Klachtenregeling Bopz-klachten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klachtenregeling Bopz-klachten"

Transcriptie

1 Klachtenregeling Bopz-klachten Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg --- Algemene bepalingen --- Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. vereniging : de vereniging AVANT, gevestigd in de gemeente Leiden, waarvan de leden zorgaanbieder zijn, die hun activiteiten geheel of gedeeltelijk uitoefenen in de regio Zuid-Holland Noord; b. zorgaanbieder : de stichting Hillegomse Organisatie voor Zorgverlening aan Ouderen (HOZO), lidorganisatie van de vereniging; c. directeur-bestuurder : de directeur-bestuurder van de zorgaanbieder; d. bestuur : het bestuur van de vereniging; e. klachtencommissie : de regionale klachtencommissie van de vereniging; f. cliënt : de natuurlijke persoon die op basis van de Wet bijzondere opnamen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) verblijft op een afdeling met een zogeheten Bopz-aanmerking; g. Bopz-klacht : klacht over een beslissing als bedoeld in artikel 41 Bopz 1 ; h. klager : degene die een Bopz-klacht indient; i. aangeklaagde : degene op wiens besluit de Bopz-klacht betrekking heeft; 1 Artikel 41 Bopz noemt de volgende beslissingen: de beslissing dat de cliënt niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake van het voorgestelde zorgplan; de beslissing om een overeengekomen zorgplan geheel of gedeeltelijk toe te passen ondanks dat de cliënt of zijn vertegenwoordiger zich daartegen verzet; de beslissing om middelen en maatregelen ter overbrugging van noodsituaties toe te passen; de beslissing om de bewegingsvrijheid van de cliënt te beperken; de beslissing om een overeengekomen zorgplan niet toe te passen. pagina 1 van 13

2 j. Bopz-arts : de arts die belast is met de zorg voor de algemene gang van zaken op geneeskundig gebied bij de zorgaanbieder; k. inspecteur : de bevoegde inspecteur voor de gezondheidszorg; l. cliëntenraden : de raden die op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen zijn ingesteld ten behoeve van de cliënten van zorgaanbieders; m. zittingscommissie : de leden van de regionale klachtencommissie, die een bepaalde klacht behandelen. --- Regionale klachtencommissie --- Artikel 2 Wie kan een Bopz-klacht indienen? Een Bopz-klacht kan worden ingediend door: a. de cliënt op wie de beslissing, waartegen de klacht gericht is, betrekking heeft; b. de echtgenoot van de cliënt, tenzij de cliënt en zijn echtgenoot van tafel en bed zijn gescheiden; c. degene met wie de cliënt een geregistreerd partnerschap is aangegaan; d. degene met wie de cliënt een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft; e. alle meerderjarige bloedverwanten van de cliënt in de rechte lijn; f. broers en zussen van de cliënt; j. de voogd, curator of mentor van de cliënt; k. elke andere cliënt, die in dezelfde locatie verblijft als de cliënt op wie de klacht betrekking heeft. Artikel 3 Regionale klachtencommissie 3.1 Het bestuur stelt een klachtencommissie in en draagt zorg voor de instandhouding daarvan. 3.2 Het bestuur ziet erop toe dat de klachtencommissie haar werkzaamheden verricht volgens dit reglement. 3.3 Het bestuur stelt de klachtencommissie de faciliteiten ter beschikking, die de klachtencommissie voor haar werkzaamheden redelijkerwijs nodig heeft. pagina 2 van 13

3 Artikel 4 Samenstelling regionale klachtencommissie 4.1 De klachtencommissie heeft tenminste drie leden, waaronder de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter. 4.2 Het bestuur benoemt de leden van de klachtencommissie. Het bestuur benoemt de voorzitter van de klachtencommissie en diens plaatsvervanger in functie, nadat zij positief advies heeft ontvangen van de cliëntenraden in de regio Zuid-Holland Noord. Personen die werkzaam zijn bij of voor de zorgaanbieder zijn niet benoembaar tot voorzitter of plaatsvervangend voorzitter. 4.3 Het bestuur stelt de klachtencommissie zodanig samen, dat een deskundige en zorgvuldige beslissing op een klacht gewaarborgd is. 4.4 Het bestuur benoemt tenminste één jurist en één Bopz-arts tot lid van de klachtencommissie. 4.5 Het bestuur stelt het Regionaal Netwerk Cliëntenraden Zuid-Holland Noord in de gelegenheid een verzwaard advies uit te brengen met betrekking tot ieder voorgenomen besluit tot benoeming van een lid van de klachtencommissie. 4.6 De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen tweemaal aansluitend worden herbenoemd voor een periode van drie jaar. Artikel 5 Einde lidmaatschap regionale klachtencommissie 5.1 Het lidmaatschap van de klachtencommissie eindigt door: a. het verstrijken van de zittingstermijn; b. het besluit van betrokkene om het lidmaatschap van de commissie te beëindigen; c. overlijden; d. ontslag door het bestuur. 5.2 Het bestuur ontslaat een lid van de klachtencommissie: a. als het lid de hoedanigheid verliest die bepalend was voor het besluit om hem te benoemen; b. op verzoek van de klachtencommissie. 5.3 In aanvulling op de in artikel 5.2 genoemde gronden kan het bestuur de voorzitter van de klachtencommissie tevens ontslaan, wanneer de klachtencommissie niet werkt conform deze regeling en het reglement van de klachtencommissie. Het bestuur ontslaat de voorzitter niet dan nadat het bestuur de voorzitter heeft gehoord over het voornemen hiertoe. pagina 3 van 13

4 5.4 Een verzoek als bedoeld in artikel 5.2 doet de klachtencommissie alleen indien zij van mening is dat het betrokken lid zijn taken verwaarloost, dan wel kennelijk ongeschikt is voor de uitoefening van zijn taken. Artikel 6 Ambtelijk secretaris 6.1 Het bestuur stelt de klachtencommissie een ambtelijk secretaris ter beschikking. 6.2 Voorafgaand aan het besluit tot aanwijzing van een ambtelijk secretaris consulteert het bestuur de voorzitter van de klachtencommissie. 6.3 Het bestuur stelt een functiebeschrijving van de ambtelijk secretaris vast. De ambtelijk secretaris verricht zijn werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de klachtencommissie. --- Behandeling Bopz-klachten --- Artikel 7 Indienen van een Bopz-klacht 7.1 Een Bopz-klacht kan telefonisch, persoonlijk of schriftelijk worden ingediend bij de klachtencommissie. De klachtencommissie is te bereiken als volgt: telefonisch: ; per per post: Regionale klachtencommissie AVANT Postbus AA Katwijk. 7.2 Indien de klacht niet wordt ingediend door de cliënt of iemand die de cliënt daartoe heeft gemachtigd, stuurt de klachtencommissie de cliënt een kopie van de klacht en van de ontvangstbevestiging die aan de klager is gestuurd. De klachtencommissie stelt de cliënt in de gelegenheid om, binnen een door de voorzitter van de klachtencommissie te bepalen termijn, te reageren op hetgeen waarop de klacht betrekking heeft. 7.3 De klachtencommissie stuurt, in de regel binnen vijf werkdagen na ontvangst van een klacht, een bevestiging van de ontvangst van de klacht aan de klager. De klachtencommissie vermeldt in de ontvangstbevestiging, dat de klager zich desgewenst kan laten bijstaan tijdens de klachtenprocedure. 7.4 De klachtencommissie stuurt, in de regel binnen vijf werkdagen na ontvangst van een klacht, een kopie van de klacht aan de aangeklaagde. De klachtencommissie kan de aangeklaagde in de gelegenheid stellen om, binnen een door de klachtencommissie te bepalen termijn, schriftelijk te reageren op de klacht. pagina 4 van 13

5 De klachtencommissie vermeldt in de begeleidende brief bij de klacht, dat de aangeklaagde zich kan laten bijstaan tijdens de klachtenprocedure. 7.5 Indien het voor de beoordeling van de klacht noodzakelijk is om kennis te nemen van informatie uit het dossier van de cliënt, meldt de klachtencommissie dit aan de klager in de uitnodiging voor de zitting. 7.6 De klachtencommissie kan de klager verzoeken, binnen een door de klachtencommissie te bepalen termijn, nadere inlichtingen te verstrekken met betrekking tot zijn klacht. 7.7 De klachtencommissie kan de klager vragen om aan te tonen dat hij bevoegd is om een klacht in te dienen. 7.8 De klachtencommissie wijst de klager op de mogelijkheid van klachtenbemiddeling. De klachtencommissie benoemt de periode van maximaal drie weken, waarbinnen de klachtenbemiddelingspoging gedaan wordt. 7.9 De klachtencommissie verzoekt de klager de klachtencommissie te informeren of gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van klachtenbemiddeling en, indien van klachtenbemiddeling gebruik is gemaakt, of de klachtenbemiddeling tot resultaat heeft geleid. Dit laatste dient te blijken uit een door de klager, de aangeklaagde en/of de zorgaanbieder ondertekende verklaring Indien de klachtenbemiddeling niet tot resultaat leidt, dan wel de klachtenbemiddeling wordt afgewezen, gaat de klachtencommissie over tot behandeling van de klacht. Artikel 8 Aard van de klacht en termijn van behandeling 8.1 De voorzitter van de klachtencommissie beoordeelt of de klacht als Bopz-klacht kan worden aangemerkt. 8.2 Inzake een Bopz-klacht beslist de klachtencommissie binnen twee weken na ontvangst van de klacht, voor zover het een klacht betreft die gericht is tegen een nog lopende toepassing van het besluit waarop de klacht betrekking heeft en binnen vier weken na ontvangst van de klacht, voor zover het een klacht betreft die gericht is tegen een reeds beëindigde toepassing van het besluit waarop de klacht betrekking heeft. Artikel 9 Bevoegdheid van de regionale klachtencommissie 9.1 De voorzitter van de klachtencommissie beoordeelt of de klachtencommissie bevoegd is om van de Bopz-klacht kennis te nemen. Indien dit naar zijn oordeel niet het geval is, deelt hij dit schriftelijk en gemotiveerd aan de klager mede. pagina 5 van 13

6 9.2 De klager kan binnen twee weken na dagtekening van het besluit van de voorzitter, zoals bedoeld in artikel 9.1, schriftelijk bezwaar maken tegen dat besluit. 9.3 Een bezwaar, zoals bedoeld in artikel 9.2, wordt beoordeeld door de voorzitter van de klachtencommissie, samen met twee door hem aan te wijzen leden van de klachtencommissie. Hun beslissing over het bezwaar delen zij binnen twee weken schriftelijk en gemotiveerd aan de klager mede. Artikel 10 Ontvankelijkheid van de klacht 10.1 De voorzitter van de klachtencommissie kan een Bopz-klacht niet-ontvankelijk verklaren als: a. dezelfde klacht van dezelfde klager reeds door de klachtencommissie is behandeld; b. een gelijke klacht nog in behandeling is; c. de klacht wordt ingediend door een persoon die daartoe niet bevoegd is Indien de voorzitter van de klachtencommissie een klacht niet-ontvankelijk verklaart, deelt hij dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de klager De klager kan binnen twee weken na dagtekening van het besluit van de voorzitter, zoals bedoeld in artikel 10.2, schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit Een bezwaar, zoals bedoeld in artikel 10.3, wordt beoordeeld door de voorzitter van de klachtencommissie, samen met twee door hem aan te wijzen leden van de klachtencommissie. Hun beslissing over het bezwaar delen zij binnen twee weken schriftelijk en gemotiveerd aan de klager mede. Artikel 11 Schorsing Bopz-klacht 11.1 De voorzitter van de klachtencommissie kan de beslissing, waarop een Bopz-klacht betrekking heeft, schorsen voor de duur van de behandeling van de klacht door de klachtencommissie. De uitvoering van het besluit wordt in dat geval stopgezet voor de duur van de schorsing. De voorzitter van de klachtencommissie kan beslissen tot schorsing, indien naar zijn oordeel de kans groot is dat de klacht gegrond wordt bevonden. De voorzitter van de klachtencommissie kan ook om andere redenen de beslissing schorsen Degene die een Bopz-klacht indient bij de klachtencommissie kan tevens verzoeken het besluit, waarop de Bopz-klacht betrekking heeft, te schorsen De voorzitter van de klachtencommissie hoort zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst van het schorsingsverzoek, tenminste de klager en de Bopz-arts. pagina 6 van 13

7 De voorzitter van de klachtencommissie kan desgewenst andere leden van de klachtencommissie consulteren bij de beoordeling van het schorsingsverzoek De voorzitter van de klachtencommissie beslist zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier werkdagen na ontvangst van het schorsingsverzoek De voorzitter van de klachtencommissie deelt zijn besluit over het schorsingsverzoek mondeling mee aan de klager, de aangeklaagde en de Bopz-arts. Zo spoedig mogelijk daarna doet hij hen zijn uitspraak schriftelijk toekomen. Het besluit tot schorsing treedt in werking, zodra de aangeklaagde en de Bopz-arts zijn geïnformeerd De voorzitter van de klachtencommissie kan ambtshalve besluiten tot schorsing van een besluit waartegen een Bopz-klacht zich richt. De artikelen 11.3, 11.4 en 11.5 zijn daarbij van overeenkomstige toepassing De schorsing eindigt op het moment dat de klacht wordt ingetrokken of de klacht ongegrond wordt beoordeeld. Artikel 12 Melding van een klacht aan de directeur-bestuurder 12.1 De (voorzitter van de) klachtencommissie meldt klachten zo spoedig mogelijk mondeling aan de directeur-bestuurder van de zorgaanbieder, indien deze naar redelijkerwijs vermoed kan worden betrekking hebben op onverantwoorde zorg met een structureel karakter Binnen drie werkdagen na zijn melding, zoals bedoeld in artikel 12.1, bevestigt de voorzitter van de klachtencommissie de melding schriftelijk aan de directeurbestuurder. Tevens stelt hij de klager en de aangeklaagde in kennis van de melding aan de directeur-bestuurder De voorzitter van de klachtencommissie verzoekt de zorgaanbieder binnen een door hem te bepalen termijn de klachtencommissie schriftelijk te informeren over haar bevindingen en eventuele maatregelen naar aanleiding van de melding De melding aan de directeur-bestuurder heeft geen schorsende werking op de behandeling van de klacht door de klachtencommissie. Artikel 13 Melding aan de inspectie 13.1 Indien de klachtencommissie niet is gebleken dat de directeur-bestuurder maatregelen heeft getroffen naar aanleiding van een melding, zoals bedoeld in artikel 12, meldt de klachtencommissie deze klacht aan de inspecteur. pagina 7 van 13

8 13.2 Voorafgaand aan de melding, zoals bedoeld in artikel 13.1, stelt de klachtencommissie de directeur-bestuurder, de klager en de aangeklaagde op de hoogte van haar voornemen een klacht te melden Voor zover het de gegevens van de klager betreft, anonimiseert de klachtencommissie een klacht, die zij meldt aan de inspecteur De klachtencommissie deelt de directeur-bestuurder, de klager en de aangeklaagde schriftelijk mee dat zij een melding heeft gedaan aan de inspecteur. Artikel 14 Zittingscommissie 14.1 Een klacht wordt behandeld door een door de voorzitter van de klachtencommissie per klacht samen te stellen zittingscommissie. Deze bestaat uit ten minste drie leden van de klachtencommissie, onder wie de voorzitter of diens plaatsvervanger De voorzitter van de klachtencommissie stelt de zittingscommissie zo samen, dat voldaan wordt aan de eisen van het Besluit klachtenbehandeling Bopz Een persoon op wie een klacht rechtstreeks betrekking heeft, is niet benoembaar tot lid van de zittingscommissie die de klacht zal behandelen Een lid van de klachtencommissie kan benoeming in een zittingscommissie weigeren, indien hij naar zijn mening onvoldoende in staat is om onpartijdig te oordelen over de betreffende klacht De secretaris informeer de klager en de aangeklaagde binnen een door de voorzitter vastgestelde termijn over de samenstelling van de zittingscommissie. Artikel 15 Wraking 15.1 Zowel de klager als de aangeklaagde kan, binnen een door de voorzitter van de klachtencommissie vastgestelde termijn, gemotiveerd bezwaar maken tegen de samenstelling van de zittingscommissie De zittingscommissie beslist over bezwaren tegen haar samenstelling Indien een bezwaar gegrond wordt verklaard, trekt het betreffende commissielid zich terug en benoemt de voorzitter een ander lid van de klachtencommissie tot lid van de zittingscommissie. Indien het de voorzitter betreft, treedt diens plaatsvervanger in zijn plaats. Artikel 14.4 van deze regeling is van overeenkomstige toepassing. pagina 8 van 13

9 Artikel 16 Onderzoek 16.1 De klachtencommissie kan medewerkers van de zorgaanbieder verzoeken inlichtingen te verstrekking ter zake hetgeen waarover is geklaagd Medewerkers van de zorgaanbieder zijn gehouden hun medewerking te verlenen aan de werkzaamheden van de klachtencommissie, voor zover dit redelijkerwijs van hen gevergd kan worden De klachtencommissie kan zich, na voorafgaande toestemming van de directeurbestuurder, laten adviseren door deskundigen. De kosten daarvoor komen voor rekening van de zorgaanbieder. Artikel 17 Hoorzitting 17.1 De zittingscommissie kan besluiten een hoorzitting te houden teneinde de klager en de aangeklaagde gelegenheid te geven hun standpunten mondeling toe te lichten Indien de klacht betrekking heeft op een cliënt die verblijft in één van de locaties van de zorgaanbieder, vindt de hoorzitting daar plaats, tenzij de zittingscommissie anders beslist In de regel worden partijen in elkaars aanwezigheid gehoord tijdens de hoorzitting. Op gemotiveerd verzoek van de klager of de aangeklaagde kan de zittingscommissie hen afzonderlijk horen Indien de klager en de aangeklaagde afzonderlijk worden gehoord, draagt de zittingscommissie zorg voor een verslag van het besprokene. Dit verslag brengt de zittingscommissie ter kennis van de partij die niet aanwezig was tijdens het horen en geeft deze de gelegenheid binnen een door de zittingscommissie te bepalen termijn te reageren. Artikel 18 Stopzetting behandeling van de klacht Een klacht wordt niet verder behandeld, indien de klager de klacht intrekt. De klager kan de klacht intrekken door schriftelijk te kennen te geven dat hij geen verdere behandeling van de klacht door de klachtencommissie wenst. Indien de klachtencommissie een klacht om deze reden niet verder behandelt, deelt zij dit mee aan de aangeklaagde, de zorgaanbieder en de klager. Artikel 19 Uitspraak regionale klachtencommissie 19.1 De uitspraak van de klachtencommissie strekt tot ongegrondverklaring van de klacht, dan wel gehele of gedeeltelijke gegrondverklaring van de klacht. pagina 9 van 13

10 19.2 De zittingscommissie beslist met gewone meerderheid van stemmen over de vaststelling van een uitspraak In iedere uitspraak beschrijft de klachtencommissie: a. de klacht waarop het oordeel betrekking heeft; b. de standpunten van de klager en de aangeklaagde; c. de wijze waarop de klachtencommissie de klacht behandeld heeft; d. het oordeel van de klachtencommissie en de motivering daarvan; e. de namen van de leden die de uitspraak hebben vastgesteld; f. de mogelijkheid om tegen de uitspraak in beroep te gaan; g. eventuele aanbevelingen van de klachtencommissie Indien de klachtencommissie een Bopz-klacht gegrond verklaart, vermeldt de klachtencommissie in aanvulling op de in artikel 19.3 genoemde onderwerpen tevens, dat de bestreden beslissing geheel of gedeeltelijk vernietigd wordt en kan zij de voor de behandeling verantwoordelijke persoon opdragen een nieuwe beslissing te nemen of een andere handeling te verrichten, met inachtneming van haar beslissing. De klachtencommissie kan de voor de behandeling verantwoordelijke persoon een termijn stellen voor het nemen van een nieuwe beslissing of het verrichten van een andere handeling Uitspraken van de klachtencommissie worden ondertekend door de voorzitter van de klachtencommissie De klachtencommissie stuurt het oordeel over een klacht aan: a. de klager; b. de betrokken cliënt, indien deze niet zelf de klager is; c. de aangeklaagde; d. de directeur-bestuurder; e. de behandelende persoon; f. de Bopz-arts; g. de inspecteur. Artikel 20 Uitvoering maatregelen door zorgaanbieder 20.1 De zorgaanbieder deelt binnen een maand na dagtekening van de uitspraak van de klachtencommissie over een klacht aan de klager, de aangeklaagde en de klachtencommissie schriftelijk mede of zij naar aanleiding van die beslissing maatregelen zal nemen en zo ja, welke Bij afwijking van deze termijn deelt de zorgaanbieder dit gemotiveerd mee aan de klager, de aangeklaagde en de klachtencommissie. De zorgaanbieder vermeldt daarbij de termijn waarbinnen zij haar standpunt alsnog aan hen kenbaar zal maken. pagina 10 van 13

11 --- Overige bepalingen --- Artikel 21 Toegang tot de rechter Indien de klachtencommissie over een Bopz-klacht niet tijdig een beslissing heeft genomen, dan wel een Bopz-klacht geheel of gedeeltelijk ongegrond heeft beoordeeld, kan de klager de inspecteur schriftelijk vragen een verzoekschrift in te dienen ter verkrijging van een beslissing van de rechter. Indien de cliënt de klager is, kan hij ook zelf, zonder tussenkomst van de inspecteur, een verzoekschrift bij de rechter indienen. Artikel 22 Geheimhouding Een ieder die betrokken is bij de behandeling van klachten en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover een wettelijk voorschrift tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van de klachtenregeling de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. Artikel 23 Archivering en bewaartermijn klachtendossier 23.1 De klachtencommissie bewaart alle bescheiden met betrekking tot een klacht in een dossier. Dit dossier wordt maximaal twee jaren bewaard. De klachtencommissie is bevoegd de bewaartermijn van een dossier eventueel op verzoek van de zorgaanbieder - te verlengen De zorgaanbieder bewaart alle bescheiden met betrekking tot een klacht in een dossier. Dit dossier wordt maximaal twee jaren bewaard. De zorgaanbieder is bevoegd de bewaartermijn van een dossier te verlengen. Documenten met betrekking tot een klacht worden niet in het dossier van de cliënt bewaard. Artikel 24 Overige klacht- en meldmogelijkheden Deze regeling laat de mogelijkheden om klachten voor te leggen aan andere instanties onverlet. Artikel 25 Kosten Bij indiening van klachten bij de klachtencommissie worden geen kosten in rekening gebracht aan de klager of de aangeklaagde. Wel worden kosten in rekening gebracht voor de klachtenafhandeling conform de vastgestelde betalingsregeling van de deelnemende lidorganisaties van de vereniging. pagina 11 van 13

12 Artikel 26 Jaarverslag en reglement 26.1 De klachtencommissie brengt jaarlijks vóór 1 april van het kalenderjaar volgend op het verslagjaar een geanonimiseerd verslag van haar werkzaamheden uit aan het bestuur. Daarin beschrijft de klachtencommissie het aantal en de aard van de door de klachtencommissie behandelde klachten en de strekking van haar oordelen en aanbevelingen De klachtencommissie is bevoegd haar werkzaamheden nader te regelen in een door haar op te stellen reglement. Besluiten tot vaststelling en wijziging van dit reglement treden niet in werking dan nadat het bestuur daaraan haar goedkeuring heeft gegeven. Het bestuur onthoudt haar goedkeuring aan besluiten die strijdig zijn met de wetgeving, dit reglement of de binnen de zorgaanbieder geldende regelingen Het jaarverslag van de klachtencommissie maakt onderdeel uit van het jaarverslag van de vereniging. In het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording geeft de directeur-bestuurder van de aangesloten lidorganisatie aan wat zijn doelstellingen, inspanningen en resultaten ten aanzien van Bopz-klachten zijn en de wijze waarop zijn organisatie omgaat met Bopz-klachten. Artikel 27 Openbaarmaking klachtenregeling De zorgaanbieder brengt deze regeling onder de aandacht van haar cliënten en hun vertegenwoordigers door hen bij het aangaan van de overeenkomst te attenderen op deze regeling, door hen desgevraagd een exemplaar van de regeling te verstrekken en door de regeling op de website van de zorgaanbieder te plaatsen. Artikel 28 Evaluatie 28.1 Het bestuur evalueert deze klachtenregeling binnen twee jaar na inwerkingtreding en vervolgens zo vaak als het bestuur dit wenselijk acht Het bestuur betrekt bij iedere evaluatie ten minste de klachtencommissie, de ondernemingsraden van de afzonderlijke aangesloten lidorganisaties en het Regionaal Netwerk Cliëntenraden Zuid-Holland Noord. Artikel 29 Onvoorziene omstandigheden In situaties waarin deze regeling niet voorziet, beslist de voorzitter van de klachtencommissie, voor zover het de werkwijze van de klachtencommissie betreft. In overige onvoorziene omstandigheden beslist het bestuur. pagina 12 van 13

13 Artikel 30 Vaststelling en wijziging regeling 30.1 Dit reglement wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door het bestuur Voorgenomen besluiten tot wijziging van dit reglement legt het bestuur ter advisering voor aan de klachtencommissie Voorgenomen besluiten tot vaststelling of wijziging van dit reglement legt het bestuur ter advisering voor aan het Regionaal Netwerk Cliëntenraden Zuid-Holland Noord en ter advisering, dan wel instemming aan de cliëntenraden respectievelijk de ondernemingsraden van de afzonderlijke lidorganisaties. Artikel 31 Datum van inwerkingtreding Dit reglement treedt in werking op 1 januari Eerdere klachtenregelingen komen door de invoering van dit reglement te vervallen. pagina 13 van 13

Klachtenregeling REVACARE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Klachtenregeling REVACARE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Klachtenregeling REVACARE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Recacare; b. raad van bestuur

Nadere informatie

1. De klachtencommissie heeft tenminste drie leden, waaronder de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter.

1. De klachtencommissie heeft tenminste drie leden, waaronder de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter. Hoofdstuk 3 De klachtencommissie Artikel 5 Klachtencommissie 1. De deelnemende Raden van Bestuur brengen de klachtenbehandeling onder bij de door hen ingestelde Klachtencommissie Verzorging en Verpleging

Nadere informatie

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van de zorgaanbieder;

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van de zorgaanbieder; Klachtenregeling Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Noorderlicht GGZ; b. raad van bestuur :

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten WZU Veluwe (BOPZ- klachten)

Klachtenregeling Cliënten WZU Veluwe (BOPZ- klachten) Klachtenregeling Cliënten WZU Veluwe (BOPZ- klachten) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : de

Nadere informatie

Klachtenreglement Bijzondere Zorg Midden Nederland

Klachtenreglement Bijzondere Zorg Midden Nederland Klachtenreglement Bijzondere Zorg Midden Nederland Steynlaan 45, 3701 EB Zeist KvK 65697472 bank NL28ABNA0495571601 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 Artikel

Nadere informatie

Reglement Regionale externe klachtencommissie Drechtsteden voor verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties (VVT)

Reglement Regionale externe klachtencommissie Drechtsteden voor verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties (VVT) Reglement Regionale externe klachtencommissie Drechtsteden voor verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties (VVT) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de

Nadere informatie

c. klachtencommissie : de commissie zoals bedoeld in artikel 11 van deze regeling

c. klachtencommissie : de commissie zoals bedoeld in artikel 11 van deze regeling Klachtenreglement Cliënten Stichting Thuiszorg West-Brabant Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek De Zorgboog

Kwaliteitshandboek De Zorgboog HKZ 2010 norm referentie: 1.3.1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen - Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Stichting de Zorgboog;

Nadere informatie

c. klager : degene die een klacht indient; d. aangeklaagde : degene op wiens besluit of op wiens handelen of nalaten de klacht betrekking heeft;

c. klager : degene die een klacht indient; d. aangeklaagde : degene op wiens besluit of op wiens handelen of nalaten de klacht betrekking heeft; Klachtenregeling Cello Jeugdhulp Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. cliënt : natuurlijke persoon aan wie Cello

Nadere informatie

Klachtenregeling Zorgcentrum Beek & Bos

Klachtenregeling Zorgcentrum Beek & Bos Klachtenregeling Zorgcentrum Beek & Bos Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : de stichting Zorgcentrum

Nadere informatie

Klachtenregeling MTSR Kind en Jeugd d.d

Klachtenregeling MTSR Kind en Jeugd d.d Klachtenregeling MTSR Kind en Jeugd d.d. 01-07-2018 Artikel 1 Klachtencommissie 1. De directie van MTSR stelt een klachtencommissie in en draagt zorg voor de instandhouding van deze commissie. 2. De klachtencommissie

Nadere informatie

Artikel 2 Wie een klacht kan indienen Een klacht over een gedraging jegens een cliënt kan worden ingediend door:

Artikel 2 Wie een klacht kan indienen Een klacht over een gedraging jegens een cliënt kan worden ingediend door: Klachtenreglement Allerzorg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Allerzorg; b. directie : de

Nadere informatie

REGIONAAL KLACHTENREGLEMENT BOPZ VERENIGING AVANT

REGIONAAL KLACHTENREGLEMENT BOPZ VERENIGING AVANT REGIONAAL KLACHTENREGLEMENT BOPZ VERENIGING AVANT Versie 1 mei 2017 1 Regionaal klachtenreglement BOPZ AVANT Voorwoord De vereniging AVANT is gevestigd in de gemeente Katwijk. De leden van de vereniging

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting TCCN

Klachtenregeling Stichting TCCN Stichting TCCN Koornbeursweg 71 8442 DJ Heerenveen 085-489 44 55 Versie: januari 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Deze regeling treedt in werking op 21 juli Ondertekend op 21 juli R.A. Keijzer, voorzitter Bestuur van t Zorghuus Ysselsteyn

Deze regeling treedt in werking op 21 juli Ondertekend op 21 juli R.A. Keijzer, voorzitter Bestuur van t Zorghuus Ysselsteyn KLACHTENREGELING Deze regeling treedt in werking op 21 juli 2014 Ondertekend op 21 juli 2014 R.A. Keijzer, voorzitter Bestuur van t Zorghuus Ysselsteyn Klachtenregeling versie juli 2014 2 Klachtenregeling

Nadere informatie

a. cliënt : natuurlijke persoon aan wie Cello zorg ver- leent of heeft verleend;

a. cliënt : natuurlijke persoon aan wie Cello zorg ver- leent of heeft verleend; Klachtenregeling Cello Bopz Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. cliënt : natuurlijke persoon aan wie Cello zorg

Nadere informatie

SKGN KLACHTENREGELING VAN DE STICHTING KLACHTENREGELING GEZONDHEIDSREGIO NIJMEGEN (SKGN), Begripsomschrijvingen

SKGN KLACHTENREGELING VAN DE STICHTING KLACHTENREGELING GEZONDHEIDSREGIO NIJMEGEN (SKGN), Begripsomschrijvingen KLACHTENREGELING VAN DE STICHTING KLACHTENREGELING GEZONDHEIDSREGIO NIJMEGEN (SKGN), 2011. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt

Nadere informatie

a. zorgaanbieder : zorgorganisatie die lid is van ActiZ en blijkens zijn klachtenregeling de LKB met de behandeling van Bopz-klachten heeft belast;

a. zorgaanbieder : zorgorganisatie die lid is van ActiZ en blijkens zijn klachtenregeling de LKB met de behandeling van Bopz-klachten heeft belast; Reglement Landelijke Klachtencommissie Bopz-klachten (LKB) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder :

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting Sensire en Stichting Sutfene

KLACHTENREGELING Stichting Sensire en Stichting Sutfene KLACHTENREGELING Stichting Sensire en Stichting Sutfene Klachtenbehandeling door de klachtencommissie op basis van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische

Nadere informatie

De regionale klachtencommissie

De regionale klachtencommissie De regionale klachtencommissie (Zowel voor BOPZ-klachten als voor andere klachten) Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: Stichting

Nadere informatie

KLACHTEN Regeling clienten Schakelring. Klachtenregeling. Cliënten. Stichting Schakelring

KLACHTEN Regeling clienten Schakelring. Klachtenregeling. Cliënten. Stichting Schakelring PREZO 2011: V2.1 v.1.2 1 KLACHTEN Regeling clienten Schakelring Klachtenregeling Cliënten Stichting Schakelring Vastgesteld in vergadering Raad van Bestuur dd. 9 januari 2008, geëvalueerd en opnieuw vastgesteld

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Klachtenreglement Procedures Kwaliteit en Veiligheid D003 07/04/ /04/2016. Documentcode: Versiedatum: Evaluatiedatum:

KLACHTENREGLEMENT. Klachtenreglement Procedures Kwaliteit en Veiligheid D003 07/04/ /04/2016. Documentcode: Versiedatum: Evaluatiedatum: KLACHTENREGLEMENT Pagina 1 van 11 Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van het klachtenreglement wordt verstaan onder a. Zorgaanbieder - PrivaZorg B.V. b.

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Careyn

Klachtenregeling Stichting Careyn Voorwoord Klanten dienen niet snel een klacht in. Als een klant de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker er zorgvuldig mee om te gaan. Een klacht kan een belangrijk signaal

Nadere informatie

Addendum Bopz, een klachtenregeling Bopz

Addendum Bopz, een klachtenregeling Bopz juni 19 Addendum Bopz, een klachtenregeling Bopz Inleiding Deze klachtenregeling Bopz is van toepassing op de Bopz klachtencommissie van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) voor wat betreft de klachtbehandeling

Nadere informatie

Betreft: Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopzinstelling.

Betreft: Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopzinstelling. Klachtenregeling Stichting Inzet voor Zorg Vastgesteld op: 1 juli 2016 Betreft: Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopzinstelling. Voorwoord

Nadere informatie

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Klachtenreglement Opgesteld door: Directeur/Bestuurder Datum vastgesteld: Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 II. DE PROCEDURE... 4 Artikel 1 Een klacht indienen:... 4 Artikel 2

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten stichting tantelouise

Klachtenregeling Cliënten stichting tantelouise Klachtenregeling Cliënten stichting tantelouise Titel: klachtenregeling cliënten stichting tantelouise Datum: december 2016 Verantwoordelijk: Raad van Bestuur Status: definitief 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

b. raad van bestuur de raad van bestuur van de zorgaanbieder; c. klachtencommissie de commissie zoals bedoeld in artikel 5 van deze regeling;

b. raad van bestuur de raad van bestuur van de zorgaanbieder; c. klachtencommissie de commissie zoals bedoeld in artikel 5 van deze regeling; Klachtenregeling Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder de stichting Kennemerhart; b. raad van bestuur

Nadere informatie

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van de zorgaanbieder; c. klachtencommissie : de commissie zoals bedoeld in artikel 5 van deze regeling;

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van de zorgaanbieder; c. klachtencommissie : de commissie zoals bedoeld in artikel 5 van deze regeling; Klachtenregeling Stichting Zorgstroom Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Stichting Zorgstroom

Nadere informatie

Klachtenregeling Avoord

Klachtenregeling Avoord Klachtenregeling Avoord 01-01-2017 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : de stichting (Avoord);

Nadere informatie

Klachtenregeling voor Cliënten Archipel

Klachtenregeling voor Cliënten Archipel Klachtenregeling voor Cliënten Archipel Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : de stichting Archipel;

Nadere informatie

Klachtenreglement. Voorwoord

Klachtenreglement. Voorwoord Voorwoord Klanten dienen niet snel een klacht in. Als een klant de stap zet om een klacht in te dienen, is het des te belangrijker om daar zorgvuldig mee om te gaan. Een klacht kan een belangrijk signaal

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten

Klachtenregeling Cliënten Klachtenregeling Cliënten Opgesteld door: Bestuurssecretaris Datum vastgesteld RvB: 27 oktober 2016 1 Klachtenregeling Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing

Nadere informatie

Klachtenprocedure Cliënten RoderSana. Hoe dient u een klacht in? Indienen van een klacht. Definitie. Ad 5. Bij wie kunt u een klacht indienen?

Klachtenprocedure Cliënten RoderSana. Hoe dient u een klacht in? Indienen van een klacht. Definitie. Ad 5. Bij wie kunt u een klacht indienen? Klachtenprocedure Cliënten Hoe dient u een klacht in? Indienen van een klacht heeft als doel haar cliënten zo goed mogelijk te behandelen. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening.

Nadere informatie

Klachtenregeling voor de SKGN, gebaseerd op de Modelregeling van ActiZ en LOC.

Klachtenregeling voor de SKGN, gebaseerd op de Modelregeling van ActiZ en LOC. Klachtenregeling voor de SKGN, gebaseerd op de Modelregeling van ActiZ en LOC. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Klachtenregeling voor de SKGN, gebaseerd op de Modelregeling van ActiZ en LOC.

Klachtenregeling voor de SKGN, gebaseerd op de Modelregeling van ActiZ en LOC. Klachtenregeling voor de SKGN, gebaseerd op de Modelregeling van ActiZ en LOC. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

BOPZ addendum. Bijlage bij Klachtenregeling Tergooi. Voorwoord

BOPZ addendum. Bijlage bij Klachtenregeling Tergooi. Voorwoord Bijlage bij Klachtenregeling Tergooi Voorwoord In de Klachtenregeling van Tergooi is beschreven hoe het indienen en afhandelen van klachten op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Vecht en IJssel (met klachtencommissie, zowel voor Bopz-klachten als voor andere klachten)

Klachtenregeling Stichting Vecht en IJssel (met klachtencommissie, zowel voor Bopz-klachten als voor andere klachten) Klachtenregeling Stichting Vecht en IJssel (met klachtencommissie, zowel voor Bopz-klachten als voor andere klachten) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing

Nadere informatie

Klachtenregeling Wet Bopz

Klachtenregeling Wet Bopz Klachtenregeling Wet Bopz Klachtenregeling voor externe behandeling van klachten, voorgelegd door cliënten of cliëntvertegenwoordigers op wie de Wet Bopz van toepassing is. EXTERNE KLACHTENCOMMISSIE REGIO

Nadere informatie

Klachtenregelement Senas-zorg

Klachtenregelement Senas-zorg Klachtenregelement Senas-zorg 1 Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopz-instelling. Voorwoord Deze regeling is een variant van de algemene

Nadere informatie

Klachtenregeling Buurtzorg Nederland

Klachtenregeling Buurtzorg Nederland Klachtenregeling Buurtzorg Nederland Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. Zorgaanbieder : Stichting Buurtzorg Nederland b. Raad van Bestuur : Raad

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting Sensire en Stichting Sutfene

KLACHTENREGELING Stichting Sensire en Stichting Sutfene KLACHTENREGELING Stichting Sensire en Stichting Sutfene Klachtenbehandeling door de klachtencommissie Sensire & Sutfene op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet bijzondere

Nadere informatie

Klachtenregeling van Azora / Careaz / Markenheem

Klachtenregeling van Azora / Careaz / Markenheem Klachtenregeling van Azora / Careaz / Markenheem Inhoud Blz. 1. Algemene bepalingen 2 Artikel 01: Begripsomschrijvingen 2 Artikel 02: Wie een klacht of een Bopz-klacht kan indienen 3 Artikel 03: Bij wie

Nadere informatie

Klachtenreglement Cliënten de Zorgboog

Klachtenreglement Cliënten de Zorgboog Klachtenreglement Cliënten de Zorgboog Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Stichting de Zorgboog;

Nadere informatie

BOPZ Klachtenregeling patiënten OLVG definitieve versie 15 juni 2017

BOPZ Klachtenregeling patiënten OLVG definitieve versie 15 juni 2017 BOPZ Klachtenregeling patiënten OLVG definitieve versie 15 juni 2017 Voorwoord Als u niet tevreden bent over onze zorgverlening op de psychiatrische afdeling van OLVG op locatie West, heeft u het recht

Nadere informatie

Klachtenregeling met klachtencommissie, zowel voor Bopz-klachten als voor andere klachten

Klachtenregeling met klachtencommissie, zowel voor Bopz-klachten als voor andere klachten Klachtenregeling Atlant Voorwoord Wij geven gehoor aan klachten. Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker dat Atlant

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Careyn klachtenregeling

Careyn klachtenregeling RvB 24072013 RvB/13-095 Careyn klachtenregeling Proceseigenaar: Wagenaar, M (Menno) Printdatum: 7-10-2013 Pagina 1 van 17 Voorwoord Klanten dienen niet snel een klacht in. Als een klant de stap zet om

Nadere informatie

REGLEMENT REGIONALE KLACHTENCOMMISSIE TWENTE

REGLEMENT REGIONALE KLACHTENCOMMISSIE TWENTE REGLEMENT REGIONALE KLACHTENCOMMISSIE TWENTE Vastgesteld in de vergadering van d.d. 4 oktober 2013 Reglement Regionale Klachtencommissie, 04-10-2013-1 - Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Randvoorwaarden...

Nadere informatie

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van de zorgaanbieder; c. klachtencommissie : de commissie zoals bedoeld in artikel 5 van deze regeling;

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van de zorgaanbieder; c. klachtencommissie : de commissie zoals bedoeld in artikel 5 van deze regeling; Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : de stichting [naam organisatie] b. raad van bestuur : de

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CLIËNTEN

KLACHTENREGELING CLIËNTEN Zorggroep Oude en Nieuwe Land Handboek Regelingen & Procedures, nummer REG 002 Reikwijdte: Zorggroep KLACHTENREGELING CLIËNTEN Beheer inhoud: Kwaliteitsfunctionaris Verantwoordelijk: Bestuurder Opgeslagen

Nadere informatie

Klachtenreglement voor cliënten van Kraamzorg De Acht Zaligheden (DAZ)

Klachtenreglement voor cliënten van Kraamzorg De Acht Zaligheden (DAZ) Documenteigenaar Manager Kraamzorg De Acht Zaligheden Klachtenreglement voor cliënten van Kraamzorg De Acht Zaligheden (DAZ) Pagina 1 van 18 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Datum Januari 2017 Versie 2.0 Pagina s 10 (inclusief voorpagina) Klachtenregeling

Datum Januari 2017 Versie 2.0 Pagina s 10 (inclusief voorpagina) Klachtenregeling Datum Januari 2017 Versie 2.0 Pagina s 10 (inclusief voorpagina) Klachtenregeling Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Klachtenreglement voor cliënten van ZuidZorg

Klachtenreglement voor cliënten van ZuidZorg Documenteigenaar Secretaris Raad van Bestuur Soort document Bedrijfsonderdeel Beleid Raad van Bestuur (incl MT) Klachtenreglement voor cliënten van ZuidZorg Pagina 1 van 18 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

1. Begripsomschrijvingen Wie een klacht kan indienen Bij wie een klacht kan worden ingediend - 2 -

1. Begripsomschrijvingen Wie een klacht kan indienen Bij wie een klacht kan worden ingediend - 2 - Inhoudsopgave 1. Begripsomschrijvingen - 2-2. Wie een klacht kan indienen - 2-3. Bij wie een klacht kan worden ingediend - 2-4. Hoe een klacht wordt ingediend - 2-5. De medewerker en diens leidinggevende

Nadere informatie

Groenhuysen volgt de wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) die per 1 januari 2016 werkzaam is.

Groenhuysen volgt de wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) die per 1 januari 2016 werkzaam is. Klachtenregeling Klanten Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Groenhuysen volgt de wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) die per 1 januari 2016 werkzaam is. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest aangesloten bij de Regionale Klachtencommissie Delft Westland Oostland

Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest aangesloten bij de Regionale Klachtencommissie Delft Westland Oostland Klachtenregeling Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest aangesloten bij de Regionale Klachtencommissie Delft Westland Oostland Wat een organisatie doet met klachten van cliënten wordt geregeld in

Nadere informatie

Externe Klachtencommissie Participantenoverleg regio Arnhem

Externe Klachtencommissie Participantenoverleg regio Arnhem Externe Klachtencommissie Klachtenregeling voor externe behandeling van klachten, voorgelegd door cliënten op wie de WKCZ van toepassing is. Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt

Nadere informatie

Externe Klachtencommissie Participantenoverleg regio Arnhem

Externe Klachtencommissie Participantenoverleg regio Arnhem Externe Klachtencommissie Klachtenregeling voor externe behandeling van klachten, voorgelegd door cliënten op wie de WKCZ en WBOPZ van toepassing is. Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in.

Nadere informatie

Klachtenreglement Helios Solutions

Klachtenreglement Helios Solutions Klachtenreglement Helios Solutions Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. cliënt : een jeugdige; een ouder; een

Nadere informatie

Klachtenregeling Vredewold Zorg In het kader van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)

Klachtenregeling Vredewold Zorg In het kader van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) Klachtenregeling Vredewold Zorg In het kader van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) Versie: 19 december 2016 Klachtenregeling Vredewold Zorg 1 Voorwoord Kwalitatief hoogwaardige zorg,

Nadere informatie

Klachtenregeling Jeugdwet

Klachtenregeling Jeugdwet Klachtenregeling Jeugdwet Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. cliënt : een jeugdige; een ouder; een ouder zonder

Nadere informatie

c. klager : degene die een klacht indient; d. aangeklaagde : degene op wiens besluit of op wiens handelen of nalaten de klacht betrekking heeft;

c. klager : degene die een klacht indient; d. aangeklaagde : degene op wiens besluit of op wiens handelen of nalaten de klacht betrekking heeft; Klachtenregeling Cello Zorg & Maatschappelijke ondersteuning Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. cliënt : natuurlijke

Nadere informatie

REGLEMENT REGIONALE KLACHTENCOMMISSIE TWENTE

REGLEMENT REGIONALE KLACHTENCOMMISSIE TWENTE REGLEMENT REGIONALE KLACHTENCOMMISSIE TWENTE Vastgesteld in de vergadering van d.d. 15 april 2011 Reglement Regionale Klachtencommissie - 1 - Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Randvoorwaarden 3 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Klachtenregeling voor cliënten van Woonzorgcentrum De Beyart

Klachtenregeling voor cliënten van Woonzorgcentrum De Beyart Klachtenregeling voor cliënten van Woonzorgcentrum De Beyart Voorwoord Zorgorganisaties zijn op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht om cliënten de mogelijkheid te

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE CLIËNTEN ZORGINSTELLINGEN VGU

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE CLIËNTEN ZORGINSTELLINGEN VGU VD16.029 REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE CLIËNTEN ZORGINSTELLINGEN VGU Vastgesteld 20-12-2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 Artikel 2 Samenstelling en benoeming klachtencommissie...

Nadere informatie

Klachtenregeling voor de gezamenlijke klachtencommissie van

Klachtenregeling voor de gezamenlijke klachtencommissie van Klachtenregeling voor de gezamenlijke klachtencommissie van Zorggroep Noorderboog Woonzorgcentrum Rosengaarde Woonzorgconcern IJsselheem Zorgspectrum Het Zand 1 januari 2017 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Klachtenregeling van Azora / Careaz / De Gouden Leeuw Groep / SZ Marga Klompé / Markenheem

Klachtenregeling van Azora / Careaz / De Gouden Leeuw Groep / SZ Marga Klompé / Markenheem Klachtenregeling van Azora / Careaz / De Gouden Leeuw Groep / SZ Marga Klompé / Markenheem Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen: 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt

Nadere informatie

Klachtenregeling van Azora / Careaz / De Gouden Leeuw Groep / SZ Marga Klompé / Markenheem

Klachtenregeling van Azora / Careaz / De Gouden Leeuw Groep / SZ Marga Klompé / Markenheem Klachtenregeling van Azora / Careaz / De Gouden Leeuw Groep / SZ Marga Klompé / Markenheem Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen: 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Klachtenreglement Procedures Kwaliteit en Veiligheid D003 15/10/ /12/2016. Documentcode: Versiedatum: Evaluatiedatum:

KLACHTENREGLEMENT. Klachtenreglement Procedures Kwaliteit en Veiligheid D003 15/10/ /12/2016. Documentcode: Versiedatum: Evaluatiedatum: KLACHTENREGLEMENT Pagina 1 van 9 Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van het klachtenreglement wordt verstaan onder a. Zorgaanbieder - PrivaZorg B.V. b. Directie

Nadere informatie

Externe Klachtencommissie Participantenoverleg regio Arnhem

Externe Klachtencommissie Participantenoverleg regio Arnhem Externe Klachtencommissie Klachtenregeling voor externe behandeling van klachten, voorgelegd door cliënten op wie de WKCZ en WBOPZ van toepassing is. Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in.

Nadere informatie

Klachtenregeling van Azora / Careaz / De Gouden Leeuw Groep / SZ Marga Klompé / Markenheem

Klachtenregeling van Azora / Careaz / De Gouden Leeuw Groep / SZ Marga Klompé / Markenheem Klachtenregeling van Azora / Careaz / De Gouden Leeuw Groep / SZ Marga Klompé / Markenheem Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen: 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt

Nadere informatie

Klachtenregeling Mienskipssintrum Leppehiem. Januari 2017

Klachtenregeling Mienskipssintrum Leppehiem. Januari 2017 Klachtenregeling Mienskipssintrum Leppehiem Januari 2017 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder :

Nadere informatie

Klachtenreglement voor cliënten RSZK

Klachtenreglement voor cliënten RSZK Klachtenreglement voor cliënten RSZK Documentverantwoordelijke Klachtenfunctionaris Vastgesteld op 9 oktober 2018 Volgende evaluatie op 9 oktober 2020 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Artikel

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VINDEN & BINDEN ZORG EN WELZIJN BV

KLACHTENREGELING VINDEN & BINDEN ZORG EN WELZIJN BV KLACHTENREGELING VINDEN & BINDEN ZORG EN WELZIJN BV Instelling Klachtencommissie Vinden & Binden Zorg en Welzijn en klachtenreglement Deel A voorziet in de instelling van een klachtencommissie en regelt

Nadere informatie

Klachtenregeling Wkkgz

Klachtenregeling Wkkgz Klachtenregeling Wkkgz Klachtenregeling voor externe behandeling van klachten, voorgelegd door cliënten aan wie de zorgaanbieder zorg verleent. EXTERNE KLACHTENCOMMISSIE REGIO ARNHEM April 2017 1 Voorwoord

Nadere informatie

Klachtenregeling Buurtzorg Kraam - juni 2019

Klachtenregeling Buurtzorg Kraam - juni 2019 Klachtenregeling Buurtzorg Kraam - juni 2019 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: Zorgaanbieder Raad van Bestuur Klachtencommissie Client Klacht Klager

Nadere informatie

c. klager : degene die een klacht indient; d. aangeklaagde : degene op wiens besluit of op wiens handelen of nalaten de klacht betrekking heeft;

c. klager : degene die een klacht indient; d. aangeklaagde : degene op wiens besluit of op wiens handelen of nalaten de klacht betrekking heeft; Klachtenregeling Cello; zorg & maatschappelijke ondersteuning Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. cliënt : natuurlijke

Nadere informatie

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van Vitalis Zorg Groep; c. klachtencommissie : de commissie zoals bedoeld in artikel 5 van deze regeling;

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van Vitalis Zorg Groep; c. klachtencommissie : de commissie zoals bedoeld in artikel 5 van deze regeling; Klachtenregeling Bij Vitalis WoonZorg Groep kun je bij diverse functionarissen een klacht indienen, afhankelijk wat past en waar behoefte aan is. Ons streven is om de klacht zo dicht mogelijk bij de bron

Nadere informatie

Klachtenregeling SIVZ. Klachtenregeling

Klachtenregeling SIVZ. Klachtenregeling Klachtenregeling SIVZ Voorwoord De onafhankelijke klachtenregeling SIVZ is bedoeld voor cliënten (en hun naasten) van kleine zorgaanbieders welke geen BOPZinstellingen in stand houden. Het kenmerkt zich

Nadere informatie

Interne klachtenregeling Directzorg

Interne klachtenregeling Directzorg Interne klachtenregeling Directzorg Samengesteld door: afdeling kwaliteit Datum: augustus 2018 Geldig tot: augustus 2020 Auteur: Yvonne Cabaret klachtenfunctionaris Interne klachtenregeling Directzorg

Nadere informatie

Klachtenregeling Wlz en Wmo

Klachtenregeling Wlz en Wmo Klachtenregeling Wlz en Wmo Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. cliënt : natuurlijke persoon die zorg of maatschappelijke

Nadere informatie

Klachtenregeling voor Bopz-klachten en andere klachten Stichting Zorg & Wonen Glorieux

Klachtenregeling voor Bopz-klachten en andere klachten Stichting Zorg & Wonen Glorieux Klachtenregeling voor Bopz-klachten en andere klachten Stichting Zorg & Wonen Glorieux Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Klachtenregeling Daelzicht. Behandeling van klachten Jeugdhulp in het kader van de Jeugdwet

Klachtenregeling Daelzicht. Behandeling van klachten Jeugdhulp in het kader van de Jeugdwet Klachtenregeling Daelzicht Behandeling van klachten Jeugdhulp in het kader van de Jeugdwet Voorwoord Deze klachtenregeling gaat over uitingen van onvrede en klachten betreffende jeugdhulp in het kader

Nadere informatie

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van de zorgaanbieder; c. klachtencommissie : de commissie zoals bedoeld in artikel 5 van deze regeling;

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van de zorgaanbieder; c. klachtencommissie : de commissie zoals bedoeld in artikel 5 van deze regeling; Klachtenregeling Inclusief regeling van de Klachtencommissie Verzorging en Verpleging Utrecht en beroeps mogelijkheid bij de Geschillencommissie voor Verpleging Verzorging en Geboortezorg. Nieuwegein,

Nadere informatie

Regeling Regionale klachtenprocedure Drechtsteden, voor verpleeg- en verzorgings- huizen en thuiszorgorganisaties

Regeling Regionale klachtenprocedure Drechtsteden, voor verpleeg- en verzorgings- huizen en thuiszorgorganisaties Regeling Regionale klachtenprocedure Drechtsteden, voor verpleeg- en verzorgings- huizen en thuiszorgorganisaties Doel Uitleg over de afspraken m.b.t. de regionale klachtenprocedure voor cliënten Toepassingsgebied

Nadere informatie

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van de zorgaanbieder; c. klachtencommissie : de commissie zoals bedoeld in artikel 5 van deze regeling;

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van de zorgaanbieder; c. klachtencommissie : de commissie zoals bedoeld in artikel 5 van deze regeling; Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : de stichting [naam organisatie] b. raad van bestuur : de

Nadere informatie

1. Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

1. Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Klachtenreglement Allerzorg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: Allerzorg; b. directie: de directie

Nadere informatie

Klachtreglement Admiraal De Ruyter Ziekenhuis conform WKKGZ

Klachtreglement Admiraal De Ruyter Ziekenhuis conform WKKGZ Klachtreglement Admiraal De Ruyter Ziekenhuis conform WKKGZ Datum : 10 november 2016 Opgesteld door Afdeling Status : Annet de Smidt : Kwaliteit en Veiligheid : Vastgesteld Versie : 1.1 Klachtenregeling

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting DAAD

Klachtenregeling Stichting DAAD Klachtenregeling Stichting DAAD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. Klachtenprocedure: De door de stichting

Nadere informatie

Klachtenregeling cliënten

Klachtenregeling cliënten Klachtenregeling cliënten De medewerkers van AxionContinu doen hun best zo goed mogelijk hulp en zorg te bieden. Toch kan het gebeuren dat er dingen misgaan of anders lopen dan u verwacht. In deze klachtenregeling

Nadere informatie

Klachtenregeling cliënten RSZK en ZuidZorg

Klachtenregeling cliënten RSZK en ZuidZorg Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen Klachtenregeling cliënten RSZK en ZuidZorg Veld: 8 procedures en werkwijzen Onderwerp: administratie Documentverantwoordelijke: A. van der Sanden Vastgesteld op:

Nadere informatie

Instelling/instandhouding. Klachtencommissie. Daelzicht Pergamijn. PSW Radar

Instelling/instandhouding. Klachtencommissie. Daelzicht Pergamijn. PSW Radar Instelling/instandhouding Klachtencommissie Daelzicht Pergamijn PSW Radar Raden van Bestuur Daelzicht, Pergamijn, PSW en Radar Ingangsdatum: 1 juli 2017 Daelzicht, Pergamijn en PSW V.1.0 1 maart 2018:

Nadere informatie

Klachtencommissie Stichting GGZ Keizersgracht Amsterdam REGLEMENT

Klachtencommissie Stichting GGZ Keizersgracht Amsterdam REGLEMENT Klachtencommissie Stichting GGZ Keizersgracht Amsterdam REGLEMENT Gelet op de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector (WKCz) en de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, vastgesteld d.d. 1 september

Nadere informatie

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen... 4 1.1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 1.2 Artikel 2 Wie een klacht of een Bopz-klacht kan indienen...

Nadere informatie

Klachtenregeling cliënten. Thuiszorg De Zorgster

Klachtenregeling cliënten. Thuiszorg De Zorgster Klachtenregeling cliënten Thuiszorg De Zorgster Inhoudsopgave: Klachtenregeling cliënten Thuiszorg De Zorgster... 3 Inleiding... 3 Deel 1: Klachtenregeling cliënten Thuiszorg De Zorgster... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Klachtenregeling. Klachtenregeling definitief, d.d. 27 december

Klachtenregeling. Klachtenregeling definitief, d.d. 27 december Klachtenregeling Interzorg ondersteunt mensen hun eigen leven voort te zetten. Dat doen wij met behulp van dagelijkse tot specialistische zorg, in Noord- en Midden-Drenthe. Om dat te kunnen doen, gaan

Nadere informatie