Opzettelijk veroorzaakte ziekte. Mr. P. Willems 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opzettelijk veroorzaakte ziekte. Mr. P. Willems 1"

Transcriptie

1 Opzettelijk veroorzaakte ziekte Mr. P. Willems 1 In mijn artikel in Tijdschrift Arbeidsrecht 2005/1 met de titel Ziekte na een cosmetische ingreep: is artikel 7:629 lid 3 onder a BW toe aan cosmetische operatie? heb ik stilgestaan bij het begrip opzettelijk veroorzaakte ziekte in de zin van artikel 7:629 lid 3 onder a BW in relatie tot een (niet medisch noodzakelijke) cosmetisch chirurgische ingreep. Sindsdien zijn er 3 uitspraken verschenen die ingaan op de vraag wanneer er sprake is van opzettelijk veroorzaakte ziekte. Tijd dus voor een update. -Inleiding Op grond van artikel 7:629 lid 3 onder a BW heeft een werknemer in geval van ziekte geen recht op doorbetaling van zijn loon indien de ziekte door zijn opzet is veroorzaakt. In de literatuur wordt voor de uitleg van het begrip opzet steeds verwezen naar de uitspraak van de kantonrechter te Leiden uit 1999 die oordeelde dat in geval van ziekte, die veroorzaakt wordt door een sterilisatie of een cosmetische chirurgische ingreep, er geen sprake is van een opzettelijk veroorzaakte ziekte. Volgens de kantonrechter is in een dergelijk geval de opzet van de werknemer niet gericht op het veroorzaken van de ziekte maar op bijvoorbeeld het realiseren van de onvruchtbaarheid of het verfraaien van het lichaam 2. In mijn eerdere bijdrage over dit onderwerp heb ik al aangegeven dat deze redenering van de kantonrechter discutabel is en bovendien niet (meer) past in het huidige tijdsbeeld waarin werkgevers en werknemers er alles aan moeten doen om na een (terechte) ziekmelding de werknemer weer zo snel mogelijk te laten reïntegreren. Sindsdien zijn er een drietal uitspraken gepubliceerd die ingaan op het opzettelijk veroorzaken van ziekte. -Kantonrechter Maastricht, 31 augustus 2005, JAR 2005/226 In deze zaak voor de kantonrechter te Maastricht ging het om een werkneemster die met toestemming van de werkgever zes weken onbetaald verlof had opgenomen in verband met haar deelname aan het televisieprogramma Make me beautiful. In het kader van dit televisieprogramma zou de werkneemster een aantal cosmetische ingrepen ondergaan, waaronder een buikwandplastiek waarvoor volgens artsen een herstelperiode staat van 6 weken. Na het verstrijken van deze periode moest de werkneemster zich toch ziekmelden omdat één van de littekens was gaan ontsteken. De werkgever weigerde het loon van de werkneemster te betalen en stelde zich op het standpunt dat de werkneemster de ziekte opzettelijk had veroorzaakt en dat het uitblijven van het herstel in de risicosfeer van de werkneemster lag. De werkneemster bestreed dit en vorderde doorbetaling van haar loon. De kantonrechter overwoog dat vaststond dat de werkneemster ziek was. Voorts stelde de kantonrechter dat uit niets was gebleken dat de werkneemster rekening had moeten houden met de aanmerkelijke kans dat zij na de gebruikelijke herstelperiode arbeidsongeschikt zou zijn wegens ziekte. Het enkele feit dat voor de operatie geen medische of psychische noodzaak zou bestaan hoefde de werknemer er niet van te weerhouden om de operatie te ondergaan en leidde er in elk geval niet toe dat niet voorziene en niet gewilde gevolgen van operaties kunnen worden gekwalificeerd als opzettelijk veroorzaakt in de zin van artikel 7:629 lid 3 onder a BW. De loonvordering werd daarom toegewezen. -Kantonrechter Tilburg, 18 mei 2005, JAR 2006/77 1 Mr. P. Willems is advocaat bij Willems & Van Ommeren Advocaten en Mediators te Beekbergen. 2 Kantonrechter Leiden, 18 augustus 1999, JAR 1999/199.

2 De zaak voor de kantonrechter Tilburg hield geen verband met een ziekmelding als gevolg van een cosmetische ingreep maar ging over een werknemer die op zaterdagavond door een motorongeval zwaar gewond raakte en als gevolg daarvan arbeidsongeschikt was geworden. Uit politieonderzoek bleek dat de werknemer onder invloed van alcohol verkeerde tijdens het ongeluk terwijl hij in het verleden (schriftelijk) was gewaarschuwd voor onaanvaardbaar alcoholgebruik. Dat het ongeluk was gebeurd onder invloed van alcohol terwijl de werknemer daarvoor was gewaarschuwd, was voor de werkgever reden om het loon van de werknemer in te houden. Volgens de werkgever had de werknemer zijn ziekte opzettelijk veroorzaakt door doelbewust na het innemen van een aanzienlijke hoeveelheid alcohol achter het stuur te kruipen. Ook naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid waren er volgens de werkgever geen redenen om het loon van de werknemer door te betalen. In zijn vonnis overwoog de kantonrechter dat volgens de wetsgeschiedenis voor een geslaagd beroep op artikel 7:629 lid 3 onder a BW de opzet van de werknemer gericht moet zijn op het ziek worden. Opzet in de zin van artikel 7:629 lid 3 onder a BW moet worden uitgelegd als oogmerk, aldus de kantonrechter. Opzettelijk risicovol gedrag zoals sportbeoefening kan volgens de kantonrechter niet tot verlies van de aanspraak leiden. Aangezien in artikel 7:629 BW alleen gesproken wordt van opzet (en niet van opzet of bewuste roekenloosheid zoals in artikel 7:658 BW) en aan het ruimere opzet of bewuste roekeloosheid in de jurisprudentie al hoge eisen worden gesteld, mag niet snel opzet worden aangenomen. Bovendien was de opzet (als je al van opzet kan spreken) van de werknemer niet geweest om zichzelf te verwonden of arbeidsongeschikt te maken. Om die redenen vielen de gevolgen van de handelswijze van de werknemer volgens de kantonrechter niet onder opzettelijk veroorzaakte ziekte en diende de werkgever daarom het loon van de werknemer door te betalen. -Gerechtshof Arnhem, 27 juni 2006, LJN: AY5993 De derde uitspraak in deze rij heeft zeer veel media-aandacht gekregen. In tegenstelling tot de voorgaande twee uitspraken ging het in de zaak voor het Gerechtshof Arnhem niet direct over de vraag of de werknemer zijn arbeidsongeschiktheid opzettelijk had veroorzaakt maar of er sprake was van arbeidsongeschiktheid die werd veroorzaakt door schuld of toedoen van de werknemer. De werknemer in deze zaak was medio 2002 arbeidsongeschikt geraakt als gevolg van zijn deelname aan een zaalvoetbalwedstrijd. Daarvoor had de werkgever de werknemer zowel mondeling als schriftelijk er op gewezen dat de werknemer door eerdere blessures aan enkel- en kniegewrichten (die eveneens zijn arbeidsongeschiktheid hadden veroorzaakt) een vergroot risico liep op blessures tijdens het sporten. De werkgever heeft de werknemer dan ook verzocht een minder blessuregevoelige sport te beoefenen. De werknemer heeft dit verzoek in de wind geslagen. Daarop heeft de werkgever laten weten dat zij bij toekomstige arbeidsongeschiktheid, veroorzaakt door het zaalvoetballen van de werknemer, geen ziekengeld zou uitbetalen. Nadat de werknemer begin 2003 wederom ziek werd als gevolg van het zaalvoetballen, weigerde de werkgever het volledige loon door te betalen. De werkgever deed daarbij een beroep op een bepaling in de CAO op grond waarvan de werknemer recht heeft op zijn volledige loon tijdens arbeidsongeschiktheid tenzij de ziekte veroorzaakt werd door schuld of toedoen van de werknemer. In haar arrest gaat het Hof allereerst in op de vraag of de arbeidsongeschiktheid van de werknemer door zijn opzet in de zin van artikel 7:629 lid 3 onder a BW is veroorzaakt. Het Hof stelt, onder verwijzing naar diverse passages uit de parlementaire geschiedenis, dat de wetgever, gezien de gevolgen, in artikel 7:629 lid 3 onder a BW bewust een zwaar criterium heeft gehanteerd. Het enkele feit dat een werknemer zich bloot stelt aan een risicovolle activiteit en daarmee aan de reële kans om wegens ziekte arbeidsongeschikt te

3 raken, is onvoldoende om aan te nemen dat er sprake is van opzet in de zin van artikel 7:629 lid 3 onder a BW., aldus het Hof. Slechts wanneer deze sporten zijn uitgeoefend met het oogmerk om arbeidsongeschiktheid teweeg te brengen, leidt dit tot het verlies van het in artikel 7:629 lid 1 BW vermelde loon, Vervolgens stelt het Hof dat het in deze zaak gaat om de uitleg van een bepaling uit een algemeen verbindend verklaarde CAO en dat de begrippen schuld of toedoen niet dezelfde betekenis hebben als opzet in de zin van artikel 7:629 lid 3 onder a BW. Om te kunnen aannemen dat de arbeidsongeschiktheid door schuld of toedoen van de werknemer is veroorzaakt is naar de mening van het Hof vereist dat de werknemer een (rechtens) relevant verwijt kan worden gemaakt van het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid. Van belang daarbij is, aldus het Hof, dat de werknemer redelijkerwijs heeft moeten voorzien dat zijn handelswijze tot zijn arbeidsongeschiktheid kon leiden en dat hij desondanks geen maatregelen heeft genomen om de arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Gezien de voorgeschiedenis waarin de werknemer herhaaldelijk was gewaarschuwd oordeelt het Hof dat de arbeidsongeschiktheid van de werknemer door zijn schuld of toedoen is veroorzaakt en hij slechts recht heeft op 70% van zijn loon. -Commentaar De uitkomst van de Maastrichtse zaak is naar mijn mening juist. In tegenstelling tot cosmetische ingrepen zelf, waarbij er zekerheid bestaat dat de werknemer na de ingreep enige tijd arbeidsongeschikt zal zijn, kan van een ziekmelding als gevolg van een complicatie niet hetzelfde worden gezegd. Complicaties zijn vanuit hun aard de gevolgen van de ingreep waarmee de patiënt weliswaar rekening dient te houden maar die in de meerderheid van de gevallen niet ontstaan. De kans dat zich een complicatie voordoet na een cosmetische ingreep kan worden gelijk gesteld met de kans dat een werknemer tijdens wintersport een blessure oploopt waardoor hij arbeidsongeschikt raakt. In de parlementaire geschiedenis is voor het laatste voorbeeld bepaald dat een dergelijk risico niet valt onder het begrip opzet in de zin van artikel 7:629 lid 3 onder a BW. Niet valt in te zien waarom een ziekmelding als gevolg van een complicatie daar wel onder zou vallen. Opvallend is dat de kantonrechter in zijn overwegingen over het opzettelijke karakter van de ziekte de maatstaf hanteert of de werkneemster al dan niet rekening had hoeven houden met de aanmerkelijke kans dat zij als gevolg van een complicatie arbeidsgeschikt zou raken cq. blijven. De kantonrechter zoekt met deze uitleg van het begrip opzet kennelijk aansluiting bij de leer van voorwaardelijke opzet uit het strafrecht. Daarmee geeft deze rechter een ruimere uitleg aan het begrip opzet dan zijn collega in Leiden destijds heeft gedaan. Wat deze kantonrechter onder een aanmerkelijke kans verstaat blijkt overigens niet uit het vonnis maar het is duidelijk dat de kantonrechter doelt op meer dan alleen de zuiver theoretische gevallen waarin de opzet van de werknemer gericht is op het ziek worden. Hoewel ik het toejuich dat er voor het eerst een ruimere uitleg wordt gegeven aan het begrip opzet, vrees ik dat de kantonrechter zich met het toepassen van deze norm op of over de grens heeft begeven van wat de wetgever heeft willen bereiken met artikel 7:629 lid 3 onder a BW. Zoals ik eerder heb aangegeven, is de aanwezigheid van voorwaardelijke opzet volgens de parlementaire geschiedenis niet voldoende om opzet in de zin van artikel 7:629 lid 3 onder a BW aan te nemen. Aangezien de wetgever nadrukkelijk heeft opgemerkt dat ziekte als gevolg van risico s zoals (winter)sportblessures niet onder het opzettelijk veroorzaken van ziekte kunnen worden gerekend, komt de door de kantonechter gehanteerde maatstaf van een aanmerkelijke kans gevaarlijk in de richting van dergelijke risico s. Ook het Hof Arnhem komt, mijns inziens terecht, in haar arrest tot het oordeel dat arbeidsongeschiktheid als gevolg van blessuregevoelige sporten, zoals zaalvoetbal, niet

4 vallen onder het begrip opzet in de zin van artikel 7:629 lid 3 onder a BW, ook niet als de werknemer gewaarschuwd is voor het risico op blessures en dergelijke blessures al eerder heeft opgelopen. Daarbij overweegt het Hof terecht dat de wetgever met het begrip opzet de lat hoog heeft gelegd voor werkgevers om rechtsgeldig het loon in te kunnen houden. Risicovolle activiteiten die een reële kans opleveren op arbeidsongeschiktheid voldoen niet aan die zware norm, zo blijkt uit de parlementaire geschiedenis. Helaas beperkt het Hof zich in haar uitspraak, net als alle andere rechters tot nu toe hebben gedaan, slechts tot het opsommen van voorbeelden van situaties die niet vallen onder het opzettelijk veroorzaakte ziekte. Het Hof waagt zich niet aan het geven van een voorbeeld van een situatie die wel valt onder de reikwijdte van artikel 7:629 lid 3 onder a BW en de werkgever wel recht geeft om het loon van de werknemer in te houden. Naar mijn mening is dit een gemiste kans omdat de lijst met voorbeelden van situaties die niet onder artikel 7:629 lid 3 onder a BW vallen wel groeit, maar uit de jurisprudentie nog steeds niet blijkt in welke situatie er wel met succes een beroep op deze bepaling kan worden gedaan. In het vonnis van de kantonrechter te Tilburg verwijst deze in vrijwel exact gelijke bewoordingen als destijds de kantonrechter te Leiden deed naar de Nota naar aanleiding van het verslag behorende bij de behandeling in de Eerste Kamer van de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingplicht bij Ziekte (WULPZ). Met de invoering van de WULPZ werd artikel 7a:1638 lid 3 onder a BW, de voorloper van artikel 7:629 lid 3 onder a BW, ingevoerd. In deze Nota heeft de Regering, zoals geciteerd door de kantonrechter, opgemerkt dat de opzet van de arbeider gericht moet zijn op het veroorzaken van de ziekte. Opzettelijk risicovol gedrag met als gevolg arbeidsongeschiktheid leidt niet tot het verlies van recht op loondoorbetaling. De kantonrechter te Tilburg gaat, in tegenstelling tot het Hof, voorbij aan de (latere) aanvullende toelichting die de Minister heeft gegeven tijdens de behandeling van dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer. Hierbij gaf hij aan dat onder het opzettelijk veroorzaken van ziekte moet worden verstaan het willens en wetens veroorzaken van ziekte, niet enkel het riskeren ervan. Uit de uitleg van de Minister kan naar mijn mening worden afgeleid dat onder het begrip opzet die gevallen vallen waarbij feitelijk geen sprake meer is van een risico maar waarbij de werknemer vrijwel zeker weet dat zijn handelswijze tot zijn arbeidsongeschiktheid lijdt. Met andere woorden: wanneer de werknemer zich bewust was van het feit dat zijn handelswijze vrijwel zeker zijn arbeidsongeschiktheid tot gevolg zou hebben, kan de werkgever een beroep doen op artikel 7:629 lid 3 onder a BW en het loon inhouden. De uitleg van de kantonrechter te Tilburg dat er sprake moet zijn van opzet die gericht is op het ziek worden, is in het licht van de uitleg van de Minister dan ook te beperkt. Een dergelijke uitleg is in mijn ogen een strikt juridische interpretatie van de woordkeus tijdens de parlementaire behandeling en zou van artikel 7:629 lid 3 onder a BW een nutteloze bepaling maken, iets wat de wetgever, naar ik aanneem, juist niet heeft willen bereiken. De lat moest wel hoog liggen maar niet bij voorbaat onbereikbaar zijn. Bovendien is het moeilijk, zo niet onmogelijk, een voorbeeld te verzinnen van een situatie waarbij de opzet van de werknemer gelegen is in het ziek worden. Zelfs de meeste vergaande voorbeelden, zoals deelname aan bijvoorbeeld vechtsporten als kooigevechten, worden niet beoefend om ziekte te veroorzaken maar hebben als doel de wedstrijd te winnen door de tegenstander uit te schakelen. Blessures die arbeidsongeschiktheid kunnen veroorzaken zijn daarbij geen doel op zichzelf. Ook het Hof waagt het niet om een voorbeeld te noemen van een situatie die wel onder het begrip opzet valt. Daarentegen is het naar mijn mening aan de hand van de opmerking van de regering in de Nota naar aanleiding van het Verslag verdedigbaar dat sporten die worden uitgeoefend met het oogmerk arbeidsongeschiktheid te veroorzaken bij de tegenstander juist wel onder de uitsluitinggrond van artikel 7:629 lid 3 a onder a BW vallen.

5 -Conclusie Het arrest van het Hof te Arnhem heeft stof doen opwaaien in de media en zelfs de voorpagina van De Telegraaf heeft gehaald. Daarin werd het arrest aangekondigd als het einde van het tijdperk waarin werkgevers moeten opdraaien voor de loonkosten van haar werknemers die door toedoen van, voornamelijk, risicovolle sporten, ziek thuis komen te zitten. Naar mijn mening is een dergelijke kwalificatie van het arrest eerder wishfull thinking dan werkelijkheid. De loonsanctie die de werkgever in die zaak kon opleggen was gegrond op een bepaling in de betreffende CAO en niet gebaseerd op de wettelijke bepaling van artikel 7:629 lid 3 onder a BW. Sterker: indien de betreffende werknemer in een andere sector werkzaam zou zijn geweest waar geen CAO of een andere CAO zou gelden, dan zou de werkgever gewoon verplicht zijn geweest het volledige loon door te betalen. Slechts een zeer beperkt aantal CAO s bevatten een soortgelijke bepaling als de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer waar het in deze zaak om ging. Toch geeft de enorme media-aandacht voor dit arrest wel aan dat de maatschappij inmiddels is veranderd en men het niet zonder meer gerechtvaardigd vindt dat werkgevers moeten opdraaien voor de loonkosten van werknemers die zich herhaaldelijk en tegen beter weten in blootstellen aan risicovolle sporten of activiteiten. Bovendien past de uitleg die steeds wordt gegeven aan artikel 7:629 lid 3 onder a BW niet meer in de verdeling van verantwoordelijkheden tussen werkgevers en werknemers op het gebied van ziekteverzuim en reïntegratie. Zo heeft een werknemer niet meewerkt aan zijn reïntegratie of zijn genezing belemmert of vertraagt, op grond van artikel 7:629 lid 3 onder b, c en d BW geen recht op loon. Uitgaande van de herhaalde uitleg van het begrip opzet zou dit betekenen dat een werknemer die al ziek is en tijdens zijn ziekte een cosmetische ingreep ondergaat, geen recht zou hebben op doorbetaling van zijn loon omdat hij daardoor zijn genezing (en dus zijn werkhervatting) heeft vertraagd. Vanuit die gedachte lijkt het mij moeilijk te verdedigen dat een werknemer die vanuit een gezonde situatie een cosmetische ingreep ondergaat, wel recht heeft op doorbetaling van zijn loon tijdens de periode dat hij herstelt van de cosmetische ingreep. Dit is ook niet de bedoeling geweest van de Wetgever. Het is juist de bedoeling geweest, en dat valt ook af te leiden uit de toelichting van de Minister, om met het begrip opzettelijk veroorzaakte ziekte de werknemer geen recht te geven op doorbetaling van zijn loon als de werknemer zich bewust was dat zijn handelswijze zijn arbeidsongeschiktheid tot gevolg zou hebben. Uit de hiervoor besproken uitspraken blijkt voor het eerst dat ook onder rechters verdeeldheid bestaat over de uitleg van het begrip opzet in de zin van artikel 7:629 lid 3 onder a BW. Hoewel hierdoor de rechtsonzekerheid enigszins toeneemt, zit er ook een positieve kant aan deze ontwikkeling. Het lijkt mij noodzakelijk dat er als gevolg van deze jurisprudentie een discussie op gang komt over de vraag of de huidige wetgeving nog wel aansluit bij de maatschappelijk gewenste verdeling van verantwoordelijkheden tussen werkgever en werknemer op het gebied van ziekteverzuim, reïntegratie en loondoorbetaling tijdens ziekte. Ook de reikwijdte van het begrip opzet in de zin van artikel 7:629 lid 3 onder a BW dient in mijn ogen in die discussie betrokken te worden. Tot die tijd doen werkgevers, die daartoe de juridische mogelijkheden, hebben er goed aan om zonodig de aanvulling van het ziekengeld bovenop het wettelijke minimum uit te sluiten in geval de werknemer schuld heeft aan het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid en zullen werkgeverorganisaties tijdens de komende CAO-onderhandelingen inzet kunnen maken van een nieuw CAO-akkoord.

ArbeidsRecht. Maandblad voor de praktijk, Opzet bij ziekte en het voorkomen van arbeidsongeschiktheid: een onrechtvaardig verschil

ArbeidsRecht. Maandblad voor de praktijk, Opzet bij ziekte en het voorkomen van arbeidsongeschiktheid: een onrechtvaardig verschil Page 1 of 5 ArbeidsRecht. Maandblad voor de praktijk, Opzet bij ziekte en het voorkomen van arbeidsongeschiktheid: een onrechtvaardig verschil Vindplaats: ArbeidsRecht 2010, 40 Bijgewerkt tot: 01-08-2010

Nadere informatie

P. Kruit, C. Loonstra en E. van Vliet 978-90-01-83406-7. Zutekouw / van Oort

P. Kruit, C. Loonstra en E. van Vliet 978-90-01-83406-7. Zutekouw / van Oort Rechtspraak Instantie Hoge Raad Datum 14 maart 2008 Vindplaats LJN BC6699 Naam Zutekouw / van Oort Essentie uitspraak: Een wegens ziekte arbeidsongeschikte werknemer heeft geen recht op loondoorbetaling

Nadere informatie

Loondoorbetaling na 104 weken ziekte

Loondoorbetaling na 104 weken ziekte Loondoorbetaling na 104 weken ziekte Brief minister Donner Datum 2 februari 2010 Bij brief van 2 juli jl. heeft u gereageerd op mijn brief van 19 december 2008. Uw reactie heeft u inmiddels ook bij brief

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 november 2007 Rapportnummer: 2007/271

Rapport. Datum: 23 november 2007 Rapportnummer: 2007/271 Rapport Datum: 23 november 2007 Rapportnummer: 2007/271 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat: een met naam genoemde verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Utrecht

Nadere informatie

POWERSESSIE 1B ZET HET ARBEIDSRECHT OPTIMAAL IN

POWERSESSIE 1B ZET HET ARBEIDSRECHT OPTIMAAL IN POWERSESSIE 1B ZET HET ARBEIDSRECHT OPTIMAAL IN Mr. Liane van de Vrugt 8 maart 2016 1 DE SPELREGELS BW Beleidsregels RPETZ Beleidsregels Beoordelingskader Poortwachter STECR WERKwijzers Werkwijzer RIV-toets

Nadere informatie

Medische gegevens en privacy

Medische gegevens en privacy mr. N.W.J. (Nicole) van der Stokker-Welsink advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

Conflictverlof bij situatieve arbeidsongeschiktheid lost niets op.

Conflictverlof bij situatieve arbeidsongeschiktheid lost niets op. Conflictverlof bij situatieve arbeidsongeschiktheid lost niets op. oktober 2008 De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht. 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag

Actualiteiten arbeidsrecht. 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag Actualiteiten arbeidsrecht 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag Wet Arbeid en Zorg: Ouderschapsverlof Dwingend recht Absoluut recht Voorwaarden: 1. er moet sprake zijn van een werknemer die

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Inleiding... 2 Hoofdstuk 2: Het ontstaan van de loondoorbetalingsverplichting... 5

Hoofdstuk 1: Inleiding... 2 Hoofdstuk 2: Het ontstaan van de loondoorbetalingsverplichting... 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 2 Hoofdstuk 2: Het ontstaan van de loondoorbetalingsverplichting... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Wet op de Arbeidsovereenkomst... 5 2.2.1 Artikel 1638c: loondoorbetalingsverplichting...

Nadere informatie

Themasessie transitievergoeding

Themasessie transitievergoeding Themasessie transitievergoeding de Ins en Outs Dinsdag 14 juni 2016 Mr. W.M. Limberger Advocaat Stein Advocaten Zwolle Eekwal 4 8011 LD ZWOLLE Tel : 038-4215221 Fax: 038-4218190 E-mail: limberger@steinadvocatenzwolle.nl

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2006:AY5993

ECLI:NL:GHARN:2006:AY5993 ECLI:NL:GHARN:2006:AY5993 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 27-06-2006 Datum publicatie 10-08-2006 Zaaknummer 2005/787 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Cassatie:

Nadere informatie

P. Kruit, C. Loonstra en E. van Vliet 978-90-01-83406-7

P. Kruit, C. Loonstra en E. van Vliet 978-90-01-83406-7 Rechtspraak Instantie Hoge Raad Datum 8 oktober 2004 Vindplaats LJN AO9549 Naam Vixia / Gerrits Essentie uitspraak: De enkele schending van controlevoorschriften (de werknemer weigert bij de bedrijfsarts

Nadere informatie

Rechtbank Almelo 14-06-2010

Rechtbank Almelo 14-06-2010 Uitval na conflict, ziek, of toch niet? mr. Ellen W. de Groot kantonrechter te Enschede Arbeidsongeschikt wegens ziekte, of arbeidsongeschikt, enkel vanwege een conflict.what makes the difference and why?

Nadere informatie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie C.A. (Cynthia) Chudaska Rccm register casemanager Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2006:AY7374

ECLI:NL:RBZLY:2006:AY7374 ECLI:NL:RBZLY:2006:AY7374 Instantie Datum uitspraak 04-08-2006 Datum publicatie 04-09-2006 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaaknummer 305189 HA 06-43 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Ziekte en Verzuim. Op onze website. Ziekte en verzuim binnen de arbeidsovereenkomst (AO) Geen arbeid geen loon (art. 6:627 BW) Geen arbeid geen loon

Ziekte en Verzuim. Op onze website. Ziekte en verzuim binnen de arbeidsovereenkomst (AO) Geen arbeid geen loon (art. 6:627 BW) Geen arbeid geen loon Ziekte en Verzuim 18 mei 2011 Omny De Vries Wolvega Op onze website www.omnydevries.nl kunt u deze presentatie ophalen Ziekte en Verzuim in juridisch kader Ergernis over de ziekmeldingen, ernst en oorzaak,

Nadere informatie

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het belangrijkste deel van de Wet werk en zekerheid in werking: de herziening van het ontslagrecht. Hoe die

Nadere informatie

Verhaal van kosten van arbeidsongeschiktheid

Verhaal van kosten van arbeidsongeschiktheid mr. S.J.M. (Saskia) Stoop advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl Internet:

Nadere informatie

Hoge Raad der Nederlanden

Hoge Raad der Nederlanden 4 november 2016 Eerste Kamer 15/00920 LZ/IF Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: tegen STICHTING PENSIOENFONDS PERSONEELSDIENSTEN, gevestigd te Amsterdam, VOOR VERWEERSTER in cassatie, advocaat:

Nadere informatie

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict. Ziekmelding na een arbeidsconflict En dan? ARBODIENST STECR WERKWIJZER ARBEIDSCONFLICTEN Deze werkwijzer wordt gebruikt voor de beoordeling

Nadere informatie

Ontslag na doorstart faillissement

Ontslag na doorstart faillissement Ontslag na doorstart faillissement december 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2008:BD1383 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie

ECLI:NL:PHR:2008:BD1383 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie ECLI:NL:PHR:2008:BD1383 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak 20-06-2008 Datum publicatie 20-06-2008 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie C07/041HR

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 106167 - Geschil over toepassing van artikel 6 ZAR-BVE SAMENVATTING De werkgever heeft een korting op het salaris van 30% over het verleende ziekteverlof toegepast. De werknemer stelt op grond van artikel

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsconflict

Ziekte en arbeidsconflict mr. C.J.M. (Connie) de Wit advocaat en MfN mediator Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

De nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012.

De nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012. De nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012. 1 Waarom een nieuwe vakantiewetgeving? Europese richtlijn 2003/88/EG Europese jurisprudentie (20-01-2009) Schultz-Hoff Stringer 2 Artikel 7 van de Europese

Nadere informatie

KWADE TROUW VAN DE BELASTINGADVISEUR IN DE ZIN VAN ARTIKEL 16 AWR

KWADE TROUW VAN DE BELASTINGADVISEUR IN DE ZIN VAN ARTIKEL 16 AWR KWADE TROUW VAN DE BELASTINGADVISEUR IN DE ZIN VAN ARTIKEL 16 AWR Inleiding In artikel 16 AWR is bepaald dat een feit dat de inspecteur bekend was of redelijke wijs bekend had kunnen zijn geen grond voor

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.1733 (052.03) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

De rol van de bedrijfsarts bij arbeidsconflicten

De rol van de bedrijfsarts bij arbeidsconflicten De rol van de bedrijfsarts bij arbeidsconflicten Toon Vreeland bedrijfsarts Arboned Roelof Heida Stafarts Kwaliteit Arboned Programma Definitie arbeidsconflict Incidentie Conflictaanpak volgens STECR Knelpunten

Nadere informatie

Notitie. Nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012

Notitie. Nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012 Aan Bestuurders Van Marian Mons, Adviseur Juridische Zaken, Adviesgroep Adviesgroep T 0900 9690 (lokaal tarief) F 030 66 30 000 www.fnvbondgenoten.nl Datum Doorkiesnummer 1 juni 2011 0302738730 Onderwerp

Nadere informatie

Ziektewetuitkering na 104 weken arbeidsongeschiktheid en hervatten in passend werk

Ziektewetuitkering na 104 weken arbeidsongeschiktheid en hervatten in passend werk DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.2.43 Ziektewetuitkering na 104 weken arbeidsongeschiktheid en hervatten in passend werk jurisprudentie bronnen Rechtbank Zutphen d.d. 9.9.2009, 07/1905 ZW Beleidsregel

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2013

Nieuwsbrief juli 2013 Nieuwsbrief juli 2013 Inhoud: Concurrentiebeding: geldigheid en uitleg Finale kwijting en fraude: valt het er wel of niet onder? Loonbetaling: wijzigen en stopzetten Oproepkrachten Wijziging Wet op de

Nadere informatie

De Loonsanctie. mr. Hayat Barrahmun. 27 maart 2014

De Loonsanctie. mr. Hayat Barrahmun. 27 maart 2014 De Loonsanctie mr. Hayat Barrahmun 27 maart 2014 1 Eerste en tweede ziektejaar Re-integratie; Bedongen arbeid; Passende arbeid. 2 Vangnet-regeling/no-risk polis (I) Tegemoetkoming loondoorbetalingsplicht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:73. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Inhoudsindicatie

ECLI:NL:CRVB:2017:73. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Inhoudsindicatie ECLI:NL:CRVB:2017:73 Instantie Datum uitspraak 04-01-2017 Datum publicatie 13-01-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 16/1380 WSF Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Een zieke werknemer? Van AAAA naar Beter

Een zieke werknemer? Van AAAA naar Beter UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Een zieke werknemer? Van AAAA naar Beter Jeltje van Wijngaarden & Kees de Kramer 2 Wat is ziek zijn? Is dus ruim en moeilijk (subjectief) begrip. Door ongeschiktheid wegens

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:1766

ECLI:NL:GHSHE:2016:1766 ECLI:NL:GHSHE:2016:1766 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecli:nl:ghshe:2016:1766 Instantie Gerechtshof 'shertogenbosch Datum uitspraak 03052016 Datum publicatie 09052016 Zaaknummer

Nadere informatie

1 Arbeidsovereenkomst

1 Arbeidsovereenkomst 1 Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst Artikel 7.610 en 7.750 BW Voorwaarden arbeidsovereenkomst Geen duidelijke afspraken Er is een arbeidsovereenkomst als een werknemer met een werkgever overeenkomt

Nadere informatie

1. zich niet heeft gehouden aan de afspraak gemaakt in de mediationovereenkomst met verzoekster;

1. zich niet heeft gehouden aan de afspraak gemaakt in de mediationovereenkomst met verzoekster; Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat ZonMw: 1. zich niet heeft gehouden aan de afspraak gemaakt in de mediationovereenkomst met verzoekster; 2. gedurende haar ziekteperiode in het geheel geen

Nadere informatie

Ziekteverzuim binnen de nieuwe Wet Werk en Zekerheid

Ziekteverzuim binnen de nieuwe Wet Werk en Zekerheid Ziekteverzuim binnen de nieuwe Wet Werk en Zekerheid Wat gaat er wijzigen in uw verzuimbeleid? Wet werk en zekerheid en uw zieke werknemer: Vanaf 1 juli 2015 gaat er wat betreft het bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Casus 17 Pesten op het werk

Casus 17 Pesten op het werk Casus 17 Pesten op het werk Werknemers worden op de werkvloer regelmatig gepest door collega s en door hun chefs, blijkt uit recente publicaties. Soms raken die werknemers door dat pesten zo overspannen,

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:2645

ECLI:NL:CRVB:2016:2645 ECLI:NL:CRVB:2016:2645 Instantie Datum uitspraak 13-07-2016 Datum publicatie 14-07-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/4866 ZW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Auteur: Mr. T.L.C.W. Noordoven[1] Hoge Raad 23 maart 2012, JAR 2012/110 1.Inleiding Maakt het vanuit het oogpunt

Nadere informatie

Postbus 13346 3507 LH Utrecht Tel.: 030-220 10 70 Fax: 030-220 53 27 info@avdr.nl. Mr. K. Deelen. advocaat Unger Hielkema Advocaten. Mr. A. B.

Postbus 13346 3507 LH Utrecht Tel.: 030-220 10 70 Fax: 030-220 53 27 info@avdr.nl. Mr. K. Deelen. advocaat Unger Hielkema Advocaten. Mr. A. B. Mr. K. Deelen advocaat Unger Hielkema Advocaten Mr. A. B. van Els advocaat Unger Hielkema Advocaten Magna Charta Digital Law Review Loonsanctie voor de werkgever na 104 weken arbeidsongeschiktheid, loonsancties

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:1899

ECLI:NL:CRVB:2016:1899 ECLI:NL:CRVB:2016:1899 Instantie Datum uitspraak 13-05-2016 Datum publicatie 26-05-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/898 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Vereniging voor Arbeidsrecht

Vereniging voor Arbeidsrecht Vereniging voor Arbeidsrecht 7 maart 2013 Prof. dr. R.M. Beltzer 1 2 Een uitstervend ras? Te behandelen! 1. Het probleem: de krimpende markt en concurrentie 2. Iedereen een arbeidsovereenkomst? De elementen

Nadere informatie

mr. H.H. Kelderhuis advocaat bij Kelderhuis Tempel Advocaten

mr. H.H. Kelderhuis advocaat bij Kelderhuis Tempel Advocaten mr. H.H. Kelderhuis advocaat bij Kelderhuis Tempel Advocaten 34 LEERGANG ARBEIDSRECHT DE ARTIKELEN NADELIGE GEVOLGEN VAN DE WWZ VOOR OPVOLGEND WERKGEVERSCHAP BIJ DOORSTART NA FAILLISSEMENT Met de inwerkingtreding

Nadere informatie

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld.

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een met naam genoemde verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen te Heerlen (UWV) bij het vaststellen van de belastbaarheid

Nadere informatie

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging?

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? september 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch

Nadere informatie

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

NADERE INVULLING WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR VERKEERSONGEVALLEN VAN WERKNEMERS

NADERE INVULLING WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR VERKEERSONGEVALLEN VAN WERKNEMERS NADERE INVULLING WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR VERKEERSONGEVALLEN VAN WERKNEMERS De heeft in december 2008 wederom drie interessante arresten gewezen inzake werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersletsel

Nadere informatie

Turbo-liquidatie en de bestuurder

Turbo-liquidatie en de bestuurder Turbo-liquidatie en de bestuurder Juni 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. Hoge Raad geeft (meer) duidelijkheid over ontslag op staande voet onder de Wet werk en zekerheid.

Arbeidsrecht Actueel. Hoge Raad geeft (meer) duidelijkheid over ontslag op staande voet onder de Wet werk en zekerheid. Jaargang 22 (2017) JANUARI nr. 279 Arbeidsrecht Actueel In deze uitgave: Hoge Raad geeft (meer) duidelijkheid over ontslag op staande voet onder de Wet WeRk en zekerheid Hoge Raad geeft (meer) duidelijkheid

Nadere informatie

Deskundigenoordeel uitgelicht

Deskundigenoordeel uitgelicht Deskundigenoordeel uitgelicht Werkgever en werknemer kunnen van mening verschillen over de vraag of een werknemer arbeidsongeschikt is en zo ja, of hij voldoende meewerkt aan zijn re-integratie. De werkgever

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:2237

ECLI:NL:RBOVE:2017:2237 ECLI:NL:RBOVE:2017:2237 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 26-04-2017 Datum publicatie 31-05-2017 Zaaknummer 08/910083-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Raadkamer

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

Kan ik een loonsanctie voorkomen?

Kan ik een loonsanctie voorkomen? Kan ik een loonsanctie voorkomen? UWV wil met een loonsanctie de werknemer van werk naar werk helpen. Maar ondanks die goede intentie, beweegt UWV in crisistijd soms nog te weinig mee met werkgevers. Juist

Nadere informatie

RECENTE JURISPRUDENTIE

RECENTE JURISPRUDENTIE RECENTE JURISPRUDENTIE Het feit dat een werkgever onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen, is geen rechtvaardiging voor een doorbraak van de verjaringstermijn Een man is van 1951 tot 1961, met

Nadere informatie

Actualiteiten zieke werknemer. Academie voor de Rechtspraktijk 1 september 2015 Mr. P.S. Fluit

Actualiteiten zieke werknemer. Academie voor de Rechtspraktijk 1 september 2015 Mr. P.S. Fluit Actualiteiten zieke werknemer Academie voor de Rechtspraktijk 1 september 2015 Mr. P.S. Fluit Loonbetaling bij Ziekte Systeem van de Wet 7:627: geen werk, geen loon Uitzonderingen: 7:628: werkgeversverhindering

Nadere informatie

MOTIVERING CASSATIEBEROEPSCHRIFT

MOTIVERING CASSATIEBEROEPSCHRIFT MOTIVERING CASSATIEBEROEPSCHRIFT Cassatiemiddelen Schending van het recht, in het bijzonder doel en strekking van artikel 16 lid 2 letter c van de Algemene Wet Rijksbelastingen (hierna ook: I6,2,c AWR),

Nadere informatie

Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen

Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen van werkgever mr. J.M. (Annemarie) Lammers-Sigterman advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:4984 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C/16/ / HA RK

ECLI:NL:RBMNE:2015:4984 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C/16/ / HA RK ECLI:NL:RBMNE:2015:4984 Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak 03-07-2015 Datum publicatie 06-07-2015 Zaaknummer C/16/393610 / HA RK 15-129 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM

Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM Mr. Z. Kasim 1 HR 13 juli 2007, nr. C05/331, LJN BA231 Verplichte deelneming pensioenfonds, criteria arbeidsovereenkomst BW artikel 7: 610, artikel

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 080.00 ingediend door: tegen: hierna te noemen klager`, hierna te noemen 'verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

Mediation in arbeidsverhoudingen. mw mr. B.M.M. Tijink. VGM Congres Provinciehuis Arnhem 12 april 2013

Mediation in arbeidsverhoudingen. mw mr. B.M.M. Tijink. VGM Congres Provinciehuis Arnhem 12 april 2013 Mediation in arbeidsverhoudingen mw mr. B.M.M. Tijink VGM Congres Provinciehuis Arnhem 12 april 2013 Waar gaat het vandaag over? Onderzoek Situatieve Arbeidsongeschiktheid Verplichtingen werkgever werknemer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2014:564

ECLI:NL:RBAMS:2014:564 ECLI:NL:RBAMS:2014:564 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 04-02-2014 Datum publicatie 13-02-2014 Zaaknummer 2672942 \ KK EXPL 14-17 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden.

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter zittinghoudende te Utrecht zaaknummer: 2534388 UE VERZ 13805 GD/4243 Beschikking van 13 december 2013 inzake X wonende te Arnhem,

Nadere informatie

Datum 8 juni 2011 Onderwerp De op het goed werkgeverschap gebaseerde verzekeringsplicht

Datum 8 juni 2011 Onderwerp De op het goed werkgeverschap gebaseerde verzekeringsplicht 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG sector privaatrecht Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2017:1064. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 16/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:410, Gevolgd

ECLI:NL:HR:2017:1064. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 16/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:410, Gevolgd ECLI:NL:HR:2017:1064 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 09-06-2017 Datum publicatie 09-06-2017 Zaaknummer 16/04866 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:410,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:8414

ECLI:NL:RBNHO:2014:8414 ECLI:NL:RBNHO:2014:8414 Instantie Datum uitspraak 16-06-2014 Datum publicatie 13-11-2014 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 2896454 CV EXPL 14-830 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2006:AY4703

ECLI:NL:RBALK:2006:AY4703 ECLI:NL:RBALK:2006:AY4703 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 06-03-2006 Datum publicatie 20-07-2006 Zaaknummer 197257 CV EXPL 05-3435 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2004:AR2497 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C BR

ECLI:NL:GHSHE:2004:AR2497 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C BR ECLI:NL:GHSHE:2004:AR2497 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 13-07-2004 Datum publicatie 22-09-2004 Zaaknummer C0301109-BR Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

het College van Bestuur van C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. S.A. van Lammeren

het College van Bestuur van C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. S.A. van Lammeren SAMENVATTING 104767 Werkneemster is wegens plichtsverzuim ontslagen omdat zij weigerde in gesprek te gaan over de aard van haar problemen, over mediation, over werkhervatting en over de aangeboden passende

Nadere informatie

Een eerlijke kans op overheidsopdrachten voor kleinere ondernemers

Een eerlijke kans op overheidsopdrachten voor kleinere ondernemers Aanbestedingsrecht Een eerlijke kans op overheidsopdrachten voor kleinere ondernemers In de zomer van 2010 heeft de ministerraad ingestemd met een wetsvoorstel van de minister van economische zaken over

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 Instantie Datum uitspraak 19-03-2013 Datum publicatie 19-03-2013 Zaaknummer 21-000368-12 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGRO:2009:BH3578,

Nadere informatie

t twaalfuurtje van deze week 10 december 2014

t twaalfuurtje van deze week 10 december 2014 t twaalfuurtje van deze week 10 december 2014 Deze week een eigen zaak waarin de Rechtbank Gelderland, Zittingsplaats Zutphen, geoordeeld heeft over de derdenwerking van een exoneratiebeding in een taxatierapport.

Nadere informatie

Rapport. Naast excuus ook een passende compensatie. Een onderzoek naar de afhandeling van een verzoek compensatie van.

Rapport. Naast excuus ook een passende compensatie. Een onderzoek naar de afhandeling van een verzoek compensatie van. Rapport Naast excuus ook een passende compensatie Een onderzoek naar de afhandeling van een verzoek compensatie van geleden schade Publicatiedatum: 20 november 2014 Rapportnummer: 2014 /168 20 14/16 8

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:3568 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHARL:2014:3568 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHARL:2014:3568 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 29-04-2014 Datum publicatie 13-05-2014 Zaaknummer 200.142.615 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1041

ECLI:NL:CRVB:2017:1041 ECLI:NL:CRVB:2017:1041 Instantie Datum uitspraak 15-03-2017 Datum publicatie 16-03-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/4468 ZW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Recentelijke uitspraken

Recentelijke uitspraken Recentelijke uitspraken Einde arbeidsovereenkomst door intreden van ontbindende voorwaarde Een werknemer was op grond van de ID-regeling op 1 juni 2000 voor onbepaalde tijd bij een werkgever in dienst

Nadere informatie

Ontslag. Informatie voor werknemers

Ontslag. Informatie voor werknemers Ontslag Informatie voor werknemers Foto: Francis Lukombo Wanneer mag u worden ontslagen? Voor ontslag van een werknemer heeft een werkgever goede redenen nodig. U mag dus niet zomaar worden ontslagen.

Nadere informatie

het College van Bestuur van C, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. dr. J.H. van Gelderen

het College van Bestuur van C, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. dr. J.H. van Gelderen 104967 - Beroep tegen ontslag wegens arbeidsongeschiktheid; De werknemer is 50% arbeidsongeschikt en de werkgever ontslaat hem voor 0,5 fte. De werkgever heeft ter zitting gesteld dat de ontslagbeslissing

Nadere informatie

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding proeftijd en concurrentiebeding Antwoord 1 In casu is een arbeidsovereenkomst tussen Gert en Plas tot stand gekomen met een proeftijd van twee maanden. Indien een proeftijd is bedongen conform artikel

Nadere informatie

ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/ ARRET du 20 octobre 1997 dans l affaire A 96/

ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/ ARRET du 20 octobre 1997 dans l affaire A 96/ BENELUX-GERECHTSHOF COUR DE JUSTICE BENELUX A 96/3/10 ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/3 ------------------------- Inzake : COTRABEL BVBA tegen LAUTE DIRK Procestaal : Nederlands En cause : ARRET

Nadere informatie

SAMENVATTING. 103768/103769 Beroep tegen opschorting bezoldiging, berisping en ontslag op staande voet PO.

SAMENVATTING. 103768/103769 Beroep tegen opschorting bezoldiging, berisping en ontslag op staande voet PO. SAMENVATTING 103768/103769 Beroep tegen opschorting bezoldiging, berisping en ontslag op staande voet PO. De werknemer meldt zich herhaaldelijk ziek. Naar aanleiding van de laatste ziekmelding gaat de

Nadere informatie

Kan een werknemer tijdens de opzegtermijn nog een. ontbindingsverzoek indienen? Nieuwsbrief Juni 2010

Kan een werknemer tijdens de opzegtermijn nog een. ontbindingsverzoek indienen? Nieuwsbrief Juni 2010 Nieuwsbrief Juni 2010 Kan een werknemer tijdens de opzegtermijn nog een ontbindingsverzoek indienen? Een werkgever kan na verkregen toestemming van het UWV Werkbedrijf de arbeidsovereenkomst met de betrokken

Nadere informatie

No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012

No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012 ... No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012 Bij Kabinetsmissive van 18 juni 2012, no.12.001344, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie, bij de Afdeling advisering

Nadere informatie

SAMENVATTING U I T S P R A AK

SAMENVATTING U I T S P R A AK SAMENVATTING 105044 - Beroep tegen ontslag wegens arbeidsongeschiktheid; De arbeidsongeschiktheid van werkneemster heeft langer dan twee jaar geduurd en herstel binnen zes maanden is niet te verwachten.

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van Bestuur van het E, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr.

SAMENVATTING. het College van Bestuur van het E, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. SAMENVATTING 105464 - Beroep tegen beëindiging verlengd tijdelijk dienstverband; De werknemer heeft bij de werkgever vier tijdelijke dienstverbanden gehad. Tussen het tweede en derde dienstverband zat

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 Rapport Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de griffie van het gerechtshof Den Haag hem het arrest van 17 juli 2008 niet heeft toegestuurd met als gevolg

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Registratienummer Afdeling Ede, 25565 Samenleving en beleid 10 februari Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede; gelet op artikel 18a, van de Participatiewet, artikel 20a van de

Nadere informatie

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen.

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen. Reactie op de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de

Nadere informatie

Webinar arbeidsrecht. 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken

Webinar arbeidsrecht. 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken Webinar arbeidsrecht 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken 1. Highlights Wwz-jurisprudentie Aanzegverplichting Ontbinding op tegenspraak Pro forma-ontbinding

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Inadequaat herstelgedrag: Wat nu? Marja Kelder Bedrijfsarts

Inadequaat herstelgedrag: Wat nu? Marja Kelder Bedrijfsarts 1 Inadequaat herstelgedrag: Wat nu? Marja Kelder Bedrijfsarts 2 Casus 1 Een werknemer is wegens vetzucht arbeidsongeschikt geworden. Door niet af te vallen belemmert hij zijn herstel. 3 Casus 2 Een werkneemster

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2015:196

ECLI:NL:CRVB:2015:196 ECLI:NL:CRVB:2015:196 Instantie Datum uitspraak 28-01-2015 Datum publicatie 29-01-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 13-2118 ZW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2007:BA4351

ECLI:NL:RBUTR:2007:BA4351 ECLI:NL:RBUTR:2007:BA4351 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 03-05-2007 Datum publicatie 03-05-2007 Zaaknummer 515624 AV EXPL 07-35 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183. Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld

Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183. Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183 Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld Auteurs: mr. M. Verheijden en mr. L. Stevens Samenvatting In maart 2009 vindt een

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766

ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766 ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 19-12-2006 Datum publicatie 02-02-2007 Zaaknummer SBR 06-1767 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Het pensioenontslag. ECLI:NL:RBUTR:2011:BU3431; Ktr. Delft, 23 april 2009, JAR 2009/116.

Het pensioenontslag. ECLI:NL:RBUTR:2011:BU3431; Ktr. Delft, 23 april 2009, JAR 2009/116. 1 Het pensioenontslag Inleiding Het maken van onderscheid op grond van leeftijd bij arbeid is verboden. De hierop betrekking hebbende EG-Richtlijn 1 is in Nederland geïmplementeerd door de Wet gelijke

Nadere informatie

BTW-bulletin, De aftrek van btw staat niet meer rotsvast

BTW-bulletin, De aftrek van btw staat niet meer rotsvast BTW-bulletin, De aftrek van btw staat niet meer rotsvast Samenvatting Op 18 december 2014 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna HvJ) arrest gewezen over de aftrek van btw als sprake is

Nadere informatie