Colofon. Datum van uitgave: 19 juni Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Datum van uitgave: 19 juni Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout"

Transcriptie

1

2 Colofon Datum van uitgave: 19 juni 2012 Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout Copyright 2012 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

3 Inhoud 1 Inleiding Huidige situatie Algemeen Bodem Grondwater Doorlatendheid bodem Oppervlaktewater Hemelwater en vuilwaterafvoer Beleid Randvoorwaarden waterbeheerder Waterschap Roer en Overmaas Gemeente Eijsden Margraten Toekomstige situatie Waterkwaliteit Waterkwantiteit Oppervlakkige afstroming hemelwater plangebied De waterparagraaf Bijlagen Bijlage 1 Resultaten infiltratieonderzoek Bijlage 2 Ligging riolering Bijlage 3 Schetsontwerp blz. blad 1 van 14

4 1 Inleiding Het voornemen is om het sportpark gelegen aan De Gelimment in Mheer uit te breiden met 2 nieuwe voetbalvelden (gras), een nieuwe kantine, extra kleedlokalen en extra parkeerplaatsen. De voorgenomen ontwikkeling past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Om de ontwikkeling van de locatie mogelijk te maken wordt het bestemmingsplan gewijzigd. Onderdeel van de procedure is het doorlopen van een watertoets en het opstellen van een waterparagraaf voor in het bestemmingsplan. In de waterparagraaf (hoofdstuk 6) wordt de huidige en toekomstige situatie beschreven. Voor de toekomstige situatie wordt beschreven welke maatregelen genomen moeten worden ten aanzien van het watersysteem om te voldoen aan het lokale, regionale en landelijke waterbeleid. blad 2 van 14

5 2 Huidige situatie 2.1 Algemeen Het plangebied betreft het bestaande sportpark van de Mheerder Boys en omgeving in Mheer en ligt aan De Gelimment (gemeente Eijsden Margraten). In de huidige situatie bestaat het sportpark uit een sportveld, klein oefenveld, club en kleedkameraccomodaties (minimaal) en een eigen parkeervoorziening. Het verhard oppervlak van de bebouwing en parkeerplaatsen bedraagt circa m 2. Op onderstaande luchtfoto (figuur 1) is de globale ligging van het plangebied te zien. Figuur 1 Luchtfoto met globale ligging plangebied sportpark te Mheer (bron: globespotter) 2.2 Bodem Maaiveldhoogte Het maaiveld in het plangebied varieert van circa NAP +165 m in het noordwesten tot circa NAP m in het noordoosten en NAP +173 m in het zuiden. Het plangebied loopt af van het zuidoosten richting het noordenwesten. Boringen Dino loket In het Dino loket van TNO zijn verschillende grondboringen gevonden in de omgeving van het plangebied gevonden. De boringen geven inzicht in de bodemopbouw tot circa 10,5 m mv. Op basis van de boringen blijkt dat de eerste 4 meter beneden maaiveld voornamelijk uit leem bestaat, vervolgens bestaat de bodem van 4 m tot 9,5 m beneden maaiveld uit grof zand en grind. Van 9,5 m tot de maximaal geboorde diepte van 10,5 m beneden maaiveld bestaat de bodem uit leem. blad 3 van 14

6 Regionale bodemopbouw De regionale bodemopbouw en de geohydrologische situatie in het gebied van de onderzoekslocatie zijn met behulp van het DInoLoket (REGIS II.1) en de Grondwaterkaart van Nederland, kaartbladen 61 en 62W, TNO, 1985 in beeld gebracht. De regionale bodemopbouw en geohydrologische situatie worden in tabel 1 samengevat. Tabel 1 Regionale bodemopbouw en geohydrologische situatie diepte (m mv) Formatie naam Formatie opbouw Geohydrologische situatie 0 5 m Boxtel lössleem matig doorlatende deklaag 5 10 m Beegden zanden, grinden en kleien 1e watervoerende pakket m Gulpen, Maastricht en Houthem kalksteen 2 e watervoerende pakket m Vaals en Aken zandige kleien en scheidende laag kleihoudende zanden > 150 m Boven Carboon afzettingen schalierijke sedimenten ondoorlatende basis Bronnen: TNO, 1985 (kaartblad 61, 62W) en Grondwater Grondwaterstroming Op basis van de Grondwaterkaart van Nederland, kaartbladen 61 en 62W, TNO, 1985 blijkt dat de overheersende grondwaterstromingsrichting in het eerste watervoerende pakket globaal noordwestelijk gericht is. Peilbuizen Dino Loket Via Dino Loket zijn gegevens opgevraagd over de grondwaterstand nabij het plangebied. Op een afstand van circa 700 m ten zuiden van het plangebied is een bruikbare peilbuis aanwezig die gedurende langere tijd is waargenomen. De maaiveldhoogte nabij de peilbuis is NAP +143,57 m (B62C0096). De maaiveldhoogte in het plangebied ligt op circa NAP +172 m. In onderstaande grafiek is het verloop van de grondwaterstand in de peilbuis weergegeven. Figuur 2 Grondwaterstand peilbuis Dino Loket blad 4 van 14

7 De peilbuis is vanaf de jaren 90 tot eind 2011 waargenomen. Uit de waarnemingen blijkt dat hier een hoogste grondwaterstand van ca. 39 m mv. (NAP +133 m) en een gemiddelde grondwaterstand van ca. 47 m mv. (NAP +125 m) optreedt. Omdat de peilbuis in de omgeving van het plangebied staat wordt verwacht dat de grondwaterstand in het plangebied globaal zal overeenkomen met de grondwaterstand in de peilbuis. De grondwaterstand bevindt zich op dusdanige diepte dat er geen problemen met betrekking tot de grondwaterstand worden verwacht. Grondwaterbeschermingsgebied Het plangebied is gelegen binnen een grondwaterbeschermingsgebied (94.25 De Dommel) zoals op onderstaande kaart te zien is en ligt tevens binnen bodembeschermingsgebied Mergelland. Plangebied Figuur 3 Waterketenkaart gemeente Eijsden Margraten (bron: Wateratlas, Waterschap Roer en Overmaas) 2.4 Doorlatendheid bodem Om de doorlatendheid van de bodem te bepalen met het oog op het infiltreren van hemelwater binnen het plangebied is een infiltratieonderzoek uitgevoerd. Tijdens het infiltratieonderzoek zijn infiltratieproeven uitgevoerd op 0,5 en 2,0 m beneden maaiveld (in de onverzadigde zone). Uit infiltratieonderzoek blijkt dat de doorlatendheid van de bodem op 0,5 m beneden maaiveld (onverzadigde zone) tussen 0,5 en 2,1 m/dag ligt. De bodem is hiermee matig tot goed doorlatend. De doorlatendheid van de bodem op 2,0 m beneden maaiveld (onverzadigde zone) bedraagt circa 0,3 tot 0,7 m/dag en is hiermee matig tot vrij goed doorlatend. De resultaten van het infiltratieonderzoek zijn opgenomen in bijlage 1. blad 5 van 14

8 2.5 Oppervlaktewater Binnen de grenzen of in de directe omgeving van het plangebied is geen oppervlaktewater van Waterschap Roer en Overmaas aanwezig. Plangebied Figuur 4 Watersysteemkaart gemeente Eijsden Margraten (bron: Wateratlas, Wateratlas Roer en Overmaas) 2.6 Hemelwater en vuilwaterafvoer In de huidige situatie is het plangebied grotendeels onverhard. Het hemelwater wat in de huidige situatie valt in het plangebied wordt niet afgevoerd naar de riolering maar infiltreert of stroomt oppervlakkig af. De vuilwaterafvoer afkomstig van de kantine en kleedlokalen is aangesloten op de gemeentelijke vuilwaterriolering aanwezig in de Gelimment. In de Gelimment is tevens een hemelwaterriool aanwezig. De ligging van de riolering is opgenomen op de kaart van de Gemeente Eijsden Margraten in bijlage 2. blad 6 van 14

9 3 Beleid Europees en rijksbeleid water Directe aanleiding voor het kabinetsstandpunt Anders omgaan met water, waterbeleid in de 21e eeuw (WB21), is de zorg over het toenemende hoogwater in de rivieren, wateroverlast en de versnelde stijging van de zeespiegel. Het kabinet is van mening dat er een aanscherping in het denken over water dient plaats te vinden. Nadrukkelijker zal rekening moeten worden gehouden met de (ruimtelijke) eisen die het water aan de inrichting van Nederland stelt. In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is afgesproken dat water een medesturend aspect is binnen de ruimtelijke ordening en dat het watersysteem op orde moet worden gebracht. Dit betekent dat het watersysteem robuust en veerkrachtig moet zijn en moet voldoen aan de normen voor wateroverlast, nu en in de toekomst. In het Nationaal Bestuursakkoord Water actueel (2008) is wederom afgesproken om het Watertoetsproces te doorlopen bij alle waterhuishoudkundige relevante ruimtelijke plannen en besluiten van rijk, provincies en gemeenten. Het Watertoetsproces is verankerd in het Besluit op de ruimtelijke ordening (2003). Met de invoering van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in 2008 ter vervanging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) is de wettelijk verplichte werkingsfeer van het Watertoetsproces beperkt tot bestemmingsplannen, inpassingsplannen, projectbesluiten en buitentoepassingsverklaringen. Bij landelijke, provinciale en gemeentelijke structuurvisies is het Watertoetsproces geen voorgeschreven onderdeel meer, maar in de praktijk zal daarbij ook de inbreng van de waterbeheerder gevraagd worden. Het ontwerp van het Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle voorgaande Nota's Waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is opgesteld op basis van het wetsvoorstel Waterwet dat in 2009 in werking is getreden. Het Nationaal Waterplan beschrijft de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie. Belangrijke onderdelen van het Nationaal Waterplan zijn het nieuwe beleid op het gebied van waterveiligheid, het beleid voor het IJsselmeergebied, het Noordzeebeleid en de Stroomgebiedbeheerplannen op grond van de KRW. De basisprincipes van bovengenoemd beleid zijn: meer ruimte voor water en het voorkomen van afwenteling van de waterproblematiek in ruimte of tijd. Dit is in WB21 geconcludeerd in de twee drietrapsstrategieën voor: Waterkwantiteit (vasthouden, bergen, afvoeren) en Waterkwaliteit (schoonhouden, schoon en vuil scheiden, zuiveren). Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. In de Waterwet zijn alle vergunningen betreffende 'water' opgenomen. Met de Waterwet zijn Rijk, waterschappen, gemeenten en provincies beter uitgerust om wateroverlast, waterschaarste en waterverontreiniging tegen te gaan. Ook voorziet de wet in het toekennen van functies voor het gebruik van water zoals scheepvaart, drinkwatervoorziening, landbouw, industrie en recreatie. Afhankelijk van de functie worden eisen gesteld aan de kwaliteit en de inrichting van het watersysteem. De Watertoets Onderdeel van het rijksbeleid is de invoering van de watertoets. De watertoets dient te worden toegepast op nieuwe ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, inpassingsplannen, projectbesluiten en buitentoepassingsverklaringen. Als een gemeente een ruimtelijk plan wil opstellen, stelt zij de waterbeheerder vroegtijdig op de hoogte van dit voornemen. De waterbeheerders stellen dan een zogenaamd wateradvies op. Het ruimtelijk plan geeft in de waterparagraaf aan hoe is omgegaan met dit wateradvies. blad 7 van 14

10 4 Randvoorwaarden waterbeheerder 4.1 Waterschap Roer en Overmaas In het kader van de watertoets is contact opgenomen met het waterschap Roer en Overmaas. Het waterschap heeft aangegeven dat voor de betreffende locatie de volgende randvoorwaarden gelden: Het waterschap gaat uit van waterneutraal bouwen en de trits: vasthouden, bergen en afvoeren. Aansluitend op dit principe gaat het waterschap uit van het eventueel hergebruiken en het vasthouden en bergen van het hemelwater van een bui die eens per 25 jaar voorkomt (35 mm in 45 minuten) met een leegloop/beschikbaarheid binnen 24 uur en met een doorkijk naar een bui die eens per 100 jaar voorkomt (45 mm in 30 min). Het hemelwater kan worden vastgehouden in een infiltratievoorziening of worden geborgen in een bergingsvoorziening. Verwezen wordt naar de documenten 'Regenwater schoon naar beek en bodem' en 'Praktische vuistregels voor de watertoets'. 4.2 Gemeente Eijsden Margraten In het kader van de watertoets is contact opgenomen met de contactpersoon van de gemeente Eijden Margraten. De gemeente heeft aangegeven dat voor de betreffende locatie de volgende randvoorwaarden/aandachtspunten gelden: De randvoorwaarden van de gemeente Eijsden Margraten sluiten aan op die van het Waterschap. Ten behoeve van de compensatie van de toekomstige verharding (parkeerplaatsen en gebouw met kantine en kleedlokalen) moet 35 mm (T=25) geborgen worden in een voorziening. De leegloop van de voorziening kan worden aangeboden op het rwa riool gelegen in De Gelimmert. Tevens moet voor de voorziening een doorkijk gegeven naar een bui die eens per 100 jaar voorkomt (45 mm in 30 min). Voor wat betreft de voetbalvelden wil de gemeente aandacht voor de oppervlakkige afstroming van hemelwater. Met name bij korte hevige buien: het water valt sneller uit de lucht dan dat het in de bodem infiltreert, waardoor het water oppervlakkig gaat afstromen. Er moet goed gekeken worden welke kant het hemelwater afstroomt. Het overtollige hemelwater moet geen overlast veroorzaken aan aangrenzende percelen. Mogelijke drainageleidingen onder de (toekomstige) voetbalden zijn niet geschikt om al het overtollig hemelwater af te voeren. Drainageleidingen dienen primair om de bespeelbaarheid te verbeteren en niet om hemelwater af te voeren. De verkanting van zowel de verharding als voetbalvelden is zeer belangrijk voor wat betreft het afstomende hemelwater. In een geaccidenteerd terrein als in Eijsden Margraten moet goed gekeken worden waar het hemelwater naar toe stroomt als de aanwezige voorzieningen het aanbod niet kunnen verwerken. Het water gaat dan oppervlakkig afstromen. Als dit in een vroeg stadium onderkend wordt kan het overtollig hemelwater naar een kant gestuurd worden waar het geen overlast veroorzaakt. blad 8 van 14

11 5 Toekomstige situatie Het voornemen is om het sportpark gelegen aan De Gelimment in Mheer (gemeente Eijsden Margraten) uit te breiden met 2 nieuwe voetbalvelden (gras), een nieuwe kantine, extra kleedlokalen en extra parkeervoorzieningen. De uitbreiding van het sportpark heeft een toekomstig verhardoppervlak van circa m 2 dat voor circa m 2 uit parkeerverharding en voor circa 750 m 2 uit bebouwing en terreinverharding (terras, voetpaden) zal bestaan. In de onderstaande paragrafen is beschreven hoe het toekomstige watersysteem aan de richtlijnen van de gemeente en het waterschap voldoet. Figuur 5 Concept schetsontwerp sportpark BMR te Mheer, versie (tekening is opgenomen als bijlage 3) 5.1 Waterkwaliteit Het hemelwater dat terecht komt op de bebouwing en verharding wordt beschouwd als schoon wanneer geen uitlogende bouwmaterialen gebruikt worden. De hemelwaterafvoer van het plan wordt niet aangesloten op het gemeentelijk vuilwaterstelsel. Dit water dient worden opgevangen in een bergingsvoorziening in het plangebied waar het water tijdelijk geborgen wordt en deels kan infiltreren in de bodem en vervolgens vertraagd afvoert naar de hemelwaterriolering gelegen in de Gelimment. 5.2 Waterkwantiteit Vuilwater De vuilwaterafvoer afkomstig van de kantine en de kleedlokalen is en blijft aangesloten op het aanwezige gemeentelijk vuilwaterstelsel gelegen in de Gelimment (zie bijlage 2). Uitgangspunt hierbij is dat het gemeentelijk rioolstelsel over voldoende capaciteit beschikt. blad 9 van 14

12 Hemelwater Het hemelwater dient te worden geïnfiltreerd, geborgen of worden afgevoerd naar oppervlaktewater/riolering conform de trits vasthouden, bergen, afvoeren. Zowel het waterschap als de gemeente verlangen dat een bui met een herhalingstijd van 25 jaar volledig geborgen wordt binnen het plangebied. Concreet houdt dit in dat 35 mm hemelwater geborgen moet worden. De voorzieningen moeten binnen 24 uur opnieuw beschikbaar zijn/leeggelopen zijn. Ook dient een doorkijk te worden gegeven naar een bui met een herhalingstijd van 100 jaar wat inhoudt dat 45 mm hemelwater geborgen moet worden. Conform het beleid van de gemeente Eijsden Margraten en waterschap Roer en Overmaas dient (op basis van T=25 bui) tenminste 131 m 3 bergingcapaciteit aanwezig te zijn binnen het plangebied uitgaande van een verhard oppervlak van m 2. Bij een T=100 bedraagt de totaal benodigde capaciteit van de voorziening 169 m 3. Geadviseerd wordt de voorziening te dimensioneren op een T=100 situatie, zodat geen overlast ontstaat. Doormiddel van een infiltratieonderzoek is bepaald dat de bodem in het plangebied matig tot goed doorlatend is, op basis het onderzoek wordt verwacht dat niet al het hemelwater binnen 24 uur zal infiltreren bij een T=25 situatie. Daarom wordt geadviseerd de voorziening(en) in te richten met een geknepen afvoer en overloop op het hemelwateriool in de Gelimment zodat de voorziening binnen 24 uur opnieuw beschikbaar is en extreme situaties geen inundatie van het plangebied en omgeving optreedt. Mogelijke opties om de benodigde waterberging vorm te geven binnen het plangebied waar door de initiatief aan gedacht kan worden zijn: Toepassen van een vegetatiedak bij de bebouwing in combinatie met bergingsvoorziening; Bergen en gedeeltelijk infiltreren via verlaagde groenvoorziening in het plangebied (wadi's); Bergings en infiltratievoorziening onder parkeerplaatsen in plangebied. Het is aan de initiatiefnemer hoe invulling wordt gegeven/welk type voorziening wordt toegepast om aan de benodigde bergingcapaciteit te voldoen. 5.3 Oppervlakkige afstroming hemelwater plangebied Bij de verdere uitwerking van het plan dient rekening worden gehouden met het reliëf van het plangebied en omgeving in relatie tot de afstroming van overtollig hemelwater. De gemeente heeft aangegeven dat bij hevige buien niet al het hemelwater infiltreert in de ondergrond maar tot oppervlakkige afstroming komt. De verkanting van zowel de verharding als voetbalvelden is zeer belangrijk voor wat betreft het afstomende hemelwater. In een geaccidenteerd terrein als in Eijsden Margraten moet goed gekeken worden waar het hemelwater naar toe stroomt als de aanwezige voorzieningen het aanbod niet kunnen verwerken. Het water gaat dan oppervlakkig afstromen. De huidige indicatieve stroombanen van het hemelwater zijn op figuur 6 opgenomen. Het plan dient zo uitgewerkt te worden dat overtollig hemelwater naar een kant gestuurd wordt waar het geen overlast veroorzaakt. blad 10 van 14

13 Plangebied Figuur 6 Erosiekaart gemeente Eijsden Margraten (bron: Wateratlas, Wateratlas Roer en Overmaas) blad 11 van 14

14 6 De waterparagraaf In opdracht van de gemeente Eijsden Margraten heeft Oranjewoud het proces van de watertoets doorlopen voor de uitbreiding van het sportpark gelegen aan De Gelimment in Mheer. In de rapportage ''Toelichting watertoets uitbreiding voetbalvelden BMR te Mheer, juni 2012'' door Oranjewoud is de waterhuishoudkundige situatie voor het plan uitgebreid beschreven. De knelpunten en aandachtspunten ten aanzien van de waterhuishouding zijn geïnventariseerd. Hieronder zijn de huidige en toekomstige situatie beschreven. De gewenste situatie ten aanzien van de waterhuishouding is tevens weergegeven. Gewenste situatie In het kader van de watertoets is contact opgenomen met het waterschap Roer en Overmaas en de gemeente Eijsden Margraten. Het waterschap en de gemeente hebben aangegeven dat voor de betreffende locatie de volgende randvoorwaarden gelden: Waterschap Roer en Overmaas Het waterschap gaat uit van waterneutraal bouwen en de trits: vasthouden, bergen en afvoeren. Aansluitend op dit principe gaat het waterschap uit van het eventueel hergebruiken en het vasthouden en bergen van het hemelwater van een bui die eens per 25 jaar voorkomt (35 mm in 45 minuten) met een leegloop/beschikbaarheid binnen 24 uur en met een doorkijk naar een bui die eens per 100 jaar voorkomt (45 mm in 30 min). Het hemelwater kan worden vastgehouden in een infiltratievoorziening of worden geborgen in een bergingsvoorziening. Verwezen wordt naar de documenten 'Regenwater schoon naar beek en bodem' en 'Praktische vuistregels voor de watertoets'. Gemeente Eijsden Margraten De randvoorwaarden van de gemeente Eijsden Margraten sluiten aan op die van het Waterschap. Ten behoeve van de compensatie van de toekomstige verharding (parkeerplaatsen en gebouw met kantine en kleedlokalen) moet 35 mm (T=25) geborgen worden in een voorziening. De leegloop van de voorziening kan worden aangeboden op het rwa riool gelegen in De Gelimmert. Tevens moet voor de voorziening een doorkijk gegeven naar een bui die eens per 100 jaar voorkomt (45 mm in 30 min). Voor wat betreft de voetbalvelden wil de gemeente aandacht voor de oppervlakkige afstroming van hemelwater. Met name bij korte hevige buien: het water valt sneller uit de lucht dan dat het in de bodem infiltreert, waardoor het water oppervlakkig gaat afstromen. Er moet goed gekeken worden welke kant het hemelwater afstroomt. Het overtollige hemelwater moet geen overlast veroorzaken aan aangrenzende percelen. Mogelijke drainageleidingen onder de (toekomstige) voetbalden zijn niet geschikt om al het overtollig hemelwater af te voeren. Drainageleidingen dienen primair om de bespeelbaarheid te verbeteren en niet om hemelwater af te voeren. De verkanting van zowel de verharding als voetbalvelden is zeer belangrijk voor wat betreft het afstomende hemelwater. In een geaccidenteerd terrein als in Eijsden Margraten moet goed gekeken worden waar het hemelwater naar toe stroomt als de aanwezige voorzieningen het aanbod niet kunnen verwerken. Het water gaat dan oppervlakkig afstromen. Als dit in een vroeg stadium onderkend wordt kan het overtollig hemelwater naar een kant gestuurd worden waar het geen overlast veroorzaakt. Huidige situatie Het plangebied betreft het bestaande sportpark van de Mheerder Boys en omgeving in Mheer en ligt aan De Gelimment (gemeente Eijsden Margraten). In de huidige situatie bestaat het sportpark uit een sportveld, klein oefenveld, club en kleedkameraccomodaties (minimaal) en een eigen parkeervoorziening. Het verhard oppervlak van de bebouwing en parkeerplaatsen bedraagt circa m 2. blad 12 van 14

15 Het maaiveld in het plangebied varieert van circa NAP +165 m in het noordwesten tot circa NAP m in het noordoosten en NAP +173 m in het zuiden. Het plangebied loopt af van het zuidoosten richting het noordenwesten. Het plangebied is gelegen binnen een grondwaterbeschermingsgebied (94.25 De Dommel) zoals op onderstaande kaart te zien is en ligt tevens binnen bodembeschermingsgebied Mergelland. Binnen de grenzen of in de directe omgeving van het plangebied is geen oppervlaktewater van Waterschap Roer en Overmaas aanwezig. In de huidige situatie is het plangebied grotendeels onverhard. Het hemelwater wat in de huidige situatie valt in het plangebied wordt niet afgevoerd naar de riolering maar infiltreert of stroomt oppervlakkig af. De vuilwaterafvoer afkomstig van de kantine en kleedlokalen is aangesloten op de gemeentelijke vuilwaterriolering aanwezig in de Gelimment. In de Gelimment is tevens een hemelwaterriool aanwezig. Toekomstige situatie Het voornemen is om het sportpark gelegen aan De Gelimment in Mheer (gemeente Eijsden Margraten) uit te breiden met 2 nieuwe voetbalvelden (gras), een nieuwe kantine, extra kleedlokalen en extra parkeervoorzieningen. De uitbreiding van het sportpark heeft een toekomstig verhardoppervlak van circa m 2 dat voor circa m 2 uit parkeerverharding en voor circa 750 m 2 uit bebouwing en terreinverharding (terras, voetpaden) zal bestaan. Vuilwaterafvoer De vuilwaterafvoer afkomstig van de kantine en de kleedlokalen is en blijft aangesloten op het aanwezige gemeentelijk vuilwaterstelsel gelegen in de Gelimment. Uitgangspunt hierbij is dat het gemeentelijk rioolstelsel over voldoende capaciteit beschikt. Waterkwaliteit Het hemelwater dat terecht komt op de bebouwing en verharding wordt beschouwd als schoon wanneer geen uitlogende bouwmaterialen gebruikt worden. De hemelwaterafvoer van het plan wordt niet aangesloten op het gemeentelijk vuilwaterstelsel. Dit water dient worden opgevangen in een bergingsvoorziening in het plangebied waar het water tijdelijk geborgen wordt en deels kan infiltreren in de bodem en vervolgens vertraagd afvoert naar de hemelwaterriolering gelegen in de Gelimment. Hemelwater Het hemelwater dient te worden geïnfiltreerd, geborgen of worden afgevoerd naar oppervlaktewater/riolering conform de trits vasthouden, bergen, afvoeren. Zowel het waterschap als de gemeente verlangen dat een bui met een herhalingstijd van 25 jaar volledig geborgen wordt binnen het plangebied. Concreet houdt dit in dat 35 mm hemelwater geborgen moet worden. De voorzieningen moeten binnen 24 uur opnieuw beschikbaar zijn/leeggelopen zijn. Ook dient een doorkijk te worden gegeven naar een bui met een herhalingstijd van 100 jaar wat inhoudt dat 45 mm hemelwater geborgen moet worden. Conform het beleid van de gemeente Eijsden Margraten en waterschap Roer en Overmaas dient (op basis van T=25 bui) tenminste 131 m 3 bergingcapaciteit aanwezig te zijn binnen het plangebied uitgaande van een verhard oppervlak van m 2. Bij een T=100 bedraagt de totaal benodigde capaciteit van de voorziening 169 m 3. Geadviseerd wordt de voorziening te dimensioneren op een T=100 situatie, zodat geen overlast ontstaat. Doormiddel van een infiltratieonderzoek is bepaald dat de bodem in het plangebied matig tot goed doorlatend is, op basis het onderzoek wordt verwacht dat niet al het hemelwater binnen 24 uur zal infiltreren bij een T=25 situatie. Daarom wordt geadviseerd de voorziening(en) in te richten met een geknepen afvoer en overloop op het hemelwateriool in de Gelimment zodat de voorziening binnen 24 blad 13 van 14

16 uur opnieuw beschikbaar is en extreme situaties geen inundatie van het plangebied en omgeving optreedt. blad 14 van 14

17 Bijlagen Bijlage

18 Bijlage 1: Resultaten infiltratieonderzoek Bijlage

19 Resultaten infiltratieproeven BMR te Mheer Resultaten infiltratieproeven De metingen van de doorlatendheid (k-waarde) worden uitgevoerd d.m.v. een infiltratieproef. Aan een boorgat wordt een hoeveelheid water toegevoegd. Door het waterpeil in het boorgat te meten in relatie tot de tijd wordt bepaald hoe snel de grondwaterstand weer daalt. Deze daling is een maat voor de doorlatendheid. Met de omgekeerde boorgatmethode (Spreadsheet) wordt de doorlatendheid berekend. Invoerparameters zijn het gemeten verloop van de grondwaterstand en de afmetingen van het boorgat (diepte en straal). In de onderstaande figuur is een voorbeeld van de berekening van de doorlatendheid aan de hand van de spreadsheet opgenomen. Uitwerking omgekeerde boorgatmethode Boringnummer 2 Straal boorgat 0,035 m Diepte boorgat 2,00 m =bovenkant boorgat tot bodem boorgat H(0) 1,66 m =begin waterstand minus bovenkant boorgat bij start meting (t=0) tijd (sec) Ht ht delta t 0 1,66 0, ,67 0, k-waarde van 1,67 tot 1,67 (m-mv) is 0,36 m/dag 223 1,67 0, k-waarde van 1,67 tot 1,67 (m-mv) is 0,21 m/dag 322 1,68 0,32 99 k-waarde van 1,67 tot 1,68 (m-mv) is 0,40 m/dag 458 1,69 0, k-waarde van 1,68 tot 1,69 (m-mv) is 0,37 m/dag k-waarde van 1,66 tot 1,69 (m-mv) is 0,34 m/dag Ht ht =waterniveau minus bovenkant boorgat =waterniveau boven onderkant boorgat Uitwerking omgekeerde boorgatmethode (de gemeten k-waarde in de onverzadigde zone uitgezet naar dieptetraject) k-waarde (m/dag) 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 1,67 1,67 1,68 1,69 waterstand in boorgat (m-mv) Figuur : voorbeeld berekening spreadsheet Bijlage

20 In de onderstaande tabel zijn de resultaten en de berekende k-waarden van de infiltratieproeven opgenomen. Tevens is per boring een beknopte profielbeschrijving gegeven. Tabel: Resultaten infiltratieproeven in boorgat boring Diepte boring (m - mv.) Profielbeschrijving (m - mv.) 001 0,5 Matig humeus zwak to sterk lemig matig fijn zand Doorlatendheid (m/d) 0,8 2,0 Leem 0, ,5 Humeuze zandige 1,4 leem, leem 2,0 Leem 0, ,5 Humeuze zwak 2,1 zandige zandige leem, leem 2,0 Leem 0, ,5 Humeuze leem, leem 0,5 1,2 Leem, grindhoudend 0,3 Conclusie De doorlatendheid van de bodem is bij boringen 002 en 003 op 0,5 m beneden maaiveld goed doorlatend. Bij boringen 001 en 004 op 0,5 m beneden maaiveld en bij boringen 001 en 002 op 2,0 m beneden maaiveld is de bodem vrij goed doorlatend. Bij boringen 003 en 004 is de bodem op 2,0 en 1,2 m beneden maaiveld matig doorlatend. Tabel: Indeling classificatie K-waarde K-waarde (m/dag) Classificatie (*) <0,01 zeer slecht doorlatend 0,01-0,1 slecht doorlatend 0,1-0,5 matig doorlatend 0,5-1,0 vrij goed doorlatend 1,0-10 goed doorlatend >10 zeer goed doorlatend *Classificatie k-waarde (m/dag) (bron: Cultuurtechnisch Vademecum, 2000) Bijlage

21 Bijlage 2: Ligging riolering Bijlage

22 PVC 315 PVC WIU PVC 315 PVC PVC 315 PVC PVC 315 PVC PVC 315 PVC PVC 315 PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC 125 PVC PVC brandweer BT 2 sporthal Project: G e m e e n t e Riolering De Glimment Blauw=regenwater / Oranje=vuilwater Tekening Projectleider Besteksnr. Afmetingen Getekend D Spronk Schaal Gecontroleerd Datum Margraten A2 1: Gemeente Margraten Postbus ZG Margraten Tel Fax BT

23 Bijlage 3: Schetsontwerp Bijlage

24 De Gelimment 8 6 h Michiels van Kessenichstraat h DP 5 9,28 9,30 1:1.5 DP St. Lambertusstraat Gouverneur de Loestraat , WIU 64,00 Oppervlakte doorgang = 2027 m : DP 4 9,96 9 Parkeerplaatsen 1:1.5 CA. 24m 64, ,00 6,00 5,00 2,75 5,00 6,00 5,00 DP :2 1:21: Parkeerplaatsen 20 Parkeerplaatsen 25 Parkeerplaatsen De Gelimment 20 Parkeerplaatsen 1:1.5 DP P-Plaats :2 DP 2 1:1.5 h , Parkeerplaatsen 1: brandweer m2 sport = Oppervlakte An Mhaerebaom h sporthal h h h VERKLARING : BOSPLANTSOEN 310 HEESTER HAAG BOOM 311 C CONCEPT W.K. NR DATUM WIJZIGING GET. O P D R A C H T G E V E R Gemeente Eijsden - Margraten P R O J E C T O M S C H R I J V I N G Sportpark BMR Mheer T E K E N A A R S C H A A L W.Kuppens 1:500 P R O J E C T L E I D E R M.Elings F O R M A A T A0 B L A D I N B L A D E N 1 IN 1 T E K E N I N G O M S C H R I J V I N G Schetsontwerp Inrichtingstekening T E K E N I N G N U M M E R W I J Z. N R SO-0-01 ORANJEWOUD OOSTERHOUT postbus AA Oosterhout C0 Beneluxweg 7 tel. (0162) fax (0162) S T A T U S CONCEPT HEERENVEEN DEVENTER ALMERE CAPELLE A/D IJSSEL OOSTERHOUT Member of Antea Group R:\ \ \Infra\ACAD\0_Schetsontwerp\ SO-0-01.dwg

Toelichting watertoets

Toelichting watertoets Toelichting watertoets MAB Bekkerveld te Heerlen projectnr. 233035 revisie 01 22 november 2010 Opdrachtgever Croonen Adviseurs Postbus 435 5240 AK Rosmalen datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring

Nadere informatie

Toelichting Watertoets Terreininrichtingsplan voormalige camping de Wolfsberg tot vakantievilla's Hoogcruts 14a te Noorbeek

Toelichting Watertoets Terreininrichtingsplan voormalige camping de Wolfsberg tot vakantievilla's Hoogcruts 14a te Noorbeek Toelichting Watertoets Terreininrichtingsplan voormalige camping de Wolfsberg tot vakantievilla's projectnr. 239087 revisie 01 30 september 2013 Opdrachtgever Livinvest Heilaardreef 8 4814 NM BREDA datum

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie Memo nummer Water-01 aan BAM Woningbouw Martijn Stabel Oranjewoud van Arjan van Beek Oranjewoud datum 24 mei 2011 project Valkenswaard, opstellen bestemmingsplan en uitvoeren onderzoeken locatie Geenhovensedreef

Nadere informatie

Watertoets sporthal Geusselt Maastricht Gemeente Maastricht

Watertoets sporthal Geusselt Maastricht Gemeente Maastricht Gemeente Maastricht projectnr. 265234 revisie 00 21 februari 2014 auteur(s) Ir. H.E. Geertsema Opdrachtgever Gemeente Maastricht, Projectmanagement Dhr. R.P.J.G. Vleugels Postbus 1992 6201 BZ MAASTRICHT

Nadere informatie

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel Waterparagraaf Groenstraat 2, Sprundel projectnr. 166718 revisie 00 20 oktober 2006 Opdrachtgever De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring

Nadere informatie

Toelichting Watertoets

Toelichting Watertoets Toelichting Watertoets Zorgboerderij Schoolstraat te Dongen projectnr. 203471 revisie 00 21 januari 2010 Opdrachtgever Vieya T.a.v. de heer J.W. Revet Postbus 134 5100 AC Dongen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Bestemmingsplan Lith Centrum bijlage 2 bij toelichting - watertoets centrumplan Lith jan 2011

Bestemmingsplan Lith Centrum bijlage 2 bij toelichting - watertoets centrumplan Lith jan 2011 Bestemmingsplan Lith Centrum - 2014 bijlage 2 bij toelichting - watertoets centrumplan Lith jan 2011 Bijlage 2 watertoets centrumplan Lith jan. 2011 Toelichting Watertoets Centrumplan Lith projectnr.

Nadere informatie

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld Notitie Contactpersoon Inkie Goijer Datum 1 augustus 2008 Kenmerk N002-4579913IGO-evp-V03-NL 1.1 Inleiding De watertoets De watertoets is een instrument dat ruimtelijke plannen toetst op de mate waarin

Nadere informatie

Op figuur 1 is een op een luchtfoto de globale ligging van het plangebied weergegeven.

Op figuur 1 is een op een luchtfoto de globale ligging van het plangebied weergegeven. Memo nummer Water-01 datum 23 mei 2014 aan Gemeente Zundert van Arjan van Beek Antea Group kopie Mike Fransen Antea Group project Klein Zundertseweg 1N te Zundert projectnummer 265546 betreft Waterparagraaf

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : A.E.C. Vestjens Projectnummer : BIM-079-01 Projectomschrijving : Gezondheidscentrum te Neer Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum : 18 oktober

Nadere informatie

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen.

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen. NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Dibema Montfort B.V. Projectnummer : RDL-007-01 Projectomschrijving : Wonen Aan de Kasteeltuinen Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum

Nadere informatie

Startpunt Wonen. Caspar Cluitmans Bert Hage (verificatie) Peter Geerts (validatie)

Startpunt Wonen. Caspar Cluitmans Bert Hage (verificatie) Peter Geerts (validatie) Memo Aan Startpunt Wonen Van Caspar Cluitmans Bert Hage (verificatie) Peter Geerts (validatie) Betreft Herontwikkeling Viteliaterrein te Neer Onderdeel: Watertoets Projectnummer: LEU139-0002 Datum 23-06-2016

Nadere informatie

2 november 2009 C M.J.C. Kerkhof Jonkman. Team stedelijk water

2 november 2009 C M.J.C. Kerkhof Jonkman. Team stedelijk water WATERPARAGRAAF Onderwerp: Rentray Rekken Apeldoorn, Projectnummer: 2 november 2009 C01031.200803 Opgesteld door: M.J.C. Kerkhof Jonkman Gecontroleerd door: M. Swenne ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a

Nadere informatie

Geohydrologisch onderzoek Centrumplan Oldebroek

Geohydrologisch onderzoek Centrumplan Oldebroek Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 2 februari 2006 Kenmerk N001-4425137TER-pla-V01-NL 1.1 Bodemopbouw De regionale bodemopbouw is afgeleid uit de Grondwaterkaart van Nederland 1 en boorgegevens

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

Waterparagraaf. Bouw woning Hollevoort, Bakel. Waterparagraaf. Woning Hollevoort, Bakel

Waterparagraaf. Bouw woning Hollevoort, Bakel. Waterparagraaf. Woning Hollevoort, Bakel Waterparagraaf Bouw woning Hollevoort, Bakel Waterparagraaf Projectlocatie Hollevoort ongenummerd, Bakel Omschrijving project Waterparagraaf ten behoeve van de bouw woning buitengebied gemeente Gemert-Bakel

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

NOT a 12 september 2013 Water Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is het opstellen van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede in relatie

NOT a 12 september 2013 Water Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is het opstellen van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede in relatie NOT01-0252596-01a 12 september 2013 Water Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is het opstellen van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede in relatie tot de watertoets. In deze notitie wordt verwoord

Nadere informatie

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel De heer M.C.M. Sieben is voornemens een nieuwe rundveestal op te richten op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Nederweert, sectie

Nadere informatie

Kloosterstraat. Loon op Zand. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB. juli 2009 concept

Kloosterstraat. Loon op Zand. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB. juli 2009 concept Kloosterstraat Loon op Zand Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB juli 2009 concept Kloosterstraat Loon op Zand Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf dossier : C6592.01.001 registratienummer

Nadere informatie

BIJLAGE 5. Waterparagraaf Mgr. GW van Heukelumstraat 2 en 2a firma Oranjewoud

BIJLAGE 5. Waterparagraaf Mgr. GW van Heukelumstraat 2 en 2a firma Oranjewoud BIJLAGE 5 Waterparagraaf Mgr. GW van Heukelumstraat 2 en 2a firma Oranjewoud 20-05-2011 CFC Architecten BNA De heer ing. S. Lagcher Postbus 177 4130 ED VIANEN Ruimte & Mobiliteit Tolhuisweg 57 Postbus

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Gemeente Nederweert Projectnummer : NDW-041-01 Projectomschrijving : Carpoolplaats Nederweert Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum : 13 juli

Nadere informatie

ONDERZOEK DUURZAME WATERHUISHOUDING DE BOSRUITER SPRUNDEL

ONDERZOEK DUURZAME WATERHUISHOUDING DE BOSRUITER SPRUNDEL ONDERZOEK DUURZAME WATERHUISHOUDING DE BOSRUITER SPRUNDEL Inleiding Sinds 1 november 2003 is het wettelijk verplicht, in het kader van het Besluit Ruimtelijke Ordening, een watertoets te verrichten. In

Nadere informatie

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf SAB Arnhem december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf dossier : C4866.01.001 registratienummer : ON-D20090543

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Bijlage B: Waterparagraaf Burgemeester Moonshof te Raamsdonk 8 december 2016

Bijlage B: Waterparagraaf Burgemeester Moonshof te Raamsdonk 8 december 2016 Bijlage B: Waterparagraaf Burgemeester Moonshof te Raamsdonk 8 december 2016 M E M O Onderwerp : Waterparagraaf Locatie : Burgemeester Moonshof te Raamsdonk Opdrachtgever : Bolton Bouw Datum : 8 december

Nadere informatie

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen WATERTOETSDOCUMENT Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen Doel en inhoud van het document Het watertoetsdocument is opgesteld op basis van het door u op 20 mei 2010 ingediende digitale formulier. Op 6

Nadere informatie

Notitie Tennispark Haelen Watertoets ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing

Notitie Tennispark Haelen Watertoets ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing Notitie 20090051-03 Tennispark Haelen Watertoets ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing Datum Referentie Behandeld door 30 maart 2009 20090051-03 J. Thissen 1 Inleiding De gemeente Haelen is voornemens

Nadere informatie

Bestemmingsplan Noord-West-Oss

Bestemmingsplan Noord-West-Oss Bestemmingsplan Noord-West-Oss - 2013 Bijlage 7 Water Bijlage G Water 1. Waterparagraaf Gildeterrein Memo nummer 120316, 240990, Waterparagraaf Gildeterrein "De Strepen" te Oss, V01 datum 16 maart 2012

Nadere informatie

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets <noreply@dewatertoets.nl> Verzonden: dinsdag 23 juni 201512:55

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets <noreply@dewatertoets.nl> Verzonden: dinsdag 23 juni 201512:55 Sjoerd van de Venne Van: De Digitale Watertoets Verzonden: dinsdag 23 juni 201512:55 Aan: Sjoerd van de Venne Onderwerp: Bevestiging van de Watertoets : 20150623-58-11153 Bijlagen:

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen. : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie. Datum : 13 januari 2012

MEMO DHV B.V. Logo. : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen. : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie. Datum : 13 januari 2012 DHV B.V. Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen : BA94-5- : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie Ons kenmerk : LW-DE227 Datum : 3 januari 22 Classificatie

Nadere informatie

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur Waterparagraaf Perron 073 Den Bosch Auteur ing. J.A. Wemekamp Verificatie ing. L. Dielen Autorisatie ing. L. Dielen Datum 27 februari 2014 Versie 1.0 Status Definitief Heijmans Integrale Projecten B.V.

Nadere informatie

Bijlage 5 Wateradvies Wetterskip

Bijlage 5 Wateradvies Wetterskip vastgesteld bestemmingsplan West-Terschelling West Aletalaan fase 4 Gemeente Terschelling Projectnummer 250651 Bijlage 5 Wateradvies Wetterskip blad 259 van 381 Ruimtelijke Ordening - Oranjewoud WFN1215886

Nadere informatie

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets [noreply@dewatertoets.nl] Verzonden: maandag 30 juni 2014 13:51 Aan: Van:

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets [noreply@dewatertoets.nl] Verzonden: maandag 30 juni 2014 13:51 Aan: Van: Sjoerd van de Venne Van: De Digitale Watertoets [noreply@dewatertoets.nl] Verzonden: maandag 30 juni 2014 13:51 Aan: Sjoerd van de Venne Onderwerp: Bevestiging van de Watertoets : 20140630-58-9228 Bijlagen:

Nadere informatie

Team stedelijk water B01035.700604

Team stedelijk water B01035.700604 WATERPARAGRAAF Onderwerp: Centrumplan Vroomshoop 's-hertogenbosch, 31 maart 2009 Van: M.J.C. Kerkhof Jonkman ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a Postbus 673 7300 AR Apeldoorn Tel 055 5815 999 Fax 055

Nadere informatie

Bijlage X. Waterparagraaf woningen en huisartsenpraktijk Van Voorst tot Voorststraat te Vught Bijlage X van X

Bijlage X. Waterparagraaf woningen en huisartsenpraktijk Van Voorst tot Voorststraat te Vught Bijlage X van X Bijlage X Waterparagraaf 1017 10 woningen en huisartsenpraktijk Van Voorst tot Voorststraat te Vught 11-6-2013 Bijlage X van X WATERPARAGRAAF 10 woningen, huisartsenpraktijk en ontmoetingsruimte Van Voorst

Nadere informatie

Apeldoornsestraat te Voorthuizen

Apeldoornsestraat te Voorthuizen Apeldoornsestraat te Voorthuizen Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf Woningstichting Barneveld januari 2013 Wijziging t.o.v. versie 29-10-2010: inrichtingsplan, verhard oppervlakte en wateropgave

Nadere informatie

Waterparagraaf Rietdijk te Vorstenbosch

Waterparagraaf Rietdijk te Vorstenbosch Waterparagraaf Rietdijk te Vorstenbosch Globaal waterhuishoudingsplan Definitief Ruimte voor Ruimte cv Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 16 november 2009 Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4

Nadere informatie

Van Hogendorpplein te Goirle

Van Hogendorpplein te Goirle VAN WANROOIJ - VAN SCHIJNDEL Van Hogendorpplein te Goirle Waterhuishouding hemelwater Projectnummer: 0551 17 maart 2009 Colofon Opdrachtgever: Project: Van Wanrooij - Van Schijndel Van Hogendorpplein te

Nadere informatie

De heer J.M.J.M. van Abeelen Koestraat 13 5298 AR LIEMPDE

De heer J.M.J.M. van Abeelen Koestraat 13 5298 AR LIEMPDE De heer J.M.J.M. van Abeelen Koestraat 13 5298 AR LIEMPDE Schijndel, 23 januari 212 Betreft: watertoets aan de Koolhof te Liempde Projectnummer: 2111845 Bijlagen: 1. topografische kaart; 2. situatietekening

Nadere informatie

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens. Samenvatting van de watertoets De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van het waterschap Regge en Dinkel. Voor algemene informatie over de watertoets van Regge en Dinkel

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Rapportage watertoets

Rapportage watertoets BIJLAGE 1 Rapportage watertoets Waterparagraaf Herinvulling locatie aan de Wjitteringswei te Aldeboarn projectnr. 176812 revisie D0 augustus 2008 Opdrachtgever Dr. S. Weidenaar It Rak 1 8406 EX Tijnje

Nadere informatie

Toelichting watertoets Ontwikkelingslocatie Hultens End te Hulten

Toelichting watertoets Ontwikkelingslocatie Hultens End te Hulten Toelichting watertoets Ontwikkelingslocatie Hultens End te Hulten projectnr. 258414 revisie 02 Auteur ing. A. van Beek Opdrachtgever Gemeente Gilze en Rijen Postbus 73 5120 AB Rijen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren

Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren Globaal waterhuishoudingsplan Gebr. Swinkels Vaarselstraat 54 5711 RE SOMEREN Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 23 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Toelichting watertoets. Verlengde Hofdreef te Zundert

Toelichting watertoets. Verlengde Hofdreef te Zundert Verlengde Hofdreef te Zundert SEQ Part \r0 \h ColofonInhoud Kop 1 Bijlage Verlengde Hofdreef te Zundert definitief Auteur(s) A. van Beek Opdrachtgever Gemeente Zundert Postbus 10001 4880 GA Zundert datum

Nadere informatie

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1.

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1. Notitie Datum: 17 juni 2015 Betreft: Afkoppelen nieuwbouw Handelstraat, Apeldoorn Kenmerk: BP30, NOT20150617 Bestemd voor: Bun Projectontwikkeling BV Ter attentie van: de heer J. Spriensma Opgesteld door:

Nadere informatie

Notitie watertoets 1 / 7

Notitie watertoets 1 / 7 Notitie watertoets Project: Valkenweg 9 te Holten Onderwerp: Watertoets Referentie: 15J102.RAP006.LL.NL Datum: 2 juni 2016 Auteur: Ing. N.B.J. Lurvink Bestemd voor: De heer Hofman 1. Inleiding In het Besluit

Nadere informatie

Gemeente Vaals Waterparagraaf Studentenhuisvesting Sneeuwberglaan

Gemeente Vaals Waterparagraaf Studentenhuisvesting Sneeuwberglaan Gemeente Vaals Waterparagraaf Studentenhuisvesting Sneeuwberglaan Bestemmingsplan Studentenhuisvesting Sneeuwberglaan 34 te Vaals Auteur: Advies- en ontwerpbureau Geert Janssen 5-9-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 25 oktober 2011 Kenmerk N001-4817394TER-mfv-V01-NL Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 1 Inleiding Autobedrijf Van den

Nadere informatie

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo Keizer Karel V Singel 45 5654 NM Eindhoven Postbus 7613 5601 JP Eindhoven Telefoon 040 265 22 22 Fax 040 265 22 00 eindhoven@tebodin.nl www.tebodin.com www.tebodin.nl Opdrachtgever: Crematorium Haarlo

Nadere informatie

1 Inleiding en projectinformatie

1 Inleiding en projectinformatie Project: Groenhorst College te Velp Onderwerp: hemelwater infiltratieonderzoek Datum: 9 november 2011 Referentie: 25.515/61341/LH 1 Inleiding en projectinformatie Het Groenhorst College, gelegen aan de

Nadere informatie

DOORLATENDHEIDSONDERZOEK WOUTERIJ 55 TE KOEWACHT

DOORLATENDHEIDSONDERZOEK WOUTERIJ 55 TE KOEWACHT DOORLATENDHEIDSONDERZOEK WOUTERIJ 55 TE KOEWACHT Rapportage doorlatendheidsonderzoek Wouterij 55 te Koewacht Opdrachtgever Rho Adviseurs voor leefruimte Nieuwstraat 27 4331 JK Middelburg Rapportnummer

Nadere informatie

Voorontwerp infiltratievoorzieningen en RWA- leidingen

Voorontwerp infiltratievoorzieningen en RWA- leidingen MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Woningstichting Barneveld : Wolter Tijssen : Wouter Woortman : B4699-03-004 : Watertoets : Voorontwerp waterhuishouding Ons kenmerk : WA-LW20090339 Datum :

Nadere informatie

Waterparagraaf BIJLAGE 5

Waterparagraaf BIJLAGE 5 BIJLAGE 5 Waterparagraaf Inleiding In de waterparagraaf legt de initiatiefnemer van een plan verantwoording af over het doorlopen proces en de gemaakte keuzes met betrekking tot water. De gemeente Gemert-

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3 Datum 17 juli 2008 Kenmerk 1608039 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Beschrijving plangebied 4 2.1 Situering 4 2.2 Topografie 5 2.3 Waterstaatkundige situatie 5 2.4 Bodemopbouw 5 2.4.1 Lokale

Nadere informatie

datum dossiercode Samenvatting watertoets (korte procedure)

datum dossiercode Samenvatting watertoets (korte procedure) datum 14-9-2015 dossiercode 20150914-63-11571 Samenvatting watertoets (korte procedure) In dit document vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens op de website www.dewatertoets.nl. De toets

Nadere informatie

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Assen Verbouwing woning 9402GM ASSEN Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele afhandeling

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kasteelsestraat

Bedrijventerrein Kasteelsestraat Bedrijventerrein Kasteelsestraat Overasselt Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB Arnhem December 2008 Definitief Bedrijventerrein Kasteelsestraat Overasselt Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf

Nadere informatie

Code: Datum: Samenvatting van de watertoets

Code: Datum: Samenvatting van de watertoets Code: 20120223-5-4281 Datum: 2012-02-23 Samenvatting van de watertoets De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van het waterschap Regge en Dinkel. Voor algemene informatie

Nadere informatie

Watertoets Vivero, Langeraarseweg 12 en Landgoed Langeraar Gemeente Nieuwkoop

Watertoets Vivero, Langeraarseweg 12 en Landgoed Langeraar Gemeente Nieuwkoop Gemeente Nieuwkoop projectnr. 249906 revisie 01 oktober 2014 auteur(s) H.E. Geertsema Opdrachtgever Gemeente Nieuwkoop Postbus 1 2460 AA Nieuwkoop datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring vrijgave

Nadere informatie

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Opdrachtnummer : 1220128 Opdrachtgever : Wooncorporatie ProWonen Postbus 18 7270 AA BORCULO Coördinaten: X = 218.040 Y = 457.210 Datum : 14 december

Nadere informatie

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets [noreply@dewatertoets.nl] Verzonden: maandag 6 oktober 2014 14:40 Aan: Van:

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets [noreply@dewatertoets.nl] Verzonden: maandag 6 oktober 2014 14:40 Aan: Van: Sjoerd van de Venne Van: De Digitale Watertoets [noreply@dewatertoets.nl] Verzonden: maandag 6 oktober 2014 14:40 Aan: Sjoerd van de Venne Onderwerp: Bevestiging van de Watertoets : 20141006-58-9672 Bijlagen:

Nadere informatie

Rapport Watertoets. Zandvoort 23 te Gendt. Uitvoeren watertoets tbv opstellen waterparagraaf R-MVV/83. De heer Huisman BD Doornenburg

Rapport Watertoets. Zandvoort 23 te Gendt. Uitvoeren watertoets tbv opstellen waterparagraaf R-MVV/83. De heer Huisman BD Doornenburg Rapport Watertoets Aveco de Bondt bezoekadres Reggesingel 2 postbus 202 Zandvoort 23 te Gendt postcode 7460 AE Rijssen telefoon (+31) (0)548 51 52 00 telefax (+31) (0)548 51 85 65 e-mail info@avecodebondt.nl

Nadere informatie

Betreft Herbouw Lidl te Hoensbroek. Ons kenmerk HEE141.0001. Datum 19 november 2013. Behandeld door Bert Hage

Betreft Herbouw Lidl te Hoensbroek. Ons kenmerk HEE141.0001. Datum 19 november 2013. Behandeld door Bert Hage Toelichting Betreft Herbouw Lidl te Hoensbroek Ons kenmerk HEE141.0001 Datum 19 november 2013 Behandeld door Bert Hage Inleiding en doel In opdracht van Lidl Nederland GmbH heeft Kragten opdracht gekregen

Nadere informatie

Aan Gemeente Beek. Van Kragten. Betreft Memo wijzigingen Watertoets Sportpark de Haamen. Datum 15 november 2012

Aan Gemeente Beek. Van Kragten. Betreft Memo wijzigingen Watertoets Sportpark de Haamen. Datum 15 november 2012 Memo Aan Gemeente Beek Van Kragten Betreft Memo wijzigingen Watertoets Sportpark de Haamen Datum 15 november 2012 Inleiding In het kader van de reconstructie sportpark de Haamen heeft Kragten op drie april

Nadere informatie

Watertoets Nieuwbouw Vrangendael

Watertoets Nieuwbouw Vrangendael Watertoets Nieuwbouw Vrangendael Molenparc B.V. 31 maart 2011 Definitief rapport 9W6517.A0 Randwycksingel 20 Postbus 1754 6201 BT Maastricht +31 (0)43 356 62 00 Telefoon 043-367 27 22 Fax info@maastricht.royalhaskoning.com

Nadere informatie

Waterparagraaf manege Hillegersberg

Waterparagraaf manege Hillegersberg Waterparagraaf manege Hillegersberg definitief revisie 00 1 september 2016 Inhoudsopgave Blz. 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Werkwijze 1 2 Beschrijving plangebied 2 2.1 Locatie 2 2.2 Bodemopbouw 2

Nadere informatie

Waterparagraaf De Hei 53, Mariahout Waterparagraaf De Hei 53, Mariahout Projectlocatie De Hei 53, Mariahout Omschrijving project Waterparagraaf ten behoeve van vergroting agrarisch bouwblok Projectnummer

Nadere informatie

Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark. Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen. Projectnr.: Datum rapport: 17 december 2012. Postbus 1 6400 AA Heerlen

Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark. Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen. Projectnr.: Datum rapport: 17 december 2012. Postbus 1 6400 AA Heerlen Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen Opdrachtnummer: Versie: Uw referentie: Projectnr.: GA-120338-2 V01 Definitief HL091704901 79A Datum rapport: 17 december 2012

Nadere informatie

Biestsestraat , Biest-Houtakker

Biestsestraat , Biest-Houtakker waterparagraaf Biestsestraat 98-100, Biest-Houtakker Gemeente Hilvarenbeek Datum: 5 maart 2010 Projectnummer: 90539.01 INHOUD 1 Waterbeleid 3 1.1 Europees en nationaal beleid 3 1.2 Provinciaal beleid

Nadere informatie

Kenmerk Contact Telefoon TED Ton Ewout van Dalen

Kenmerk Contact Telefoon  TED Ton Ewout van Dalen Waterparagraaf Prinsenpolder 65 te Made Kenmerk Contact Telefoon Email TED20100923.1711 Ton Ewout van Dalen 0162-684336 ted@lat.nl Betreft Aantal pagina s Datum Waterparagraaf 14 19 maart 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

Actualisatie watertoets

Actualisatie watertoets Actualisatie watertoets Nieuwbouwplan appartementen Joannes Riviusstraat Rapportage Stichting Maaskant Wonen maart 2012 Actualisatie watertoets Nieuwbouwplan appartementen Joannes Riviusstraat Rapportage

Nadere informatie

: G. de Jong (Waterpas Civiel Adviesbureau B.V.) : Waterhuishouding Weerreys Park te Zundert

: G. de Jong (Waterpas Civiel Adviesbureau B.V.) : Waterhuishouding Weerreys Park te Zundert Notitie Aan Van : M. Dijkshoorn (Beagle Vastgoed XL B.V.) : G. de Jong (Waterpas Civiel Adviesbureau B.V.) Kopie : Kenmerk : 4275/WH/001 Datum : 9 april 2015 Betreft : Waterhuishouding Weerreys Park te

Nadere informatie

Bijlage IV Watertoets. Uitgevoerd door R. Zuidema, 14 juni 2014

Bijlage IV Watertoets. Uitgevoerd door R. Zuidema, 14 juni 2014 Bijlage IV Watertoets Uitgevoerd door R. Zuidema, 14 juni 2014 datum 14-6-2014 dossiercode 20140614-4-9150 Geachte heer / mevrouw R. Zuidema, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//.

Nadere informatie

Bijlage 1 Watertoets en (standaard) waterparagraaf

Bijlage 1 Watertoets en (standaard) waterparagraaf Bijlage 1 Watertoets en (standaard) waterparagraaf datum 2-3-2017 dossiercode 20170302-4-14760 Geachte heer / mevrouw R. Zuidema, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//.

Nadere informatie

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig.

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig. Waterparagraaf Algemeen Huidige situatie De Ir. Molsweg tussen de Pleijweg en de Nieland bestaat uit een enkele rijbaan met twee rijstroken. Via een rotonde sluit de Ir. Molsweg aan op de Nieland. De rijbaan

Nadere informatie

Waterparagraaf. Kenbelstraatje te St. Willebrord

Waterparagraaf. Kenbelstraatje te St. Willebrord Waterparagraaf Kenbelstraatje te St. Willebrord Waterparagraaf Kenbelstraatje te St. Willebrord Opdrachtgever : Foesenek Timmerwerken Kenbelstraatje 15 4711 CC ST. WILLEBRORD Projectnummer : 20120629-00

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER GEMEENTE HAAKSBERGEN 27 augustus 2007 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 2 Technische randvoorwaarden]

Nadere informatie

Groene Waterberging Operalaan e.o. te Oldenzaal

Groene Waterberging Operalaan e.o. te Oldenzaal Groene Waterberging Operalaan e.o. te Oldenzaal 12 februari 2019 Verantwoording Titel Groene Waterberging Operalaan e.o. te Oldenzaal Opdrachtgever Gemeente Oldenzaal Projectleider Hans van Breugel Auteur(s)

Nadere informatie

Landgoed 't Wildrijck te Diever

Landgoed 't Wildrijck te Diever WATERTOETSDOCUMENT Landgoed 't Wildrijck te Diever Doel en inhoud van het document Het watertoetsdocument is opgesteld op basis van het door u op 9 december via email ingediende watertoetsformulier. Daarnaast

Nadere informatie

Watertoets voor de ontwikkeling van verblijfsrecreatie aan de Fazantenweg te Dongen

Watertoets voor de ontwikkeling van verblijfsrecreatie aan de Fazantenweg te Dongen Watertoets voor de ontwikkeling van verblijfsrecreatie aan de Fazantenweg te Dongen Datum: 3 februari / 15 juli 2016 Opdrachtgever: Auteur: Pukkemuk Vaartweg 192a 5106 NG Dongen ir. S.A.H. Gloudemans Optifield

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 De watertoets... 1 1.3 De procedure... 2 2 Het project... 3 2.1 Huidige situatie... 3 2.2 Het plan... 3 2.3 Bodemopbouw en geohydrologie... 4 2.4 Infiltratiemetingen...

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN NOTITIE. Plan: Algemene projectgegevens:

UITGANGSPUNTEN NOTITIE. Plan: Algemene projectgegevens: UITGANGSPUNTEN NOTITIE Plan: Algemene projectgegevens: Projectomschrijving: 8 woningen Holtenweg Vries Oppervlakte plangebied: 2185 m2 Toename verharding in plangebied: 400 m2 Kaartlagen geraakt: Ja Aanvrager

Nadere informatie

Waterparagraaf. Scherpenbergsebaan tussen 8A en 10 te Schijf

Waterparagraaf. Scherpenbergsebaan tussen 8A en 10 te Schijf Waterparagraaf Scherpenbergsebaan tussen 8A en 10 te Schijf Waterparagraaf Scherpenbergsebaan tussen 8A en 10 te Schijf Opdrachtgever : Dhr. R. Vergouwen Vorenseindseweg 2A 4714 BD SPRUNDEL Projectnummer

Nadere informatie

Bouwplan Flinkert te Vessem

Bouwplan Flinkert te Vessem Bouwplan Flinkert te Vessem Watertoets Gemeente Eersel juli 2009 definitief Bouwplan Flinkert te Vessem Watertoets dossier : C0133-01-001 registratienummer : Hmo/EAM/NH/V-0876 versie : 2 Gemeente Eersel

Nadere informatie

In opdracht van Jansen Bouwontwikkeling BV is ons bureau betrokken bij de waterhuishouding van het project Ceres te Bemmel.

In opdracht van Jansen Bouwontwikkeling BV is ons bureau betrokken bij de waterhuishouding van het project Ceres te Bemmel. NOTITIE NUMMER : P11-0455 : ONDERWERP : advies waterhuishouding : DATUM : 17 december 2012 PLAATS : ELST OPGESTELD DOOR : H.W. Boom 1 Algemeen In opdracht van Jansen Bouwontwikkeling BV is ons bureau betrokken

Nadere informatie

BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN

BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN i BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN-EIND RESULTATEN VELDWERK EN INFILTRATIEBEREKENINGEN Uitgebracht aan:

Nadere informatie

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema,

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte

Nadere informatie

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure)

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure) Notitie Contactpersoon Paul Lammers Datum 10 maart 2016 Kenmerk N002-1233768PTL-evp-V01-NL Watertoets Paleis t Loo Inleiding Eén van de milieuthema s die in het bestemmingsplan voor Paleis t Loo en het

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

WATERPARAGRAAF SLAAKDAM 2A DE HEEN (STEENBERGEN)

WATERPARAGRAAF SLAAKDAM 2A DE HEEN (STEENBERGEN) 318827_1331028363790_waterparagraaf_slaakdam_2_S_BEM1201217_1.pdf *BEM1201217* BEM1201217 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d 22-01-2013 nr.(s) MYZ12000090 Omgevingsmanager WATERPARAGRAAF

Nadere informatie

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming NOTITIE Onderwerp Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming Project Grensmaas Opdrachtgever Projectbureau Consortium Grensmaas Projectcode HEEL14-29 Status Definitief Datum 18 mei 2016 Referentie

Nadere informatie

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee datum 16-5-2013 dossiercode 20130516-34-6989 Tekenen: Heeft u een beperkingsgebied geraakt? Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Winsum Vragen: 1) Gaat het om een

Nadere informatie

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel MEMO Aan: - Gemeente Gemert-Bakel Van: - Buro SRO Datum: - 20-11-2012 Onderwerp: - Watermemo De Hoef 16 Gemert Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl

Nadere informatie

Kenmerk Contactpersoon Plaats en datum Ing. B. Mengers Doetinchem, Tel

Kenmerk Contactpersoon Plaats en datum Ing. B. Mengers Doetinchem, Tel ECOPART BV ZEPHIRLAAN 5 7004 GP DOETINCHEM TELEFOON 03 14-36 81 00 FAX 03 14 36 57 43 E-MAIL INFO@ECOPART-BV.NL INTERNET WWW.ECOPART_BV.NL BTW NR. NL 81 01 466 29 B01 HANDELSREGISTER 100 35 993 RABOBANK

Nadere informatie

Formatie Samenstelling Geohydrologische betekenis mv. tot 5 Nuenen Groep fijn en matig fijn zand,

Formatie Samenstelling Geohydrologische betekenis mv. tot 5 Nuenen Groep fijn en matig fijn zand, Memo memonummer 1 datum 4 mei 2016 aan K. Willemsen Bureau Verkuylen van A. Schuphof Antea Group kopie M. Booijink Antea Group project Infiltratieonderzoek te Dorst projectnr. 409915 betreft Resultaten

Nadere informatie