshops voor schoolleiders Door Hartger Wassink R U I MTE VI NDE N BINNE N DE KADE RS Een verslag van de workshops voor schoolleiders De rol van de schoolleiders mag niet onderschat worden. Netwerkleren leidt, als het goed is, tot

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Cursus Rekenen. Albeda tweede bijeenkomst 10 mei 2011

Cursus Rekenen. Albeda tweede bijeenkomst 10 mei 2011 Cursus Rekenen Albeda tweede bijeenkomst 10 mei 2011 volkskrant, 10 mei 2011 volkskrant, 9 mei 2011 meter millimeter micrometer nanometer 10 0 10-3 10-6 10-9 deel 0 WAT GAAN WE DOEN VANDAAG? 12 cursisten

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Opbrengstgericht werken bij andere vakken Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Doel Leerkrachten kunnen een les tekenen of geschiedenis ontwerpen volgens de uitgangspunten van OGW die ze direct

Nadere informatie

differentiëren in de les.

differentiëren in de les. differentiëren in de les. Eerste orde organisatievraagstuk Didactiek, lesorganisatie, inclusief pedagogisch vakmanschap Actis 11 juni 2013 Otto de Loor, o.deloor@aps.nl Pedagogisch vakmanschap Beelden

Nadere informatie

Toepassingsrekenen aan de hand van het nieuws Hoeveel bits is een sms je?

Toepassingsrekenen aan de hand van het nieuws Hoeveel bits is een sms je? NIEUWS REKENEN KATJA VAN DER VEER EN MARIËT HATTINK Toepassingsrekenen aan de hand van het nieuws Hoeveel bits is een sms je? Het rekenonderwijs zou zich meer moeten richten op de ontwikkeling van de functionele

Nadere informatie

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde De bedoeling van dit document is leerkrachten handvatten te geven bij het inpassen van het werken met Nieuwsrekenen in de reguliere rekenmethode.

Nadere informatie

najaar 2010 Bijeenkomst steunpunt taalenrekenenvo Freudenthal Instituut

najaar 2010 Bijeenkomst steunpunt taalenrekenenvo Freudenthal Instituut najaar 2010 Bijeenkomst steunpunt taalenrekenenvo Freudenthal Instituut Waarom? de aanleiding Wie gaat wat doen? wiskunde of schoolbreed Rol van de docent Wat ga je inzetten? materialen, ook ict Doelgroepen,

Nadere informatie

Pak allemaal je rekenboek en kijk op pagina 86

Pak allemaal je rekenboek en kijk op pagina 86 Rekenvaardigheden staan sterk in de belangstelling, ook in het voortgezet onderwijs. Docenten in de brugklas verbazen zich wel eens over wat hun leerlingen wel en vooral niet kunnen op rekengebied. Vanwaar

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Cursus Rekenspecialist. Amarantis derde bijeenkomst 22 mei 2012

Cursus Rekenspecialist. Amarantis derde bijeenkomst 22 mei 2012 Cursus Rekenspecialist Amarantis derde bijeenkomst 22 mei 2012 programma Vier middagen De kaders De rekendidactiek De praktijk Verdiepingsonderwerp en/of rekenbeleid TERUGBLIK Opbouw cijferen PROGRAMMA

Nadere informatie

Annette Koops: Een dialoog in de klas

Annette Koops: Een dialoog in de klas Annette Koops: Een dialoog in de klas Als ondersteuning bij het houden van een dialoog vindt u hier een compilatie aan van Spreken is zilver, luisteren is goud : een handleiding voor het houden van een

Nadere informatie

Vierdejaars en de kennisbasistoets zwakke rekenaars in pabo 4

Vierdejaars en de kennisbasistoets zwakke rekenaars in pabo 4 Vierdejaars en de kennisbasistoets zwakke rekenaars in pabo 4 Gerard Boersma, HAN Pabo (Ronald Keijzer, Hogeschool ipabo) Overzicht Inleiding Onderzoeksvraag Methode Bevindingen Vragen en discussie Inleiding

Nadere informatie

Tijdsduur: Niet van toepassing, wordt gebruik van gemaakt tijdens zelfstandig werken of op vrije momenten.

