BEGROTING e begrotingswijziging. behorend bij PS-nummer 62/06

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEGROTING e begrotingswijziging. behorend bij PS-nummer 62/06"

Transcriptie

1 BEGROTING e begrotingswijziging behorend bij PS-nummer 62/06

2 Programma: 01 Portefeuillehouder: Bestuur CdK J.R.H. Maij-Weggen, O. Hoes, drs. P.A. van Vugt Wijziging lasten en baten bestuur (Wat mag het kosten?) Productgroep Mutatie 2006 Nieuwe raming 2006 lasten baten lasten baten Zichtbaarheid provinciebestuur Slagvaardigheid Provinciaal bestuur Brabantstad/Grote stedenbeleid Totaal programma Toelichting Zichtbaarheid provinciebestuur (01.01) Betreft een verlaging van de uitgaaf-raming verbandhoudende met de invulling van de taakstelling inkoopreductie Voorjaarsnota Zie tevens de toelichting op de begrotingsmutaties bij productgroep 31.03, stelposten. Slagvaardigheid Provinciaal bestuur (01.02) Ons college heeft besloten om een financiële bijdrage ad te leveren voor de hulpverlening aan de slachtoffers van de aardbeving in Java. Zie tevens de toelichting op de begrotingsmutaties bij productgroep 31.03, stelposten Brabantstad/Grote stedenbeleid (01.05) Betreft een administratieve correctie. Abusievelijk is de bijstelling verbandhoudende met de voorziening Brabantstad 2 maal doorgevoerd, t.w. 1 maal bij de begrotingstechnische verwerking van de bestedingen t.l.v. voorzieningen en 1 maal bij de doorlichting van begrotingsposten. Wijziging in meerjarig beloop Zichtbaarheid provinciebestuur Mutatie lasten Brabantstad/Grote stedenbeleid Mutatie lasten Mutatie baten

3 Programma: 03 Portefeuillehouder: Water mw. drs. J.M.P. Moons, dr. E.J. Janse de Jonge Wijziging lasten en baten water (Wat mag het kosten?) Productgroep Mutatie 2006 Nieuwe raming 2006 lasten baten lasten baten Duurzame watersystemen Totaal programma Toelichting Betreft een verlaging van de uitgaaf-raming verbandhoudende met de invulling van de taakstelling inkoopreductie Voorjaarsnota Zie tevens de toelichting op de begrotingsmutaties bij productgroep 31.03, stelposten. Wijziging in meerjarig beloop Duurzame watersytemen Mutatie lasten

4 Programma: 04 Portefeuillehouder: Milieu mw. drs. J.M.P. Moons Wijziging lasten en baten milieu (Wat mag het kosten?) Productgroep Mutatie 2006 Nieuwe raming 2006 lasten baten lasten baten Industrie Bodembeheer Handhaving Algemeen Totaal programma Toelichting Bodembeheer (04.03) De rijksbijdrage voor de aanpak van bodemverontreiniging is voor de jaren 2005 tot en 2009 vastgesteld op een bedrag van totaal Van dit bedrag is bestemd voor de uitvoering van het Meerjarenprogramma bodemsanering en voor knelpunten. Van het totale bedrag is bestemd voor het project Actief Bodembeheer de Kempem (AbdK). De beschikking van VROM is conform het MJP (inclusief AbdK). Omdat het hier gaat om rijksmiddelen dienen de ontvangsten in de voorziening bodemsanering te worden gestort. In verband met het vorenstaande worden de bedragen die al in de begroting en meerjarenraming zijn opgenomen, als volgt gewijzigd: Productgroep Wijziging lasten baten Industrie Bodembeheer Algemene dekkingsmiddelen Stelposten Totaal De commissie is bij commissiestuk-nummer RM-0832 nader geïnformeerd. In verband met de invulling van de taakstelling inkoopreductie Voorjaarsnota 2004 hebben binnen dit programma de navolgende verminderingen van uitgaaf-ramingen plaats gehad: Productgroep wijziging Industrie Bodembeheer Handhaving Algemeen Totaal Zie tevens de toelichting op de begrotingsmutaties bij productgroep 31.03, stelposten

5 Wijziging in meerjarig beloop Industrie Mutatie lasten Bodembeheer Mutatie lasten Mutatie baten Handhaving Mutatie lasten Algemeen Mutatie lasten

6 Programma: 05 Portefeuillehouder: Natuur, bos en landschap mw. drs. J.M.P. Moons Wijziging lasten en baten natuur, bos en landschap (Wat mag het kosten?) Productgroep Mutatie 2006 Nieuwe raming 2006 lasten baten lasten baten Programma grootse natuur Programma algemene natuur landschapskwaliteit Totaal programma Toelichting In het kader van de Decentralisatie Impuls is afgesproken dat de provincies de uitvoering van het soortenbeleid coördineren. Hiervoor wordt jaarlijks door het Ministerie van LNV de financiële bijdrage aan de provincies vastgesteld. De rijksbijdrage aan de Provincie Noord-Brabant voor 2006 bedraagt De commissie is bij commissiestuk-nummer RM-0835 nader geïnformeerd. In verband met de invulling van de taakstelling inkoopreductie Voorjaarsnota 2004 hebben binnen dit programma de navolgende verminderingen van uitgaaf-ramingen plaats gehad: Productgroep wijziging Programma grootse natuur Programma algemene natuur- landschapskwaliteit Totaal Zie tevens de toelichting op de begrotingsmutaties bij productgroep 31.03, stelposten. Wijziging in meerjarig beloop Programma grootse natuur Mutatie lasten Programma algemene natuur- landschapskwaliteit Mutatie lasten

7 Programma: 07 Portefeuillehouder: Sociaal beleid, Zorg en Cultuur W.C. Luijendijk, en drs. R.H. Augusteijn Wijziging prioriteiten en prestaties (Wat gaat de provincie daarvoor doen?) Cultuur, kunsten en media (07.06) De provincie sluit een overeenkomst met het Prins Bernhard Cultuurfonds voor de uitvoering van het secretariaat van de afdeling Noord-Brabant van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het secretariaatswerk bestaat uit a. de ondersteuning van het afdelingsbestuur (dat onder voorzitterschap staat van de Commissaris van de Koningin), b. het voorbereiden en verwerken van subsidieaanvragen en c. het organiseren van fondsenwerving en communicatie. Prestaties Voering secretariaat PBCultuurfonds U U U U Aanduiding fasering O: ontwikkeling, U: uitvoering, G: gereed Wijziging lasten en baten sociaal beleid, zorg en cultuur (Wat mag het kosten?) Productgroep Mutatie 2006 Nieuwe raming 2006 lasten baten lasten baten Wonen, zorg en welzijn Cultuur, kunsten en media Sociale en culturele ontwikkeling Totaal programma Toelichting In verband met de invulling van de taakstelling inkoopreductie Voorjaarsnota 2004 hebben binnen dit programma de navolgende verminderingen van uitgaaf-ramingen plaats gehad: Productgroep wijziging Wonen, zorg en welzijn Sociale en culturele ontwikkeling Totaal Zie tevens de toelichting op de begrotingsmutaties bij productgroep 31.03, stelposten. Sinds 1948 voert de provincie het secretariaat van de provinciale afdeling Noord-Brabant van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Voor het eerst is deze dienstverlening schriftelijk vastgelegd in een serviceovereenkomst, mede als gevolg aangescherpte regelgeving voor fondsenwerving. De provincie krijgt thans ook voor het eerst jaarlijks een kostenbudget van het landelijke fonds voor de provinciale afdeling. Deze middelen worden ter beschikking gesteld van de afdeling Noord-Brabant van het Prins Bernhard Cultuurfonds ten behoeve van fondsenwerving. De commissie is bij commissiestuk-nummer ZWC-0398 nader geïnformeerd

8 Wijziging in meerjarig beloop Wonen, zorg en welzijn Mutatie lasten Culruur, kunsten en media Mutatie lasten Mutatie baten Sociale en culturele ontwikkeling Mutatie lasten

9 Programma: 08 Portefeuillehouder: Ruimtelijke ontwikkeling drs. P.L.A. Rüpp Wijziging beleidsdoelstellingen (Wat wil de provincie bereiken?) Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek (08.02) Maatschappelijk thema. Ruimtelijke ontwikkeling, uitvoering Nota Ruimte, decentraal wat kan, integrale gebiedsontwikkeling, invulling en ontwikkeling provinciale rol. Beïnvloedingsmogelijkheden. Initiatief versterkt positie van provincies Doel. Het project Ontwikkelgroepen Projectleiders Gebiedsontwikkeling is een van de onderdelen van het IPO-programma Professionalisering van Gebiedsontwikkeling dat door het IPO-bestuur is aangenomen in december Het project moet de uitvoering van gebiedsontwikkeling door provincies naar een hoger plan brengen. Wijziging prioriteiten en prestaties (Wat gaat de provincie daarvoor doen?) Prestaties Uitvoeren kassiersfunctie U G Aanduiding fasering O: ontwikkeling, U: uitvoering, G: gereed Wijziging lasten en baten ruimtelijke ontwikkeling (Wat mag het kosten?) Productgroep Mutatie 2006 Nieuwe raming 2006 lasten baten lasten baten Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek Totaal programma Toelichting De Nederlandse provincies gaan een proef nemen met nieuwe vormen van samenwerking rondom het thema gebiedsontwikkeling. Gebiedsontwikkelaars van gemeenten, provincies, Rijk en bedrijfsleven worden in ontwikkelgroepen bijeengebracht om van elkaars ervaringen te profiteren en nieuwe inzichten te ontwikkelen. De provincie Noord-Brabant vervult een belangrijke rol bij het project en regelt het financieel beheer. Een extern bureau krijgt opdracht de begeleiding van de ontwikkelgroepen te verzorgen. De totale kosten worden geraamd op , t.w en Financiering geschiedt uit de bijdragen van de provincies en IPO. De commissie is bij commissiestuk-nummer RM-0846 nader geïnformeerd. In verband met de invulling van de taakstelling inkoopreductie Voorjaarsnota 2004 is binnen dit programma de uitgaaf-raming met een bedrag van verlaagd. Zie tevens de toelichting op de begrotingsmutaties bij productgroep 31.03, stelposten

10 Wijziging in meerjarig beloop Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek Mutatie lasten Mutatie baten

11 Programma: 09 Portefeuillehouder: Revitalisering landelijk gebied drs. P.L.A. Rüpp Wijziging beleidsdoelstellingen (Wat wil de provincie bereiken?) Regievoering (09.90) Doel. Meerdere doelstellingen uit de Reconstructie- en gebiedsplannen Wijziging prioriteiten en prestaties (Wat gaat de provincie daarvoor doen?) Regievoering (09.90) Faciliteren van de uitvoering van 11 projecten, de laatste projecten zijn in 2008 gereed. Prestaties Uitvoering of voorbereiding van 11 projecten U/G U/G U/G Aanduiding fasering O: ontwikkeling, U: uitvoering, G: gereed Wijziging lasten en baten revitalisering landelijk gebied (Wat mag het kosten?) Productgroep Mutatie 2006 Nieuwe raming 2006 lasten baten lasten baten Regievoering Totaal programma Toelichting Op 7 maart heeft ons college de beleidsregel "Subsidies Landelijk Gebied 2006" vastgesteld. Op grond van deze beleidsregel wordt een bijdrage aan 11 projecten verleend voor een bedrag van (verdeeld over de jaren 2006 tot en met 2008). Deze 11 projecten geven invulling aan 1 of meerdere doelstellingen uit de reconstructie- en gebiedsplannen en daarbijbehorende uitvoeringsprogramma's Dekking van de begrote uitgaven (in ) geschiedt ten laste van de reserve Uitvoeringsimpuls Reconstructie (productgroep 31.04). De commissie is bij commissiestuk-nummer RM-0810 nader geïnformeerd. De provincie heeft als taak projecten te werven en te selecteren in het kader van de Europese Kaderverordening Plattelandsontwikkeling. Na selectie en prioritering worden de projecten overgedragen aan het betaalorgaan dat namens de EU een beschikking afgeeft (Dienst Landelijk Gebied en het Agentschap LASER). Aan de uitvoering van projecten wordt door de provincie een bijdrage verleend. Deze co-financiering wordt gedekt ten laste van de reserve POP-projecten. Op het project 'NovaFarm Zorgboederij' is een positieve beschikking ontvangen. Door de provincie wordt hieraan een bijdrage verleend Over het vorenstaande is de commissie bij commissiestuk-nummer RM-0642 nader geïnformeerd

12 In verband met de invulling van de taakstelling inkoopreductie Voorjaarsnota 2004 is binnen dit programma de uitgaaf-raming met een bedrag van verlaagd. Zie tevens de toelichting op de begrotingsmutaties bij productgroep 31.03, stelposten. Wijziging in meerjarig beloop Regievoering Mutatie lasten

13 Algemeen financieel beleid Portefeuillehouder: drs. P.A. van Vugt Wijziging lasten en baten algemeen financieel beleid (Wat mag het kosten?) Productgroep Mutatie 2006 Nieuwe raming 2006 lasten baten lasten baten Algemene dekkingsmiddelen Stelposten Mutaties reserves Totaal programma Toelichting Algemene dekkingsmiddelen (31.02) Betreft een vrijval van voorzieningen verbandhoudende met de aanpak van bodemverontreiniging. Zie de toelichting op de begrotingsmutaties bij productgroep 04.03, bodembeheer. Stelposten (31.03) Ons college heeft besloten om een financiële bijdrage ad te leveren voor de hulpverlening aan de slachtoffers van de aardbeving in Java. Voor de financiële dekking wordt de post 'onvoorzien' aangewend. In de vergadering van de commissie Bestuur en middelen van 8 september jl.is de beleidslijn 'provinciale bijdrage aan nationale hulpacties' onderwerp van gesprek geweest (commissiestuk-nummer BM-0421). Ons college heeft invulling gegeven aan de opdracht die in de Voorjaarsnota 2004 is opgenomen m.b.t. het terugdringen van inhuur externen. Door de professionalisering van het inkoopbeleid zoals ingezet vanaf 2004 is aangekondigd dat met ingang van 2006 een besparing gerealiseerd zou worden van 1 mln. Dit bedrag is in een latere fase met opgehoogd i.v.m. formatie die voor de inkoop beschikbaar is gesteld (zie productgroep 90.10). Hiermee is de totaal te realiseren reductie uitgekomen op 1,25 mln. Ten laste van de investeringsbudgetten wordt ingevuld. Dit onderwerp heeft ter bespreking voorgelegen in de vergadering van de commissie BM van 9 juni (BM-0396)

14 Gewijzigde posten verbandhoudende met de invulling taakstelling inkoop: Productgroep Omschrijving begrotingspost Bedrag in mindering gebracht Externe media-infrastructuur Deelstroomgebiedsvisies Integrale visie Delta wateren Landbouw en waterkwaliteit Onderzoeksbudget vuurwerkbesluit Risico Informatie Systeem (RIS) Luchtkwaliteit Overige uitvoeringskosten bodemsanering Overige kosten uitv. bodem Kosten repressieve handhavingsacties Provinciale samenwerking HH-beleid Analysekosten milieumetingen Kosten milieumetingen V&V Stelpost programmakosten milieuprogramma Soortenbescherming Agrarisch N&L beheer Communicatie-activiteiten Onderzoek en advies tbv ZWC Samenwerking RO-beleid Planvorming gebiedsoverstijgend Uitwerkingsplannen MER Algemeen werkbudget RLG Werkbudget gebiedsoverstijgend Kosten van onderzoeken onverdeeld Basisinfrastructuur Geautomatiseerde toepassingen Schoonmaakonderhoud Overige personeelskosten Kosten inhuur/dekkingsruimte vervanging Sub-totaal Investeringsbudget onderhanden projecten provinciale wegen Totaal Op dit moment groeit de organisatie niet meer, maar krimpt als gevolg van de 10%-operatie t/m 2007 met in totaal 140 fte. In deze begrotingswijziging zijn de overheadbudgetten corresponderend met de krimp van de organisatie afgeraamd. Zie productgroep De aframing van de overheadbudgetten levert in 2006 een voordeel op van oplopend tot in Dit voordeel is geparkeerd op de stelpost in te zetten begrotingsruimte en wordt meegenomen bij de actualisering van de budgettaire ruimte in het kader van de Najaarsbrief De geraamde rentebijschrijving op de voorziening bodemsanering ad is vervallen. Zie tevens de toelichting bij productgroep 04.03, bodembeheer. De begrotingsmutaties binnen deze productgroep m.b.t. de stelpost apparaatskosten bedragen Dit bedrag is de som van de begrotingsmutaties vermeld in paragraaf 2, bedrijfsvoering

15 Mutaties reserves (31.04) Storting Onttrekking Saldo Programma 9 Reserve uitvoeringsimpuls reconstructie Reserve POP-projecten Paragraaf 2 Reserve ICT, infrastructuur en applicaties Reserve kantoorinnovatie Reserve egalisatie overheadmiddelen Totaal resultaatbestemming Reserve uitvoeringsimpuls reconstructie Op grond van de beleidsregel Subsidies Landelijk Gebied wordt een bijdrage aan 11 projecten verleend voor een bedrag van (verdeeld over de jaren 2006 tot en met 2008). Dekking van de begrote uitgaven geschiedt ten laste van de reserve Uitvoeringsimpuls Reconstructie. Zie ook de begrotingsmutaties bij productgroep Reserve POP-projecten De uitgaven verbandhoudende met het POP-project NovaFarm Zorgboederij worden gedekt ten laste van de reserve POP-projecten (productgroep 09.90). Reserve ICT, infrastructuur en applicaties Betreft een verlaging van zowel de storting als de onttrekking als gevolg van een verlaging van de uitgaven basisinfrastructuur. (Zie de mutaties bij productgroep ) Reserve kantoorinnovatie Betreft een verminderde storting als gevolg van een verlaging van de uitgaven flexwerken. (Zie de mutaties bij productgroep ) Reserve egalisatie overheadmiddelen Voor een aantal frictiekosten die gemaakt moeten worden om de efficiencyvoorstellen te kunnen realiseren wordt een budget van in totaal 1,35 mln. beschikbaar gesteld verdeeld over de jaren 2006, 2007 en Deze kosten worden gedekt door aanwending van de reserve inkrimping overhead. Zie tevens de toelichting bij productgroep

16 Wijziging in meerjarig beloop Algemene dekkingsmiddelen Mutatie lasten Mutatie baten Stelposten Mutatie lasten Mutatie baten Mutaties reserves Mutatie lasten Mutatie baten Wijziging investeringen Omschrijving Onderhanden projecten provinciale wegen

17 Paragraaf: 2 Portefeuillehouder: Bedrijfsvoering drs. P.A. van Vugt Wijziging lasten en baten bedrijfsvoering (Wat mag het kosten?) Productgroep Mutatie 2006 Nieuwe raming 2006 lasten baten lasten baten Planning & Control Gemeenschappelijke diensten Personeelskosten Bijdrage functionele posten in apparaatskosten Totaal programma Toelichting Planning & Control (90.02) In het kader van de 10%-efficiency-operatie en de 57+maatregel is een aantal uitgangspunten vastgelegd voor nader uit te werken flankerend beleid. Flankerend beleid kan betrekking hebben op: a) bekostiging van eventuele tijdelijke verschillen tussen formatiebudget en kosten bezetting; b) bekostiging van de noodzaak van om-, her- en bijscholing van medewerkers; c) facilitering van de verbetering werkprocessen. Een inschatting is gemaakt van de noodzakelijke flankerende maatregelen. Deze worden grotendeels uit bestaande budgetten gefinancierd. Een deel van deze kosten kan echter niet ten laste van bestaande budgetten worden gebracht. In totaal gaat het om een bedrag van ca. 1,3 miljoen verspreid over 3 jaar (2006 t/m 2008). Het leeuwendeel van deze kosten heeft betrekking op dubbele kosten die gemaakt moeten worden omdat de oude manier van werken gehandhaafd moet worden totdat de nieuwe, efficiëntere manier van werken geïmplementeerd en volledig operationeel is. Dekking geschiedt ten laste van de reserve inkrimping overhead. De commissie is bij commissiestuk-nummer BM-0408 nader geïnformeerd. Personeelskosten (90.10) In verband met de verdere professionalisering is besloten structureel 2 inkopers toe te voegen aan de organisatie. De kosten, op jaarbasis, worden terugverdiend door reductie inhuur externen. Zie tevens de toelichting bij productgroep Gemeenschappelijke diensten (90.04) Op dit moment groeit de organisatie niet meer, maar krimpt als gevolg van de 10%-operatie t/m 2007 met in totaal 140 fte. Met de krimp van de organisatie dienen de overheadbudgetten mee te dalen. In deze begrotingswijziging worden de navolgende overheadbudgetten corresponderend met de formatie afgeraamd:

18 Omschrijving Bedrag Controle geldelijk beheer boekhouding Eigen risico WA/jur.adv Huisvesting, catering en logistieke diensten en flexwerken*) Bibliotheek en documentatie Basisinfrastructuur Totaal *) Betreft een verminderde storting in de reserve kantoorinnovatie, geraamd binnen productgroep In verband met de invulling van de taakstelling inkoopreductie Voorjaarsnota 2004 hebben binnen dit programma de navolgende verminderingen van uitgaaf-ramingen plaats gehad: Productgroep wijziging Gemeenschappelijke diensten Personeelskosten Totaal Zie tevens de toelichting op de begrotingsmutaties bij productgroep 31.03, stelposten. Wijziging in meerjarig beloop Planning en control Mutatie lasten Gemeenschappelijke diensten Mutatie lasten Personeelskosten Mutatie lasten