BELEID VRIJWILLIGERSWERK ZORGCOMBINATIE NOORDERBOOG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEID VRIJWILLIGERSWERK ZORGCOMBINATIE NOORDERBOOG"

Transcriptie

1 BELEID VRIJWILLIGERSWERK ZORGCOMBINATIE NOORDERBOOG Voor jezelf en de ander Zorgcombinatie Noorderboog bestaat uit de locaties : Diaconessenhuis Meppel De Menning Wilhelminaoord De Schiphorst Meppel Jan Thijs Seinenhof Diever Kerspelhof Oldemarkt Nijenstede Steenwijk Reggersoord Meppel Zonnekamp Steenwijk Zonnewiede Giethoorn

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Uitgangspunten Missie Visie Kernwaarden Vrijwilligerswerk Waarom werken met vrijwilligers? Huidige stand van zaken m.b.t. het vrijwilligerswerk binnen alle locaties van ZCN Coördinatie vrijwilligerswerk Werving, selectie, introductie en informatie Werving Selectie Introductie Informatie Administratieve vastlegging Procedure: Vrijwilligersovereenkomst Rechten en plichten Plaats van de vrijwilliger in de organisatie Begeleiding Financiële middelen Beëindiging van de overeenkomst Sociaal beleid Jubilea Jaarlijks uitstapje Kerstpakket vrijwilliger Reiskosten vrijwilliger Scholing Bedrijfshulpverlening Donaties Leeftijdsgrens vrijwilligerswerk Lidmaatschap POV / Regelingen Maatschappelijke Stages... 8 Beleidsnotitie Vrijwilligerswerk

3 1. Inleiding Al vele jaren wordt binnen Zorgcombinatie Noorderboog, hierna te noemen ZCN, gewerkt met vrijwilligers. Naast de vaste medewerkers spelen vrijwilligers een belangrijke rol bij de zorgverlening aan cliënten. Vrijwilligerswerk is van essentieel belang voor het welzijn binnen de organisatie. Waar zij werken, wie zij zijn, en wat hun rechten en plichten, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn, staat op vele manieren beschreven. ZCN is in de loop der jaren gegroeid ten gevolge van fusies met diverse verzorg en verpleeghuizen en zijn er verschillen ontstaan m.b.t. het vrijwilligersbeleid. Door de vrijwilligerscoördinatoren werd aangegeven dat het wenselijk zou zijn hier een beleid van te maken. 2. Uitgangspunten Het centraal stellen van de klant is belangrijk voor ZCN. Om aan de wensen van de klant tegemoet te komen, is samenwerking, zowel in als extern, van groot belang. Naast professionele verzorging vinden werkzaamheden plaats waarbij vrijwilligers een essentieel onderdeel vormen. De band met de omringende samenleving is ons dierbaar. De inzet van vrijwilligers zien wij als een noodzakelijke aanvulling op de door onze medewerkers verleende zorg. 2.1 Missie De zorgbehoeften en daaraan gerelateerde wensen van de bevolking van Zuidwest Drenthe/Noord West Overijssel en haar omgeving zijn voor de stichting Zorgcombinatie Noorderboog richtinggevend voor het aanbod. Voor al deze mensen biedt Zorgcombinatie Noorderboog zelf, dan wel in combinatie met derden het complete pakket van zorg, behandeling en ondersteuning. De vraag van de mens in samenhang met zijn omgeving, de menselijke maat in onze zorg en de veiligheid en kwaliteit van onze zorg zijn ons uitgangspunt van handelen. De kracht van onze organisatie wordt bepaald door deskundigheid en professionaliteit, door mensgerichtheid van onze medewerkers en door ons besef dat samenwerking de sleutel is tot succes. 2.2 Visie Wij zijn vernieuwend, ambitieus en luisteren actief naar onze klanten, spelen in op de zorgbehoefte van en vanuit verbondenheid met de mensen in de regio. Wij organiseren de zorg en ondersteuning van preventie tot nazorg, waarbij het naadloos aansluiten van verschillende zorgvormen voorop staat. Onze inzet helpt onze klanten de regie op eigen leven zolang mogelijk te behouden Wij excelleren in dat wat we doen: het leveren van deskundige zorg in een voor onze klanten gastvrije en veilige omgeving Wij leveren zorg en ondersteuning conform de professionele standaarden, en maken daarbij gebruik van de aanwezigheid van onze gebundelde kennis en expertise. Wij zetten onze deskundigheid liefdevol in Wij leggen grote nadruk op het nemen van eigen verantwoordelijkheid en stimuleren elkaar ons te ontplooien. Wij waarderen inzet en betrokkenheid, stimuleren samenwerking en luisteren actief naar elkaar. Wij ontvangen mensen in een prettige omgeving of komen bij mensen thuis, om de behoefte aan zorg en ondersteuning in samenspraak in te vullen. Wij kiezen voor samenwerking met andere partners in de regio om voor de cliënten een naadloos op elkaar aansluitende zorg te kunnen realiseren. We doen ons werk met plezier In onze houding en gedrag dragen wij onze kernwaarden uit 2.3 Kernwaarden Betrokken Betrouwbaar Deskundig Beleidsnotitie Vrijwilligerswerk

4 3. Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk is werk dat in georganiseerd verband onverplicht en onbetaald wordt verricht, direct of indirect ten behoeve van bewoners / patiënten / poliklinische patiënten. Vrijwilligerswerk vult de beroepszorg aan, maar kan deze nimmer vervangen. De term onverplicht betekent hier niet vrijblijvend. Vrijwilligerswerk brengt zowel voor de organisatie als ook voor de vrijwilliger rechten en plichten met zich mee. 3.1 Waarom werken met vrijwilligers? Wij werken met vrijwilligers om hen naast het primaire zorgproces toe te voegen waar de beroepskracht niet of maar ten dele aan toekomt. Hierin staat de specifieke vraag van de bewoner/patiënt centraal. Naast de vaste medewerkers spelen vrijwilligers een belangrijke rol bij de zorgverlening aan bewoners / patiënten. Wij werken met vrijwilligers om zo optimaal toe te kunnen komen aan de individuele- en groepsvragen van de bewoners / patiënten. De contacten willen wij voor onze bewoners / patiënten niet alleen laten bestaan uit professionele contacten. Vrijwilligers staan midden in de samenleving: zij hebben tijd en ruimte om de buitenwereld bij de bewoner / patiënt binnen te brengen, maar ook om letterlijk met de bewoner /patiënt naar buiten te gaan. In het kleinschalig wonen, biedt de vrijwilliger ondersteuning in het creëren van de huiselijke sfeer, zoals in een gewoon huishouden. Juist hierin kunnen vrijwilligers een belangrijke aanvulling zijn. Maatschappelijk dienen wij tevens het doel, mensen in de samenleving zin te geven aan hun leven en iets te betekenen voor anderen. De leeftijdsopbouw van de vrijwilligers binnen de gehele organisatie is zeer uiteenlopend, maar vijftigplussers vormen de meerderheid. 4. Huidige stand van zaken m.b.t. het vrijwilligerswerk binnen alle locaties van ZCN 4.1 Coördinatie vrijwilligerswerk Locaties Reggersoord en De Schiphorst ; Eén vrijwilligerscoördinator, werkt 24 uur en valt organisatorisch onder de verantwoordelijkheid van de regiomanager zorg Meppel. Coördineert de werkzaamheden van ruim 340 vrijwilligers. Locaties Zonnekamp, Nijenstede, Kerspelhof, Zonnewiede en Jan Thijs Seinenhof; Eén vrijwilligerscoördinator, werkt 19 uur en valt organisatorisch onder de verantwoordelijkheid van de regiomanager zorg Steenwijkerland. Coördineert de werkzaamheden van ruim 320 vrijwilligers. Locatie, De Menning; Eén coördinator / activiteitenbegeleider, werkt in totaal 27 uur waarvan een aantal uren als vrijwilligerscoördinator. Valt organisatorisch onder de verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd. Stuurt ruim 55 vrijwilligers aan. Locatie Diaconessenhuis; Geestelijke verzorging; de geestelijk verzorger werkt 29 uur en valt organisatorisch onder een afdelingshoofd. Stuurt een aantal uren per week ruim 55 vrijwilligers aan. Gastvrouwen; Hoofd patiëntentransport / mortuarium heeft voor de coördinatie 3 uur per week beschikbaar. Stuurt een aantal uren per week 30 vrijwilligers aan. Beleidsnotitie Vrijwilligerswerk

5 5. Werving, selectie, introductie en informatie 5.1 Werving Bij het ontstaan van een vacature voor een taak die binnen het taakgebied van het vrijwilligerswerk valt, wordt er contact opgenomen met de vrijwilligerscoördinator of afdeling (ziekenhuis) De coördinator informeert nauwkeurig bij de aanvrager naar de wensen, eisen en de wijze van invulling (tijdstip, dag enz.). De coördinator gaat op zoek naar geschikte kandidaten. Veelal komen vrijwilligers op eigen initiatief, doch werving kan geschieden via : Bureau of Servicepunt Vrijwilligerswerk reeds in de organisatie werkzame vrijwilligers, medewerkers en via familieleden een oproep op de publicatieborden de interne kabelkrant en site van Noorderboog de media 5.2 Selectie Er vindt een eerste gesprek plaats tussen de coördinator vrijwilligerswerk en de aspirant vrijwilliger. Wanneer de beide partijen van mening zijn dat tot aanname kan worden over gegaan wordt een aanvangsdatum afgesproken. In principe wordt er geen leeftijdsmaximum gesteld aan vrijwilligerswerk. Voor chauffeurs menen wij toch de grens op 75 jaar te moeten stellen. 5.3 Introductie De vrijwilliger wordt door de vrijwilligerscoördinator voorgesteld aan de directe begeleider. De directe begeleider zorgt voor de introductie en de inhoudelijke begeleiding op de werkplek. 5.4 Informatie Afhankelijk van de locatie waar men werkzaam is, wordt één tot vier maal per jaar een algemene vrijwilligersbijeenkomst / vergadering gehouden. Hierin wordt, voor de op dat moment, relevantie informatie verstrekt. Eveneens afhankelijk van de locatie, worden sub-vergaderingen gehouden. (bedoeld wordt hier o.a. vergaderingen van het winkeltje, activiteiten, groepsverzorging enz.) Op verschillende locatie worden nieuwsbulletins vervaardigd, en deze worden aan de vrijwilligers verstrekt. Het personeelsblad Flitsen, krijgt de vrijwilligers op naam thuisgestuurd. Dagelijkse- en bewoners(werk)gerelateerde informatie wordt verstrekt door de afdeling waar men werkzaam is. Ten behoeve van het feitelijke vrijwilligerswerk, worden roosters vervaardigd. Deze roosters worden aan betreffende vrijwilligers uitgereikt. Beleidsnotitie Vrijwilligerswerk

6 6. Administratieve vastlegging 6.1 Procedure: het aanmeldingsformulier vrijwilligerswerk wordt volledig ingevuld; de vrijwilligersovereenkomst wordt opgemaakt inclusief de functiebeschrijving; het reglement vrijwilligerswerk wordt overhandigd; NAW gegevens van vrijwilliger worden geregistreerd in Loga; controle op NAW gegevens middels een kopie van een geldig identiteitsdocument en een handtekening. 6.2 Vrijwilligersovereenkomst In de vorm van de vrijwilligersovereenkomst wordt een overeenkomst gesloten met de vrijwilliger en de organisatie. Hier worden de status en de werkzaamheden van de vrijwilliger geformaliseerd. Hierin zijn punten als proefperiode, vergoedingen, verzekeringen en geheimhouding vastgelegd. Alle gebruikte overeenkomsten zijn inhoudelijk beoordeeld en hebben uiteindelijk geleid tot een uniforme overeenkomst welke binnen ZCN zal worden gebruikt (zie bijlage). 6.3 Rechten en plichten De rechten en plichten van zowel de vrijwilliger en van de organisatie zijn vastgelegd in het reglement vrijwilligerswerk (zie bijlage) Dit reglement wordt voor aanvang van het vrijwilligerswerk doorgenomen met de vrijwilliger en de coördinator. 6.4 Plaats van de vrijwilliger in de organisatie De vrijwilliger functioneert binnen de afdeling waar het vrijwilligerswerk plaatsvindt en valt direct onder de verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd. De vrijwilligerscoördinator heeft periodiek contact met de afdelingshoofden van de afdeling waar de vrijwilligers zijn of worden ingezet. 6.5 Begeleiding Een zorgvuldige begeleiding is van belang voor zowel de vrijwilliger als de organisatie. De vrijwilliger werkt rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de aangewezen begeleider: de begeleider draagt zorg voor de begeleiding van de vrijwilliger, geeft aanwijzingen, houdt de belangen van de afdeling als van de vrijwilliger in het oog; de begeleider stelt de vrijwilliger op de hoogte van die zaken die van belang zijn voor een juiste uitvoering van de vrijwilligerstaken; de begeleider stelt zich open voor vragen, suggesties, kritiek van de vrijwilliger; de begeleider informeert de coördinator over het vrijwilligerswerk; de begeleider signaleert scholingsvragen en geeft dit door aan de coördinator vrijwilligerswerk. 6.6 Financiële middelen Voor het vrijwilligerswerk zal jaarlijks per huis / afdeling / dienst een bedrag opgenomen moeten worden in de begroting. De coördinatoren bespreken dit met hun afdelings diensthoofd. Het bedrag kan onderverdeeld worden in: Reiskosten Attenties Jaarlijks uitstapje Scholing Onvoorzien / overige Beleidsnotitie Vrijwilligerswerk

7 De coördinator is budgethouder en legt verantwoording af aan de directe leidinggevende. 6.7 Beëindiging van de overeenkomst Dit kan op verzoek van de vrijwilliger zelf of van de kant van de organisatie, mondeling of schriftelijk, geschieden. Bij beëindiging van het vrijwilligerswerk informeert de vrijwilliger de coördinator en volgt een afsluitend gesprek. De coördinator informeert de afdeling HRM. Het secretariaat zendt de vrijwilliger een bevestigingsbrief van het einde van de vrijwilligersovereenkomst. 7. Sociaal beleid De coördinator regelt bij gebeurtenissen ( ziekenhuisopname, verjaardagen etc.) een kaartje of een bloemetje (maximaal 15,-). 7.1 Jubilea Bij 5 jaar : een irischeque van 50,- Bij 12,5 jaar : een irischeque van 100,- Bij 25 jaar : en irischeque van 200,- Bij beëindiging : een irischeque van 25,- (minimaal 1 jaar in dienst) en een bloemetje 7.2 Jaarlijks uitstapje Voor het jaarlijks uitstapje wordt 40,- per vrijwilliger opgenomen in de begroting. Jaarlijks wordt bekeken of aanpassing noodzakelijk / wenselijk is. 7.3 Kerstpakket vrijwilliger Iedere vrijwilliger krijgt een kerstpakket, dit wordt uitgereikt op de locatie. Echtparen vrijwilligers krijgen 1 kerstpakket en een irischeque ter waarde van het kerstpakket. Vrijwilligers die tevens medewerker zijn krijgen naast hun kerstpakket eveneens een irischeque ter waarde van het kerstpakket. 7.4 Reiskosten vrijwilliger Reiskosten kunnen worden gedeclareerd a 0,19 per kilometer Verkregen rechten blijven bestaan, echter voor nieuwe vrijwilligers geldt bovenstaand tarief. Privé chauffeurs voor de afdeling dagbehandeling komen in aanmerking voor het tarief van 0,35 per kilometer. Dit bedrag is in overleg met de zorgverzekeraar tot stand gekomen en wordt tevens vergoed door de zorgverzekeraar van cliënt. 7.5 Scholing Het aanbieden van scholing aan vrijwilligers. De scholing moet de vrijwilliger in staat stellen het vrijwilligerswerk beter uit te voeren en een toegevoegde waarde zijn gerelateerd aan het vrijwilligerswerk. Een inventarisatie van de scholingsbehoefte door de coördinatoren kan hierbij een eerste aanzet zijn. De scholingsbehoefte uitwisselen tussen de instellingen en zo mogelijk gezamenlijk scholing organiseren (bijvoorbeeld de BHV trainingen). 7.6 Bedrijfshulpverlening Vrijwilligers nemen deel aan de BHV trainingen en zo mogelijk ook aan reanimatietraining. Beleidsnotitie Vrijwilligerswerk

8 7.7 Donaties Donaties t.b.v. vrijwilligers dienen uitsluitend ten goede te komen aan het vrijwilligerswerk. De coördinator is verantwoordelijk voor de aanwending van deze gelden. 7.8 Leeftijdsgrens vrijwilligerswerk In eerste instantie willen wij geen leeftijdsgrens bepalen aangaande het vrijwilligerswerk, tenzij er zich fysieke of mentale problemen voordoen. Dit ter beoordeling aan de begeleider / vrijwilligers - coördinator. Een uitzondering hierop vormen de chauffeurs, hiervoor geldt een leeftijdsgrens van 75 jaar. 7.9 Lidmaatschap POV / Regelingen Alle vrijwilligers kunnen zonder eigen bijdrage lid worden van de personeelsvereniging op de locatie waar men werkzaam is. Het lidmaatschap zal worden bekostigt door ZCN. De vrijwilliger kan gebruik maken van de regelingen voor medewerkers hierbij valt te denken aan collectieve verzekeringen en kortingsregelingen bij winkeliers Maatschappelijke Stages Vanuit de politiek is de Maatschappelijke Stage neergelegd en valt onder de kop vrijwilligerswerk. Gezien de opleidende factor is de organisatie van de Maatschappelijke Stages bij ZCN neergelegd bij de afdeling opleidingen. Beleidsnotitie Vrijwilligerswerk

Vrijwilligersbeleid. Voor jezelf en de ander

Vrijwilligersbeleid. Voor jezelf en de ander Vrijwilligersbeleid Voor jezelf en de ander Diaconessenhuis Meppel De Schiphorst Meppel Reggersoord Meppel Zonnekamp Steenwijk De Woonark Steenwijjk Nijenstede Steenwijk Jan Thijs Seinenhof Diever De Menning

Nadere informatie

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure Vrijwilliger bij Amsta Informatiebrochure 1 Inleiding Welkom als vrijwilliger bij Amsta! Amsta is een grote zorgorganisatie in Amsterdam. We bieden persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn aan

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 Inleiding Vrijwilligerswerk op het Rietveld Lyceum is ontstaan vanuit een dringende behoefte aan extra

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland

Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland Januari 2017 1 Inhoudsopgave 1. Het waarom van vrijwilligerswerk 3 1.1 Missie Hoor Friesland 3 1.2 Definitie van vrijwilligerswerk 3 1.2 Visie op vrijwilligerswerk 4

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Cavent

Vrijwilligersbeleid Cavent Vrijwilligersbeleid Cavent Datum vaststelling : 12112013 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20012015 KD23 Vrijwilligersbeleid Cavent 20012015

Nadere informatie

Goed voor elkaar. Vrijwilligersbeleid. Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp

Goed voor elkaar. Vrijwilligersbeleid. Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp Goed voor elkaar Vrijwilligersbeleid Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp Januari 2015 INHOUD Inleiding 3 1. Visie op vrijwilligers 3 2. Posities in de organisatie 4 2.1 Positie van vrijwilligers

Nadere informatie

WELKOM VRIJWILLIGER 1

WELKOM VRIJWILLIGER 1 WELKOM VRIJWILLIGER 1 INHOUD WELKOM 3 DE KERN VAN ONS VRIJWILLIGERSBELEID 4 SOORTEN VRIJWILLIGERSWERK 5 WAT VRAGEN WE VAN JOU? 6 WAT BIEDEN WE? 8 RANDVOORWAARDEN EN FACILITEITEN 10 2 WELKOM VAN HARTE WELKOM

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

Reglement: Vrijwilliger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

Reglement: Vrijwilliger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Vrijwilligers Reglement: Vrijwilliger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Vrijwilligerswerk maakt reeds lange tijd onlosmakelijk deel uit van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Zonder de inzet van vrijwilligers

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID Versie april 2017

VRIJWILLIGERSBELEID Versie april 2017 VRIJWILLIGERSBELEID Versie april 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Stichting WelzijnsActiviteiten in het kort 4 2.1 Missie en Visie 2.2 Doelstelling 2.3 Doelgroep 2.4 Dienstverlening 3. Stichting WelzijnsActiviteiten

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Stichting Welzijn Groesbeek

Vrijwilligersbeleid Stichting Welzijn Groesbeek KMS code: Handboek SWG/Domino Type document: beleid Datum evaluatie: augustus 2012 Versiedatum:augustus 2010 Status: vastgesteld Pagina 1 van 1 Auteur: Ineke Brok Proceseigenaar: P&O Autorisatie: directeur

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid De Zellingen

Vrijwilligersbeleid De Zellingen Vrijwilligersbeleid De Zellingen Een vrijwilliger is iemand die op basis van een overeenkomst met de zorgaanbieder werkzaamheden verricht op het terrein van de zorg- en dienstverlening aan cliënten, zonder

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers worden in Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins gezien als niet betaalde medewerkers.

Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers worden in Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins gezien als niet betaalde medewerkers. Doel: Realiseren van duidelijke afspraken ten aanzien van het werven, de aanmeldingsprocedure, de rechten en plichten en de begeleiding van de vrijwilliger Inleiding Binnen Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Inleiding op het vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid. Inleiding op het vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Inleiding op het vrijwilligersbeleid Veel van de in het verleden gemaakte en ontstane afspraken met vrijwilligers werden als vanzelfsprekend beschouwd en als zodanig nageleefd. De Stichting

Nadere informatie

NOTITIE Vrijwilligersbeleid Voedselbank Zeeuws Vlaanderen

NOTITIE Vrijwilligersbeleid Voedselbank Zeeuws Vlaanderen Terneuzen: Mei 2017 NOTITIE Vrijwilligersbeleid Voedselbank Zeeuws Vlaanderen Inleiding Er is behoefte aan een duidelijke en praktische handleiding met betrekking tot vrijwilligersbeleid, dat als leidraad

Nadere informatie

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Visie op vrijwilligerswerk Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze. Zij maken de maatschappelijke betrokkenheid van SKO-Maasdal zichtbaar en

Nadere informatie

Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie

Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie 1 Inleiding Bij Milieudefensie kunnen vrijwilligers op allerlei manieren aan de slag. Werken met vrijwilligers én met betaalde krachten is binnen onze organisatie

Nadere informatie

Handleiding Vrijwilligersbeleid

Handleiding Vrijwilligersbeleid Handleiding Vrijwilligersbeleid Inleiding Wij definiëren vrijwilligersbeleid als volgt: Het geheel aan voorwaarden dat nodig is om vrijwilligers binnen een organisatie tot hun recht te laten komen en hun

Nadere informatie

Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende

Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende Inleiding Welkom bij Zorgcoöperatie Leende. Deze folder is voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor ZC GG Leende. Deze brochure

Nadere informatie

I. Doel vrijwilligersbeleid 3. II. Visie op vrijwilligerswerk 3. III. Uitgangspunten 3. IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4

I. Doel vrijwilligersbeleid 3. II. Visie op vrijwilligerswerk 3. III. Uitgangspunten 3. IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4 1 Inhoud I. Doel vrijwilligersbeleid 3 II. Visie op vrijwilligerswerk 3 III. Uitgangspunten 3 IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4 V. Vrijwilligersvoorwaarden 4 VI. Bijlagen: Bijlage I: Vrijwilligersovereenkomst

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht De Voedselbank Dordrecht heeft als doel het verstrekken van verkregen voedsel aan mensen in Dordrecht die dat nodig hebben. Daarnaast zet de voedselbank zich

Nadere informatie

VRIJWILLIGER BIJ GGZ RIVIERDUINEN

VRIJWILLIGER BIJ GGZ RIVIERDUINEN VRIJWILLIGER BIJ GGZ RIVIERDUINEN Het is fijn om te merken dat de tijd die je doorbrengt met deze cliënten, ook al is dat soms maar kort, toch een klein verschil kan maken in hoe ze zich voelen. Dit maakt

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol!

Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol! Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne Betekenisvol! Contactgegevens Naam contactpersoon:... Telefoonnummer:... E-mailadres:... Onderwerp pagina 1. Over de Stichting Land van Horne 4 2. Wat

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Paladijn. Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt.

Vrijwilligerswerk bij Paladijn. Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt. Vrijwilligerswerk bij Paladijn Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt. Inleiding Welkom bij Paladijn. Deze folder is voor alle vrijwilligers die bij ons komen werken. Deze

Nadere informatie

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Buurtkracht is de organisatie voor welzijn met zorg in Capelle aan den IJssel. De vier Sociaal Wijkteams van Buurtkracht werken samen met het Eropaf-team aan de leefbaarheid

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NCFS

Vrijwilligersbeleid NCFS Vrijwilligersbeleid NCFS DECEMBER 200 9 C OPYRIGHT NCFS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

Traject Nieuw voor de toekomst

Traject Nieuw voor de toekomst Traject Nieuw voor de toekomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Waarom dit traject? 3 3. Wat houdt het traject in? 4 4. Traject Nieuw voor de toekomst in het kort 5 5. Wie kunnen aan het traject deelnemen?

Nadere informatie

Vrijwilligers worden in het Mennistenerf gezien als niet betaalde medewerkers.

Vrijwilligers worden in het Mennistenerf gezien als niet betaalde medewerkers. Doel: Realiseren van duidelijke afspraken ten aanzien van het werven, de aanmeldingsprocedure, de rechten en plichten en de begeleiding van de vrijwilliger Inleiding Binnen het Mennistenerf wordt, in georganiseerd

Nadere informatie

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Aanleiding: Door de groei van stichting Ouderen Samen zijn er steeds meer vrijwilligers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014 pagina 1 van 7 Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014 Bent u niet degene die ons bureau kan beoordelen dan vragen wij u om de link naar deze vragenlijst door te sturen naar die betreffende

Nadere informatie

Welke activiteiten worden door vrijwilligers verricht?

Welke activiteiten worden door vrijwilligers verricht? Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk is niet meer uit het Gemini Ziekenhuis weg te denken. Al vele decennia verrichten mensen die zich bij het ziekenhuis betrokken voelen aanvullende werkzaamheden

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT)

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) 1 januari 2015-31 december 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie, uitgangspunten en beleid 3 2.1 Visie Welzijn De Wolden

Nadere informatie

Er is een duidelijk verschil in taken van de peuterspeelzaalleidster en die van de vrijwilliger.

Er is een duidelijk verschil in taken van de peuterspeelzaalleidster en die van de vrijwilliger. Vrijwilligersbeleid Stichting Peuterspeelzaal Lotje Vastgesteld door het bestuur d.d.: 10 januari 2013 Goedgekeurd door oudercommissie d.d. 31 januari 2013 Inleiding op het vrijwilligersbeleid Veel van

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Subtitel

VRIJWILLIGERSBELEID. Subtitel VRIJWILLIGERSBELEID Subtitel INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Visie 3 3. Inzet van vrijwilligers 3 4. Organisatie 4 5. Rechten en plichten 6 6. Beëindiging van de overeenkomst

Nadere informatie

VRIJWILLIGE INZET. In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet

VRIJWILLIGE INZET. In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet VRIJWILLIGE INZET In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet VRIJWILLIGE INZET VERENIGING DE BLOESEM Vereniging De Bloesem is de nieuwe beheerder van de openbare

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Welzijn MensenWerk 2014 t/m 2016

Vrijwilligersbeleid Welzijn MensenWerk 2014 t/m 2016 2014 t/m 2016 Van : afdeling W&MD (HS) Datum : 18-12-2013 Status : definitief Inleiding Zonder de inzet van vrijwilligers zouden veel activiteiten en diensten van Welzijn MensenWerk niet plaats kunnen

Nadere informatie

Diagnose Parkinson, en dan? De brochure is bedoeld voor mensen waarbij de ziekte van Parkinson is vastgesteld.

Diagnose Parkinson, en dan? De brochure is bedoeld voor mensen waarbij de ziekte van Parkinson is vastgesteld. Diagnose Parkinson, en dan? De brochure is bedoeld voor mensen waarbij de ziekte van Parkinson is vastgesteld. 1 2 Wat is Parkinson? De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening die ontstaat

Nadere informatie

Hoe gaat het eigenlijk met jou?

Hoe gaat het eigenlijk met jou? Hoe gaat het eigenlijk met jou? Amarins (medewerker) en Debbie (medewerker) vanboeijen.nl Hoe gaat het eigenlijk met jou? Een Goed leven voor cliënten. En Mooi werk voor medewerkers. Met elkaar. Daar staat

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP

VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP A: 1, 2, 3, 4, 5 B: 1, 2, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 C: 3, 4, 5, D: 1, 2, ALRIJNE ZORGGROEP VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP 3 APRIL 2017 Inhoudsopgave Paginanummer 1. ALGEMEEN 1 2. VISIE EN

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NCFS

Vrijwilligersbeleid NCFS Vrijwilligersbeleid NCFS MAART 2016 C OPYRIGHT NCFS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NWC Asten

Vrijwilligersbeleid NWC Asten 2013-2015 Vrijwilligersbeleid NWC Asten NWC is een grote voetbalvereniging. Honderden leden komen wekelijks sporten. Achter de schermen zijn ruim 350 vrijwilligers actief om er voor te zorgen dat er gesport

Nadere informatie

BIJLAGE 11 VRIJWILLIGERS ZAKEN 11.1 WERVING EN SELECTIE 11.1.1 ONTSTAAN VAN DE VACATURE

BIJLAGE 11 VRIJWILLIGERS ZAKEN 11.1 WERVING EN SELECTIE 11.1.1 ONTSTAAN VAN DE VACATURE BIJLAGE 11 VRIJWILLIGERS ZAKEN 11.1 WERVING EN SELECTIE 11.1.1 ONTSTAAN VAN DE VACATURE 1. het verantwoordelijk orgaan binnen de vereniging bepaalt of er een vacature is ontstaan of ontstaat. 2. het verantwoordelijk

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Welzijn Divers: Hoe is dat geregeld?

Vrijwilligerswerk Welzijn Divers: Hoe is dat geregeld? : Hoe is dat geregeld? DIV6346 Aanpassing Brochure Vrijwilligers V2.indd 1 06-02-18 12:26 INLEIDING Een goede relatie met vrijwilligers Welzijn Divers vindt een goede relatie met de vrijwilligers belangrijk

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Daar wordt iedereen blij van! betrokkenheid respect saamhorigheid

Vrijwilligerswerk. Daar wordt iedereen blij van! betrokkenheid respect saamhorigheid Vrijwilligerswerk Daar wordt iedereen blij van! betrokkenheid respect saamhorigheid Vrijwilligerswerk: dankbaar werk! Bent u die vrijwilliger die onze bewoners in het zonnetje wil zetten? Kies dan voor

Nadere informatie

PSW. vrijwillig maar niet vrijblijvend. vrijwilligers bij PSW. Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

PSW. vrijwillig maar niet vrijblijvend. vrijwilligers bij PSW. Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg PSW Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg vrijwilligers bij PSW vrijwillig maar niet vrijblijvend PSW PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg) biedt zorg

Nadere informatie

Regeling Vrijwilligers Mare Nostrum

Regeling Vrijwilligers Mare Nostrum Regeling Vrijwilligers Mare Nostrum Bewonersonderneming Inhoud Doelstelling en visie Stichting Mare Nostrum ---------------------------------------2 Het wijkcentrum Mare Nostrum, bewonersonderneming 2

Nadere informatie

Samen beter werken bij Vecht en IJssel

Samen beter werken bij Vecht en IJssel Samen beter werken bij Vecht en IJssel Meneer Versteeg krijgt dagelijks een pilletje voor zijn hart. Maar soms moet hij ook even zijn hart luchten. Samen beter werken bij Vecht en IJssel Investeren in

Nadere informatie

Vrijwilligersregeling

Vrijwilligersregeling Vrijwilligersregeling Regeling geldend voor HTC Inhoud Algemeen Doel Doelgroep Status document Verwijzing Evaluatie Inleiding Kenmerken vrijwilligerswerk Plaats in de vereniging Rechtspositie vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure Vrijwilliger bij Amsta Informatiebrochure 1 Deze uitgave is een productie van Amsta. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen aan de inhoud geen rechten

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Visie op het samenspel tussen cliënt, informele en formele zorg

Visie op het samenspel tussen cliënt, informele en formele zorg Vrijwilligersbeleid Visie op het samenspel tussen cliënt, informele en formele zorg Het behouden en versterken van de eigen regie van de cliënt is altijd leidend. In het samenspel tussen cliënt, mantelzorgers,

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. vrijwilligersbeleid 1 e versie Stichting Matthias pagina 1

Vrijwilligersbeleid. vrijwilligersbeleid 1 e versie Stichting Matthias pagina 1 Vrijwilligersbeleid 1 e versie Stichting Matthias pagina 1 1e versie augustus 2015 Inhoudsopgave Visie op vrijwilligers 3 Werving van vrijwilligers 6 Belonen van vrijwilligers 7 Begeleiden van vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid De Wijde Wereld

Vrijwilligersbeleid De Wijde Wereld Woonzorghuis De Wijde Wereld zet vrijwilligers in om zijn doelstellingen beter te kunnen realiseren. Stichting Vrienden van de Wijde Wereld faciliteert bij het opzetten en uitvoeren van het vrijwilligersbeleid.

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe gaan

Nadere informatie

Steunstichting Jannes van Echten Zorggroep Noorderboog. Gevestigd te Meepel. Financieel Jaarverslag 2017

Steunstichting Jannes van Echten Zorggroep Noorderboog. Gevestigd te Meepel. Financieel Jaarverslag 2017 Steunstichting Jannes van Echten Zorggroep Noorderboog Gevestigd te Meepel Financieel Jaarverslag Inhoud: Samenstelling van het bestuur Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting

Nadere informatie

DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN DE SDSP

DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN DE SDSP DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN DE SDSP DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN DE SDSP... 1 DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN BESTUURSLEDEN EN VRIJWILLIGERS... 2 FASEN EN ACTIVITEITEN VAN HET

Nadere informatie

Beleid vrijwilligerswerk algemeen Inleiding Visie op vrijwilligers... 2

Beleid vrijwilligerswerk algemeen Inleiding Visie op vrijwilligers... 2 Beleid vrijwilligerswerk algemeen Documentverantwoordelijke: Voorzitter Raad van Bestuur Datum vaststelling: 13-1-2005 Datum evaluatie: 1-9-2016 Soort document: Beleid Bestemd voor: Alle medewerkers Inhoudsopgave

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a.

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. VRIJWILLIGERS STATUUT VAN ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Hoogeloon, maart 2011 VRIJWILLIGERS STATUUT van ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Dit statuut moet gezien worden als een aantal kwaliteitsuitgangspunten

Nadere informatie

De werving en selectie procedures van bestuursleden en vrijwilligers

De werving en selectie procedures van bestuursleden en vrijwilligers De werving en selectie procedures van bestuursleden en vrijwilligers De SDSP wil aantrekkelijk zijn voor vrijwilligers, leden, deelnemers, klanten en bezoekers. Om die kwaliteit te kunnen bieden is de

Nadere informatie

Een stagiair is geen vrijwilliger. Het vrijwilligersbeleid is daarom niet van toepassing op stagiairs.

Een stagiair is geen vrijwilliger. Het vrijwilligersbeleid is daarom niet van toepassing op stagiairs. Vrijwilligersbeleid. Bij een groot aantal activiteiten die worden uitgevoerd zijn vrijwilligers ingeschakeld. De inschakeling van vrijwilligers vindt plaats zowel om principiële als om pragmatische redenen.

Nadere informatie

Vrijwilligers leveren een bijdrage!

Vrijwilligers leveren een bijdrage! Vrijwilligers leveren een bijdrage! Zinvol vrijwilligerswerk bij Kalorama. Wil je als vrijwilliger een zinvolle bijdrage leveren aan onze zorg, dan ben je bij Kalorama van harte welkom. Alleen al door

Nadere informatie

Wonen - Zorg - Welzijn. Ieder mens telt

Wonen - Zorg - Welzijn. Ieder mens telt Wonen - Zorg - Welzijn Ieder mens telt Samen zorgeloos verder Wie zorg nodig heeft, wil meer dan deskundigheid alleen. Persoonlijk contact, een luisterend oor en oog voor individuele verwachtingen zijn

Nadere informatie

Overig document Beleid en Planning. Vrijwilligersbeleid

Overig document Beleid en Planning. Vrijwilligersbeleid Overig document Beleid en Planning Vrijwilligersbeleid Cedrah, Beleid en planning, B/BP/O 03.01, Vrijwilligersbeleid, versie 1.1, september 2009 Pagina 1 van 8 Inhoud Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Achtergrond

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau

Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau versie: mei 2017 1 Inhoudsopgave 1 1. INLEIDING.. 3 2. DEFINITIES. 3 3. DEFINITIE VAN VRIJWILLIGERSBELEID. 3 4. VISIE OP VRIJWILLIGERSWERK.. 3 5. POSITIE VAN DE

Nadere informatie

1.1 Inleiding 2. 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid 2. 1.3 Criteria voor werving en selectie van vrijwilligers 2

1.1 Inleiding 2. 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid 2. 1.3 Criteria voor werving en selectie van vrijwilligers 2 VRIJWILLIGERSBELEID STICHTING WELZIJN MIDDELSEE Pyter Jurjensstrjitte 17 9051 BR Stiens Tel: 058-2575220 Email: psz@welzijnmiddelsee.nl Inhoudsopgave 1.1 Inleiding 2 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligersbeleid. Vastgesteld november 2016, evaluatie november 2019

Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligersbeleid. Vastgesteld november 2016, evaluatie november 2019 Vrijwilligersbeleid Vastgesteld november 2016, evaluatie november 2019 Versie: 005 Inhoud Inhoud... 2 1 Vrijwilligersbeleid... 3 2 Werving, selectie en behouden... 4 3 Indienst en uitdienst melding...

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWIJZER ZUYDERLAND ZORGCENTRA

VRIJWILLIGERSWIJZER ZUYDERLAND ZORGCENTRA VRIJWILLIGERSWIJZER ZUYDERLAND ZORGCENTRA 1 Deze vrijwilligerswijzer is bedoeld voor mensen die overwegen of reeds besloten hebben om in de nabije toekomst als vrijwilliger binnen Zuyderland Zorgcentra

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Voelt beter

Vrijwilligerswerk. Voelt beter Vrijwilligerswerk Dát geeft een goed gevoel Voelt beter Vrijwilligerswerk, dat geeft een goed gevoel Hebt u oog voor de behoeften van anderen? Vindt u het vanzelfsprekend om patiënten en bezoekers van

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Stichting Unie Van Vrijwilligers. Afdeling Goeree-Overflakkee

Beleidsnotitie. Stichting Unie Van Vrijwilligers. Afdeling Goeree-Overflakkee Beleidsnotitie Stichting Unie Van Vrijwilligers Afdeling Goeree-Overflakkee Datum: 17 november 2015 Status: vastgesteld door het bestuur Versie: 6.1 Versie 6.1, 17 november 2015 pag. 1 van 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Protocol Pagina 1 van 6

Protocol Pagina 1 van 6 Protocol Pagina 1 van 6 Vrijwilligers 02--2015 Documenteigenaar Bekrachtigd : HMT RvB Laatste evaluatie: Juni 2015 Evaluatiecyclus: 2 jaar 1. DOEL Het beschrijven hoe het vrijwilligersbeleid van Stichting

Nadere informatie

Informatie over Topaz in relatie tot de de werving en selectie van onafhankelijk voorzitter van de Centrale Cliëntenraad Topaz

Informatie over Topaz in relatie tot de de werving en selectie van onafhankelijk voorzitter van de Centrale Cliëntenraad Topaz Informatie over Topaz in relatie tot de de werving en selectie van onafhankelijk voorzitter van de Centrale Cliëntenraad Topaz Leiden, oktober 2018 Achtergrond vacature Topaz heeft een Centrale Cliëntenraad

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligerswerk is werk dat onverplicht en onbetaald, en in georganiseerd verband wordt verricht ten behoeve van de vereniging.

Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligerswerk is werk dat onverplicht en onbetaald, en in georganiseerd verband wordt verricht ten behoeve van de vereniging. Vrijwilligersbeleid Rcc Bekaro is een vereniging die zonder professionele krachten werkt en dus volledig is aangewezen op de inzet van vrijwilligers. Zonder vrijwilligers zou de vereniging simpelweg niet

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Wegwijzer vrijwilligers

Wegwijzer vrijwilligers Wegwijzer vrijwilligers Vrijwilligerswerk is een belangrijk onderdeel binnen Pergamijn. Jij als vrijwilliger bent een belangrijke schakel in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking.

Nadere informatie

Bijlage 3: Aanzet tot vrijwilligersbeleid VU West Betuwe

Bijlage 3: Aanzet tot vrijwilligersbeleid VU West Betuwe Bijlage 3: Aanzet tot vrijwilligersbeleid VU West Betuwe 1. Inleiding Een vrijwilligersbeleid zorgt voor een systematische, gestructureerde en planmatige aanpak van het vrijwilligerswerk binnen de organisatie

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

Vrijwilligersstatuut

Vrijwilligersstatuut Vrijwilligersstatuut van de Christelijke Gymnastiek - en Sportvereniging KRACHT EN VLUGHEID Zaandam INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. K&V EN ZIJN VRIJWILLIGERS.... 2 1.1 WAT IS EEN VRIJWILLIGERSSTATUUT?...

Nadere informatie

De NSA i.s.m. de KNSB. Vrijwilligersbeleid

De NSA i.s.m. de KNSB. Vrijwilligersbeleid De NSA i.s.m. de KNSB Vrijwilligersbeleid Programma Opening Vrijwilligerswerk Ervaringen uit de praktijk Motieven voor vrijwilligerswerk Werven Behouden Vragen Vrijwilligers Vrijwilliger Iemand die zich

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in het Catharina Ziekenhuis

Vrijwilligerswerk in het Catharina Ziekenhuis Vrijwilligers Vrijwilligerswerk in het Catharina Ziekenhuis www.catharinaziekenhuis.nl Vrijwilligerswerk in het Catharina Ziekenhuis Gastvrij Het Catharina Ziekenhuis heeft gastvrije zorg hoog in het vaandel

Nadere informatie

Vrijwilligersreglement

Vrijwilligersreglement Vrijwilligersreglement De Minkhof leef- en doe boerderij Gemeente Lingewaard, december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Werving en selectie 3 3. Aanstelling en inwerken 3 4. Verzekeringen 4 5. Financiële

Nadere informatie

Vrijwilligersprotocol

Vrijwilligersprotocol Vrijwilligersprotocol 1. Inleiding : Op de Algemene Ledenvergadering van 04 november 2009 is het voorgenomen besluit aanvaard om, ingaande seizoen 2010-2011, een vrijwilligersbijdrage in te voeren voor

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersbeleid Stappenplan

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersbeleid Stappenplan PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersbeleid Stappenplan Inhoud Inleiding... 3 Waarom een vrijwilligersbeleid?... 3 De visie... 4 Voorwaarden... 4 Verbintenis... 5 Werving... 5 Vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ElkWelzijn

Vrijwilligersbeleid ElkWelzijn Vrijwilligersbeleid ElkWelzijn 1 1. Inleiding....3 2. Wat is vrijwilligerswerk.....3 2.1 Waarom vrijwilligerswerk.....3 2.2 Vrijwilligerswerk binnen ElkWelzijn...4 3. Werving en selectie...4 3.1 Werving.....4

Nadere informatie

STICHTING THEEHUIS BEGRAAFPLAATS EMMELOORD

STICHTING THEEHUIS BEGRAAFPLAATS EMMELOORD STICHTING THEEHUIS BEGRAAFPLAATS EMMELOORD Beleidsplan 2013-2018 Voorwoord Het Theehuis op de begraafplaats te Emmeloord is op 25 september 2012 in gebruik genomen en op 6 december 2012 officieel geopend.

Nadere informatie

Werken bij Azora Werken met kennis. Werken met mensen.

Werken bij Azora Werken met kennis. Werken met mensen. Werken bij Azora Werken met kennis. Werken met mensen. Informatie voor sollicitanten Azora is een moderne en vooruitstrevende organisatie voor ouderenzorg in de Zuidwest Achterhoek. Met drie verpleeghuizen,

Nadere informatie

Vrijwilligersverenigingen

Vrijwilligersverenigingen Vrijwilligersverenigingen Activiteiten organiseren via een verenigingsstructuur is een relatief nieuwe manier om vrijwilligers in te zetten in zorgorganisaties. Deze ontwikkeling kan aantrekkelijk zijn

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep

Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep Welkom bij Parnassia Groep In deze folder tref je belangrijke informatie over het starten als vrijwilliger bij Parnassia Groep. De meerwaarde die je als vrijwilliger

Nadere informatie

Verpleeghuis. Oudshoorn

Verpleeghuis. Oudshoorn Verpleeghuis Oudshoorn Onze visie We willen allemaal graag gezond en vitaal ouder worden. Maar dat hebben we niet altijd zelf in de hand. Soms stelt het leven ons onverwacht voor moeilijkheden en hebben

Nadere informatie

Informatie voor docenten/begeleiders

Informatie voor docenten/begeleiders Informatie voor docenten/begeleiders Maatschappelijke stage Wat is de maatschappelijke stage? Maatschappelijke stages zijn een vast en verplicht onderdeel van het onderwijs op elke school voor voortgezet

Nadere informatie

# Soort document* # Inleiding/toelichting

# Soort document* # Inleiding/toelichting De titel van dit document is: De auteur (schrijver) document is: De autorisator (eindverantwoordelijke) van dit document is: Dit document is vastgesteld op: De evaluatiedatum van dit document is (staat

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid 1 vrijwilligersbeleid 'van Houten&co' eigenaar coördinator vrijwilligers november 2017

Vrijwilligersbeleid 1 vrijwilligersbeleid 'van Houten&co' eigenaar coördinator vrijwilligers november 2017 Vrijwilligersbeleid 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding...3 Missie...3 Vrijwilligers en Vrijwilligersraad...3 1. Werken met vrijwilligers...3/4 2. Wat biedt de vrijwilligers...4 3. Medezeggenschap...4 4. Waardering

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Jongerenwerk De Schoudermantel

Vrijwilligersbeleid. Jongerenwerk De Schoudermantel Vrijwilligersbeleid Jongerenwerk De Schoudermantel Juni 2014 Inleiding Jongerenwerk De Schoudermantel (Stichting Jeugdwerk Bunnik) is een kleine welzijnsorganisatie in de gemeente Bunnik die zich bezighoudt

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID Vastgesteld in mei 2011

VRIJWILLIGERSBELEID Vastgesteld in mei 2011 VRIJWILLIGERSBELEID Vastgesteld in mei 2011 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 2 A. Inleiding 3 B. Definities / terminologie 4 C. Visie op vrijwilligerswerk 5 D. Soorten vrijwilligerswerk 7 E. Rechten en plichten

Nadere informatie

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Welkomstwoord De vrijwilligers van Raffy en Lâle zijn de olie in de machine. Zonder olie loopt de machine heel snel

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie