Bestemmingsplan Madestein - Vroondaal, 1e herziening. Vastgesteld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestemmingsplan Madestein - Vroondaal, 1e herziening. Vastgesteld"

Transcriptie

1 Bestemmingsplan Madestein - Vroondaal, 1e herziening Vastgesteld Vastgesteld, d.d. 15 december 2016

2

3 Madestein - Vroondaal, 1e herziening

4 Inhoudsopgave Regels Regels 3 Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Inleidende regels Begrippen Wijze van meten Hoofdstuk 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Bestemmingsregels Gemengd Groen - 1 Tuin Verkeer - Straat Verkeer - Verblijfstraat Water - 1 Water - 2 Wonen - 1 Woongebied - 1 Woongebied - 2 Leiding - Gas Voorlopige bestemming Leiding - Gas Waarde - Archeologie Waterstaat - Waterkering Hoofdstuk 3 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 19 Artikel 20 Algemene regels Algemene aanduidingsregels Algemene wijzigingsregels Overige regels Algemene procedureregels Hoofdstuk 4 Artikel 21 Artikel 22 Overgangs- en slotregels Overgangsrecht Slotregel

5 Regels 3

6 4

7 Hoofdstuk 1 Artikel Inleidende regels Begrippen plan het bestemmingsplan Madestein - Vroondaal, 1e herziening van de gemeente 's-gravenhage. 1.2 herziening de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0518.BP0297AMadeVroon1h-50VA met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen). 1.3 moederplan het bestemmingsplan Madestein - Vroondaal van de gemeente 's Gravenhage, meer specifiek de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0518AMadeVroondl-51VA met de bijbehorende regels (en bijlagen). 5

8 Artikel Wijze van meten hoogte van een bouwlaag De hoogte van een bouwlaag is maximaal 3,5 meter met dien verstande dat voor andere doeleinden dan wonen een maximale hoogte van 4 meter per bouwlaag is toegestaan. 6

9 Hoofdstuk 2 Artikel Bestemmingsregels Gemengd Bestemmingsomschrijving De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor gebruik zoals omschreven in artikel 4 van het moederplan. 3.2 Bouwregels a. voor het bouwen gelden de regels zoals bepaald in artikel 4 van het moederplan; b. in afwijking van het gestelde onder a, geldt dat de hoogte van een bouwlaag van een gymzaal niet meer dan 6 meter bedraagt; c. in afwijking van het gestelde onder a, geldt dat ter plaatse van een gymzaal slechts 1 bouwlaag is toegestaan. 7

10 Artikel Groen - 1 Bestemmingsomschrijving a. de voor 'Groen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor gebruik zoals bepaald in artikel 5 van het moederplan; b. in aanvulling op het bepaalde onder a zijn de gronden tevens bestemd voor onsluitingswegen; en ter plaatse van de aanduiding: c. 'parkeerterrein' (p), tevens voor een parkeerterrein. 4.2 Bouwregels Voor het bouwen gelden de regels zoals bepaald in artikel 5 van het moederplan 4.3 Specifieke gebruiksregels a. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' (p) mogen ten hoogste het op de verbeelding aangegeven aantal parkeerplaatsen gerealiseerd worden; b. voor wat betreft de maatvoeringsvlakken, waarbij ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' (p) geen maximum aantal parkeerplekken op de verbeelding is opgenomen mag het gezamenlijke aantal parkeerplaatsen (binnen die maatvoeringsvlakken) niet meer dan 83 bedragen. 8

11 Artikel Tuin Bestemmingsomschrijving De voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd als groenvoorziening bij de woning, niet zijnde zijerf of achtererfgebied, zoals bedoeld in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, een en ander met de daarbij behorende voorzieningen zoals, bouwwerken geen gebouwen zijnde, verhardingen, groen en water. 5.2 Bouwregels a. gebouwen zijn niet toegestaan; b. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer dan 1 meter bedragen. 9

12 Artikel Verkeer - Straat Bestemmingsomschrijving De voor 'Verkeer - Straat' aangewezen gronden zijn bestemd voor gebruik zoals bepaald in artikel 12 van het moederplan. 6.2 Bouwregels Voor het bouwen gelden de regels zoals bepaald in artikel 12 van het moederplan. 10

13 Artikel Verkeer - Verblijfstraat Bestemmingsomschrijving De voor 'Verkeer - Verblijfstraat' aangewezen gronden zijn bestemd voor gebruik zoals bepaald in artikel 13 van het moederplan. 7.2 Bouwregels Voor het bouwen gelden de regels zoals bepaald in artikel 13 van het moederplan. 11

14 Artikel Water - 1 Bestemmingsomschrijving a. De voor 'Water - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor gebruik zoals bepaald in artikel 14 van het moederplan; b. in aanvulling op het bepaalde in lid a zijn de gronden tevens bestemd voor ontsluitingswegen en ten behoeve van langzaam verkeer bruggen. 8.2 Bouwregels Voor het bouwen gelden de regels zoals bepaald in artikel 14 van het moederplan. 12

15 Artikel Water - 2 Bestemmingsomschrijving a. De voor 'Water - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor gebruik zoals bepaald in artikel 14 van het moederplan. b. In afwijking van het bepaalde onder a mogen de gronden met in inachtneming van het gestelde in lid 3 tevens gebruikt worden voor park en plantsoen met bijbehorende wegen, paden en voorzieningen. 9.2 Bouwregels Voor het bouwen gelden de regels zoals bepaald in artikel 14 van het moederplan. 9.3 Specifieke gebruiksregels De gronden mogen alleen ingericht en gebruikt worden voor park en plantsoen, nadat hierover een positief advies van Hoogheemraadschap Delfland is ontvangen. 13

16 Artikel Wonen - 1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor gebruik zoals bepaald in artikel 15 van het moederplan Bouwregels Voor het bouwen gelden de regels zoals bepaald in artikel 15 van het moederplan. 14

17 Artikel Woongebied - 1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Woongebied - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor gebruik zoals bepaald in artikel 17 van het moederplan Bouwregels Voor het bouwen gelden de regels zoals bepaald in artikel 17 van het moederplan. 15

18 Artikel Woongebied - 2 Bestemmingsomschrijving De voor 'Woongebied - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor gebruik zoals bepaald in artikel 18 van het moederplan Bouwregels Voor het bouwen gelden de regels zoals bepaald in artikel 18 van het moederplan. 16

19 Artikel Leiding - Gas Voorlopige bestemming Bestemmingsomschrijving a. De op grond van artikel 3.2 Wet ruimtelijke ordening voor 'Leiding - Gas Voorlopige bestemming' aangewezen gronden zijn behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg en instandhouding van een ondergrondse hoge druk gastransportleiding; b. In geval van strijdigheid van regels gaan de regels van dit artikel vóór de regels die op grond van andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn. Voor zover dubbelbestemmingen geheel of gedeeltelijk samenvallen, krijgt de dubbelbestemming 'Leiding - Gas Voorlopige bestemming' voorrang Bouwregels Voor het bouwen binnen de bestemming 'Leiding - Gas Voorlopige bestemming' als bedoeld in lid 13.1 gelden de volgende regels: a. ten dienste van de bedoelde leiding mogen op - of in - de in het eerste lid bedoelde gronden uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; b. ten dienste van de andere daar voorkomende bestemmingen zijn uit oogpunt van externe veiligheid en energieleveringszekerheid, in afwijking van het bepaalde in de bouwregels van de samenvallende bestemmingen, geen bouwwerken toegestaan; 13.3 Voorwaardelijke verplichting Gronden ter plaatse van de onder 13.1 genoemde bestemming mogen in afwijking van het bepaalde in lid 2 sub b, alleen conform de onderliggende bestemming(en) gebruikt of bebouwd worden, wanneer; a. de leiding als bedoeld in artikel 13.1 is verwijderd danwel buiten gebruik is gesteld en; b. schriftelijk advies is ingewonnen bij de leidingbeheerder(s) Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden a. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - Gas Voorlopige bestemming' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te voeren: 1. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 2. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 3. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair; 4. het aanbrengen en rooien van hoogopgaand en/of diepwortelende beplantingen en bomen; 5. het permanent opslaan van goederen; 6. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren; b. Het verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden: 1. die het normale onderhoud ten aan zien van de leiding en belemmeringenstrook of ten aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen; 2. zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten; 3. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan; 4. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning; c. Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, kan worden verleend indien de betreffende werken en/of werkzaamheden de belangen van de leiding niet onevenredig schaden; d. Alvorens te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 4, onder c, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder omtrent de vraag of door de voorgenomen werken of werkzaamheden de belangen van de leiding niet onevenredig worden geschaad en welke voorwaarden gesteld dienen te worden om eventuele schade te voorkomen. 17

20 13.5 Geldigheid van de bestemming De voorlopige bestemming als bedoeld in artikel 13.1 geldt tot het moment van buitengebruikstelling van de leiding met de bestemming 'Leiding - Gas Voorlopige bestemming', maar uiterlijk tot 5 jaar na de datum van vaststelling van dit plan Bestemmingsomschrijving definitieve bestemming De op grond van artikel 3.2 van de Wet ruimtelijke ordening voor 'Leiding - Gas Voorlopige bestemming' aangewezen gronden zijn na buiten gebruikstelling van de leiding als bedoeld in he vorige lid of het verstrijken van de termijn zoals bedoeld in 13.5 uitsluitend bestemd voor: a. 'Gemengd' zoals bedoeld in Artikel 3 van dit plan, wanneer de oorspronkelijk binnen de bestemming gesitueerde gastransportleiding is verwijderd, danwel buiten gebruik is gesteld; b. 'Leiding - Gas' zoals bedoeld in Artikel 14 van dit plan, wanneer de oorspronkelijk binnen de bestemming gesitueerde gastransportleiding niet is verwijderd, danwel buiten gebruik is gesteld Voorwaardelijke verplichting Gronden ter plaatse van de onder 13.6 genoemde bestemming mogen alleen conform de deze bestemming gebruikt of bebouwd worden en werken, geen bouwwerk zijnde en werkzaamheden als bedoeld onder 13.4 sub a zijn alleen toegestaan, wanneer; a. de oorspronkelijke, binnen de bestemming gesitueerde gastransportleiding is verwijderd danwel buiten gebruik is gesteld en; b. schriftelijk advies is ingewonnen bij de leidingbeheerder(s). 18

21 Artikel Leiding - Gas Bestemmingsomschrijving a. De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg en instandhouding van een ondergrondse hoge druk gastransportleiding; b. In geval van strijdigheid van regels gaan de regels van dit artikel vóór de regels die op grond van andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn. Voor zover dubbelbestemmingen geheel of gedeeltelijk samenvallen, krijgt de dubbelbestemming 'Leiding - Gas' voorrang Bouwregels Voor het bouwen binnen de bestemming 'Leiding - Gas' als bedoeld in lid 14.1 gelden de volgende regels: a. ten dienste van de bedoelde leiding mogen op - of in - de in het eerste lid bedoelde gronden uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde, worden gebouwd. b. ten dienste van de andere daar voorkomende bestemmingen zijn uit oogpunt van externe veiligheid en energieleveringszekerheid, in afwijking van het bepaalde in de bouwregels van de samenvallende bestemmingen, geen bouwwerken toegestaan; 14.3 Afwijken van de bouwregels a. Het bevoegd gezag kan afwijken toestaan van het bepaalde in lid 2, onder b, voor het bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en), indien de veiligheid van de betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken leidingbeheerder. b. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen (beperkt) kwetsbare objecten worden toegelaten Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden a. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - Gas' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te voeren: 1. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 2. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 3. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair; 4. het aanbrengen en rooien van hoogopgaand en/of diepwortelende beplantingen en bomen; 5. het permanent opslaan van goederen; 6. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren; b. Het verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden: 1. die het normale onderhoud ten aan zien van de leiding en belemmeringenstrook of ten aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen; 2. zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten; 3. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan; 4. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning; c. Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, kan worden verleend indien de betreffende werken en/of werkzaamheden de belangen van de leiding niet onevenredig schaden; d. Alvorens te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 4, onder c, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder omtrent de vraag of door de 19

22 voorgenomen werken of werkzaamheden de belangen van de leiding niet onevenredig worden geschaad en welke voorwaarden gesteld dienen te worden om eventuele schade te voorkomen. 20

23 Artikel Waarde - Archeologie Bestemmingsomschrijving De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn bestemd voor gebruik zoals bepaald in artikel 21 van het moederplan Bouwregels Voor het bouwen gelden de regels zoals bepaald in artikel 21 van het moederplan. 21

24 Artikel Waterstaat - Waterkering Bestemmingsomschrijving De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn bestemd voor gebruik zoals bepaald in artikel 22 van het moederplan Bouwregels Voor het bouwen gelden de regels zoals bepaald in artikel 22 van het moederplan. 22

25 Hoofdstuk 3 Artikel Algemene regels Algemene aanduidingsregels Waterstaat - beschermingszone Ter plaatse van de aanduiding Waterstaat - beschermingszone geldt het bepaalde uit artikel 26.1 van het moederplan Geluidzone - industrie Ter plaatse van de aanduiding 'Geluidzone - industrie' geldt het bepaalde uit artikel 26.2 van het moederplan Milieuzone - geurzone Ter plaatse van de aanduiding 'Milieuzone - geurzone' geldt het bepaalde uit artikel 26.3 van het moederplan. 23

26 Artikel Algemene wijzigingsregels Wetgevingszone - wijzigingsgebied 1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de gronden met de bestemming Groen - 1 ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - wijzigingsgebied 1' te wijzigen in de bestemming "Horeca": a. in de categorieën licht en middelzwaar uit de Staat van Horeca-categorieën als opgenomen in de bijlagen van het moederplan; b. met aan de bestemming horeca ondergeschikte expositieruimte; met de daarbij behorende gebouwen, terrassen, bouwwerken geen gebouw zijnde, wegen, groen, water en overige voorzieningen wijzigingsvoorwaarden De volgende regels dienen in acht te worden genomen: a. b. c. d. de oppervlakte van de bebouwing mag niet meer bedragen dan 645 m2; de hoogte van de gebouwen is maximaal 4 bouwlagen; parkeergelegenheid dient te zijn voorzien op eigen terrein; voordat burgemeester en wethouders overgaan tot wijziging, de procedure zoals opgenomen in artikel 20 dient te worden gevolgd Verleggen bestemmingsgrenzen Leiding - Gas Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de geometrische bepaalde vlakken, welke deel uitmaken van de verbeelding van dit plan te wijzigen in de zin dat de bestemmingsgrenzen van de dubbel bestemming Leiding - Gas verlegd kunnen worden mits: a. de leiding deel zal uitmaken van een permanente infrastructuur; b. de inpassing en uitvoering van de leiding met bijbehorende zone(s) de instemming hebben van de leiding beheerder(s); c. voldaan wordt aan alle, aan deze wijziging gelieerde, van toepassing zijnde overige wet- en regelgeving. d. voordat burgemeester en wethouders overgaan tot wijziging, de procedure zoals opgenomen in artikel Artikel 20 dient te worden gevolgd. 24

27 Artikel 19 Overige regels a. De regels, verbeelding en toelichting van het voorliggende bestemmingsplan Madestein - Vroondaal, 1e herziening prevaleren indien deze afwijken van- of aanvullend zijn op het moederplan (bestemmingsplan Madestein-Vroondaal); b. Ingeval het gestelde onder a niet van toepassing is, dan zijn de regels uit het moederplan, bestemmingsplan Madestein - Vroondaal, onverminderd van toepassing op het voorliggende plan. 25

28 Artikel Algemene procedureregels Algemene wijzigings- en uitwerkingsregels a. Het ontwerp van het plan tot wijziging ligt gedurende zes weken ter inzage; b. burgemeester en wethouders maken de terinzagelegging tevoren bekend in het "Gemeenteblad" dat door de gemeente wordt uitgegeven (zie: en voorts op de gebruikelijke wijze; c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid voor belanghebbenden om gedurende de onder a. genoemde termijn mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders zienswijzen kenbaar te maken tegen het ontwerp; d. burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na afloop van de termijn van de terinzagelegging omtrent de vaststelling van het wijzigingsplan. 26

29 Hoofdstuk 4 Artikel Overgangs- en slotregels Overgangsrecht Overgangsrecht bouwwerken 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan; 2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid onder 1 een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid onder 1 met maximaal 10%; 3. Het eerste lid onder 1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan Overgangsrecht gebruik 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het tweede lid onder 1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind; 3. Indien het gebruik, bedoeld in het tweede lid onder 1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten; 4. Het tweede lid onder 1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan. 27

30 Artikel 22 Slotregel Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Madestein - Vroondaal, 1e herziening. 28

Inhoudsopgave. ontwerp gemeente Groningen - bestemmingsplan Gasleiding Groningen-Winschoten 2

Inhoudsopgave. ontwerp gemeente Groningen - bestemmingsplan Gasleiding Groningen-Winschoten 2 Regels Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 2 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 4 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Leiding - Gas 5 Hoofdstuk 3 Algemene regels 7 Artikel 4

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan 1e partiele herziening Veersedijk

Regels bestemmingsplan 1e partiele herziening Veersedijk Regels bestemmingsplan 1e partiele herziening Veersedijk HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan Het bestemmingsplan 1e partiële herziening Veersedijk met identificatienummer NL.IMRO.0531.bp12Veersedijkph1-3001

Nadere informatie

Mariahoeve, 1e herziening (Loolaan)

Mariahoeve, 1e herziening (Loolaan) Mariahoeve, 1e herziening (Loolaan) Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Artikel 1 Inleidende regels Begrippen 5 5 Hoofdstuk 2 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Bestemmingsregels Gemengd - 3 Verkeer - Verblijfsgebied

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE blz. 1 Artikel 2: Wijze van meten. HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSREGELS 4 Artikel 3: Bedrijf - Nutsbedrijf. 4 Artikel 4: Bedrijf - Opstijgpunt

INHOUDSOPGAVE blz. 1 Artikel 2: Wijze van meten. HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSREGELS 4 Artikel 3: Bedrijf - Nutsbedrijf. 4 Artikel 4: Bedrijf - Opstijgpunt INPASSINGSPLAN RANDSTAD 380 KV VERBINDING BE- VERWIJK - ZOETERMEER (BLEISWIJK) REGELS INHOUDSOPGAVE blz HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE REGELS 1 Artikel 1: Begrippen 1 Artikel 2: Wijze van meten 3 HOOFDSTUK 2.

Nadere informatie

Transformatorstation Vijfhuizen. Regels

Transformatorstation Vijfhuizen. Regels Transformatorstation Vijfhuizen Regels 2 inpassingsplan Transformatorstation Vijfhuizen Inhoudsopgave Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bestemmingsplan Voetgangersverbinding. Castricum Limmen REGELS

Bestemmingsplan Voetgangersverbinding. Castricum Limmen REGELS Bestemmingsplan Voetgangersverbinding Castricum Limmen REGELS Inhoudsopgave Artikel 1. BEGRIPPEN...3 Artikel 2. WIJZE VAN METEN...4 Artikel 3. VERKEER VERKEER EN VERBLIJF...5 Artikel 4. GROEN...5 Artikel

Nadere informatie

150kV-verbinding Geervliet-Middelharnis

150kV-verbinding Geervliet-Middelharnis 150kV-verbinding Geervliet-Middelharnis Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Hoofdstuk 3 Algemene regels

Nadere informatie

Toelichting 3. Regels 9

Toelichting 3. Regels 9 Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Aanleiding 3 Hoofdstuk 2 Planbeschrijving 4 Hoofdstuk 3 Kostenverhaal 5 Hoofdstuk 4 Wijze van bestemmen 6 Hoofdstuk 5 Procedure 8 Regels 9 Hoofdstuk 1 Inleidende

Nadere informatie

Regels 5e herziening Dubbeldam, locatie Noordendijk 430

Regels 5e herziening Dubbeldam, locatie Noordendijk 430 Regels 5e herziening Dubbeldam, locatie Noordendijk 430 1 HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan Het bestemmingsplan 5e herziening Dubbeldam, locatie Noordendijk 430 met identificatienummer

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan '3e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Tromptuinen

Regels bestemmingsplan '3e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Tromptuinen Regels bestemmingsplan '3e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Tromptuinen HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan Het bestemmingsplan "3e herziening Wielwijk, Crabbehof

Nadere informatie

Regels wijzigingsplan Zeedijk 5f

Regels wijzigingsplan Zeedijk 5f Regels wijzigingsplan Zeedijk 5f 1 HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan het wijzigingsplan Zeedijk 5f met identificatienummer NL.IMRO.0505.WP173Zeedijk5f-3001 van de gemeente

Nadere informatie

Regels 1e herziening Nieuwe Dordtse Biesbosch, locatie Zanddijk

Regels 1e herziening Nieuwe Dordtse Biesbosch, locatie Zanddijk Regels 1e herziening Nieuwe Dordtse Biesbosch, locatie Zanddijk 1 HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan Het bestemmingsplan 1e herziening Nieuwe Dordtse Biesbosch, locatie Zanddijk

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk'

Regels bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk' Regels bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk' 1 HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan Het bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg

Nadere informatie

REGELS Inhoudsopgave

REGELS Inhoudsopgave REGELS Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Nadere regels 2 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS 3 Artikel 3 Groen 3 Artikel 4 Verkeer - Verblijfsgebied 3 Artikel 5 Leiding

Nadere informatie

Regels 1e herziening 'Smitsweg', locaties Noord en Midden

Regels 1e herziening 'Smitsweg', locaties Noord en Midden Regels 1e herziening 'Smitsweg', locaties Noord en Midden HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan Het bestemmingsplan '1e herziening Smitsweg, locaties Noord en Midden' met identificatienummer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Regels 3

Inhoudsopgave. Regels 3 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 9 Artikel 3 Agrarisch met waarden 9 Artikel 4 Natuur 11 Artikel 5

Nadere informatie

Bedrijventerrein Fase 5 Gemeente Urk vastgesteld Projectnr Revisie 01 Datum 29 januari 2018

Bedrijventerrein Fase 5 Gemeente Urk vastgesteld Projectnr Revisie 01 Datum 29 januari 2018 Bedrijventerrein Fase 5 vastgesteld Projectnr. 431037 Revisie 01 Datum 29 januari 2018 Inhoudsopgave Regels Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 7 Artikel 1 Begrippen 7 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Regels HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan het bestemmingsplan '1e herziening Dordtse Kil, locatie Dordtse Kil 3-zuidwest' van de gemeente Dordrecht; 1.2 bestemmingsplan de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Regels HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Dit bestemmingsplan is een gedeeltelijke uitwerking van het bestemmingsplan 'Nieuwe Vesting', dat door de gemeenteraad van Bergen op Zoom is vastgesteld op 21 november

Nadere informatie

Wijzigingsplan Groenedijk 1 te Ouddorp. Gemeente Goeree-Overflakkee. Planstatus: vastgesteld wijzigingsplan Datum: 27 september 2016

Wijzigingsplan Groenedijk 1 te Ouddorp. Gemeente Goeree-Overflakkee. Planstatus: vastgesteld wijzigingsplan Datum: 27 september 2016 Wijzigingsplan Groenedijk 1 te Ouddorp Gemeente Goeree-Overflakkee Regels Planstatus: vastgesteld wijzigingsplan Datum: 27 september 2016 Planidentificatie: NL.IMRO.1924.ODPGroenedijk1-BP30 Inhoud 1 Inleidende

Nadere informatie

datum: 8 september 2017 NL.IMRO.0531.VolgerlOst2eWPB1-3001

datum: 8 september 2017 NL.IMRO.0531.VolgerlOst2eWPB1-3001 GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT VASTGESTELD WIJZIGINGSPLAN DE VOLGERLANDEN-OOST, 2E WIJZIGINGSPLAN GEBIED B1 Regels 8 september 2017 projectnummer: 002-WP-01 status: vastgesteld datum: 8 september 2017 IMRO-IDN:

Nadere informatie

Bestemmingsplan. 1e herziening Velmolen Oost fase 3. Plan ROS Adviesbureau voor ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan. 1e herziening Velmolen Oost fase 3. Plan ROS Adviesbureau voor ruimtelijke plannen Bestemmingsplan 1e herziening Velmolen Oost fase 3 Plan ROS Adviesbureau voor ruimtelijke plannen Torenallee 20 (Strijp-S) 5617 BC Eindhoven www.planros.nl Bestemmingsplan 1e herziening Velmolen Oost fase

Nadere informatie

Bestemmingsplan Zuidhoek, 1e herziening

Bestemmingsplan Zuidhoek, 1e herziening Bestemmingsplan Zuidhoek, 1e herziening 2 Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Inleidende regels Begrippen Wijze van meten 7 7 9 Hoofdstuk 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel

Nadere informatie

Nieuwe VerbindingGrenscorridorN69-1e herziening

Nieuwe VerbindingGrenscorridorN69-1e herziening Nieuwe VerbindingGrenscorridorN69-1e herziening Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstukl Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Hoofdstuk2 Bestemmingsregels 7 Artikel 2 Schakelbepaling 7 Artikel 3 Aanpassing

Nadere informatie

wijzigingsplan Buitengebied, Hasjesstraat 1 Hoek

wijzigingsplan Buitengebied, Hasjesstraat 1 Hoek Regels wijzigingsplan Buitengebied, Hasjesstraat 1 Hoek Planstatus: vastgesteld Datum: 2017-01-17 Plan identificatie: Auteur: NL.IMRO.0715.WPBG20-VG01 Adromi Adromi B.V. Pagina 1 van 6 1 Inleidende regels...

Nadere informatie

R e g e l s rgl

R e g e l s rgl R e g e l s 195.00.03.52.00.rgl I n h o u d s o p g a v e H o o f d s t u k 1 I n l e i d e n d e r e g e l s Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 9 H o o f d s t u k 2 B e s t e m m i n g

Nadere informatie

Uitwerkingsplan Herziening Bedrijventerrein Bodegraven-Oost Ontwerp

Uitwerkingsplan Herziening Bedrijventerrein Bodegraven-Oost Ontwerp Uitwerkingsplan Herziening Bedrijventerrein Bodegraven-Oost Ontwerp Uitwerkingsplan Regels Herziening Bedrijventerrein Bodegraven-Oost Ontwerp Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 7 Artikel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage regels

Inhoudsopgave. Bijlage regels Regels 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Relatie bestemmingsplan - partiële herziening 4 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Aanpassing bestemming "Wonen"

Nadere informatie

Bestemmingsplan Archeologie

Bestemmingsplan Archeologie Bestemmingsplan Archeologie 2 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Artikel 2 Waarde - Archeologie 1 6 Artikel 3 Waarde - Archeologie

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen

Nota van beantwoording zienswijzen Nota van beantwoording zienswijzen naar aanleiding van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan De Sluipers, Oud Reeuwijkseweg 3, Reeuwijk gemeente Bodegraven-Reeuwijk Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Nadere informatie

GEMEENTE HILLEGOM REGELS. onderdeel van het bestemmingsplan Fietspad Hillegom - Bennebroek van de gemeente Hillegom

GEMEENTE HILLEGOM REGELS. onderdeel van het bestemmingsplan Fietspad Hillegom - Bennebroek van de gemeente Hillegom GEMEENTE HILLEGOM REGELS onderdeel van het bestemmingsplan Fietspad Hillegom - Bennebroek van de gemeente Hillegom Hillegom, april 2010 INHOUDOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS... 4 Artikel 1 Begrippen...

Nadere informatie

Hoevensestraat 14 Vught. Regels. Wijzigingsplan. Opdrachtgever: Datum vrijgave. Opstellers: Rapportnummer: Dhr. en mevr. H.J.G. Hendriks.

Hoevensestraat 14 Vught. Regels. Wijzigingsplan. Opdrachtgever: Datum vrijgave. Opstellers: Rapportnummer: Dhr. en mevr. H.J.G. Hendriks. Hoevensestraat 14 Vught Wijzigingsplan Regels Opdrachtgever: Dhr. en mevr. H.J.G. Hendriks Rapportnummer: 14.124_R_01 Datum vrijgave juli 2014 Opstellers: mr. Q.W.J. de Ruijter T.van Kuijk, MSc. Hoevensestraat

Nadere informatie

GEMEENTE VLAARDINGEN BESTEMMINGSPLAN. BABBERSPOLDER OOST, 1 e herziening (Deelplannen 7+8)

GEMEENTE VLAARDINGEN BESTEMMINGSPLAN. BABBERSPOLDER OOST, 1 e herziening (Deelplannen 7+8) GEMEENTE VLAARDINGEN BESTEMMINGSPLAN BABBERSPOLDER OOST, 1 e herziening (Deelplannen 7+8) vastgesteld 10 juli 2014 onherroepelijk 4 september 2014 Regels Kenmerk: 0622-11-R03 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

REGELS. DATUM 3 juli Mees Ruimte & Milieu Postbus AW Zoetermeer

REGELS. DATUM 3 juli Mees Ruimte & Milieu Postbus AW Zoetermeer REGELS PROJECT STATUS PROJECTNUMMER Welgelegen ontwerp NL.IMRO.0579.- DATUM 3 juli 2017 Mees Ruimte & Milieu Postbus 854 2700 AW Zoetermeer info@meesruimteenmilieu.nl www.meesruimteenmilieu.nl IBAN NL94ABNA0587770562

Nadere informatie

Regels 1e herziening bestemmingsplan De Staart, locatie Zonnepark Crayestein

Regels 1e herziening bestemmingsplan De Staart, locatie Zonnepark Crayestein Regels 1e herziening bestemmingsplan De Staart, locatie Zonnepark Crayestein Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 6 HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels

Nadere informatie

Uitwerkingsplan Duyfrak fase 3b-3c

Uitwerkingsplan Duyfrak fase 3b-3c Uitwerkingsplan Duyfrak fase 3b-3c Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 4 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Tuin 5 Artikel 4 Verkeer

Nadere informatie

GEMEENTE LINGEWAARD Wijzigingsplan Muntstraat 11 te Huissen

GEMEENTE LINGEWAARD Wijzigingsplan Muntstraat 11 te Huissen GEMEENTE LINGEWAARD Wijzigingsplan Muntstraat 11 te Huissen Regels NL.IMRO.1705.142-VG01/ Vastgesteld Projectnr. 071-215 / 3 november 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen

Nadere informatie

Reparatieplan Bestemmingsplan Buitengebied (gasleiding)

Reparatieplan Bestemmingsplan Buitengebied (gasleiding) Reparatieplan Bestemmingsplan Buitengebied (gasleiding) REPARATIEPLAN BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED (GASLEIDING) CODE 134201 / 16-09-2015 GEMEENTE MARUM 134201 / 16-09-2015 REPARATIEPLAN BESTEMMINGSPLAN

Nadere informatie

1e partiële herziening Recreatiepark Reeuwijkse Hout

1e partiële herziening Recreatiepark Reeuwijkse Hout 1e partiële herziening Recreatiepark Reeuwijkse Hout Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Artikel 1 Inleidende regels Begrippen 4 4 Hoofdstuk 2 Artikel 2 Artikel 3 Bestemmingsregels Werking Recreatie - Verblijfsrecreatie

Nadere informatie

Ruurlo, Bedrijventerreinen 2011, herziening (Stationsstraat 14)

Ruurlo, Bedrijventerreinen 2011, herziening (Stationsstraat 14) Ruurlo, Bedrijventerreinen 2011, herziening 2018-1 (Stationsstraat 14) Inhoudsopgave REGELS 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 5 5 Hoofdstuk 2 Algemene regels Artikel 2 Schakelbepaling

Nadere informatie

Regels. Kenmerk: R05

Regels. Kenmerk: R05 Regels Kenmerk: 1581-06-R05 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Wonen 4 Hoofdstuk 3 Algemene regels

Nadere informatie

Tweede partiële herziening Bedrijven Zuid Regels

Tweede partiële herziening Bedrijven Zuid Regels 2017/40882 Vastgesteld Bestemmingsplan Tweede partiële herziening Bedrijven Zuid Regels Tweede partiële herziening Bedrijven Zuid Inhoudsopgave Regels Regels Hoofdstuk 1 Artikel 1 Hoofdstuk 2 Artikel

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED HERZIENING 2017, 150KV- KABELVERBINDING ZALTBOMMEL-WAMEL

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED HERZIENING 2017, 150KV- KABELVERBINDING ZALTBOMMEL-WAMEL BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED HERZIENING 2017, 150KV- KABELVERBINDING ZALTBOMMEL-WAMEL REGELS MAASDRIEL concept-voorontwerp voorontwerp ontwerp vastgesteld onherroepelijk December 2016 Buitengebied herziening

Nadere informatie

Fietspad Melderslo - Broekhuizen (Tracédeel C)

Fietspad Melderslo - Broekhuizen (Tracédeel C) Fietspad Melderslo - Broekhuizen (Tracédeel C) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Artikel 3 Verkeer 6 Artikel

Nadere informatie

wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat

wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat Regels wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat Planstatus: vastgesteld Datum: 2010-11-23 Plan identificatie: NL.IMRO.0638.BPDorpskernWY001-VAS1 Auteur: Zoeterwoude 1 Inleidende regels...4 Artikel 1 Begrippen...4

Nadere informatie

Bestemmingsplan N240 - Westerterpweg

Bestemmingsplan N240 - Westerterpweg Bestemmingsplan N240 - Westerterpweg Gemeente Wieringermeer projectnr. 194453.08 revisie 05 27 mei 2010 Opdrachtgever Provincie Noord-Holland Directie B&U, Unit ACR Postbus 205 2050 AE Overveen datum vrijgave

Nadere informatie

INPASSINGSPLAN RANDSTAD 380 KV VERBINDING BEVERWIJK - ZOE- TERMEER (BLEISWIJK) INHOUDSOPGAVE

INPASSINGSPLAN RANDSTAD 380 KV VERBINDING BEVERWIJK - ZOE- TERMEER (BLEISWIJK) INHOUDSOPGAVE Regels INPASSINGSPLAN RANDSTAD 380 KV VERBINDING BEVERWIJK - ZOE- TERMEER (BLEISWIJK) REGELS INHOUDSOPGAVE blz. HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE REGELS 1 Artikel 1: Begrippen 1 Artikel 2: Wijze van meten 3 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Regels 3

Inhoudsopgave. Regels 3 Cultuurhistorie Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Reikwijdte 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Artikel 3 Waarde - Cultuurhistorie 6 Hoofdstuk 3 Algemene

Nadere informatie

Bestemmingsplan Herziening Laagraven - Oudwulverbroek Gemeente Houten

Bestemmingsplan Herziening Laagraven - Oudwulverbroek Gemeente Houten Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Toepassingsbereik 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Herziening van de regels 5 Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels 9 Artikel

Nadere informatie

Parapluherziening industrielawaai 't Heen. parapluherziening bestemmingsplan Middelmors en bestemmingsplan Sportpark De Krom

Parapluherziening industrielawaai 't Heen. parapluherziening bestemmingsplan Middelmors en bestemmingsplan Sportpark De Krom Katwijk Parapluherziening industrielawaai 't Heen parapluherziening bestemmingsplan Middelmors en bestemmingsplan Sportpark De Krom identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.05370000.PC_Middel06Rph1-

Nadere informatie

Bestemmingsplan Rotterdamsebaan, 1e herziening Binckhorstlaan-Zuid. Vastgesteld

Bestemmingsplan Rotterdamsebaan, 1e herziening Binckhorstlaan-Zuid. Vastgesteld Bestemmingsplan Rotterdamsebaan, 1e herziening Binckhorstlaan-Zuid Vastgesteld Vastgesteld, d.d. 21 januari 2016 Rotterdamsebaan, 1e herziening Binckhorstlaan-Zuid Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Artikel

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 124.14734.00 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 124.14734.00 Rotterdam / Middelburg Bijlage 1 Wegverkeerslawaai 1 Adviesbureau RBOI 124.14734.00 2 Bijlage 1 124.14734.00 Adviesbureau RBOI Bijlage 2 Brieven overlegreacties 1 Adviesbureau RBOI 124.14734.00 2 Bijlage 2 124.14734.00 Adviesbureau

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoningen Someren Gemeente Someren

Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoningen Someren Gemeente Someren Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Toepassingsbereik 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Herziening bestemmingsplan Buitengebied Someren 5 Artikel 4 Herziening

Nadere informatie

wijzigingsplan Zijldijk 32a

wijzigingsplan Zijldijk 32a Regels wijzigingsplan Zijldijk 32a Planstatus: ontwerp Datum: 2016-03-01 Plan identificatie: NL.IMRO.0547.WPzijldijk32a-ON01 Auteur: G. Bot AgROM 1 Inleidende regels... 5 Artikel 1 Begrippen... 5 1.1 plan:...

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied, tweede herziening

Bestemmingsplan Buitengebied, tweede herziening Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied, tweede herziening Ontwerp NL.IMRO.1955.bplgbgalgherz02-on01 Bestemmingsplan Buitengebied, tweede herziening Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende

Nadere informatie

Partiële herziening bestemmingsplan Grensmaas: geluidzone L Ortye. Gemeente Stein

Partiële herziening bestemmingsplan Grensmaas: geluidzone L Ortye. Gemeente Stein Partiële herziening bestemmingsplan Grensmaas: geluidzone L Ortye concept-voorontwerp voorontwerp ontwerp vastgesteld door de raad van Stein d.d. 7 juli 2011 Planregels - pagina 2 - Inhoudsopgave 1 Inleidende

Nadere informatie

Regels wijzigingsplan Zijldijk 41, te Leiderdorp

Regels wijzigingsplan Zijldijk 41, te Leiderdorp Regels wijzigingsplan Zijldijk 41, te Leiderdorp Planstatus: vastgesteld Datum: 2016-03-15 Plan identificatie: NL.IMRO.0547.WPZijldijk41-VG01 Auteur: G. Bot AgROM 1 Inleidende regels... 5 Artikel 1 Begrippen...

Nadere informatie

Balk - Verbindingsweg

Balk - Verbindingsweg Balk - Verbindingsweg blz 2 101805 Inhoudsopgave REGELS 3 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 4 Artikel 1: Begrippen 4 Artikel 2: Wijze van meten 6 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS 7 Artikel 3: Agrarisch - Cultuurgrond

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Partiële herziening Dedemsvaart-Zuid Gemeente Hardenberg. Planregels. projectnr revisie september 2009

Bestemmingsplan. Partiële herziening Dedemsvaart-Zuid Gemeente Hardenberg. Planregels. projectnr revisie september 2009 Bestemmingsplan Partiële herziening Dedemsvaart-Zuid Gemeente Hardenberg projectnr. 198530 revisie 02 15 september 2009 Planregels datum vrijgave beschrijving revisie 02 goedkeuring vrijgave Vastgesteld

Nadere informatie

BESTEMMINGPSLAN. Geluidszone Nieuw Zevenbergen, Buitengebied Bernheze. Regels. Gemeente Bernheze De Misse BZ Heesch T:

BESTEMMINGPSLAN. Geluidszone Nieuw Zevenbergen, Buitengebied Bernheze. Regels. Gemeente Bernheze De Misse BZ Heesch T: BESTEMMINGPSLAN Geluidszone Nieuw Zevenbergen, Buitengebied Bernheze Regels Gemeente Bernheze De Misse 6 5384 BZ Heesch T: 14 0412 www.bernheze.org Bestemmingsplan Geluidszone Nieuw Zevenbergen, Buitengebied

Nadere informatie

Delden Zuid 2015, wijzigingsplan kade Delden

Delden Zuid 2015, wijzigingsplan kade Delden WIJZIGIN Datum: Fase: Planid: NL.IMRO.1735.DExKadeDelden-VS10 Inhoudsopgave Regels 2 3 Hoofdstuk1 Artikel 1 Artikel 2 Inleidende regels Begrippen Wijze van meten 4 4 6 Hoofdstuk2 Artikel 3 Artikel 4 Bestemmingsregels

Nadere informatie

EERSTE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN STEDELIJKE BEDRIJVENTERREINEN VLISSINGEN

EERSTE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN STEDELIJKE BEDRIJVENTERREINEN VLISSINGEN EERSTE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN STEDELIJKE BEDRIJVENTERREINEN VLISSINGEN Gemeente Vlissingen april 2016 TOELICHTING Planbeschrijving Op 12 oktober 2015 heeft de gemeente Vlissingen met Lidl Nederland

Nadere informatie

1.1. Bestemmingsplan: De geometrische bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende

1.1. Bestemmingsplan: De geometrische bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende Regels 13 1. Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1. Bestemmingsplan: De geometrische bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlage. 1.2. Plan Het bestemmingsplan

Nadere informatie

pompstation Breehei te Leunen REGELS

pompstation Breehei te Leunen REGELS pompstation Breehei te Leunen REGELS Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Artikel 3 Bedrijf 6 Hoofdstuk 3 Algemene

Nadere informatie

Bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse

Bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse BEHEERSVERORDENING Bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse Opgesteld door: Stadsontwikkeling Ruimte & Wonen, bureau Bestemmingsplannen Vastgesteld d.d. Galvanistraat 15 Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM Inwerkingtreding

Nadere informatie

N307 Passage Dronten (9071)

N307 Passage Dronten (9071) N307 Passage Dronten (9071) blad 2 van 16 Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 7 Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 9 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 11 Artikel 3 Verkeer 11

Nadere informatie

Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie

Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie Inhoudsopgave Regels Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Artikel 2 Waarde - Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nadere informatie

Bedrijventerreinen VAS TG E S TE LD

Bedrijventerreinen VAS TG E S TE LD Bedrijventerreinen VAS TG E S TE LD Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 7 Artikel 1 Begrippen 7 Hoofdstuk 2 Beheerregels 9 Artikel 2 Deelgebied 1.1 9 Artikel 3 Deelgebied 1.2 10 Artikel

Nadere informatie

Regels. Bestemmingsplan Binnenstad. Plandeel locatie voormalige Generaal - Berghuijskazerne

Regels. Bestemmingsplan Binnenstad. Plandeel locatie voormalige Generaal - Berghuijskazerne Regels Bestemmingsplan Binnenstad Plandeel locatie voormalige Generaal - Berghuijskazerne Gemeente Middelburg Februari 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels... 3 Artikel 1 Begrippen en Wijze

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied, geluidzone De Laarberg Planregels

Bestemmingsplan Buitengebied, geluidzone De Laarberg Planregels Bestemmingsplan Buitengebied, geluidzone De Laarberg 2018 Planregels Documenttitel: Bestemmingsplan Buitengebied, geluidzone De Laarberg 2018 Planregels Status: Voorontwerp Datum: 8 juni 2018 Projectnaam:

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan "3e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Laan der VN"

Regels bestemmingsplan 3e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Laan der VN Regels bestemmingsplan "3e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Laan der VN" - 1 - HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan het bestemmingsplan 3e herziening

Nadere informatie

GEMEENTE GAASTERLAN - SLEAT / BESTEMMINGSPLAN BALK - VERBINDINGSWEG INHOUDSOPGAVE

GEMEENTE GAASTERLAN - SLEAT / BESTEMMINGSPLAN BALK - VERBINDINGSWEG INHOUDSOPGAVE GEMEENTE GAASTERLAN - SLEAT 07-18-06 / 12-12-08 BESTEMMINGSPLAN BALK - VERBINDINGSWEG REGELS INHOUDSOPGAVE blz HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE REGELS 1 Artikel 1: Begrippen 1 Artikel 2: Wijze van meten 3 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Artikel 3 WOONDOELEINDEN (W)

Artikel 3 WOONDOELEINDEN (W) Voorschriften Artikel 3 Woondoeleinden (W) Artikel 7 Erven (E) Artikel 8 Tuinen (T) Artikel 5 Waarde Archeologie 1B Artikel 3 WOONDOELEINDEN (W) DOELEINDENOMSCHRIJVING 1. De gronden op de kaart aangewezen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Meerstad-Midden, partiële herziening 2015 VASTGESTELD

Bestemmingsplan Meerstad-Midden, partiële herziening 2015 VASTGESTELD Bestemmingsplan Meerstad-Midden, partiële herziening 2015 VASTGESTELD Datum: 2 juli 2015 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Artikel 2 4 5 Begrippen Relatie met het bestemmingsplan

Nadere informatie

bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Gemeente Oegstgeest regels

bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Gemeente Oegstgeest regels bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Gemeente Oegstgeest regels Planstatus: Plan identificatie: ontwerp NL.IMRO.0579.BPParkeren-ON01 Datum: 12-01-2018 Contactpersoon Buro SRO: Kenmerk Buro SRO: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Bestemmingsplan. N307 Passage Dronten (9071)

Bestemmingsplan. N307 Passage Dronten (9071) Bestemmingsplan N307 Passage Dronten (9071) Bestemmingsplan N307 Passage Dronten (9071) Revisie Datum 19 juni 2015 Auteur(s) Opdrachtgever datum vrijgave beschrijving revisie goedkeuring vrijgave 19 juni

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Regels HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen De regels van het bestemmingsplan 'Stationsgebied e.o.' van de gemeente Bergen op Zoom, zoals vastgesteld door de raad op 27 juni 2013, zijn onverkort

Nadere informatie

Kom Eersel, eerste herziening, wijziging 6

Kom Eersel, eerste herziening, wijziging 6 Kom Eersel, eerste herziening, wijziging 6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Artikel 3 Tuin 6 Artikel 4 Wonen

Nadere informatie

1e Partiële herziening Bestemmingsplan Dorp Renswoude

1e Partiële herziening Bestemmingsplan Dorp Renswoude Gemeente Renswoude 1e Partiële herziening Bestemmingsplan Dorp Renswoude Toelichting, regels en verbeelding 29 september 2015 Kenmerk 0339-11-T01 Projectnummer 0339-11 Toelichting Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Parapluherziening De Puurveense Molen ontwerp

Parapluherziening De Puurveense Molen ontwerp ontwerp Nr. 1248 juni 2014 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 INLEIDENDE REGELS Toepassingsverklaring Begrippen 4 4 4 Hoofdstuk 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED

Nadere informatie

Bijlage 3 Voorbeeld planregels

Bijlage 3 Voorbeeld planregels Bijlage 3 Voorbeeld planregels 2 Artikel 3 Agrarisch met waarden 3.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Agrarisch met waarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. de uitoefening van agrarische bedrijven

Nadere informatie

planstatus ontwerp referentie 03511HZSWLMEERPAAL / pagina 2 van 10

planstatus ontwerp referentie 03511HZSWLMEERPAAL / pagina 2 van 10 regels planstatus ontwerp referentie 03511HZSWLMEERPAAL / 171648 pagina 2 van 10 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Van toepassing verklaring 5 Artikel 2 Gewijzigde regels 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

UITWERKINGSPLAN MORTIERE FASE 4C3. GEMEENTE MIDDELBURG onherroepelijk 17 december ruimte voor ideeën

UITWERKINGSPLAN MORTIERE FASE 4C3. GEMEENTE MIDDELBURG onherroepelijk 17 december ruimte voor ideeën UITWERKINGSPLAN MORTIERE FASE 4C3 GEMEENTE MIDDELBURG onherroepelijk 17 december 2011 ruimte voor ideeën Mortiere fase 4c3 Deze standaard is gebaseerd op de Bro (21 april 2008) en SVBP2008 (10 april 2008).

Nadere informatie

Bedrijvenpark Zuid Groningen, Geluidszonering

Bedrijvenpark Zuid Groningen, Geluidszonering Bedrijvenpark Zuid Groningen, Geluidszonering blz. 2 Gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Hoofdstuk 2 Algemene regels 6 Artikel 2 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Horeca terras met tuin 5 Hoofdstuk 3 Algemene regels 8 Artikel 4 Anti-dubbeltelbepaling

Nadere informatie

Artikel 5 Bedrijventerrein

Artikel 5 Bedrijventerrein Artikel 5 Bedrijventerrein 5.1 Bestemmingsomschrijving 5.2 Bouwregels 5.3 Afwijken van de bouwregels 5.4 Specifieke gebruiksregels 5.5 Afwijken van de gebruiksregels 5.6 Wijzigingsbevoegdheid 5.1 Bestemmingsomschrijving

Nadere informatie

uitwerkingsplan Mortiere fase 7

uitwerkingsplan Mortiere fase 7 uitwerkingsplan Mortiere fase 7 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 2 Groen 5 Artikel 3 Tuin 6 Artikel 4 Verkeer 7 Artikel

Nadere informatie

Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk

Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk Inhoudsopgave Regels Regels 3 Hoofdstuk1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 4 4 Hoofdstuk2 Bestemmingsregels Artikel 2 Groen Artikel 3 Horeca 6 6

Nadere informatie

Bestemmingsplan Ter Aar en Bovenland, 1e herziening

Bestemmingsplan Ter Aar en Bovenland, 1e herziening Bestemmingsplan Ter Aar en Bovenland, 1e herziening 2 bestemmingsplan Bestemmingsplan Ter Aar en Bovenland, 1e herziening (vastgesteld) bestemmingsplan Bestemmingsplan Ter Aar en Bovenland, 1e herziening

Nadere informatie

Bijlage 2: Bestemmingen

Bijlage 2: Bestemmingen Bijlage 2: Bestemmingen Artikel 1 Verkeer - Verblijfsgebied 1.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. straten en paden met hoofdzakelijk een

Nadere informatie

Geluidruimteverdeling Wageningen Campus e.o.

Geluidruimteverdeling Wageningen Campus e.o. Geluidruimteverdeling Wageningen Campus e.o. Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 6 Artikel 3 Van toepassingverklaring 7 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Nadere informatie

Gemeente Wervershoof / Partiële herziening bestemmingsplan Onderdijk- Woningbouwlocatie

Gemeente Wervershoof / Partiële herziening bestemmingsplan Onderdijk- Woningbouwlocatie Gemeente Wervershoof 107509.01 / 16-12-10 Partiële herziening bestemmingsplan Onderdijk- Woningbouwlocatie Dirk Bijvoetweg REGELS INHOUDSOPGAVE blz HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE REGELS 1 Artikel 1: Begrippen

Nadere informatie

P l a n r e g e l s vrs

P l a n r e g e l s vrs P l a n r e g e l s 012.10.01.02.00.vrs I n h o u d s o p g a v e Artikel 1 Relatie met het vigerende bestemmingsplan 3 Artikel 2 Wonen 4 Artikel 3 Geluidzone (dubbelbestemming) 9 Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

Regels planstatus vastgesteld referentie BP00003 / pagina 29 van 37

Regels planstatus vastgesteld referentie BP00003 / pagina 29 van 37 Regels pagina 29 van 37 Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: 1.1 plan: het bestemmingsplan Parapluherziening Geluidzone Verheulsweide van de gemeente Doetinchem.

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1. Hoofdstuk 2 Bestemmingregels 2 Artikel 2 Herziening van de regels 2

Inhoudsopgave 1. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1. Hoofdstuk 2 Bestemmingregels 2 Artikel 2 Herziening van de regels 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Hoofdstuk 2 Bestemmingregels 2 Artikel 2 Herziening van de regels 2 Hoofdstuk 3 Algemene regels 6 Artikel 3 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

1.3 gevel bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak;

1.3 gevel bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak; Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Geluidszone industrie 2 Artikel 3 Anti-dubbeltelregel 3 Artikel 4 Overgangsrecht 4 Artikel 5 Slotregel 5 Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde regels Artikel

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN RUINERWEG, ECHTEN BOS BIJ VAN HARTE

BESTEMMINGSPLAN RUINERWEG, ECHTEN BOS BIJ VAN HARTE BESTEMMINGSPLAN RUINERWEG, ECHTEN BOS BIJ VAN HARTE GEMEENTE DE WOLDEN VASTGESTELD PLAN BESTEMMINGSPLAN RUINERWEG, ECHTEN BOS BIJ VAN HARTE GEMEENTE DE WOLDEN VASTGESTELD PLAN Identificatienummer NL.IMRO.1690.BP00370-0301

Nadere informatie

PLANREGELS BEHEERSVERORDENING WATERPARK BELTERWIEDE

PLANREGELS BEHEERSVERORDENING WATERPARK BELTERWIEDE PLANREGELS BEHEERSVERORDENING WATERPARK BELTERWIEDE status: vastgesteld datum: 17 oktober 2014 IDN: NL.IMRO.1708.BVOWpBelterwiede-VA01 werknr.: 012-RT-02 gemeente Steenwijkerland 2 OD205 SL stedenbouw

Nadere informatie

GEMEENTE HAREN BEHEERSVERORDENING BEDRIJVENPARK NESCIOLAAN REGELS

GEMEENTE HAREN BEHEERSVERORDENING BEDRIJVENPARK NESCIOLAAN REGELS GEMEENTE HAREN BEHEERSVERORDENING BEDRIJVENPARK NESCIOLAAN REGELS Status: Vastgesteld Datum: 26 mei 2015 blz 2 142107 Inhoudsopgave REGELS 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

1.1. Bestemmingsplan: De geometrische bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende

1.1. Bestemmingsplan: De geometrische bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende Regels 13 1. Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1. Bestemmingsplan: De geometrische bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlage. 1.2. Plan Het bestemmingsplan

Nadere informatie