VLIEGVERKEER BOVEN GELDERLAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLIEGVERKEER BOVEN GELDERLAND"

Transcriptie

1 VLIEGVERKEER BOVEN GELDERLAND OMGEVINGSLOKET januari

2 INFORMATIE OVER VLIEGVERKEER BOVEN GELDERLAND In deze brochure willen wij u informatie geven over de diverse soorten luchtvaart, welke regels er gelden in de luchtvaart en waar u eventuele klachten kunt indienen. Aan bod komen: - kleine luchtvaart - grote burgerluchtvaart - militair vliegverkeer - waar kunt u klagen? - belangrijke adressen KLEINE LUCHTVAART Onder kleine luchtvaart wordt verstaan: vliegtuigen lichter dan kg, waaronder ook helikopters. Deze vliegtuigen worden onder andere gebruikt voor lesverkeer, brandweer en overige inspectievluchten, zakenvluchten, reclamesleep en recreatief verkeer (zowel privé als commercieel bij rondvluchten). Reclamesleep Vanaf 1 april 2002 is een convenant van kracht waarin een aantal regels zijn vastgelegd over reclameslepers, waaronder: - op zondagen en na uur op doordeweekse dagen mogen geen reclamesleepvluchten uitgevoerd worden. - er worden geen reclamesleepvluchten boven geluidsgevoelige evenementen, zoals sporttoernooien, uitgevoerd. Regelgeving over de kleine luchtvaart In de Luchtvaartwet staat onder andere wat er geregeld is om het geluid te beperken. Daarbij is vooral de vlieghoogte van belang. In Nederland bedraagt op grond van de Luchtvaartwet de toegestane minimum vlieghoogte voor alle vluchten boven bebouwd gebied 1000 voet (ongeveer 300 meter) boven het hoogste punt (bijvoorbeeld een kerktoren). Buiten de bebouwing is de minimum vlieghoogte 500 voet (ongeveer 150 meter) boven het hoogste punt. Zie ook het kader op blz. 5: Het bepalen van de hoogte. 2

3 Overvliegen onder deze minimum hoogten kan onder bepaalde omstandigheden toegestaan zijn. De piloot moet dan in het bezit zijn van een laagvliegvergunning. Dergelijke vergunningen worden door de LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland) verleend om vluchten op geringe hoogte mogelijk te maken. Zo n vlucht moet dan wel een maatschappelijk doel dienen, bijvoorbeeld een politievlucht, controlevluchten op milieu-overtredingen, fotovluchten om het gasnet te controleren of uitoefenen van vogeltellingen door Staatsbosbeheer. In Gelderland is bovendien een laagvlieggebied aangewezen. Dit gebied ligt langs de IJssel tussen Deventer en Zutphen. In dat gebied voeren piloten oefeningen (zogenaamde doorstarts) uit in het dalen. De minimale vlieghoogte bedraagt voor die vluchten 100 voet (ca. 30 meter) boven de grond. Verder is van belang het zogenaamde circuit, oftewel de route die uit oogpunt van geluidshinder en externe veiligheid in acht moet worden genomen bij het starten en landen op een luchtvaartterrein. De grenzen van een dergelijk circuit zijn vastgelegd in de op grond van de Luchtvaartwet gemaakte Aanwijzing voor het betreffende terrein en in het op deze aanwijzing gebaseerde bestemmingsplan. De situatie rond Teuge Luchthaven Teuge ligt in de open ruimte binnen de stedendriehoek Apeldoorn- Deventer-Zutphen. Op het luchthaventerrein zijn ruim 25 bedrijven, instellingen en verenigingen gevestigd. Deze hebben alle een relatie met de luchtvaart, zoals vliegopleidingen, luchtreclame, parachutistensport en vliegtuigonderhoud. In totaal werken er zo n 150 à 175 mensen op het luchthaventerrein, afhankelijk van het seizoen. De luchthaven heeft een eigen directie en de vier omliggende gemeenten Apeldoorn, Voorst, Zutphen en Deventer zijn aandeelhouder. In 2007 is de nieuwe verlengde landingsbaan in gebruik genomen. Daardoor is het vliegveld aantrekkelijker geworden voor zakenvluchten omdat grotere straalvliegtuigen (7-8 persoons) gebruik van de langere baan kunnen maken. Eén van de taken van de directie van Luchthaven Teuge is het verzorgen van de communicatie met de vliegers om te zorgen dat zij op hun vluchten van en naar Teuge de in de aanwijzing gestelde regels in acht nemen. Ook onderhoudt de luchthavendirectie contacten met de handhavingsinstanties, zoals de Luchtvaartpolitie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat. In aanvulling op de formele regels, is de luchthavendirectie diverse spelregels overeengekomen met de vliegers van en naar Teuge. Deze spelregels moeten ervoor zorgen dat de hinder voor omwonenden tot een minimum beperkt blijft. Tevens moeten deze spelregels ervoor zorgen dat natuurwaarden in de buurt van de luchthaven die gevoelig zijn voor verstoring door vliegtuiggeluid zo min mogelijk overlast ondervinden van de luchthaven. U kunt deze spelregels opvragen bij het Omgevingsloket. 3

4 De Commissie Milieuhygiëne Teuge De provincie heeft een speciale rol met betrekking tot Luchthaven Teuge. Op grond van de luchtvaartwetgeving is de Commissie Milieuhygiëne Luchthaven Teuge ingesteld, waarvan de gedeputeerde voor milieu voorzitter is en een ambtenaar van de provinciale dienst Milieu en Water secretaris. Deze commissie wordt ook wel Commissie 28 genoemd, naar het betreffende wetsartikel. De commissie houdt zich bezig met de geluids- en milieuaspecten rond luchthaven Teuge. Zo heeft de directie van Luchthaven Teuge, in overleg met deze commissie, vliegroutes ontwikkeld waaraan het vliegverkeer van en naar Teuge zich dient te houden. Deze routes zijn vastgelegd door de Minister van Verkeer en Waterstaat in de zogenaamde Aanwijzing voor Teuge, ingevolge de artikelen 26 en 27 van de Luchtvaartwet. Meer over deze commissie is te lezen in de folder Starten en Landen die verkrijgbaar is bij het Omgevingsloket. Noch de provincie, noch de directie van Luchthaven Teuge hebben de bevoegdheid om handhavend op te treden bij overtredingen in de lucht. Daarvoor zijn andere (landelijke) instanties ingesteld. Bij het plegen van strafbare feiten is dat het Korps Landelijke Politiediensten Luchtvaartpolitie. Wanneer het gaat om veiligheidsaspecten in het luchtruim is dat de Inspectie Verkeer en Waterstaat, toezichtseenheid Luchthavens en Luchtruim. De rol van de provincie in de (nabije) toekomst De bevoegdheid over burgerluchtvaartterreinen, waar ook Teuge onder valt, ligt nu nog bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het is de bedoeling dat in de nabije toekomst een aantal van deze taken ondergebracht gaat worden bij de provincies. Hierdoor zullen provincies meer invloed uit kunnen gaan oefenen op het gebruik van de luchtvaartterreinen. Het gaat dan om de milieuhygiënische en ruimtelijkeordeningsaspecten. De specialistische taken in de lucht blijven onder toezicht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat vallen. De provincies krijgen dus geen bevoegdheden over wat zich in het luchtruim afspeelt. GROTE BURGERLUCHTVAART De grote burgerluchtvaart boven Gelderland is in de meeste gevallen vliegverkeer van en naar Schiphol. Maar ook vliegverkeer van en naar buitenlandse luchthavens vindt boven Gelderland plaats. De laatste jaren is ook vliegveld Weeze (net over de grens bij Nijmegen) in beeld gekomen. De toestellen waarmee gevlogen wordt zijn bijvoorbeeld van het type Boeing, Airbus en Douglas. Situatie in Gelderland Boven Gelderland vliegen toestellen van en naar Schiphol in principe op een hoogte van 2 km. Ook vinden boven Gelderland intercontinentale vluchten plaats, maar daar wordt geen geluidshinder van ervaren. Deze vluchten zitten op ongeveer 7 km 4

5 hoogte en daarvan zijn bij helder zicht vaak alleen de witte strepen (condensvorming) te zien. Condensvorming (contrails) vindt over het algemeen pas plaatswanneer de vliegtuigen zich bevinden op een hoogte van 10 km, bij bepaalde weersomstandigheden. Een uitgebreide uitleg hierover is te vinden op de site van het KNMI ( Vanaf Schiphol lopen er diverse vliegroutes waaraan piloten zich moeten houden. Eén van die routes gaat over Arnhem (Arnhem is een soort verzamelpunt van waaruit piloten hun route vervolgen). Zie ook de volgende pagina kaart luchtruimstructuur (kaart is aan veranderingen onderhevig en er kunnen geen rechten aan worden ontleend). De afgelopen jaren is het vliegverkeer van en naar Schiphol toegenomen, waardoor er ook boven Gelderland meer overlast is ontstaan. Bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) kunt u terecht met vragen en klachten over vliegverkeer op Schiphol. BAS neemt echter geen klachten aan die afkomstig zijn uit de provincie Gelderland! Het aanspreekpunt behandelt uitsluitend klachten uit de omgeving van Schiphol. De problematiek in de directe omgeving van Schiphol is uiteraard een heel andere dan in Gelderland. Toch kunt u in een stiller gebied, zoals Gelderland, uiteraard ook geluidsoverlast van de grote burgerluchtvaart ervaren. Om de geluidsoverlast tegen te gaan zijn de afgelopen jaren steeds meer geluidsarme toestellen in de lucht gekomen. Het bepalen van de hoogte. Het is heel moeilijk om de hoogte van een vliegtuig te bepalen. Om een schatting te kunnen maken zijn onder andere een referentiepunt in de omgeving (bijvoorbeeld een kerktoren) en de grootte van het vliegtuig van belang. In Nederland bedraagt op grond van de Luchtvaartwet de toegestane minimum vlieghoogte voor alle vluchten boven bebouwd gebied 1000 voet (ongeveer 300 meter) boven het hoogste punt (bijvoorbeeld een kerktoren). Buiten de bebouwing is de minimum vlieghoogte 500 voet (ongeveer 150 meter) boven het hoogste punt. Wanneer u het vermoeden heeft dat een vliegtuig zich niet aan de toegestane hoogte heeft gehouden, kunt u dit melden aan de Luchtvaartpolitie. Dit geldt voor de kleine, grote en militaire luchtvaart. Echter, in een strafzaak blijkt het heel moeilijk te zijn de rechter ervan te overtuigen dat hij zag wat hij zei te zien. In ieder geval zijn meerdere waarnemers nodig om een strafzaak te kunnen beginnen. 5

6 Kaart Luchtruimstructuur (bron: LVNL) 6

7 MILITAIR VLIEGVERKEER Onder militair vliegverkeer worden zowel straaljagers als helikopters verstaan. In Nederland zijn diverse militaire luchtvaartterreinen van waaruit militaire vluchten plaatsvinden. De militaire Luchtverkeersleiding is gevestigd in Nieuw-Milligen. Van daaruit wordt heel Nederland gecontroleerd. Ieder militair vliegveld heeft bovendien een eigen lokale verkeersleiding. Minimum vlieghoogten In onderstaande tabel kunt u zien wat de minimum vlieghoogten zijn. Boven de laagvlieggebieden en laagvliegroutes geldt een ontheffing op deze vlieghoogtes. Dit is vastgelegd in de luchtvaartwetgeving. Algemene minimumvlieghoogte straaljagers 1200 voet (365 meter) transportvliegtuigen 1000 voet (300 meter) kleine propellervliegtuigen 500 voet (150 meter) helikopters 150 voet (45 meter), overdag boven grond en water; 250 voet (75 meter), s nachts op weg naar een laagvlieggebied en met nachtzichtapparatuur; 300 voet (100 meter), s nachts boven de grond; 700 voet (210 meter), overdag boven de hoogste hindernis, binnen een straal van 600 meter aaneengesloten bebouwing, industriegebieden en dichtbevolkte gebieden. Laagvlieggebieden In Gelderland bevinden zich diverse laagvlieggebieden. In die gebieden wordt geoefend in het laagvliegen. Helikopters mogen in sommige gevallen tot 30 meter boven de grond vliegen (soms zelfs nog lager). Zo n gebied voor helikopters is aangewezen in het Rivierengebied (ten westen van Druten), maar ook op het grootste gedeelte van de Veluwe zijn laagvliegende helikopters toegestaan. Voor straaljagers is een laagvlieggebied aangewezen ten oosten van Zutphen, Borculo en Groenlo richting Duitsland. Bij grootscheepse oefeningen stuurt de Luchtmacht persberichten naar de media. De Luchtmacht publiceert deze aankondigingen op internet. Ook kunt u deze aankondigingen vinden op de site van het Omgevingsloket ( De Koninklijke Luchtmacht streeft ernaar geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door laagvliegoefeningen tot een minimum te beperken. Dat gebeurt door alleen op bepaalde tijden te vliegen, wettelijk bepaalde minimumhoogtes aan te houden en 7

8 door gebruik te maken van speciale laagvliegroutes voor straaljagers en laagvlieggebieden voor militaire helikopters. Onderstaande tabel laat de minimum vlieghoogten in laagvlieggebieden zien. minimum vlieghoogte laagvlieggebieden straaljagers transportvliegtuigen helikopters 100 voet (30 meter) minimum vlieghoogte laagvliegroute 250 voet (75 meter) 250 voet (75 meter) 100 voet (30 meter) Geluidshinderklachten: Het Bureau Geluidshinder van het Ministerie van Defensie houdt zich bezig met het uitzoeken en beantwoorden van klachten, geluidsmetingen, beleid rond laagvlieggebieden en handhaving van start- en landingsprocedures. U kunt een gratis nummer bellen:

9 WAAR KUNT U KLAGEN? In principe kunt u met al uw luchtvaartklachten terecht bij het Omgevingsloket. Het Omgevingsloket registreert uw klacht en geeft deze door aan de juiste instantie/persoon. Ook kunnen medewerkers van het Omgevingsloket u informatie geven over luchtvaart in het algemeen en de procedure voor het indienen van een klacht. Het Omgevingsloket is voor het indienen van een klacht 24 uur te bereiken, ook in de weekenden. Uw klacht wordt dan geregistreerd en de eerstvolgende werkdag in behandeling genomen. In spoedeisende gevallen zal uw klacht direct in behandeling worden genomen. Voor informatie kunt u het Omgevingsloket bellen tijdens kantooruren. Belangrijk als u een klacht indient Om te kunnen beoordelen of sprake is van eventuele overtredingen van de luchtvaartregels, is het van belang dat u een zo duidelijk mogelijke beschrijving geeft van het betreffende toestel en zijn vlieggedrag. Relevante gegevens over het vliegtuig zijn: registratie, kleur, het aantal motoren, tijdstip, plaats en hoogte van overvliegen. Wij zijn ons ervan bewust dat dergelijke gegevens moeilijk te achterhalen zijn, zeker gezien de korte tijdsperiode waarin iemand hinder ondervindt. Maar voor een zo goed mogelijke dossiervorming voor de handhavende instanties is iedere extra aanwijzing van belang. Procedure rond klachten vliegverkeer Teuge Voor klachten over vliegverkeer van en naar Luchthaven Teuge is het Omgevingsloket het officiële loket om uw klacht in te dienen. Dit kan niet rechtstreeks bij de luchthaven zelf. Wanneer het aannemelijk is dat uw klacht een relatie heeft met luchthaven Teuge, neemt het Omgevingsloket in eerste instantie contact op met de directie van de luchthaven. Er wordt gekeken of het gaat om hinder die de piloot had kunnen vermijden (dat hoeft overigens nog niet te betekenen dat er sprake was van een overtreding) of dat de hinder niet te vermijden was. Wanneer de piloot de hinder had kunnen vermijden, spreekt de directie van Luchthaven Teuge hem daar op aan. Als er sprake is van een vermoedelijke overtreding/strafbaar feit, dan wordt ook de Luchtvaartpolitie of Inspectie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat ingeschakeld. Klachten die bij het Omgevingsloket binnenkomen over vliegverkeer Teuge boven de gemeenten Voorst en Apeldoorn worden bovendien behandeld in de Commissie 28. Belangrijk om te weten Medewerkers van het Omgevingsloket krijgen vaak de vraag of klagen zin heeft. Klagen heeft geen zin als u een (algemene) luchtvaartklacht indient en u verwacht daarvan bijvoorbeeld dat het aantal vluchten zal afnemen. Toch is het belangrijk om uw klacht of eventuele andere gevoelens over luchtvaart te uiten. Er ontstaat op die manier een beeld van wat er leeft onder de inwoners van Nederland. 9

10 BELANGRIJKE ADRESSEN Omgevingsloket Taken: - loket voor het indienen van klachten over vliegverkeer Teuge - registreren van alle klachten over luchtvaart - beantwoorden van (algemene) vragen op luchtvaartgebied - doorsturen van klachten naar bevoegde instanties Telefoon: (24 uur per dag voor het indienen van klachten). Direct naar het elektronisch klachtenformulier: Commissie Milieuhygiëne Luchthaven Teuge Secretaris van deze commissie is de heer G.J. van Eijk van de dienst Milieu en Water van de provincie Gelderland. Telefoon: Korps Landelijke Politiediensten Luchtvaartpolitie Taken: Het opsporen van strafbare feiten in de luchtvaart of overtredingen van de luchtvaartvoorschriften. Zo nodig neemt het MKIC naar aanleiding van uw klacht contact op met deze instantie. U kunt ook zelf rechtstreeks contact opnemen met de Luchtvaartpolitie. Telefoon: Meer informatie kunt u vinden via Luchtmachtstaf, sectie Geluidhinder Dit is een onderdeel van het Ministerie van Defensie. U kunt rechtstreeks contact met dit bureau opnemen: (gratis). U kunt dan een bandje inspreken en uw klacht doorgeven. Ook kunt u aangeven dat u teruggebeld wilt worden door een medewerker van de Luchtmachtstaf. Laat dan wel uw telefoonnummer achter. Meer informatie kunt u vinden op Inspectie Verkeer en Waterstaat De Inspectie Verkeer en Waterstaat houdt toezicht op de veiligheid en de milieunormen op luchthavens en in het luchtruim. Binnen de Inspectie houdt de toezichteenheid Luchthaven en Luchtruim zich onder andere bezig met toezicht op luchthavens en het gebruik van het Nederlandse luchtruim. Meer informatie op: 10

11 Luchtverkeersleiding Nederland (LVLN) De Luchtverkeersleiding Nederland houdt zich bezig met de afhandeling van al het luchtverkeer in het Nederlandse luchtruim. De LVLN valt onder toezicht van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Meer informatie kunt u vinden op: Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) Dit is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met vragen en klachten over vliegverkeer op Schiphol. Let op: klachten over overlast van vliegtuigen boven Gelderland worden niet in behandeling genomen. U kunt bij BAS wel informatie verkrijgen over vliegverkeer. Meer informatie op 11

Vliegverkeer boven Gelderland

Vliegverkeer boven Gelderland Vliegverkeer boven Gelderland Informatie over vliegverkeer boven Gelderland In deze brochure vindt u informatie over de diverse soorten luchtvaart, welke regels er gelden in de luchtvaart en waar u met

Nadere informatie

Vliegverkeer boven Gelderland

Vliegverkeer boven Gelderland Vliegverkeer boven Gelderland juni 2012 Informatie over vliegverkeer boven Gelderland In deze brochure vindt u informatie over de diverse soorten luchtvaart, welke regels er gelden in de luchtvaart en

Nadere informatie

International Airport Teuge Groot in kleine luchtvaart. Luchthaven Teuge Toekomstige ontwikkelingen mei 2013

International Airport Teuge Groot in kleine luchtvaart. Luchthaven Teuge Toekomstige ontwikkelingen mei 2013 International Airport Teuge Groot in kleine luchtvaart Luchthaven Teuge Toekomstige ontwikkelingen mei 2013 Agenda Achtergrond Ontwikkelingen Ambitie Vervolg Achtergrond: General Aviation Maatschappelijke

Nadere informatie

Factsheet Lelystad Airport. Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport

Factsheet Lelystad Airport. Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport Factsheet Lelystad Airport Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport Lelystad Airport Schiphol Group ontwikkelt Lelystad Airport tot een luchthaven voor vakantievluchten binnen Europa en andere bestemmingen

Nadere informatie

Factsheet Lelystad Airport. Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport

Factsheet Lelystad Airport. Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport Factsheet Lelystad Airport Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport Lelystad Airport Schiphol Group ontwikkelt Lelystad Airport tot een luchthaven voor vakantievluchten binnen Europa en andere bestemmingen

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Norbert Fleuren Elektro-Technik Type ontheffing : Generieke ontheffing voor helikoptervluchten Datum ontvangst aanvraag

Nadere informatie

Inzet Schiphol- Oostbaan

Inzet Schiphol- Oostbaan Veel gestelde vragen Banenstelsel Schiphol Inzet Schiphol- Oostbaan januari 2015 Versie 1.1 1. Algemeen Schiphol beschikt over vijf lange start- en landingsbanen en één kortere en is een knooppunt van

Nadere informatie

Gelet op artikel 5.7 van de Wet luchtvaart en artikel 56 van het Luchtverkeersreglement;

Gelet op artikel 5.7 van de Wet luchtvaart en artikel 56 van het Luchtverkeersreglement; Datum Nummer HDJZ/LUV HOOFDDIRECTIE JURIDISCHE ZAKEN Onderwerp Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, houdende nadere regels voor vluchten met een modelvliegtuig (Regeling modelvliegen)

Nadere informatie

Oostroute Lelystad Airport

Oostroute Lelystad Airport Oostroute Lelystad Airport In opdracht van: Natuur en Milieu Flevoland en Staatsbosbeheer To70 Postbus 43001 2504 AA Den Haag tel. +31 (0)70 3922 322 fax +31 (0)70 3658 867 E-mail: info@to70.nl Door: Ruud

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36599 15 december 2014 Beleidsregel van de Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport, van 20 november 2014, nr. A-0-14-0072.001,

Nadere informatie

In 2007 is onderzocht of deze route verder geoptimaliseerd kon worden. Het resultaat van die optimalisatie vindt u onderaan als route 2.

In 2007 is onderzocht of deze route verder geoptimaliseerd kon worden. Het resultaat van die optimalisatie vindt u onderaan als route 2. Toekomstige vliegroutes De nu geplande uitbreiding van Lelystad Airport is mogelijk geworden doordat in 2004 een Planologische Kernbeslissing van kracht werd. Hierin zijn mogelijke aan- en uitvliegroutes

Nadere informatie

Rapportage geluidhinder eerste kwartaal 2014 Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport

Rapportage geluidhinder eerste kwartaal 2014 Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport Bezoekadres: Flight Forum 1550 5657 EZ Eindhoven Postadres: Postbus 90102 5600 RA Eindhoven Rapportage geluidhinder eerste kwartaal 2014 & Eindhoven Airport Stafvoorlichting@eindhovenafb.nl Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Heli Holland Airservice BV Type ontheffing : Generieke ontheffing voor helikoptervluchten Datum ontvangst aanvraag

Nadere informatie

In het beleidsplan 2003 heeft de commissie een duidelijker omschrijving van de rol en werkwijze die bij de commissie horen geformuleerd:

In het beleidsplan 2003 heeft de commissie een duidelijker omschrijving van de rol en werkwijze die bij de commissie horen geformuleerd: Jaarrapportage 2010 Jaarrapportage 2010 Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde Machlaan 38 9761 TK Eelde tel. 050 311 29 27 fax 050 311 81 48 e-mail secretariaat@cmle.nl klachtenlijn 050 309 3009

Nadere informatie

Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende aanwijzing van een bijzonder luchtverkeersgebied TT Assen

Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende aanwijzing van een bijzonder luchtverkeersgebied TT Assen Nummer -2013/18312 Betreft Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende aanwijzing van een bijzonder luchtverkeersgebied TT Assen Luchtvaart Saturnusstraat 50 Hoofddorp Postbus

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Euregioballooning Type ontheffing : Generieke ontheffing voor opstijgingen met heteluchtballonnen Datum ontvangst

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Skeye B.V. Type ontheffing : Generieke ontheffing voor vluchten met een onbemand luchtvaartuig Datum ontvangst aanvraag

Nadere informatie

BAS rapportage gebruiksjaar 2013

BAS rapportage gebruiksjaar 2013 BAS rapportage gebruiksjaar 213 Op 14 februari 214 heeft het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) de rapportage over het gebruiksjaar 213 uitgebracht. Het gebruiksjaar loopt niet gelijk met het kalenderjaar,

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Heliflight Holland B.V. Type ontheffing : Locatiegebonden TUG-ontheffing voor helikoptervluchten Datum ontvangst

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Lukkien BV Type ontheffing : Generieke ontheffing voor vluchten met een onbemand luchtvaartuig Datum ontvangst aanvraag

Nadere informatie

Het verzoek, bestaande uit het aanvraagformulier met een kaart van de locatie in Roermond, maakt deel uit van het onderhavige besluit (bijlage 2).

Het verzoek, bestaande uit het aanvraagformulier met een kaart van de locatie in Roermond, maakt deel uit van het onderhavige besluit (bijlage 2). Ons kenmerk 2018/55773 Maastricht 21 augustus 2018 Zaaknummer 2018-204867 Bijlage(n) 2 Verzonden 21 augustus 2018 Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Verzoek Bij brief van 6 augustus 2018, ingekomen

Nadere informatie

Zienswijze Platform Vlieghinder Teuge d.d. 2 juli 2013 op het ontwerp Gelderse omgevingsvisie d.d. 14 mei 2013

Zienswijze Platform Vlieghinder Teuge d.d. 2 juli 2013 op het ontwerp Gelderse omgevingsvisie d.d. 14 mei 2013 Zienswijze Platform Vlieghinder Teuge d.d. 2 juli 2013 op het ontwerp Gelderse omgevingsvisie d.d. 14 mei 2013 Geachte leden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, De provincie Gelderland heeft

Nadere informatie

3. Wettelijk kader Het wettelijk kader wordt gevormd door de Wet milieubeheer en de Wet luchtvaart.

3. Wettelijk kader Het wettelijk kader wordt gevormd door de Wet milieubeheer en de Wet luchtvaart. GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Lelystad Airport; stand van zaken en toename geluidhinder t.g.v. vliegverkeer op Lelystad en Schiphol. Portefeuillehouder: H. Westerbroek

Nadere informatie

Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende aanwijzing van een bijzonder luchtverkeersgebied TT Assen

Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende aanwijzing van een bijzonder luchtverkeersgebied TT Assen Nummer -2014/33988 Betreft Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende aanwijzing van een bijzonder luchtverkeersgebied TT Assen DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Commerciële Ballonvaarders Nederland (CBN) Type ontheffing : Generieke ontheffing voor ballonvluchten Datum ontvangst

Nadere informatie

Meldingenloket vliegverkeer GAE

Meldingenloket vliegverkeer GAE Meldingenloket vliegverkeer GAE Meldingenrapportage Tweede kwartaal 2016 Het Meldingenloket vliegverkeer GAE wordt mede mogelijk gemaakt door: Inleiding Het Meldingenloket vliegverkeer GAE (hierna: loket)

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : HeliCentre BV Type ontheffing : Locatiegebonden TUG-ontheffing voor helikoptervluchten Datum ontvangst aanvraag

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Bolk Transport BV Type ontheffing : Locatiegebonden TUG-ontheffing voor 1 helikoptervlucht Datum ontvangst aanvraag

Nadere informatie

Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde Machlaan 38 9761 TK Eelde tel: 050 311 29 27 fax: 050 311 81 48 e-mail: secretariaat@cmle.

Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde Machlaan 38 9761 TK Eelde tel: 050 311 29 27 fax: 050 311 81 48 e-mail: secretariaat@cmle. Jaarrapportage 2008 Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde Machlaan 38 9761 TK Eelde tel: 050 311 29 27 fax: 050 311 81 48 e-mail: secretariaat@cmle.nl Klachtenlijn : 050 309 3009 e-mail: klachtenbureau@cmle.nl

Nadere informatie

Handhavingsverzoek. Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf?

Handhavingsverzoek. Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf? Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf? Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf? Wanneer u overlast heeft van een bedrijf, dan kunt u op een aantal manieren actie ondernemen.

Nadere informatie

Factsheet aansluitroutes Lelystad Airport. Aansluitingen tussen de B+ vliegroutes en de snelwegen in het hogere luchtruim

Factsheet aansluitroutes Lelystad Airport. Aansluitingen tussen de B+ vliegroutes en de snelwegen in het hogere luchtruim Factsheet aansluitroutes Lelystad Airport Aansluitingen tussen de B+ vliegroutes en de snelwegen in het hogere luchtruim Lelystad Airport Schiphol Group ontwikkelt Lelystad Airport tot een luchthaven voor

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Nederlandse Vereniging Instandhouding Historische Militaire Voertuigen Keep Them Rolling Type ontheffing : Locatiegebonden

Nadere informatie

Rapportage geluidhinder vierde kwartaal 2014 Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport

Rapportage geluidhinder vierde kwartaal 2014 Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport Bezoekadres: Flight Forum 1550 5657 EZ Eindhoven Postadres: Postbus 90102 5600 RA Eindhoven Rapportage geluidhinder vierde kwartaal 2014 & Eindhoven Airport Stafvoorlichting@eindhovenafb.nl Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2015. Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol

Naleving milieuregels 2015. Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Naleving milieuregels Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Referentienummer 2016/SP/PERF/5300 Status Definitief Versienummer 1.0 Classificatie Openbaar Versiedatum 3 februari 2016

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1374 Vragen van de leden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35589 27 juni 2017 Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende aanwijzing van de tijdelijke

Nadere informatie

DE MINISTER VAN DEFENSIE, in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

DE MINISTER VAN DEFENSIE, in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat; Onderwerp: Ontheffing minimum vlieghoogte oefengebied (tijdelijk laagvlieggebied), tevens aanwijzing tijdelijke gebieden met beperkingen ten behoeve van de oefening HWIC/TAC NL 2018 DE MINISTER VAN DEFENSIE,

Nadere informatie

Schiphol en omgeving. Aanpassing vertrekroutes Zwanenburgbaan. Regionale beelden. Inleiding. Achtergrond. Vliegverkeer boven de regio

Schiphol en omgeving. Aanpassing vertrekroutes Zwanenburgbaan. Regionale beelden. Inleiding. Achtergrond. Vliegverkeer boven de regio Schiphol en omgeving Regionale beelden Inleiding Deze factsheet heeft als doel om u te informeren over de wijziging in de ligging van vertrekroutes van de Zwanenburgbaan. De factsheet gaat daarbij in op

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Heli Holland Airservice B.V. Type ontheffing : Locatiegebonden TUG-ontheffing voor helikoptervluchten Datum ontvangst

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : G.P. Wit Type ontheffing : Locatiegebonden TUG-ontheffing voor paramotorvluchten Datum ontvangst aanvraag : 16 april

Nadere informatie

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Defensie, Datum Concept 17 januari 2006 Bangoer rev 16-2 Nummer HDJZ/LUV/2006- HOOFDDIRECTIE JURIDISCHE ZAKEN Onderwerp Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, houdende vrijstelling van het verbod

Nadere informatie

Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende aanwijzing van een tijdelijk gebied met beperkingen TT-Assen

Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende aanwijzing van een tijdelijk gebied met beperkingen TT-Assen Nummer -2015/43669 Betreft Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende aanwijzing van een tijdelijk gebied met beperkingen TT-Assen DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

Vragen van omwonenden en antwoorden over Vliegveld Hilversum Vastgesteld door de Commissie Regionaal overleg vliegveld Hilversum, 25 maart 2015

Vragen van omwonenden en antwoorden over Vliegveld Hilversum Vastgesteld door de Commissie Regionaal overleg vliegveld Hilversum, 25 maart 2015 Vragen van omwonenden en antwoorden over Vliegveld Hilversum Vastgesteld door de Commissie Regionaal overleg vliegveld Hilversum, 25 maart 2015 1. Vliegtuigen Welke vliegtuigen mogen er vliegen op Vliegveld

Nadere informatie

1. Kent u het bericht Amsterdam klaagt over geluidsoverlast Schiphol?

1. Kent u het bericht Amsterdam klaagt over geluidsoverlast Schiphol? Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 22 april 2008 Ons kenmerk VenW/DGTL-2008/1760 Onderwerp Kamervragen experimenten Schiphol Doorkiesnummer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47343 20 augustus 2018 Ontheffing minimum vlieghoogten corridors (tijdelijke laagvliegroutes) ten behoeve van oefening

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 16 mei 2006 Ons kenmerk DGTL/06.007918 Onderwerp "Buitengebied" Schiphol Bijlage(n)

Nadere informatie

Meldingenloket vliegverkeer GAE

Meldingenloket vliegverkeer GAE Meldingenloket vliegverkeer GAE Meldingenrapportage Eerste kwartaal 2016 Het Meldingenloket vliegverkeer GAE wordt mede mogelijk gemaakt door: Inleiding Het Meldingenloket vliegverkeer GAE (hierna: loket)

Nadere informatie

Nieuwsbrief TeugeTafel 20 feb Inleiding

Nieuwsbrief TeugeTafel 20 feb Inleiding Nieuwsbrief TeugeTafel 20 feb 2019 Inleiding Het is alweer een tijd geleden dat u itets vernomen heeft van de TeugeTafel. Veel voortgang is er niet geboekt bij het vaststellen van een Luchthaven besluit.

Nadere informatie

Naleving milieuregels gebruiksjaar Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol

Naleving milieuregels gebruiksjaar Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Naleving milieuregels gebruiksjaar 2016 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Referentienummer 2017/SP/PERF/5569 Status Definitief Versienummer 1.0 Classificatie Openbaar Versiedatum

Nadere informatie

Aan de Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB Lelystad. Uitbreidingsplannen Lelystad Airport

Aan de Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB Lelystad. Uitbreidingsplannen Lelystad Airport Aan de Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB Lelystad Werkgroep Vliegop uit Biddinghuizen Dorpsbelangen Biddinghuizen Postbus 2 8256ZG Biddinghuizen www.dorpsbelangen.net secretariaat@dorpsbelangen.net

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht CAL 17-18 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 2 e kwartaal 217 Augustus 217 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder

Nadere informatie

Commissie Regionaal Overleg. Wetgeving in de luchtvaart d.d.28 november 2011

Commissie Regionaal Overleg. Wetgeving in de luchtvaart d.d.28 november 2011 Luchthaven Teuge Commissie Regionaal Overleg Wetgeving in de luchtvaart d.d.28 november 2011 Inleiding Algemeen Luchthavenbesluit Geluid Veiligheid Stappenschema luchthavenbesluit Samenvatting Luchthavens

Nadere informatie

DE MINISTER VAN DEFENSIE, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

DE MINISTER VAN DEFENSIE, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; Onderwerp: Vrijstelling minimum VFR-vlieghoogte oefengebieden Raamsdonksveer en Leusderheide ten behoeve van de oefening Lowlands 2017-01 (tijdelijke laagvlieggebieden) DE MINISTER VAN DEFENSIE, HANDELENDE:

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit. luchthaven Hoogeveen. tekst sedert 22 augustus 2003

Aanwijzingsbesluit. luchthaven Hoogeveen. tekst sedert 22 augustus 2003 Aanwijzingsbesluit luchthaven tekst sedert 22 augustus 2003 luchthaven De luchthaven is in 1964 gesticht door de gemeente om de infrastructuur van de regio te verbeteren. Mede op initiatief van het bedrijf

Nadere informatie

Vliegverkeer. Toenemende overlast Eindhoven Airport. Overleg Bewonersplatform Woensel-Noord 1 December 2016 Voorbereid door: Willem van den Brink

Vliegverkeer. Toenemende overlast Eindhoven Airport. Overleg Bewonersplatform Woensel-Noord 1 December 2016 Voorbereid door: Willem van den Brink Vliegverkeer Toenemende overlast Eindhoven Airport Overleg Bewonersplatform Woensel-Noord 1 December 2016 Voorbereid door: Willem van den Brink Wat is er aan de hand? Toename vliegbewegingen van 33000

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelezen het verzoek van het Korps commandotroepen van 30 augustus 2011;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelezen het verzoek van het Korps commandotroepen van 30 augustus 2011; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19943 4 november 2011 Instelling bijzondere luchtverkeersgebieden Purple Windmill 2011-5, tevens vrijstelling minimum

Nadere informatie

DE MINISTER VAN DEFENSIE, het verzoek van de commandant van het Defensie Helikopter Commando van 6 februari 2015;

DE MINISTER VAN DEFENSIE, het verzoek van de commandant van het Defensie Helikopter Commando van 6 februari 2015; Onderwerp: Instelling tijdelijk gebied met beperkingen HWIC (oefeningen HWIC en TAC NL, weken 16 en 17), tevens ontheffing minimum vlieghoogte DE MINISTER VAN DEFENSIE, GELEZEN: het verzoek van de commandant

Nadere informatie

Luchthaven Twente. Presentatie Gemeenteraad Oldenzaal. Luchtzijdige Bereikbaarheid. 28 oktober 2013

Luchthaven Twente. Presentatie Gemeenteraad Oldenzaal. Luchtzijdige Bereikbaarheid. 28 oktober 2013 Luchthaven Twente Luchtzijdige Bereikbaarheid Presentatie Gemeenteraad Oldenzaal 28 oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Bestaande situatie 3. Ontwerp vliegprocedures & route 4. Vervolg 2 3 Aanleiding

Nadere informatie

Wet luchtvaart. Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) provincie'%owpirjj^5p 2013/0411624

Wet luchtvaart. Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) provincie'%owpirjj^5p 2013/0411624 Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager Type ontheffing Datum ontvangst aanvraag Geldigheid beschikking Datum beschikking Kenmerk Zaaknummer A3 Ballon B.V.

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 5700-6202 MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 5700-6202 MA Maastricht CAL 11-35 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 3 e kwartaal 211 November 211 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 5700-6202 MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 5700-6202 MA Maastricht CAL 13-32 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 3 e kwartaal 213 November 213 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder

Nadere informatie

Recente Ontwikkelingen. Schiphol Kees van Kuijen. m.b.t de Toekomst van

Recente Ontwikkelingen. Schiphol Kees van Kuijen. m.b.t de Toekomst van Recente Ontwikkelingen m.b.t de Toekomst van Schiphol Kees van Kuijen Lid Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol (CROS) en Clustervertegenwoordiger bewoners Zuid-West (Leiden en Bollenstreek)

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport McDonnell Douglas DC9-2 e kwartaal 2015 Datum : 16-12-2015 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30149 1 juni 2018 Beschikking van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, houdende aanwijzing van tijdelijke gebieden

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus

Nadere informatie

Lelystad Airport JA! Geluidsoverlast NEE! Informatie- en demo. 14 November 2014

Lelystad Airport JA! Geluidsoverlast NEE! Informatie- en demo. 14 November 2014 Informatie- en demo 14 November 2014 Agenda Doel van de avond De keuzes van de Alderstafel Hoe Alders vliegtuiglawaai laat verdwijnen Demonstratie vliegtuiglawaai Hoger is beter! Doel van de avond Bespreken

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Vechtdal Paragliding Type ontheffing : Locatiegebonden TUG-ontheffing voor paramotorvluchten Datum ontvangst aanvraag

Nadere informatie

F a c t s h e e t Voorstel voor een nieuw normen- en handhavingstelsel Schiphol

F a c t s h e e t Voorstel voor een nieuw normen- en handhavingstelsel Schiphol ALDERSADVIES F a c t s h e e t Voorstel voor een nieuw normen- en handhavingstelsel Schiphol Aldersadvies: Voorstel voor een nieuw normen- en handhavingstelsel voor Schiphol Als onlosmakelijk onderdeel

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht CAL 5-2 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 3 e kwartaal 25 November 25 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Rapportage meldingen tweede kwartaal 2011

Rapportage meldingen tweede kwartaal 2011 Rapportage meldingen tweede kwartaal 2011 Rapportage meldingen tweede kwartaal 2011 Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde Machlaan 38 9761 TK Eelde tel. 050 311 29 27 fax 050 311 81 48 e-mail

Nadere informatie

Gelezen de aanvraag van de Stichting Vliegveld Oostwold-Oldambt van 20 juli 2018;

Gelezen de aanvraag van de Stichting Vliegveld Oostwold-Oldambt van 20 juli 2018; Nummer -2018/63383 Betreft Beschikking van de Minister van structuur en Waterstaat, houdende aanwijzing van een tijdelijk gebied met beperkingen en RMZ voor de luchtvaartvertoning Oostwold Rail Bedrijven

Nadere informatie

Inzet Aalsmeerbaan als startbaan

Inzet Aalsmeerbaan als startbaan Inzet Aalsmeerbaan als startbaan veelgestelde vragen winter 2013/2014 >>> Veelgestelde vragen Is de Aalsmeerbaan in de winterperiode 2013/2014 vaker ingezet als startbaan dan in de periode daarvoor? >>>

Nadere informatie

Eigenaar Status VormMelding KlachtThuis ResultaatAfhandeling TerugKoppelingUitgevoerd VeroorzakerToelichting NaamOrganisatieVastgelegd

Eigenaar Status VormMelding KlachtThuis ResultaatAfhandeling TerugKoppelingUitgevoerd VeroorzakerToelichting NaamOrganisatieVastgelegd Eigenaar Status VormMelding KlachtThuis ResultaatAfhandeling TerugKoppelingUitgevoerd VeroorzakerToelichting NaamOrganisatieVastgelegd Omgevingsdienst Midden en West-Brabant (OMWB) Afgehandeld Internet

Nadere informatie

Koninklijke Luchtmacht. QIc~ i2 2--2Qh3. Zie verzendlijst

Koninklijke Luchtmacht. QIc~ i2 2--2Qh3. Zie verzendlijst Koninklijke Luchtmacht > Retouradres Postbus 8762 4820 BB Breda Zie verzendlijst Ministerie van Defensie Commando Luchtstrljdkrachten CLSK QIc~ i2 2--2Qh3 Luchtmachtplein 1, Breda MPC92A Postbus 8762 4820

Nadere informatie

Ons kenmerk 2016/ Maastricht 15 december 2016 Zaaknummer Bijlagen 2 Verzonden. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg.

Ons kenmerk 2016/ Maastricht 15 december 2016 Zaaknummer Bijlagen 2 Verzonden. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Ons kenmerk 2016/100567 Maastricht 15 december 2016 Zaaknummer 2016-602998 Bijlagen 2 Verzonden Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Verzoek Bij brief van 21 november 2016, ingekomen op 23 november

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht CAL 14-4 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 4 e kwartaal 213 Februari 213 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder

Nadere informatie

28 COMMISSIE MILIEUHYGIËNE LUCHTVAARTTERREIN ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011

28 COMMISSIE MILIEUHYGIËNE LUCHTVAARTTERREIN ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 28 COMMISSIE MILIEUHYGIËNE LUCHTVAARTTERREIN ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 Secretariaat: Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Rotterdam Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG Zuid-Hollandplein 1 2596 AW DEN

Nadere informatie

Vliegverkeer Eindhoven Noord

Vliegverkeer Eindhoven Noord Vliegverkeer Eindhoven Noord Toenemende overlast Eindhoven Airport Document voor Dorpsraad Acht Achtergrond, aanleiding, feiten, aanbevelingen Voorbereid: 9 juni 2016 Toenemende overlast Eindhoven Airport

Nadere informatie

Commissie Regionaal Overleg luchthaven Teuge JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG TEUGE

Commissie Regionaal Overleg luchthaven Teuge JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG TEUGE JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG TEUGE Arnhem, 29 maart 2012 2 Inhoud jaarverslag 2011 van de Commissie Regionaal Overleg Teuge 1 Inleiding 4 2 Samenstelling Commissie en secretariaat 5 3 Samenvatting

Nadere informatie

Vliegroutes Lelystad Airport open brief Swollwacht en GroenLinks

Vliegroutes Lelystad Airport open brief Swollwacht en GroenLinks Informatienota voor de raad Onderwerp Versienummer V3.0 Vliegroutes Lelystad Airport open brief Swollwacht en GroenLinks Portefeuillehouder M.W.J. van Willigen Informant C.H. Dijkhuizen Afdeling Ruimte

Nadere informatie

VEILIGHEIDS REGLEMENT

VEILIGHEIDS REGLEMENT versie 8 VEILIGHEIDS REGLEMENT Algemeen: Modelvliegers vallen onder het Basis Veiligheidsreglement Modelvliegsport en de Regeling Modelvliegen van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 2 december

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Vechtdal Paragliding Type ontheffing : Locatiegebonden TUG-ontheffing voor paramotorvluchten Datum ontvangst aanvraag

Nadere informatie

Kwartaalrapportage meldingen geluidhinder luchthaven Eindhoven eerste kwartaal 2018.

Kwartaalrapportage meldingen geluidhinder luchthaven Eindhoven eerste kwartaal 2018. Kwartaalrapportage meldingen geluidhinder luchthaven Eindhoven eerste kwartaal 2018. 1. Inleiding Dit document vormt de kwartaalrapportage over de geluidhinder in het eerste kwartaal 2018. In deze rapportage

Nadere informatie

Meldingenloket vliegverkeer GAE

Meldingenloket vliegverkeer GAE Meldingenloket vliegverkeer GAE Meldingenrapportage 2015 Het Meldingenloket vliegverkeer GAE wordt mede mogelijk gemaakt door: Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Gebruiksgegevens Groningen Airport Eelde...

Nadere informatie

Klachten vliegtuig geluidhinder Schiphol

Klachten vliegtuig geluidhinder Schiphol Indicator 21 december 2017 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. Over het gebruiksjaar 2016

Nadere informatie

Notitie Convenant Scherm-/Zeilvliegen

Notitie Convenant Scherm-/Zeilvliegen Notitie 43-2007 Convenant Scherm-/Zeilvliegen Van : F.A. Paymans Aan : HB, AS Datum : 16-12-2007 Betreft : Convenant lierlocaties Scherm-/Zeilvliegen Inleiding De KNVvL heeft een aantal malen overleg gevoerd

Nadere informatie

RPAS en Vliegvelden. Workshop 1 - Space53 November 2017

RPAS en Vliegvelden. Workshop 1 - Space53 November 2017 RPAS en Vliegvelden Workshop 1 - Space53 November 2017 Operationeel advies gebaseerd op kennis Pragmatische toepassing van kennis Training voor overheid en bedrijfsleven 22/11/2017 2 Achtergrond regelgeving

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Stichting Twente Biënnale Generieke ontheffing voor ballonvluchten 16 april 2014

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Stichting Twente Biënnale Generieke ontheffing voor ballonvluchten 16 april 2014 4 tl Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager Type ontheffing Datum ontvangst aanvraag Geldigheid beschikking Datum beschikking Kenmerk Zaaknummer Stichting

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Aanwijzing bijzonder luchtverkeersgebied BVG Schiphol, BVG Lelystad en BVG Hilversum

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Aanwijzing bijzonder luchtverkeersgebied BVG Schiphol, BVG Lelystad en BVG Hilversum STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 82 6 mei 2009 Aanwijzing bijzonder luchtverkeersgebied BVG Schiphol, BVG Lelystad en BVG Hilversum 24 april 2009 Nr. VENW/IVW-2009/6004

Nadere informatie

DE MINISTER VAN DEFENSIE, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat;

DE MINISTER VAN DEFENSIE, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat; Onderwerp: Vrijstelling minimum vlieghoogte oefengebied Midden-Nederland (tijdelijk laagvlieggebied) ten behoeve van de oefening Decisive Thunder DE MINISTER VAN DEFENSIE, HANDELENDE: in overeenstemming

Nadere informatie

Dhr. Van den Hove is de aanvrager van deze ontheffing. Het uitvoeren van de ballonvluchten is incidenteel en voor privédoeleinden van de aanvrager.

Dhr. Van den Hove is de aanvrager van deze ontheffing. Het uitvoeren van de ballonvluchten is incidenteel en voor privédoeleinden van de aanvrager. Ons kenmerk 2016/97579 Maastricht 8 december 2016 Zaaknummer 2016-602864 Bijlagen 2 Verzonden Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Verzoek Bij brief van 4 november 2016, ingekomen op 8 november

Nadere informatie

Informatie over regelgeving en verzekeringen. Oktober 2014. Zicht op drones

Informatie over regelgeving en verzekeringen. Oktober 2014. Zicht op drones Informatie over regelgeving en verzekeringen Oktober 2014 Zicht op drones Waarom deze brochure? Het gebruik van drones neemt snel toe. Brandweer en politie zetten drones bijvoorbeeld in voor inspectie

Nadere informatie

Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde Machlaan 38 9761 TK Eelde tel: 050 311 29 27 fax: 050 311 81 48 e-mail: secretariaat@cmle.

Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde Machlaan 38 9761 TK Eelde tel: 050 311 29 27 fax: 050 311 81 48 e-mail: secretariaat@cmle. Jaarrapportage 2005 Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde Machlaan 38 9761 TK Eelde tel: 050 311 29 27 fax: 050 311 81 48 e-mail: secretariaat@cmle.nl Klachtenlijn : 050 309 3009 e-mail: klachtenbureau@cmle.nl

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : HeliCentre B.V. Type ontheffing : Locatiegebonden TUG-ontheffing voor helikoptervluchten Datum ontvangst aanvraag

Nadere informatie

Deelen-CTR, -ATZ en de Terlet-sectoren

Deelen-CTR, -ATZ en de Terlet-sectoren Deelen-CTR, -ATZ en de Terlet-sectoren Zoals bekend ligt Terlet binnen de CTR van Deelen en ook gedeeltelijk binnen de ATZ. Tijdens het doordeweekse vliegbedrijf is Deelen regelmatig actief met oefeningen

Nadere informatie

Inspreektekst Commissie Leefomgeving Den Haag op bezoek bij RTHA

Inspreektekst Commissie Leefomgeving Den Haag op bezoek bij RTHA Rotterdam, 08 november 2017. Inspreektekst Commissie Leefomgeving Den Haag op bezoek bij RTHA Geachte aanwezigen, Mijn naam is Dirk Breedveld bestuurslid van de verenging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast,

Nadere informatie

Koninklijke Luchtmacht

Koninklijke Luchtmacht Koninklijke Luchtmacht çrh, > Retouradres Postbus 8762 4820 BB Breda Zie verzendlijst Ministerie van Defensie Commando Luchtstrijdkrachten CLSK ~ - ~- t. ~ 12 ~ Afdeling Missie Ondersteuning Luchtmachtplein

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht CAL 12-29 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 2e kwartaal 212 Oktober 212 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder

Nadere informatie

Commissie Regionaal Overleg luchthaven Teuge JAARVERSLAG 2012 COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG TEUGE

Commissie Regionaal Overleg luchthaven Teuge JAARVERSLAG 2012 COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG TEUGE JAARVERSLAG 2012 COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG TEUGE Inhoud jaarverslag 2012 van de Commissie Regionaal Overleg Teuge 1 Inleiding 3 2 Samenstelling Commissie en secretariaat 4 3 Samenvatting 5 4 Vooruitblik

Nadere informatie

Onderwerp Vliegbaanregistratie 2014 T +31 (0) MDTN * ajp.hardenboi.o1~mindef.ni

Onderwerp Vliegbaanregistratie 2014 T +31 (0) MDTN * ajp.hardenboi.o1~mindef.ni > Retouradres Postbus 8762 4820 BB Breda Zie verzend lijst ~O.~J~ - A~5 Öc~ Ministerie van Defensie Staf Commando Luchtstrijdkrachten C4ISR Bureau Geluidhinder, Zonering en Rapportering Luchtmachtplein

Nadere informatie