GEPREFABRICEERDE WEGMARKERINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEPREFABRICEERDE WEGMARKERINGEN"

Transcriptie

1

2 COPRO vzw Onpartijdige Instelling voor de Controle van Bouwproducten Z.1 Researchpark - Kranenberg Zellik BTW BE KBC BE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 888 Versie GEPREFABRICEERDE WEGMARKERINGEN Goedgekeurd door de Adviesraad Wegmarkeringsproducten op Bekrachtigd door de Raad van Bestuur op COPRO 2015

3 1 Inleiding Onderhavige PTV bepaalt de technische eisen waaraan de geprefabriceerde markeringen moeten voldoen. De geprefabriceerde markeringen die het voorwerp uitmaken van de PTV zijn bestemd voor permanent gebruik (wit) of voor tijdelijk gebruik (geel of wit). De geprefabriceerde markeringen kunnen aangebracht worden met behulp van een lijm, druk of verhitting, met of zonder het gebruik van een primer. Geprefabriceerde markeringen kunnen als lijnen, stukken van bepaalde lengte of in rollen voorkomen. Ze kunnen ook uitgesneden worden in de vorm van symbolen, tekens of onderdelen ervan, die op de weg geassembleerd kunnen worden om de gewenste vorm te bekomen. De PTV is gebaseerd op de hierna vermelde Europese normen + ATG-goedkeuringsleidraad. Voor gedateerde referenties is enkel de geciteerde versie van toepassing. Voor ongedateerde referenties is steeds de laatste versie van toepassing, inclusief eventuele addenda. - NBN EN 1790 Wegmarkeringsproducten Geprefabriceerde markeringen; - pren 1871 (2008) Wegmarkeringsproducten Fysische eigenschappen; - NBN EN Wegmarkeringsproducten Identificatieproeven in het laboratorium; - NBN EN 1436 Wegmarkeringsproducten Eisen gesteld aan de wegmarkering ten behoeve van de weggebruiker; - Leidraad G0025 Wegmarkeringsproducten Proefvakken. 2 Toepassingsdomein Onderhavige PTV slaat op geprefabriceerde markeringen, die kunnen aangebracht worden op één of meer van de hierna vermelde wegdekken: - klasse I: droog asfaltbeton; - klasse II: droog cementbeton. Noot: De onderhavige PTV slaat niet op de compatibiliteit van geprefabriceerde markeringen met oude markeringsproducten. Desgevallend zal de compatibiliteit van twee producten geval per geval onderzocht moeten worden. 3 Terminologie 3.1 Algemeen De definities volgens de norm NBN EN 1790 zijn van toepassing. 3.2 Premix-glasparels Deze producten worden vooraf in verven, in thermoplastische, koudplastische en in elk ander markeringsproduct gemengd (tijdens de vervaardiging van de markeringsproducten). Premix glasparels moeten voldoen aan NBN EN 1424 en PTV 882. Geprefabriceerde wegmarkeringen COPRO-document: PTV 888 2/8 Versie 1.0 van 16/09/2014

4 3.3 Nastrooi-producten De stroefmakende middelen, de nastrooi-glasparels en de mengsels van glasparels en stroefmakende middelen moeten beantwoorden aan de eisen van de norm NBN EN 1423 en PTV Oppervlaktematerialen aangebracht tijdens de productie van de geprefabriceerde markeringen De stroefmakende middelen, de glasparels en de mengsels van glasparels en stroefmakende middelen moeten voldoen aan de eisen van hoofdstuk 4 van de norm NBN EN Voor andere oppervlaktematerialen die glas bevatten dienen de gehaltes aan arseen, lood en antimoon bepaald te worden volgens art van EN Het gehalte van elk van deze elementen moet 200 ppm zijn (mg/kg). 3.5 Type I en type II markeringen Type II wegmarkeringen zijn wegmarkeringen met speciale eigenschappen bedoeld voor de verbetering van retroreflectie in natte omstandigheden of bij regen. Type I wegmarkeringen hebben niet noodzakelijk deze speciale eigenschappen. 3.6 Gestructureerde markering (in de zin dat het niet mogelijk is om de luminantiefactor β en/of de SRT-waarde te bepalen) Wegmarkering met een gestructureerd oppervlak dat geen zones van regelmatige afmetingen en vlakheid vertoont. Dit kan te wijten zijn aan vorming van patronen, profielen of een willekeurige (oneffen) structuur of andere karakteristieken. 3.7 Eenlagige geprefabriceerde wegmarkering Niet zelfklevende thermoplast of koudplast. 3.8 Doorval door 45 µm van eenlagige geprefabriceerde wegmarkering Materie die niet weerhouden wordt op de 45 µm zeef bij natte zeving van de vaste stoffen na solvent-extractie. 4 Performantie-eisen, de duurzaamheid en de samenstelling 4.1 NBN EN Permanente geprefabriceerde wegmarkeringen: Eisen specifiek voor witte tape, witte geprefabriceerde koudplasten, witte geprefabriceerde thermoplasten zonder nastrooiproducten Deze producten moeten voldoen aan alle voorschriften van NBN EN 1790, artikel 4.1 met volgende minimumklassen: Q2: De luminantiecoëfficiënt bij diffuse verlichting Qd moet 100 zijn. R2: De luminantiecoëfficiënt door retroreflectie bij droog weer RL moet 100 zijn. COPRO-document: PTV 884 Geprefabriceerde wegmarkeringen Versie 1.0 van 16/09/2014 3/8

5 S1 en/of RW1: De stroefheid moet 45 SRT en/of de luminantiecoëfficiënt door retroreflectie bij nat weer 25 zijn (afhankelijk van de structuur van de, zie 3.5 en 3.6). UV0: geen eisen voor het verschil in de luminantiefactor na veroudering door ultraviolette straling. De kleurcoördinaten na veroudering door ultraviolette straling dienen te voldoen aan NBN EN 1436 voor witte markeringen Eisen specifiek voor witte geprefabriceerde thermoplasten met nastrooiproducten Deze producten moeten voldoen aan alle voorschriften van NBN EN 1790, artikel 4.2 met volgende minimumklassen: LF6: luminantiefactor 0,80; SP2: verwekingspunt 80 C; Cl1: koudeweerstand => bij 0 C moeten minstens 6 proefstukken de proef met een stalen bal type a doorstaan; UV0: geen eisen voor het verschil in de luminantiefactor na veroudering door ultraviolette straling. De kleurcoördinaten na veroudering door ultraviolette straling dienen te voldoen aan pren 1871 (2008), tabel 1b voor witte wegmarkeringen Duurzaamheideisen voor alle permanente witte geprefabriceerde wegmarkeringen Alle permanente witte geprefabriceerde wegmarkeringen ondergaan een duurzaamheidsproef op de weg, overeenkomstig met de leidraad G0025. De kleurcoördinaten moeten voldoen aan de eisen van EN Geprefabriceerde markeringen Wit Witte gestructureerde markering type II Minimum klasse (*1) Q2, B0, R2, RW0, RR0, S1 voor verkeersklasse P5 Q2, B0, R2, RW1, RR0, S0 voor verkeersklasse P5 Beoordeling Goedkeuringleidraad G0025 na een klimatische cyclus van een jaar. Goedkeuringleidraad G0025 na een klimatische cyclus van een jaar. *1 eindprestatie volgens NBN EN 1436, verkeersklassen volgens NBN EN Tijdelijke geprefabriceerde wegmarkeringen: Eisen specifiek voor tijdelijke geprefabriceerde witte wegmarkeringen Zie punt en verwijderbaarheid: voldoet Eisen specifiek voor tijdelijke gele tape, tijdelijke geprefabriceerde gele wegmarkering uit koudplast en tijdelijke geprefabriceerde gele wegmarkering uit thermoplast, zonder nastrooiproducten Deze producten moeten voldoen aan alle voorschriften van NBN EN 1790, artikel 4.1 met volgende minimumklassen: Q1: De luminantiecoëfficiënt bij diffuse verlichting Qd moet 80 zijn; Geprefabriceerde wegmarkeringen COPRO-document: PTV 888 4/8 Versie 1.0 van 16/09/2014

6 R3: De luminantiecoëfficiënt door retroreflectie bij droog weer RL moet 150 zijn; RR0: geen eisen; S1 en/of RW1: De stroefheid moet 45 SRT en/of de luminantiecoëfficiënt door retroreflectie bij nat weer 25 zijn (afhankelijk van de structuur van de, zie 3.5 en 3.6); UV0: geen eisen voor het verschil in de luminantiefactor na veroudering door ultraviolette straling. De kleurcoördinaten na veroudering door ultraviolette straling dienen te voldoen aan NBN EN 1436 klasse Y2; Verwijderbaarheid: voldoet Eisen specifiek voor tijdelijke geprefabriceerde gele wegmarkering uit thermoplast, met nastrooiproducten De tijdelijke geprefabriceerde gele wegmarkering uit thermoplast, met nastrooiproducten moeten voldoen aan alle voorschriften van NBN EN 1790, artikel 4.2 met volgende minimumklassen: LF1: luminantiefactor 0,40; SP2: verwekingspunt 80 C; Cl1: koudeweerstand => bij 0 C moeten minstens 6 proefstukken de proef met een stalen bal type a doorstaan; UV0: geen eisen voor het verschil in de luminantiefactor na veroudering door ultraviolette straling. De kleurcoördinaten na veroudering door ultraviolette straling dienen te voldoen aan pren 1871 (2008), tabel 1b voor witte wegmarkeringen; Verwijderbaarheid: voldoet Duurzaamheideisen voor tijdelijke geprefabriceerde wegmarkeringen De tijdelijke geprefabriceerde wegmarkeringen ondergaan een duurzaamheidsproef op de weg, overeenkomstig met de leidraad G0025. De kleurcoördinaten moeten voldoen aan de eisen van EN 1436, en voor geel de klasse Y2. Geprefabriceerde markeringen Minimum klasse (*1) Beoordeling Wit tijdelijk Q2, B0, R2, RW0, RR0, S1 voor verkeersklasse T2 Leidraad G0025 vóór 6 maanden Gele tijdelijke Q2, B0, R3, RW1, RR0, S0 voor verkeersklasse T2 Leidraad G0025 vóór 6 maanden *1 eindprestatie volgens NBN EN 1436, verkeersklassen volgens NBN EN COPRO-document: PTV 884 Geprefabriceerde wegmarkeringen Versie 1.0 van 16/09/2014 5/8

7 5 Identificatie-eisen Identificatie van geprefabriceerde wegmarkering is nodig om achteraf met een beperkte reeks van proeven te kunnen nagaan of het vervaardigde of geleverde product identiek is aan datgene wat aan de gehele reeks van proeven werd onderworpen. Hierbij worden de resultaten vergeleken met de verklaarde waarden. De aard van de proeven en de toegelaten toleranties zijn opgenomen in tabel I en II. Bemonstering volgens EN Asgehalte 900 C Tabel I Identificatie-eisen voor meerlagige geprefabriceerde wegmarkeringen Eis Maximum absolute afwijking 3 % (gewichts %) Thermogravimetrische analyse (TGA) (*2) Totaal gewicht per oppervlakte-eenheid van de wegmarkering Attenuated Total Reflectance (ATR) FT-IR spectroscopie van de kleeflaag Zal in een volgende versie van de PTV ingevoerd worden Proefmethode EN 1790 Bijlage B ISO testvoorwaarden vermeld in PTV 888 art. 5.1 EN ISO (*3) Bijlage E van EN 1790 (*2) Bij de beoordeling van de identiteit van twee thermogravimetrische analyses moeten alle degradatiestappen, en in abscis op dezelfde plaats voorkomen. Kleine variaties in staphoogten zijn aanvaardbaar. (*3) Bij de beoordeling van de identiteit van twee infrarood-spectra moet worden gecontroleerd of alle absorptie-/transmissie pieken aanwezig zijn en of er extra pieken zijn die significant verschillen van de basislijn. De relatieve hoogtes van de niveaus tussen de pieken mogen niet significant veranderen. % Organisch materiaal (gewichts % van de doorval door 45 µm ) % TiO2 in de Doorval door 45 µm (gewichts % van de doorval door 45µm) Identificatie van de organische bestanddelen Identificatie van de anorganische bestanddelen Asgehalte 900 C (gewichts % van het materiaal) Totaal gewicht per oppervlakte-eenheid van de wegmarkering Tabel II Identificatie-eisen voor eenlagige geprefabriceerde wegmarkeringen Maximum relatieve afwijking Zal in een volgende versie van de PTV ingevoerd worden Eisen (*3) (*3) Maximum absolute afwijking Zal in een volgende versie van de PTV ingevoerd worden Zal in een volgende versie van de PTV ingevoerd worden Zal in een volgende versie van de PTV ingevoerd worden Proefmethode PTV 888 art 5.2 PTV 888 art 5.2 PTV 888 art Bijlage B van NBN EN maar voor de koudplasten IR spectra in plaats van GC PTV 888 art Bijlage C van NBN EN % EN 1790 Bijlage B EN ISO (*3) Bij de beoordeling van de identiteit van twee infrarood-spectra moet worden gecontroleerd of alle absorptie- /transmissie pieken aanwezig zijn en of er extra pieken zijn die significant verschillen van de basislijn. De relatieve hoogtes van de niveaus tussen de pieken mogen niet significant veranderen. Geprefabriceerde wegmarkeringen COPRO-document: PTV 888 6/8 Versie 1.0 van 16/09/2014

8 5.1 Proefomstandigheden voor de TGA Van kamertemperatuur tot 600 C onder inert gas met een snelheid van 10 C/minuut. Een monster van het referentiemateriaal (origineel monster voor de initiële proef) moet in parallel getest worden met een te identificeren monster. Gezien TGA uitgevoerd wordt op monsters van de grootteorde van een milligram is representatieve monstervoorbereiding essentieel. Evalueer visueel verschillen tussen het originele monster en het te identificeren monster, voor het uitsnijden van de monsters van de grootteorde van een milligram. Noteer desgevallend de verschillen. Als de meerlagige geprefabriceerde wegmarkeringen er hetzelfde uitzien, kies monsters van de grootteorde van een milligram die er zo gelijkaardig mogelijk uitzien. Bepaal 3 analyses van de beide markeringen. Het resultaat van de TGA dient voorgesteld te worden in grafieken van gewichtspercent in functie van de temperatuur, dit is de thermogravimetrische curve (TGA) en in grafieken van gewichtsverandering in functie van de temperatuur, dit is de DTA-kurve (differential thermogravimetric curve). Plaats de verschillende kurven boven elkaar om verschillen te evalueren tussen beide monsters. 5.2 Bepaling van gehalte aan organisch materiaal en %TiO 2 in de doorval door 45µm Scheiding van het bindmiddel, de onoplasbare organische bestanddelen en de anorganische bestanddelen van het monster door solventextractie, nat zeven van de onoplosbare organische bestanddelen en anorganische bestanddelen, centrifugatie en verbranding. Pas de proefmethode van EN bijlage B toe. In afwijking op EN bijlage B: Weeg een portie M5 van ongeveer minstens 10 g van het markeringsmateriaal dat zorgvuldig gehomogenizeerd werd. Voeg ongeveer 25 ml van een aangepast solvent toe. Sluit het recipiënt af met een stopsel, en laat, in geval van thermoplasten, de thermoplast één nacht in het solvent weken. Weeg de zeef van 45 µm: W9. Na het weken dient de inhoud van het recipiënt grondig geschud te worden, en zeef de vaste fase af door natte zeving op de zeef van 45 µm. Gebruik een geschikt solvent voor de natte zeving en spoel tot de vloeistof helder wordt. Droog de zeefrest op de zeef van 45 µm volgens EN bijlage A: W10. Bepaal de doorval door 45 µm M6 = M5 (W10-W9). Verwerk de doorval door 45 µm zoals beschreven in EN B.4.1 en de vaste fase zoals beschreven in EN B.4.3. Het gehalte aan organisch materiaal in de doorval door 45 µm = (W5-W4)/M6. Bepaal het gehalte aan TiO 2 in de doorval door 45 µm volgens EN of een equivalente methode. 6 Dragers voor de monsters 6.1 Aard van de dragers Voor de proeven van EN 1790 artikels 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, en worden de geprefabriceerde wegmarkeringen aangebracht op een vlakke ondergrond. 6.2 Voorbereiding van de proefstukken De proefstukken worden vervaardigd volgens de aanbevelingen van de fabrikant. COPRO-document: PTV 884 Geprefabriceerde wegmarkeringen Versie 1.0 van 16/09/2014 7/8

9 7 Etikettering van de producten Om een goede verwerking van de producten te waarborgen wordt de volgende informatie vermeld op iedere verpakkingseenheid: - de benaming van het product, - de naam van de leverancier of fabrikant, of het fabrieksmerk, - de inhoud, - partij- of fabricagenummer of fabricagedatum. De volgende informatie wordt vermeld op elke globale verpakking. Indien dit niet het geval is moet het etiket verwijzen naar een technische fiche, eigen aan het product. - de benaming van het product, - de bestemming van het product, - de naam en het adres van de leverancier of fabrikant, of het fabrieksmerk, - de toe te passen dosering, - de toepassingswijze (toepassingsmiddelen), - vermeldingen omtrent de voorwaarden van opslag en de duur van bewaring, - de praktische verwerkingsduur en de uithardingtijd in functie van de atmosferische omstandigheden. Geprefabriceerde wegmarkeringen COPRO-document: PTV 888 8/8 Versie 1.0 van 16/09/2014

10 COPRO asbl Organisme impartial de Contrôle de Produits pour la Construction Z.1 Researchpark - Kranenberg Zellik TVA BE KBC BE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PTV 888 Version MARQUAGES ROUTIERS PREFABRIQUES Approuvé par le Conseil consultatif Produits de marquage routier le 16/09/2014. Entériné par le Conceil d Administration le COPRO 2014

11 1 Introduction Le présent PTV définit les caractéristiques techniques auxquelles doivent satisfaire les marquages routiers préfabriqués. Les marquages routiers préfabriqués faisant l'objet du PTV sont destinés pour une utilisation permanente (blancs) ou temporaire (blancs ou jaunes). Les marquages routiers préfabriqués peuvent être mis en œuvre à l aide de colles, par pression ou à chaud, avec ou sans primaire. Les produits de marquage routier préfabriqués peuvent être en bandes, en morceaux d une certaine longueur ou en rouleaux. Ils peuvent également être découpés en forme de symboles, de panneaux ou parties de ceux-ci afin de permettre leur assemblage sur la route en vue d obtenir la forme souhaitée. Le PTV est basé sur les normes européennes + guide ATG suivants. Pour les références datées, seule l édition citée s applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s applique, y compris les éventuels amendements. - NBN EN 1790 Produits de marquage routier Marquages routiers préformés ; - pren 1871 (2008) Produits de marquage routier Propriétés physiques ; - NBN EN Produits de marquage routier Méthodes d'identification en laboratoire ; - NBN EN 1436 Produits de marquage routier Performances des marquages routiers pour les utilisateurs de route ; - Guide G0025 Systèmes de marquage routiers Champ d homologation sur route. 2 Domaine d application Le présent guide d'agrément porte sur les marquages préfabriqués, pouvant être appliqué sur un ou plusieurs des supports suivants : - classe I : béton asphaltique sec ; - classe II : béton de ciment sec. Note : Le présent PTV ne porte pas sur la compatibilité des marquages préfabriqués avec d'anciens produits de marquage. Le cas échéant, la compatibilité entre les 2 produits devra être examinée au cas par cas. 3 Terminologie 3.1 Général Les définitions de la norme NBN EN 1790 sont d application. 3.2 Microbilles de verre de prémélange Ces produits sont pré-mélangés, dans des peintures, des matériaux thermoplastiques, des enduits à froid et tout autre produit de marquage (au cours de leur fabrication). Les microbilles de verre de prémélange doivent satisfaire aux exigences de la norme NBN EN 1424 et PTV 882. Marquages routiers préfabriqués COPRO-document : PTV 888 2/8 Version 1.0 du 16/09/2014

12 3.3 Produits de saupoudrage (pour application sur les bande préfabriquée en enduit à chaud avec produits de saupoudrage) Les granulats antidérapants, les microbilles de verre de saupoudrage et les mélanges de microbilles de verre et de granulats antidérapants doivent satisfaire aux exigences de la norme NBN EN 1423 et du PTV Produits de surface appliqués pendant la production de marquages préfabriqués Les granulats antidérapants, les microbilles de verre de saupoudrage et les mélanges de microbilles de verre et de granulats antidérapants doivent satisfaire aux exigences du chapitre 4 de la norme NBN EN Pour d autres produits de surface qui contiennent du verre, les teneurs en arsenic, en plomb et en antimoine doivent être déterminées selon l art de la norme EN La teneur de chaque élément (As, Pb,Sb) doit être 200 ppm (mg/kg). 3.5 Marquages routiers de type I et de type II Les marquages routiers de type II possèdent des propriétés spécifiques destinées à améliorer la rétroréflexion dans des conditions de temps humide ou pluvieux. Les marquages routiers de type I ne possèdent pas nécessairement de telles propriétés. 3.6 Marquage routier structuré (dans le sens où il ne permet pas de mesurer le facteur de luminance β et/ou la valeur SRT) Marquage routier ayant une surface structurée qui ne présente pas de zones de marquage routier de dimensions régulières et planes. Cela peut être dû à la formation de motifs, de profils, d une texture irrégulière ou d autres caractéristiques. 3.7 Marquage préfabriqué monocouche Enduit à chaud ou à froid qui n est pas préencollé. 3.8 Passant à 45 µm d un marquage préfabriqué monocouche Matériel qui n est pas retenu au tamis de 45 µm lors de tamisage humide des solides après l extraction aux solvants. 4 Exigences de performance, de durabilité et de composition 4.1 NBN EN Marquages préformés permanents : Exigences spécifiques pour bandes préfabriquées multicouches blanches, bandes préfabriquées blanches en enduit à froid, bande préfabriquée blanches en enduit à chaud sans produits de saupoudrage Ces produits doivent satisfaire à toutes exigences de la norme NBN EN 1790, article 4.1 avec les classes minimales suivantes : Q2 : coefficient de luminance sous éclairage diffus Qd doit être 100 ; R2 : le coefficient de luminance rétroréfléchie RL par temps sec doit être 100 ; COPRO-document: PTV 888 Marquages routiers préfabriqués Version 1.0 du 16/09/2014 3/8

13 S1 et/ou RW1: la valeur SRT d'adhérence doit être 45 et/ou le coefficient de luminance rétroréfléchie par temps humide doit être 25 (en fonction de la structure du marquage, voir 3.5 et 3.6) ; UV0 : Pas d exigences pour la différence entre les facteurs de luminance après vieillissement au rayonnement ultraviolet. Les coordonnées chromatiques après vieillissement au rayonnement ultraviolet doivent satisfaire à la norme NBN EN 1436 pour les marquages blancs Bande préfabriquée blanches en enduit à chaud avec produits de saupoudrage Ces produits doivent satisfaire à toutes exigences de la norme NBN EN 1790, article 4.2 avec les classes minimales suivantes : LF6 : facteur de luminance 0,80 ; SP2 : Point de ramollissement 80 C ; Cl1 : Choc à froid => à une température de 0 C avec une bille de type a, le nombre d éprouvettes ayant réussi l essai doit être de 6 au moins ; UV0 : Pas d exigences pour la différence en facteur de luminance après vieillissement UV. Les coordonnées chromatiques après vieillissement au rayonnement ultraviolet doivent satisfaire à la pren 1871 (2008), tableau 1b pour les marquages blancs Exigences de durabilité pour tous les marquages routiers préfabriqués blancs permanents Tous les marquages routiers blancs permanents sont soumis à un essai de durabilité sur route, conformément au Guide G0025. Les coordonnées de chromaticité x et y doivent se trouver à l'intérieur du quadrilatère définit dans la NBN EN Marquage préfabriqué Blanc Blanc structuré type II Classe minimale (*1) Q2, B0, R2, RW0, RR0, S1 pour la classe de roulage P5 Q2, B0, R2, RW1, RR0, S0 pour la classe de roulage P5 Évaluation Guide G0025 après un cycle climatique d un an Guide G0025 après un cycle climatique d un an *1 performances finales conformément à la NBN EN 1436, classes de roulage conformément à la NBN EN Marquages préformés temporaires Exigences spécifiques pour les marquages préformés temporaires blancs Voir point et aptitude à l enlèvement : réussie Exigences spécifiques pour bandes préfabriquées multicouches jaunes, bandes préfabriquées jaunes en enduit à froid et pour bandes préfabriquées jaunes en enduit à chaud, sans produits de saupoudrage Ces produits doivent satisfaire à toutes exigences de la norme NBN EN 1790, article 4.1 avec les classes minimales suivantes : Q1 : coefficient de luminance sous éclairage diffus Qd doit être 80 ; Marquages routiers préfabriqués COPRO-document : PTV 888 4/8 Version 1.0 du 16/09/2014

14 R3 : le coefficient de luminance rétroréfléchie RL par temps sec doit être 150 ; RR0 : pas d exigences ; S1 et/ou RW1 : la valeur SRT d'adhérence doit être 45 et/ou le coefficient de luminance rétroréfléchie RL par temps humide doit être 25 (en fonction de la structure du marquage, voir 3.5 et 3.6) ; UV0 : Pas d exigences pour la différence entre les facteurs de luminance après vieillissement au rayonnement ultraviolet. Les coordonnées chromatiques après vieillissement au rayonnement ultraviolet doivent satisfaire à la norme NBN EN 1436, pour la classe Y2 ; Aptitude à l enlèvement : réussie Exigences spécifiques pour bandes préfabriquées jaunes en enduit à chaud avec produits de saupoudrage Les bandes préfabriquées jaunes en enduit à chaud avec produits de saupoudrage doivent satisfaire à toutes exigences de la norme NBN EN 1790, article 4.2 avec les classes minimales suivantes : LF1 : facteur de luminance 0,40 ; SP2 : Point de ramollissement 80 C ; Cl1 : Choc à froid => à une température de 0 C avec une bille de type a, le nombre d éprouvettes ayant réussi l essai doit être de 6 au moins ; UV0 Pas d exigences pour la différence en facteur de luminance après vieillissement UV. Les coordonnées chromatiques après vieillissement au rayonnement ultraviolet doivent satisfaire à la pren 1871 (2008), tableau 1b pour les marquages jaunes ; Aptitude à l enlèvement : réussie Exigences de durabilité pour les marquages préfabriqués temporaires Les marquages préfabriqués temporaires sont soumis à un essai de durabilité sur route, conformément au Guide G0025. Les coordonnées de chromaticité x et y doivent se trouver à l'intérieur du quadrilatère définit dans la NBN EN 1436 et pour le jaune, la classe Y2. Marquage préfabriqué Classe minimale (*1) Évaluation Blanc temporaire Q2, B0, R2, RW0, RR0, S1 pour la classe de roulage T2 Guide G0025 avant 6 mois Jaune temporaire Q2, B0, R3, RW0, RR0, S1 pour la classe de roulage T2 Guide G0025 avant 6 mois *1 performances finales conformément à la NBN EN 1436, classes de roulage conformément à la NBN EN COPRO-document: PTV 888 Marquages routiers préfabriqués Version 1.0 du 16/09/2014 5/8

15 5 Exigences d identification Le marquage préfabriqué doit être identifié afin de vérifier ultérieurement par un programme d'essais restreint que le produit fabriqué et/ou livré sur chantier est bien identique à celui qui a subi le programme complet des essais. Les résultats seront comparés avec les valeurs déclarées. La nature des essais et les tolérances admises sont reprises au Tableau I et II. L échantillonnage est selon la EN Tableau I Exigences d identification pour les bandes préfabriquées multicouches Prescription Méthode d essai Teneur en cendres 900 C Déviation absolue maximale ± 3% en poids ± 3 % Analyse thermogravimétrique (TGA) (*2) Masse surfacique totale du marquage routier Spectroscopie FT-IR de réflectance totale atténuée (RTA) de la couche adhésive Sera introduite dans une future version du PTV EN 1790 Annexe B ISO condition d essais mentionnées au point 5.1 du PTV 888 EN ISO (*3) Annexe E de la EN 1790 (*2) Lors de l évaluation de l identité de deux analyses thermogravimétriques, tous les paliers de dégradation doivent être présents et avoir la même position en abscisse, des variations mineures dans la hauteur des paliers étant tolérables. (*3) Lors de l évaluation de l identité des deux spectres infrarouges il doit être contrôlé si tous les pics d absorption/transmission sont présents et s il y a des pics supplémentaires qui diffèrent de façon significative de la ligne de base. Les hauteurs relatives des niveaux entre les pics ne peuvent pas changer de façon significative. Table II Exigences d identification pour les marquages préfabriqués monocouche Teneur en matières organiques du passant à 45 µm (% pondéral du passant à 45 µm) % TiO 2 dans le passant à 45 µm (% pondéral du passant à 45 µm) Identification des constituants organiques Identification des constituants inorganiques Déviation relative maximale Sera introduite dans une future version du PTV Critères (*3) (*3) Déviation absolue maximale Sera introduite dans une future version du PTV Sera introduite dans une future version du PTV Méthode d essai PTV 888 art. 5.2 PTV 888 art. 5.2 PTV 888 art Annexe B de la NBN EN mais, pour les enduits à froid spectres IR au lieu de GC. PTV 888 art Annexe C de la NBN EN Teneur en cendres 900 C 3 % EN 1790 Annexe B Masse surfacique totale du marquage routier Sera introduite dans une future version du PTV EN ISO (*3) Lors de l évaluation de l identité des deux spectres infrarouges il doit être contrôlé si tous les pics d absorption/transmission sont présents et s il y a des pics supplémentaires qui diffèrent de façon significative de la ligne de base. Les hauteurs relatives des niveaux entre les pics ne peuvent pas changer de façon significative. Marquages routiers préfabriqués COPRO-document : PTV 888 6/8 Version 1.0 du 16/09/2014

16 5.1 Conditions d essais pour la TGA De température ambiante jusqu à 600 C, sous gaz inerte à raison de 10 C/minute. Un échantillon du matériel de référence (échantillon original pour l essai initial) doit être testé en parallèle avec l échantillon à identifier. Vu que l analyse TGA est réalisée sur des échantillons dont la taille est de l ordre du milligramme, la préparation des échantillons représentatifs est essentielle. Avant de prélever les échantillons de la taille de l ordre du milligramme, évaluer visuellement les différences entre l échantillon original et l échantillon à identifier. Noter le cas échéant les différences. Si les marquages routier préfabriqués multicouches semblent similaires, choisir des échantillons de taille de l ordre du milligramme les plus similaires possibles. Effectuer 3 analyses des deux marquages routiers. Les résultats de l analyse thermogravimétrique doivent être présentés en courbes thermogravimétriques, pourcentage pondéral en fonction de la température, et en courbe DTG (la dérivée de la courbe thermogravimétrique), vitesse de la perte de masse en fonction de la température. Les différentes courbes sont superposées afin d évaluer les différences entre les deux échantillons. 5.2 Détermination des matières organiques et du TiO 2 dans le passant à 45 µm Séparation du liant, des constituants organiques et inorganiques de l échantillon par extraction au solvant,tamisage humide des constituents insolubles organiques et des constituents inorganiques, centrifugation puis combustion. Appliquer la méthode d essais de la EN annexe B. En dérogation à la EN : Peser approximativement un échantillon du produit de marquage soigneusement homogénéisé d au moins 10 g à 0,01 g près, M5). Placer un échantillon dans un récipient. Ajouter environ 25 ml d un solvant approprié. Fermer le récipient avec un bouchon, et seulement pour les enduits à chaud laisser reposer une nuit. Peser le tamis de 45 µm W9. Après le temps de repos, mélanger soigneusement le contenu de récipient et, avant la centrifugation tamiser humide sur le tamis de 45 µm. Utiliser un solvant approprié pour le tamisage humide et rincer jusqu à ce que le liquide soit clair. Secher le refus au tamis de 45 µm selon la EN annexe A : W10. Déterminer le passant à 45 µm : M6 = M5 (W10 - W9). Traiter le passant à 45 µm comme décrit dans la EN B.4.1 (centrifugation) et la phase solide obtenue comme décrit dans la EN B.4.3. La teneur en matières organiques du passant à 45 µm = (W5-W4)/M6. Déterminer la teneur en TiO2 du passant à 45 µm selon la EN ou une méthode équivalente. 6 Supports des éprouvettes 6.1 Natures de supports Pour les essais de la norme EN 1790 art , 5.2.3, 5.2.4, et le marquage préfabriqué est appliqué sur un support plan. 6.2 Préparation des éprouvettes Le marquage préfabriqué est appliqué suivant les recommandations du fabricant. COPRO-document: PTV 888 Marquages routiers préfabriqués Version 1.0 du 16/09/2014 7/8

17 7 Etiquetage des produits Afin de garantir une bonne mise en œuvre des produits, les informations suivantes sont consignées à chaque unité des récipients : - le nom du produit, - le nom du fournisseur ou du fabricant, - le contenu, - le numéro de lot ou de fabrication ou la date de fabrication. Les informations suivantes sont consignées à chaque emballage global. Si ce n'est pas le cas, l'étiquette doit faire référence à une fiche technique bien identifiée. - le nom du produit, - la destination du produit, - les nom et adresse du fournisseur ou du fabricant, ou marque de l'usine, - le taux d'application, - le mode de mise en œuvre (moyens d'application), - les indications concernant les conditions de stockage et la durée de conservation, - la durée pratique d'utilisation et le temps de durcissement en fonction des conditions atmosphériques. Marquages routiers préfabriqués COPRO-document : PTV 888 8/8 Version 1.0 du 16/09/2014

18 COPRO asbl Organisme impartial de Contrôle de Produits pour la Construction Z.1 Researchpark - Kranenberg Zellik VAT BE KBC BE TECHNICAL SPECIFICATIONS PTV 888 Version PREFORMED ROAD MARKINGS This document is a translation from the Dutch version. In case of dispute the Dutch version prevails. Approved by the Advisory Council on Road marking materials on Ratified by the Board of Administrators on COPRO 2015

19 1 Introduction This PTV specifies the technical requirements to which preformed road markings must comply. The preformed road markings that are the subject of the PTV are intended for permanent use (white) or for temporary use (yellow or white). The preformed road markings can be applied by means of adhesives, pressure or heat, with or without the use of a primer. Preformed road markings materials can be linear, in pieces of a certain length or in rolls. They can also be cut out in the form of symbols or signs or parts of them, making it possible to assemble them on the road to achieve the desired shape. The PTV is based on the following European standards and ATG-Guide: For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document applies, included any amendments. - NBN EN 1790 Road marking materials - Preformed road markings; - pren 1871 (2008) Road marking materials Physical properties; - NBN EN Road marking materials Laboratory methods for identification; - NBN EN 1436 Road marking materials Road marking performance for road users; - Guide G0025 Road marking assemblies - Test sites on the road. 2 Area of application This PTV applies to preformed road markings which can be applied to one or more of the following road surfaces: - class I: dry hot-rolled asphalt; - class II: dry cement concrete. Note: This PTV does not cover the compatibility of preformed road markings with old marking materials. If necessary the compatibility of two products will have to be evaluated on a case-by-case basis. 3 Terminology 3.1 General The definitions given in the NBN EN 1790 standard applies. 3.2 Premix-glass beads These products are premixed in paints, in thermoplastic, cold plastic and in any other marking materials (during the production of the marking materials). Premix beads have to comply with NBN EN 1424 and PTV 882. Preformed road markings COPRO-document: PTV 888 2/8 Version 1.0 of 16/09/2014

20 3.3 Drop on materials for application on white Preformed Thermoplastic Road Marking with drop-on Materials The antiskid aggregates, the drop-on glass-beads and the mixtures of glass beads and antiskid aggregates have to meet the requirements of the standard NBN EN 1423 and PTV Surface materials applied during the production of the preformed marking The antiskid aggregates, the glass-beads and the mixtures of glass beads and antiskid aggregates have to meet the requirements of chapter 4 of the standard NBN EN For other surface materials containing glass, the content of arsenic, lead and antimony, shall be tested in accordance with EN 1423 art The content of each element (As, Pb, Sb) shall be 200 ppm (mg/kg). 3.5 Type I and type II road markings Type II road markings are road markings with special properties intended to enhance the retroreflection in wet or rainy conditions. Type I road markings do not necessarily have such special properties. 3.6 Structured road markings (in the sense of not allowing measurement of the luminance factor β and/or the SRT value) Road marking with a structured surface that does not have areas of road marking of regular dimensions and planeness. This may be by the formation of patterns, profiles, random texture or other features. 3.7 Single layer preformed road marking Not precoated preformed thermoplastic or cold plastic. 3.8 Passing 45 µm material of single layer preformed road marking Material that is not retained on a 45 µm sieve when wet sieving of the solids after solvent extraction. 4 Performance requirements, durability and composition 4.1 NBN EN Permanent preformed road markings: Requirements specific for white tape, white preformed cold plastic road marking, white preformed thermoplastic road marking without drop-on materials These products have to comply with all the prescriptions of NBN EN 1790, article 4.1 with the following minimum classes: Q2: The luminance coefficient under diffuse illumination Qd shall be 100; R2: The coefficient of retroreflected luminance on dry condition R L shall be 100; COPRO-document: PTV 888 Preformed road markings Version 1.0 of 16/09/2014 3/8

21 S1 and/or RW1: The skid resistance shall be 45 and/or the coefficient of retroreflected luminance during wetness 25 (depending on the structure of the marking, see 3.5 and 3.6); UV0: No requirements for the difference in luminance factor after UV-ageing. The chromaticity coordinates after UV-ageing shall comply with NBN EN 1436 for white road markings Requirements specific for white Preformed Thermoplastic Road Marking with drop-on Materials Preformed Thermoplastic Road Marking with drop-on Materials have to comply with all the prescriptions of NBN EN 1790, article 4.2 with the following classes: LF6: luminance factor 0,80; SP2:softening point 80 C; Cl1: cold impact resistance => at 0 C, at least 6 specimens shall pass the test with a ball type a; UV0: No requirements for the difference in luminance factor after UV-ageing. The chromaticity co-ordinates after UV-ageing shall comply with pren 1871 (2008), table 1b for white road markings Durability requirements for all the permanent white preformed road markings All preformed white road markingsare subjected to a durability test on the road, in accordance with the G0025 guide. The chromaticity co-ordinates comply with NBN EN Preformed markings Minimum Class (*1) Evaluation White Q2, B0, R2, RW0, RR0, S1 for traffic class P5 Guide G0025 after a climatic cycle of one year White structured type II Q2, B0, R2, RW1, RR0, S0 for traffic class P5 Guide G0025 after a climatic cycle of one year *1 final performance according to NBN EN 1436, traffic classes according to NBN EN Temporary preformed road markings Requirements specific for white temporary preformed road markings See point and removability: Pass Requirements specific for temporary yellow tape, temporary yellow preformed cold plastic road marking, temporary yellow preformed thermoplastic road marking without drop-on materials These products have to comply with all the prescriptions of NBN EN 1790, article 4.1 with the following classes: Q1: The luminance coefficient under diffuse illumination Qd shall be 80; Preformed road markings COPRO-document: PTV 888 4/8 Version 1.0 of 16/09/2014

22 R3: The coefficient of retroreflected luminance on dry condition R L shall be 150; RR0: no requirement; S1 and/or RW1: The skid resistance shall be 45 and/or the coefficient of retroreflected luminance during wetness 25 (depending on the structure of the marking); UV0: No requirements for the difference in luminance factor after UV-ageing. The chromaticity co-ordinates after UV-ageing shall comply with the requirements for the class Y2 defined in NBN EN 1436; Removability: Pass Requirements specific for yellow temporary Preformed Thermoplastic Road Marking with drop-on Materials Preformed Thermoplastic Road Marking with drop-on Materials have to comply with all the prescriptions of NBN EN 1790, article 4.2 with the following classes: LF1: luminance factor 0,40; SP2:softening point 80 C; Cl1: cold impact resistance => at 0 C, at least 6 specimens shall pass the test with a ball type a; UV0: No requirements for the difference in luminance factor after UV-ageing. The chromaticity co-ordinates after UV-ageing shall comply with pren 1871:2008, table 1b for yellow road markings; Removability: Pass Durability requirements for temporary preformed road markings The temporary preformed marking is subjected to a durability test on the road, in accordance with the G0025 guide. The chromaticity co-ordinates shall comply with the requirements defined in NBN EN 1436, for yellow the region Y2. Preformed markings Minimum Class (*1) Evaluation White temporary Q2, B0, R2, RW0, RR0, S1 for traffic class T2 Guide G0025 before 6 months Yellow temporary Q2, B0, R3, RW0, RR0, S1 for traffic class T2 Guide G0025 before 6 months *1 final performance according to NBN EN 1436, traffic classes according to NBN EN COPRO-document: PTV 888 Preformed road markings Version 1.0 of 16/09/2014 5/8

23 5 Identification requirements Identification of a preformed road marking is necessary to allow a limited series of tests to be used to verify whether the manufactured or delivered product is identical to the product that was subjected to the entire series of tests. The test results are compared to the declared value. The nature of the tests and the permitted tolerances are given in table I and II. The sampling method is according to EN Ash content 900 C Table I Identification requirements for multilayer preformed road markings Specification Maximum absolute deviation 3 % weight Thermogravimetric analyses (TGA) (*2) Total mass per unit area of the road marking Attenuated Total Reflectance (ATR) FT-IR spectroscopy of the adhesive layer To be introduced in a future version of the PTV Test method EN 1790 Annex B ISO test conditions mentioned in PTV 888 point 5.1 EN ISO (*3) Annex E of EN 1790 (*2) When assessing the identity of two thermogravimetric analyses, all degradation steps shall occur and be in the same position on the abscissa and minor variations in the step height are tolerable. (*3) When assessing the identity of two infrared spectra, it has to be checked if all absorption-/transmission peaks are present or there are additional occurences which are significantly different from the baseline to stand out. The relative height levels between peaks must not change significantly. % Organic material (weight % of the Passing 45 µm material ) % TiO2 in the Passing 45 µm material (weight % of the Passing 45 µm material ) Identification of the organic content Identification of the inorganic content Ash content 900 C (weight % of the material) Total mass per unit area of the road marking Table II Identification requirements for single layer preformed road markings Maximum relative deviation To be introduced in a futur version of the PTV Specification (*3) (*3) Maximum absolute deviation To be introduced in a future version of the PTV To be introduced in a futur version of the PTV Test method PTV 888 art 5.2 PTV 888 art 5.2 PTV 888 art Annex B of NBN EN but for the cold plastics IR spectra instead of GC PTV 888 art Annex C of NBN EN % EN 1790 Annex B To be introduced in a future version of the PTV EN ISO (*3) When assessing the identity of two infrared spectra it has to be checked if all absorption/transmission peaks are present or there are additional occurences which are significantly different from the baseline to stand out. The relative height levels between peaks must not change significantly. Preformed road markings COPRO-document: PTV 888 6/8 Version 1.0 of 16/09/2014

24 5.1 Test conditions for the TGA From room temperature to 600 C under inert gas with a heating rate of 10 C/min. A sample of the reference material (original sample for the initial test) shall be tested in parallel with a sample for identification. As TGA is performed on sample sizes in the milligram range, representative sample preparation is essential. Before cutting the milligram range samples evaluate visually differences between original sample and sample for the identification. Note differences if any. If multilayer preformed road marking look similar chose milligram range samples that are as similar as possible. Determine three analyses from the both markings. The results from thermogravimetric analysis shall be presented by % weight versus temperature curves, referred to as the Thermogravimetric curve, and rate of mass loss versus temperature curve, referred to as the differential Thermogravimetric curve. Superpose the different curves to evaluate differences between the two samples. 5.2 Determination of organic material and TiO2 in the passing 45 µm material Separation of the binder, insoluble organic and inorganic constituents from the specimen by solvent extraction, wet sieving of the insoluble organic and inorganic constituents, centrifuging and combustion. Apply the test method of EN annex B. In derogation of EN annex B: Weigh a portion M5 of approximately at least 10 g of the marking material, carefully homogenized. Add approximately 25 ml of an appropriate solvent. Seal the receiver with a stopper and, for thermoplastics allow to stand overnight. Weigh the sieve of 45 µm W9. After standing, stir the contents of the receiver thoroughly, and before centrifugation sieve the solid phase by wet sieving on the sieve of 45 µm. Use an appropriate solvent for the wet sieving and rince until the liquid becomes clear. Dry the sieve rest on the sieve of 45 µm according to EN annex A : W10. Determine the passing 45 µm material M6 = M5 (W10 W9). Process the passing 45 µm material as described in EN B.4.1 (centrifugation) and the obtained solid phase as described in EN B 4.3. The organic content of the passing 45 µm material = (W5-W4)/M6. Determine the TiO2 content of the passing 45 µm material according to EN or an equivalent method. 6 Carriers for the test pieces 6.1 Type of the carriers For the tests of EN 1790 art , 5.2.3, 5.2.4, and the preformed road markings are applied to a flat substrate. 6.2 Preparation of the test pieces The preformed road markings are applied according to the recommendations of the manufacturer. COPRO-document: PTV 888 Preformed road markings Version 1.0 of 16/09/2014 7/8

25 7 Labeling of the products In order to guarantee the proper processing of the products, the following information is given on each unit of the packaging: - the name of the product, - the name of the supplier or manufacturer, or the industrial trademark, - the size and the shape of the product, - the batch or production number or production date. The following information must be provided on each global packaging. If this is not the case, the label must refer to a technical datasheet specific to the product. - the name of the product, - the purpose of the product, - the name and the address of the supplier or manufacturer, or the industrial trademark, - the size and the shape of the product, - the method of application (application material), - statements regarding the inflammability, the toxicity and the environmental care, according to the legislations, - statements regarding the conditions for storage and the period of storage, - the practical processing duration in function of the atmospheric conditions. Preformed road markings COPRO-document: PTV 888 8/8 Version 1.0 of 16/09/2014