Tijdsduur: Niet van toepassing, wordt gebruik van gemaakt tijdens zelfstandig werken of op vrije momenten. Naam activiteit: Woordzoekers. Groep: 4/5. Vakgebied: Nederlands. Tijdsduur: Niet van toepassing, wordt gebruik van gemaakt tijdens zelfstandig werken of op vrije momenten. Materialen: - werkblad woordzoeker

Nadere informatie

Aardrijkskunde. Thema / onderwerp Aardrijkskundeles met gebruikmaking van de geografische vierslag. Betekenis. Bedoeling

Aardrijkskunde. Thema / onderwerp Aardrijkskundeles met gebruikmaking van de geografische vierslag. Betekenis. Bedoeling Aardrijkskunde Thema / onderwerp Aardrijkskundeles met gebruikmaking van de geografische vierslag. Betekenis Welke betekenis heeft het thema / onderwerp voor de kinderen? Hoe leg je de relatie met de beginsituatie?

Nadere informatie

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen.

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen. in NDERWIJS Creativiteit en Creatief Denken Creativiteit is een unieke eigenschap van de mens. Kijk om je heen, alles wat verzonnen en gemaakt is, vindt zijn oorsprong in het menselijk brein. Dat geldt

Nadere informatie

www.masterplandyscalculie.nl

www.masterplandyscalculie.nl In gesprek met... www.masterplandyscalculie.nl Gesprekken Deze waaier is voor zorgcoördinatoren, rekencoördinatoren en rekenspecialisten die gesprekken voeren met en over een student met ernstige rekenwiskunde-problemen.

Nadere informatie

Bijlage 2: STICORDI-maatregelen in bewegingsopvoeding 1

Bijlage 2: STICORDI-maatregelen in bewegingsopvoeding 1 Bijlage 2: STICORDI-maatregelen in bewegingsopvoeding 1 De maatregelen kunnen genomen worden op niveau van de leerstof, de methode of werkvormen, de begeleiding van de leerlingen en op niveau van de organisatie.

Nadere informatie

Optellen en aftrekken tot 100 Kommagetallen

Optellen en aftrekken tot 100 Kommagetallen Dat is duidelijk! Optellen en aftrekken tot 100 Kommagetallen Door Anneke van Gool en Anke Fourdraine Panama Conferentie 2011 Stapsgewijze opbouw Instructie oefenen toetsen remediëren/herhalen/plus Elk

Nadere informatie

Vervolgcursus Rekenen Eerste bijeenkomst dinsdag 20 maart 2012 vincent jonker

Vervolgcursus Rekenen Eerste bijeenkomst dinsdag 20 maart 2012 vincent jonker Vervolgcursus Rekenen Eerste bijeenkomst dinsdag 20 maart 2012 vincent jonker krant Wie doen er mee? Basiscursus Wilma Govers-Zwitserloot Hans Hendriks Heleen van der Linden Maria de Mulder Marcel Peeters

Nadere informatie

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken?

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken? Intervisie Wat is het? Intervisie is een manier om met collega's of vakgenoten te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk. Tijdens de bijeenkomst brengen deelnemers vraagstukken in,

Nadere informatie

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

Informatie over rekenen. Hulp ouders bij rekenen deel 4.

Informatie over rekenen. Hulp ouders bij rekenen deel 4. Informatie over rekenen. Hulp ouders bij rekenen deel 4. Kinderen ontwikkelen zich verschillend en in een verschillend tempo. Soms hebben kinderen op de basisschool moeite met een vak als rekenen/wiskunde,

Nadere informatie

Acadin voor talenten in uw klas!

Acadin voor talenten in uw klas! Acadin voor talenten in uw klas! Dé digitale leeromgeving met uitdagend onderwijsaanbod voor talentvolle leerlingen. Acadin voor talenten in uw klas! In het Bestuursakkoord primair onderwijs (2014) staat

Nadere informatie

Professionele leeromgeving. Inleiding

Professionele leeromgeving. Inleiding Professionele leeromgeving Het onderwijs aan studenten is gebaat bij betrokken en professionele onderwijsteams. Het bieden van professionele ruimte geeft teams de gelegenheid om het onderwijs op een optimale

Nadere informatie

Quickscan reken- en wiskundeonderwijs

Quickscan reken- en wiskundeonderwijs Quickscan reken- en wiskundeonderwijs Gegevens school Naam school Adres school Plaats Telefoon e-mail Datum invulling Ingevuld door Functie invuller directie IB-er RT-er taal/leescoördinator leerkracht

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie