2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht ze onder te

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht ze onder te"

Transcriptie

1 1. Wat is MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)? 2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht om haar cliënten onder te brengen in categorieën 3. Een van de basisprincipes van MiFID is de optimale uitvoering of best execution. Wat betekent dit voor onze cliënten? 4. Optimale uitvoering per klasse van financiële instrumenten 5. Andere aspecten van onze verbintenis inzake de uitvoering van orders 6. Specifieke brokers 7. Evaluatie en herziening van het Best Execution-beleid 1. Wat is MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)? De Markets in Financial Instruments Directive, afgekort tot MiFID, is een geheel van Europese juridische reglementen die bijdragen tot de verwezenlijking van de Europese doelstellingen inzake harmonisering en integratie van de financiële markten. MiFID wordt gevormd door een reglement en richtlijnen, omgezet in Belgisch recht door de koninklijke besluiten van 3 juni 2007 en 27 april MiFID beoogt meer concurrentie en transparantie op de financiële markten door de belemmeringen voor het grensoverschrijdend effectenverkeer uit de weg te ruimen en het beursmonopolie open te breken ofwel de verplichting tot centralisatie op de gereglementeerde markten. MiFID wil beleggers ook een betere bescherming bieden door de zorgplicht te verbeteren en zo het vertrouwen van de belegger te vergroten. Om dat doel te bereiken stelde Delta Lloyd Bank gedragsregels op die de kennis van de cliënt en de transparantie van de informatie in de hand werken, én regels in verband met de organisatie van de financiële instelling en de uitvoering van de orders. 2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht ze onder te brengen in categorieën Om haar cliënten beter te kennen en hen zo beter bij te staan en te informeren, is Delta Lloyd Bank verplicht om al haar cliënten die transacties in financiële instrumenten uitvoeren, onder te brengen in categorieën onderworpen aan specifieke beschermingsregels. Op basis van de criteria van de Europese wetgeving wordt iedere cliënt ingedeeld bij een van de drie volgende categorieën die de cliënt een aangepast beschermingsniveau bieden, rekening houdend met zijn kennis van en ervaring met financiële instrumenten en de hieraan verbonden risico s. 1) Een niet-professionele cliënt is een natuurlijke of rechtspersoon die geen professionele cliënt is in onderstaande betekenis. Een niet-professionele cliënt kan vragen om beschouwd te worden als een professionele cliënt. In dat geval moet Delta Lloyd Bank de door MiFID opgelegde procedure volgen en zich ervan verzekeren dat de cliënt voldoet aan ten minste twee van de drie volgende voorwaarden:

2 > gemiddeld tien transacties van enige omvang uitgevoerd hebben per trimester tijdens de vier laatste trimesters, > een portefeuille bezitten, samengesteld uit bankdeposito s en financiële instrumenten ter waarde van meer dan EUR, > minstens één jaar werken of gewerkt hebben op het gebied van beleggingsdiensten. Naargelang de situatie kan Delta Lloyd Bank beslissen om niet op dit verzoek in te gaan. 2) Een professionele cliënt is een cliënt (natuurlijke of rechtspersoon) die de nodige ervaring, kennis en competentie heeft om zijn eigen beleggingsbeslissingen te nemen en de risico s daarvan correct in te schatten. De wet (Bijlage A van het koninklijk besluit van 3 juni 2007) bepaalt de beleggerscategorieën die standaard beschouwd worden als professionele cliënten. Dit zijn: > entiteiten die een vergunning moeten hebben of gereglementeerd moeten zijn om op de financiële markten actief te mogen zijn (bv. beleggingsondernemingen of verzekeringsmaatschappijen), > grote ondernemingen die voldoen aan twee van de drie volgende criteria: een balanstotaal van minstens 20 miljoen EUR, een netto-omzet van minstens 40 miljoen EUR, eigen kapitaal van minstens 2 miljoen EUR, > nationale en regionale Belgische en buitenlandse overheden, openbare instellingen die de overheidsschuld beheren, centrale banken en andere gelijkaardige internationale instellingen, > andere institutionele beleggers met als hoofdactiviteit beleggen in financiële instrumenten. MiFID verleent deze categorie van cliënten een lager beschermingsniveau dan de niet-professionele cliënten. De wet laat professionele cliënten die een hogere beschermingsgraad willen toe om beschouwd te worden als niet-professionele cliënten. 3) De laatste categorie van cliënten is de in aanmerking komende tegenpartij: dat zijn professionele cliënten die in de financiële sector werken en van wie aangenomen wordt dat zij, wegens hun professionele doelstellingen, beschikken over de nodige expertise inzake beleggingsbesluitvorming. Dat wil zeggen: beleggingsondernemingen, kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen, ICBE s en hun beheersmaatschappijen, andere erkende of gereglementeerde financiële instellingen, ondernemingen vrijgesteld van de richtlijn 2004/39/CA, nationale regeringen en hun diensten, centrale banken, supranationale organisaties. 3. Een van de basisprincipes van MiFID is de optimale uitvoering of best execution. Wat betekent dat voor onze cliënten? Een van de basisprincipes van MiFID is dat van de best execution of de optimale uitvoering. Dat betekent dat Delta Lloyd Bank zich ertoe verbindt om, in het kader van de uitvoering van een transactie in een financieel instrument en bij de keuze van een handelsplatform, alle redelijke maatregelen te treffen om voor de cliënt het best mogelijke resultaat te bereiken. De beste uitvoering is een middelenverbintenis en geen resultaatverbintenis. Dat betekent dat wanneer wij een order voor u uitvoeren, wij dat doen in naleving van ons beleid van optimale uitvoering maar dat wij niet garanderen dat in alle gevallen de beste prijs zal verkregen worden. De selectie-elementen kunnen tot verschillende resultaten leiden afhankelijk van de bijzonderheden van iedere transactie Toepassingsgebied De beste uitvoering is enkel van toepassing op de volgende financiële instrumenten, zoals opgesomd in artikel 2, eerste alinea 1 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht van de financiële sector en de financiële diensten.

3 > Roerende waarden: - aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waarden, - obligaties of andere schuldinstrumenten verhandelbaar op de kapitaalmarkt, - alle andere waarden die het mogelijk maken dergelijke roerende waarden te kopen of verkopen of die afgehandeld kunnen worden in contanten, met uitsluiting van de betaalmiddelen > Instrumenten meestal verhandeld op de geldmarkt > Deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging > Afgeleide producten van roerende waarden, aandelen, deviezen, rente- of rendementstarieven, of andere afgeleide instrumenten, financiële indexen of financiële maatregelen > Afgeleide producten van grondstoffen die afgehandeld kunnen worden in contanten of door materiële levering, op voorwaarde dat zij verhandeld worden op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit > Afgeleide kredietproducten > Financiële termijncontracten ( futures ), met inbegrip van gelijkgestelde waarden die afgehandeld kunnen worden in contanten > Afgeleide producten met betrekking tot klimaatvariabelen, vrachttarieven, zendvergunningen of inflatiecijfers of verbonden aan andere activa, rechten, plichten, indexen en maatregelen Optimale aanpak van het uitvoeringsbeleid Om te kunnen voldoen aan de vereisten inzake best execution werkte de bank een orderuitvoeringsbeleid van haar cliënten uit, rekening houdend met de volgende elementen: prijs, kosten, snelheid en waarschijnlijkheid van uitvoering en afhandeling, omvang, aard en alle andere aspecten die essentieel zijn voor de uitvoering van de orders. Delta Lloyd Bank houdt rekening met de volgende criteria om het relatieve belang van de bovengenoemde elementen te bepalen: > de kenmerken van de cliënt (bent u een professionele of een niet-professionele cliënt?), > de kenmerken van het betreffende order (is het een order tegen de marktprijs of met een limietkoers? wat is de omvang en de eventuele impact van het order?), > de kenmerken van de financiële instrumenten waarin dit order moet uitgevoerd worden (is het een aandeel of een vastrentend instrument, is dit een liquide instrument?...), > de kenmerken van de plaatsen van uitvoering waar dit order kan geplaatst worden. Voor niet-professionele cliënten wordt het beste resultaat in de eerste plaats bepaald door de totale tegenprestatie die de prijs (zo laag mogelijk) van het financiële instrument en alle uitvoeringskosten (zo weinig mogelijk) omvat. De uitvoeringskosten omvatten alle uitgaven die ten laste komen van de cliënt en rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het order, met inbegrip van > de kosten eigen aan de plaats van uitvoering, > de clearing- en afhandelingskosten, > alle andere vergoedingen betaald aan externe tussenpersonen die bij de uitvoering van het order betrokken waren, > alle heffingen. Voor professionele cliënten zijn de prijs en de kosten over het geheel genomen van minder groot belang bij het bepalen van het best mogelijke resultaat. Zowel voor niet-professionele cliënten als voor professionele cliënten, kan in bepaalde omstandigheden, de prioriteit of een zwaarder gewicht worden gegeven aan andere relevante factoren, die belangrijker zijn voor de uitvoering van orders. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer de omvang van een order groter is dan wat standaard is op de markt of wanneer het gaat om een order in illiquide financiële instrumenten. Delta Lloyd Bank is gemachtigd om orders uit te voeren volgens haar eigen oordeel, rekening houdend met andere factoren (snelheid van uitvoering op de markt, waarschijnlijkheid van uitvoering en afhandeling, het vermogen van de plaats van uitvoering om complexe orders te beheren...) die zij essentieel acht voor het beste belang van haar cliënten.

4 3.3. Specifieke instructies van de cliënt Wanneer de cliënt specifieke instructies geeft in verband met de uitvoering van het order, voert Delta Lloyd Bank het order volgens deze instructies uit. Opgelet: in dit geval kan Delta Lloyd Bank belet worden de door haar vastgestelde en in haar uitvoeringsbeleid opgenomen maatregelen te nemen om bij de uitvoering van de desbetreffende orders het best mogelijke resultaat te behalen voor de elementen waarvoor deze instructies gelden (Execution only) Plaatsen van uitvoering Onder plaatsen van uitvoering wordt verstaan gereglementeerde markten, multilaterale handelsfaciliteiten (MTF - Multilateral Trading Facilities) én beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling, marketmakers, andere liquiditeitsverschaffers of iedere entiteit die in een derde land een soortgelijke taak verricht. Al deze plaatsen van uitvoering worden regelmatig geëvalueerd op basis van de volgende criteria: transparantie en werkingswijze van de markt, liquiditeit van de markt, efficiëntie van het technisch platform, kosten voor toetreding en toegang, uitvoeringskosten, verrekeningskosten, afhandelings- en leveringskosten. Hier vindt u een overzicht van de plaatsen van uitvoering waarop Delta Lloyd Bank een aanzienlijk beroep doet om haar verplichting na te komen om alle redelijke maatregelen te nemen teneinde bij de uitvoering van orders (met betrekking tot genoteerde aandelen) van haar cliënten steeds het best mogelijke resultaat te behalen. Deze lijst is niet exhaustief en kan door Delta Lloyd Bank op elk moment aanpast worden naargelang de marktomstandigheden. Ook onze tussenpersonen aan wie wij uw orders doorgeven voor uitvoering, houden zich aan de lijst van plaatsen van uitvoering. Voor sommige financiële instrumenten kan de keuze van de plaats van uitvoering zich beperken tot één plaats. Dat is met name het geval voor aandelen die wegens hun aard genoteerd of verhandeld worden op één gereglementeerde markt. Omdat in dat geval een prijsvergelijking onmogelijk is, is het moment van uitvoering de enige variabele voor de vaststelling van de prijzen Verplichtingen inzake ontvangst en overdracht Wanneer Delta Lloyd Bank orders van cliënten ontvangt, verbindt zij zich ertoe om alle redelijke maatregelen te treffen om het best mogelijke resultaat te bereiken door bij het doorgeven aan of plaatsen van de orders bij financiële tussenpersonen het selectiebeleid van de bank te volgen. Dit beleid voor de selectie van financiële tussenpersonen waardoor toegang verkregen wordt tot de plaatsen van uitvoering houdt rekening met de volgende elementen: > de geselecteerde entiteiten troffen schikkingen inzake de uitvoering van orders die de bank in staat stellen zich te houden aan de verplichtingen van best execution, > de entiteiten die de orders uitvoeren hanteren een hoog kwaliteitsniveau voor de uitvoering van de door de bank doorgegeven orders, > de overeenkomst met de financiële tussenpersonen bepaalt dat zij zelf onderworpen zijn aan verplichtingen inzake best execution. De selectie wordt regelmatig geëvalueerd. Hieronder vindt u de lijst van de belangrijkste tussenpersonen belast met de uitvoering (doorgeven en uitvoeren van de orders én custody): > de Nationale Bank van België voor OLO s, > Euroclear voor euro-obligaties en custody voor gestructureerde producten gecommercialiseerd door Delta Lloyd Bank (waarvan de orders worden doorgegeven en uitgevoerd door Société Générale), > KBC Securities voor aandelen en obligaties, > BNP Paribas Securities Services voor fondsen van derden, > de Banque de Luxembourg voor de fondsen van Delta Lloyd Groep. Voor Belgische kasbons en Belgische fondsen zijn de tussenpersonen de uitgevende banken.

5 4. Optimale uitvoering per klasse van financiële instrumenten Voor elke klasse van financiële instrumenten vermeldt het orderuitvoeringsbeleid de informatie over de plaatsen van uitvoering gebruikt door de financiële tussenpersonen geselecteerd door Delta Lloyd Bank, alsook de factoren die een invloed hebben op de keuze van de plaats van uitvoering. Bij wijze van uitzondering kan de bank beslissen om samen te werken met een andere tussenpersoon, natuurlijk met de garantie van optimale uitvoering Aandelen, aandelencertificaten, rechten Orders voor instrumenten die verhandeld mogen worden op een gereglementeerde markt of SMN worden meestal op de thuismarkt geplaatst (omdat deze over het algemeen het best mogelijke resultaat biedt wat prijs en kosten betreft), behalve in geval van onvoldoende liquiditeit. Deze orders kunnen ook doorgegeven worden op een andere gereglementeerde markt of SMN op voorwaarde dat de uitvoering over het algemeen het beste resultaat biedt wat betreft prijs en kosten. De thuismarkt is in principe de gereglementeerde markt waarop het instrument de eerste keer mag verhandeld worden. Wanneer de thuismarkt niet tot het aanbod van Delta Lloyd Bank behoort, of wanneer het betreffende instrument niet genoteerd staat op de thuismarkt, wordt voor een andere gereglementeerde markt of SMN gekozen Obligaties, geldmarktinstrumenten Delta Lloyd Bank voert orders voor geldmarktinstrumenten (depositocertificaten, commercial papers en schatkistpapier) en obligaties (staatsobligaties, bedrijfsobligaties en gestructureerde producten waaronder de producten van Société Générale en Codeis verdeeld door Delta Lloyd Bank) uit de hand uit (OTC of Over The Counter, namelijk buiten een gereglementeerde markt of SMN), wegens de beperkte liquiditeit van deze markten. De bepalende elementen voor de prijs en de kosten blijven van toepassing Deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging (ICB s) Delta Lloyd Bank geeft de orders door aan de betreffende transfer agent. Dit is een garantie voor een prijs die de economische waarde van de belegging weerspiegelt en voor de laagste kosten. Voor iedere ICB wordt een cut-off time (uiterste uur voor aanvaarding van de orders) vastgelegd op basis van de cut-off time vermeld in het prospectus en van de technische mogelijkheden voor de plaatsing van het order bij de broker vóór deze officiële cut-off time. De orders ontvangen ná de cut-off time worden beschouwd als ontvangen op de volgende handelsdag van de deelbewijzen van de betreffende ICB Marktzaalproducten, genoteerde afgeleide producten Onder marktzaalproducten wordt verstaan opties, futures, swaps, termijncontracten en combinaties van deze instrumenten die betrekking hebben op effecten, deviezen, rente- of rendementstarieven, financiële indexen en grondstoffen en niet op een gereglementeerde markt of SMN genoteerd zijn. Transacties in contanten (spot), deposito s en kredieten vallen niet onder de toepassing van MiFID. Genoteerde afgeleide producten - hoofdzakelijk opties en futures - zijn momenteel niet vervangbaar en zijn onderworpen aan verschillende regels en reglementeringen. Delta Lloyd Bank verdeelt geen marktzaalproducten en genoteerde afgeleide producten meer Kasbons Kasbons uitgegeven door andere Belgische financiële instellingen worden bewaard door de emittent die instaat voor de uitvoering van deze orders en de custodydiensten in verband met deze effecten. Delta Lloyd Bank laat de inschrijving op kasbons van derden niet toe.

6 5. Andere aspecten van onze verbintenis inzake de uitvoering van orders Wij verbinden ons ertoe om uw orders snel uit te voeren in de volgorde dat ze binnengekomen zijn, tenzij de aard van het order of de voorwaarden die gelden op de markt dit onmogelijk maken of tenzij het in het belang van de cliënt is om anders te handelen. Wij verbinden ons ertoe u meer details over uw transacties te geven, met name via uw rekeninguittreksel: ISINcode, naam van het financiële instrument, transactietype (aankoop/verkoop), plaats, datum en uur van uitvoering, aantal deelbewijzen en hun koers. Delta Lloyd Bank, haar werknemers en al haar tussenpersonen zullen zich voor de selectie van producten nooit laten beïnvloeden door financiële stimulansen of door enig ander voordeel. De basis voor de selectie is altijd het rendement van het product en de selectie wordt altijd uitgevoerd met het belang van de cliënt voor ogen. 6. Specifiek brokers Voor aandelen en obligaties werkt Delta Lloyd Bank samen met een selectie van brokers verschillend van haar globale broker en custodian KBC Securities, maar enkel voor haar institutionele cliënten in discretionair beheer. Deze selectie wordt halfjaarlijks geëvalueerd. De lijsten van brokers uitsluitend bestemd voor institutionele cliënten in discretionair beheer voor aandelen en obligaties vindt u in de bijlagen. 7. Evaluatie en herziening van het Best Execution-beleid Delta Lloyd Bank ziet toe op de doeltreffendheid van haar regels en beleid voor de uitvoering van orders om eventuele tekortkomingen te achterhalen en recht te zetten. Delta Lloyd Bank evalueert jaarlijks haar uitvoeringsbeleid en haar regelingen in verband met de uitvoering van orders. Zij houdt daarbij rekening met de in aanmerking genomen criteria en de evolutie van de markten. Een dergelijke evaluatie wordt ook verricht telkens zich een wezenlijke verandering voordoet in de mogelijkheden van de bank om steeds het best mogelijke resultaat te behalen bij de uitvoering van orders van haar cliënten op de plaatsen van uitvoering die in haar uitvoeringsbeleid zijn opgenomen. De laatste versie van het document Informatie in verband met het orderuitvoeringsbeleid van Delta Lloyd Bank is beschikbaar in alle bankkantoren en op Aanvullende informatie over ons orderuitvoeringsbeleid is op eenvoudig verzoek te verkrijgen.

HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN

HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN INFORMATION ON THE ORDER EXECUTION POLICY OF KBC SECURITIES FOR PROFESSIONAL CLIENTS 1. Doel van best execution

Nadere informatie

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale Inleiding De door de Europese Commissie in 1999 uitgewerkte Lissabon Agenda formuleert de ambitieuze doelstelling om tegen 2010 de Europese Unie

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

MiFID. MiFID, de harmonisering van de financiële en kapitaalmarkten. tijd nemen om te bouwen

MiFID. MiFID, de harmonisering van de financiële en kapitaalmarkten. tijd nemen om te bouwen MiFID ifid MiFID, de harmonisering van de financiële en kapitaalmarkten tijd nemen om te bouwen MiFID of Markets in Financial Instruments Directive is een geheel van Europese rechtsregels die onder andere

Nadere informatie

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS)

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 1 OVEREENGEKOMEN TERMINOLOGIE In de tekst van dit beleid voor het doorgeven en uitvoeren

Nadere informatie

BELEID INZAKE BESTE UITVOERING

BELEID INZAKE BESTE UITVOERING BELEID INZAKE BESTE UITVOERING BELEID INZAKE BESTE UITVOERING Voor een beter begrip van het onderhavige document worden de termen «wij» of «Indosuez Europe gebruikt om te verwijzen naar CA Indosuez Wealth

Nadere informatie

Orderverwerkingsbeleid

Orderverwerkingsbeleid Orderverwerkingsbeleid Inleiding Orderverwerking/ relevante factoren 1. Voor Van Lanschot bij het aanduiden van een tussenpersoon 2. Voor de tussenpersoon bij het uitvoeren van een order Orderverwerking/

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid 1 DOELSTELLING... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 FACTOREN WAARMEE REKENING WORDT GEHOUDEN BIJ OPTIMALE UITVOERING... 2 4 TUSSENPERSONEN EN PLAATSEN VAN UITVOERING... 3 5 SAMENVOEGING

Nadere informatie

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID)

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EEN BETERE BESCHERMING VAN DE BELEGGER INHOUD MEER TRANSPARANTIE VOOR BELEGGINGSDIENSTEN 3 DE VOORNAAMSTE THEMA S 4 VOORDELEN

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V.

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Datum: 1 juli 2013 Versie 1.1 1. Inleiding Het Orderuitvoeringsbeleid zoals opgesteld door Clavis heeft betrekking op een beperkt deel van haar dienstverlening

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Algemeen Op grond van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) is BNG Vermogensbeheer B.V. (BNG Vermogensbeheer) verplicht om een beleid op te stellen waarin tot uitdrukking komt

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid (Beleid van optimale uitvoering) Versie november 2014

Orderuitvoeringsbeleid (Beleid van optimale uitvoering) Versie november 2014 Orderuitvoeringsbeleid (Beleid van optimale uitvoering) Versie november 2014 Dit Beleid is van toepassing op en verplichte lectuur voor alle personen die met CapitalatWork NV en CapitalatWork Foyer Group

Nadere informatie

ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN

ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN 1. Inwerkingtreding Dit orderuitvoeringsbeleid voor de verrichtingen op financiële instrumenten werd bijgewerkt op 31/12/2009. Het

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT OVER HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES NV VOOR RETAIL KLANTEN

INFORMATIEDOCUMENT OVER HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES NV VOOR RETAIL KLANTEN INFORMATIEDOCUMENT OVER HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES NV VOOR RETAIL KLANTEN BEPALINGEN GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE ORDERS IN FINANCIELE INSTRUMENTEN 1. Kadering 1.1. Doel van dit document

Nadere informatie

MiFID Een betere bescherming van uw vermogen

MiFID Een betere bescherming van uw vermogen MiFID Een betere bescherming van uw vermogen Inhoud MiFID, een betere bescherming van beleggers op Europees niveau............... 4 De verplichtingen van BIL tegenover haar cliënten-beleggers... 6 Classificatie

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Januari 2015

Orderuitvoeringsbeleid Januari 2015 Januari 2015 Versie 3.0 Extern 1 van 8 Versiebeheer Wijzigingsgeschiedenis Datum Auteur Versie Omschrijving 02-08-2013 G. van Gameren 2.0 Definitief 30-01-2014 V. Albayrak 2.1 Enkele wijzigingen doorgevoerd

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Fortuneo Bank

Orderuitvoeringsbeleid Fortuneo Bank Orderuitvoeringsbeleid Fortuneo Bank Artikel 1 Voorwerp Fortuneo Bank, bijkantoor van Fortuneo V, met maatschappelijke zetel in Parijs, Place de Pyramide 5, 92088 Paris La Défense (hierna de Bank ), biedt

Nadere informatie

MiFID Uitvoeringsbeleid

MiFID Uitvoeringsbeleid Beursvennootschap BOCKLANDT BVBA H.R. 47879 Onze Lieve Vrouwstraat 2 bus 1 9100 Sint-Niklaas Tel 03/760.09.70 Fax 03/760.09.79 MiFID Uitvoeringsbeleid = BELEID VAN OPTIMALE UITVOERING VOOR TRANSACTIES

Nadere informatie

CORPORATE MIFID: EEN BESCHERMING VOOR ELKE BELEGGER

CORPORATE MIFID: EEN BESCHERMING VOOR ELKE BELEGGER CORPORATE MIFID: EEN BESCHERMING VOOR ELKE BELEGGER 2 MIFID De richtlijn betreffende de markten in financiële instrumenten (MiFID Markets in Financial Instruments Directive), goedgekeurd op 21 april 2004,

Nadere informatie

Bijlage 2 bij de mededeling NBB_2015_08

Bijlage 2 bij de mededeling NBB_2015_08 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Brussel, 10 februari 201 Bijlage 2 bij de mededeling NBB_201_08 Standaardformulier

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING... 2 2. TOEPASSINGSGEBIED... 2 3. FACTOREN WAARMEE REKENING WORDT GEHOUDEN BIJ OPTIMALE UITVOERING... 2 4. TUSSENPERSONEN EN PLAATSEN VAN UITVOERING...

Nadere informatie

Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank

Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank 1. Situering van het orderuitvoeringsbeleid... 2 2. Aanpak van optimale uitvoering... 2 2.1. Uitvoeringsfactoren... 2 2.2. Plaatsen van uitvoering... 2 2.3. Orderuitvoering...

Nadere informatie

Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08

Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Brussel, 10 februari 2015 Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08

Nadere informatie

Orderverwerkingsbeleid

Orderverwerkingsbeleid Orderverwerkingsbeleid Inleiding Relevante factoren bij het uitvoeren van een order Werkwijze van Van Lanschot bij orderverwerking 1. Algemeen 2. Orders m.b.t. beleggingsfondsen van derden 3. Profielfondsen

Nadere informatie

Optimaal Orderuitvoeringsbeleid ("OUB")

Optimaal Orderuitvoeringsbeleid (OUB) Bijlage 1 bij het BRVI Optimaal Orderuitvoeringsbeleid ("OUB") 1/7 Inhoudstafel 1. Toepassingsgebied en beschikbaarheid 2. Definities 3. Verrichtingen 4. Opbrengst van een verkoop 5. Optimale uitvoering

Nadere informatie

ORDERUITVOERINGSBELEID VAN BPOST BANK

ORDERUITVOERINGSBELEID VAN BPOST BANK ORDERUITVOERINGSBELEID VAN BPOST BANK bpost bank N.V. is een kredietinstelling die verschillende beleggingsdiensten aanbiedt, waaronder het uitvoeren van orders of het ter uitvoering doorgeven van orders

Nadere informatie

Wat is MiFID? Doelstellingen?

Wat is MiFID? Doelstellingen? 2 Voor een betere bescherming van de belegger Wat is MiFID? Doelstellingen? De Lissabon Agenda, in het leven geroepen door de Europese Commissie in 2000, bevat de ambitieuze doelstelling om tegen 2010

Nadere informatie

Europese Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten: MiFID

Europese Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten: MiFID Europese Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten: MiFID 1. Wat is MiFID? De Lissabon Agenda, in het leven geroepen door de Europese Commissie in 2000, bevat de ambitieuze doelstelling

Nadere informatie

Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering

Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering Introductie Hof Hoorneman Bankiers NV (hierna: Hof Hoorneman) heeft een wettelijke verplichting bij het uitvoeren van cliëntorders of het versturen

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid 2013 Staalbankiers

Orderuitvoeringsbeleid 2013 Staalbankiers Orderuitvoeringsbeleid 2013 Staalbankiers Datum 15-1-2013 1 Regio Noord-Holland Regio Noordoost Regio Zuid Prinsen Bolwerk 1 Eekwal 3 Parklaan 66 2011 MA Haarlem 8011 LA Zwolle 5611 CW Eindhoven Tel: 023

Nadere informatie

De MiFID en haar implementatie in de Nederlandse wetgeving

De MiFID en haar implementatie in de Nederlandse wetgeving Dit artikel uit is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd schap eming De MiFID en haar implementatie in de Nederlandse wetgeving Inleiding De richtlijn markten voor financiële instrumenten

Nadere informatie

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen De nieuwe Europese regels voor de financiële markten en beleggen verbeteren de bescherming van beleggers en maken de financiële markten transparanter. Dat is het doel

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium Euronext Rule Book BOOK II: SPECIFIEKE REGELS VOOR EURONEXT BRUSSELS UITGIFTEDATUM: 27 FEBRUARI 2017 DATUM VAN INWERKINGTREDING: 06 MAART 2017 Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat

Nadere informatie

MiFID voor kredietinstellingen Een introductie

MiFID voor kredietinstellingen Een introductie MiFID voor kredietinstellingen Een introductie NVB MiFID conferentie 24 november 2006 Els Deerenberg Agenda Doel MiFID Regels voor kredietinstellingen - organisatie - cliëntenclassificatie - gedragsregels

Nadere informatie

Te stellen vragen bij het opzetten van een crowdfundingproject

Te stellen vragen bij het opzetten van een crowdfundingproject FSMA_2012_15-1 dd. 12/07/2012 Te stellen vragen bij het opzetten van een crowdfundingproject Indien u promotor bent van een crowdfundingproject, dient u na te gaan of een aantal financiële reglementeringen

Nadere informatie

FSMA_2017_11-1 dd. 18/07/2017

FSMA_2017_11-1 dd. 18/07/2017 FSMA_2017_11-1 dd. 18/07/2017 Deze mededeling is van toepassing op de volgende ondernemingen (hierna gereglementeerde ondernemingen ): - de kredietinstellingen naar Belgisch recht indien zij beleggingsdiensten

Nadere informatie

BELEID VAN OPTIMALE UITVOERING VOOR TRANSACTIES IN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BELEID VAN OPTIMALE UITVOERING VOOR TRANSACTIES IN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Naamloze vennootschap Kredietgever Erkenningsnummer: 937 Verzekeringsmakelaar Fsma nr.: 011671A Burgstraat 170-9000 Gent Tel.: 09 224 73 11 Fax: 09 223 34 72 BTW BE 0400.028.394 RPR Gent www.europabank.be

Nadere informatie

Juni 2015. Informatie over het orderuitvoeringsbeleid van Kempen Capital Management

Juni 2015. Informatie over het orderuitvoeringsbeleid van Kempen Capital Management Juni 2015 Informatie over het orderuitvoeringsbeleid van Kempen Capital Management 1 Introductie 2 In dit beleid is beschreven hoe KCM voor haar cliënten op consistente wijze het best mogelijke resultaat

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Fondsenplatform

Orderuitvoeringsbeleid Fondsenplatform Orderuitvoeringsbeleid Fondsenplatform Fondsenplatform neemt alle redelijke maatregelen om het beste resultaat voor haar klanten te behalen. Daarbij volgt Fondsenplatform haar orderuitvoeringsbeleid. In

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 4, vierde lid, van het Besluit marktmisbruik Wft;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 4, vierde lid, van het Besluit marktmisbruik Wft; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8349 12 mei 2011 Regeling van de Minister van Financiën van 4 mei 2011, nr. FM/2011/8728M, tot aanwijzing van categorieën,

Nadere informatie

Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen

Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Aard van de waarden A. REGLEMENTAIRE ACTIVA 3 Code Boekwaarde 1 Affectatiewaarde 2 EURO EURO 1. Obligaties en andere schuldinstrumenten

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL Om de coherentie na te gaan tussen de transacties in financiële instrumenten die u invoert via de bank en uw beleggersprofiel, heeft de bank de verplichting informatie te verzamelen

Nadere informatie

Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank

Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank 1. Situering van het orderuitvoeringsbeleid... 2 2. Aanpak van optimale uitvoering... 2 2.1 Uitvoeringsfactoren... 2 2.2 Plaatsen van uitvoering... 2 2.3 Orderuitvoering...

Nadere informatie

Beleid inzake de optimale uitvoering van orders in financiële instrumenten

Beleid inzake de optimale uitvoering van orders in financiële instrumenten Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Beleid inzake de optimale uitvoering van orders in financiële instrumenten Januari 2018 Inhoud

Nadere informatie

Informatie voor Cliënten over het Orderuitvoeringsbeleid van BNP Paribas Fortis

Informatie voor Cliënten over het Orderuitvoeringsbeleid van BNP Paribas Fortis Informatie voor Cliënten over het Orderuitvoeringsbeleid van BNP Paribas Fortis December 2010 Inhoud 1. Voorwaarden voor orderuitvoering 4 2. Toepassing 4 3. De uitvoeringsverplichting 4 4. De ontvangst

Nadere informatie

Beleid van optimale uitvoering voor transacties in financiële instrumenten

Beleid van optimale uitvoering voor transacties in financiële instrumenten Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Beleid van optimale uitvoering voor transacties in financiële instrumenten Hoofdstuk I: algemeen

Nadere informatie

De richtlijn is sinds 1 november 2007 van kracht binnen alle landen van de Europese Unie en in Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein.

De richtlijn is sinds 1 november 2007 van kracht binnen alle landen van de Europese Unie en in Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein. 1. Wat is MiFID? 2. Orderuitvoeringsbeleid 3. Beleid op het gebied van belangenconflicten 4. Aard en risico s van de financiële instrumenten 5. Kosten en tarieven 6. Bijkomende informatie 7. Hoe worden

Nadere informatie

MIFID EEN VERHOOGDE BESCHERMING OP EUROPEES NIVEAU VOOR ELKE BELEGGER

MIFID EEN VERHOOGDE BESCHERMING OP EUROPEES NIVEAU VOOR ELKE BELEGGER MIFID EEN VERHOOGDE BESCHERMING OP EUROPEES NIVEAU VOOR ELKE BELEGGER 2 MIFID De richtlijn betreffende de markten in financiële instrumenten (MiFID Markets in Financial Instruments Directive), goedgekeurd

Nadere informatie

DE MINISTER VAN FINANCIËN; BESLUIT:

DE MINISTER VAN FINANCIËN; BESLUIT: Ministeriële regeling Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl Inlichtingen Staatscourant nr. 51 Datum 5 maart 2009 Betreft Wijziging Vrijstellingsregeling Wft Uw

Nadere informatie

AssurMiFID Twin Peaks 2

AssurMiFID Twin Peaks 2 AssurMiFID Twin Peaks 2 BZB-Congres Van een distributiemodel naar een succesvol servicemodel Twin Peaks 2: een half jaar later Jean-Paul Servais Voorzitter van de FSMA Europese agenda inzake vergoedingen

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Inhoud Inleiding 3 1. Orderuitvoeringsbeleid 4 2. Toepassingsgebied 4 3. Plaatsen van uitvoering 4 4. Criteria om de plaats van uitvoering te bepalen 4 5. Wijze van uitvoering 5

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

Rentederivaten ter dekking van aan kmo s verleende kredieten met variabele rentevoet

Rentederivaten ter dekking van aan kmo s verleende kredieten met variabele rentevoet Rentederivaten ter dekking van aan kmo s verleende kredieten met variabele rentevoet FINANCIALSERVICESANDMARKETSAUTHORITY AUTORITEITVOORFINANCIËLEDIENSTENENMARKTEN 1 AUTORITÉDESSERVICESETMARCHÉSFINANCIERS

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Samenvattend onderzoeksverslag Best Execution

Samenvattend onderzoeksverslag Best Execution Samenvattend onderzoeksverslag Best Execution Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders

Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders 1..Inleiding 1.1.. Wat is het doel van dit beleid? In dit beleid leest u de werkwijze en regels die de bank gebruikt als de bank orders voor u uitvoert. In

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return BENAMING, OBJECTIEF, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Generali - N1 Stable Return (het "Fonds")

Nadere informatie

Circulaire FSMA_2012_12 dd. 20/06/2012

Circulaire FSMA_2012_12 dd. 20/06/2012 %4:.=5,4:0 Circulaire FSMA_2012_12 dd. 20/06/2012 *($ )4.3

Nadere informatie

Bijlage Circulaire. Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen

Bijlage Circulaire. Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Bijlage Circulaire FSMA_2016_01-3 dd. 26/01/2016 Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Toepassingsveld: Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 3.1. Gedetailleerde

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld PPB-2007-4-CPB-2 BIJLAGE II : OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING INZAKE HET BIJHOUDEN VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld 1 Erkenning voor het bijhouden

Nadere informatie

Mededeling aan de ondernemingen die nietconventionele financiële producten (van het type CFD s, binaire opties, ) online commercialiseren

Mededeling aan de ondernemingen die nietconventionele financiële producten (van het type CFD s, binaire opties, ) online commercialiseren Mededeling FSMA_2014_05 dd. 25/07/2014 Mededeling aan de ondernemingen die nietconventionele financiële producten (van het type CFD s, binaire opties, ) online commercialiseren Toepassingsgebied: Deze

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid

Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Dit Orderuitvoeringsbeleid maakt deel uit van de klantenovereenkomsten, als uiteengezet in de gebruikersovereenkomst. 1. ZAKEN VOEREN 1.1. In

Nadere informatie

Werkprogramma statistieken (ISA 800)

Werkprogramma statistieken (ISA 800) Bijlage 2 Circulaire _2011_06-2 dd. 14 februari 2011 Werkprogramma statistieken (ISA 800) Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR CLIËNTEN OVER HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN BNP Paribas Fortis SPECIALISTEN IN DIENST VAN UW AMBITIE

INFORMATIE VOOR CLIËNTEN OVER HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN BNP Paribas Fortis SPECIALISTEN IN DIENST VAN UW AMBITIE INFORMATIE VOOR CLIËNTEN OVER HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN BNP Paribas Fortis SPECIALISTEN IN DIENST VAN UW AMBITIE Inhoud 1. Voorwaarden voor orderuitvoering 3 2. Toepassing 3 3. De uitvoeringsverplichting

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET. Artikel I De Wet op het financieel toezicht wordt als volgt gewijzigd:

VOORSTEL VAN WET. Artikel I De Wet op het financieel toezicht wordt als volgt gewijzigd: WET VAN NR Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn markten voor financiële instrumenten (Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten)

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V.

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. WET- EN REGELGEVING en overige informatie op het gebied van EFFECTENDIENSTVERLENING Gebruikte afkortingen

Nadere informatie

DE BESCHERMING VAN DE BELEGGER

DE BESCHERMING VAN DE BELEGGER Zorgvuldig te bewaren DE BESCHERMING VAN DE BELEGGER MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS DIRECTIVE (MiFID) 2 INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 2. Uw beleggingsprofiel en uw beleggingsuniversum 3. Concreet: hoe antwoorden?

Nadere informatie

Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst

Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst Deze toelichting is opgesteld door De Brauw Blackstone Westbroek N.V. in samenspraak met DUFAS. Het geeft een toelichting bij het model fiduciair beheerovereenkomst

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Mededeling van de Commissie. van 16.12.2014

Mededeling van de Commissie. van 16.12.2014 EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 16.12.2014 C(2014) 9950 final Mededeling van de Commissie van 16.12.2014 Richtsnoerennota van de Commissie over de tenuitvoerlegging van een aantal bepalingen van Verordening

Nadere informatie

Richtsnoeren. Afstemming van handelsonderbrekers en publicatie van handelsonderbrekingen volgens MiFID II 27/06/2017 ESMA NL

Richtsnoeren. Afstemming van handelsonderbrekers en publicatie van handelsonderbrekingen volgens MiFID II 27/06/2017 ESMA NL Richtsnoeren Afstemming van handelsonderbrekers en publicatie van handelsonderbrekingen volgens MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 NL Inhoudsopgave 1 Toepassingsgebied... 3 2 Definities... 4 3 Doel...

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN BEHEER MET DIRECTE BELEGGINGEN EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN De beheersformule met individuele effecten wordt aangeboden voor portefeuilles van meer dan twee miljoen euro. Het vermogen wordt

Nadere informatie

Beleggingsadviseur Informatievoorziening

Beleggingsadviseur Informatievoorziening Beleggingsadviseur Informatievoorziening Beschrijving De Global Office Bank probeert zijn cliënten zo goed mogelijk van informatie te voorzien. De bank hanteert daarbij de regels zoals opgenomen in de

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Prof Services

Orderuitvoeringsbeleid Prof Services Orderuitvoeringsbeleid Prof Services Algemeen De Wet financieel toezicht [WFT] verplicht BinckBank om haar cliënten inzicht te geven in haar orderuitvoeringsbeleid per 1 november 2007. Het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

Activa die als tegenwaarde dienen van de solvabiliteitsmarge

Activa die als tegenwaarde dienen van de solvabiliteitsmarge Bijlage Circulaire FSMA_2016_01-1 dd. 26/01/2016 Activa die als tegenwaarde dienen van de solvabiliteitsmarge Toepassingsveld: Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening Aard van de waarden A. REGLEMENTAIRE

Nadere informatie

Vragenlijst kennis & ervaring voor niet-particuliere beleggers

Vragenlijst kennis & ervaring voor niet-particuliere beleggers Triodos Bank nv Belgisch bijkantoor Hoogstraat 139/3 1000 Brussel Tel. +32 (0)2 548 28 28 www.triodos.be Btw BE 0450.507.887 RPR Brussel Maatschappelijke zetel: Zeist, Nederland Vragenlijst kennis & ervaring

Nadere informatie

Crowdfunding in België - een stand van zaken

Crowdfunding in België - een stand van zaken Crowdfunding in België - een stand van zaken Inleiding Crowdfunding wordt steeds vaker gebruikt als alternatieve vorm van financiering, waarbij vooral startende ondernemingen, die normaal moeilijker toegang

Nadere informatie

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen 1 januari 2015 Orders Euronext... 2 Buitenlandse beurs... 3 Euro-obligaties... 4 KBC-Beleggingsfondsen... 4 KBC-Beleggingsproducten uitgegeven door KBC

Nadere informatie

RJ-Uiting : Wijzigingen in Richtlijn 615 Beleggingsentiteiten

RJ-Uiting : Wijzigingen in Richtlijn 615 Beleggingsentiteiten RJ-Uiting 2017-6: Wijzigingen in Richtlijn 615 Beleggingsentiteiten Algemeen RJ-Uiting 2017-6: Richtlijn 615 Beleggingsentiteiten bevat de wijzigingen in hoofdstuk 615 Beleggingsentiteiten. Achtergrond

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 31 086 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn markten voor financiële instrumenten (Wet implementatie

Nadere informatie

Dexia Banque Internationale à Luxembourg S. A. RCS Luxembourg B-6307 69, route d Esch, L-2953 Luxembourg Tel. +352 4590 6699

Dexia Banque Internationale à Luxembourg S. A. RCS Luxembourg B-6307 69, route d Esch, L-2953 Luxembourg Tel. +352 4590 6699 DM02163 - NL - 09 / 09 NL Directe toegang tot de financiële markten en financiële informatie Dexia Private Banking stelt Dexia Direct Private voor aan cliënten die zelf over het beheer van hun vermogen

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali R Valor F

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali R Valor F Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali R Valor F Beleggingsobjectief van het Fonds Het interne fonds.generali R Valor F (het "Fonds") heeft de bedoeling om een rendement te genereren dat in

Nadere informatie

MiFID II- een overzicht

MiFID II- een overzicht Agenda 1. Inleiding MiFID II 2. MiFID II en de AFM 3. Onderwerpen toegelicht 4. Vragen 1. Inleiding MiFID II - achtergrond De MiFID staat voor de Markets in Financial Instruments Directive. Doel: bevorderen

Nadere informatie

Reglement Transacties Financiële Instrumenten KBC Bank NV

Reglement Transacties Financiële Instrumenten KBC Bank NV Reglement Transacties Financiële Instrumenten KBC Bank NV Zetel van de vennootschap: Havenlaan 2, 1080 Brussel, België Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0462.920.226 BTW-nummer BE

Nadere informatie

Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt

Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt Beschrijving Met de invoering van de MiFID veranderen ook de eisen die aan financiële instellingen worden gesteld. Instellingen moeten aan deze eisen voldoen

Nadere informatie

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten MiFID Belangenconflicten beleid Versie 18/08/2014 - Deze versie annuleert en vervangt alle vorige versies 1. Inleiding Conform de Europese reglementering (Markets in Financial Instruments Directive, hierna

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie