Sociaal Plan Nidos 1 september september 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan Nidos 1 september 2008 1 september 2011"

Transcriptie

1 1 september september 2011

2 ... 1 Considerans... 4 Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen... 5 Artikel 1 Definities... 5 Artikel 2 Werkingssfeer... 6 Artikel 3 Looptijd... 6 Artikel 4 Cumulatie aanspraken... 6 Artikel 5 CAO-Jeugdzorg... 6 Artikel 6 Bezwarencommissie... 6 Hoofdstuk 2 Vaststelling boventallig en daarmee verband houdende bepalingen... 7 Artikel 7 Vaststelling boventallig... 7 Artikel 8 Ontslagaanzegging... 8 Artikel 9 Einde van de arbeidsovereenkomst... 8 Artikel 10 Werkzaamheden tijdens boventalligheid... 8 Hoofdstuk 3 Maatregelen ingeval van interne herplaatsing bij de werkgever... 8 Artikel 11 Wijziging individuele functie... 8 Artikel 12 Salarisgarantieregeling bij lagere functie... 9 Artikel 13 Wijziging plaats van tewerkstelling... 9 Artikel 14 Verplichte vacaturemelding en voorrangspositie Artikel 15 Tegemoetkoming toename reistijd woon- werkverkeer Artikel 16 Tegemoetkoming toename reiskosten woon- werkverkeer Artikel 17 Tegemoetkoming toename kinderopvang Hoofdstuk 4 Maatregelen ter voorkoming van gedwongen ontslagen en ter bevordering van natuurlijk verloop Artikel 18 Terugbetalingsverplichtingen Artikel 19 Faciliteiten ten behoeve van een nieuwe werkkring Artikel 20 Jubileumuitkering Artikel 21 Vertrekpremie Hoofdstuk 5 Maatregelen gericht op het ondersteunen van de boventallige werknemer bij het vinden van ander werk Artikel 22 Informatie Artikel 23 Faciliteiten Artikel 24 Medewerkers ouder dan 45 jaar, of gedeeltelijk arbeidsongeschikt, of met een dienstverband langer dan vijf jaar Artikel 25 Voorrang ex-medewerker bij sollicitatie

3 Hoofdstuk 6 Onvrijwillig vertrek Artikel 26 Regeling voor oudere werknemers Artikel 27 Ontbinding van de arbeidsovereenkomst Artikel 28 Vertrek voor of tijdens de opzegtermijn Artikel 29 Wachtgeld Artikel 30 Tegemoetkoming particuliere ziektekostenverzekering Hoofdstuk 7 Overige bepalingen Artikel 31 Beperking toepassing maatregelen Artikel 32 Hardheidsclausule Bijlage Bijlage

4 Considerans Partijen bij deze overeenkomst: 1. Stichting Nidos, gevestigd te Utrecht, verder te noemen werkgever en 2. ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer 3. CNV, Publieke Zaak gevestigd te Den Haag, verder te noemen vakbonden Nemen bij het sluiten van deze overeenkomst in overweging dat: Bij werkgever als gevolg van een vermindering van het aantal pupillen, aanpassingen zullen plaatsvinden in de organisatie, waarbij de continuïteit in de begeleiding van de pupillen en het behoud van de kwaliteit van de hulpverlening en de arbeid belangrijke uitgangspunten zullen zijn. Deze aanpassingen tot gevolg zullen hebben dat er arbeidsplaatsen verdwijnen en op termijn kantoren gesloten worden, waardoor een (groot) aantal werknemers hun arbeidsplaats zal verliezen. Voor deze werknemers nauwelijks interne herplaatsingsmogelijkheden zijn, waardoor - hoewel de werkgever gedwongen ontslagen zoveel als mogelijk zal trachten te voorkomen - gedwongen ontslagen onvermijdelijk zijn; Voor veel werknemers de plaats van tewerkstelling zal wijzigen; De werkgever inhoud geeft aan zijn verantwoordelijkheid door voor de werknemer passende maatregelen te treffen om de nadelige gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Het gewenst is om een pakket van maatregelen overeen te komen, dat zal worden toegepast, om de personele gevolgen op te vangen, zoals bedoeld in uitvoeringsregeling R onderdeel D artikel 5 lid 1 b van de CAO Jeugdzorg. Partijen zijn als volgt overeengekomen: 4

5 Hoofdstuk 1 Artikel 1 Definities Algemene Bepalingen De CAO De van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst voor Nidos: de CAO Jeugdzorg De boventallige werknemer De werknemer voor wie een ontslagvergunning is aangevraagd zoals bedoeld in artikel 8 van deze overeenkomst De ex-werknemer De werknemer wiens arbeidsovereenkomst is beëindigd met toepassing van deze overeenkomst De werkgever Stichting Nidos De werknemer Diensttijd voor het bepalen van de anciënniteit de werknemer zoals bedoeld in de CAO De periode waarin de werknemer ononderbroken in dienst is geweest bij de werkgever of diens rechtsvoorganger. De periode dat de werknemer voorafgaand aan het dienstverband via een uitzendbureau in dezelfde functie bij werkgever werkzaam was is hierbij inbegrepen. Wanneer het dienstverband voor ten hoogste drie maanden onderbroken is geweest, wordt de periode voorafgaand aan deze onderbreking meegeteld. Rayon In het kader van de reorganisatie zijn zes rayons vastgesteld 1. De benodigde formatie voor een rayon wordt op basis van het pupillenaantal binnen datzelfde rayon vastgesteld. Daar waarin dit sociaal plan wordt gesproken over rayon dient tevens het hoofdkantoor en de voogdijadministratie begrepen te worden. Bezwarencommissie Inwisselbare functie Loongerelateerde WWuitkering Maandsalaris OBU Plaats van Tewerkstelling Wachtgeld Een door partijen ingestelde commissie waar individuele werknemers bezwaar in kunnen dienen over de uitvoering van dit sociaal plan. Functies binnen een rayon, het hoofdkantoor of de voogdij administratie, die op grond van uitvoeringsregeling R, onderdeel D artikel 6 lid a, als inwisselbaar zijn aangemerkt. Een uitkering zoals bedoeld in artikel 15 van de Werkloosheidswet Het tussen werkgever en werknemer overeengekomen brutomaandsalaris exclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Overbruggingsregeling van de PGGM Plaats van waaruit de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden uitoefent. Een maandelijkse uitkering aan de ex-werknemer door de voormalig werkgever conform artikel 57 van de CAO en uitvoeringsregeling L1. 1 De indeling van deze rayons is opgenomen in Bijlage 1 5

6 Artikel 2 Werkingssfeer Deze overeenkomst is van toepassing op reorganisaties zoals bedoeld in de CAO Jeugdzorg, Uitvoeringsregeling R onderdeel D artikel 5 lid 1a. Artikel 3 Looptijd 1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 36 maanden. Zij treedt in werking op 1 september 2008 en eindigt op 1 september 2011, tenzij er voor de laatste werknemer nog geen definitief besluit in het kader van dit sociaal plan is genomen. De afloopdatum laat onverlet dat individuele (financiele) rechten en faciliteiten, die gedurende de looptijd van dit sociaal plan zijn ontstaan ook na deze datum voor die werknemers voor onbeperkte duur van toepassing blijven. 2. In geval van ingrijpende veranderingen, die hun weerslag hebben op de in deze overeenkomst aangegeven mogelijkheden om de gevolgen van de reorganisatie voor de werknemer op te vangen, zijn zowel werkgever als de vakorganisaties gerechtigd gedurende de looptijd van deze overeenkomst tussentijdse herzieningen aan de orde te stellen. Artikel 4 Cumulatie aanspraken Indien een werknemer een aanspraak heeft uit hoofde van dit Sociaal Plan, alsmede een soortgelijke aanspraak heeft uit andere hoofde, prevaleert laatstgenoemde aanspraak, tenzij de aanspraak uit hoofde van dit Sociaal Plan gunstiger is voor de werknemer. Artikel 5 CAO-Jeugdzorg De arbeidsvoorwaarden uit de CAO Jeugdzorg, de regelingen van Nidos en de individuele arbeidsovereenkomst van de werknemer blijven onverkort van toepassing naast de eventuele toepasselijkheid van dit Sociaal Plan. Artikel 6 Bezwarencommissie 1. Partijen bij deze overeenkomst stellen een bezwarencommissie in, bestaande uit drie personen. 2. De samenstelling van de bezwarencommissie geschiedt als volgt: - een lid wordt benoemd door de werkgever; - een lid wordt benoemd door ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak gezamenlijk; - de voorzitter wordt benoemd door beide eerder benoemde leden gezamenlijk. Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door de werkgever. 3. De werknemer kan zich, binnen 2 maanden ná effectuering van het reorganisatieplan of de toedeling van de individuele functiewijziging schriftelijk wenden tot de bezwarencommissie met bezwaren inzake: a. de inhoud van de hem toebedeelde functie; b. de individuele toepassing van dit sociaal plan op de bezwaarde. 6

7 4. a. De mondelinge behandeling van het bezwaar vindt plaats binnen 6 weken na indiening van het bezwaarschrift. b. Tijdens de behandeling worden de bezwaarde en de werkgever in elkaars tegenwoordigheid gehoord, waarbij zij zich door een raadsman kunnen doen bijstaan. c. De mondelinge behandeling geschiedt niet in het openbaar, tenzij de bezwarencommissie anders besluit, gehoord hebbend de bezwaarde en de werkgever. d. De beraadslagingen van de bezwarencommissie geschieden in een voltallige vergadering, welke niet openbaar is. 5. Werkgever en bezwaarde zijn verplicht alle gevraagde medewerking aan de bezwarencommissie te verlenen. 6. a. De bezwarencommissie doet een uitspraak over het al dan niet gegrond zijn van het door de werknemer ingediende bezwaar. b. De uitspraak wordt zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk binnen 4 weken na de beraadslagingen - met redenen omkleed - bij aangetekend schrijven aan de bezwaarde en de werkgever medegedeeld. 7. De werkgever is verplicht, indien het bezwaar gegrond is verklaard, met inachtneming van die uitspraak een nieuw besluit te treffen. 8. De werknemer die zich tot de bezwarencommissie heeft gewend, wordt in zijn bezwaar niet-ontvankelijk verklaard, indien het bezwaar vóór de aanmelding bij de bezwarencommissie bij de rechter aanhangig is gemaakt. 9. Indien tijdens de behandeling van het bezwaar door de werkgever en/of de werknemer het bezwaar aanhangig wordt gemaakt bij de rechter, ziet de bezwarencommissie af van verdere behandeling. 10. De leden van de commissie zijn tot geheimhouding verplicht. 11. Voor het bijwonen van een vergadering van de commissie ontvangen de leden een presentiegeld van elk 80 per vergadering van de werkgever. Hoofdstuk 2 Vaststelling boventallig en daarmee verband houdende bepalingen Artikel 7 Vaststelling boventallig 1. Arbeidsplaatsen verdwijnen als gevolg van de afname van het totaal aantal pupillen. Voor de vaststelling van het aantal arbeidsplaatsen voor jeugdbeschermers dat binnen een geografische entiteit, verder te noemen rayon 2, als bedoeld in het plan bij inkrimping van de organisatie , als boventallig wordt aangemerkt, wordt uitgegaan van het aantal pupillen binnen bedoeld rayon op basis van het op de peildatum bekende aantal pupillen en het te verwachten aantal pupillen vier maanden na dato. Binnen een rayon wordt gerekend met een caseload van gemiddeld 24 ½ pupillen, of zo dicht mogelijk hierbij per fulltime jeugdbeschermer, doch nooit hoger dan de norm zoals omschreven in bijlage 2 bij dit Sociaal Plan. Het aantal praktijkleiders en administratieve krachten wordt vastgesteld op basis van het aantal benodigde kantoren, waarbij we uitgaan van circa 250 pupillen per kantoor. 2. Voor het bepalen van boventalligheid van functies op het hoofdkantoor, wordt de afname van de feitelijke werkzaamheden in ogenschouw genomen. 2 De indeling van de rayons ten behoeve van de inkrimping is opgenomen in bijlage 1 7

8 3. Voor werknemers die eenzelfde of een inwisselbare functie uitoefenen en die werkzaam zijn in een rayon of op het hoofdkantoor waar arbeidsplaatsen vervallen, wordt volgens de in lid 5 aangemerkte rangorde ontslag aangevraagd. 4. Voor werknemers die een niet inwisselbare functie uitoefenen en van wie de functie vervalt wordt ontslag aangevraagd. 5. Indien er sprake is van gelijke of inwisselbare functies binnen een rayon wordt de volgende ontslagvolgorde in acht genomen: a. De werknemer voor wie de werkgever, om redenen anders dan de reorganisatie, reeds actie heeft ondernomen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. b. De werknemer met wie een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is afgesloten, conform de einddatum in de arbeidsovereenkomst. c. Conform de CAO uitvoeringsregeling R onderdeel D lid 7 a. 6. In geval een medewerker voor ontslag wordt voorgedragen binnen een rayon en hij is werkzaam in een regiokantoor waar historisch dan wel geografisch gezien uitwisseling plaats kan vinden met een nabijgelegen kantoor wat gelegen is in een aangrenzend rayon 3, dan wordt er eerst onderzocht of hij op basis van anciënniteit voor een arbeidsplaats in dit andere regiokantoor in aanmerking zou kunnen komen. Wanneer dat het geval is, dan krijgt hij deze functie aangeboden en wordt er binnen het rayon waar hij de functie krijgt aangeboden voor de daar als eerste in aanmerking voor komende medewerker ontslag aangevraagd. Artikel 8 Ontslagaanzegging De werkgever deelt de werknemer na het definitieve besluit tot inkrimping zo spoedig mogelijk schriftelijk mee dat er ontslag voor hem of haar aangevraagd gaat worden. Artikel 9 Einde van de arbeidsovereenkomst De werkgever beëindigt de arbeidsovereenkomst met de werknemer voor wie ontslag is aangevraagd met inachtneming van de voor de werknemer geldend opzegtermijn. De termijn tussen de datum waarop de werknemer heeft kennisgenomen van de in artikel 8 bedoelde schriftelijke mededeling en het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, bedraagt ten minste drie maanden. Artikel 10 Werkzaamheden tijdens boventalligheid De werkgever kan de werknemer, aan wie ontslag is aangezegd en wiens dienstverband nog voortduurt tijdelijk andere werkzaamheden laten verrichten of tijdelijk een andere plaats van tewerkstelling toewijzen. Eventuele extra kosten die dit voor de werknemer met zich meebrengt zullen door de werkgever worden gecompenseerd. Hoofdstuk 3 Maatregelen ingeval van interne herplaatsing bij de werkgever. Artikel 11 Wijziging individuele functie 1. Indien bij de vaststelling van het organisatie- en personeelsformatieplan blijkt dat aan een werknemer een andere of gewijzigde functie moet worden aangeboden, zal de werkgever in een zo vroeg mogelijk stadium met de betrokken werknemer 3 Bedoelde regiokantoren zijn vermeld in Bijlage 1. 8

9 overleg plegen met het doel tot een zo groot mogelijke overeenstemming te komen en daarbij de consequenties van de wijziging aan betrokkene meedelen. 2. Bij het ontbreken van een zelfde functie biedt de werkgever zo mogelijk een andere functie aan en wel in de onderstaande volgorde: 1. een andere functie in dezelfde salarisschaal waarvoor de werknemer aan de aanstellingvereisten voldoet of met hulp van bijscholing binnen een jaar kan voldoen. 2. Een maximaal één schaal lager gewaardeerde functie. 3. De werkgever neemt een definitief besluit inzake de wijziging en de betrokken werknemer ontvangt een schriftelijke bevestiging daarvan. 4. Ingeval van een nieuwe functie of functiewijziging zal de werkgever de werknemer in de nieuwe functie zoveel mogelijk begeleiden. Aan de werknemer wordt zo nodig een inwerkperiode geboden waarvan de duur gebruikelijk is voor de betrokken functie. 5. De werknemer kan tegen het plaatsingsbesluit bezwaar maken bij de bezwarencommissie 7. Er wordt geen functie in een lagere schaal aangeboden, tenzij de salarisgarantieregeling uit het navolgende artikel wordt toegepast. 8. Indien een werknemer tengevolge van de reorganisatie een lagere functie is gaan vervullen en er binnen twee jaar na effectuering van de reorganisatie een vacature ontstaat in zijn oorspronkelijke functie, dan zal die vacature aan de betrokken werknemer worden aangeboden. Artikel 12 Salarisgarantieregeling bij lagere functie 1. De werknemer die als gevolg van de reorganisatie een functie aanvaardt, welke op een lager salarisniveau is ingedeeld dan de huidige functie, behoudt aanspraak op het bruto salaris en de salarisuitloop van de oorspronkelijke functie, inclusief de in de CAO genoemde toeslagen, voor zover op de werknemer van toepassing. 2. De in lid 1 bedoelde aanspraak wordt berekend over de omvang van het dienstverband in de maand voorafgaande aan de functieverandering. 3. Het brutosalaris als bedoeld onder lid 1 wordt aangepast aan de loonontwikkelingen van de CAO. 4. De in lid 1 van dit artikel bedoelde aanspraken vervallen: a. bij het (be)eindigen van de arbeidsovereenkomst met de in lid 1 bedoelde werkgever, anders dan als gevolg van een overdracht van de onderneming of een onderdeel daarvan; b. indien de salariëring van de werknemer bedoeld in lid 1 de aanspraak genoemd in dit lid overschrijdt, anders dan tengevolge van uitbreiding van de overeengekomen arbeidsduur; c. gedeeltelijk, en wel naar rato van de vermindering van de arbeidsduur, indien op verzoek van de werknemer een kortere arbeidsduur wordt overeengekomen. Artikel 13 Wijziging plaats van tewerkstelling 1. Door het vervallen van arbeidsplaatsen en het sluiten van kantoren binnen een rayon zullen medewerkers op een andere plaats, binnen dit rayon tewerkgesteld kunnen worden. Gestreefd wordt om het aantal overplaatsingen beperkt te houden. 2. Medewerkers worden tijdig in de gelegenheid gesteld hun wensen dienaangaande kenbaar te maken. 9

10 3. Bij het toewijzen van de plaats van tewerkstelling worden deze wensen zoveel mogelijk gehonoreerd. 4. Bij conflicterende wensen zal diegene met de langste diensttijd met voorrang behandeld worden. Artikel 14 Verplichte vacaturemelding en voorrangspositie 1. De werkgever zal alle vacatures die niet binnen een rayon kunnen worden ingevuld aanmelden bij de door de werkgever ingestelde vacaturebank en openstellen voor medewerkers uit de andere rayons. 2. De aangemelde vacatures, als bedoeld in het vorige lid, worden intern vacant gesteld. De werknemer die de schriftelijke mededeling zoals bedoel in artikel 8 heeft ontvangen en die geschikt is voor de functie, krijgt deze functie aangeboden. Artikel 15 Tegemoetkoming toename reistijd woon- werkverkeer. 1. Indien de werknemer in verband met een wijziging in de plaats van tewerkstelling in het kader van deze reorganisatie meer dan 30 minuten langer moet reizen voor een enkelvoudige reis woon-werkverkeer, wordt de reistijd die uitgaat boven de gebruikelijke reistijd vermeerderd met 30 minuten, gedurende twee jaren beschouwd als werktijd. Bij de hoeveelheid te verrichten werkzaamheden wordt rekening gehouden met de feitelijke werktijd van de individuele medewerker. De reistijd wordt berekend langs de snelste weg. 2. Voor de werknemer die 4 uur of minder per dag werkt, wordt de reistijd die uitgaat boven de gebruikelijke reistijd vermeerderd met 15 minuten, gedurende twee jaren beschouwd als werktijd. 3. Deze compensatie wordt niet toegekend indien niet naar de plaats van tewerkstelling is gereisd. Artikel 16 Tegemoetkoming toename reiskosten woon- werkverkeer 1. Openbaar vervoer: a. De werknemer, die in verband met het wijzigen van zijn plaats van tewerkstelling in het kader van deze reorganisatie meer reiskosten woonwerkverkeer moet maken, ontvangt, indien hij voor het woon-werkverkeer gebruik maakt van het openbaar vervoer en de totale reiskosten meer bedragen dan de maximumvergoeding conform uitvoeringsregeling F van de CAO, een tijdelijke tegemoetkoming van de extra te maken reiskosten. b. De tegemoetkoming wordt gedurende een periode van maximaal 2 jaar verstrekt en bedraagt 100% van de feitelijk gemaakte reiskosten gebaseerd op de laagste klasse van het openbaar vervoer ook indien dit boven het maximumbedrag conform uitvoeringsregeling F uitgaat c. De werknemer dient de bewijsstukken van de gemaakte reiskosten te overleggen. 10

11 2. Eigen vervoer: a. De werknemer die in verband met het wijzigen van zijn plaats van tewerkstelling in het kader van deze reorganisatie meer reiskosten woonwerkverkeer moet maken, ontvangt, indien hij voor het woon-werkverkeer gebruik maakt van eigen vervoer en de afstand tussen de nieuwe plaats van tewerkstelling en zijn woning is groter dan de maximumafstand die conform uitvoeringsregeling F van de CAO voor vergoeding in aanmerking komt, een tijdelijke tegemoetkoming van de extra te maken reiskosten. b. De tegemoetkoming wordt gedurende een periode van maximaal 2 jaar verstrekt en bedraagt 100% van de noodzakelijk te maken extra reiskosten - gebaseerd op de laagste klasse van het openbaar vervoer ook indien dit boven het maximumbedrag conform uitvoeringsregeling F uitgaat. 3. Bij wijziging van omstandigheden, waaronder de compensatie is toegekend, kan de werkgever de tegemoetkoming beëindigen. Artikel 17 Tegemoetkoming toename kinderopvang 1. De werknemer die in verband met het wijzigen van zijn plaats van tewerkstelling in het kader van deze reorganisatie, genoodzaakt is om kinderopvang of uitbreiding van kinderopvang te regelen voor kinderen tot de leeftijd van 12 jaar, krijgt de extra kosten hiervan gedurende maximaal twee jaar volledig gecompenseerd. Deze kosten kunnen conform de kinderopvangregeling aan het eind van ieder kalenderjaar worden gedeclareerd. 2. Bij wijziging van omstandigheden, waaronder de compensatie is toegekend, kan de werkgever de tegemoetkoming beëindigen. Hoofdstuk 4 Maatregelen ter voorkoming van gedwongen ontslagen en ter bevordering van natuurlijk verloop. Artikel 18 Terugbetalingsverplichtingen De werkgever zal aan de werknemer, die ontslag neemt en hiermee een gedwongen ontslag binnen hetzelfde rayon als de medewerker werkzaam is voorkomt en een terugbetalingsverplichting op grond van de regeling studiefaciliteiten of ouderschapsverlof op deze medewerker van toepassing zou zijn, deze verplichting kwijtschelden. Artikel 19 Faciliteiten ten behoeve van een nieuwe werkkring 1. Een werknemer wordt desgevraagd verlof met behoud van salaris toegekend voor het voeren van sollicitatiegesprekken. Indien de werkgever daarom verzoekt zal de werknemer een oproep voor het sollicitatiegesprek overleggen. 2. De werkgever zal de werknemer, die ontslag neemt en hiermee een gedwongen ontslag binnen hetzelfde rayon als de medewerker werkzaam is voorkomt, indien deze daarom verzoekt, niet binden aan de opzegtermijn. 11

12 3. De werknemer, die ontslag neemt en hiermee een gedwongen ontslag binnen hetzelfde rayon als de medewerker werkzaam is voorkomt, zal desgevraagd buitengewoon verlof zonder behoud van salaris worden verleend gedurende maximaal twee maanden, met het doel gedurende deze periode een proeftijd bij een nieuwe werkgever door te brengen. Indien de werknemer bij de werkgever terugkeert, draagt de werkgever er zorg voor dat ook over de periode van het buitengewoon verlof de pensioenopbouw volledig wordt voortgezet. Artikel 20 Jubileumuitkering De werkgever zal aan de werknemer, die ontslag neemt en hiermee een gedwongen ontslag binnen hetzelfde rayon als de medewerker werkzaam is voorkomt en die binnen twaalf maanden na de ontslagdatum recht zou hebben op een jubileumuitkering, bij diens vertrek deze uitkering aan hem uitbetalen, tenzij de werknemer een nieuw dienstverband aangaat met een andere werkgever die valt onder de CAO. Artikel 21 Vertrekpremie 1. Werknemers die op eigen verzoek ontslag nemen en die op de datum van het ontslag 60 jaar of ouder zijn en direct aan het ontslag voorafgaand een ononderbroken diensttijd hebben van ten minste 10 jaren en geen gebruik kan gaan maken van de Overbruggingsregeling van het PGGM, wordt een uitkering conform uitvoeringsregeling P van de CAO toegekend. 2. Medewerkers, die op eigen verzoek ontslag nemen en wiens arbeidsovereenkomst niet door de werkgever is opgezegd noch door de kantonrechter is ontbonden, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een eenmalige uitkering van de werkgever: a. Door het ontslag wordt een gedwongen ontslag binnen hetzelfde rayon waar de medewerker werkzaam is voorkomen. b. De eenmalige uitkering is gelijk aan een half maandsalaris per gewerkt dienstjaar, exclusief vakantietoeslag. Maximaal bedraagt deze eenmalige uitkering 4 maandsalarissen. c. De medewerker is op de hoogte van het feit dat, wanneer hij aansluitend geen andere dienstbetrekking heeft hij door de uitvoeringsinstantie als vrijwillig werkloos beschouwd kan worden, en derhalve mogelijk geen aanspraak op een uitkering in het kader van Werkeloosheids Wet kan doen gelden. Hoofdstuk 5 Maatregelen gericht op het ondersteunen van de boventallige werknemer bij het vinden van ander werk Artikel 22 Informatie De werkgever zal ervoor zorgdragen dat de medewerker die de schriftelijke mededeling als bedoeld in artikel 8 heeft ontvangen, tevens beschikt over schriftelijke informatie omtrent zijn rechten en plichten in de ontstane situatie. 12

13 Artikel 23 Faciliteiten 1. De werkgever zal de werknemer die de schriftelijke mededeling als bedoeld in artikel 8 heeft ontvangen in de gelegenheid stellen om tijdens zijn arbeidstijd in redelijkheid gebruik te maken van de bestaande faciliteiten van de instelling, gericht op het zoeken naar een andere werkkring. Eveneens zal hij of zij in de gelegenheid worden gesteld om tijdens werktijd externe sollicitatiegesprekken te voeren. 2. De werkgever zal de werknemer die de schriftelijke mededeling als bedoeld in artikel 8 heeft ontvangen in de gelegenheid stellen om desgewenst een door de werkgever georganiseerde sollicitatietraining te volgen. 3. De werkgever zal de medewerker die de schriftelijke mededeling als bedoeld in artikel 8 heeft ontvangen in de gelegenheid stellen om tijdig aan zijn verplichtingen ten aanzien van de uitvoeringsinstanties met betrekking tot het eventueel verwerven van een loongerelateerde WW-uitkering te voldoen. 4. Vacatures uit de sector Jeugdzorg, die via collega-organisaties bij werkgever gemeld worden zullen centraal bekend gemaakt worden. Artikel 24 Medewerkers ouder dan 45 jaar, of gedeeltelijk arbeidsongeschikt, of met een dienstverband langer dan vijf jaar. Werknemers die de schriftelijke mededeling als bedoeld in artikel 8 hebben ontvangen en ouder zijn dan 45 jaar of wegens gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid een gedeeltelijke WAOuitkering ontvangen, of die een dienstverband van langer dan vijf jaar hebben, kunnen desgevraagd gebruik maken van outplacementfaciliteiten, uit te voeren door een erkend bureau dat met instemming van de werknemer wordt gecontracteerd. Artikel 25 Voorrang ex-medewerker bij sollicitatie De werkgever zal de ex-werknemer gedurende 18 maanden nadat de arbeidsovereenkomst is beëindigd, op diens verzoek als interne kandidaat beschouwen voor de extern vacant gestelde functies bij de werkgever. Hoofdstuk 6 Onvrijwillig vertrek Artikel 26 Regeling voor oudere werknemers 1. De werknemer van 55 jaar en ouder, voor wie tengevolge van de inkrimping van de organisatie geen inwisselbare functie beschikbaar is en die niet op grond van de in artikel 7 lid 5 sub c ontslagvolgorde is ontslagen, kan worden ontslagen met inachtneming van de aanvullende wachtgeldbepalingen uit de navolgende leden van dit artikel. 2. Aan de werknemer die in het kader van het voorgaande artikel wordt ontslagen, wordt een wachtgeld toegekend overeenkomstig de uitvoeringsregeling LI wachtgeld van de CAO. 3. De hoogte van het wachtgeld zal gedurende de gehele periode niet minder bedragen dan 70% van de berekeningsgrondslag. Behoudens een eventueel verlengde wachtgeldperiode zoals bedoeld in uitvoeringsregeling LI artikel 5 lid 3 van de CAO. 13

14 4. De werknemer die op enig moment gedurende de wachtgeldperiode in aanmerking komt voor gebruikmaking van de Overbruggingsregeling van het PGGM, dient gedurende de periode waarin aanspraak op wachtgeld bestaat, vrijwillig de volledige deelneming in de PGGM-pensioenregeling voort te zetten. Hij ontvangt als tegemoetkoming in de kosten hiervan het volledige werkgeversaandeel in de pensioenpremie dat de werkgever voor hem/haar over de volle maand voorafgaande aan het ontslag verschuldigd was, respectievelijk bij een wijziging van het premiepercentage verschuldigd zou zijn geweest, als deze wijziging reeds in die maand van kracht was geweest. 5. De werknemer van 55 jaar en ouder die met toekenning van wachtgeld wordt ontslagen, ontvangt van de werkgever gedurende de wachtgeldperiode de tegemoetkoming in de premie van de vrijwillige ziektekostenverzekering volgens de uitgangspunten die op hem van toepassing zouden zijn indien het dienstverband was gecontinueerd. Artikel 27 Ontbinding van de arbeidsovereenkomst Indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter, omdat er een opzegverbod geldt, zal de werkgever in het verzoekschrift aan de kantonrechter een ontbindingsdatum voorstellen waarin de fictieve opzegtermijn ligt begrepen. Wanneer de kantonrechter hiermee geen rekening houdt en de werknemer ingevolge artikel 16 lid 3 van de Werkloosheidswet gedurende de zogeheten fictieve opzegtermijn geen uitkering krachtens deze wet ontvangt, zal de werkgever gedurende deze termijn aan de werknemer een uitkering verstrekken ter hoogte van het voor hem geldende maandinkomen, Artikel 28 Vertrek voor of tijdens de opzegtermijn De werkgever verstrekt aan de werknemer, wiens arbeidsovereenkomst is opgezegd en die de arbeidsovereenkomst eerder beëindigt dan de datum waarop de werkgever de arbeidsovereenkomst met toepassing van artikel 7 kan beëindigen, een eenmalige uitkering. Deze eenmalige uitkering bedraagt de helft van het voor de werknemer geldende salaris over de resterende opzegtermijn. Artikel 29 Wachtgeld Voor de werknemer, die wordt ontslagen is met ingang van de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst de wachtgeldregeling ex artikel 57 uitvoeringsregeling LI uit de CAO van toepassing. Artikel 30 Tegemoetkoming particuliere ziektekostenverzekering De werknemer die ontslagen wordt met toekenning van wachtgeld, ontvangt van de werkgever gedurende de wachtgeldperiode de tegemoetkoming in de premie van de vrijwillige ziektekostenverzekering conform de CAO-regeling die op hem van toepassing zou zijn indien het dienstverband was gecontinueerd. 14

15 Hoofdstuk 7 Overige bepalingen Artikel 31 Beperking toepassing maatregelen De maatregelen genoemd in de hoofdstukken 3,4,5 en 6 zijn niet van toepassing op de werknemer: a. Die, uiterlijk op de datum waarop de organisatie feitelijk wordt aangepast, voldoet aan de voorwaarden voor deelneming voor de OBU-regeling, en ook daadwerkelijk deelneemt; b. Voor wie de werkgever, om redenen anders dan reorganisatie, reeds actie heeft ondernomen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen; c. Met wie een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is afgesloten. Artikel 32 Hardheidsclausule 1. In gevallen waarin dit Sociaal Plan leidt tot een onbillijke situatie voor de werknemer, zal de werkgever in voor de werknemer gunstige zin van het hierin bepaalde afwijken. 2. Indien tussen werkgever en werknemer verschil van mening bestaat over de getroffen regeling als bedoeld in lid 1, of over het ontbreken van een dergelijke regeling, zal dit verschil uitsluitend door een der partijen bij deze overeenkomst ter beslissing worden voorgelegd aan gezamenlijke partijen bij deze overeenkomst. Aldus overeengekomen te Utrecht, op XXX 2008, Namens Stichting Nidos, G.F.M. Verstegen, algemeen directeur Namens de ABVAKABO/FNV, Namens het CNV Publieke Zaak, W. Berentsen, regiobestuurder regiobestuurder 15

16 Bijlage 1 Rayonindeling ten behoeve van het bepalen van de benodigde formatie en het aantal ontslagen: Rayon 1 (Noord): Assen (1) Rayon 2 (Oost): Arnhem en Deventer.(2) Rayon 3 (Midden-West): Haarlem (1) Rayon 4 (Zuid-West): Rotterdam en Den Haag (2) Rayon 5 (Zuid): Eindhoven en Roosendaal. (2) Binnen deze rayons worden medewerkers conform de CAO-Jeugdzorg op basis van anciënniteit ontslagen. Hardheidsclausule De in artikel 32 van het Sociaal Plan opgenomen hardheidsclausule is eveneens van toepassing ten aanzien van bovenstaande rayonindeling. 16

17 17

18 18

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, Stichting Centrum Vaartserijn, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen. HOOFDSTUK I: ALGEMENE

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO.

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Fryslân (SMO Fryslân) te Leeuwarden 2. Opvang en Ondersteuning (O&O) te Leek, bestaande uit: stichting Blijenhof te Bergum stichting

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds,

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Buat, Platform voor Molukkers, gevestigd te Utrecht 2. IOC, Inspraakorgaan Chinezen, gevestigd te Utrecht 3. IOT, Inspraakorgaan Turken, gevestigd te Utrecht 4. Lize,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

Concept Sociaal plan (versie 14-12)

Concept Sociaal plan (versie 14-12) Concept Sociaal plan (versie 14-12) De ondergetekenden, 1. Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN), gevestigd te Utrecht 2. Manpower Services bv, gevestigd te Amsterdam enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN 3

CONCEPT SOCIAAL PLAN 3 CONCEPT SOCIAAL PLAN 3 De ondergetekenden, De Stichting Kinderopvang Hoogeveen (SKH) te Hoogeveen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Vereniging CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND De ondergetekenden, SMO Helmond enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen: HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en SOCIAAL PLAN 1 juli 2017-1 januari 2018 De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en de Vereniging FNV gevestigd te Amsterdam, en CNV Connectief, gevestigd te Utrecht, anderzijds,

Nadere informatie

13. Organisatie- en personeelsformatieplan

13. Organisatie- en personeelsformatieplan SOCIAAL PLAN overname Brummi (Hieronder wordt verstaan Pamada B.V., Berenboog B.V., Twinkel B.V., Het Berenhuis B.V., Boli B.V. en BSO Okidoki B.V.) 2 4 juli 2008 De ondergetekenden, 1. Brummi (waaronder

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer

Sociaal Plan. Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer Sociaal Plan Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer Van toepassing op krimp van de sectie Inburgering met een looptijd tot 1 april 2007 Datum: 13 december 2006 Inleiding Hierbij treft

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO:

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO: Sociaal Convenant De ondergetekenden Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te den Haag en De Unie

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter Sociaal Plan Stichting Peuterspeelzalen Boxtel en Kindercentrum Kindertuin vormen per 1 januari 2011 de nieuwe organisatie Kindercentrum Kindertuin Peuterspeelzaal b.v. De ondergetekenden, Namens de Stichting

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Timon, gevestigd te Zeist 2. Stichting Teen Challenge Vlaardingen, gevestigd te Vlaardingen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer,

Nadere informatie

2 Algemene bepalingen

2 Algemene bepalingen Onderhandelaarsakkoord De ondergetekenden, Stichting Ambulante Fiom, gevestigd te s-hertogenbosch enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan

Nadere informatie

Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.

Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Sociaal Plan Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Rutgers; De vakbonden: De Vereniging AbvaKabo FNV,

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave:

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave: CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) 16 maart 2007 De ondergetekenden, 1. Stichting De Speelhoek 2. SKON Kinderopvang (SKON) te Utrecht enerzijds en 3. De Vereniging De Unie

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

(concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december december 2010

(concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december december 2010 (concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december 2009 31 december 2010 Zorgbelang Drenthe Postbus 278 9400 AG Assen telefoon 0592-243844 e-mail info@zorgbelang-drenthe.nl website www.zorgbelang-drenthe.nl

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Sociaal Statuut. Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn

Sociaal Statuut. Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn Sociaal Statuut Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn Social statuut Surplus-Welzijn Versie d.d. 28 juni 2007 Inleiding: Pre-ambule

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen. Voorwoord;

SOCIAAL PLAN. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen. Voorwoord; Voorwoord; Per 1 juli 2006 zal er een fusie plaats vinden tussen Stichting NetWerk Almelo, Stichting Welzijn Ouderen Almelo, Stichting Verbetering Onderwijskansen Almelo en Stichting SCOOP. Binnen Stichting

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

verklaren dat bij het opstellen van hiernavolgend sociaal plan de volgende overwegingen een rol hebben gespeeld:

verklaren dat bij het opstellen van hiernavolgend sociaal plan de volgende overwegingen een rol hebben gespeeld: SOCIAAL PLAN De ondergetekenden: Stichting Nederlands Jeugdinstituut, hierna ook genoemd NJi, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

Concept sociaal plan. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te den Haag anderzijds,

Concept sociaal plan. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te den Haag anderzijds, Concept sociaal plan De ondergetekenden, 1. Federatie VluchtelingenWerk Midden-Nederland, gevestigd te Utrecht 2. Stichting VluchtelingenWerk Utrecht (SVU), gevestigd te Utrecht 3. Stichting VluchtelingenWerk

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 december december Breed Welzijn Delft. sociaal plan

SOCIAAL PLAN. 1 december december Breed Welzijn Delft. sociaal plan SOCIAAL PLAN 1 december 2011 1 december 2014 Breed Welzijn Delft sociaal plan 17 1 2012 1 1. Algemeen De ondergetekenden, Stichting Breed Welzijn Delft, verder te noemen: BWD, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA (Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA De ondergetekenden, 1. GGD Nederland, mede namens de bij haar aangesloten GGD en, 2. Stichting PGA Noord Stichting PGA Oost

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan

Concept Sociaal Plan 0 Concept Sociaal Plan Ten behoeve van STAMM CMO Drenthe, statutair gevestigd te Assen CSP-8 25 09 2009 / PA 1 van 22 DE ONDERGETEKENDEN: De werkgever: STAMM CMO Drenthe, hierna te noemen werkgever enerzijds,

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden,

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1 de Stichting Leo Stichting Groep, gevestigd te Apeldoorn, 2 de Stichting Leo Stichting Beheer, gevestigd te Apeldoorn, 3 de Stichting Bredervoort LSG, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023

Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023 Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023 Inhoud 1. Werkingssfeer... 3 2. Definities en leeswijzer... 3 3. Werking... 3 4. Procedure... 4 4.1 Boventalligheid... 4 4.2 Passende

Nadere informatie

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE (DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE Hierna komen achtereenvolgens aan de orde: Suppletieregeling (van toepassing bij autonome

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10 (aangepast Artikel) Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan Artikel 49 1 De werkgever vraagt over een voornemen tot reorganisatie, en/of fusie dan wel afsplitsing aan de OR tijdig tevoren advies,

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN

III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de definities die zijn opgenomen in de statuten. Verder wordt in aanvulling of afwijking daarvan verstaan onder:

Nadere informatie

Sociaal Plan. Gezondheidscentrum Asielzoekers B.V. 2013-2014

Sociaal Plan. Gezondheidscentrum Asielzoekers B.V. 2013-2014 Sociaal Plan Gezondheidscentrum Asielzoekers B.V. 2013-2014 Inhoudsopgave Blz. Woord vooraf 3 1. Inleiding 4 1.1 Definities en algemene bepalingen 4 1.2 Voorkoming onbillijkheid 6 2. Herplaatsing 7 2.1

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

VOORPARAGRAAF SOCIAAL STATUUT 2015 2017. Dit Sociaal Statuut betreft een actualisering van het Sociaal Statuut van 2012-2014.

VOORPARAGRAAF SOCIAAL STATUUT 2015 2017. Dit Sociaal Statuut betreft een actualisering van het Sociaal Statuut van 2012-2014. VOORPARAGRAAF SOCIAAL STATUUT 2015 2017 Dit Sociaal Statuut betreft een actualisering van het Sociaal Statuut van 2012-2014. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende: 1. De medewerkers bij de Raad

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTABiovalue Nederland BV versie 5 augustus 2010 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het besluit van de directie van DELTA NV, eigenaar

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019

REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 Artikel 1 a Toepassing Dit reglement is van toepassing op de Groothandel in Bloembollen zoals bedoeld in artikel 1 sub C. lid 2 cao Colland en

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan MCB Nederland B.V. 1 Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Arbeidsvoorwaarden /

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

GGD Nederland, optredende namens alle stichtingen Medische Opvang Asielzoekers, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd.

GGD Nederland, optredende namens alle stichtingen Medische Opvang Asielzoekers, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd. SOCIAAL PLAN MOA 2003 De ondergetekenden, GGD Nederland, optredende namens alle stichtingen Medische Opvang Asielzoekers, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd. enerzijds en anderzijds, door drs. R.J.

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

19. REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019

19. REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 19. REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 Artikel 1 a Toepassing Dit reglement is van toepassing op de Groothandel in Bloembollen zoals bedoeld in artikel 1 sub C. lid 2 cao Colland.

Nadere informatie

Sociaal Plan. 31 augustus 2010, Amersfoort

Sociaal Plan. 31 augustus 2010, Amersfoort Sociaal Plan 31 augustus 2010, Amersfoort Inhoudsopgave Verklaring... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 1.1 Werkingssfeer... 4 1.2 Uitgangspunten... 4 1.3 Werkingsduur... 5 1.4 Verstrekken van inlichtingen...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012

SOCIAAL PLAN. voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012 SOCIAAL PLAN voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012 Inhoud Preambule 3 Inleiding 3 Artikel 1: begripsbepalingen 3 Artikel 2: werkingssfeer en geldigheidsduur

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Reorganisatie formatie Odyssee bv (Geactualiseerd voor Organisatie 2008 Vastgesteld met vakbonden op 15 januari 2008)

Reorganisatie formatie Odyssee bv (Geactualiseerd voor Organisatie 2008 Vastgesteld met vakbonden op 15 januari 2008) Reorganisatie formatie Odyssee bv (Geactualiseerd voor Organisatie 2008 Vastgesteld met vakbonden op 15 januari 2008) Sociaal Plan 1. Inleiding De ondergetekenden, Odyssee bv, enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL Inzake: (WERKNEMER) Verzoeker tegen: (OMROEPWERKGEVER) Verweerster 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie 1.1. Krachtens artikel 49 lid

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

CONCE. Sociaal Plan. Inhoud

CONCE. Sociaal Plan. Inhoud CONCE Sociaal Plan Zwanenberg PT Lichtenvoorde B.V. Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Bruto salaris 4 3. Algemene voorwaarden en uitgangspunten 4 3.1 Overeenkomst 4 3.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bijlage 1 bij ledenbrief Indexering en wijziging subsidies welzijn en cultuur juli 2011

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bijlage 1 bij ledenbrief Indexering en wijziging subsidies welzijn en cultuur juli 2011 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bijlage 1 bij ledenbrief Indexering en wijziging subsidies welzijn en cultuur juli 2011 Hoogte en duur bovenwettelijke WW-uitkeringen 1.1. Cao-bepalingen Welzijnswerk

Nadere informatie

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Hoofdstuk 2 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 +

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + BEGRIPPENLIJST Begeleidingsplan Boventalligheid het begeleidingsplan bevat een schets van de individuele situatie van de werknemer, de

Nadere informatie

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Principe akkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.pagina 2 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure.. pagina 8 Hoofdstuk 3 (Her)plaatsing overige

Nadere informatie

Reglement Seniorenregeling Dierhouderij 2018

Reglement Seniorenregeling Dierhouderij 2018 Reglement Seniorenregeling Dierhouderij 2018 Artikel 1 a Toepassing Dit reglement is van toepassing op de Dierhouderij zoals bedoeld in artikel 1 sub C. lid 8 cao Colland en geldt uitsluitend voor aanmeldingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting XXXXXXXXX

SOCIAAL PLAN. Stichting XXXXXXXXX SOCIAAL PLAN Stichting XXXXXXXXX 1 januari 2011-31 december 2011 1. Algemeen Inleiding/aanleiding Het is de behoefte van XXXXXXXXX, de ondernemingsraad en de betrokken werknemersorganisaties om op adequate

Nadere informatie

Sociaal Plan RELX Groep

Sociaal Plan RELX Groep Sociaal Plan RELX Groep Inleiding Als onderdeel van een internationaal opererend, in multimedia gespecialiseerd concern, worden de Nederlandse RELX ondernemingen (verder in deze inleiding afgekort tot

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie