Aanvraagformulier subsidies Gemeente Breda 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagformulier subsidies Gemeente Breda 2016"

Transcriptie

1 Aanvraagformulier subsidies Gemeente Breda 2016 Algemene gegevens Naam organisatie:. Rechtspersoonlijkheid: stichting vereniging anders, namelijk:. KvK nr.:. of BSN-nr.: Contactpersoon: de heer mevrouw. Adres:. Postcode:. Woonplaats:. Telefoonnummer:. . IBAN:. Ten name van:. Te:. 0360_15_V2 pagina 1 van 12

2 Algemene gegevens U vraagt subsidie aan middels een 1. Jaarlijkse subsidie noem het nummer van de doelstelling en geef per nummer het bedrag aan (meerdere nummers zijn mogelijk). Doelstelling: zie de doelstellingen bij subsidieplafonds Doelstelling: Doelstelling:.. Doelstelling:.. Doelstelling:.. Doelstelling:.. Doelstelling:.. Doelstelling:.. 2. Activiteitensubsidie 2A. Sociaal Maatschappelijke activiteiten Doelstelling 1.1 zie Subsidieplafonds 2016 Doelstelling 1.2 Doelstelling 1.7 Doelstelling 2.3 Doelstelling 3.1 2B. Wijk- en dorpsraden Doelstelling 1.6 2C. Amateurkunst Doelstelling 5.3 2D. Evenementen Doelstelling 7 3. Projectsubsidie 3A. Fonds Cultuur en Cultureel Erfgoed Doelstelling 5.2 Totaalbedrag subsidieaanvraag 2016 pagina 2 van 12

3 1 Aanvraagformulier jaarlijkse subsidie De aanvraag dient uiterlijk op 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar in ons bezit te zijn. Aan te leveren informatie Projectplan 2016 (u kunt ook een bijlage meesturen) Uw aanvraag dient voorzien te worden van een project- of activiteitenplan. Dit plan is helder opgebouwd per genummerde doelstelling uit de subsidieplafonds Uw activiteiten dienen een bijdrage te leveren, om binnen een beoogde termijn, concreet meetbare veranderingen in een situatie of bij een doelgroep te realiseren. Naast de omschrijving van de activiteiten worden de beoogde resultaten concreet, waarneembaar en toetsbaar omschreven. Daarbij is vermeld welke doelgroepen worden bereikt en de wijze waarop deze doelgroepen worden bereikt. Tevens is er aandacht voor uw samenwerkingspartners. Begroting (u kunt ook een bijlage meesturen) Een gespecificeerd(e) begroting 2016 en dekkingsplan van de kosten van de activiteiten waar de subsidie voor wordt aangevraagd. In deze begroting staat per genummerde doelstelling aangegeven wat de kosten zijn. Tevens dient u duidelijk te omschrijven welke eigen bijdrage de beoogde doelgroep levert. Indien u gebruik maakt van een kostprijs, dan dient u een berekening hiervan toe te voegen. Als laatste geeft u inzicht in de stand van uw financiële positie op het moment dat u de aanvraag indient, dit middels een overzicht van uw balans (eigen vermogen) van het jaar Wilt u ook een aanvraag indienen voor gratis huisvesting, vult u dan de daarvoor benodigde gegevens in. >> Ga verder naar huisvestingssubsidie >> Naam Bestuurslid:.. Functie:.. Telefoonnummer:... Handtekening:... pagina 3 van 12

4 2A Aanvraagformulier activiteitensubsidie sociaal-maatschappelijke activiteiten De aanvraag dient uiterlijk op 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar in ons bezit te zijn. Op mensen gerichte activiteiten die bijdragen aan deelname aan de samenleving. Inhoud activiteit (u kunt ook een bijlage meesturen) Per activiteit geeft u naast een duidelijke omschrijving van de activiteit ook aan op welke wijze de activiteit een bijdrage levert aan de doelstelling waar u subsidie voor aanvraagt, hoe vaak de activiteit plaatsvindt, hoeveel deelnemers er zijn en wat de eigen bijdrage van de deelnemers is aan de activiteit. U kunt dit hier invullen maar ook als bijlage toevoegen. Activiteiten die minder dan tien maal per jaar worden georganiseerd en/of waaraan minder dan tien Bredase mensen deelnemen komen niet voor subsidie in aanmerking. Samenwerking (u kunt ook een bijlage meesturen) Hier geeft u aan of en in welke mate sprake is van samenwerking met partners/collega instellingen. Conform algemene nadere regels. pagina 4 van 12

5 Begroting (u kunt ook een bijlage meesturen) Een gespecificeerde begroting 2016 waaruit blijkt wat de kosten voor de activiteit zijn en welke inkomsten er zijn. Hier dient duidelijk te worden aangegeven welke bijdrage de beoogde doelgroep levert. Ook dient u inzicht te geven in de stand van uw eigen vermogen in Daarbij kunt u gebruik maken van onderstaand schema met toelichting. Balans 31 dec dec 2014 Activa Passiva Waarde overige bezittingen Vul in.. Eigen vermogen = totaal passiva - schulden Bank Vul in.. Schulden Vul in Kas Vul in.. Totaal Activa A.. Totaal Passiva is gelijk aan A Eigen vermogen: de in geld uitgedrukte waarde van de bezittingen (cash + activa) minus het geleende geld (alle schulden). Bestemmingsreserve: een buffer die gevormd wordt voor de toekomst met vermogen dat een onderneming nu niet nodig heeft, wordt een reserve genoemd. Wanneer een reserve een specifieke bestemming krijgt, is het een bestemmingsreserve. Zowel de reserve als de bestemmingsreserve worden gezien als eigen vermogen. Voorzieningen: een voorziening wordt gevormd voor toekomstige kosten, waarvan de (exacte) hoogte en het tijdstip onbekend zijn. Er kan echter wel een goede inschatting gemaakt worden van de toekomstige kosten en deze dienen direct als kosten opgenomen te worden. Het belangrijkste verschil met een bestemmings reserve is dat de bestemming van een voorziening niet gewijzigd kan worden. Houdt u er rekening mee dat maximaal 5.000,- wordt gesubsidieerd. Wilt u ook een aanvraag indienen voor gratis huisvesting, vult u dan de daarvoor benodigde gegevens in. >> Ga verder naar huisvestingssubsidie >> Naam Bestuurslid:.. Functie:.. Telefoonnummer:... Handtekening:... pagina 5 van 12

6 2B Aanvraagformulier activiteitensubsidie wijk- en dorpsraden De aanvraag dient uiterlijk op 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar in ons bezit te zijn. Activiteiten georganiseerd door wijk- en dorpsraden die zijn gebaseerd op taak- en zaakgerichte onderwerpen. Welke activiteiten wilt u organiseren met betrekking tot de volgende onderwerpen? (Ingevuld format activiteitenplan wijk- en dorpsraden als bijlage insturen). Schouw nieuwe stijl: i.s.m. de gemeente het ontwikkelen van een toets voor de stand van zaken van het uitvoeringsprogramma van een wijk- of dorpsplan cq. project. Participatie bij ontwikkeling van bestemmingsplannen (cf raadsbesluit 37278). Participatie bij herontwikkeling- of transformatieplannen. Participatie bij ontwikkeling van wijkveiligheidsplannen. Stimuleren van buurtpreventie. Samenwerken aan vraaggerichte projecten op wijk-/dorpsniveau. Participatie in gebieds-/wijkgerichte advisering bij beleidsontwikkeling of beleidsuitvoering in brede zin. Onder andere in netwerken rondom IDOPS, wijk(ontwikkelings)plannen, GWI/ZvE. Samenwerking (u kunt ook een bijlage meesturen) Hier geeft u aan in welke mate sprake is van samenwerking met partners/collega instellingen. pagina 6 van 12

7 Begroting (u kunt ook een bijlage meesturen) Een gespecificeerde begroting 2016 waaruit blijkt wat de kosten voor de activiteit zijn en welke inkomsten er zijn. Hier dient duidelijk te worden aangegeven welke bijdrage de beoogde doelgroep levert. Ook dient u inzicht te geven in de stand van uw eigen vermogen in Daarbij kunt u gebruik maken van onderstaand schema met toelichting. Balans 31 dec dec 2014 Activa Passiva Waarde overige bezittingen Vul in.. Eigen vermogen = totaal passiva - schulden Bank Vul in.. Schulden Vul in Kas Vul in.. Totaal Activa A.. Totaal Passiva is gelijk aan A Eigen vermogen: de in geld uitgedrukte waarde van de bezittingen (cash + activa) minus het geleende geld (alle schulden). Bestemmingsreserve: een buffer die gevormd wordt voor de toekomst met vermogen dat een onderneming nu niet nodig heeft, wordt een reserve genoemd. Wanneer een reserve een specifieke bestemming krijgt, is het een bestemmingsreserve. Zowel de reserve als de bestemmingsreserve worden gezien als eigen vermogen. Voorzieningen: een voorziening wordt gevormd voor toekomstige kosten, waarvan de (exacte) hoogte en het tijdstip onbekend zijn. Er kan echter wel een goede inschatting gemaakt worden van de toekomstige kosten en deze dienen direct als kosten opgenomen te worden. Het belangrijkste verschil met een bestemmings reserve is dat de bestemming van een voorziening niet gewijzigd kan worden. Houdt u er rekening mee dat maximaal 5.000,- wordt gesubsidieerd. Naam Bestuurslid:.. Functie:.. Telefoonnummer:... Handtekening:. pagina 7 van 12

8 2C Aanvraagformulier activiteitensubsidie amateurkunst De aanvraag dient uiterlijk op 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar in ons bezit te zijn. Regeling uitsluitend bestemd voor reguliere activiteiten van Bredase amateurkunstorganisaties met een minimum aantal leden en een doelstelling op het gebied van kunstbeoefening in de vrije tijd. Is er verandering in uw situatie? Welke artistieke doelstelling heeft u opgenomen in uw statuten? (u kunt ook een bijlage meesturen) Tot welke discipline behoort uw organisatie? Visueel Hafabra Opera/operette Kamerkoor Zangkoor Dans Toneel Overige orkesten Hoeveel leden heeft uw organisatie? Hoeveel daarvan zijn woonachtig in Breda? (Ledenlijst toevoegen) Wie heeft de artistieke leiding van uw organisatie? (CV toevoegen) Hoe vaak repeteert u? per week per jaar Welke publieksgerichte activiteiten gaat u in het komende jaar ontplooien? (u kunt ook een bijlage meesturen) Vermeld daarbij per activiteit: wat, wanneer, waar, voor wie en met welke andere organisaties. pagina 8 van 12

9 Begroting (u kunt ook een bijlage meesturen) Een gespecificeerde begroting 2016 waaruit blijkt wat de kosten voor de activiteit zijn en welke inkomsten er zijn. Hier dient duidelijk te worden aangegeven welke bijdrage de beoogde doelgroep levert. Ook dient u inzicht te geven in de stand van uw eigen vermogen in Daarbij kunt u gebruik maken van onderstaand schema met toelichting. Balans 31 dec dec 2014 Activa Passiva Waarde overige bezittingen Vul in.. Eigen vermogen = totaal passiva - schulden Bank Vul in.. Schulden Vul in Kas Vul in.. Totaal Activa A.. Totaal Passiva is gelijk aan A Eigen vermogen: de in geld uitgedrukte waarde van de bezittingen (cash + activa) minus het geleende geld (alle schulden). Bestemmingsreserve: een buffer die gevormd wordt voor de toekomst met vermogen dat een onderneming nu niet nodig heeft, wordt een reserve genoemd. Wanneer een reserve een specifieke bestemming krijgt, is het een bestemmingsreserve. Zowel de reserve als de bestemmingsreserve worden gezien als eigen vermogen. Voorzieningen: een voorziening wordt gevormd voor toekomstige kosten, waarvan de (exacte) hoogte en het tijdstip onbekend zijn. Er kan echter wel een goede inschatting gemaakt worden van de toekomstige kosten en deze dienen direct als kosten opgenomen te worden. Het belangrijkste verschil met een bestemmings reserve is dat de bestemming van een voorziening niet gewijzigd kan worden. Houdt u er rekening mee dat maximaal 5.000,- wordt gesubsidieerd. Wilt u ook een aanvraag indienen voor gratis huisvesting, vult u dan de daarvoor benodigde gegevens in. >> Ga verder naar huisvestingssubsidie >> Naam Bestuurslid: Functie: Telefoonnummer:. Handtekening:. pagina 9 van 12

10 2D Aanvraagformulier Evenementen De aanvraag dient uiterlijk op 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar in ons bezit te zijn. Aan te leveren informatie Projectplan 2016 (u kunt ook een bijlage meesturen) Uw aanvraag dient voorzien te worden van een project- of activiteitenplan. Dit plan is helder opgebouwd per genummerde doelstelling uit de uitvraag Uw activiteiten dienen een bijdrage te leveren, om binnen een beoogde termijn, concreet meetbare veranderingen in een situatie of bij een doelgroep te realiseren. Naast de omschrijving van de activiteiten worden de beoogde resultaten concreet, waarneembaar en toetsbaar omschreven. Daarbij is vermeld welke doelgroepen worden bereikt en de wijze waarop deze doelgroepen worden bereikt. Tevens is er aandacht voor uw samenwerkingspartners. Begroting (u kunt ook een bijlage meesturen) Een gespecificeerd(e) begroting 2016 en dekkingsplan van de kosten van de activiteiten waar de subsidie voor wordt aangevraagd. In deze begroting staat per genummerde doelstelling aangegeven wat de kosten zijn. Tevens dient u duidelijk te omschrijven welke eigen bijdrage de beoogde doelgroep levert. Indien u gebruik maakt van een kostprijs, dan dient u een berekening hiervan toe te voegen. Als laatste geeft u inzicht in de stand van uw financiële positie op het moment dat u de aanvraag indient, dit middels een overzicht van uw balans (eigen vermogen) van het jaar Wilt u ook een aanvraag indienen voor gratis huisvesting, vult u dan de daarvoor benodigde gegevens in. >> Ga verder naar huisvestingssubsidie >> Naam Bestuurslid:.. Functie:.. Telefoonnummer:... Handtekening:... pagina 10 van 12

11 3A Aanvraagformulier projectsubsidie fonds cultuur en erfgoed De aanvraag dient minimaal 13 weken vóór aanvang van uw project in ons bezit te zijn. Regeling ter versterking van het cultuurklimaat in Breda en het cultureel burgerschap van Bredanaars. Aan welke doelstelling(en) draagt uw activiteit bij? Graag onderbouwen: het profileren van Breda als stad van beeldcultuur en/of erfgoed door het aangaan van verbindingen; het vergroten van de cultuur- en/of erfgoedparticipatie van Bredanaars, met name van die groepen die hierin nog niet of nauwelijks participeren; het vergroten van het aanbod van artistieke, respectievelijk cultuurhistorische (top)kwaliteit; het verbeteren van het culturele productieklimaat van Breda; het inbedden van cultuur in een wijk of dorp waarbij wordt aangesloten bij de specifieke kenmerken, de onderscheidende cultuurhistorische waarde en/of voorzieningen van die wijk of dat dorp; het stimuleren van talentontwikkeling, deskundigheidsbevordering en kwaliteitsverbetering van de organisatiekracht binnen de cultuur- en erfgoedsector. Onderbouwing (u kunt ook een bijlage meesturen) Inhoud activiteit (u kunt ook een bijlage meesturen) Geeft u hier een omschrijving van de activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt. Naast de inhoud van het project (projectplan) dient u in ieder geval in te gaan op de doelstelling, doelgroepen, het artistiek kader, de planning en de organisatie. Indien van toepassing vragen wij u een activiteitenoverzicht toe te voegen. Samenwerking (invulling kunt u ook via een bijlage meesturen) Hier geeft u aan in welke mate sprake is van samenwerking met partners/collega instellingen. Promotie (u kunt ook een bijlage meesturen) Geeft u aan op welke doelgroep(en) uw activiteit gericht is en hoe u uw publiek wilt bereiken (PR- en marketingactiviteiten). Begroting (u kunt ook een bijlage meesturen) Een voldoende gespecificeerde begroting en dekkingsplan van de kosten van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Tevens dient u duidelijk te omschrijven welke bijdrage de beoogde doelgroep levert. Houdt u er rekening mee dat maximaal 50% van de totale kosten subsidiabel is tot een maximum van ,. Naam Bestuurslid: Functie: Telefoonnummer:. Handtekening:. pagina 11 van 12

12 4 Aanvraagformulier huisvestingssubsidie Indien u volgens de Specifieke nadere regels Overgangsregeling Huisvesting sociaal culturele activiteiten in aanmerking komt om een aanvraag te doen voor gratis huisvesting, van welke gemeentelijke accommodatie wenst u dan gebruik te maken en hoeveel keer per jaar? Naam:. Adres:. Aantal keer per jaar:. keer Van welke zaal / zalen wenst u gebruik te maken en hoe vaak? grote zaal. keer kleine(re) zaal keer foyer. keer Totaal keer Heeft u met het betreffende accommodatiebestuur reeds afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van de accommodatie(s)? ja nee Indien u van een eigen accommodatie gebruikt maakt, hoeveel bedroegen in het voorgaande jaar de huisvestingslasten?. Jaarrekening meesturen (indien nog niet aangeleverd) Hoeveel bedragen naar schatting de huisvestingslasten in 2016?. Gespecificeerde begroting meesturen Hoeveel dagdelen per week maakt u gebruik van deze accommodatie? dagdelen Indien u geen eigen accommodatie heeft, van welke niet-gemeentelijke accommodatie(s) maakt u dan gebruik? Kunt u tevens aangeven waarom u niet van een gemeentelijke accommodatie gebruik maakt? Naam:.. Adres:. Reden: Hoeveel huur betaalt u per jaar voor het gebruik van deze niet-gemeentelijke accommodatie(s)? Naam Bestuurslid: Functie: Telefoonnummer:. Handtekening:. pagina 12 van 12

Aanvraagformulier subsidies Gemeente Breda directie Ontwikkeling 2014

Aanvraagformulier subsidies Gemeente Breda directie Ontwikkeling 2014 Aanvraagformulier subsidies Gemeente Breda directie Ontwikkeling 2014 Gegevens aanvrager Naam organisatie:. Rechtspersoonlijkheid: stichting vereniging anders, namelijk:. KvK nr.:. Contactpersoon: de heer

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidies Gemeente Breda directie Ontwikkeling 2012

Aanvraagformulier subsidies Gemeente Breda directie Ontwikkeling 2012 Aanvraagformulier subsidies Gemeente Breda directie Ontwikkeling 2012 1 Gegevens aanvrager Naam organisatie:. Rechtspersoonlijkheid: stichting vereniging anders, namelijk:. KvK nr.:. Contactpersoon: de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER regulier subsidie 2017 en (indien van toepassing) vaststelling subsidie 2015.

AANVRAAGFORMULIER regulier subsidie 2017 en (indien van toepassing) vaststelling subsidie 2015. R AANVRAAGFORMULIER regulier subsidie 2017 en (indien van toepassing) vaststelling subsidie 2015. Naam instelling Adres Postcode en plaatsnaam E-mail Website IBAN nummer * Adres IBAN nummer Postcode en

Nadere informatie

Aanvraagformulier incidentele subsidie 2019

Aanvraagformulier incidentele subsidie 2019 Gegevens gemeente Datum ontvangst Verzendadres Gemeente Oldenzaal Postadres Postbus 354 7570 AJ Oldenzaal Telefoon (0541) 58 81 11 E-mail info@oldenzaal.nl versie 01-01-2019 Internet www.oldenzaal.nl Aanvraagformulier

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING BUDGETSUBSIDIE ** alleen in te vullen bij een subsidie tussen de 2.000,- en **

AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING BUDGETSUBSIDIE ** alleen in te vullen bij een subsidie tussen de 2.000,- en ** AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING BUDGETSUBSIDIE ** alleen in te vullen bij een subsidie tussen de 2.000,- en 25.000** Om de ontvangen (meer)jarige subsidie vast te laten stellen, verzoeken wij u de gevraagde

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele subsidie 2020

Aanvraagformulier structurele subsidie 2020 Gegevens gemeente Datum ontvangst Verzendadres Gemeente Oldenzaal Postadres Postbus 354 7570 AJ Oldenzaal Telefoon (0541) 58 81 11 E-mail info@oldenzaal.nl versie 01-01-2019 Internet www.oldenzaal.nl Aanvraagformulier

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER 2018 Beleidsterrein 5.4: Kunst, cultuur en recreatie

SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER 2018 Beleidsterrein 5.4: Kunst, cultuur en recreatie SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER 2018 Beleidsterrein 5.4: Kunst, cultuur en recreatie Gegevens aanvrager Naam organisatie: Contactpersoon: Contactadres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer: Bank-/gironummer: Ten

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER 2018 Beleidsterrein 5.1: Maatschappelijke Zorg

SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER 2018 Beleidsterrein 5.1: Maatschappelijke Zorg SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER 2018 Beleidsterrein 5.1: Maatschappelijke Zorg Gegevens aanvrager Naam organisatie: Contactpersoon: Contactadres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer: Bank-/gironummer: Ten name

Nadere informatie

Formulier Basissubsidie Amateurkunst

Formulier Basissubsidie Amateurkunst Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Afdeling Culturele Zaken Formulier Basissubsidie Amateurkunst Deel 1: De aanvraag 2010 Deel 2: De afrekening 2008 Formulier Basissubsidie Amateurkunst Formulier gemeentelijk

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidie 2018 Amateurkunst. Domein Maatschappelijk 1. ONDERTEKENING

Aanvraagformulier Subsidie 2018 Amateurkunst. Domein Maatschappelijk 1. ONDERTEKENING Waarom dit formulier? Met behulp van dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor subsidie voor amateurkunst. De gegevens zoals ze in dit formulier gevraagd worden zijn noodzakelijk om tot een

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidie

Aanvraagformulier Subsidie Aanvraagformulier Subsidie Grondslag: Algemene subsidieverordening gemeente Twenterand 2017 en nadere regels: - Subsidieregeling Aantrekkelijke gemeente - Subsidieregeling Maatschappelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Culturele activiteit voor ouderen

Culturele activiteit voor ouderen Aanvraagformulier Culturele activiteit voor ouderen Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel culturele activiteit voor ouderen Formulier retour sturen naar: Bezoekadres:

Nadere informatie

Aanvraag waarderingssubsidie Scouting JAAR:

Aanvraag waarderingssubsidie Scouting JAAR: Aanvraag waarderingssubsidie Scouting JAAR: Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen College van B en W Afdeling Welzijn Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 045-5605040 www.heerlen.nl Pagina 1/3 1 Gegevens

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER 2018 Beleidsterrein 5.2: Sport

SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER 2018 Beleidsterrein 5.2: Sport SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER 2018 Beleidsterrein 5.2: Sport Gegevens aanvrager Naam organisatie: Contactpersoon: Contactadres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer: Bank-/gironummer: Ten name van: Website: E-mailadres:

Nadere informatie

Generiek aanvraagformulier waarderingsubsidie amateurkunst

Generiek aanvraagformulier waarderingsubsidie amateurkunst Generiek aanvraagformulier waarderingsubsidie amateurkunst Wanneer dit formulier invullen? Alle verenigingen en stichtingen die zich actief bezighouden met amateurkunst en gevestigd zijn in de gemeente

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PROJECTSUBSIDIE 2015 VAN ,- OF MEER

AANVRAAGFORMULIER PROJECTSUBSIDIE 2015 VAN ,- OF MEER VAN 10.000,- OF MEER Het bestuur van Naam organisatie (statutair) : ( Indien de organisatie voor het eerst subsidie aanvraagt, dan moeten met de aanvraag de volgende stukken meegezonden worden: de oprichting-

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017 TOT ,-

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017 TOT ,- Pagina1 Het bestuur van Naam organisatie (statutair) : ( Indien de organisatie voor het eerst subsidie aanvraagt, dan moeten met de aanvraag de volgende stukken meegezonden worden: de oprichting- of stichtingsakte,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PROJECTSUBSIDIE 2015 TOT ,-

AANVRAAGFORMULIER PROJECTSUBSIDIE 2015 TOT ,- AANVRAAGFORMULIER PROJECTSUBSIDIE 2015 TOT 10.000,- Het bestuur van Naam organisatie (statutair) : (Indien de organisatie voor het eerst subsidie aanvraagt, dan moeten met de aanvraag de volgende stukken

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

AANVRAAG JAARLIJKSE SUBSIDIEVASTSTELLING

AANVRAAG JAARLIJKSE SUBSIDIEVASTSTELLING AANVRAAG JAARLIJKSE SUBSIDIEVASTSTELLING Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Dit formulier moet uiterlijk 1 mei (subsidie verleend onder de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening/ASV

Nadere informatie

ALGEMEEN FORMULIER voor het aanvragen van SUBSIDIE voor het jaar (hier jaartal invullen) Gemeente Almere

ALGEMEEN FORMULIER voor het aanvragen van SUBSIDIE voor het jaar (hier jaartal invullen) Gemeente Almere ALGEMEEN FORMULIER voor het aanvragen van SUBSIDIE voor het jaar (hier jaartal invullen) Gemeente Almere Dit formulier moet u gebruiken om een subsidie aan te vragen voor een activiteit. U dient zelf het

Nadere informatie

AANVRAAG VASTSTELLING PROJECTSUBSIDIE

AANVRAAG VASTSTELLING PROJECTSUBSIDIE AANVRAAG VASTSTELLING PROJECTSUBSIDIE Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Dit formulier moet uiterlijk dertien weken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden binnen zijn. Formulier volledig

Nadere informatie

Op onze website kunt u alle hierboven genoemde documenten terugvinden.

Op onze website  kunt u alle hierboven genoemde documenten terugvinden. KRENDIJK FRMULIER VR HET AANVRAGEN VAN EEN PRJECTSUBSIDIE 2017 ALGEMENE INFRMATIE p 15 januari 2016 heeft de gemeenteraad de hoofdlijnen voor het nieuwe subsidiebeleid vastgesteld. Die staan in de nota

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie

Aanvraagformulier subsidie Aanvraagformulier subsidie Gebruik dit formulier om subsidie bij de gemeente Almere aan te vragen voor een activiteit. Het kan gaan om activiteiten die (nagenoeg) het hele jaar duren of die eenmalig en/of

Nadere informatie

ALGEMEEN FORMULIER voor het aanvragen van SUBSIDIE voor het jaar 20

ALGEMEEN FORMULIER voor het aanvragen van SUBSIDIE voor het jaar 20 Volledig ingevulde aanvraag richten aan Penningmeester Dorpsraad Zonnemaire Julianastraat 1, 4316 AG Zonnemaire ALGEMEEN FORMULIER voor het aanvragen van SUBSIDIE voor het jaar 20 Dit formulier moet u

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie gemeente Delfzijl

Aanvraagformulier voor subsidie gemeente Delfzijl Aanvraagformulier voor subsidie gemeente Delfzijl Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente Delfzijl. Wat verwachten we van u? Ga eerst na of u in aanmerking komt voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen 1 Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen De Regionale Cultuurplannen (RCP) omvatten een subsidiebudget voor het vergroten van cultuurparticipatie, bedoeld voor amateurkunst (alle kunst- en

Nadere informatie

Subsidie aanvragen. Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente.

Subsidie aanvragen. Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente. 1 Subsidie aanvragen Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente. Wat verwachten we van u? Ga eerst na of u in aanmerking komt voor subsidie. Dat hangt bijvoorbeeld af van

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente.

Aanvraagformulier voor subsidie Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente. Aanvraagformulier voor subsidie Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente. Wat verwachten we van u? Ga eerst na of u in aanmerking komt voor subsidie. Dat hangt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Woensdrecht 2016.

Aanvraagformulier voor subsidie op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Woensdrecht 2016. Aanvraagformulier voor subsidie op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Woensdrecht 2016. Dit formulier gebruikt u als u voor de 1 e keer subsidie wilt aanvragen bij de gemeente Woensdrecht.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER STRUCTURELE SUBSIDIE 2020 VANAF ,-

AANVRAAGFORMULIER STRUCTURELE SUBSIDIE 2020 VANAF ,- Pagina1 AANVRAAGFORMULIER STRUCTURELE SUBSIDIE 2020 VANAF 10.000,- NAW-gegevens en overige gegevens van uw organisatie Naam organisatie (statutair) : Postadres : Postcode en plaats : Contactpersoon : naam

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER MEERJARIGE STRUCTURELE SUBSIDIE TOT ,-

AANVRAAGFORMULIER MEERJARIGE STRUCTURELE SUBSIDIE TOT ,- Pagina1 NAW-gegevens en overige gegevens van uw organisatie Naam organisatie (statutair) : Postadres : Postcode en plaats : Contactpersoon : naam telefoon e-mailadres Inschrijfnummer Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017

Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017 Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017 Dit formulier kunt u gebruiken voor het aanvragen van subsidie. Alle subsidieaanvragen worden getoetst aan de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Aanvraagformulier overige subsidies

Aanvraagformulier overige subsidies Aanvraagformulier overige subsidies Naam organisatie Secretariaat Adres Postcode en woonplaats Mailadres secretariaat Telefoonnummer secretariaat IBAN-nummer Ten name van Totaal aantal leden woonachtig

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele subsidie 2016

Aanvraagformulier structurele subsidie 2016 Aanvraagformulier structurele subsidie 2016 Gegevens Naam instelling :... Bank/Girorekening Let op de IBAN code! : Ten name van :.. Naam contactpersoon : Postadres : (voor alle verenigingscorrespondentie)

Nadere informatie

Internationale contacten

Internationale contacten Aanvraagformulier Internationale contacten Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Internationale contacten Formulier retour

Nadere informatie

Aanvraagformulier welzijnssubsidie 2016

Aanvraagformulier welzijnssubsidie 2016 Aanvraagformulier welzijnssubsidie 2016 Activiteiten waarvoor u een welzijnssubsidie aanvraagt De nieuwe koers: eigen kracht eerst! In 2014 heeft de gemeenteraad van Baarle-Nassau nieuw welzijnsbeleid

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER STRUCTURELE SUBSIDIE 2020 TOT ,-

AANVRAAGFORMULIER STRUCTURELE SUBSIDIE 2020 TOT ,- Pagina1 NAW-gegevens en overige gegevens van uw organisatie Naam organisatie (statutair) : Postadres : Postcode en plaats : Contactpersoon : naam telefoon e-mailadres Inschrijfnummer Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat

Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat Vul het formulier in en beantwoord daarbij alle vragen. Als u dit niet doet, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Dien het aanvraag

Nadere informatie

Aanvraag waarderingssubsidie Amateur sportverenigingen JAAR:

Aanvraag waarderingssubsidie Amateur sportverenigingen JAAR: Aanvraag waarderingssubsidie Amateur sportverenigingen JAAR: Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen College van B en W Afdeling Welzijn Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 045-5605040 www.heerlen.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier Projectsubsidie Innovatiefonds

Aanvraagformulier Projectsubsidie Innovatiefonds Aanvraagformulier Projectsubsidie Innovatiefonds 1. Gegevens aanvrager Statutaire naam instelling: Correspondentieadres: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: E-Mail: IBAN: Kamer van Koophandel nummer:

Nadere informatie

ALGEMEEN FORMULIER voor het aanvragen van SUBSIDIE voor het jaar (hier jaartal invullen) Gemeente Almere

ALGEMEEN FORMULIER voor het aanvragen van SUBSIDIE voor het jaar (hier jaartal invullen) Gemeente Almere ALGEMEEN FORMULIER voor het aanvragen van SUBSIDIE voor het jaar (hier jaartal invullen) Gemeente Almere Dit formulier moet u gebruiken om een subsidie aan te vragen voor een activiteit. U dient zelf het

Nadere informatie

TOELICHTING * dit gedeelte niet meezenden! *

TOELICHTING * dit gedeelte niet meezenden! * TOELICHTING * dit gedeelte niet meezenden! * 1. Verplicht aanvraagformulier Voor het indienen van uw subsidieaanvraag gebruikt u dit aanvraagformulier. Let op: om uw aanvraag te kunnen beoordelen, hebben

Nadere informatie

Subsidieaanvraag. Indienen bij: Gemeente Nuenen, Postbus , 5670 GA Nuenen. A. Algemene gegevens. Naam activiteit : Gevraagd subsidiebedrag :

Subsidieaanvraag. Indienen bij: Gemeente Nuenen, Postbus , 5670 GA Nuenen. A. Algemene gegevens. Naam activiteit : Gevraagd subsidiebedrag : Subsidieaanvraag Indienen bij: Gemeente Nuenen, Postbus 10 000, 5670 GA Nuenen Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren, worden in behandeling genomen. A. Algemene gegevens Naam activiteit

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES Het aanvraagformulier tijdig, volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar: Gemeente Westland Cluster Beleid / Innovatiefonds Postbus 150 2670 AD Naaldwijk ACTIVITEIT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling

Nadere informatie

AANVRAAG INCIDENTELE SUBSIDIEVERLENING DOOR AMSTELLAND-GEMEENTEN VOOR ACTIVITEITEN OGGZ EN AMBULANTE GEZONDHEIDSZORG

AANVRAAG INCIDENTELE SUBSIDIEVERLENING DOOR AMSTELLAND-GEMEENTEN VOOR ACTIVITEITEN OGGZ EN AMBULANTE GEZONDHEIDSZORG AANVRAAG INCIDENTELE SUBSIDIEVERLENING DOOR AMSTELLAND-GEMEENTEN VOOR ACTIVITEITEN OGGZ EN AMBULANTE GEZONDHEIDSZORG Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Stuur dit formulier uiterlijk

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

Aanvraagformulier Incidentele subsidies amateurkunst

Aanvraagformulier Incidentele subsidies amateurkunst Aanvraagformulier Incidentele subsidies amateurkunst De uitvoering van deze subsidieregeling ligt bij Scholen in de Kunst. Vul het formulier in en beantwoord daarbij alle vragen. Als u dit niet doet, kunnen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidieverlening subsidiejaar 20..

Aanvraagformulier voor subsidieverlening subsidiejaar 20.. Aanvraagformulier voor subsidieverlening subsidiejaar 20.. Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente. Het gebruik van het formulier is wettelijk verplicht. Alle vragen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING ACTIVITEITENSUBSIDIE 2015 VAN 10.000,- OF MEER

AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING ACTIVITEITENSUBSIDIE 2015 VAN 10.000,- OF MEER Pagina1 Het bestuur van Naam organisatie (statutair) : Correspondentieadres Postcode en woonplaats E-mailadres secretariaat : : : IBAN rekeningnummer : Verzoekt op grond van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERIODIEKE & EENMALIGE SUBSIDIE

AANVRAAGFORMULIER PERIODIEKE & EENMALIGE SUBSIDIE AANVRAAGFORMULIER PERIODIEKE & EENMALIGE SUBSIDIE Met dit formulier kunt u een periodieke of eenmalige subsidie aanvragen. U dient bij het invullen hiervan gebruik te maken van de gegevens uit de subsidieregelingen.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie

Aanvraagformulier voor subsidie 1 Aanvraagformulier voor subsidie Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente. Wat verwachten we van u? Ga eerst na of u in aanmerking komt voor subsidie. Dat hangt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie Activiteitenbudget Cultuur 2013-2016 Met het Activiteitenbudget Cultuur geven wij uitvoering aan de Cultuurnota Het Verhaal van Groningen 2013 2016. Met dit budget wil de Provincie Groningen de volgende

Nadere informatie

Regeling Investeringssubsidies breedtesportverenigingen

Regeling Investeringssubsidies breedtesportverenigingen Regeling Investeringssubsidies breedtesportverenigingen Dit aanvraagformulier dient volledig ingevuld digitaal aangeleverd te worden, samen met de vereiste bijlagen, bij de aanvraag van de subsidie via

Nadere informatie

Aanvraagformulier incidentele subsidie

Aanvraagformulier incidentele subsidie Aanvraagformulier incidentele subsidie Gemeente Wijdemeren verleent subsidie aan projecten en activiteiten die eenmalig plaatsvinden binnen de gemeente. Het project of de activiteit moet daarvoor voldoen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER MEERJARIGE STRUCTURELE SUBSIDIE VAN ,- OF MEER

AANVRAAGFORMULIER MEERJARIGE STRUCTURELE SUBSIDIE VAN ,- OF MEER Pagina1 Het bestuur van Naam organisatie (statutair) : ( Indien de organisatie voor het eerst subsidie aanvraagt, dan moeten met de aanvraag de volgende stukken meegezonden worden: de statuten of het reglement,

Nadere informatie

AFREKENFORMULIER STRUCTURELE SUBSIDIE 2018

AFREKENFORMULIER STRUCTURELE SUBSIDIE 2018 Pagina1 NAW-gegevens en overige gegevens van uw organisatie Naam organisatie (statutair) : Postadres : Postcode en plaats : Contactpersoon Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : naam telefoon e-mailadres

Nadere informatie

AANVRAAG JAARLIJKSE SUBSIDIE 2018

AANVRAAG JAARLIJKSE SUBSIDIE 2018 AANVRAAG JAARLIJKSE SUBSIDIE 2018 Op grond van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2017 en de Subsidieregeling zangverenigingen, harmonieën, fanfares en schutterijen Echt- Susteren 2015 (inleveren

Nadere informatie

Aanvraagformulier periodieke en eenmalige subsidie 2017

Aanvraagformulier periodieke en eenmalige subsidie 2017 Aanvraagformulier periodieke en eenmalige subsidie 2017 Met dit formulier kunt u een periodieke of eenmalige subsidie voor het jaar 2017 aanvragen. U dient hierbij gebruik te maken van de gegevens uit

Nadere informatie

Subsidie aanvraagformulier Projecten

Subsidie aanvraagformulier Projecten Subsidie aanvraagformulier Projecten Voordat u begint: Lees de subsidiecriteria en doe eerst de Quickscan op www.vfonds.nl om te zien of uw aanvraag in aanmerking komt. Bij twijfel, neem contact op met

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagformulier is bedoeld voor een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wordt verleend voor een eenmalige activiteit of ander incidenteel

Nadere informatie

Incidentele subsidie voor sportactiviteiten

Incidentele subsidie voor sportactiviteiten Incidentele subsidie voor sportactiviteiten Definitie van een incidentele sportactiviteitensubsidie: Art. 10, lid 1 sub b ASV: een incidentele sportactiviteitensubsidie is een subsidie om activiteiten

Nadere informatie

Stimuleringsfonds Burgerinitiatieven Limburg Schriftelijk aanvraagformulier

Stimuleringsfonds Burgerinitiatieven Limburg Schriftelijk aanvraagformulier Stimuleringsfonds Burgerinitiatieven Limburg Schriftelijk aanvraagformulier Wilt u een schriftelijke aanvraag voor financiële ondersteuning indienen? Vul dan dit formulier volledig in (graag in blokletters)

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EENMALIGE SUBSIDIE 2019

AANVRAAGFORMULIER EENMALIGE SUBSIDIE 2019 AANVRAAGFORMULIER EENMALIGE SUBSIDIE 2019 OP BASIS VAN DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING MIDDELBURG Het ingevulde subsidieformulier dient, uiterlijk 17 weken voordat met de activiteit een begin wordt gemaakt,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INVESTERINGSSUBSIDIE SPORT 2017

AANVRAAGFORMULIER INVESTERINGSSUBSIDIE SPORT 2017 Pagina1 Het bestuur van Naam organisatie (statutair) : (Indien de organisatie voor het eerst subsidie aanvraagt, dan moeten met de aanvraag de volgende stukken meegezonden worden: de oprichting- of stichtingsakte,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Presentatiesubsidie 2

Aanvraagformulier Presentatiesubsidie 2 Aanvraagformulier Presentatiesubsidie 2 Kenmerk:... De organisatie Naam organisatie... Nummer KvK:... Rechtsvorm: vereniging stichting Contactpersoon:... de heer mevrouw Postadres:... Postcode:... Plaats:...

Nadere informatie

Aanvraag waarderingssubsidie Speeltuinorganisaties JAAR

Aanvraag waarderingssubsidie Speeltuinorganisaties JAAR Aanvraag waarderingssubsidie Speeltuinorganisaties JAAR Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen Afdeling Welzijn Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 50 40 www.heerlen.nl Pagina 1/4 1 Gegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier kleine subsidies. Aanvraagformulier subsidie 2017. Gegevens aanvragende instelling. Naam van uw instelling

Aanvraagformulier kleine subsidies. Aanvraagformulier subsidie 2017. Gegevens aanvragende instelling. Naam van uw instelling Aanvraagformulier kleine subsidies Aanvraagformulier subsidie 2017 Gegevens aanvragende instelling Naam van uw instelling Correspondentieadres (dit is het adres waar wij uw post naar toe sturen Naam contactpersoon

Nadere informatie

Aanvraagformulier sportsubsidies. Gemeente Pekela

Aanvraagformulier sportsubsidies. Gemeente Pekela Aanvraagformulier sportsubsidies Gemeente Pekela Doel: Dit formulier kunt u gebruiken als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente Van toepassing zijnde wet- en regelgeving: Titel 4.2, Hoofdstuk 4

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie onderwijsachterstanden

Aanvraagformulier subsidie onderwijsachterstanden Aanvraagformulier subsidie onderwijsachterstanden Aanvragen Wij nemen een aanvraag voor 2018 in behandeling wanneer wij deze voor 1 september 2017 ontvangen hebben. Verzendadres Stuur het volledig ingevulde

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen

Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen Bijlage als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen

Nadere informatie

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode 1. CONTACTGEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen E-mailadres Voornaam Correspondentieadres Tussenvoegsel Postcode Achternaam Plaats Geslacht Telefoonnummer Functie GEGEVENS ORGANISATIE

Nadere informatie

Ter bevordering van deelname van mensen met een beperking aan het verenigingsleven in de gemeente Drimmelen

Ter bevordering van deelname van mensen met een beperking aan het verenigingsleven in de gemeente Drimmelen Pilot 2018-2019 Aanvraag formulier Stimuleringssubsidie Ter bevordering van deelname van mensen met een beperking aan het verenigingsleven in de gemeente Drimmelen Bestemd voor lokale verenigingen om een

Nadere informatie

Budgetsubsidie voor bedragen > ,--

Budgetsubsidie voor bedragen > ,-- Budgetsubsidie voor bedragen > 50.000,-- Om voor het jaar 2018 in aanmerking te komen voor een budgetsubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan. Dit geldt

Nadere informatie

Budgetsubsidie voor bedragen > ,--

Budgetsubsidie voor bedragen > ,-- Budgetsubsidie voor bedragen > 50.000,-- Om voor het jaar 2019 in aanmerking te komen voor een budgetsubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan. Dit geldt

Nadere informatie

Subsidieaanvraag subsidie vanaf 50.000,-

Subsidieaanvraag subsidie vanaf 50.000,- Subsidieaanvraag subsidie vanaf 50.000,- Deel A: Algemene informatie Deel B: Activiteit Deel C: Begroting Deel D: Ondertekening Bijlage voor*beeld begroting Deel A: Algemene informatie 1. Vult u dit verzoek

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Sport

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Sport Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Sport 2018-2021 Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt af van de activiteit die u wilt organiseren. De gemeente heeft regels vastgesteld voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidies. Gemeente Pekela

Aanvraagformulier subsidies. Gemeente Pekela Aanvraagformulier subsidies Gemeente Pekela Doel: Dit formulier kunt u gebruiken als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente Van toepassing zijnde wet- en regelgeving: Titel 4.2, Hoofdstuk 4 Algemene

Nadere informatie

Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh

Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh Vanaf 2015 is incidentele subsidie mogelijk voor de activiteiten van Gezond In Bossenburgh. Met de subsidie 'Gezond in Bossenburgh' wil de gemeente zich

Nadere informatie

AANVRAAG JAARLIJKSE SUBSIDIE 2018

AANVRAAG JAARLIJKSE SUBSIDIE 2018 AANVRAAG JAARLIJKSE SUBSIDIE 2018 Op grond van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2017 en de Subsidieregeling sportverenigingen Echt-Susteren 2015 (inleveren in de periode van 15 augustus 2017

Nadere informatie

Incidentele subsidie voor activiteiten vanuit het aanjaagfonds Cultuur

Incidentele subsidie voor activiteiten vanuit het aanjaagfonds Cultuur Incidentele subsidie voor activiteiten vanuit het aanjaagfonds Cultuur Definitie van een incidentele activiteitensubsidie: Art. 10, lid 1 sub b ASV: een incidentele activiteitensubsidie is een subsidie

Nadere informatie

Subsidieaanvraag projectsubsidie Amateurkunst

Subsidieaanvraag projectsubsidie Amateurkunst Subsidieaanvraag projectsubsidie Amateurkunst Deel A: Algemene informatie Deel B: Begroting Deel C: Ondertekening Deel D: Checklist projectomschrijving Bijlage voorbeeld begroting Deel A: Algemene informatie

Nadere informatie

Subsidie-aanvraagformulier Transformatie Sociaal Domein 2020

Subsidie-aanvraagformulier Transformatie Sociaal Domein 2020 Subsidie-aanvraagformulier Transformatie Sociaal Domein 2020 Dit formulier vult u in voor elke activiteit of elk cluster van activiteiten die u uitvoert om een bepaald resultaat (resultaten) te bereiken.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE 2018

AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE 2018 Het bestuur van Naam organisatie (statutair) : ( Indien de organisatie voor het eerst subsidie aanvraagt, dan moeten met de aanvraag de volgende stukken meegezonden worden: de oprichting- of stichtingsakte,

Nadere informatie

Toelichting aanvragen subsidies cultuur

Toelichting aanvragen subsidies cultuur Toelichting aanvragen subsidies cultuur Basis- en programmasubsidies De gemeente Hilversum heeft een nieuwe algemene regeling subsidies vastgesteld. Nieuw in deze regeling is dat de subsidies zijn veeld

Nadere informatie

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank De Kempen

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank De Kempen Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank De Kempen U wilt graag een bijdrage uit het Coöperatiefonds van Rabobank De Kempen. Om te kunnen beoordelen of uw aanvraag in aanmerking komt, hebben wij een

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE RESTAURATIE RIJKSMONUMENTEN PROVINCIE ZEELAND 2017

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE RESTAURATIE RIJKSMONUMENTEN PROVINCIE ZEELAND 2017 AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE RESTAURATIE RIJKSMONUMENTEN PROVINCIE ZEELAND 2017 SUBSIDIEAANVRAGEN VOOR RESTAURATIE IN 2017 DIENEN VAN 1 JULI 2016 TOT EN MET 6 SEPTEMBER 2016 TE WORDEN INGEDIEND LET OP: Uw

Nadere informatie

Aanvraagformulier periodieke en eenmalige subsidie 2018

Aanvraagformulier periodieke en eenmalige subsidie 2018 Aanvraagformulier periodieke en eenmalige subsidie 2018 Met dit formulier kunt u een periodieke of eenmalige subsidie voor het jaar 2018 aanvragen. Normaliter zou u gebruik kunnen en moeten maken van de

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Armoedebeleid

Aanvraagformulier subsidie Armoedebeleid Aanvraagformulier subsidie Armoedebeleid A. Uw gegevens Naam organisatie/vereniging Postadres Postcode Plaats Telefoon E-mail Website IBAN Nummer Kamer van Koophandel B. Activiteit(en) 1. Algemeen Naam

Nadere informatie

AANVRAAG PERIODIEKE SUBSIDIEVERLENING DOOR AMSTELLAND-GEMEENTEN VOOR ACTIVITEITEN OGGZ EN AMBULANTE GEZONDHEIDSZORG

AANVRAAG PERIODIEKE SUBSIDIEVERLENING DOOR AMSTELLAND-GEMEENTEN VOOR ACTIVITEITEN OGGZ EN AMBULANTE GEZONDHEIDSZORG AANVRAAG PERIODIEKE SUBSIDIEVERLENING DOOR AMSTELLAND-GEMEENTEN VOOR ACTIVITEITEN OGGZ EN AMBULANTE GEZONDHEIDSZORG Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Met dit formulier kunt u een periodieke

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd 2016 (indieningstermijn bij voorkeur tussen 1 maart en 1 juni 2015)

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd 2016 (indieningstermijn bij voorkeur tussen 1 maart en 1 juni 2015) Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd 2016 (indieningstermijn bij voorkeur tussen 1 maart en 1 juni 2015) Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt af van de activiteit die u

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd 2018-2019 Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt af van de activiteit die u wilt organiseren. De gemeente heeft regels vastgesteld voor

Nadere informatie

Postbus AA Zeewolde. Aanvraagformulier subsidie sport 2017

Postbus AA Zeewolde. Aanvraagformulier subsidie sport 2017 Gemeente Gemeentehuis Raadhuisplein 1 Postbus 1 3890 AA Telefoon (036) 5229522 Telefax (036) 5222394 E-mail info@zeewolde.nl Website www.zeewolde.nl Aanvraagformulier subsidie sport 2017 Inleiding Voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie kunst en cultuur voor de 2 e helft 2016 (juli t/m december)

Aanvraagformulier budgetsubsidie kunst en cultuur voor de 2 e helft 2016 (juli t/m december) 1 Aanvraagformulier budgetsubsidie kunst en cultuur voor de 2 e helft 2016 (juli t/m december) De gemeente Lelystad stelt subsidie beschikbaar voor culturele projecten en activiteiten die bijdragen aan

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 2019

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 2019 AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 2019 OP BASIS VAN DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING MIDDELBURG Het ingevuld subsidieformulier moet vóór 1 april 2018 worden gezonden aan de Gemeente Middelburg, afdeling Stedelijk

Nadere informatie

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties.

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Een van de kenmerken van een waarderingssubsidie is dat er sprake is van een vereenvoudigde procedure. Dat betekent dat gelijktijdig met de verlening

Nadere informatie

Subsidieaanvraag 2016. Aanvraagformulier Waarderingssubsidie (<= 5.000)

Subsidieaanvraag 2016. Aanvraagformulier Waarderingssubsidie (<= 5.000) Subsidieaanvraag 2016 Aanvraagformulier Waarderingssubsidie (

Nadere informatie