Besluit ter uitvoering van het ambtenarenreglement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit ter uitvoering van het ambtenarenreglement"

Transcriptie

1 CVDR Officiële uitgave van Rotterdam. Nr. CVDR_ juli Besluit ter uitvoering van het ambtenarenreglement Burgemeester en wethouders van Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder van Personeels en Organisatiezaken d.d. oktober, P&O nr. /; Gelet op de artikelen,,,,,,, en van het Ambtenarenreglement; BESLUITEN: vast te stellen het navolgende Besluit ter uitvoering van het Ambtenarenreglement. Paragraaf. Het salaris Artikel. Het salaris van de ambtenaar wiens betrekking als een nevenfunctie moet worden beschouwd, wordt bepaald overeenkomstig bijlage D bij dit besluit.. Het salaris van de ambtenaar die behoort tot het rijdend personeel van de voormalige dienst Rotterdamse Elektrische Tram, wordt bepaald overeenkomstig bijlage E bij dit besluit.. Het salaris van de ambtenaar die niet behoort tot een van de personeelsgroepen, bedoeld in in de vorige leden, wordt bepaald overeenkomstig bijlage B. bij dit besluit Paragraaf a. Bezoldiging personeel aangesteld in het kader van het Besluit in en doorstroombanen [Vervallen] Artikel. Het salaris van de ambtenaar bedoeld in artikel, lid, wordt bepaald op het minimumbedrag, anciënniteit van de salarisklasse, waarnaar zijn betrekking is gewaardeerd.. In afwijking van het vorige lid kan aan de ambtenaar die zijn functie nog niet volledig en naar behoren vervult, een salaris worden toegekend dat is vermeld achter een lagere salarisklasse dan waarnaar zijn betrekking is gewaardeerd.. Van het eerste en tweede lid kan worden afgeweken door het toekennen van een salaris met een hogere anciënniteit. Artikel a [Vervallen] Artikel. Het salaris van de ambtenaar wordt jaarlijks binnen de salarisklasse die voor hem geldt, verhoogd tot het naasthogere bedrag, als hij zijn betrekking voldoende vervult.. Aan de ambtenaar die het maximumsalaris nog niet heeft bereikt, kan op grond van zeer goed functioneren of bij goed functioneren op grond van de onderlinge salarisverhoudingen een extra salarisverhoging tot een in de salarisklasse genoemd bedrag worden toegekend, voorzover daarmee het maximumsalaris niet wordt overschreden.. Als aan de voorwaarde, gesteld in het eerste lid, niet wordt voldaan, blijft salarisverhoging achterwege, totdat aan die voorwaarde is voldaan.. In afwijking van het derde lid kan het naasthogere bedrag in uitzonderlijke gevallen voor de eerste maal eerder, doch op zijn vroegst één jaar na het bereiken van het maximumsalaris worden toegekend, als de ambtenaar zijn betrekking blijkens een schriftelijke beoordeling op zeer goede wijze vervult. Artikel In afwijking van artikel, eerste lid, wordt het salaris van de ambtenaar, bedoeld in artikel, tweede lid, binnen de salarisklasse die voor hem geldt, verhoogd tot het naasthogere bedrag, als zijn functioneren aanleiding geeft tot de verwachting dat hij binnen redelijke termijn in staat zal zijn om zijn betrekking volledig en naar behoren te vervullen. Artikel a [vervallen] Artikel Indien de ambtenaar, bedoeld in artikel, tweede lid, overgaat naar een hogere salarisklasse, kan het salaris worden verhoogd tot het naasthogere bedrag in die salarisklasse. Als die verhoging minder bedraagt dan % van het verschil tussen het salaris dat de ambtenaar geniet en het naasthogere salaris in dezelfde schaal, of ingeval de ambtenaar het hoogste salaris reeds geniet % van het verschil Cvdr nr. CVDR_ juli

2 tussen dat hoogste salaris en het naastlagere salaris in dezelfde schaal, dan vindt vermeerdering van salaris plaats tot het salaris dat direct volgt op het naasthogere salaris als bedoeld in het eerste lid. Artikel. De minimumvakantietoelage, bedoeld in artikel, vierde lid, van het Ambtenarenreglement, bedraagt,. De eindejaarstoelage, bedoeld in artikel a van het Ambtenarenreglement, bedraagt per kalendermaand % van het salaris en de garantietoelage die voor hem in die maand gelden. De eindejaarstoelage bedraagt bij een volledige betrekking ten minste, per jaar.. De Rotterdamse eindejaarstoelage, bedoeld in artikel a van het Ambtenarenreglement, bedraagt, per jaar bij een volledige betrekking.. Bij een onvolledige betrekking worden de in het tweede en derde lid genoemde bedragen naar evenredigheid van de formele arbeidsduur vastgesteld. Artikel Het salaris van de ambtenaar met een onvolledige betrekking wordt vastgesteld op een evenredig deel van het salaris dat voor hem zou gelden bij een volledige betrekking. Artikel. De bezoldiging wordt maandelijks uitbetaald op de e dag van de maand of, wanneer deze dag op een zaterdag, zondag of feestdag valt, op de laatste daaraan voorafgaande werkdag.. Als het salaris of een toelage moet worden berekend over een gedeelte van een maand, wordt het bedrag per dag vastgesteld door het maandbedrag te delen door het aantal kalenderdagen van die maand.. De uitbetaling van bezoldiging vindt plaats door overmaking op een post of bankrekening die door de ambtenaar wordt aangewezen.. Van het derde lid kan worden afgeweken, als daartoe naar ons oordeel op grond van bijzondere omstandigheden aanleiding bestaat. Paragraaf b. Uitkering op grond van de Uitkeringsverordening functioneel leeftijdsontslag Artikel g Voor de berekening van de uitkering aan de voormalige medewerker die voor januari met functioneel leeftijdsontslag is gegaan, wordt de bezoldiging waarover deze uitkering op grond van de verordening functioneel leeftijdsontslag wordt berekend, verhoogd met, % ( met een maximum van., per jaar) Paragraaf. Prestatiebeloning en toelagen Artikel. Aan de ambtenaar kan onder voorwaarden een persoonlijke prestatietoelage (PPT) worden toegekend, bestaande uit een percentage van het maximumsalaris van de functionele salarisklasse. Dit percentage bedraagt achtereenvolgens %, % of %.. Tussen de wijzigingen van de in het vorige lid genoemde percentages ligt minimaal één en maximaal drie jaar.. Om in aanmerking te kunnen komen voor een PPT dient de ambtenaar, met uitzondering van degenen die jaar of ouder zijn, drie jaar het maximumsalaris van de functionele salarisklasse te hebben genoten. Voor degenen die jaar of ouder zijn geldt dat het maximumsalaris van hun functionele salarisklasse één jaar moet zijn genoten.. Naast het bepaalde in lid drie, dient de ambtenaar ingedeeld in de functionele salarisklasse t/m goed te hebben gefunctioneerd. Goed functioneren wil zeggen dat het functioneren volledig beantwoordt aan de redelijkerwijs te stellen eisen.. Naast het bepaalde in lid drie, dient de ambtenaar ingedeeld in de functionele salarisklasse t/m naast goed functioneren tevens op twee aspecten van zijn functioneren boven goed uit te stijgen (uitstekend).. Aan het toekennen van een PPT, intrekken of wijzigen van het percentage dient een schriftelijke beoordeling ten grondslag te liggen.. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kan, indien sprake is van volledige afwezigheid van lange duur of volledige ziekte van lange duur, het PPTpercentage worden gehandhaafd zonder dat hier een schriftelijke beoordeling aan ten grondslag ligt.. Als het functioneren van de ambtenaar volgens een schriftelijke beoordeling niet meer voldoet aan de voorwaarden vermeld in het vierde en vijfde lid kan de PPT gedeeltelijk of geheel worden ingetrokken.. Bij bevordering, waarbij sprake is van geven van salarisgarantie vanwege salarisachteruitgang en de bevordering met uitzondering van de PPT geen salarisperspectief meer biedt, kan de salarisgarantie worden verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan de grootte van de laatst genoten periodiek in de oude, lagere functie. De salarisgarantie wordt verrekend met salarisverhogingen die niet het gevolg zijn van algemene salarisverhogingen. Cvdr nr. CVDR_ juli

3 . In uitzonderlijke gevallen kan aan degenen die hun e levensjaar nog niet hebben bereikt eerder, doch op zijn vroegst één jaar na het bereiken van het maximumsalaris van de functionele salarisklasse, een PPT worden toegekend, als het functioneren dat volgens een schriftelijke beoordeling rechtvaardigt.. Wanneer een functie een indicatief functieniveau heeft en aan het wachttijdcriterium en het functioneringsvereiste wordt voldaan, kan een PPT worden toegekend. Na vaststelling van de functionele salarisklasse wordt de PPT hierop gebaseerd. Artikel a. De ambtenaren die een PPT genieten, of krijgen in het kader van omschaling naar de NSschaal, maar niet voldoen aan het functioneringsvereiste van artikel lid en, krijgen onder behoud van de PPT, twee jaar de gelegenheid om hieraan te gaan voldoen.. Indien na twee jaar blijkt dat er sprake is van dusdanige vooruitgang in functioneren dat verwacht wordt dat binnen één jaar aan het gestelde functioneringsvereiste wordt voldaan mag de in het eerste lid vermelde termijn van twee jaar met één jaar worden verlengd.. Indien na de overgangsperiode sprake is van intrekking van de PPT dan geschiedt deze in beginsel met % per beoordelingsperiode. Artikel. Aan de ambtenaar wiens functie is ingedeeld in één van de salarisklassen tot en met, kan een persoonlijke prestatieuitkering (PPU) worden toegekend, als hij: a. gedurende twee jaren het maximumsalaris van de functionele salarisklasse heeft genoten; b. zijn betrekking blijkens een schriftelijke beoordeling op uitstekende wijze vervult.. De PPU is gelijk aan anderhalf maal het maximumsalaris van de functionele salarisklasse, behorend bij de maand december van het jaar waarin de aanspraak op de PPU ontstaat, met dien verstande dat het bedrag naar evenredigheid van de gemiddelde formele arbeidsduur in dat jaar wordt vastgesteld.. De PPU kan één keer per kalenderjaar worden toegekend aan hen die aan de in het eerste lid genoemde voorwaarden voldoen. Artikel [vervallen] Artikel a. Aan de ambtenaar kan een gratificatie worden toegekend als hij: een eenmalige bijzondere prestatie heeft verricht, of gedurende vele jaren zeer goede prestaties verricht en de waardering voor die prestaties niet door middel van een salarisverhoging tot uitdrukking kan worden gebracht.. Een gratificatie wordt bruto toegekend en bedraagt tenminste, en ten hoogste,. Artikel Aan de ambtenaar kan volgens door ons te stellen regels op grond va n arbeidsmarktoverwegingen een toelage op het salaris dat voor hem geldt, worden toegekend. Artikel Aan de ambtenaar van wie voor enige tijd een extra inspanning wordt gevraagd in verband met het verrichten van tijdelijke extra werkzaamheden die het niveau of de omvang van de gebruikelijke werkzaamheden te boven gaan, kan volgens door ons te stellen regels een tijdelijke persoonlijke toelage worden toegekend voor de duur van de werkzaamheden. Paragraaf. Vergoedingen Artikel. De ambtenaar die volgens een rooster in ploegendienst werkzaam is, geniet een vergoeding voor elk 's avonds, 's nachts, op zaterdag of zon en feestdagen gewerkt uur. Deze vergoeding bedraagt voor ieder aldus gewerkt uur een percentage van het maximumsalaris van salarisklasse, genoemd in bijlage B., en wel: a.,% voor de uren op zaterdag tussen. en. uur, alle uren op zon en feestdagen en op maandag tussen. en. uur; b.,% voor de uren op zaterdag tussen. en. uur, op maandag tot en met vrijdag tussen. en. uur en op dinsdag tot en met vrijdag tussen. en. uur; c.,% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen. en. uur. Cvdr nr. CVDR_ juli

4 . De ambtenaar die, zonder in ploegendienst werkzaam te zijn, volgens een rooster geregeld of naar de aard van zijn betrekking vrij geregeld 's avonds, 's nachts, 's zaterdags of op zon en feestdagen arbeid verricht, ontvangt een door ons vast te stellen vergoeding die in een redelijke verhouding staat tot de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, tenzij bij de vaststelling van de bezoldiging of overigens bij de regeling van zijn rechtstoestand met het bezwarende karakter van zijn arbeid rekening is gehouden.. De vergoeding, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt afhankelijk van de aard van het rooster uitgedrukt in een vaste of variabele maandelijkse toelage.. [vervallen]. [vervallen]. [vervallen] Artikel. De ambtenaar die is ingedeeld in één van de salarisklassen tot en met, die overwerk verricht, ontvangt daarvoor een vergoeding overeenkomstig de volgende leden.. De vergoeding voor overwerk kan bestaan uit: a. verlof gedurende een periode gelijk aan het aantal uren van het overwerk, vermeerderd met een periode berekend naar de percentages, genoemd in het vijfde lid, of b. verlof gedurende een periode gelijk aan het aantal uren van het overwerk, onder toekenning van een bedrag dat over die uren wordt berekend overeenkomstig het vijfde lid, of c. een bedrag dat wordt berekend overeenkomstig het vijfde lid, waarbij de in dat lid genoemde percentages worden vermeerderd met.. Het verlof, bedoeld in het tweede lid, wordt zo spoedig mogelijk, maar in de regel niet later dan dertien weken na de week waarin het overwerk is verricht, verleend. Op verzoek van de ambtenaar kan, als naar ons oordeel de belangen van de dienst en van de overige ambtenaren dat toelaten, van de vorige volzin worden afgeweken.. Vergoeding op de wijze, bedoeld in het tweede lid, onder b, vindt slechts plaats, als vergoeding op de wijze, bedoeld onder a, naar ons oordeel uit een oogpunt van dienstbelang ongewenst is. Vergoeding op de wijze, bedoeld in het tweede lid, onder c, vindt slechts plaats, als vergoeding op de wijze, bedoeld onder a en b, naar ons oordeel uit een oogpunt van dienstbelang ongewenst is.. a. Als de vergoeding voor overwerk plaatsvindt op de wijze, bedoeld in het tweede lid, onder b of c, wordt het bedrag van de vergoeding voor elk van de daarvoor in aanmerking komende uren berekend naar een percentage van het uurloon. Vindt vergoeding plaats op de wijze, bedoeld in het tweede lid, onder a, dan wordt de periode waarmee het verlof wordt vermeerderd, berekend naar een percentage van het aantal overuren van het overwerk. Deze percentages bedragen:. voor overwerk op: a. zaterdag tussen. en. uur; b. een zon of feestdag en bij wisselende werktijden op een dienstvrije dag die aangewezen is als vervangende zon of feestdag;. voor overwerk op: a. zaterdag tussen. en. uur; b. een vervangende zaterdag die bij wisselende werktijden als dienstvrije dag is aangewezen; c. maandag en bij wisselende werktijden op een daarmee gelijk te stellen dag tussen. en. uur;. voor overwerk op maandag tot en met vrijdag en op roostervrije tijd, behoudens het bepaalde onder en ;. a. voor overwerk in het eerste uur voorafgaande aan het begin of aansluitend aan het einde van de werktijd. b. Is voor de ambtenaar volgens rooster een zaterdag, een zondag of een feestdag als dienstdag aangewezen, dan geldt voor overwerk op deze dagen het bepaalde onder a, onder en.. Wij kunnen voor gelijke werkzaamheden die door ambtenaren met een verschillende bezoldiging en eventueel verschillende betrekkingen de te zamen en gelijktijdig als overwerk moeten worden verricht, een gelijke naar ons oordeel redelijke vergoeding vaststellen.. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op overwerk dat voortvloeit uit één van de verplichtingen bedoeld in artikel van het Ambtenarenreglement. Wij regelen afzonderlijk vergoeding voor zodanig overwerk. Cvdr nr. CVDR_ juli

5 . Dit artikel is niet van toepassing op het personeel van de Dienst Gemeentelijke Kunstgebouwen dat anders dan in volledige betrekking werkzaam is in een evenementsgebonden betrekking. Wij stellen nadere regels voor de vergoeding voor overwerk van dit personeel.. Dit artikel is niet van toepassing op degenen die een wacht en waakdienstwerktoelage of piketwerktoelage krijgen.. Indien de betaling van overwerk % van de bezoldiging overschrijdt, dient voor het verrichten van overwerk toestemming te worden gevraagd aan burgemeester en wethouders. Artikel. Aan de ambtenaar die is ingedeeld in één van de salarisklassen, en, kan in bijzondere gevallen een vergoeding voor langdurig en aanzienlijk overwerk worden toegekend. De vergoeding wordt steeds toegekend, als hij gedurende acht aaneengesloten kalenderweken gedurende meer dan tien uren gemiddeld per week overwerk verricht. In dit geval heeft hij vanaf de eerste van die kalenderweken aanspraak op vergoeding van overwerk. De vergoeding vindt plaats op de voet van artikel, tweede tot en met zesde lid.. Aan de ambtenaar wiens functie is ingedeeld in één van de salarisklassen tot en met, kan een vergoeding worden toegekend, voor zover hij ingevolge een schriftelijke opdracht buiten de feitelijke arbeidsduur per kwartaal meer dan vijf vergaderingen of bijeenkomsten van wijkraden, wijkopbouworganen, raadscommissies of projectgroepen bijwoont die een gemiddelde duur van tenminste twee uren hebben.. De vergoeding bedraagt per vergadering of bijeenkomst van ten minste twee uren: vier uren verlof.. Als het verlenen van verlof uit een oogpunt van dienstbelang ongewenst is, wordt aan de ambtenaar een vergoeding toegekend van twee uurlonen, verhoogd met een toeslag van %, met dien verstande dat het uurloon niet meer bedraagt dan het uurloon van het maximumsalaris van salarisklasse volgens bijlage B.. bij dit besluit.. Het tweede tot en met het vierde lid zijn niet van toepassing, als de ambtenaar voor het bijwonen van vergaderingen of bijeenkomsten een vergoeding ontvangt op grond van het eerste lid. Artikel. Aan de ambtenaar die ingevolge een hem daartoe verstrekte opdracht een andere betrekking volledig waarneemt, kan, als voor die betrekking een hogere salarisklasse geldt dan voor zijn betrekking, voor de duur van de waarneming een vergoeding worden toegekend. Deze vergoeding wordt naar rato van het aantal waargenomen uren berekend en komt overeen met het verschil tussen het salaris dat de ambtenaar geniet en het naasthogere salaris in de salarislijn die gebruikelijk geldt voor de waar te nemen betrekking. Als het verschil minder bedraagt dan % van het verschil tussen het salaris dat de ambtenaar geniet en het naast hogere salaris in dezelfde schaal, of in het geval de ambtenaar het hoogste salaris reeds geniet % van het verschil tussen dat hoogste salaris en het naast lagere salaris in dezelfde schaal, dan wordt het verschil genomen tussen het salaris dat de ambtenaar geniet en het salaris dat direct volgt op het naasthogere salaris in de salarislijn als bedoeld in het eerste lid.. De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, wordt eerst toegekend, nadat de waarneming ten minste een aaneengesloten tijdvak van dertig kalenderdagen heeft geduurd, te rekenen vanaf de eerste dienstdag van de waarneming.. Als een betrekking wordt waargenomen wegens ziekte van een ambtenaar en de waarneming wordt onderbroken door vakantie van de ambtenaar die waarneemt, of door herstel gedurende een tijdvak van ten hoogste veertien kalenderdagen van de ambtenaar wiens betrekking wordt waargenomen, wordt voor de toepassing van het tweede lid het tijdvak van de waarneming als aaneengesloten aangemerkt.. De ambtenaar die een andere betrekking volledig waarneemt waarvoor andere werktijden zijn vastgesteld dan voor zijn betrekking gelden, ontvangt onverminderd het eerste lid in zoverre op de waar te nemen betrekking artikel van toepassing is, een vergoeding overeenkomstig dat artikel. Op de eerste twee dagen en op de eerste zaterdag en zondag van de waarneming ontvangt hij evenwel voor de uren die liggen buiten de voor zijn betrekking geldende werktijd, ten minste een bedrag gelijk aan de vergoeding, bedoeld in artikel, vijfde lid. Worden achtereenvolgens en zonder onderbreking twee of meer andere betrekkingen waargenomen, dan geldt dit als één geval van waarneming.. Wij kunnen een uitkeringineens toekennen aan de ambtenaar die een andere betrekking niet volledig waarneemt.. De ambtenaar die krachtens zijn aanstelling voor de waarneming van een betrekking waarvoor een hogere salarisklasse geldt, is aangewezen, kan aan dit artikel slechts aanspraak op vergoeding ontlenen, voor zover die waarneming langer dan drie maanden heeft geduurd of indien wij ook buiten dit geval vergoeding billijk achten.. Wij kunnen in gevallen van waarneming waarin dit artikel niet of niet voldoende voorziet, een naar ons oordeel billijke vergoeding toekennen. Cvdr nr. CVDR_ juli

6 Artikel. Een ambtenaar die is aangewezen als bedrijfshulpverlener, EHBOer of beiden, ontvangt op jaarbasis een vergoeding die % bedraagt van het maximum schaalbedrag van salarisklasse opgenomen in bijlage B... Van het eerste lid is uitgesloten de ambtenaar: a. in wiens functiebeschrijving wordt vermeld dat hij aangewezen is als bedrijfshulpverlener, EHBOer of beiden; b. die een publieksfunctie vervult.. De ambtenaar vermeld in het eerste lid kan de opleiding tot bedrijfshulpverlener en EHBOer, alsmede vervolgopleidingen, tijdens werktijd en op kosten van de gemeente volgen.. De ambtenaar die het gehele jaar heeft deelgenomen aan bedrijfshulpverlening, EHBO of beiden, en in een vergoeding heeft ontvangen die hoger is dan die vermeld in het eerste lid, ontvangt een afbouwvergoeding. Deze vergoeding bedraagt een percentage van het verschil tussen het bedrag uitgekeerd in en het bedrag dat uitgekeerd wordt in. Dit percentage bedraagt: a. % in het jaar ; b. % in het jaar ; c. % in het jaar.. Wanneer een gedeelte van het jaar is deelgenomen aan bedrijfshulpverlening dan wordt de afbouwvergoeding naar rato vastgesteld. Wanneer over de jaren t/m een verschillende vergoeding wegens bedrijfshulpverlening is toegekend wordt voor de vaststelling van de afbouwvergoeding van de hoogst toegekende vergoeding op jaarbasis uitgegaan.. De afbouwvergoeding vervalt als de ambtenaar niet langer is aangewezen als bedrijfshulpverlener, EHBOer of beiden. Artikel a. De ambtenaar wiens werktijd anders dan op eigen verzoek wordt verschoven, ontvangt daarvoor een vergoeding: a. indien, zonder dat het dienstbelang dit vereist, binnen een maand voor de aanvang van de oorspronkelijke werktijd hem deze verschuiving van werktijd wordt aangezegd; b. indien het dienstbelang dit vereist en binnen uur voor de aanvang van de oorspronkelijke werktijd hem deze verschuiving van werktijd wordt aangezegd.. De vergoeding bedraagt voor elk uur dat verschoven wordt % van het uurloon. Paragraaf. Kortingen Artikel. Op het salaris van de ambtenaar worden gekort: a. voor een dienstwoning: % van de jaarlijks vast te stellen huurwaarde van de woning met een maximum van % van het salaris van de ambtenaar; b. voor huisverwarming: ten hoogste,% van het salaris met een maximum van, (per maart ) per maand.. Onder salaris als bedoeld in het eerste lid wordt bij een onvolledige betrekking verstaan: het bij een volledige betrekking geldende salaris. Paragraaf. Slotbepalingen Artikel Het Bezoldigingsbesluit (Gemeenteblad nr., laatstelijk gewijzigd bij Gemeenteblad nr. ) wordt ingetrokken. Artikel Dit besluit treedt in werking januari. Artikel Regels berustend op een of meer artikelen van het Bezoldigingsbesluit, genoemd in artikel, worden voor zoveel nodig geacht te zijn vastgesteld op grond van de overeenkomstige bepalingen van dit besluit. Artikel Dit besluit wordt aangehaald als: Bezoldigingsbesluit. Rotterdam, oktober. Burgemeester en wethouders voornoemd, Cvdr nr. CVDR_ juli

7 De Secretaris N.van Eck De Burgemeester P.O.Vermeulen, l.b. Cvdr nr. CVDR_ juli

8 Bijlage A [vervallen] Cvdr nr. CVDR_ juli

9 Bijlage B (Oude Salarisstructuur formeel vervallen per ) Bevattende de salarisschalen voor de ambtenaren, bedoeld in artikel a, eerste lid, van het Bezoldigingsbesluit. (maandbedragen in EURO's m.i.v. februari ) SCHAAL A SCHAAL SCHAAL SCHAAL U U U U U U U U U (maandbedragen in EURO's m.i.v. februari ) SCHAAL SCHAAL SCHAAL SCHAAL U U U U U (maandbedragen in EURO's m.i.v. februari ) SCHAAL SCHAAL SCHAAL SCHAAL (maandbedragen in EURO's m.i.v. februari ) SCHAAL SCHAAL SCHAAL SCHAAL Cvdr nr. CVDR_ juli

10 (maandbedragen in EURO's m.i.v. februari ) SCHAAL SCHAAL SCHAAL SCHAAL Cvdr nr. CVDR_ juli

11 Bijlage B. (Nieuwe Salarisstructuur) Bevattende de salarisschalen voor de ambtenaren, bedoeld in artikel a, tweede lid, van het Bezoldigingsbesluit. (maandbedragen in EURO's m.i.v. juni ) SCHAAL pn pn (maandbedragen in EURO's m.i.v. juni ) SCHAAL pn pn Cvdr nr. CVDR_ juli

12 Bijlage C. (vervallen) Cvdr nr. CVDR_ juli

13 Bijlage D. Staat bevattende de betrekking, bedoeld in artikel, eerste lid van het Bezoldigingsbesluit.percentage van het maximumsalaris van SK, genoemd in Bijlage B. a. Ambtenaren belast met het toezicht op het medegebruik van lokaliteit in gemeentelijke schoolgebouwen door verenigingen enz.. b. Ambtenaren belast met het toezicht op het medegebruik van lokaliteit in gemeentelijke schoolgebouwen in resp. Hoek van Holland en Pernis door verenigingen enz.. c. Ambtenaren belast met het toezicht op het gebruik van gemeentelijke sportterreinen en recreatieobjecten. d. Beiaardier, per bespeling. e. Gemeentearts, te Hoek van Holland. f. Organist Raadhuis ( bespelingen per jaar). g. Vervallen. h. Vervallen. ) Bedrag te berekenen volgens de vergoedingsregeling Wacht en Waakdiensten. Cvdr nr. CVDR_ juli

14 Bijlage F. [vervallen] Cvdr nr. CVDR_ juli

15 Bijlage G. (formeel vervallen per ) Bevattende de inschalingsregels, bedoeld in artikel, vierde lid, van het Bezoldigingsbesluit. Het salaris en de salarisontwikkeling van de ambtenaar die op juli ingeschaald is als hierna is aangegeven met *, luidt als volgt: (maandbedragen in EURO's m.i.v. februari ) SCHAAL A * J t/m J * SCHAAL * J t/m J * SCHAAL SCHAAL SCHAAL SCHAAL SCHAAL SCHAAL SCHAAL / / / / /U /U /U U U U (maandbedragen in EURO's m.i.v. februari ) SCHAAL * J t/m J * SCHAAL * U U U U U U (maandbedragen in EURO's m.i.v. februari ) SCHAAL * SCHAAL * J t/m J * U U Cvdr nr. CVDR_ juli

16 U U U U (maandbedragen in EURO's m.i.v. februari ) SCHAAL SCHAAL * * U U U U U U (maandbedragen in EURO's m.i.v. februari ) SCHAAL * SCHAAL * J t/m J * U U U U U (maandbedragen in EURO's m.i.v. februari ) SCHAAL SCHAAL * * Cvdr nr. CVDR_ juli

17 U U U U (maandbedragen in EURO's m.i.v. juni ) SCHAAL * SCHAAL * J t/m J * U U U U U U (maandbedragen in EURO's m.i.v. juni ) SCHAAL SCHAAL * * U U U U U U (maandbedragen in EURO's m.i.v. juni ) SCHAAL * SCHAAL * J t/m J * Cvdr nr. CVDR_ juli

18 U U U U U (maandbedragen in EURO's m.i.v. juni ) SCHAAL SCHAAL * * U U U U Cvdr nr. CVDR_ juli

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp;

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Leiderdorp Nr. 169917 7 augustus 2018 Beloningsbeleid Gemeente Leiderdorp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp; gelet op

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

j. volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder k van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

j. volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder k van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Geldermalsen. Nr. CVDR102747_1 8 mei 2018 BEZOLDIGINGSREGELING Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en op het bepaalde

Nadere informatie

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren;

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Burgemeester en wethouders van Menaldumadeel; overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Besluit: vast te stellen de navolgende verordening: Verordening tot

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek

Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR61670_2 1 juni 2016 Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; gelet

Nadere informatie

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Krimpenerwaard. Nr. 7429 27 januari 2015 Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,

Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waterland. Nr. 120876 17 december 2015 Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende

Nadere informatie

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Kaag en Braassem (CAR/UWO); gelet op de bereikte

Nadere informatie

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR111941_1 29 maart 2016 Bezoldigingsregeling Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling gemeente Hoogeveen I Begripsbepalingen

Bezoldigingsregeling gemeente Hoogeveen I Begripsbepalingen Bezoldigingsregeling Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve gehoord de Commissie

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening

Bezoldigingsverordening Bezoldigingsverordening Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: a. ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) in openbare

Nadere informatie

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: Regeling bezoldiging Artikel 1. Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: A. Bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders; B. Ambtenaar: de ambtenaar in

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Sector : II Nr. : 69 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 1998, nummer 21/69.98; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en hoofdstuk 3

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag,

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag, RIS113255_18-FEB-2004 Gemeente Den Haag HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Ons kenmerk BSD/2003.901 I RIS 113255 gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Gelet op artikel 97, zevende lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Gelet op artikel 97, zevende lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; Regeling uitkering substantieel bezwarende functies 2006 [Regeling vervalt per 01-04-2015.] Zichtdatum 07-02-2018 Geldend van 01-01-2010 t/m 31-03-2015 Regeling uitkering substantieel bezwarende functies

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; overwegende dat met betrekking tot de beloningsmogelijkheden voor de medewerkers een regeling dient te worden vastgesteld, waarin een

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Besluit van Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede; Gelet op artikel 160, eerste lid sub c van de Gemeentewet; Gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In aanvulling op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) wordt in deze regeling verstaan onder:

Nadere informatie

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008;

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; h gemeente Hardinxveld-Giessendam Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; gelet op de overeenstemming

Nadere informatie

Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 0 december 0 Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 0 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen

Nadere informatie

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Overbetuwe. Nr. 26527 13 mei 2014 Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 12BB00004 De burgemeester van de

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR19688_5

CVDR. Nr. CVDR19688_5 CVDR Officiële uitgave van Rotterdam. Nr. CVDR19688_5 3 juli 2018 Besluit betaald ouderschapsverlof 2003 Burgemeester en wethouders van Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

Artikel 4 Aan de salarisschalen wordt een rangsbenaming gekoppeld als weergegeven in bijlage A.

Artikel 4 Aan de salarisschalen wordt een rangsbenaming gekoppeld als weergegeven in bijlage A. CVDR Officiële uitgave van Hardinxveld-Giessendam. Nr. CVDR75223_1 8 augustus 2017 Bezoldigingsverordening 1991 De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 139689 11 oktober 2016 Wijziging Ambtenarenreglement, Regeling mandaat en volmacht P&O 2012, Sociaal Statuut Rotterdam 2010, Sociaal Statuut Rotterdam

Nadere informatie

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1.

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1. 1 Bijlage 1 bij ledenbrief 201401849 Op 1 januari 2016 wordt hoofdstuk 3 van de CAR-UWO in zijn geheel vervangen door een nieuw hoofdstuk. In deze bijlage staat het nieuwe hoofdstuk3 en de bijhorende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel

Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veghel. Nr. 128592 30 december 2015 Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel Het college van burgemeester en wethouders en de raadsvoorzitter van

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 178001 16 december 2016 Wijziging Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016, Uitvoeringsregeling salaris, vergoedingen, toelagen

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder

Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 5079 4 februari 2014 Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder Bezoldigingsregeling gemeente Noordoostpolder 2014 Burgemeester

Nadere informatie

Werktijdenregeling provincie Gelderland

Werktijdenregeling provincie Gelderland Werktijdenregeling provincie Gelderland Geldig sinds: 16-2-2006 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat

Nadere informatie

Bezoldigings Regeling. gemeente Oldambt

Bezoldigings Regeling. gemeente Oldambt Bezoldigings Regeling gemeente Oldambt Doel: Deze regeling heeft tot doel regels te stellen om duidelijkheid te verschaffen over de wijze van bezoldiging in de gemeente Oldambt. Datum en nummer ingetrokken

Nadere informatie

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no.

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no. Intitulé : LANDSVERORDENING van 9 maart 2000, houdende bijzondere regels inzake de rechtspositie van Arubaanse ambtenaren, werkzaam bij de Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de

Nadere informatie

Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling provincie Gelderland

Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling provincie Gelderland Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling Geldig sinds: 1-7-2011 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden. Nr. 7 2 januari 2017 REGELING VERGOEDING AANWEZIGHEIDSDIENSTEN OFFICIEREN VAN DIENST BRANDWEER

Nadere informatie

: Werk- en diensttijdenverordening politie ==================================================================== 1. Algemene bepalingen.

: Werk- en diensttijdenverordening politie ==================================================================== 1. Algemene bepalingen. Intitulé : Werk- en diensttijdenverordening politie Citeertitel: Geen Vindplaats : AB 2000 no. GT 3 Wijzigingen: Geen 1. Algemene bepalingen Artikel 1 In deze landsverordening en de uit kracht daarvan

Nadere informatie

HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN:

HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN: CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR392185_1 21 november 2017 HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN: Gelet op de Algemene

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Reikwijdte besluit... 4 Artikel 3 Recht op salaris... 4 Artikel 4 Salaris bij deeltijd...

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR69857_6. Bezoldigingsverordening gemeente Teylingen. I Begripsbepalingen

CVDR. Nr. CVDR69857_6. Bezoldigingsverordening gemeente Teylingen. I Begripsbepalingen CVDR Officiële uitgave van Teylingen. Nr. CVDR69857_6 5 september 2017 Bezoldigingsverordening gemeente Teylingen Burgemeester en wethouders van Teylingen; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve

Nadere informatie

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 4e DBVRBN 20140430, bijlage 1 Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010

Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Overeengekomen en vastgesteld d.d. 1 februari 2010 1 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Reikwijdte besluit... 4 Artikel

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2006;

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2006; CVDR Officiële uitgave van Drimmelen. Nr. CVDR37513_1 17 oktober 2017 Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2006 Burgemeester en Wethouders van de gelet op het bepaalde in artikel 3:1, lid 1 van de Collectieve

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR57769_1. Bezoldigingsverordening Enkhuizen 2000

CVDR. Nr. CVDR57769_1. Bezoldigingsverordening Enkhuizen 2000 CVDR Officiële uitgave van Enkhuizen. Nr. CVDR57769_1 4 oktober 2016 Bezoldigingsverordening Enkhuizen 2000 De raad van de gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 1999, nummer:

Nadere informatie

3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN

3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN 3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Bezoldiging 3:1 * Algemeen 3:1:1 * Overige begripsomschrijvingen 3:1:2 * Algemene bepalingen betreffende het salaris

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND (versie juli 2013) De werkingssfeer van de CAO-I AkzoNobel Nederland omvat: (stand per 1 januari 2013) - Akzo Nobel Nederland B.V. De ondergetekenden:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== 1 BEGRIPSBEPALINGEN * Begripsbepalingen 20:1:1 2 TOEPASSELIJKHEID BEPALINGEN EN

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) gemeente Marum;

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) gemeente Marum; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Nr. 1337 29 november 2018 3e Wijziging Besluit bezwarende functie VRR Het Dagelijks

Nadere informatie

Lid 3 Over het uitbetaalde salaris en de salaristoelagen wordt maandelijks een digitale loonstrook verstrekt.

Lid 3 Over het uitbetaalde salaris en de salaristoelagen wordt maandelijks een digitale loonstrook verstrekt. Wijzigingen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant) per 1 juli 2016 als gevolg van de gemaakte afspraken aangaande lokale regelingen. Aan Hoofdstuk 3 van het Reglement

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen. bezoldigingsverordening

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen. bezoldigingsverordening Aanbiedingsformulier Onderwerp bezoldigingsverordening BESLUITEN behoudens advies van de Commissie voor Onderwijs, Welzijn, Zorg en Emancipatie bijgaand concept-raadsvoorstel vast te stellen. Dit besluit

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2010-004737 concern organisatie College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 24 augustus 2010 Portefeuille 23 Agendapunt B1 Tekst wordt

Nadere informatie

Eerste wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Littenseradiel. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Littenseradiel;

Eerste wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Littenseradiel. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Littenseradiel; GEMEENTEBLAD Nr. 83245 10 september 2015 Officiële uitgave van gemeente Littenseradiel. Eerste wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Littenseradiel 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Negenenveertigste wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling

Negenenveertigste wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roosendaal. Nr. 18215 3 februari 2017 Negenenveertigste wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal; gelet op

Nadere informatie

Gemeenteblad: Ambtenarenreglement : verordening tot regeling van de rechtstoestand van de ambtenaren der gemeente Rotterdam (Integrale tekst)

Gemeenteblad: Ambtenarenreglement : verordening tot regeling van de rechtstoestand van de ambtenaren der gemeente Rotterdam (Integrale tekst) Gemeenteblad: Ambtenarenreglement : verordening tot regeling van de rechtstoestand van de ambtenaren der gemeente Rotterdam (Integrale tekst) Toelichting: Dit is de tekst van het Ambtenarenreglement zoals

Nadere informatie

Dordrecht. Gemeentesecretaris

Dordrecht. Gemeentesecretaris Gemeentesecretaris Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht AAN de Algemene Directie de directeuren van de sectoren de directeuren van bedrijven de secretaris van de commissie Bestuur en Middelen Bezoekadres

Nadere informatie

het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b, van de CAR-UWO;

het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b, van de CAR-UWO; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerde. Nr. 105446 10 november 2015 Bezoldigingsbesluit gemeente Heerde I Begripsbepalingen Begrippen Artikel 1: Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 60956 22 november 2016 Tijdelijke regeling van de Minister van Economische Zaken en de Minister voor Wonen en Rijksdienst

Nadere informatie

Wijziging van het Ambtenarenreglement 's-gravenhage en de Arbeidsovereenkomstenverordening inzake seniorenbeleid.

Wijziging van het Ambtenarenreglement 's-gravenhage en de Arbeidsovereenkomstenverordening inzake seniorenbeleid. rv 119 Bestuursdienst nr. PI6000388 Den Haag, 16 april 1996 Aan de gemeenteraad Wijziging van het Ambtenarenreglement 's-gravenhage en de Arbeidsovereenkomstenverordening inzake seniorenbeleid. 1. Inleiding.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS. Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS. Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS (versie juli 2013) De ondergetekenden: Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van: (stand per 1 januari 2013)

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014;

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Drimmelen. Nr. 45837 15 augustus 2014 Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014 gelet op het bepaalde in artikel 3:1, lid 1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr CAR, hoofdstuk 3 Salaris en vergoedingen. 17 april Officiële uitgave van de gemeente Gooise Meren

GEMEENTEBLAD. Nr CAR, hoofdstuk 3 Salaris en vergoedingen. 17 april Officiële uitgave van de gemeente Gooise Meren GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Gooise Meren Nr. 80263 17 april 2018 CAR, hoofdstuk 3 Salaris en vergoedingen A. De tekst in onderstaand hoofdstuk 1 wordt per 1 januari 2016 opgenomen bij

Nadere informatie

Artikel 2:1 Tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is of wordt bepaald, geschiedt de aanstelling door het college.

Artikel 2:1 Tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is of wordt bepaald, geschiedt de aanstelling door het college. 2 Aanstelling en arbeidsovereenkomst Aanstelling: het bevoegd gezag Artikel 2:1 Tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is of wordt bepaald, geschiedt de aanstelling door het college. Aanstelling

Nadere informatie

Werktijdenregeling 2014 Gemeente Hellevoetsluis. Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis

Werktijdenregeling 2014 Gemeente Hellevoetsluis. Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hellevoetsluis. Nr. 8894 30 januari 2015 Werktijdenregeling 2014 Gemeente Hellevoetsluis Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis; gelet

Nadere informatie

Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof

Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Spijkenisse. Nr. 60059 27 oktober 2014 Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

AFDELING I. BEGRIPSBEPALINGEN

AFDELING I. BEGRIPSBEPALINGEN CVDR Officiële uitgave van Dronten. Nr. CVDR_ 0 januari 0 Bezoldigingsverordening De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. maart, no. 00/ca; gelezen de

Nadere informatie

Vierde wijziging Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Vierde wijziging Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 151215 1 november 2016 Vierde wijziging Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

vast te stellen de 6e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 6e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 19 (f) ABVRBN 20130403 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op het voorstel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1206 12 januari 2016 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 7 januari 2016, nr. 2016-0000006820, houdende

Nadere informatie

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; Gehoord de Commissie voor Georganiseerd Overleg,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hulst. Nr. 22436 24 februari 2016 Aanvullende regeling arbeidsvoorwaarden gemeente Hulst; treedt de dag na bekendmaking in werking, zulks met terugwerkende kracht

Nadere informatie

Gelet op artikel F. 4, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

Gelet op artikel F. 4, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 8 december 2015, nr. 690296, tot wijziging van de Regeling werktijden en rechtspositie chauffeurs Noord-Holland Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

hoofdstuk 15 Bijzondere bepalingen voor academisch medisch specialisten

hoofdstuk 15 Bijzondere bepalingen voor academisch medisch specialisten hoofdstuk 15 Bijzondere bepalingen voor academisch medisch specialisten artikel 15.1 Toepassingsbereik 1 Dit hoofdstuk is van toepassing op de academisch medisch specialist. Onder de academisch medisch

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof Bijlage bij B&W-besluit 16 december 2014 (BD 2014-012864) Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) in verband met het einde van de ouderschapsverlofkorting en het vervallen van

Nadere informatie

Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg; CVDR Officiële uitgave van Geertruidenberg. Nr. CVDR415109_1 8 mei 2018 Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg; gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Regeling tot wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag (ARG) herdruk als gevolg van de invoering van het IKB

Regeling tot wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag (ARG) herdruk als gevolg van de invoering van het IKB GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-gravenhage. Nr. 182692 22 december 2016 Regeling tot wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag (ARG) herdruk 2017-1 als gevolg van de

Nadere informatie

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische Nummer: 10.0003457 Versie: 1.0 Vastgesteld door het AB d.d. 7 april 2011 Instemming GO d.d. 7 april 2011 Deze regeling treedt in werking op 1 mei

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren;

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haaren. Nr. 121515 16 december 2015 Bezoldigingsregeling gemeente Haaren College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren; gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking

Datum ondertekening. Bron bekendmaking Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 30ste december 1997 tot

Nadere informatie

Toelichting arbeidsvoorwaarden

Toelichting arbeidsvoorwaarden Toelichting arbeidsvoorwaarden Maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Individueel Keuze Budget (IKB) Pagina 4 3. Functioneringstoelage / uitloopschalen / promotieronde (Cao wijziging) Pagina

Nadere informatie

Voorwaardenregeling gemeente Katwijk - Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3

Voorwaardenregeling gemeente Katwijk - Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CVDR Officiële uitgave van Katwijk. Nr. CVDR398890_1 15 november 2016 Voorwaardenregeling gemeente Katwijk - Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 Stellen vast de volgende regels ter uitvoering van artikel 3:6

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 AANSTELLING EN ARBEIDSOVEREENKOMST Aanstelling: het bevoegd gezag

Hoofdstuk 2 AANSTELLING EN ARBEIDSOVEREENKOMST Aanstelling: het bevoegd gezag GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen aan den Rijn. Nr. 61278 13 mei 2016 CAR/UWO Alphen aan den Rijn 2016 Het college van burgemeester en wethouders, gelet op artikel 160, lid 1, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE GRONINGEN. Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Ambtenarenwet;

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE GRONINGEN. Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Ambtenarenwet; CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR56417_2 21 november 2017 ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet,

Nadere informatie

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 131209 31 december 2015 Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en

Nadere informatie

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN Inhoudsopgave 3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN 1 Algemene bepalingen Artikel * Functies en functiewaardering 3:1 * Recht op Salaris, vergoedingen, salaristoelagen en uitkeringen 3:2 2 Salaris

Nadere informatie

Gelet op de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Katwijk;

Gelet op de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Katwijk; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Katwijk. Nr. 26215 3 maart 2016 Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 Burgemeester en wethouders van Katwijk; Stellen vast de volgende beleidsregels ter uitvoering

Nadere informatie

Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP)

Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP) Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland 2010. (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP) Artikel 1. Begrippen a. bedienaar kunstwerken: medewerker van de directie

Nadere informatie

Bijlage gemeente Houten: IS

Bijlage gemeente Houten: IS Bijlage gemeente Houten: IS18.00294 Burgemeester en wethouders van Houten; Gelet op artikel 160, eerste lid sub c van de Gemeentewet; Gelet op hoofdstuk 4, 4a en 6 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Woerden. Nr. 104681 6 november 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden Gezien de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke

Nadere informatie

CONSIGNATIEREGELING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

CONSIGNATIEREGELING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONSIGNATIEREGELING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur d.d. Datum bekendmaking: Datum inwerkingtreding: Begripsbepaling: Consignatie: het buiten normale werktijden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en fiscale aspecten

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en fiscale aspecten Onderwerp: Bezoldigingsregeling gemeente Overbetuwe 2014. Ons kenmerk: 13BWB00076 De burgemeester van de gemeente Overbetuwe; gelet op het Algemeen mandaatbesluit rechtspositie personeel gemeente Overbetuwe;

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 427 Beschikking van de Minister van Justitie van 31 augustus 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet rechtspositie Kustwacht

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden;

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden; BESLUIT WERKTIJDENREGELING GEMEENTE HEUSDEN 2014 Het college van burgemeester en wethouders van Heusden; gezien de afspraken die in de CAO Gemeenten 2011-2012 zijn gemaakt over modernisering en flexibilisering

Nadere informatie