Beoordelen en functioneren. Handboek bij beoordelingsformulier Handleiding voor het voeren van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beoordelen en functioneren. Handboek bij beoordelingsformulier Handleiding voor het voeren van"

Transcriptie

1 Beoordelen en functioneren Handboek bij beoordelingsformulier Handleiding voor het voeren van

2 Inhoudsopgave Het beoordelingsgesprek - Definitie en doel 2 - Duidelijkheid vooraf 2 - De voorbereiding van het gesprek 2 - Optimale omstandigheden 3 - Bespreekmethode 3 Het formulier - Hoofdlijnen van het formulier 3 - De oordelen 4 - Invloeden op de functievervulling 4 - Opmerkingen van de werknemer 4 - Gespreksonderwerpen en de behandeling ervan 4 - Afspraken 4 - Te beoordelen hoofdtaken en gezichtspunten voor het komend jaar 5 - Ruimte voor nadere toelichting 5 - Handtekeningen 5 De spelregels - Wie voert gesprekken met wie? 5 - Wanneer? 5 - De consequenties 5 - Verdere procedure en archivering 6 - Inzagerecht en bewaartermijn 6 - Wisseling van functie of leidinggevende 6 - Verschil van mening 6 - Startdatum 6 Randvoorwaarden 1 Totaaloverzicht van de resultaten van de beoordelingen 7 2 Maximaal aantal negatieve beoordelingen 8 3 Tijdstip beoordelingen 8 4 Tijdstip beoordelingen 8 Formulier bij verschil van mening

3 HET BEOORDELINGSGESPREK Definitie en doel Een beoordelingsgesprek is een jaarlijks terugkerend gesprek tussen een werknemer en zijn direct leidinggevende. Hierbij wordt een oordeel gegeven, besproken en vastgesteld over de wijze waarop de werknemer zijn taken uitvoert. Men blikt terug op het afgelopen jaar. Tijdens het gesprek maakt men afspraken over de wijze waarop de werknemer zich verder of beter kan ontwikkelen. Hierbij kan men denken aan de uitvoering van het werk, de werksfeer, de werkomstandigheden, opleiding en loopbaan. Het doel van het gesprek is tweeledig. De werknemer wil een goed beeld hebben van zijn functioneren en de mogelijkheden die hij binnen het bedrijf nu en in de toekomst heeft. Daarbij spelen zaken als het huidige functioneren, loopbaanwensen en werkomstandigheden een belangrijke rol. Ook de leidinggevende heeft een bepaald beeld van de werknemer. In het gesprek legt men deze beelden naast elkaar en bespreekt ze. Men maakt concrete afspraken over de besproken punten. Deze afspraken zorgen er enerzijds voor dat de werknemer de omstandigheden kan krijgen waarin zijn huidige en toekomstige functioneren het best uit de verf komen. Anderzijds bieden deze afspraken voor de leidinggevende een mogelijkheid om verbeterpunten bij de werknemer aan te geven en concrete afspraken te maken over de wijze waarop deze verbeteringen kunnen worden bereikt. Duidelijkheid vooraf - In een bespreking die een jaar voor het eerste beoordelingsgesprek plaatsvindt, legt de leidinggevende uit wat de belangrijkste vier hoofdtaken van de werknemer zijn en noteert deze op het formulier. De functiebeschrijving dient daarbij als uitgangspunt. Voorbeelden van taken zijn: het inpakken van.., het bedienen van machine Y, het onderhouden van machine A, het maken van rekeningen, het bijhouden van voorraden.. etc. - Naast deze hoofdtaken bepaalt de leidinggevende voor iedere werknemer vijf gezichtspunten waarop hij wordt beoordeelt. Drie liggen voor iedereen al vast: inzet, samenwerken en zelfstandigheid. Daarnaast geeft hij twee andere gezichtspunten aan. Ook nu bepaalt de inhoud van de functie welke andere gezichtspunten belangrijk zijn. Hij kiest die uit de hulptabel. De gezichtspunten noteert hij op het formulier onder oordeel over gezichtspunten. - Voor leidinggevenden zijn er aanvullende gezichtspunten. Er zijn er drie die voor iedere leidinggevende gelden (coachen, organiseren en overtuigingskracht) en twee aanvullende die kunnen verschillen en door zijn leidinggevende zijn bepaald. Voor hun beoordeling bestaat een apart inlegvel. - In het eerste jaar vindt er nog geen beoordeling plaats, maar maakt de leidinggevende alleen de punten waarop hij gaat beoordelen op de hierboven beschreven wijze aan de werknemer duidelijk. Na het eerste jaar wordt het beoordelingsgesprek gecombineerd met de voorbespreking voor het volgende jaar. - Het beoordelingsgesprek vindt plaats aan het eind van het jaar, vóór 31 december.

4 De voorbereiding van het gesprek Na de voorbespreking verricht de leidinggevende de volgende taken: - Het geven van een oordeel over de wijze van vervulling van de hoofdtaken (met toelichting) - Het geven van een oordeel over de gezichtspunten. Het onderstrepen van belangrijke zinnen in de hulptabel kan hem daarbij helpen. - Bij de beoordeling van een leidinggevende herhaalt zich deze werkwijze op het aparte inlegvel. - Het afstemmen van het oordeel met zijn leidinggevende voordat het gesprek plaatsvindt. - Het invullen van het eindoordeel. Optimale omstandigheden Zorg tijdens het gesprek voor: - een rustige ruimte zonder storingen - voldoende tijd (een gemiddeld beoordelingsgesprek duurt een uur) Bespreekmethode Een beoordelingsgesprek is een optelsom van zaken die in de hele beoordelingsperiode besproken zijn en kan dus geen verrassingen bevatten. Op het moment dat het gesprek plaatsvindt, is het verstandig de werknemer eerst het formulier rustig te laten lezen.

5 HET FORMULIER Hoofdlijnen van het formulier Bij het systeem hoort een formulier dat bestaat uit de hierna genoemde onderdelen. Alle onderdelen bespreken we in de volgende paragrafen. Inhoud van het formulier: Gegevens van de werknemer 1. Oordelen over de vervulling van de hoofdtaken 2. Oordelen over (aanvullende) gezichtspunten 3. Samenvatting beoordeling + consequenties 4. Invloeden op de functievervulling 5. Opmerkingen van de werknemer 6. Beroepsprocedure 7. Gespreksonderwerpen 8. Afspraken 9. Te beoordelen punten voor het volgende jaar 10. Ruimte voor nadere toelichting Handtekeningen Bij het gesprek is het belangrijk gestructureerd te werk te gaan. Het formulier is daarbij een leidraad. Houdt u aan de daarin aangegeven volgorde. Hierna volgt een toelichting. De oordelen De leidinggevende geeft allereerst een oordeel over de vervulling van de hoofdtaken door het omcirkelen van de betreffende letter en het geven van een toelichting daarop. In een aparte hulptabel zijn de gezichtspunten verder uitgewerkt. Alleen de belangrijkste vijf gezichtspunten (en vijf extra voor leidinggevenden) worden beoordeeld en op het formulier genoteerd. De gezichtspunten moeten belangrijk zijn voor een goede functievervulling. Soms zullen bepaalde woorden in één hokje wel en andere minder van toepassing zijn. Het gaat om het hokje waar het oordeel het dichtst bij ligt naar de mening van de leidinggevende. De aanpak bij de beoordeling van leidinggevenden is hetzelfde. Voor leidinggevenden bestaat een apart inlegvel.

6 Voordat de leidinggevende het eindoordeel bepaalt, geeft hij eerst een totaaloordeel per categorie (hoofdtaken en gezichtspunten). Het eindoordeel is geen statistisch gemiddelde, maar een totaalindruk dat goed onderbouwd moet kunnen worden. Daarbij weegt de vervulling van de hoofdtaken het zwaarst. Na het aankruisen van het eindoordeel geeft de leidinggevende ook de gevolgen voor de beloning aan. Voordat de leidinggevende het beoordelingsgesprek voert met de werknemer spreekt hij de beoordeling met zijn leidinggevende door. Invloeden op de functievervulling Natuurlijk kunnen er omstandigheden zijn die het de werknemer niet gemakkelijk hebben gemaakt. Die kunnen in de privé-sfeer liggen, maar ook te maken hebben met werkomstandigheden. Daarom is er in het formulier ruimte gelaten om die omstandigheden te vermelden. Opmerkingen van de werknemer In deze ruimte heeft de werknemer de gelegenheid zijn visie te geven op de uitgesproken oordelen. Die mening hoeft hij niet meteen tijdens het gesprek te verwoorden. Dat mag tot een week na het gesprek. Invulling van deze ruimte is niet verplicht. De bedoeling is niet om daarna gelijk te krijgen. Het gaat erom naar elkaar te luisteren. Gespreksonderwerpen en de behandeling ervan Werknemer en leidinggevende kunnen agendapunten inbrengen waarover ze graag met elkaar willen praten. Het is verstandig die één à twee weken voor het gesprek uit te wisselen, zodat men vooraf kan nadenken over de punten van de ander. In het formulier zijn voorbeeldonderwerpen opgenomen. Toekomst en opleiding zijn daarbij erg belangrijk. Het is aan te bevelen te beginnen met de bespreking van de agendapunten van de werknemer. Maak meteen afspraken en leg die schriftelijk vast. Na de afgesproken periode kijken beiden wat er van de afspraken terecht is gekomen. Afspraken Beoordelen is onder meer bedoeld om afspraken te maken over verbeteringen in de wijze van functioneren, over taken, over de agendapunten, etc. Leg die afspraken achter in het formulier vast. Werk altijd met Wie doet Wat en Wanneer is het gereed (WWW). De data waarop de afspraken gereed dienen te zijn, kunnen het best in agenda s worden genoteerd. Dat helpt bij het tijdig gereedkomen ervan. Bij een eindoordeel A is het verplicht een verbeterplan te maken, waarbij afspraken worden gemaakt over opleiding, training, coaching en de wijze waarop men tussentijds de voortgang bespreekt. Te beoordelen hoofdtaken en gezichtspunten voor het volgend jaar Door het invullen van de hoofdtaken en gezichtspunten waarop de leidinggevende volgend jaar beoordeelt, is vooraf duidelijk waar de werknemer zich op dient te richten. Als er in de loop van het jaar wijzigingen optreden, deelt de leidinggevende dat tussentijds aan de werknemer mee.

7 Als de functie in het komend jaar niet verandert, kunnen de hoofdtaken en gezichtspunten in principe ongewijzigd blijven. Ruimte voor nadere toelichting Indien er behoefte bestaat aan nadere toelichting dan kan dat op deze pagina. Handtekeningen De werknemer tekent op deze pagina voor gezien, waarmee duidelijk is dat de beoordeling met hem is doorgenomen. Dit kan tot een week na het gesprek. De leidinggevende tekent voor opmaak en stuurt het formulier door naar zijn leidinggevende. Deze tekent ook voor gezien.

8 DE SPELREGELS Wie voert gesprekken met wie? Beoordelingsgesprekken zijn voor iedereen verplicht. De gesprekken vinden plaats tussen de werknemer en zijn direct leidinggevende, onder vier ogen dus. Indien een werknemer gedurende een langere periode voor een groot deel van de tijd werkzaam is in een project dat onder leiding staat van een projectleider, is de leidinggevende verplicht bij deze informatie in te winnen. De projectleider is dan informant. Die is niet aanwezig bij het opstellen en doorspreken van de beoordeling. Hij is adviseur. Wanneer? Beoordelingsgesprekken vinden eenmaal per jaar plaats in november of december. Uiteraard is het noodzakelijk tussentijds de voortgang van de gemaakte afspraken te bespreken. Indien een werknemer langer dan zes maanden arbeidsongeschikt is in de beoordelingsperiode vindt er geen beoordeling plaats. Er wordt nooit beoordeeld over de tijd dat iemand arbeidsongeschikt is. De consequenties Het eindoordeel van de leidinggevende heeft gevolgen voor het salaris van de werknemer: - Bij een eindoordeel A is er geen salarisstap. Er komt een verbeterplan met concrete afspraken. - Bij een eindoordeel B volgt één salarisstap. - Bij een eindoordeel C volgen twee salarisstappen. Als de werknemer het maximum heeft bereikt, krijgt hij per betalingsperiode 2,5 % van zijn functieloon als bonus gedurende het hele jaar. - Als de werknemer de eerste drie salarisstappen nog moet doorlopen, krijgt hij die automatisch, ongeacht het eindoordeel. - Een werknemer kan nooit meer dan twee jaar achter elkaar een salarisstap worden onthouden. Verdere procedure en archivering Nadat het formulier gereed is, maken de gesprekspartners een kopie voor zichzelf. Daarna gaat het origineel ter inzage naar de naasthogere leidinggevende. Hij tekent het formulier op de laatste pagina voor gezien en draagt er zorg voor dat het in het personeelsdossier van de werknemer terechtkomt.

9 Inzagerecht en bewaartermijn Inzage in de beoordeling hebben de werknemer, zijn leidinggevende, de leidinggevende van de leidinggevende, de directie en de medewerker(s) van personeelszaken. Na instemming van betrokkenen kunnen ook anderen inzage krijgen. De formulieren worden maximaal vijf jaar in het personeelsdossier bewaard. Wisseling van functie of leidinggevende - Als een werknemer van functie verandert en korter dan zes maanden in die functie werkzaam is, dan vindt de beoordeling plaats over de huidige en de laatste functie. - Is de werknemer langer dan zes maanden in de nieuwe functie werkzaam, dan wordt alleen het functioneren in de nieuwe functie beoordeeld. - Als een leidinggevende van functie verandert en de nieuwe leidinggevende korter dan zes maanden in zijn functie werkzaam is, dan wordt de beoordeling uitgesproken door de naasthogere leidinggevende. - Heeft een wisseling van leidinggevende langer dan zes maanden geleden plaatsgevonden, dan spreekt de nieuwe leidinggevende de beoordeling uit. Verschil van mening Het kan voorkomen dat werknemer en leidinggevende van mening verschillen over de beoordeling of de te maken afspraken. Het is dan verstandig om het probleem te laten rusten en een week later nog eens te bespreken. Goed nadenken over de verschillen en wat afkoeling verrichten vaak wonderen. Als het meningsverschil niet is opgelost kan de werknemer vóór 1 februari beroep aantekenen bij de interne beroepscommissie. Die doet dan vóór 1 maart uitspraak. De beslissing van de commissie is bindend. Deze commissie bestaat uit twee werknemersvertegenwoordigers en twee werkgeversvertegenwoordigers. De werknemer die in beroep gaat, mag zelf een van de werknemersvertegenwoordigers aanwijzen. Indien de werknemer geen gebruik maakt van dit recht wijst de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging iemand aan. Indien er geen interne beroepscommissie aanwezig is of de werknemer niet weet dat die in zijn onderneming bestaat, wordt het beroep voor 1 februari voorgelegd aan de Beroepscommissie voor de Zoetwarenindustrie, Postbus 161, 2280 AD RIJSWIJK. De beroepscommissie zal beoordelen of de procedure juist doorlopen is. Zij doet uitspraak voor 1 april. Voor het indienen van een beroep is een standaardformulier gemaakt dat op de laatste bladzijde van deze handleiding staat. Dit formulier is ook verkrijgbaar bij de vakbonden, de werkgeversorganisatie en bij de afdeling personeelszaken. Startdatum Vanaf 2010 kunnen gesprekken volgens het vernieuwde beoordelingsmodel plaatsvinden.

10 Randvoorwaarden voor de toepassing van het beoordelingsafhankelijk beloningssysteem Voor de toepassing van het beoordelingsafhankelijke beloningssysteem dient een onderneming aan een aantal randvoorwaarden te voldoen. Deze luiden als volgt: 1 Totaaloverzicht van de resultaten van de beoordelingen - Een onderneming die het nieuwe beoordelingsafhankelijke beloningssysteem gaat toepassen dient jaarlijks, vóór 1 maart, een totaaloverzicht te verschaffen van de resultaten van de beoordelingen van de werknemers aan de Beroepscommissie voor de Zoetwarenindustrie. - Bedrijven die reeds een door een ondernemingsraad goedgekeurd beoordelingssysteem hebben, mogen dit handhaven, mits dit voldoet aan de criteria en randvoorwaarden van het branchemodel en het opnieuw is goedgekeurd door de ondernemingsraad. - Ondernemingen die een beoordelingsafhankelijk beloningssysteem hanteren voor het gehele personeel (CAO en boven CAO) zullen het totaaloverzicht verstrekken voor het gehele personeel. Ondernemingen die een afwijkend beoordelingssysteem hanteren voor werknemers die niet onder de werkingssfeer van de CAO vallen (boven CAO personeel), behoeven het totaaloverzicht van de beoordelingen uitsluitend te verstrekken voor het CAO personeel. - Ondernemingen die voor de invoering van het nieuwe systeem afwijkende beloningssystemen hanteerden kunnen dit afwijkende systeem blijven hanteren. Indien een van deze ondernemingen het nieuwe beoordelingsafhankelijke beloningssysteem wil gaan toepassen zal hierover eerst overleg dienen plaats te vinden met de vakverenigingen. Bij toepassing van het systeem zullen eveneens de totaaloverzichten dienen te worden verstrekt aan de Beroepscommissie. - Het totaaloverzicht dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: totaal aantal werknemers totaal aantal beoordelingen resultaat van de beoordelingen - Indien het jaarlijks totaaloverzicht niet of niet tijdig wordt verschaft, zijn de gevolgen van de beoordelingen nietig, met als gevolg dat geen negatieve financiële gevolgen aan de beoordeling kunnen worden verbonden. De automatische salarisstap dient in dit geval alsnog gegeven te worden. - Mocht uit de jaarlijkse overzichten blijken dat slechts een minderheid van het personeel beoordeeld is, dan zijn de gevolgen van de beoordeling tevens nietig. - Als uit het jaarlijks overzicht blijkt dat slechts een klein gedeelte van het personeel niet is beoordeeld, dan dient de Beroepscommissie om een nadere verklaring te vragen. De Beroepscommissie heeft de mogelijkheid om vervolgens maatregelen te nemen, welke in de lijn van bovenstaande liggen.

11 - Mocht uit het jaarlijks overzicht blijken dat in een onderneming in grote mate negatieve beoordelingen gegeven zijn, dan is een onderneming verplicht om gemotiveerd aan de Beroepscommissie aan te geven wat hiervan de oorzaak is. Tevens dient aan de Beroepscommissie een verbeterplan te worden verstrekt. Zolang de onderneming niet aan deze randvoorwaarden voldoet, worden de gevolgen van de beoordeling opgeschort ofwel wordt het niet toekennen van de salarisstap uitgesteld. Onder in grote mate wordt hierbij verstaan: aantal werknemers in de onderneming aantal onvoldoende beoordelingen <20 2 of meer % % % 500 of meer 7% 2 Maximaal aantal negatieve beoordelingen Ongeacht de beoordelingsresultaten kan een werknemer nooit drie achtereenvolgende jaren worden geconfronteerd met het niet toekennen van een salarisstap. Een werknemer die onvoldoende functioneert kan maximaal twee maal achter elkaar een negatieve beoordeling krijgen. Bij de eerste slechte beoordeling wordt een verbeterplan opgesteld. 3 Tijdstip beoordelingen De jaarlijkse beoordeling van de werknemers dient vóór 1 januari plaats te vinden. De beoordeling wordt schriftelijk vastgelegd en de werknemer ontvangt hiervan een afschrift. Bij een negatieve beoordeling wordt in overleg met de werknemer een verbeterplan opgesteld waarin concrete afspraken genoemd staan, eventueel aangevuld met afspraken over scholing, begeleiding en coaching 4 Beroepsprocedure - Interne beroepsprocedure Indien een werknemer het niet eens is met zijn beoordeling, kan hij vóór 1 februari beroep aantekenen bij een paritair samengestelde interne beroepscommissie. De interne beroepscommissie zal vóór 1 maart uitspraak doen. De beslissing van de paritair samengestelde beroepscommissie is bindend. Bij staking van de stemmen, wordt het beroep vóór 1 april voorgelegd aan de Beroepscommissie. De interne beroepscommissie is samengesteld uit twee werknemersvertegenwoordigers en twee werkgeversvertegenwoordigers. De werknemer die in beroep gaat mag zelf een van de werknemersvertegenwoordigers aanwijzen. Indien de werknemer geen gebruik maakt van deze benoemingsmogelijkheid wijst de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging iemand aan.

12 - Externe beroepsprocedure Indien er geen interne beroepscommissie is ingesteld kan de werknemer vóór 1 februari rechtstreeks beroep aantekenen bij de Beroepscommissie voor de Zoetwarenindustrie, Postbus 161, 2280 AD Rijsiwjk, telefoon De beroepscommissie zal beoordelen of de procedure juist doorlopen is. De commissie doet uitspraak vóór 1 april. - Formulier Voor het instellen van beroep is een standaardformulier ontwikkeld.

Handleiding voor het voeren van. CAO Zoetwarenindustrie

Handleiding voor het voeren van. CAO Zoetwarenindustrie Handleiding voor het voeren van Werkboek beoordelingsafhankelijk beloningssysteem CAO Zoetwarenindustrie 2010-084/BdK/eb Mei 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Hoe werkt het systeem? 2 3. Aan de slag

Nadere informatie

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012; Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; gelet op artikel 15:1:15 van CAR-UWO gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

Reglement Jaargesprekken en Beoordeling Universiteit Maastricht 2008

Reglement Jaargesprekken en Beoordeling Universiteit Maastricht 2008 Het College van Bestuur heeft, overwegende dat en gelet op Reglement Jaargesprekken en Beoordeling een bewust personeelsmanagement, mede inhoudende een reglement jaargesprekken en beoordeling, van essentieel

Nadere informatie

Medewerk(st)er Afdeling Functie + functiecode Naam en functie leidinggevende Gespreksdatum

Medewerk(st)er Afdeling Functie + functiecode Naam en functie leidinggevende Gespreksdatum FORMULIER FUNCTIONERINGSGESPREK Medewerk(st)er Afdeling Functie + functiecode Naam en functie leidinggevende Gespreksdatum 1. Afspraken vorig gesprek a. Zijn de gemaakte resultaatafspraken volledig gerealiseerd?

Nadere informatie

Formulier Beoordelen. I Persoonsgegevens, beoordelingstijdvak en -resultaat. II Beoordelingsstaat. III Beoordelingsgesprek

Formulier Beoordelen. I Persoonsgegevens, beoordelingstijdvak en -resultaat. II Beoordelingsstaat. III Beoordelingsgesprek Formulier Beoordelen Het beoordelingsformulier is onderverdeeld in drie delen: I) persoonsgegevens, beoordelingstijdvak en resultaat, II) beoordelingsstaat en III) beoordelingsgesprek. I Persoonsgegevens,

Nadere informatie

REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND

REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND Het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ), verder aan te duiden als het bestuur; Gelet

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A Formulier functioneringsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele gesprekspartner Functie Datum functioneringsgesprek Datum doelstellingengesprek Onderdeel A Gespreksonderwerpen

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 56 28 mei 2015 Regeling functioneringsmanagement Veiligheidsregio Midden-en

Nadere informatie

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling

Nadere informatie

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Personeelszorg wordt belangrijk gevonden binnen SOPOGO. Wij zien het als een van de belangrijkste taken van de algemeen directeur, schooldirecteuren en de

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de (G)MR; besluit: vast te stellen de navolgende Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Kaderregeling Deze Kaderregeling gesprekscyclus geldt voor alle medewerkers voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt.

Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt. WIJZIGING REGELINGEN Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt. A. Artikel C.7 met opschrift komt als volgt te luiden. Artikel C.7, Salarisontwikkeling bij

Nadere informatie

Regeling Beoordelingssysteem HBKMD

Regeling Beoordelingssysteem HBKMD Regeling Beoordelingssysteem HBKMD Het College van Bestuur besluit, gelet op de artikelen H-3 en N-2 van de vigerende cao-hbo, de regeling beoordelingssysteem HBKMD vast te stellen, die luidt als volgt:

Nadere informatie

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk Formulier beoordelingsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele beoordelaar Evt. naam derde en functie Functie Datum gesprek Datum laatste functioneringsgesprek Datum vorige

Nadere informatie

Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam

Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Jaargesprekken 10/2005 telefoon fax e-mail internet (020) 59 85400 (020) 59 85454 personeelsbalie@dienst.vu.nl www.vu.nl/personeelsbalie

Nadere informatie

REGELING FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

REGELING FUNCTIONERINGSGESPREKKEN REGELING FUNCTIONERINGSGESPREKKEN Regeling functioneringsgesprekken Primair Onderwijs Editie december 2000 vastgesteld op 3 oktober 2001 Het bestuur van de Stichting: PCBO Baarn Soest, Postbus 3178, 3760

Nadere informatie

Bijlage 1 behorende bij Regeling gesprekkencyclus gemeente Heusden Formulier gesprek. Voorwoord

Bijlage 1 behorende bij Regeling gesprekkencyclus gemeente Heusden Formulier gesprek. Voorwoord Bijlage 1 behorende bij Regeling gesprekkencyclus gemeente Heusden 2014 Formulier gesprek Voorwoord Het college van burgemeester en wethouders van Heusden vindt het belangrijk om voor alle medewerkers

Nadere informatie

Jaar- en beoordelingsgesprek

Jaar- en beoordelingsgesprek Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Jaar- en beoordelingsgesprek 03/2011 Tel. (020) 59 85400 Fax (020) 59 85454 www.intranet.vu.nl/jaar-en-beoordelingsgesprek

Nadere informatie

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek Het functioneringsgesprek Wat Een functioneringsgesprek is een periodiek gesprek tussen de medewerker en de direct leidinggevende over het werk (inhoud en uitvoering van het werk, werksfeer en werkomstandigheden)

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING RESULTAAT & ONTWIKKELING: PLANNINGSGESPREK, VOORTGANGSGESPREK EN BEOORDELINGSGESPREK

UITVOERINGSREGELING RESULTAAT & ONTWIKKELING: PLANNINGSGESPREK, VOORTGANGSGESPREK EN BEOORDELINGSGESPREK UITVOERINGSREGELING RESULTAAT & ONTWIKKELING: PLANNINGSGESPREK, VOORTGANGSGESPREK EN BEOORDELINGSGESPREK Artikel 1- Begripsbepalingen In deze uitvoeringsregeling wordt verstaan onder: beoordelaar: de hiërarchisch

Nadere informatie

De werkgever kan het gedifferentieerd belonen uitsluitend toepassen op de werknemer die tenminste één half jaar in dienst is van de werkgever.

De werkgever kan het gedifferentieerd belonen uitsluitend toepassen op de werknemer die tenminste één half jaar in dienst is van de werkgever. Bijlage 9 Protocol Beoordelingssysteem Met ingang van 2009 (voor de functie dierenarts) kan de werkgever per jaar een beoordelingssysteem voor alle werknemers in zijn onderneming invoeren zoals omschreven

Nadere informatie

Handleiding voor het Beoordelingsgesprek

Handleiding voor het Beoordelingsgesprek Handleiding voor het Beoordelingsgesprek Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Doel en achtergrond van het beoordelingsgesprek 3 3. De beoordelingsprocedure Stap 1: het voorlopig invullen van het Ontwikkelingsformulier

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts B

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts B Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts B Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer te optimaliseren en eventuele knelpunten daarin te verminderen. Tenminste

Nadere informatie

Regeling gesprekscyclus (jaargesprekken en beoordelingsgesprekken)

Regeling gesprekscyclus (jaargesprekken en beoordelingsgesprekken) Regeling gesprekscyclus (jaargesprekken en beoordelingsgesprekken) Nummer: 11.0006848 Versie: 1.0. Vastgesteld door het DB d.d. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2012 doc.: pz_alle/regelingen/gesprekscyclus

Nadere informatie

Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk

Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk 12-0016257regeling POP en functioneringsgesprekken gemeente Waalwijk HRMHII/cfw d.d. augustus 2012 1 Regeling POP en functioneringsgesprekken

Nadere informatie

3A Inschaling, functioneren en beoordelen

3A Inschaling, functioneren en beoordelen 3A Inschaling, functioneren en beoordelen Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 3A:1:1 * Algemene bepalingen 3A:1:2 * Functioneringsgesprek, verslag en advies beoordelingsresultaat

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Dit reglement heeft als doel vast te leggen wat onder beoordeling wordt verstaan, wat in het gesprek aan de orde komt en in welke situatie een beoordelingsgesprek

Nadere informatie

Handleiding voor het Beoordelingsgesprek

Handleiding voor het Beoordelingsgesprek Handleiding voor het Beoordelingsgesprek Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Doel en achtergrond van het beoordelingsgesprek 3 3. De beoordelingsprocedure Stap 1: het voorlopig invullen van het Ontwikkelingsformulier

Nadere informatie

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la Regeling beoordelingsgesprekken leraar-la S.K.O. Het Groene Lint Inleiding. Het opstellen van een beoordeling van het functioneren van een medewerker is geen nieuw fenomeen binnen de organisatie. Het is

Nadere informatie

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken FUNCTIONERINGSBELEID Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken Personeelsgesprekken Personeelsbeleid is gericht op de belangen van de individuele medewerkers en op de belangen van de organisatie

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

A. Nieuwe functie- en loonstructuur

A. Nieuwe functie- en loonstructuur CAO SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF 2011-2013 PRINCIPE-AKKOORD over FUNCTIE- EN LOONSTRUCTUUR Partijen betrokken bij de CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf - de Koninklijke

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts C voor de leidinggevende (C1), de beleidsmatige (C2) en de specialist (C3)

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts C voor de leidinggevende (C1), de beleidsmatige (C2) en de specialist (C3) Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts C voor de leidinggevende (C1), de beleidsmatige (C2) en de specialist (C3) Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer

Nadere informatie

Beoordelingsreglement

Beoordelingsreglement Beoordelingsreglement van de gemeente Waalwijk 12-0017715 Beoordelingsreglement gemeente Waalwijk HRMHII/cfw d.d. augustus 2012 1 Beoordelingsreglement Burgemeester en wethouders van gemeente Waalwijk;

Nadere informatie

Handleiding functioneringsgesprekken voor kosters en kosters-beheerder

Handleiding functioneringsgesprekken voor kosters en kosters-beheerder Handleiding functioneringsgesprekken voor kosters en kosters-beheerder 1. Inleiding Een arbeidsorganisatie wordt gevormd door de mensen die daarin werkzaam zijn. Mensen die met elkaar samenwerken om een

Nadere informatie

Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging

Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging In het functioneringsgesprek tussen medewerker en leidinggevende wordt aandacht besteed aan het functioneren van de

Nadere informatie

Regeling functioneringsgesprekken

Regeling functioneringsgesprekken Regeling functioneringsgesprekken Artikel 1 Begripsbepalingen Deze regeling verstaat onder: a. bevoegd gezag: het bestuur van de S.K.O. Het Groene Lint ; b. personeelslid: een persoon in dienst van een

Nadere informatie

Beleid functioneringsgesprekken

Beleid functioneringsgesprekken Beleid functioneringsgesprekken 1 Regeling functioneringsgesprekken Deze regeling is vastgesteld door het bestuur van St. PCBO Baarn - Soest Voor akkoord: april 2012 De voorzitter van de Stichting PCBO,

Nadere informatie

Regeling gesprekscyclus UW Samenwerking

Regeling gesprekscyclus UW Samenwerking Het Dagelijks bestuur van UW Samenwerking; gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 13, lid 2, sub e en artikel 20, lid van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs

Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs December 2006 7.0077 Inhoudsopgave Inleiding Functioneringsgesprekken Beoordeling Werknemers met een tijdelijke aanstelling

Nadere informatie

17. Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs

17. Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs 17. Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs Inhoudsopgave Inleiding Functioneringsgesprekken Beoordeling Werknemers met een tijdelijke aanstelling Beoordeling

Nadere informatie

Modelformulieren Gesprekscyclus. Bijlage WGB 08-2g

Modelformulieren Gesprekscyclus. Bijlage WGB 08-2g Modelformulieren Gesprekscyclus Bijlage WGB 08-2g Model formulier planningsgesprek Waterschap:... 1 Dienst: 1a onderdeel: 2 Betreft: 2a 2b 2c Naam: Geboortedatum: Salarisschaal: 3 Functie: 3a 3b Datum

Nadere informatie

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

- gelet op het bepaalde in artikel 15:1:15 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag;

- gelet op het bepaalde in artikel 15:1:15 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag; Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2008.1055 RIS 154464 BEOORDELINGSREGELING HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - gelet op het bepaalde in artikel 15:1:15 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente

Nadere informatie

Regeling Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Regeling Functionerings- en beoordelingsgesprekken GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Laren. Nr. 122910 17 december 2015 Regeling Functionerings- en beoordelingsgesprekken Begripsbepalingen De Cao- afspraken over salarisverhoging en mogelijke

Nadere informatie

Regeling functioneringsgesprekken O2A5

Regeling functioneringsgesprekken O2A5 Regeling functioneringsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de GMR; besluit: vast te stellen de navolgende 'Regeling functioneringsgesprekken'

Nadere informatie

Reglement functionerings- en beoordelingsgesprekken Hogeschool IPABO

Reglement functionerings- en beoordelingsgesprekken Hogeschool IPABO Hogeschool IPABO Auteur : Jan Jobse Bestandsnaam : Versie : 03 Status : definitief Document datum : 14 februari 2006 Aantal Pagina s : 9 (exclusief 2 bijlagen) Wijzigingsblad VERSIE DATUM OMSCHRIJVING

Nadere informatie

REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND

REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: werknemer: de persoon die werkt of heeft gewerkt voor de Veiligheidsregio Utrecht zoals bedoeld in

Nadere informatie

Richtlijn voor het werkoverleg

Richtlijn voor het werkoverleg Richtlijn voor het werkoverleg Nummer: 11.0000274 Versie: 0.1 Vastgesteld door het CMT 10 maart 2011 doc.: pz_alle/regelingen/werkoverleg richtlijn Inleiding Communicatie is hét sleutelbegrip als het gaat

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Formulier Beoordelingsgesprek Dierenartsassistent B

Formulier Beoordelingsgesprek Dierenartsassistent B Formulier Beoordelingsgesprek Dierenartsassistent B Het beoordelingsgesprek is bedoeld om de beoordeling van het persoonlijk functioneren van de werknemer in het afgelopen jaar en de evaluatie van het

Nadere informatie

HANDLEIDING JAARGESPREK EN BEOORDELING

HANDLEIDING JAARGESPREK EN BEOORDELING Bijlage 4 HANDLEIDING JAARGESPREK EN BEOORDELING Aanwijzingen voor leidinggevende en medewerker Vaststelling van de juiste functiebeschrijving In de cao zijn nieuwe functiebeschrijvingen opgenomen (zie

Nadere informatie

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..)

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Verantwoording 2. Regeling 2.1 Begripsbepaling 2.2 Uitgangspunten 2.3 Het functioneringsgesprek:

Nadere informatie

Bijlage II Procedure FuWater

Bijlage II Procedure FuWater Bijlage II Procedure FuWater Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. ambtenaar: degene zoals bedoeld in artikel 1.2.1, van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel

Nadere informatie

Formulier Beoordelingsgesprek Dierenartsassistent B

Formulier Beoordelingsgesprek Dierenartsassistent B Formulier Beoordelingsgesprek Dierenartsassistent B Het beoordelingsgesprek is bedoeld om de beoordeling van het persoonlijk functioneren van de werknemer in het afgelopen jaar en de evaluatie van het

Nadere informatie

Info voor de leidinggevenden m.b.t. het voeren van een functioneringsgesprek

Info voor de leidinggevenden m.b.t. het voeren van een functioneringsgesprek Info voor de leidinggevenden m.b.t. het voeren van een functioneringsgesprek Achtergrond informatie Voor men aan een functioneringsgesprek begint is het belangrijk wat achtergrondinformatie in te winnen

Nadere informatie

De gesprekscyclus. Het stimuleren, sturen, ondersteunen en bespreken van de ontwikkeling van medewerkers. HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan!

De gesprekscyclus. Het stimuleren, sturen, ondersteunen en bespreken van de ontwikkeling van medewerkers. HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! De gesprekscyclus Het stimuleren, sturen, ondersteunen en bespreken van de ontwikkeling van medewerkers HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! Oktober 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Wet en regelgeving

Nadere informatie

REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS

REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS In concept vastgesteld door het College van bestuur van Aloysius, op 18 mei 2015 en, na instemming GMR, definitief vastgesteld op 24 juni 2015 1

Nadere informatie

Reglement Personeelsgesprekken

Reglement Personeelsgesprekken Reglement Personeelsgesprekken Kaderregeling voor de Stichting Scholengroep Spinoza met instemming van de GMR d.d. 16-06-2010 en aangevuld op 9 november 2010. De aanvulling betreft de voorbereiding op

Nadere informatie

REGELING JAARGESPREKKEN Radboud Universiteit Nijmegen

REGELING JAARGESPREKKEN Radboud Universiteit Nijmegen REGELING JAARGESPREKKEN Radboud Universiteit Nijmegen Op grond van het bepaalde in artikel 6.6 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever in overeenstemming met het Lokaal Overleg nadere

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Klachtenreglement

!#$%&#%'(#)* Klachtenreglement Klachtenreglement Algemeen Het doel van behandeling van klachten is in de allereerste plaats herstel van de verhoudingen tussen de klager en de organisatie. Het vastleggen en volgen van een procedure om

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING JANUARI 2015, VERSIE

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING JANUARI 2015, VERSIE AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING JANUARI 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING Voor u ligt de Agrifirm Performance Management Handleiding. De handleiding geeft een

Nadere informatie

Procedure Individueel Beroep (PIB)

Procedure Individueel Beroep (PIB) Procedure Individueel Beroep (PIB) Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Datum mei 2012 Onze referentie 1396316 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

Hoe werkt onze klachtenregeling?... 2. Klachtenregeling- Algemene bepalingen... 3. Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3

Hoe werkt onze klachtenregeling?... 2. Klachtenregeling- Algemene bepalingen... 3. Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Inhoud Hoe werkt onze klachtenregeling?... 2 Klachtenregeling- Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Wie een klacht kan indienen... 4 Artikel 3 Bij wie een klacht kan

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand)

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) Deze regeling is de uitwerking van de wettelijke verplichting

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent A

Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent A Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent A Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer te optimaliseren en eventuele knelpunten daarin te verminderen.

Nadere informatie

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1.

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1. Voorbeeld Regeling melden vermoeden misstand (Interne klokkenluidersregeling [naam gemeente/organisatie]) BIJLAGE BIJ ECWGO/U201601078 Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie]

Nadere informatie

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen.

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. Beste cursist, Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. U heeft bijgaand de handleiding voor de cursist en die voor de PB (PraktijkBegeleider) digitaal ontvangen.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 46 van 2010 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaarderegeling Provincies. Gedeputeerde Staten van Zeeland, besluiten: 1. De Collectieve Arbeidsvoorwaarderegeling Provincies

Nadere informatie

Handleiding voor leidinggevenden

Handleiding voor leidinggevenden Handleiding voor leidinggevenden Inleiding Waarom R&O-gesprekken Het startgesprek Het R&O-gesprek Voorbereiding algemeen Het voeren van het gesprek Verslaglegging met behulp van het formulier Het voortgangsgesprek

Nadere informatie

Procedure Individueel Beroep (PIB)

Procedure Individueel Beroep (PIB) Procedure Individueel Beroep (PIB) Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl September 2000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Kwaliteitsdocument. Titel document o Procedure Persoonlijk Ontwikkel Gesprek o HKZ no: 5.1.5

Kwaliteitsdocument. Titel document o Procedure Persoonlijk Ontwikkel Gesprek o HKZ no: 5.1.5 Kwaliteitsdocument Titel document o Procedure Persoonlijk Ontwikkel Gesprek o HKZ no: 5.1.5 Doel o Afspraken met betrekking tot persoonlijke ontwikkelpunten van de medewerker zijn vastgelegd o Deze dienen

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werk & Inkomen Lekstroom. Nr. 249 12 mei 2016 Regeling gesprekscyclus Werk en Inkomen Lekstroom Het dagelijks bestuur

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent C

Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent C Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent C Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer te optimaliseren en eventuele knelpunten daarin te verminderen.

Nadere informatie

1... Advies van de Raad van Opdrachtgevers uit de vergadering 9 maart 2015: akkoord

1... Advies van de Raad van Opdrachtgevers uit de vergadering 9 maart 2015: akkoord Agendapunt voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD-Drenthe Vergadering 30 maart 2015 Datum: 17 februari 2015 Opsteller: R.G.J. Derksen Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe Openbaar ja Onderwerp

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/82

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/82 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/82 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en Regeling Jaargesprekken

Nadere informatie

Daar ben ik het niet mee eens

Daar ben ik het niet mee eens uwv.nl werk.nl Daar ben ik het niet mee eens Wat als u bezwaar wilt maken tegen een beslissing van UWV Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer informatie, kijk

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 21 januari 2014 na instemming

Nadere informatie

Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016

Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016 CVDR Officiële uitgave van Metropoolregio Eindhoven. Nr. CVDR425614_1 28 juni 2017 Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016 Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven, besluit;

Nadere informatie

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie.

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie. Pagina 1 van 6 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING WETLAND WONEN GROEP WONINGSTICHTING DE VESTE Artikel 1: definities Corporaties: Werkorganisaties: Commissie: Klacht: stichting Wetland Wonen Groep

Nadere informatie

Klachtenregeling Zorggroep Charim

Klachtenregeling Zorggroep Charim Klachtenregeling Zorggroep Charim Soort document: beleid Versiedatum: 10-03-2017 Evaluatiedatum: 10-03-2018 Aantal pagina s: Vaststel datum: 21-03-2017 Verantwoordelijk leidinggevende:raad van Bestuur

Nadere informatie

Functioneringsgesprekken

Functioneringsgesprekken Hand-out behorende bij de training Functioneringsgesprekken Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

VERVOLG BIJLAGE 12 MODEL BEOORDELINGSGESPREK

VERVOLG BIJLAGE 12 MODEL BEOORDELINGSGESPREK VERVOLG BIJLAGE 12 MODEL BEOORDELINGSGESPREK FORMULIER BEOORDELINGSGESPREK ALGEMEEN Het formulier Beoordelingsgesprek Algemeen is bestemd voor alle functies binnen de Cao Apotheken, met uitzondering van

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Personeelsgesprekken gemeente Haarlem Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. van Velzen Auteur Mevr. M.J.M. Verberne Telefoon 5114680 E-mail: mverberne@haarlem.nl MS/OCR Reg.nr. 2009/29536 Te

Nadere informatie

-Concept- Gesprekkencyclus

-Concept- Gesprekkencyclus -Concept- Gesprekkencyclus Gemeente Krimpen aan den IJssel Concept versie 6, 24-09-2012 Inhoud 1. Waarom een gesprekkencyclus?... 3 2 Resultaatgericht werken en sturen... 4 3 Relatie met andere personeelsinstrumenten...

Nadere informatie

Handleiding Praktijkbegeleider Korfbaltrainer 2

Handleiding Praktijkbegeleider Korfbaltrainer 2 Handleiding Praktijkbegeleider Korfbaltrainer 2 Op het moment van de start van de opleiding Korfbaltrainer 2 (KT 2) kent het KNKV nog geen gediplomeerde Praktijk Begeleiders (PB). Ervaringen uit pilots

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014. Gesprekkencyclus

Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014. Gesprekkencyclus Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014 Gesprekkencyclus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De gesprekkencyclus in de praktijk 3. Integraliteit 4. Gesprekkencyclus fase 1 5. Gesprekkencyclus

Nadere informatie

Klachtenregeling GGMD

Klachtenregeling GGMD Klachtenregeling GGMD Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding en doelstelling... 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 2 Hoofdstuk 2 Klachtopvang... 3 Artikel 2 Bij wie kan een cliënt terecht als hij ontevreden is?...

Nadere informatie

Klachtenregeling Smart-Coach BV

Klachtenregeling Smart-Coach BV Klachtenregeling Smart-Coach BV Hoe werkt onze klachtenregeling? Voor je ligt de klachtenregeling van Smart-Coach. Deze is bedoeld als een spelregelboekje voor jou als onze cliënt, en onszelf als zorgaanbieder,

Nadere informatie

Werkoverleg in de groothandel in Levensmiddelen, Zoetwaren, Tabaksproducten en Bakkerijgrondstoffen

Werkoverleg in de groothandel in Levensmiddelen, Zoetwaren, Tabaksproducten en Bakkerijgrondstoffen Werkoverleg in de groothandel in Levensmiddelen, Zoetwaren, Tabaksproducten en Bakkerijgrondstoffen Maart 2002 INLEIDING Deze brochure is ontwikkeld door vertegenwoordigers van medewerkers en werkgevers

Nadere informatie