A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 18 december

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 18 december"

Transcriptie

1 A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 18 december Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers Werkgeversbijdragen voor Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers Tijdelijke werkloosheid van arbeiders en bedienden Werkgeversbijdragen voor 2013 x x x Blijde Inkomstlaan, Brussel Tel: Fax: Website:

2 A D V I E S Nr Onderwerp: - Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers Werkgeversbijdragen voor Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers Tijdelijke werkloosheid van arbeiders en bedienden Werkgeversbijdragen voor 2013 Mevrouw M. De Coninck, minister van Werk, heeft bij brief van 6 december 2012 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over de vaststelling van de werkgeversbijdragen voor 2013 met het oog op de financiering van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers (ondernemingen met industriële of handelsfinaliteit en ondernemingen zonder industriële of handelsfinaliteit) en over de vaststelling van de werkgeversbijdragen voor 2013 om het deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is. Gelet op de urgentie dringt de minister erop aan dat de Raad op korte termijn een advies uitbrengt. De Raad heeft zich over die adviesaanvraag gebogen en heeft tijdens zijn zitting van 18 december 2012 het volgende eenparige advies uitgebracht. x x x

3 - 2 - ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD De Nationale Arbeidsraad herinnert eraan dat hij in het kader van artikel 58 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen de bevoegdheid heeft om, naast het beheerscomité van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers (Sluitingsfonds), advies uit te brengen over: - de bijdragen aan het Fonds die de aan de wet onderworpen werkgevers elk jaar verschuldigd zijn en de bijzondere bijdrage die de ondernemingen zonder handels- of industriële finaliteit verschuldigd zijn (artikel 58, 1 van de wet); en - de bijdragen aan het Fonds die de werkgevers bedoeld bij of krachtens de artikelen 1 en 2 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers verschuldigd zijn voor de toepassing van de bijdrageregeling inzake tijdelijke werkloosheid (artikel 58, 2 van de wet). De Raad heeft zich gebogen over het probleem van de vaststelling van de bijdragen die de betrokken werkgevers voor het jaar 2013 zouden moeten storten voor de financiering van het Fonds en over het vraagstuk van de vaststelling van de werkgeversbijdragen voor de financiering van de tijdelijke werkloosheid voor arbeiders en bedienden. In het raam daarvan heeft de Raad in de eerste plaats aandacht besteed aan de financiële situatie van het Fonds en aan de begrotingsramingen voor het jaar Voorts heeft de Raad kennisgenomen: - van een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, en van het eenparige advies dat het beheerscomité van het Sluitingsfonds en het bijzonder comité op 22 november 2012 hebben uitgebracht;

4 van een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, en van het eenparige advies dat het beheerscomité van het Sluitingsfonds en het bijzonder comité op 22 november 2012 hebben uitgebracht; - van een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, en van het eenparige advies dat het beheerscomité van het Sluitingsfonds en het bijzonder comité op 22 november 2012 hebben uitgebracht. Tot besluit van zijn onderzoek betreffende de voorgestelde werkgeversbijdragen voor 2013 stemt de Nationale Arbeidsraad in met die ontwerpbesluiten en de voornoemde adviezen. De Raad formuleert dan ook de volgende voorstellen: A. Op grond van artikel 58, 1 van de wet van 26 juni Voor de ondernemingen met handels- of industriële finaliteit De Raad stelt voor dat voor de vier kwartalen van 2013 de navolgende bijdragevoeten zouden worden toegepast voor de navolgende categorieën van werkgevers die bijdragen verschuldigd zijn: 1 voor de werkgevers die gemiddeld ten minste 20 werknemers hebben tewerkgesteld gedurende de referteperiode bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 oktober bedraagt de voorgestelde bijdragevoet 0,23 %; 1 Waarbij de referteperiode en de wijze worden bepaald waarop het gemiddelde van de tijdens deze referteperiode tewerkgestelde werknemers wordt berekend met het oog op de inning, door de RSZ, van de bijdragen bedoeld in de artikelen 58 en 60 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen en van de bijdrage bedoeld in artikel 38, 3, eerste lid, 9 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

5 - 4-2 voor de werkgevers die gemiddeld minder dan 20 werknemers hebben tewerkgesteld gedurende de referteperiode bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 oktober 2009 bedraagt de voorgestelde bijdragevoet 0,22 %; 3 voor de werkgevers die in de onderstaande tabel voorkomen en wat betreft de werknemers die in deze tabel opgenomen zijn, worden de volgende bijdragevoeten voorgesteld: Bijdrageplichtige werkgevers Betrokken werknemers Bijdragevoet per werknemer 1 Werkgevers die onder de volgende paritaire comités ressorteren zonder onderscheid wat betreft het aantal werknemers, tewerkgesteld gedurende de referteperiode bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 oktober 2009 waarbij de referteperiode en de wijze worden bepaald waarop het gemiddelde van de tijdens deze referteperiode tewerkgestelde werknemers wordt berekend met het oog op de inning, door de RSZ, van de bijdragen bedoeld in de artikelen 58 en 60 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen en van de bijdrage bedoeld in artikel 38, 3, eerste lid, 9 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers: a) paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd; - de werklieden tewerkgesteld krachtens een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd - de andere werklieden 0,22 % b) paritair subcomité voor de haven van Brussel en Vilvoorde; c) paritair subcomité voor de haven van Gent; d) paritair subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort; e) paritair subcomité voor de haven van Zeebrugge-Brugge;

6 - 5 - f) paritair comité voor de zeevisserij. - het varend personeel 0,22 % 2 Werkgevers die ressorteren onder het paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren - de uitzendkrachten 3 Werkgevers die ressorteren onder het paritair subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen die, gedurende de referteperiode bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 oktober 2009 waarbij de referteperiode en de wijze worden bepaald waarop het gemiddelde van de tijdens deze referteperiode tewerkgestelde werknemers wordt berekend met het oog op de inning, door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, van de bijdragen bedoeld in de artikelen 58 en 60 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen en van de bijdrage bedoeld in artikel 38, 3, eerste lid, 9 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, hebben tewerkgesteld: a) gemiddeld ten minste twintig werknemers; - al de werklieden 0,07 % b) gemiddeld minder dan twintig werknemers. - al de werklieden 4 Werkgevers die ressorteren onder het paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel. - al de werklieden 2. Voor de ondernemingen zonder handels- of industriële finaliteit De Raad stelt voor dat voor de vier kwartalen van 2013 de bijdragevoet 0,01 % zou bedragen voor de werkgevers van ondernemingen zonder handels- of industriële finaliteit. Die voet is dezelfde als in 2012.

7 - 6 - B. Op grond van artikel 58, 2 van de wet van 26 juni 2002 De Raad wijst erop dat artikel 58, 2 van de wet van 26 juni 2002 voor de toepassing van de bijdrageregeling inzake tijdelijke werkloosheid verwijst naar de werkgevers bedoeld bij of krachtens de artikelen 1 en 2 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. De Raad stelt voor dat voor die werkgevers de bijdragevoet 0,23 % zou bedragen voor de vier kwartalen van Die voet is dezelfde als in