BELEIDSPLAN WIJKGEMEENTE PAULUSKERK VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE GOUDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN WIJKGEMEENTE PAULUSKERK VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE GOUDA"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN WIJKGEMEENTE PAULUSKERK VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE GOUDA

2 Gij zijt het licht der wereld. Een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken BELEIDSPLAN juli 2008

3 CREDO In het geloof dat Jezus Christus als een licht in de wereld is gekomen, opdat een ieder die in hem gelooft niet in de duisternis blijft, willen we gemeente van Jezus Christus zijn. Door het licht wat Jezus Christus is, in ons leven te laten schijnen, worden wij ons bewust van onze zonden. Het verlicht ons bestaan tot in alle uithoeken, zodat wij dagelijks tot Hem komen en onze zonden belijden. Het licht verlicht niet alleen, maar in Jezus Christus wordt ons vergeving geschonken tot behoud. We bidden om vervuld te mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer van God mag zijn. Omdat we zelf Christus als onze Verlosser en Heiland hebben leren kennen, willen we als gemeente dit licht ook laten schijnen voor anderen, en hen voor het evangelie van Jezus Christus winnen door evangelisatie en pastoraat. Dat anderen die van het evangelie zijn vervreemd of er nog nooit van hebben gehoord daardoor worden aangesproken. We willen daarbij getuigen van Christus zijn die deze wereld zo lief had, dat Hij om onze zonden is gestorven aan het Kruis. Maar Die ook is opgestaan en nu zit aan de rechterhand van God de Vader en alle macht heeft in hemel en op aarde en gezegd heeft: Gij zijt het licht der wereld. Een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. (Dit Credo is gebaseerd op Joh. 12: 46, 47; Lucas 11: 33-36; Matteüs 5: 14-16). VISIE De bijbel, het Woord van God, is ons uitgangspunt. Daarnaast stemmen we in met de belijdenis van de Kerk der eeuwen. Wijkgemeente Pauluskerk wil een Gemeente van gebed zijn, waarbij het gebed gericht is op groei van de gemeente en op verdieping van het geloof. Daarnaast willen we God danken voor alle zegeningen die we van Hem ontvangen en willen we elkaar opdragen in onze gebeden. We bidden voor de nood van deze wereld en we vragen om een spoedige terugkeer van onze Here Jezus Christus. We zoeken samen met de predikant naar vormen om onze kerkdiensten aantrekkelijk te maken voor de volle breedte van onze wijkgemeente, zowel ouderen, volwassenen als jongeren. De prediking is gericht op een verdieping van ons geloof en wil ons toerusten voor het dagelijks leven. BELEIDSPLAN juli 2008

4 We willen ons als Gemeente open naar buiten opstellen, waarbij gastvrijheid en vriendelijkheid kenmerkend zijn. We willen een Gemeente zijn waar ouderen, volwassenen en jongeren zich thuis voelen en die open staat voor iedereen. De Pauluskerk moet een thuis zijn in de buurt. Als Gemeente van Christus die zelf zo rijk gezegend is met geestelijke en materiële gaven, hebben we aandacht voor onze naaste dichtbij en ver weg. We willen als gemeente in de volle breedte diaconaat in de praktijk brengen. BELEIDSPLAN juli 2008

5 BELEIDSTHEMA S Om onze visie gestalte te geven, zijn er 11 beleidsthema s opgesteld, die hieronder kort worden uitgewerkt. Gebed Gebed wordt wel de ademtocht van de ziel, de hartslag van het geloof genoemd. We streven er naar dat het gebed een grotere rol gaat spelen in het leven van de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God, maar ook in het gezamenlijk Gemeente-zijn. Doel. Als kerkenraad willen we dan ook mensen opwekken om het gebed ernstig te nemen en hen overtuigen van de beloften die God geeft op het gebed. God wordt door ons gebed verhoogd en ons geloof wordt er door gebouwd en versterkt.het gebedsleven als Gemeente van Jezus Christus komt tot uitdrukking in de erediensten, in de lokale gebedsgroepen en de gebedssamenkomsten op zondagmorgen in de Brug. Voorts willen we ook ziekenzalving, zoals genoemd in Jakobus 5 en de speciale plaats van het gebed daarin, meer in de Gemeente bekend stellen. Eredienst De Eredienst heeft een belangrijk plaats in ons gemeenteleven. Als Gemeente van Jezus Christus komen we zondags bij elkaar om de drie-enige God (Vader, Zoon en Heilige Geest) te loven en te prijzen, samen te bidden en te zingen en door de verkondiging van het Woord versterkt te worden in ons geloof. We worden zo toegerust voor de week die komt. Doel. We willen dat, in samenwerking met de gemeenteleden, de zondagse eredienst aantrekkelijk, opbouwend en inspirerend is voor alle gemeenteleden. Evangelisatie en Zending Als Gemeente verlangen we er naar dat alle mensen horen van het evangelie van Jezus Christus, en Hem leren kennen als hun Zaligmaker. We hebben daarom een open houding naar buiten en ontplooien activiteiten voor mensen die aan de rand of buiten de kerk staan om hen voor Christus te winnen. Ons dagelijks leven moet daartoe een leesbare brief van Christus zijn. We steunen waar mogelijk zendingsactiviteiten vanuit onze Gemeente. Doel. We willen mensen, zowel binnen als buiten de Gemeente, bereiken en helpen om de liefde van God te ontdekken en te ontvangen BELEIDSPLAN juli 2008

6 Vorming en toerusting Een goede toerusting voor zowel gemeenteleden, medewerkers en ambtsdragers is noodzakelijk. Doel. We willen daarom voorzien in een adequate toerusting van gemeenteleden en een taakgerichte toerusting van medewerkers. Thuis De Kerk moet een thuis, een ontmoetingsplaats, zijn voor iedereen in de wijk zowel jong als oud. Als Gemeente van Christus willen we geen vreemden voor elkaar zijn, maar willen we elkaar leren kennen en gekend worden. Doel. De kerk als gastvrij huis van God, allereerst op zondag, maar in de toekomst ook door de week. Organisatie We willen de vele activiteiten binnen onze Gemeente zodanig organiseren dat zo mogelijk allen daaraan meewerken, waarbij iedereen mag bijdragen naar de gaven die hem gegeven zijn. Voorts is het nodig dat de kerkenraad wordt versterkt zodat de effectiviteit wordt verbeterd en we ons als kerkenraad inhoudelijk beter kunnen verdiepen in beleidszaken en bovendien de continuïteit wordt gewaarborgd. Doel. Meer gemeenteleden, het liefst alle gemeenteleden, betrekken bij alle facetten van het kerkenwerk. De organisatie van de gemeente meer afstemmen op gaven en talenten van mensen en zo de organisatie dienstbaar laten zijn aan de gemeente, zodat we aan kerntaken van het Gemeentezijn toekomen. We streven er daarbij naar dat ieder kan doen wat hij of zij belangrijk vindt en daarom met vreugde in Zijn gemeente wil werken. Mensen, talenten en taken Alle gemeenteleden hebben een taak in de gemeente (ambt der gelovigen) maar sommigen zijn geroepen tot ambtsdrager. Om te arbeiden in Zijn Koninkrijk heeft de Here aan eenieder gaven geschonken. We willen ervoor zorgen dat de taken in overeenstemming zijn met de geschonken gaven. Doel. Een overzicht van gaven, talenten en taken moet daartoe worden opgesteld. Jeugd Als Gemeente willen we de jongeren in contact te brengen met het evangelie van Jezus Christus. Door een goede organisatie van clubs en betrokkenheid bij de erediensten, in het bijzonder bij de BELEIDSPLAN juli 2008

7 jongerendiensten willen we hen een eigen plaats geven binnen onze Gemeente. We willen onze jongeren begeleiden van doop tot volwassenheid. Doel. De organisatiestructuur versterken en daarmee de jeugd in contact brengen met elkaar en ze uitdagen om actief vorm te geven aan het Gemeente-zijn van Jezus Christus in deze tijd. Jongeren betrekken bij eredienst en diaconaat. Relatie kerk en school versterken. Senioren We willen senioren begeleiden in hun beleving van het geloof. We willen het geloofsgesprek onder hen stimuleren. Met hun veelal volwassen geloof kunnen zij tot zegen zijn voor de gemeente. Doel. Ontwikkelen van gesprekskringen waar geloofsopbouw, geloofszekerheid en gebed belangrijk zijn. Diaconaat In navolging van onze Here Jezus Christus mag ook de Gemeente van Gouda invulling geven aan de opdracht tot naastenliefde. In dankbaarheid aan Hem die alles voor ons heeft over gehad, mogen we de woorden uit Lucas 6: 31 gedenken waar staat: En gelijk gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo. Doel. Alle gemeenteleden stimuleren om diaconaal betrokken te zijn, door in hun eigen omgeving om te zien naar elkaar. De gemeente diaconaal bewustmaken voor de noden ver weg en dichtbij. Er is aandacht voor de zwakken en er wordt geholpen waar nodig. Informatie en communicatie Als leden van het Lichaam van Christus willen we goed geïnformeerd zijn over hoe met de andere leden van dat Lichaam gaat. Ook willen we op de hoogte blijven van alle activiteiten die er in onze en andere wijkgemeenten plaatsvinden. Doel. Op heldere wijze de gemeente informeren over alles wat ons ter harte gaat, waarbij we ook gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen. o-o-o-o-o BELEIDSPLAN juli 2008

8 De Protestantse Kerk in Nederland en Hervormde wijkgemeente Pauluskerk te Gouda De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God (Art. I-1) BELEIDSPLAN juli 2008

9 Met ingang van 1 mei 2004 zijn de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden verenigt tot één kerk: de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De kerkenraad is verheugd dat, na een jarenlange scheiding, er weer eenheid tussen de drie kerken is, die tegemoet komt aan de bede van Jezus die zegt: dat zij één zijn zoals Wij (Joh 17:11). Er is echter ook zorg dat door de kerkorde van de PKN de kerk een plurale kerk zal worden waarin allerlei tegengestelde opvattingen een plaats mogen hebben. Een kerk met z.g. leervrijheid waarin nauwelijks enige tucht functioneert. Een breuk met de Nederlandse Hervormde Kerk en daarmee met de PKN ziet de kerkenraad als een onbegaanbare weg, vanwege de pijn die dit in onze wijkgemeente zal geven. De nieuwe kerkorde biedt echter alle ruimte om als wijkgemeente de eigen identiteit te bewaren. In Gouda bestaat er een aantal samenwerkingsverbanden met de plaatselijke Gereformeerde Kerk. Op wijkniveau zijn er in het verleden contacten geweest, maar deze zijn niet gecontinueerd, omdat er te veel verschillen in geestelijke ligging waren. Naar goed confessioneel gebruik zal de eenheid kerkelijke eenheid moeten voortkomen uit een geestelijk herkennen van elkaar naar Schrift en belijdenis. Deze verbondenheid wordt door ons helaas nog niet ervaren. De kerkenraad heeft dan ook, na de gemeente gehoord te hebben, besloten om binnen de PKN vooralsnog als Hervormde wijkgemeente verder te gaan. Dat wil niet zeggen dat toenadering tot samenwerking tussen Hervormde en Gereformeerde wijkgemeenten die daar behoeften aan hebben niet alle ruimte zou kunnen krijgen. In die eenheid in verscheidenheid willen wij elkaar in de toekomst stimuleren en vasthouden. BELEIDSPLAN juli 2008

10 Onderwerpen die de kerkorde van de PKN overlaat aan het beleid van de kerkenraad en de keuzes in dezen van de kerkenraad van de Hervormde wijkgemeente Pauluskerk te Gouda. BELEIDSPLAN juli 2008

11 Het beantwoorden van de doopvragen door doopleden De gemeente wordt in de eredienst en in de herderlijke zorg opgewekt tot de viering van de doop, in het bijzonder van de doop van de kinderen van de gemeente. De kerkenraad is geroepen er op toe te zien, dat de doop in het midden van de gemeente heilig wordt gehouden en niet uit gewoonte geschiedt, maar in de dooppraktijk moet wel iets zichtbaar worden van de royaliteit van Gods bemoeienis met de wereld en de stijl van Gods Koninkrijk. Tussen deze twee uitersten moet het pastoraat zich bewegen om van geval tot geval een verantwoorde lijn te zoeken. De kerkenraad is dan ook van mening dat leden van de wijkgemeente en dus ook niet-belijdende leden hun kinderen mogen laten dopen en derhalve de doopvragen mogen beantwoorden (ord ). Daarmee wordt het beleid zoals dat in de Nederlandse Hervormde Kerk gebruik was gecontinueerd. De toegang tot het Heilig Avondmaal In onze wijkgemeente kennen wij de regel dat alleen belijdende leden genodigd worden aan de tafel des Heren. Waarom moet je eerst belijdenis hebben gedaan voordat je aan het Avondmaal mag? Is dat niet een regel door mensen ingesteld? De kerkorde zegt dat de nodiging uitgaat naar hen die Jezus Christus belijden en instemmen met de lofprijzing (ord ). Het avondmaalsformulier zegt ons dat het Avondmaal alleen voor Christus gelovigen is ingesteld. Wij kunnen en mogen niet oordelen over het geloof van elkaar. Maar van oudsher is het een zaak van goede orde dat de kerk hen uitnodigt tot de tafel des Heren, die hun geloof ook in het midden van de gemeente hebben beleden. De kerkenraad heeft besloten om alleen volwassenen die geloofsbelijdenis hebben gedaan te nodigen tot het Avondmaal (ord ), waarbij met name de volgende redenen in onze afweging meetellen: *Het huidige beleid wordt gecontinueerd (ord ); *Het is kinderen overvragen om nu al een bewuste keuze te doen; *De zelfbeproeving heeft dan geen plaats meer; *In de klassieke opvatting van het Avondmaal die de kerkenraad aanhangt, staat de verzoening door Christus centraal, terwijl bij de moderne opvatting over het Avondmaal meer de nadruk valt op de gemeenschap met elkaar. BELEIDSPLAN juli 2008

12 De wijze van verkiezing van ambtsdragers De roeping tot het ambt in de gemeente geschiedt van Christuswege door de gemeente bij monde van de kerkenraad. Daarmee wordt onderstreept dat ambtsdragers ten diepste niet in dienst van de gemeente staan om haar belangen te behartigen, maar dat ze in dienst genomen zijn door Christus zelf die Heer en Hoofd van de kerk is. Daarom heeft in het gemeente-zijn het ambt een eigen plaats en roeping. Het is er van Christuswege om de gemeente bij het heil te bepalen en haar roeping in de wereld te bewaren. Ambtsdrager die aan de wijkgemeente worden verbonden, worden in principe door de gemeente zelf verkozen (ord en 2). De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt plaats in overeenstemming met de verkiezingsregeling van wijkgemeente 2 die als aanhangsel bij dit beleidsplan is gevoegd. Het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk van man en vrouw Het huwelijk in de bijbel wordt een verbond genoemd. Het is door God ingesteld als een band van liefde en trouw. In het Oude Testament wordt het huwelijk gefundeerd in de schepping (Gen. 1:27 en 2:18-25) en wordt dat verbond tussen man en vrouw een beeld van de verbondsrelatie tussen de Here en zijn volk Israël (Jes. 54:5 en 62:5). In het Nieuwe Testament grijpt de Here Jezus eveneens terug op de schepping (Marcus 10:6-9) en Paulus ziet de verhouding tussen man en vrouw als een afspiegeling van de relatie tussen Christus en de gemeente (Ef. 5:22.33). God heeft de mens als man en vrouw geschapen en daarop belijden wij dat het huwelijk niet zomaar een relatievorm is die mensen hebben bedacht, maar een inzetting van God. gefundeerd in zijn scheppingswerk. Vanuit dit gezichtspunt is de kerkenraad van mening dat homoseksuele relaties ook al worden ze beleefd in liefde en trouw, geen alternatief zijn voor het huwelijk. De kerkenraad is dan ook van mening dat het zegenen van andere (homoseksuele) levensverbintenissen binnen onze wijkgemeente niet kan plaatsvinden (ord ). Dat betekent niet dat er geen pastorale benadering van de homofiele mens moet zijn een uitgestoken hand naar homofielen in hun strijd en isolement. Allen wanneer echt beseft wordt dat wij allen alleen maar kunnen leven uit het wonder van vergeving van zonde om Christus wil, kunnen mensen die homofiel zijn veiligheid en ruimte vinden in de christelijke gemeente. Daaromtrent heeft de kerkenraad dan ook een aparte beleidsnotie opgesteld. BELEIDSPLAN juli 2008

13 Kerkmuziek Aan de gemeentezang en de verdere muzikale vormgeving van de eredienst wordt leiding gegeven door een kerkmusicus (ord. 5-6). De kerkenraad heeft bepaald dat overeenkomstig de Generale regeling voor kerkmusici de gewenste kerkmuziek geschiedt op basis van functieniveau III orgel (G.R. kerkmusici, art. 5-3). Terzake van het aanstellen en benoemen van kerkmusici volgt de kerkenraad de plaatselijke regeling zoals die is goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad. o-o-o-o-o BELEIDSPLAN juli 2008

14 Aanhangsel bij Beleidsplan Verkiezingsregeling Hervormde wijkgemeente Pauluskerk te Gouda BELEIDSPLAN juli 2008

15 Verkiezingsregeling Aftreden en verkiezing van ouderlingen en diakenen 1. Aan het eind van elk oneven jaar treedt de helft van de kerkenraad af conform het vigerende rooster van aftreden. Nieuwe ambtsdragers worden bevestigd dan wel herbevestigd in de maand januari van het jaar daaropvolgend. De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt daartoe elk oneven jaar uiterlijk in de maand december plaats. De verkiezingslijst 2. De kerkenraad stelt voor elk ambt waarvoor een vacature is of zal ontstaan een verkiezingslijst op. 3. De gemeente wordt tijdig opgeroepen om kandidaten, die belijdend lid zijn van de wijkgemeente - en als zodanig zijn ingeschreven in het register van de wijkgemeente (ord ) - voor de vacante ambten in te dienen bij de kerkenraad. 4. Kandidaten voorzien van tien of meer handtekeningen van stemgerechtigde gemeenteleden worden automatisch op de verkiezingslijst gezet, almede de namen van kandidaten die door de kerkenraad met meerderheid van stemmen zijn voorgesteld. Verkiezing en goedkeuring 5. Bij minder of een gelijk aantal kandidaten dan vacatures verklaart de kerkenraad de voorgestelde kandidaten tot verkozen in hun ambt. 6. Indien er meer kandidaten dan vacatures zijn voor een ambt vindt de verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt plaats in een vergadering van stemgerechtigde leden. 7. Stemrecht (actief en passief) hebben alleen belijdende leden van de wijkgemeente. Doopleden en gastleden hebben geen actief en of passief kiesrecht. BELEIDSPLAN juli 2008

16 8. De stemming geschiedt schriftelijk (ord en 3). De vergadering van stemgerechtigde leden wordt hierbij niet aangemerkt als een kerkelijk lichaam, zodat niet behoeft te worden voldaan aan de eis dat minstens de half van de stemgerechtigde leden aanwezig moet zijn (ord ). 9. Stemmen bij volmacht is toegestaan, met de beperking dat stemgerechtigde leden voor maximaal twee andere stemgerechtigde leden een stem kunnen uitbrengen (ord ). 10. Na de verkiezing maakt de kerkenraad de namen van hen die gekozen zijn aan de gemeente bekend, om haar goedkeuring te verkrijgen met het oog op hun bevestiging. De gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld om binnen 7 dagen bezwaar in te dienen tegen de gevolgde procedure en of tegen belijdenis en wandel van de gekozenen. Roeping, aanvaarding en bevestiging 11. Indien geen gegronde bezwaren zijn ingebracht en de verkozen ambtsdragers hun roeping hebben aanvaard, vindt de bevestiging, onder handoplegging, plaats in een kerkdienst met gebruikmaking van een daarvoor bestemde orde van dienst. Verkiezing van een predikant 12. Bij een predikantsvacature worden de gemeenteleden in de gelegenheid gesteld tot het schriftelijk en ondertekend indienen van namen van predikanten die men voor de gemeente geschikt acht. 13. In de beroepingscommissie, zitten leden van de kerkenraad, algemene kerkenraad en indien door de kerkenraad gewenst ook gemeenteleden (bij voorkeur oud-ambtsdragers). 14. Verkiezing van een predikant vindt plaats door de kerkenraad en niet door de stemgerechtigde lidmaten (ord ). Daarbij wordt de procedure gevolgd zoals die in de Plaatselijke regeling door de Algemene kerkenraad is vastgesteld. o-o-o-o-o BELEIDSPLAN juli 2008

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld.

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk PROTESTANTSE GEMEENTE CUIJK Postbus 116 5430 AC Cuijk Rek.nr. 11.05.05.645 Email: scriba.pkncuijk@gmail.com www.protestantsekerkcuijk.nl Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse

Nadere informatie

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland inclusief de ordinanties, overgangsbepalingen en generale regelingen (bijgewerkt tot mei 2013) Uitgeverij

Nadere informatie

HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS

HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS MISSIE VISIE BELEID Voorwoord Identiteit van de Christelijke kerk De kerk/de gemeente heeft haar ontstaan en bestaan te danken aan het werk van God. God doet de gemeente samenkomen

Nadere informatie

Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording)

Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording) Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording) Inhoud Inhoud... - 1-1 Visie.... - 2-2 De wijkkerkenraad.... - 2-2.1. Samenstelling wijkkerkenraad... - 2-2.2.

Nadere informatie

HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK WIJK DE REGENBOOG BELEIDSPLAN 2015 2019

HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK WIJK DE REGENBOOG BELEIDSPLAN 2015 2019 HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK WIJK DE REGENBOOG BELEIDSPLAN 2015 2019 INLEIDING Deze notitie betreft het beleidsplan van wijkgemeente De Regenboog van de Hervormde Gemeente van Harderwijk. Dit plan is

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) (GCK 11-04). 1. Inleiding De generale synode heeft op 11 november 2011 besluiten genomen ten aanzien van de positie

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Stellendam

Gereformeerde Kerk Stellendam Gereformeerde Kerk Stellendam Beleidsplan: Hierbij treft u een samenvatting aan van het beleidsplan van de Gereformeerde Kerk van Stellendam De Gereformeerde Kerk van Stellendam maakt deel uit van de Protestantse

Nadere informatie

Ordinantie 20 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken

Ordinantie 20 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken I Het verband met andere kerken Artikel 1 De oecumenische arbeid 1. De Nederlandse Hervormde Kerk zoekt in al haar geledingen bevestiging en versterking

Nadere informatie

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie)

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website

Nadere informatie

BELEIDSPLAN HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK JULI 2015

BELEIDSPLAN HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK JULI 2015 BELEIDSPLAN HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK JULI 2015 Beste lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de Hervormde Gemeente in Harderwijk. Een plan waar met veel liefde, passie en plezier aan gewerkt is! Het

Nadere informatie

Bespreken Zondag 26 en 27

Bespreken Zondag 26 en 27 C2 1 De Heilige Doop 25 Bespreken Handelingen 2: 37-41 Wat was de uitwerking van de prediking van Petrus? (vers 37) Welke oproep en welke belofte wordt verbonden met de doop? (vers38) Voor wie is deze

Nadere informatie

Beleidsplan 2007 2011. Grote Kerkgemeente (Zwolle centrum)

Beleidsplan 2007 2011. Grote Kerkgemeente (Zwolle centrum) Beleidsplan 2007 2011 Grote Kerkgemeente (Zwolle centrum) Protestantse wijkgemeente op hervormd-gereformeerde grondslag Lerende gemeente groeien in geloof Vierende gemeente vieren doe je samen Pastorale

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Identiteit De Regenboogkerk van Epe vormt een gemeenschap van gelovigen. Het geloof dat hen samenbindt stoelt op de Bijbel. De kern van

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): Hervormde Gemeente

Nadere informatie

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend A. Algemene gegevens Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: www.pelgrimkerk.nl E-mail: scriba@pelgrimkerk.nl Adres: Stephensonstraat

Nadere informatie

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 1) Inleiding De kerkorde bepaalt dat de kerkenraad een beleidsplan opstelt

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Beleidsplan Hervormde Gemeente s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Preambule op basis van het Convenant Algemeen De Hervormde Gemeente van s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle vormt een gemeenschap,

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de wijkgemeente 2 van de Hervormde gemeente te Dordrecht Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de wijkgemeente 2 van

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II

Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf

Nadere informatie

KERKORDE ORDINANTIES. van de Protestantse Kerk in Nederland

KERKORDE ORDINANTIES. van de Protestantse Kerk in Nederland KERKORDE en ORDINANTIES van de Protestantse Kerk in Nederland KERKORDE VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND INHOUDSOPGAVE KERKORDE VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND...3 Ordinantie 1 HET BELIJDEN...11

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief):

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): 0522-491882 RSIN/Fiscaal nummer: 2642347 Website adres: http://hervormdegemeentenijeveen.nl E-mail:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Inleiding

Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 1: Inleiding Dit is het beleidsplan voor de periode 2014-2018 van wijkgemeente De Oostpoort van de Hervormde Gemeente Gouda, die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Dit

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde wijkgemeente Centrum van de Protestantse gemeente te Hilversum

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde wijkgemeente Centrum van de Protestantse gemeente te Hilversum Protestantse gemeente Hilversum Hervormde wijkgemeente Centrum Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde wijkgemeente Centrum van de Protestantse gemeente te Hilversum

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

KERKORDE ORDINANTIES. van de Protestantse Kerk in Nederland

KERKORDE ORDINANTIES. van de Protestantse Kerk in Nederland KERKORDE en ORDINANTIES van de Protestantse Kerk in Nederland KERKORDE VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (versie september 2013) INHOUDSOPGAVE KERKORDE VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND... 3 ORDINANTIE

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Formulier ANBI-transparantie 2014 CGK Stadskanaal pag: 1 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak Profielschets van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen te Schoonhoven en Willige Langerak Beknopt profiel van de burgerlijke gemeente Schoonhoven De historische stad Schoonhoven

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek.

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Adres: Postcode:

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde II

Doop van kinderen Orde II Doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij

Nadere informatie

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum ANBI Onderstaaand vindt u de ANBI gegevens van de Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum te Harlingen voor Kerkbeheer aangevuld met het beleidsplan voor gemeente. Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

Nadere informatie

KERKORDE ORDINANTIES. van de Protestantse Kerk in Nederland

KERKORDE ORDINANTIES. van de Protestantse Kerk in Nederland KERKORDE en ORDINANTIES van de Protestantse Kerk in Nederland KERKORDE VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (versie maart 2015) INHOUDSOPGAVE KERKORDE VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND... 3 ORDINANTIE

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 RSIN Gemeente: 824138417 RSIN Diaconie 824138430 Website adres: www.pkn-gemertboekel.nl

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie

Doop van een kind vanaf zes jaar Orde I

Doop van een kind vanaf zes jaar Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde I

Doop van kinderen Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God

Nadere informatie

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk Open Hof te RSIN/Fiscaal nummer: 820717757 Website adres: www.cgk-scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie

Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Bennekom - Oosterbeek Telefoonnummer

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Boskapel te Groenekan (2016 2020)

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Boskapel te Groenekan (2016 2020) Beleidsplan Protestantse Gemeente de Boskapel te Groenekan (2016 2020) 1. Het profiel van de gemeente. De Protestantse Gemeente te Groenekan is in de vijftiger jaren begonnen als hervormde lidmatenkring

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse wijkgemeente BOZ van de Protestantse Gemeente Assen te Assen

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse wijkgemeente BOZ van de Protestantse Gemeente Assen te Assen Concept 21 maart 2014 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente BOZ van de Protestantse Gemeente Assen te Assen 17 april 2014 Concept PR BOZ (o.b.v. Deel

Nadere informatie

Kerkenraad Burgwalkerk/Open Hof: gereformeerd en hervormd (wijkgem. 1)

Kerkenraad Burgwalkerk/Open Hof: gereformeerd en hervormd (wijkgem. 1) Kerkenraad Burgwalkerk/Open Hof: gereformeerd en hervormd (wijkgem. 1) Scriba OHG Scriba OHH Scriba BWK A. Moes J. Ringenier A. Eilander Aria 17, 8265 RP Kampen Ballade 26, 8265 SB Kampen Havikskruid 16,

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van Wijkgemeente De Acker van de Hervormde gemeente te Pijnacker

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van Wijkgemeente De Acker van de Hervormde gemeente te Pijnacker Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van Wijkgemeente De Acker van de Hervormde gemeente te Pijnacker Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de wijkkerkenraad 2.1 Verkiezing van

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK A. Algemene Gegevens Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk Telefoonnummer : 0252 340650 RSIN/Fiscaal Nummer:

Nadere informatie

Aan de Algemene Kerkenraad GKE Ermelo, 21 april 2012. Geachte kerkenraad,

Aan de Algemene Kerkenraad GKE Ermelo, 21 april 2012. Geachte kerkenraad, Aan de Algemene Kerkenraad GKE Ermelo, 21 april 2012 Geachte kerkenraad, Wijkkerkenraad Noord heeft met grote interesse kennis genomen van het rapport van Commissie Toekomst 2. Dit leidde tot niet minder

Nadere informatie

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid.

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Dordrecht Zuid Telefoonnummer (facultatief): 078 6176455 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Lienden. Vaststelling (wijziging) Deze plaatselijke regeling is gewijzigd door de kerkenraad op 18 juni en is vanaf

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Driebergen RSIN/Fiscaal nummer: 005856693 Website adres: www.cgk-driebergen.nl E-mail: scribacgkdriebergen@kliksafe.nl Adres: Oranjelaan

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer:

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): 055 3557678 RSIN/Fiscaal nummer: 002531483 Website adres: www.pkn-apeldoorn.nl

Nadere informatie

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Gegevens te publiceren in het kader van de ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk De Zaaier te Harderwijk. Besluitvorming/uitvoering: 1. Vaststelling door de kerkenraad (17 september

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Nieuw-Beijerland Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2.1. Verkiezing van ambtsdragers algemeen

Nadere informatie

Generale regeling voor het gastlidmaatschap. als bedoeld in ordinantie 2-3-3

Generale regeling voor het gastlidmaatschap. als bedoeld in ordinantie 2-3-3 Generale regeling voor het gastlidmaatschap als bedoeld in ordinantie 2-3-3 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Kerken wier leden voor

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Wij vallen onder goede doelen De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen ( goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting)

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217 Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 15 november 2015 Aanvang 10:00 uur 9e van de herfst kleur: rood Voorganger: da Alberte van Ess Piano: Yohanes Siem Wilt U zich voorzien van een liedboek!

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zaamslag Telefoonnummer (facultatief): 0115-432331 RSIN/Fiscaal nummer: 824153145 Website adres: www.cgkzaamslag.nl E-mail: Zaamslag.scriba@cgk.info

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Inleiding Met dit document wordt een indruk gegeven van de protestantse wijkgemeente Dubbeldam te Dordrecht. De wijkgemeente is een pluriforme gemeente

Nadere informatie

26. Van alles vrij en allen dienstbaar 1 Korinthe 9:18-23 89 27. Strijden voor een onverderfelijke kroon 92 1 Korinthe 9:24-27 28. De Israëlieten als

26. Van alles vrij en allen dienstbaar 1 Korinthe 9:18-23 89 27. Strijden voor een onverderfelijke kroon 92 1 Korinthe 9:24-27 28. De Israëlieten als Inhoud 1. God is getrouw 1 Korinthe 1:1-9 11 2. Niet in Paulus naam gedoopt 1 Korinthe 1:10-16 14 3. De dwaasheid der prediking 1 Korinthe 1:17-31 17 4. Jezus Christus, en Die gekruisigd 1 Korinthe 2:1-5

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse gemeente te Vianen

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse gemeente te Vianen Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse gemeente te Vianen Paragraaf Inhoud 1. Samenstelling van de kerkenraad 2.1. Verkiezing van ambtsdragers - algemeen 2.2. Verkiezing

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente Joure c.a. Vaststelling

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente Joure c.a. Vaststelling Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente Joure c.a. Vaststelling Deze plaatselijke regeling is gewijzigd en vastgesteld door de kerkenraad van de Protestantse

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Vinkeveen Bij deze plaatselijke regeling hoort een toelichting. Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Dordrecht-Centrum Telefoonnummer (facultatief): 078-6133403 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Plaatselijke regeling van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten

Plaatselijke regeling van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten Plaatselijke regeling van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2.1 Verkiezing van ambtsdragers algemeen 2.2 Verkiezing

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

Orde V Schrift, zegen en Maaltijd van de Heer

Orde V Schrift, zegen en Maaltijd van de Heer [intredelied] begroeting Orde V Schrift, zegen en Maaltijd van de Heer Intrede A Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen,

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Hervormde gemeente te Lutten, Slagharen en Schuinesloot

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Hervormde gemeente te Lutten, Slagharen en Schuinesloot Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Lutten, Slagharen en Schuinesloot Bij deze plaatselijke regeling hoort een toelichting ( Model PR 1 ). Inhoud Paragraaf

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL!

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! Missie De missie van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten is de verkondiging van het eeuwig evangelie zoals verwoord in de drieengelenboodschap van Openbaring 14:6-12.

Nadere informatie

Protestantse kerk in Nederland. Plaatselijke regeling ten behoeve van de. Hervormde Gemeente Geldermalsen

Protestantse kerk in Nederland. Plaatselijke regeling ten behoeve van de. Hervormde Gemeente Geldermalsen Protestantse kerk in Nederland Plaatselijke regeling ten behoeve van de Hervormde Gemeente Geldermalsen Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de voormalige wijkkerkenraad Geldermalsen Oost op

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Plaatselijke Regeling voor de Gefedereerde Noorderlichtgemeente te Zeist

Plaatselijke Regeling voor de Gefedereerde Noorderlichtgemeente te Zeist Plaatselijke Regeling voor de Gefedereerde Noorderlichtgemeente te Zeist Inhoudsopgave 1. Samenstelling van de wijkkerkenraad 2.1 Verkiezing van ambtsdragers -algemeen 2.2. Verkiezing van ouderlingen en

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente Lelystad

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente Lelystad Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente Lelystad Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad en het moderamen 2.1. Verkiezing van ambtsdragers

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Wijkgemeente 1 van de Hervormde gemeente te Werkendam

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Wijkgemeente 1 van de Hervormde gemeente te Werkendam Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Wijkgemeente 1 van de Hervormde gemeente te Werkendam Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de wijkkerkenraad 2.1. Verkiezing van

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Scherpenzeel. Bij deze plaatselijke regeling hoort een toelichting. Inhoud Paragraaf Inhoud 0 Verklaring grondslag

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente Ederveen. Bij deze plaatselijke regeling hoort een toelichting. Model PR1 Aangepaste versie januari 2013 Inhoud Paragraaf

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse gemeente te Roermond Bij deze plaatselijke regeling hoort een toelichting. januari 2014 Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling

Nadere informatie

Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de wijkkerkenraad op 15 december 2008.

Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de wijkkerkenraad op 15 december 2008. Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard Oudshoornse Kerk van de Protestantse gemeente Alphen aan den Rijn-Oudshoorn/Ridderveld Inhoud

Nadere informatie