Installatievoorschrift. Metaloterm AT. Aanwijzingen voor installatie, gebruik en onderhoud. Total Solutions in Flue Systems.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatievoorschrift. Metaloterm AT. Aanwijzingen voor installatie, gebruik en onderhoud. Total Solutions in Flue Systems."

Transcriptie

1 Installatievoorschrift Metaloterm anwijzingen voor installatie, gebruik en onderhoud otal Solutions in Flue Systems we care

2 Inhoudsopgave oepassingsgebied... 3 Voorbereiding... 3 Installatie... 4 Keuze diameter Metaloterm... 4 Bevestigingsmiddelen... 4 ansluiting... 4 Opbouw... 4 Verslepingen... 5 akdoorvoer... 5 Uitmonding... 5 Onderhoud... 5 lgemeen... 5 Bijlagen iameterbepaling Metaloterm abel K... 6 abel OH... 7 Installatie details Metaloterm Figuur Figuur Figuur Figuur Figuur Figuur Figuur Figuur Figuur Figuur 9a Figuur Figuur Figuur Bevestigingen Metaloterm abel Montagehandleiding Metaloterm Metaloterm ONOP Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ONOP B.V. Metaloterm is een gedeponeerde handelsnaam.

3 Installatievoorschrift Metaloterm anwijzingen voor installatie, gebruik en onderhoud. oepassingsgebied Metaloterm is geschikt voor toepassing op stooktoestellen voor genormeerde vloeibare en vaste brandstoffen met een rookgastemperatuur van maximaal 600 C. Voor het gebruik van Metaloterm in combinatie met andere brandstoffen of toepassingen verzoeken wij u contact op te nemen met ONOP BV te Middelburg. Het rookkanaal dient in onderdrukomstandigheden te functioneren, dat wil zeggen: de heersende druk in het rookkanaal dient onder gebruiksomstandigheden altijd lager te zijn dan de omgevingsdruk. Metaloterm is ongeschikt voor overdruk. Gebruik uitsluitend originele Metaloterm onderdelen en accessoires. Veranderingen en aanpassingen kunnen de goede werking nadelig beïnvloeden. Eventuele aanspraken op garantie komen door dergelijke wijzigingen te vervallen. Voorbereiding lvorens met de installatie te beginnen, wordt het beoogde tracé, de plaats van de ravelingen, sparingen in wanden, vloeren, het dak en eventuele obstakels als balken, gordingen etc. ingemeten. e sparingen in onbrandbare vloeren dienen 20 mm groter te zijn dan de uitwendige diameter van het kanaal (zie figuur 7, blz. 14). e sparingen in brandbare vloeren dienen 100 mm groter te zijn dan de uitwendige diameter van het kanaal (zie figuur 8, blz. 15). e sparing in brandbare daken (dakbeschot) dient dezelfde afmeting te hebben als de buitenmaterialen van de omkokering (zie figuur 3, blz. 10). e minimale afstand van de buitenwand van het Metaloterm -kanaal tot brandbare materialen is 50 mm. Binnen het gebouw dient er te allen tijde een omkokering toegepast te worden. In verband met NEN 6062 (bepaling van brandveiligheid) en NEN 6068 (bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBBO) tussen ruimten) dient het afvoersysteem volgens de tekeningen in de figuren 2 t/m 8 geïnstalleerd te worden. NEN 6068 maakt onderscheid tussen een WBBO van 20 en 60 minuten. Het bouwbesluit geeft aan voor welke situatie deze tijden gelden. Omkokeringen kunnen worden samengesteld uit: - onbrandbare plaat met een minimumdikte van 12 mm; - metselwerk uit baksteen of kalkzandsteen, minimumdikte 50 mm; - gasbetonblokken of gipsblokken, minimaal 50 mm dik; - betonwanden. Omkokeringen zijn in principe 4-zijdig, echter tegen wanden van metselwerk, beton of gasbeton kunnen de omkokeringen 3-zijdig zijn. Indien het kanaal geplaatst wordt in een hoek tussen twee samenkomende wanden bestaande uit één van de eerder genoemde materialen, kan de omkokering 2-zijdig samengesteld worden. Materialen welke zich aan de binnenzijde van de omkokering bevinden dienen onbrandbaar te zijn. 3

4 Installatie Voorkeur verdient de opbouw van onderaf. Raadpleeg en volg de montagehandleiding, welke in de verpakking van de metersecties is bijgevoegd. Een voorbeeldexemplaar is als bijlage aan dit installatievoorschrift toegevoegd. (Zie pag. 23) e montagehandleiding geeft belangrijke informatie over de juiste positie van de elementen, koppelingen en afdekbanden. Let vooral op de juiste stromingsrichting van de rookgassen (zie ook de pijl op de schoorsteenelementen). Een ondersteboven gemonteerd kanaal is niet toegestaan en zal tot klachten leiden. Keuze diameter Metaloterm e diameter wordt vooraf bepaald door de totale lengte, inclusief aansluitleiding en het verloop van het rookkanaal (zoals bij inmeten is vastgesteld), de capaciteit, het type toestel en de toe te passen brandstof. Een te grote of te kleine diameter kan leiden tot condensatie en/of verminderde trek in het rookkanaal, waardoor er verbrandingsgassen in de verblijfsruimten kunnen stromen. Een te kleine doorsnede van de schoorsteen geeft slechte trek, een te grote doorsnede geeft sterke vervuiling. Een te geringe schoorsteenhoogte (minder dan 3 meter) kan problemen geven, vooral bij het optreden van valwinden (tussen hoge gebouwen). Bij een open haard wordt de diameter van het rookkanaal bepaald door de grootte van de haardopening, de totale lengte van het rookkanaal en de eventuele verslepingen. Voor een goed regelbare kachel die weinig rookgassen geeft is Metaloterm met een kleine diameter het meest geschikt. Bij een haardkachel, die zowel open als gesloten kan worden gestookt, moet voor de diameter een tussenwaarde worden gekozen. Zie de tabellen, grafieken en berekeningsvoorbeelden. Bevestigingsmiddelen Nadat de toe te passen onderdelen bepaald zijn, wordt de hartlijn van het tracé op de wanden aangebracht, en wordt de plaats van de bevestigingsmiddelen bepaald volgens tabel 1, bladzijde 22. Vervolgens kunnen de bevestigingsmiddelen aangebracht worden waarbij men rekening moet houden met een eventueel noodzakelijke omkokering. Voor grotere vrije montagehoogte kunnen statische klembanden (code SK) toegepast worden. Kies de lengte en de plaats van de secties zodanig, dat de verbinding tussen twee elementen en dus de afdekband (code B) zich niet ter plaatse van een doorvoering bevindt en niet exact samenvalt met bevestigings- en afdichtingshulpstukken. it om de montage probleemloos te laten verlopen. ansluiting Het stooktoestel wordt altijd aangesloten op het Metaloterm -kanaal met behulp van een aansluitstuk (code ) waarbij het gewicht van de schoorsteen niet rechtstreeks op het stooktoestel mag rusten. lleen op deze manier wordt een vrije thermische uitzetting gewaarborgd. Voor de verschillende uitvoeringen van de aansluitingen: zie ook figuur 11 op bladzijde 20. Opbouw irect boven het aansluitstuk wordt het eerstvolgende element met behulp van een muurbeugel aan de bouwkundige constructie bevestigd. Vervolgens worden alle secties en eventuele bochten aangebracht en bevestigd. 4

5 enminste voor elke eerste bocht en na de volgende bocht dient er een bevestiging aan de bouwkundige constructie aangebracht te worden, zoals aangegeven in de figuren 1 en 7 op bladzijde 8 en 14. Verslepingen Indien verslepingen niet te vermijden zijn, dan dienen bochten spanningsvrij gemonteerd te worden zoals aangegeven in figuur 1, bladzijde 8. Horizontale kanaaldelen zijn absoluut verboden (uitgezonderd aansluiting). Een verticale, zo recht mogelijke schoorsteen garandeert de beste trek. akdoorvoer e eventueel aanwezige omkokering moet tot en met het dakbeschot aangebracht worden (zie figuur 3 en 4 op bladzijde 10 en 11). er plaatse van het dakbeschot dient de dakondersteuning aangebracht te worden. enk aan de afstand tot brandbare materialen van 50 mm. Bij platdakconstructies kan juist onder het dakbeschot een muurbeugel in plaats van een dakondersteuning geplaatst worden. Breng daarna de geëigende dakplaat en stormkraag aan zoals in figuur 12 (bladzijde 21) aangegeven is. Uitmonding Gebruik voor lage uitmonding altijd de voorgeschreven roestvaststalen Metaloterm -kap (code K), al dan niet met vonkenvanger (code KV). Goede werking: e uitmondingshoogte voor wat betreft een goede werking wordt bepaald volgens de situatieschets in figuur 9 en 9a (blz. 16 en 17). Hinder: er voorkoming van hinder, door de rookgassen, via ventilatie- en/of luchttoevoeropeningen (van hetzelfde perceel) dient voldoende afstand in acht te worden genomen. e kortst mogelijke afstand tussen uitmonding en toevoer is bepalend. Op bladzijde 18 en 19 is een overzicht opgenomen conform de situaties 1, 6, 8 en 9 volgens NEN Onderhoud fhankelijk van het gebruik dient de schoorsteen 1 tot 4 maal per jaar geveegd te worden, bij voorkeur door een erkend schoorsteenreinigingsbedrijf, aangesloten bij de.s.p.b. (lgemene Schoorsteenvegers Patroons Bond). Bij onverhoopte schoorsteenbrand de brandweer bellen, het vuur in de open haard of kachel temperen, zonodig doven met zand. Voorts de schoorsteenklep sluiten, zodat de zuurstoftoetreding in de schoorsteen belemmerd wordt. e schoorsteenbrand in geen geval doven met ramoneur of water. Blijvende beschadiging is dan het gevolg. Na een schoorsteenbrand moet het kanaal altijd op herbruikbaarheid gekeurd worden door een bevoegde instantie. lgemeen Zorg voor een onbelemmerde toevoer van ventilatie- en verbrandingslucht, bij voorkeur rechtstreeks van buiten. Hierdoor wordt onderdruk en dus rookgaslekkage in de woning voorkomen. 5

6 iameterbepaling Metaloterm abel K iameterbepaling volgens NEN-EN deel 1 en deel 2 Een vereenvoudigde bepaling is mogelijk volgens onderstaande tabellen. Ruimte verwarming gestookt met genormaliseerde vaste brandstoffen Netto vermogen van de kachel in kw HOOGE VN E SCHOORSEEN IN MEERS (hoogte gemeten vanaf de aansluiting op de kachel) 3 mtr. 4,5 mtr. 6 mtr. 9 mtr. 15 mtr. 5, , , , , , , , , , , , , , Schoorsteendiameter Metaloterm in mm Voorbeeld: Gesloten houtkachel 10 kw ansluitleiding I =1,2 mtr.+ 1 bocht 45 Schoorsteen aangesloten via -stuk 45 fvoerhoogte 4,5 meter iameter Metaloterm : ø 150 mm Uitgangspunten voor de diameterbepaling volgens bovenstaande tabel: - e geïsoleerde aansluitleiding tussen het toestel en de rookafvoer is niet langer dan 1 ₄ deel van de rookafvoerhoogte, met een maximum van 2 meter. - Er zijn géén verloopstukken toegepast. - Het C0 2 gehalte in de rookgassen is 12%. - e weerstandswaarde veroorzaakt door maximaal 2 bochten 45 en 1 stuk 45 bedraagt niet méér dan 1,32. - e benodigde trek aan de toestelaansluiting is 5 Pa. - Het rendement van de kachel is 60%. - e temperatuur van de rookgassen bedraagt 200 C bij normaal gebruik. - hermische en dynamische eigenschappen van het Metaloterm -systeem. 6

7 iameterbepaling Metaloterm abel OH Open haarden gestookt met genormaliseerde vaste brandstoffen Opening van de haard in mm HOOGE VN E SCOORSEEN IN MEERS (hoogte gemeten vanaf de aansluiting op de kachel) h x b 3 mtr. 4,5 mtr. 6 mtr. 9 mtr. 15 mtr. 450 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Schoorsteendiameter MELOERM in mm fronthaard hoekhaard h Voorbeeld: Hoekhaard met een frontbreedte van 600 mm en een diepte van 350 mm Een fronthoogte van 500 mm (h) Geeft: b= =950 mm e hoogte vanaf de rookkamer is 9 meter ansluitleiding I =1,2 mtr.+ 1 bocht 45 iameter MELOERM :ø 200 mm b b h Uitgangspunten voor de diameterbepaling volgens bovenstaande tabel: - Rookgastemperatuur bij normaal gebruik 120 C. - Verbrandingsluchttoevoer is verzekerd, bij voorkeur via luchttoevoerleiding vanuit de gevels. - In de rookgasafvoer bevinden zich géén verloopstukken. - e rookgasafvoer is over de gehele lengte uitgevoerd in het Metaloterm -systeem. - In de rookgasafvoer bevindt zich max. 1 versleping. - hermische en dynamische eigenschappen van het Metaloterm -systeem. 7

8 Installatiedetails Metaloterm Figuur 1 Figuur 1 Montage paspijp Montage paspijp lengte werkende Sectie L paspijp (PP) isolatie verwijderen e paspijp (schuifpijp), code PP, wordt gebruikt om een willekeurige restmaat tussen 100 en 300 mm te overbruggen. Met behulp van de paspijp is het mogelijk om bochten spanningsvrij te monteren. e isolatiedeken dient over de lengte L verwijderd te worden. e paspijp over sectie schuiven. Na montage de paspijp borgen door de klemband vast te draaien. 8

9 Figuur 2 akdoorvoer pannendak Installatiedetails Metaloterm Figuur 2 akdoorvoer pannendak zie figuur 12 zie figuur 9/9a roestvaststalen kap (K) Metaloterm -elementen stormkraag (S) lodenslab pan (LS) dakondersteuning (Q) 50 mm * * brandwerende omkokering Onbegaanbare vliering *Ruimte van 50 mm altijd open laten! e bevestigingsplaten van de dakondersteuning (Q) zijn in de hellingshoek verstelbaar. Bij geïsoleerde daken ter plaatse de schuimisolatie verwijderen. e brandwerende omkokering doortrekken tot door het dakbeschot. 9

10 Figuur 3 akdoorvoer pannendak Installatiedetails Metaloterm Figuur 3 akdoorvoer pannendak zie figuur 12 zie figuur 9/9a roestvaststalen kap (K) Metaloterm -elementen stormkraag (S) lodenslab pan (LS) dakondersteuning (Q) 50 mm * brandwerende omkokering Begaanbare vliering *Ruimte van 50 mm altijd open laten! e bevestigingsplaten van de dakondersteuning (Q) zijn in de hellingshoek verstelbaar. Bij geïsoleerde daken ter plaatse de schuimisolatie verwijderen. e brandwerende omkokering doortrekken tot door het dakbeschot 10

11 Figuur 4 akdoorvoer plat dak Installatiedetails Metaloterm Figuur 4 akdoorvoer plat dak zie figuur 12 roestvaststalen kap (K) Metaloterm -elementen zie figuur 9/9a stormkraag (S) dakplaat plat dak (P) 50 mm * plat dak isolatie onbrandbaar 1 (50 mm) (o.a. steenwol) bevestigingsbeugel (MB) brandwerende omkokering *Ruimte van 50 mm altijd open laten! Het gat in de bitumineuze dakbedekking heeft dezelfde diameter als de bovenkant van de conus van de dakplaat (P). Zo ontstaat na het afplakken de noodzakelijke opstaande rand tegen de conus. Omkasting doortrekken tot door het dakbeschot. 11

12 Figuur 5 Plafond aansluiting (onbrandbare vloer); WBBO: 60 min. Installatiedetails Metaloterm Figuur 5 Plafond aansluiting (onbrandbare vloer); WBBO: 60 min. 50 mm * brandwerende omkokering Metaloterm -elementen bevestigingsbeugel (MB) isolatie onbrandbaar 1 (o.a. steenwol) brandwerende siliconenkit onbrandbare vloer metalen rozet aansluitstuk ()/ Nisbus (N) > EN *Ruimte van 50 mm altijd open laten! Het onderste Metaloterm -element wordt zover door de sparing gestoken dat de onderkant van de sectie gelijk valt met de onderzijde van het plafond. 12

13 Figuur 6 Plafond aansluiting (brandbare vloer); WBBO: 60 min. Installatiedetails Metaloterm Figuur 6 Plafond aansluiting (brandbare vloer); WBBO: 60 min. 50 mm * brandwerende omkokering Metaloterm -elementen bevestigingsbeugel (MB) brandbare vloer brandwerende plafondplaat afmetingen / 2 x 400 u EN gips 12 mm onbrandbaar bijv. Promatec of Nobranda aansluitstuk () enkelwandig EN *Ruimte van 50 mm altijd open laten! Bij een plafondaansluiting door een brandbare vloer dient het onderste Metaloterm -element voorzien te worden van een, waarvan de onderzijde gelijk komt te liggen met onderzijde van de onbrandbare plaat. Omkasting doortrekken tot onderzijde plafond. 13

14 Installatiedetails Metaloterm Figuur 7 Figuur 7 oorvoering (onbrandbare vloer); WBBO: 60 min. oorvoering (onbrandbare vloer); WBBO: 60 min. 50 mm * brandwerende omkokering Metaloterm -elementen bevestigingsbeugel (MB) * onbrandbare vloer uitw + 20 mm *Ruimte van 50 mm altijd open laten! 14

15 Installatiedetails Metaloterm Figuur 8 Figuur 8 oorvoering (brandbare vloer); WBBO: 60 min. oorvoering (brandbare vloer); WBBO: 60 min. 50 mm * Metaloterm -elementen brandbare vloer brandwerende omkokering * bevestigingsbeugel (MB) *Ruimte van 50 mm altijd open laten! 15

16 Figuur Installatiedetails 9 Metaloterm Figuur 9 verboden gebied rookafvoer Belendende bebouwing IV 10 I III IV α 23 III < 15 m Uitmonding uitsluitend in gebied I toegestaan met trekkende kap (K) 10 I Belendende bebouwing III II α 23 > 15 m Uitmonding in gebied I & II toegestaan met trekkende kap (K) IV 10 III I 0.5 m Uitmonding uitsluitend in gebied l toegestaan met trekkende kap (K) 16

17 Figuur 9a Installatiedetails Metaloterm Figuur 9a Gebied I I uitmonding met trekkende kap (K) Gebied III III uitmonding niet toegestaan I I m m I I III III schuin dak dak dakhelling α < < 23 plat plat dak dak III III lijn lijn volgens formule III III I I m schuin dak dak dakhelling α > > m Berekening van de de uitmondingshoogte indien de de schoorsteen niet binnen 0.8 m uit uit de de nok door het dakvlak komt. H H = = ( (α ))a H H is is de de hoogte van de de uitmonding ten opzichte van het dakvlak (in (in m) m) α is is de de dakhelling in in a a is is de de horizontale afstand tussen het hart van de de uitmonding en en de de nok (in (in m) m) verboden gebied rookafvoer 17

18 H w c b a v Installatiedetails Metaloterm Gasgestookte toestellen Olie en vaste brandstoffen L (mtr.) iameterberekening volgens NEN-EN deel 1 en deel Gasgestookte Hinder toestellen Olie en vaste brandstoffen a belasting 10 kw v belasting 10 beneinde belasting hinder naar 20 omgeving kw tegen te gaan dient er voldoende w belasting verdunning 20 van kwde rookgassen plaats te vinden. ce juiste belasting plaats 30 van kwde uitmonding ten opzichte van x ventilatie belasting toevoeropeningen 30 kw wordt bepaald door de dverdunningsfactor belasting 40 te berekenen. kw y belasting 40 kw e belasting 50 kw z belasting 50 kw Voor gasgestookte toestellen is die factor maximaal f 0,01, voor toestellen gestookt met vaste of vloeibare Uitmondingen brandstoffen is f (hinder): 0,0015 Bovenstaande grafiek geldt voor de meest voorkomende situaties volgens NEN 2757; Uitmondingen situatie (hinder) 1, 6, 8 en 9 zoals weergegeven op de volgende bladzijde. eze situaties gelden voor een atmosferisch gestookt toestel waarvan de afvoer in onderdruk is. e verdunningsfactor e lengte L kan wordt ook berekend berekend volgens worden de formule: middels de hierna volgende formule: f. = belasting c 1. L + c 2. H Waarin: L is de verbindingslijn tussen een niet afsluitbare ventilatieluchttoevoer of een Waarin: verbrandingsluchttoevoer en de rookgasuitmonding. L His de is verbindingslijn het hoogteverschil tussen een in niet meter afsluitbare tussen ventilatieluchttoevoer de niet afsluitbare of een ventilatieluchttoevoer verbrandingsluchttoevoer en de rookgasuitmonding. of een verbrandingsluchttoevoer en de rookgasuitmonding. f H is het is de hoogteverschil factor welke in meter maximaal tussen de niet 0.01 afsluitbare mag bedragen ventilatieluchttoevoer (Gas) resp. of een verbrandingsluchttoevoer (overige) c 1 is een correctie factor welke in de hier geldige situaties 163 bedraagt (Gas) en resp. de rookgasuitmonding. 325 (overige) cf 2 is de is factor een welke correctie maximaal factor 0.01 welke mag bedragen in de (Gas) hier resp. geldige situaties (overige) 325 bedraagt (Gas) C1 is een resp correctie 1100 factor (overige) (zie tabel) C2 is een correctie factor (zie tabel) 26 abel met coëfficiënten C 1 en C 2 afhankelijk van de situatie en de aard van de afvoer 18

19 Figuur 10a G is de gevel H is de verticale is het dak afstand tussen Installatiedetails Metaloterm is de toevoer afvoer- Figuur en 10 is de afvoer toevoeropening <75 75 G G G G G Figuur 10a H <75 <75 75 G is de gevel is het dak is de toevoer is de afvoer 23 H 75 G G/ G H < G G G G 23 H < <75 <75 75 G 23 H 75 G G H H is de verticale afstand tussen afvoer- en toevoeropening <23 G/ G/ G/ G/ G/ H Situatie 1 Situatie 1 Situatie 6 Situatie 6 Situatie 8 Situatie 8 G/ G/ G/ 23 G/ 23 G/ 23 G/ Situatie 9 H Situatie 9 19

20 Installatiedetails Metaloterm Figuur 11 Figuur 11 ansluitingen ansluitingen -45 B-45 B-45 R PU Situatie Situatie B -45 ZE Situatie C Situatie 20

21 Figuur 12 Montage stormkraag Installatiedetails Metaloterm Figuur 12 Montage stormkraag Metaloterm -elementen kitrups stormkraag (S) conus dakplaat Bij dakdoorvoeren (dakplaten en Iodenslabpan) wordt de stormkraag (code S) gebruikt om de kier tussen de schoorsteensectie en de conus van de dakplaat of lodenslab inregenvrij te maken. Schuif hiertoe de stormkraag om de schoorsteensectie welke door de dakplaat of lodenslab is gevoerd, tot deze horizontaal op de opstand rust. Zorg dat de sectie ter plaatse vet vrij is. eken rondom en langs de bovenzijde van de stormkraag de sectie af. Schuif de stormkraag omhoog. Breng dan een rups UV-bestendige kit op de aftekenlijn aan. uw daarna de stormkraag omlaag in de kit en draai vervolgens de slangklem op de stormkraag aan. e kit dient voor het grootste deel aan de onderkant van de stormkraag te komen. 21

22 Bevestigingen Metaloterm abel 1 Maximale montagehoogte en afstanden B B B C C Ø (mm) * 400* (m) R B (m) OL1/ C (m) MB MBV (m) MB MBV MBV+SK *Enkel op aanvraag Maximale opbouwhoogte op het -stuk of reinigingselement. B Maximale opbouwhoogte voor lengte elementen die gedragen kan worden door een ondersteuning. C Maximale afstand tusen 2 muurbeugels of een muurbeugel en ondersteuning. Maximale vrije uitkraging vanaf de laatste bevestiging. - Bij verslepingen dient minimaal om de 3,5 meter een muurbeugel te worden toegepast - e maximale verslepingshoek bedraagt 45 Belangrijk: het onderdeel met de minste draagkracht is bepalend voor de maximale opbouwhoogte. e afstand tot brandbaar materiaal, zoals aangegeven in de CE-designation, geldt voor kanalen met een nominale diameter tot en met 300 mm. Voor kanalen met een grotere nominale diameter dient de afstand vergroot te worden met een factor: ø ø 400 x

23 CE chim fter inst of the ins Informatio Montagehandleiding Metaloterm e montage geschiedt vanaf het toestel richting de uitmonding. e onderkant van -schoorsteenonderdelen is herkenbaar aan de rondom aangebrachte vergrendelingslippen. an de onderkant van de metersecties ( 100) is een pijl geprint die de rookgasrichting aangeeft. fdekbanden (B) e gekartelde rand van de afdekband moet zich altijd aan de onderzijde bevinden (Fig. 1). ijdens de koppeling de afdekbanden in afgebeelde positie houden (Fig. 2). Om de montage te vergemakkelijken de elementen niet geheel loodrecht op elkaar zetten tijdens het koppelen, doch iets schuin in elkaar zetten en daarna recht trekken (Fig. 2). Zorg ervoor dat de lasnaden van de elementen boven elkaar komen. Nadat de klikverbinding volledig tot stand is gebracht de afdekband losschroeven en zover naar boven schuiven dat de klikverbinding in het midden van de afdekband zit (Fig. 3). e sluiting sluiten of de schroeven op de afdekband aandraaien. Fig. 1 Bottom / Unten / Inférieure / Onder / Undersida Fig. 2 Regula he syste manufact sent free he use o be a high in swimm solution in Installa Check all he instal upwards t he botto of each se the flow. Make sure (Fig. 1). It to chimne o facilita sections a hold the s is always vertically welded se Once the span conn (Fig. 3). hen insta 23 Fig. 3

24 Ontop B.V. Postbus 135, 4330 C Middelburg Oude Veerseweg 23, 4332 SH Middelburg Nederland : +31 (0) F : +31 (0) E : install_c_2013 we care

Installatievoorschrift. Metaloterm AT. Aanwijzingen voor installatie, gebruik en onderhoud. Total Solutions in Flue Systems.

Installatievoorschrift. Metaloterm AT. Aanwijzingen voor installatie, gebruik en onderhoud. Total Solutions in Flue Systems. Installatievoorschrift Metaloterm T anwijzingen voor installatie, gebruik en onderhoud Total Solutions in Flue Systems we care Inhoudsopgave Toepassingsgebied... 3 Voorbereiding... 3 Installatie... 4 Keuze

Nadere informatie

Installatievoorschrift. Metaloterm AT. Aanwijzingen voor installatie, gebruik en onderhoud. Total Solutions in Flue Systems.

Installatievoorschrift. Metaloterm AT. Aanwijzingen voor installatie, gebruik en onderhoud. Total Solutions in Flue Systems. Installatievoorschrift Metaloterm anwijzingen voor installatie, gebruik en onderhoud otal Solutions in Flue Systems we care Inhoudsopgave oepassingsgebied... 3 Voorbereiding... 3 Installatie... 4 Keuze

Nadere informatie

Metaloterm AT. Total Solutions in Chimney Systems G 01/ 94

Metaloterm AT. Total Solutions in Chimney Systems G 01/ 94 Metaloterm AT Installatievoorschrift Metaloterm AT voor toepassing op houtgestookte kachels en open haarden G 01/ 94 Total Solutions in Chimney Systems Inhoudsopgave Toepassingsgebied..............................................

Nadere informatie

Metaloterm G. Dubbelwandige gasafvoeren voor atmosferische, gasgestookte toestellen. Total Solutions in Chimney Systems

Metaloterm G. Dubbelwandige gasafvoeren voor atmosferische, gasgestookte toestellen. Total Solutions in Chimney Systems Metaloterm G Dubbelwandige gasafvoeren voor atmosferische, gasgestookte toestellen Total Solutions in Chimney Systems Inhoudsopgave Toepassingsgebied.............................................. 1 Voorbereiding..................................................

Nadere informatie

Installatievoorschriften. CoxBRL

Installatievoorschriften. CoxBRL Installatievoorschriften CoxBRL dd. 04-06-2014 1 Inhoudsopgave Toepassingsgebied... 3 Voorbereiding... 3 Installatie... 3 Keuze diameter... 4 Bevestigingsmiddelen... 4 Aansluiting... 4 Opbouw... 4 Verslepingen...

Nadere informatie

Installatievoorschriften NEN 7203

Installatievoorschriften NEN 7203 Installatievoorschriften NEN 7203 d.d. 04-06-2014 1 Inhoudsopgave Toepassingsgebied... 3 Voorbereiding... 3 Installatie... 3 Keuze diameter... 4 Bevestigingsmiddelen... 4 Aansluiting... 4 Opbouw... 4 Verslepingen...

Nadere informatie

DW-DWH-DWBA EN T600 N1

DW-DWH-DWBA EN T600 N1 ThermoVast Technische gegevens Dubbelwandig geïsoleerd rookgasafvoersysteem Geschikt voor gas, hout, kolen en olie Buitenpijp roestvaststaal 304 BA Binnnenpijp roestvaststaal 316L 2B Materiaaldikte binnen/buiten

Nadere informatie

Installatievoorschrift METALOTERM EN Versie

Installatievoorschrift METALOTERM EN Versie Installatievoorschrift METALOTERM EN Versie 260302 Toepassingsgebied: Algemeen METALOTERM EN is geschikt als rookkanaal voor toepassing op stooktoestellen voor genormeerde vloeibare en vaste brandstoffen

Nadere informatie

Metaloterm AT. Roestvaststalen geïsoleerde schoorstenen voor toepassing op houtgestookte kachels en open haarden. Total Solutions in Chimney Systems

Metaloterm AT. Roestvaststalen geïsoleerde schoorstenen voor toepassing op houtgestookte kachels en open haarden. Total Solutions in Chimney Systems Metaloterm T Roestvaststalen geïsoleerde schoorstenen voor toepassing op houtgestookte kachels en open haarden Total Solutions in himney Systems Ontop.V. in Middelburg ontwerpt en produceert al meer dan

Nadere informatie

Informatie: Dubbelwandige rvs Rookkanalen Schuetz. INSTALLATIE-INSTRUCTIE SCHUETZ Dubbelwandig roestvast-stalen schoorsteensysteem

Informatie: Dubbelwandige rvs Rookkanalen Schuetz. INSTALLATIE-INSTRUCTIE SCHUETZ Dubbelwandig roestvast-stalen schoorsteensysteem Informatie: Dubbelwandige rvs Rookkanalen Schuetz INSTALLATIE-INSTRUCTIE SCHUETZ Dubbelwandig roestvast-stalen schoorsteensysteem 1. Toepassing en algemene informatie: Het SCHUETZ dubbelwandig (DW) schoorsteensysteem

Nadere informatie

Installatievoorschriften

Installatievoorschriften Installatievoorschriften Rookgasafvoersystemen met een rookgasvoerend deel uit metaal Temperatuur klasse: T 200 / T 250 KOMO G 08/97 Inhoudsopgave 1 Toepassingsgebied... 4 2 Voorbereiding... 5 3 Installatie...

Nadere informatie

INSTALLATIE-INSTRUCTIE HOLETHERM DUBBELWANDIGE ROESTVAST-STALEN ZELFBOUW SCHOORSTENEN

INSTALLATIE-INSTRUCTIE HOLETHERM DUBBELWANDIGE ROESTVAST-STALEN ZELFBOUW SCHOORSTENEN INSTALLATIE-INSTRUCTIE HOLETHERM DUBBELWANDIGE ROESTVAST-STALEN ZELFBOUW SCHOORSTENEN 1. Toepassing Het HOLETHERM D.W.-schoorsteensysteem is uitermate geschikt voor toepassing op openhaarden, hout- en

Nadere informatie

Installatievoorschriften

Installatievoorschriften Installatievoorschriften Coxlas / Coxfix dd. 25-01-2010 1 Inhoudsopgave Toepassingsgebied... 3 Voorbereiding... 3 Installatie... 3 Keuze diameter... 4 Bevestigingsmiddelen... 4 Aansluiting... 4 Opbouw...

Nadere informatie

Installatie voorschrift

Installatie voorschrift Installatie voorschrift Holetherm Enkelwandig rookgasafvoersysteem (EW) 2016 Alle informatie in deze uitgave is onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen

Nadere informatie

HVDW JAAR. Dubbelwandig geïsoleerde schoorstenen GARANTIE. Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

HVDW JAAR. Dubbelwandig geïsoleerde schoorstenen GARANTIE. Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen HVDW Dubbelwandig geïsoleerde schoorstenen Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen 20 JAAR GARANTIE HVDW Technische gegevens Dubbelwandig geïsoleerd rookgasafvoersysteem Geschikt voor gas, hout, kolen

Nadere informatie

Installatie voorschrift Holetherm DW rookgasafvoersysteem

Installatie voorschrift Holetherm DW rookgasafvoersysteem Installatie voorschrift Holetherm DW rookgasafvoersysteem 2015 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 2 Kwaliteitsnormen... 3 2.1 Declaration of Performance... 3 2.2 Certificering... 3 3 Voorschriften...

Nadere informatie

ISOduct. Installatievoorschrift : Vlug. Veilig. Voordelig VOLLEDIG BRANDVEILIG; MET INGEBOUWDE BRANDWERENDE OMKOKERING!

ISOduct. Installatievoorschrift : Vlug. Veilig. Voordelig VOLLEDIG BRANDVEILIG; MET INGEBOUWDE BRANDWERENDE OMKOKERING! Installatievoorschrift : ISOduct DUBBELWANDIG ROOKKANAALSYSTEEM VOLLEDIG BRANDVEILIG; MET INGEBOUWDE BRANDWERENDE OMKOKERING! Vlug Monteer in de helft van de tijd, zonder passen en meten. Veilig Voordelig

Nadere informatie

INSTALLATIE-INSTRUCTIE HOLETHERM DUBBELWANDIGE ROESTVAST-STALEN ZELFBOUW SCHOORSTENEN

INSTALLATIE-INSTRUCTIE HOLETHERM DUBBELWANDIGE ROESTVAST-STALEN ZELFBOUW SCHOORSTENEN INSTALLATIE-INSTRUCTIE HOLETHERM DUBBELWANDIGE ROESTVAST-STALEN ZELFBOUW SCHOORSTENEN 1. Toepassing Het HOLETHERM D.W.-schoorsteensysteem is uitermate geschikt voor toepassing op openhaarden, hout- en

Nadere informatie

RVS ROOKGASKANALEN Het veilige rookkanaal met (4-laags) brandwerende omkokering

RVS ROOKGASKANALEN Het veilige rookkanaal met (4-laags) brandwerende omkokering E15.004 E15.001 E15.000 RVS Rookgaskanalen Ø150 mm en Ø200 mm Met TNO Brandveiligheidskeurmerk. E15.000 RVS Rookgaskanalen Ø 150 en 200 mm. Het veilige RVS Rookgaskanaal, in de diameters 150 en 200 mm

Nadere informatie

Installatie voorschrift

Installatie voorschrift Installatie voorschrift Holetherm dubbelwandig rookgasafvoersysteem (DW) 2016 Alle informatie in deze uitgave is onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen

Nadere informatie

HLX-DW DUBBELWANDIG GEÏSOLEERD SCHOORSTEENSYSTEEM

HLX-DW DUBBELWANDIG GEÏSOLEERD SCHOORSTEENSYSTEEM HLXW UBBELWANIG GEÏSOLEER SHOORSTEENSYSTEEM Welkom HLXW ubbelwandig rookkanaal Kwaliteitskanalen geproduceerd in Nederland. Al sinds de jaren 60 is Hele actief in de haardenbranche. Naast ervaring op het

Nadere informatie

Installatievoorschriften. Bel-Ro-combi CLV systeem

Installatievoorschriften. Bel-Ro-combi CLV systeem Installatievoorschriften Bel-Ro-combi CLV systeem Inhoudsopgave Bel-Ro-combi CLV systeem 1 Inhoudsopgave 2 Bedrijfsgegevens 3 Voorwoord 4 Toepassingsgebied 5 Temperatuurklasse 5 Keuze systeem & diameter

Nadere informatie

Ubitherm. Veilig en verantwoord stoken Atmosferische verbranding vaste brandstoffen

Ubitherm. Veilig en verantwoord stoken Atmosferische verbranding vaste brandstoffen Ubitherm Veilig en verantwoord stoken Atmosferische verbranding vaste brandstoffen VEILIG EN VERANTWOORD STOKEN Een open haard brengt sfeer en gezelligheid in de huiskamer. Maar... vaak ook gevaar. Oververhitting

Nadere informatie

Installatievoorschriften WTW 3000 systeem.

Installatievoorschriften WTW 3000 systeem. Installatievoorschriften WTW 3000 systeem. 1 Toepassingsgebied. Het WTW 3000 systeem is geschikt voor het aan- en afvoeren van ventilatielucht t.b.v. woningventilatie. Het materiaal is geschikt voor installatie

Nadere informatie

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

EU-CONFORMITEITSVERKLARING EU-CONFORMITEITSVERKLARING Pagina 1 / 6 0063 Opgesteld overeenkomstig de bouwproductenrichtlijn 89/106/EEC Product: Concentrisch luchttoevoer-/rookgasafvoersysteem vervaardigd uit roestvast-staal, Systeem

Nadere informatie

ROESTVRIJSTALEN ROOKGASAFVOEREN. dubbelwandig geïsoleerd

ROESTVRIJSTALEN ROOKGASAFVOEREN. dubbelwandig geïsoleerd ROESTVRIJSTAEN ROOKGASAFVOEREN dubbelwandig geïsoleerd WWW.HOETHERM.COM 0063 05 0063-CPD-6883 EN 1856-1 Metalen systeem schoorsteen engte T450-N1-D-Vm-50040/050-G75 Druk belasting 7 meter aan schoorsteen

Nadere informatie

Montage handleiding BM kunststof PP rookgasafvoerleidingen

Montage handleiding BM kunststof PP rookgasafvoerleidingen Montage handleiding BM kunststof PP rookgasafvoerleidingen Concentrisch systeem, flexibele-en starre voering. Duinkerkenstraat 27 Postbus 509 9700 AM Groningen Telefoon: 0503139944 Telefax : 0503185423

Nadere informatie

SCHOORSTEENSYSTEEM DUBBELWANDIG RVS SCHOORSTEENSYSTEEM FOTO VAN KANALEN RINGLEVER B.V. SYSTEEM OPENHAARDEN EN SCHOORSTENEN

SCHOORSTEENSYSTEEM DUBBELWANDIG RVS SCHOORSTEENSYSTEEM FOTO VAN KANALEN RINGLEVER B.V. SYSTEEM OPENHAARDEN EN SCHOORSTENEN R ULWNIG RVS FOTO VN KNLN 1902 RINGLVR.V. SYSTM OPNHRN N SHOORSTNN R TNO gekeurd rapport nr. 98=V R0550. Producent met ruime praktische kennis. Grote keuze in toepasbare diameters Goede Isolatie zonder

Nadere informatie

Installatievoorschriften. CRB systeem

Installatievoorschriften. CRB systeem Installatievoorschriften CRB systeem Inhoudsopgave CRB systeem 1 Inhoudsopgave 2 Bedrijfsgegevens 3 Voorwoord 4 Toepassingsgebied 5 Temperatuurklasse 5 Keuze systeem & diameter 5 CRB standaard 5 CRB toestel

Nadere informatie

Voorschriften checklist Ubbink rookgasafvoersystemen. Rolux enkelwandige rookgasafvoer/ luchttoevoer in de schacht

Voorschriften checklist Ubbink rookgasafvoersystemen. Rolux enkelwandige rookgasafvoer/ luchttoevoer in de schacht Voorschriften checklist Ubbink rookgasafvoersystemen Rolux enkelwandige rookgasafvoer/ luchttoevoer in de schacht Rolux enkelwandige rookgasafvoer/ luchttoevoer in de schacht 1 Voorwaarden Dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Montage voorschriften STB-DW

Montage voorschriften STB-DW Montage voorschriften STB-DW Het STB-DW is TNO gekeurd volgens NEN 6062 en mag worden toegepast voor gas-, olie- en houtgestookte toestellen. Het STB-DW is een hoogwaardig product, vervaardigd uit een

Nadere informatie

Dubbelwandig Holetherm kanaal RVS

Dubbelwandig Holetherm kanaal RVS Dubbelwandig Holetherm kanaal RVS buiten-diameter is altijd 5 cm groter dan de binnen-diameter. (exclusief klemband-sluiting) werkende lengte is altijd 5 cm korter. alle onderdelen worden inclusief klemband

Nadere informatie

Installatie voorschrift

Installatie voorschrift Installatie voorschrift Holetherm Concentrisch rookgasafvoersysteem (CC) 2018 Alle informatie in deze uitgave is onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen

Nadere informatie

Dubbelwandig rookgas afvoersysteem uit RVS 304/316 DW ECO 2.0.

Dubbelwandig rookgas afvoersysteem uit RVS 304/316 DW ECO 2.0. ubbelwandig rookgas afvoersysteem uit RVS 4/16 W E 2.0 www.pahflex.nl Schoorsteentechniek rummen Schoorsteentechniek rummen V opgericht in 1962 onder de naam rummense etonbouw, is al ruim 50 jaar actief

Nadere informatie

HET NIEUWE BEUGELEN CHECKLIST. Burgerhout PARTNER INNOVATIVE

HET NIEUWE BEUGELEN CHECKLIST. Burgerhout PARTNER INNOVATIVE HET NIEUWE BEUGELEN CHECKLIST INNOVATIVE PARTNER Burgerhout INHOUDSOPGAVE BURGERHOUT EN HET NIEUWE BEUGELEN 3 ENKELWANDIGE KUNSTSTOF VERBINDINGSLEIDINGEN VOOR DE AFVOER VAN ROOKGASSEN 4-5 ENKELWANDIGE

Nadere informatie

ThermoVast Dubbelwandig geïsoleerde schoorstenen

ThermoVast Dubbelwandig geïsoleerde schoorstenen ThermoVast Dubbelwandig geïsoleerde schoorstenen Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen ThermoProducts: ThermoPlan ThermoKrimp ThermoVast Technische gegevens Dubbelwandig geïsoleerd rookgasafvoersysteem

Nadere informatie

dubbelwandig geïsoleerd

dubbelwandig geïsoleerd ROESTVRIJSTEN dubbelwandig geïsoleerd ROOKGSFVOEREN OETERM 05 0063 0063-CPD-6883 EN 1856-1 Metalen systeem schoorsteen engte T-N1-D-Vm-40/050-G75 Druk belasting 7 meter aan schoorsteen delen Stromingsweerstand

Nadere informatie

Metaloterm Iso-block

Metaloterm Iso-block NL 2:3 1:1,5 GB 1:2 BE 13:15 1:1,15 FR 2:3 1:1,5 DE 3:5 1:1,7 Metaloterm Iso-block CH 1:1 IT 2:3 1:1,5 FI 11:18 1:1,64 NO 8:11 1:1,375 Lichtgewicht doorvoer voor rookgasafvoersystemen LV 1:2 Productbeschrijving

Nadere informatie

INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN ROOKGASAFVOERSYSTEMEN MET ROOKGASVOEREND DEEL UIT KUNSTSTOF (PP) TEMPERATUUR KLASSE: T 120 KOMO G 08/97 M&G Group Deze installatievoorschriften zijn opgesteld naar de huidige stand

Nadere informatie

Installatievoorschriften

Installatievoorschriften Installatievoorschriften Rookgasafvoersystemen met rookgasvoerend deel uit kunststof (PP) Temperatuur klasse: T 120 KOMO G 08/97 Inhoudsopgave 1 Toepassingsgebied... 4 2 Voorbereiding... 5 3 Installatie...

Nadere informatie

RVS ROOKGASAFVOERSYSTEMEN DUBBELWANDIG GEÏSOLEERD

RVS ROOKGASAFVOERSYSTEMEN DUBBELWANDIG GEÏSOLEERD RVS ROOKGASAFVOERSYSTEMEN DUBBELWANDIG GEÏSOLEERD SCHOORSTEENKANAAL SYSTEEM HOLLANDS KWALITEITSPRODUCT UIT WOUDENBERG Al sinds 1980 houdt metaalwarenfabriek LEWO zich bezig met het op maat vervaardigen

Nadere informatie

Dubbelwandig schoorsteensysteem vervaardigt uit roestvaststaal, geïsoleerd systeem

Dubbelwandig schoorsteensysteem vervaardigt uit roestvaststaal, geïsoleerd systeem Dubbelwandig schoorsteensysteem vervaardigt uit roestvaststaal, geïsoleerd systeem Stoutenbourg B.V Herderlaan 20 3851 BD Ermelo IsoDuct Dubbelwandig Schoorsteensysteem in conformiteit is met Verordening

Nadere informatie

RVS ROOKGASAFVOERSYSTEMEN DUBBELWANDIG CONCENTRISCH

RVS ROOKGASAFVOERSYSTEMEN DUBBELWANDIG CONCENTRISCH RVS ROOKGASAFVOERSYSTEMEN DUBBELWANDIG CONCENTRISCH LUCHTTOEVOER- EN ROOKGASAFVOER HOLLANDS KWALITEITSPRODUCT UIT WOUDENBERG Al sinds 1980 houdt metaalwarenfabriek LEWO zich bezig met het op maat vervaardigen

Nadere informatie

ThermoVent Concentrische luchttoevoer,- en rookgasafvoersystemen

ThermoVent Concentrische luchttoevoer,- en rookgasafvoersystemen ThermoVent Concentrische luchttoevoer,- en rookgasafvoersystemen Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen ThermoProducts: ThermoVent Krimp ThermoVent DWL-CON Technische gegevens ThermoVent DWL-CON Dubbelwandig

Nadere informatie

RVS ROOKGASAFVOERSYSTEMEN ENKELWANDIG

RVS ROOKGASAFVOERSYSTEMEN ENKELWANDIG RVS ROOKGASAFVOERSYSTEMEN ENKELWANDIG SCHOORSTEENVOERING EN AANSLUITLEIDING HOLLANDS KWALITEITSPRODUCT UIT WOUDENBERG Al sinds 0 houdt metaalwarenfabriek LEWO zich bezig met het op maat vervaardigen van

Nadere informatie

Het nieuwe beugelen!

Het nieuwe beugelen! Het nieuwe beugelen! Checklist Inhoud: Burgerhout en het nieuwe beugelen...3 Enkelwandig kunststof rookgasafvoersysteem...4 Enkelwandig metalen rookgasafvoersysteem...6 Concentrisch rookgasafvoersysteem...8

Nadere informatie

prestatieverklaring Opgesteld overeenkomstig de bouwproductenrichtlijn 89/106/EEC Oude Veerseweg 23 Middelburg Nederland

prestatieverklaring Opgesteld overeenkomstig de bouwproductenrichtlijn 89/106/EEC Oude Veerseweg 23 Middelburg Nederland prestatieverklaring Pagina 1 / 6 0432 Opgesteld overeenkomstig de bouwproductenrichtlijn 89/106/EEC Product: Concentrisch luchttoevoer-/rookgasafvoersysteem vervaardigd uit roestvast-staal, Systeem Producent:

Nadere informatie

Handleiding 1 Inhoudsopgave: Voorblad Pagina 1 Inhoudsopgave Pagina 2 Informatie Pagina 3 Voorschriften Pagina 4 Montage Pagina 5 Aansluitmaterialen Pagina 7 Tijdens gebruik Pagina 10 Handelsonderneming

Nadere informatie

GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat)

GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat) GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 04 Ontwerpen en installeren van gasinstallaties

Nadere informatie

D e s i g n e d t o b e d i f f e r e n t

D e s i g n e d t o b e d i f f e r e n t Voor het gebruik van concentrische aansluitmaterialen voor gas-sfeerhaarden met gesloten verbranding D e s i g n e d t o b e d i f f e r e n t Open en gesloten verbranding Open verbranding Een conventionele

Nadere informatie

Poujoulat prefab schoorsteensysteem en rookkanaal

Poujoulat prefab schoorsteensysteem en rookkanaal Poujoulat prefab schoorsteensysteem en rookkanaal De prefab schoorsteen De prefab schoorsteen van Poujoulat heeft het inbouwprincipe van een dakraam. De veerschillende modellen en afwerkingen bieden altijd

Nadere informatie

Het nieuwe beugelen! Wat is de beste manier om een rookgasafvoersysteem

Het nieuwe beugelen! Wat is de beste manier om een rookgasafvoersysteem Het nieuwe beugelen! Wat is de beste manier om een rookgasafvoersysteem te installeren? Die vraag is nu eenvoudig te beantwoorden, dankzij de gezamenlijke basisvoorschriften van de Nederlandse fabrikanten

Nadere informatie

Voorschriften checklist Ubbink rookgasafvoersystemen. Rolux enkelwandige PP rookgasafvoer

Voorschriften checklist Ubbink rookgasafvoersystemen. Rolux enkelwandige PP rookgasafvoer Voorschriften checklist Ubbink rookgasafvoersystemen Rolux enkelwandige PP rookgasafvoer Rolux enkelwandige PP rookgasafvoer 1 Voorwaarden Dit installatievoorschrift is alleen van toepassing op een kunststof

Nadere informatie

PRIJSLIJST HLX SCHOORSTEENKANALEN

PRIJSLIJST HLX SCHOORSTEENKANALEN PRIJSLIJST HLX SCHOORSTEENKANALEN Dubbelwandig roestvaststaal kanaal Concentrisch kanaal Enkelwandig roestvaststaal kanaal Flexibele schoorsteenvoering Kachelpijp Prefab schoorsteenstoppen Dubbelwandig

Nadere informatie

PRIJSLIJST HLX SCHOORSTEENKANALEN

PRIJSLIJST HLX SCHOORSTEENKANALEN PRIJSLIJST HLX SCHOORSTEENKANALEN Dubbelwandig roestvaststaal kanaal Concentrisch kanaal Enkelwandig roestvaststaal kanaal Flexibele schoorsteenvoering Kachelpijp Prefab schoorsteenstoppen Dubbelwandig

Nadere informatie

Rookgasafvoerkanalen

Rookgasafvoerkanalen Rookgasafvoerkanalen Rookgasafvoer van gesloten CV-ketels Rookgasafvoerkanalen dienen te voldoen aan het gestelde in NEN 6. De NEN 6 gaat alleen in op eisen voor het normale gebruik. Als aan deze norm

Nadere informatie

Dia mkii installatie. Benodigde materialen en gereedschappen. min x x45 0 min. 850

Dia mkii installatie. Benodigde materialen en gereedschappen. min x x45 0 min. 850 Dia mkii installatie Benodigde materialen en gereedschappen Imbussleutel 4mm Steenboren ø 6 en ø 14 Glijnokken/schuifplaat/doek Imbussleutel 5mm Schietlood 2x platte band Imbussleutel 6mm Waterpas Hamer

Nadere informatie

Rogafa. Het nieuwe beugelen! Rogafa. Nieuw advies Wat is de beste manier om een rookgasafvoersysteem

Rogafa. Het nieuwe beugelen! Rogafa. Nieuw advies Wat is de beste manier om een rookgasafvoersysteem Het nieuwe beugelen! Nieuw advies Wat is de beste manier om een rookgasafvoersysteem te installeren? Die vraag is nu eenvoudig te beantwoorden, dankzij een uniek gezamenlijk advies van de Nederlandse fabrikanten

Nadere informatie

RVS ROOKGASAFVOEREN CONCENTRISCH

RVS ROOKGASAFVOEREN CONCENTRISCH RVS ROOKGASAFVOEREN CONCENTRISCH HOLLANDS KWALITEITSPRODUCT UIT WOUDENBERG Al sinds 1980 houdt metaalwarenfabriek LEWO zich bezig met het op maat vervaardigen van hoogwaardige rookgasafvoeren en schoorstenen

Nadere informatie

Info avond schouwspel

Info avond schouwspel Info avond schouwspel Programma 19u00 Ontvangst 19u15 Infosessie: toelichting door de heer Didier Geraerts van Schootec 20u00 Vragenronde 20u20 Warm Limburg: toelichting door mevrouw Cathérine Schepers

Nadere informatie

EG CONFORMITEITSVERKLARING. Burgerhout BV / Muelink & Grol BV Postbus 77 NL-9400 AB Assen. BM aluminium en RVS rookgasafvoersystemen

EG CONFORMITEITSVERKLARING. Burgerhout BV / Muelink & Grol BV Postbus 77 NL-9400 AB Assen. BM aluminium en RVS rookgasafvoersystemen BURGERHOUT 0063 EG CONFORMITEITSVERKLARING Hiermede verklaart: Burgerhout BV / Muelink & Grol BV Postbus 77 NL-9400 AB Assen dat de bouwproducten: BM aluminium en RVS rookgasafvoersystemen Productie adres:

Nadere informatie

Schoorsteentechniek Brummen BV Dhr. E. Kurble Postbus AA BRUMMEN

Schoorsteentechniek Brummen BV Dhr. E. Kurble Postbus AA BRUMMEN TNO-rapport 22-CVB-R5576 Bepaling van de brandveiligheid van het STB dubbelwandig schoorsteensysteem met omkokering van Schoorsteentechniek Brummen B.V. toegepast als rookgasafvoersysteem van stooktoestellen

Nadere informatie

Installatie voorschrift

Installatie voorschrift Installatie voorschrift Holetherm enkelwandig gas rookgasafvoersysteem (EWG) 2016 Alle informatie in deze uitgave is onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt

Nadere informatie

Installatievoorschriften

Installatievoorschriften Norad BV De Koumen 148 6433 KE Hoensbroek Tel: +31 (045) - 522 64 65 www.norad.nl NorFlex RVS collectief rookgasafvoersysteem 2015 1 Inhoudsopgave NorFlex RVS collectief rookgasafvoersysteem... 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Ysen. Manual. 1 Harrie Leenders Haardkachels BV Manual Ysen, wijzigingen voorbehouden, oktober 2014.

Ysen. Manual. 1 Harrie Leenders Haardkachels BV Manual Ysen, wijzigingen voorbehouden, oktober 2014. Ysen Manual 1 Harrie Leenders Haardkachels BV Installatie deur Plaats het beschermingskarton met magneetjes boven de linker bovenhoek van de deur. Til de deur uit de scharnierpennen en haal hem uit de

Nadere informatie

LET OP MONTAGE VOORSCHRIFT. StarMaster HR. Verpakking is tevens boormal. COLLECTOR met STRALINGSSENSOR AAN DE INSTALLATEUR

LET OP MONTAGE VOORSCHRIFT. StarMaster HR. Verpakking is tevens boormal. COLLECTOR met STRALINGSSENSOR AAN DE INSTALLATEUR LET OP Verpakking is tevens boormal MONTAGE VOORSCHRIFT StarMaster HR COLLECTOR met STRALINGSSENSOR AAN DE INSTALLATEUR BEWAAR DIT DIT MONTAGEVOORSCHRIFT INSTALLATIEVOORSCHRIFT GOED DE GOED BUURT IN DE

Nadere informatie

Gemeenschappelijke schoorstenen in bestaande appartementsgebouwen

Gemeenschappelijke schoorstenen in bestaande appartementsgebouwen Gemeenschappelijke schoorstenen in bestaande appartementsgebouwen 1 Inhoudsopgave Bestaande situatie Atmosferische ketels Gemeenschappelijk opbouwvoorbeeld Werkingsprincipe Verse luchttoevoer Rookgasafvoer

Nadere informatie

PRODUCT CATALOGUS. Hét brandveiligste dubbelwandige rookkanaal. Opvallend. Robuust. Geniaal.

PRODUCT CATALOGUS. Hét brandveiligste dubbelwandige rookkanaal. Opvallend. Robuust. Geniaal. PRODUCT CATALOGUS 2018 Hét brandveiligste dubbelwandige rookkanaal. Opvallend. Robuust. Geniaal. Gaat u een rookkanaal aanleggen? Kies voor een dubbelwandig rookkanaal van isoduct Wist u dat er in Nederland

Nadere informatie

BM Kunststof Systemen voor afvoer van rookgassen en toevoer van verbrandingslucht

BM Kunststof Systemen voor afvoer van rookgassen en toevoer van verbrandingslucht BM Kunststof Systemen voor afvoer van rookgassen en toevoer van verbrandingslucht Perfectie in aluminium, rvs en... kunststof Naast vele aluminium en rvs onderdelen produceren en leveren Burgerhout en

Nadere informatie

Voor de installateur. Montage-instructie. muur- en dakdoorvoerset Nefit EcomLine HR-toestellen 7054 3100 (07/2013) NL

Voor de installateur. Montage-instructie. muur- en dakdoorvoerset Nefit EcomLine HR-toestellen 7054 3100 (07/2013) NL Voor de installateur Montage-instructie muur- en dakdoorvoerset Nefit EcomLine HR-toestellen 7054 3100 (07/2013) NL Inhoudsopgave 1 Nefit EcomLine HR-toestellen......................................................3

Nadere informatie

Avanta Hogedruksysteem

Avanta Hogedruksysteem Technische informatie Avanta Hogedruksysteem Remeha Hogedruksysteem 1 Avanta Hogedruksysteem INHOUD Technische informatie Avanta Hogedruksysteem 3 1 Toepassingsgebied en montagevoorschriften 3 2 Stappenplan

Nadere informatie

Installatievoorschriften

Installatievoorschriften Norad BV De Koumen 148 6433 KE Hoensbroek Tel: +31 (045) - 522 64 65 www.norad.nl Installatievoorschriften NorFlex RVS rookgasafvoersysteem 2014 1 Inhoudsopgave NorFlex RVS rookgasafvoersysteem... 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Home Fire In de hoek (Ster) 55 haard

Home Fire In de hoek (Ster) 55 haard Home Fire In de hoek (Ster) 55 haard Opstelling Stookstenen kompleet : Art. 1S55055GR t/m 1S55055GE Opstelling Verzonken bak kompleet : Art. 1S55160GR t/m 1S55160GE Onderaanzicht Verzonken bak Opstelling

Nadere informatie

Montagehandleiding. Uitlaatgassysteem CLV voor gasverbrandingstoestellen met gescheiden verbrandingstoevoer- en uitlaatgasleiding. Versie 1.

Montagehandleiding. Uitlaatgassysteem CLV voor gasverbrandingstoestellen met gescheiden verbrandingstoevoer- en uitlaatgasleiding. Versie 1. Montagehandleiding Uitlaatgassysteem CLV voor gasverbrandingstoestellen met gescheiden verbrandingstoevoer- en uitlaatgasleiding Versie 1.5 1 1. Componenten Het uitlaatgasysteem CLV bestaat uit de volgende

Nadere informatie

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE 2.1 Aflevering 2.2 Voorschriften 2.3 Opstelling 2.4 Montage beveiligingen 2.5 Montage rookgasafvoer 2.6 Montage

Nadere informatie

ZONNEBOILER INSTALLATIE - INSTRUCTIE. voor een collector gemonteerd op panlatten.

ZONNEBOILER INSTALLATIE - INSTRUCTIE. voor een collector gemonteerd op panlatten. ZONNEBOILER INSTALLATIE - INSTRUCTIE. voor een gemonteerd op panlatten. Leverancier van alternatieve oplossingen voor water, warmte comfort en stroom Tel: 058-288 47 39 / Fax 058-288 92 98 PLAATSING VAN

Nadere informatie

Home Fire Hoek 55 links open haard

Home Fire Hoek 55 links open haard Home Fire Hoek 55 links open haard Opstelling Stookstenen kompleet : Art. 1L55055GR t/m 1L55055GE : Art. 2L55600 : Art. 2L55G00 t/m 2L55G01 : Art. 3L55300GR t/m 3L55260 Opstelling Verzonken bak kompleet

Nadere informatie

Uw groothandel in rookgas en ventilatiesystemen

Uw groothandel in rookgas en ventilatiesystemen PRIJSLIJST 2012 1 PRIJSLIJST 2012 INOX DUBBELWANDIG MET SILICONEDICHTING INOX DUBBELWANDIG INOX DUBBELWANDIG BUITENKANT IN RAL-KLEUR INOX DUBBELWANDIG VERZINKTE BUITENKANT INOX ENKELWANDIG MET SILICONEDICHTING

Nadere informatie

Brandveiligheid van:

Brandveiligheid van: Brandveiligheid van: - Open haarden - Houtkachels - Rookkanalen Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Brandweer Zwijndrecht Afdeling Pro-actie/Preventie Develsingel 17 3333 LD ZWIJNDRECHT tel.

Nadere informatie

Metaloterm G. Dubbelwandige gasafvoeren voor atmosferische, gasgestookte toestellen. Total Solutions in Chimney Systems

Metaloterm G. Dubbelwandige gasafvoeren voor atmosferische, gasgestookte toestellen. Total Solutions in Chimney Systems Metaloterm G Dubbelwandige gasafvoeren voor atmosferische, gasgestookte toestellen Total Solutions in Chimney Systems Ontop B.V. in Middelburg ontwerpt en produceert al meer dan 30 jaar schoorstenen, rookafvoeren,

Nadere informatie

Installatievoorschrift. Koppelstuk CV+WTW

Installatievoorschrift. Koppelstuk CV+WTW Installatievoorschrift Koppelstuk CV+WTW Introductie Met behulp van het koppelstuk kunnen de rookgassen van de Remeha CV-ketel samen met de afgevoerde ventilatielucht van de Brink WTW-unit door één kanaal

Nadere informatie

Open toestel zonder trekonderbreker, lucht uit opstellingsruimte, rookgasafvoer bovendaks,

Open toestel zonder trekonderbreker, lucht uit opstellingsruimte, rookgasafvoer bovendaks, 7.3 Rookgasafvoer en luchttoevoer 7.3.1 Aansluitmogelijkheden Tijdens de installatie kan nog worden gekozen voor een gesloten of open uitvoering. Door middel van een adapter RGA/LTV excentrisch (optioneel

Nadere informatie

Home Fire Panorama 55 haard

Home Fire Panorama 55 haard Home Fire Panorama 55 haard Opstelling Stookstenen kompleet : Art. 1P55055GR t/m 1P55055GE : Art. 2P55600 : Art. 2P55G00 t/m 2P55G01 : Art. 3P55300GR t/m 3P55260 Opstelling Verzonken bak kompleet : Art.

Nadere informatie

Home Fire Front 55 haard

Home Fire Front 55 haard Home Fire Front 55 haard Opstelling Stookstenen kompleet : Art. 1F55055GR t/m 1F55055GE : Art. 2F55600 : Art. 2F55G00 t/m 2F55G01 : Art. 3F55300GR t/m 3F55260 Opstelling Verzonken bak kompleet : Art. 1F55160GR

Nadere informatie

Schiedam, maandag 23 juli 2001 OHV.. S Versie 1.0 1

Schiedam, maandag 23 juli 2001 OHV.. S Versie 1.0 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Toepassing... 2 Omschrijving... 3 Regeling... 3 Bepalen capaciteit van de ventilator... 4 Montage... 4 Onderhoud... 5 Technische gegevens... 6 Luchtverplaatsing... 6 Aansluitschema...

Nadere informatie

Home Fire Multi 50B x 50H haard

Home Fire Multi 50B x 50H haard Home Fire Multi 50B x 50H haard Opstelling Stookstenen kompleet : Art. 1M55055GR t/m 1M55055GE : Art. 2FM55600 : Art. 2M55G00 t/m 2M55G01 : Art. 3M55300GR t/m 3M55260 Opstelling Verzonken bak kompleet

Nadere informatie

Wandmontagekit. Voor gebruik met de vrijstaande serie kachels van Elise. Installatie-Instructies en Onderhoud. Voor gebruik in NL (Nederland)

Wandmontagekit. Voor gebruik met de vrijstaande serie kachels van Elise. Installatie-Instructies en Onderhoud. Voor gebruik in NL (Nederland) Wandmontagekit Voor gebruik met de vrijstaande serie kachels van Elise Installatie-Instructies en Onderhoud Voor gebruik in NL (Nederland) BELANGRIJK DE BEHUIZING, VOORZIJDE EN GLASPANEEL WORDEN EXTREEM

Nadere informatie

AANBRENGEN VAN MEETOPENINGEN

AANBRENGEN VAN MEETOPENINGEN / Code van goede praktijk AANBRENGEN VAN MEETOPENINGEN Code van goede praktijk / 7.03.2019 www.omgevingvlaanderen.be Disclaimer: De regelgeving omtrent centrale stooktoestellen wordt regelmatig bijgewerkt.

Nadere informatie

Aandachtspunten installatie Oris

Aandachtspunten installatie Oris INSTALLATIE NL Aandachtspunten installatie Oris Transport Vervoer de Oris met de steekwagen tegen de achterkant. Neem eventueel de deur uit de Oris om beschadigingen te voorkomen. Daarvoor moet de deurblokkering

Nadere informatie

Ubbink 5-serie. De complete lijn dakdoorvoeren voor een beter resultaat én uiterlijk

Ubbink 5-serie. De complete lijn dakdoorvoeren voor een beter resultaat én uiterlijk Ubbink 5-serie De complete lijn dakdoorvoeren voor een beter resultaat én uiterlijk DESIGN GECOMBINEERD MET TOPPRESTATIES De 5-serie van Ubbink is een complete lijn dakdoorvoeren, waarbij design is gecombineerd

Nadere informatie

Bijlage G (normatief) Muur- en dakdoorvoer van de eindstukken voor gasverbruikstoestellen type C

Bijlage G (normatief) Muur- en dakdoorvoer van de eindstukken voor gasverbruikstoestellen type C ! Bijlage G (normatief) Muur- en dakdoorvoer van de eindstukken voor gasverbruikstoestellen type C G.1 Algemeen Ter herinnering, men verstaat onder "instroomopening": - een opening die door zijn bestemming

Nadere informatie

compact en sober, kan op de vloer, op een gemetselde sokkel of op een Stûv sokkel worden geplaatst laag houtverbruik

compact en sober, kan op de vloer, op een gemetselde sokkel of op een Stûv sokkel worden geplaatst laag houtverbruik 16/58-cube e haard visueel aspect compact en sober, kan op de vloer, op een gemetselde sokkel of op een Stûv sokkel worden geplaatst ergonomie toegang tot alle mechanismen hoog rendement zuinig laag houtverbruik

Nadere informatie

Koppelstuk CV + WTW Brink artikelcode:

Koppelstuk CV + WTW Brink artikelcode: Koppelstuk CV + WTW Brink artikelcode: 310800 INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN WWW.BRINKAIRFORLIFE.NL Introductie en werking Introductie Met behulp van het koppelstuk kunnen de rookgassen van de Intergas CV-ketel

Nadere informatie

Collectieve kunststof rookgasafvoersystemen. Geen kunst met kunststof!

Collectieve kunststof rookgasafvoersystemen. Geen kunst met kunststof! Collectieve kunststof rookgasafvoersystemen Geen kunst met kunststof! COLLECTIEVE KUNSTSTOF ROOKGASAFVOERSYSTEMEN Ubbink is dé specialist in kunststof rookgasafvoersystemen. Wij bieden tal van oplossingen

Nadere informatie

Zo kiest u de houtkachel die bij u past

Zo kiest u de houtkachel die bij u past seizoen Zo kiest u de houtkachel die bij u past Assortiment houtkachels voor binnen- en buitengebruik Compleet aanbod van afvoerpijpen en overige accessoires Genieten van knapperend hout en een mooi vlammenspel

Nadere informatie

PRIJSLIJST PRIJSLIJST HLX

PRIJSLIJST PRIJSLIJST HLX PRIJSLIJST PRIJSLIJST HLX Enkelwandig roestvaststaal kanaal, Flexibele schoorsteenvoering, Kachelpijp, Dubbelwandig roestvaststaal kanaal, Concentrisch kanaal Prefab schoorsteentoppen Dubbelwandig Roestvaststaal

Nadere informatie

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn:

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn: Montagehandleiding Het Twist-Fix lijnsysteem is conform de EN-795C voor platte daken en geschikt voor vier gebruikers tegelijkertijd. Het lijnsysteem wordt middels ankerpunten mechanisch bevestigd aan

Nadere informatie

Dakdoorvoeren Rookgasafvoermateriaal Bouwartikelen

Dakdoorvoeren Rookgasafvoermateriaal Bouwartikelen Dakdoorvoeren Rookgasafvoermateriaal Bouwartikelen In deze prijslijst vindt u een uitgebreid assortiment dakdoorvoeren, rookgasafvoermateriaal en bouwartikelen. Deze zijn uitgevoerd in diverse materialen,

Nadere informatie