De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren"

Transcriptie

1 De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren pagina 1 van 11

2 Inhoud 1. Inleiding Afbakening, reikwijdte en rol NIV Verantwoordelijkheid Commissie Professionaliteit Verzoek aan de NIV Opdracht Beoordelingsmaatstaven Eindrapport Kosten... 6 Bijlage A. Werkwijze... 7 Bijlage B. Nadere toelichting en aandachtspunten pagina 2 van 11

3 1. Inleiding In dit document heeft de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) vastgelegd welke rol de NIV kan vervullen ingeval van mogelijk disfunctioneren van een internist. Als gevolg van dit document wordt een Commissie Professionaliteit (CP) ingesteld die voor de uitvoering van het beleid in dit kader zorgdraagt (zie hoofdstuk 4). Dit document wordt vastgesteld door de leden van de NIV op de ALV van 1 december In de bijlage is de werkwijze nader uitgewerkt en toegelicht. 2. Afbakening, reikwijdte en rol NIV De NIV kan als wetenschappelijke vereniging (WV) benaderd worden om een rol te vervullen in een traject van onderzoek naar mogelijk disfunctioneren van een internist. Deze rol kan inhouden dat de NIV gevraagd wordt te participeren in een externe commissie (bijvoorbeeld een commissie vanuit het ziekenhuis) die onderzoek doet naar mogelijk disfunctioneren. Een andere optie is dat een externe partij de NIV vraagt zelf onderzoek in te stellen naar mogelijk vakinhoudelijk disfunctioneren van een internist. De NIV vindt het haar verantwoordelijkheid om in voorkomende gevallen constructief in te gaan op dergelijke verzoeken. De NIV hanteert daarbij uitdrukkelijk als uitgangspunt dat het moet gaan om onderzoek dat gericht is op kwaliteitsverbetering van de internistische zorg. Bedoeld wordt dat het beoogde onderzoek nadrukkelijk niet is gericht op de vaststelling van professionele aansprakelijkheid van de betreffende internist. Hieruit volgt dat de rol van de NIV beperkt is tot (retrospectief) onderzoek naar het functioneren van een internist die als zodanig werkzaam is. Het document gaat uit van de omschrijving van disfunctioneren zoals gehanteerd door de Orde van Medisch Specialisten (OMS) die wordt gebruikt in het Modelreglement mogelijk disfunctionerend medisch specialist (april 2008) en door de KNMG gehanteerd in het document Staan voor Kwaliteit (april 2012): een structurele situatie van onverantwoorde zorg, waarin de patiënt wordt geschaad of het risico loopt te worden geschaad, en waarbij de betrokken medisch specialist niet (meer) in staat of bereid is zelf de problemen op te lossen. Van belang in deze omschrijving zijn vier elementen: - het gaat om structurele problemen en niet om een enkel incident; - het gaat om onverantwoorde zorg, d.w.z. zorg die in negatieve zin afwijkt van hetgeen binnen de beroepsgroep gebruikelijk is; - door de problemen loopt een patiënt schade op of bestaat het risico daarop, en - de medisch specialist is niet bereid tot discussie, vertoont geen zelfreflectie en/of is niet (meer) bij machte zelf de situatie ten goede te keren). In 2013 hebben de WV-en en de OMS een visiedocument geschreven inzake optimaal functioneren van de medisch specialist met als ondertitel: een boom die valt maakt meer lawaai dan een bos dat groeit. Hierin wordt aangegeven dat het streven van medisch specialisten is om het eigen en het collectieve functioneren continu te verbeteren en dus ook te helpen om disfunctioneren te voorkomen. Het streven is dus optimaal te functioneren zowel als individueel medisch specialist en als groep. De definitie die voor optimaal functioneren wordt gebruikt luidt als volgt: De optimaal functionerende medisch specialist kenmerkt zich doordat het voortdurend aandacht heeft aan zijn tijdens de opleiding verkregen competenties zoals gedefinieerd in het CanMeds model en het inzetten daarvan ten behoeve van de patiënt en de maatschappij. Daarbij volgt de arts uiteraard de door hem afgelegde eed/belofte. pagina 3 van 11

4 Een melding over mogelijk disfunctioneren moet eerst door het stafbestuur op ontvankelijkheid wordt onderzocht. Is dat het geval dan wordt een commissie van onderzoek ingesteld. Het uitgangspunt is dat de onderzoekscommissie wordt samengesteld uit leden van de medische staf en dus primair een interne commissie binnen het ziekenhuis is. Er kunnen redenen zijn om externe leden in de commissie te betrekken of zelfs een volledig externe commissie samen te stellen. In dat geval kan een Stafbestuur of een Raad van Bestuur de wetenschappelijke benaderen. Behalve in situaties van mogelijk disfunctioneren van een internist, kan de NIV ook in andere situaties gevraagd worden een rol te spelen, bijvoorbeeld het voordragen van een deskundige ten behoeve van het uitbrengen van een deskundigenbericht in een civiele procedure, of onderzoek in het kader van ontzetting uit het lidmaatschap van de NIV. Voor die situaties geldt dit document niet. Resumerend richt dit document zich uitsluitend op de rol die de NIV voor zichzelf ziet bij een onderzoek naar mogelijk disfunctioneren op internistische competenties. Het gaat dan om de volgende twee mogelijkheden: A. De NIV voorziet in een voordracht voor een lid van een commissie onderzoek disfunctioneren binnen een organisatie (bijvoorbeeld een ziekenhuis) indien een daartoe strekkend verzoek wordt ontvangen. B. De NIV stelt op verzoek van een derde partij een eigen commissie in, die belast wordt met onderzoek naar mogelijk professioneel disfunctioneren van een internist. 3. Verantwoordelijkheid Indien het een verzoek betreft zoals vermeld onder 2.A (het aanleveren van een deskundig lid aan een commissie van een externe partij, bijvoorbeeld het ziekenhuis), vindt het onderzoek niet plaats onder verantwoordelijkheid van de NIV. Het zwaartepunt van een dergelijke commissie ligt immers binnen het ziekenhuis. De verantwoordelijkheid van de NIV beperkt zich tot het aanleveren van een ter zake deskundige die vervolgens een bijdrage levert aan het werk van de commissie van onderzoek. Indien het gaat om het instellen van een onderzoekscommissie (2.B) van de NIV, functioneert de commissie onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de NIV. 4. Commissie Professionaliteit De NIV kent een Commissie Professionaliteit (CP), ingesteld door het bestuur van de NIV. De CP bestaat uit 3 á 4 personen. De CP stelt een commissie ad hoc samen en vast ten behoeve van de onder 2.A en 2.B genoemde situaties en draagt dan zorg voor een evenwichtige en zorgvuldige samenstelling. Ingeval van een onderzoek zoals beschreven onder 2.B, wordt uit de CP een commissie ad hoc samengesteld met als doel onderzoek naar en rapporteren over mogelijk internistisch disfunctioneren (zie 2.B). Deze commissie ad hoc bestaat in de regel uit ten minste twee, bij voorkeur drie internisten, van wie één als voorzitter fungeert. Deze commissie ad hoc kan zich ook laten bijstaan door een extern deskundige zoals bijvoorbeeld een jurist, mediator, communicatiedeskundige of psycholoog. De commissie ad hoc laat zich bijstaan door een ambtelijk secretaris vanuit de NIV. De commissie ad hoc richt zich bij haar onderzoek op het internistisch professioneel handelen (internistische competenties) van de desbetreffende internist.. pagina 4 van 11

5 5. Verzoek aan de NIV De NIV neemt over het algemeen niet zelf het initiatief tot (het leveren van een bijdrage aan) onderzoek van mogelijk disfunctioneren. Er zal een daartoe strekkend verzoek aan de NIV aan voorafgaan. Dit verzoek dient gericht te zijn aan het bestuur van de NIV en dient een duidelijke vraagstelling te bevatten. Het bestuur beoordeelt het verzoek en leidt dit al dan niet door naar de CP. Voor de werkwijze van de CP wordt verwezen naar de bijlage. Wie kunnen zich tot de NIV richten met een dergelijk verzoek? raad van bestuur (RvB) stafbestuur (SB) vakgroep/maatschap interne geneeskunde individuele internist Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Openbaar Ministerie Deze opsomming is niet limitatief. Indien een andere dan een van de expliciet genoemde partijen zich tot de NIV richt met een verzoek om beoordeling van internistisch professioneel handelen, dan zal het bestuur van de NIV per verzoek besluiten of hieraan tegemoet kan worden gekomen. 6. Opdracht Indien de NIV ingeval van 2.B besluit dat het verzoek past binnen de kaders van dit document, doet de NIV een voorstel over de werkwijze en de daaraan verbonden kosten. Opdrachtgever wordt om een schriftelijke bevestiging van het in te stellen onderzoek gevraagd die in ieder geval de volgende aspecten bevat: de vraagstelling het akkoord van de opdrachtgever op het voorstel van de NIV het akkoord van de opdrachtgever ter zake van de kosten de mededeling dat de desbetreffende mogelijk disfunctionerende internist geïnformeerd is over het verzoek aan de NIV De betreffende vakgroep wordt door of opdrachtgever of door NIV inzake het onderzoek ingelicht de aanwijzing aan wie het eindrapport wordt aangeboden globaal tijdspad met verwachte datum eindrapport 7. Beoordelingsmaatstaven Om vast te stellen of sprake is van functioneren dat niet aan de internistisch-professionele maatstaven voldoet, is het noodzakelijk te beschikken over een beoordelingsmaatstaf. Hulpmiddelen hierbij zijn de algemeen aanvaarde en gangbare toetsingsinstrumenten geldend voor medisch specialisten. Voor de beoordeling van het specifieke functioneren als internist, zullen minimaal de door de NIV ontwikkelde toetsingskaders ( Kwaliteitsnormen praktijkvoering Interne Geneeskunde ) dienen. pagina 5 van 11

6 8. Eindrapport De bevindingen van de commissie ad hoc worden vastgelegd in een eindrapport. In geval van onderzoek (2.B) zal de CP haar eindrapport aanbieden aan de door de opdrachtgever aangewezen persoon of personen zoals vastgelegd in de onderzoekbevestiging, alsmede aan de internist op wie het eindrapport betrekking heeft. Nadat het eindrapport is aangeboden is hetgeen er vervolgens met het rapport gebeurt, in beginsel uit de macht van de CP respectievelijk de NIV. 9. Kosten Indien de NIV gevraagd wordt om een onderzoekscommissie (2.B) in te stellen, dan zijn aan de inzet van een dergelijke commissie kosten verbonden. Deze kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Dat moet vooraf bekend zijn. Omdat het tijdsbeslag per opdracht aanzienlijk kan verschillen, worden de kosten per individueel traject op voorhand bepaald op basis van een globale schatting van de benodigde inzet. De kostenraming wordt meegenomen in het voorstel aan de opdrachtgever (zie punt 6). pagina 6 van 11

7 Bijlage A. Werkwijze Vooraf Bepaal wie de opdrachtgever is en verifieer bij de opdrachtgever of de betrokken internist op de hoogte is van het onderzoek en het toepasselijke ziekenhuisreglement bij mogelijk disfunctioneren, de vraagstelling en de samenstelling van de commissie. Maak opdrachtgever duidelijk dat de bijdrage van de NIV zich beperkt tot het onderzoeken van het internistisch-professioneel functioneren. Het toepasselijke ziekenhuisreglement bij mogelijk disfunctioneren wordt opgevraagd. Het verzoek wordt besproken door de CP en het bestuur van de NIV. Indien men van oordeel is dat in beginsel aan het verzoek tegemoet kan worden gekomen (zie de punten 5, 6 en 7 van het Document), bericht het bestuur opdrachtgever daarover en worden de volgende stappen genomen. Verifieer of sprake is van één schriftelijke, getekende opdracht en dat er een duidelijke vraagstelling ligt. Is een van deze punten niet in orde dan moet dit eerst geregeld zijn voordat de volgende stap genomen wordt. Informeer de opdrachtgever over de voorgenomen werkwijze (alleen dossieronderzoek of ook gesprekken) en over de samenstelling van de onderzoekscommissie. Overeenkomstig artikel 3 lid 6 van het reglement Commissie Professionaliteit kan het bestuur besluiten externe expertise toe te voegen. Vraag de opdrachtgever om schriftelijk akkoord met de voorgestelde werkwijze en met de kostenraming. Maak van te voren een globaal tijdspad. Wanneer kan de opdrachtgever een eindrapport verwachten? Maak vooraf duidelijk hoe wordt omgegaan met vertrouwelijkheid van informatie en stukken. Indien redelijkerwijs mogelijk worden de te onderzoeken patiëntendossiers geanonimiseerd door de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een representatieve selectie van te onderzoeken dossiers en voor het beschikbaar maken van de gevraagde gegevens. Spreek tevoren af aan wie het eindrapport wordt aangeboden. Uitgangspunt is dat deze alleen aan de opdrachtgever en betrokken internist wordt verstrekt. De betrokken internist moet voor aanvang van het onderzoek over het onderzoek en de samenstelling van de commissie geïnformeerd zijn (en hiermee akkoord zijn), dan wel door opdrachtgever dan wel door de CP. In geval het onderzoek wordt gedaan aan de hand van gesprekken, naast dossieronderzoek (ter bepaling van de commissie ad hoc): Bepaal de structuur van de gesprekken met de vraagstelling als leidraad. Streef ernaar ieder gesprek volgens dezelfde structuur te voeren. Bepaal de wijze van selecteren van de gesprekspartners: - Of: alle gesprekspartners door de commissie te selecteren - Of: selecteren in overleg met RvB/SB en de betrokken internist. pagina 7 van 11

8 N.B.1 Verifieer of de keuze van de gesprekspartners evenwichtig is en niet een te beperkt of een eenzijdig beeld zal opleveren. N.B.2 Besteed aandacht aan de vraag of en in hoeverre gesprekspartners bezwaar hebben tegen herkenbaarheid. Informeer de gesprekspartners op welke wijze de door hen verstrekte informatie in het onderzoeksrapport wordt verwerkt. Plan en voer de gesprekken met de gesprekspartners. Zorg voor een goede verslaglegging. N.B. Goede verslaglegging komt tot stand door inzet van een goede notulist of transcripten van geluidsopname van de gesprekken. Leg per gesprek het concept-gespreksverslag voor aan degene met wie gesproken is ter correctie van feitelijke onjuistheden. Stel vervolgens het definitieve verslag vast. N.B. Gebruikelijk is dat de gespreksverslagen niet ter inzage zijn van de opdrachtgever en de betrokken specialist, maar alleen dienen als basis voor het eindrapport. Afronding Ga na afronding van het dossieronderzoek en/of de gesprekken na wat de feitelijke bevindingen zijn. Weeg vervolgens de bevindingen en kom tot een conclusie. Schrijf een onderzoeksrapport dat in elk geval de volgende informatie bevat: - Opdrachtgever, vraagstelling, datum en samenstelling commissie ad hoc - Beschrijving werkwijze/brondocumenten - Beschrijving verzoek - Eventueel zienswijzegesprek - Feitelijke bevindingen/beoordeling - Conclusies - indien van toepassing: Advies/aanbevelingen - Bijlagen (bijvoorbeeld specifiek commentaar op onderzochte casussen, overzicht van gesprekspartners) N.B. Wees alert op de noodzaak van het scheiden van feiten, bevindingen en conclusies. Leg het conceptrapport voor aan de betrokken internist en/ of opdrachtgever. Bied de internist gelegenheid schriftelijk en/of mondeling te reageren op feitelijke onjuistheden in het conceptrapport en stel daarbij een termijn van twee weken. In bijzondere omstandigheden kan de termijn eenmaal verlengd worden, maar verlenging mag er niet toe leiden dat afronding van het onderzoek onaanvaardbaar wordt vertraagd. Indien het onderzoek is verricht op basis van dossiers of andere documenten wordt de betrokken internist desgevraagd in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van dezelfde stukken als die welke de commissie ad hoc heeft ontvangen om het professioneel internistisch handelen van betrokkene te onderzoeken. N.B. Het verkrijgen van zienswijze dient ter informatie en niet ter discussie met betrokkene. Hij/Zij pagina 8 van 11

9 heeft wel gelegenheid om zijn visie op het standpunt van de commissie te geven en het is aan de commissie te bepalen in hoeverre dit meegenomen wordt in het eindrapport. N.B. Of het rapport voorzien wordt van advies en aanbevelingen, is afhankelijk van de opdracht en de vraagstelling. Geef geen advies/aanbevelingen als dat niet gevraagd is. N.B. Houd er rekening mee dat het eindrapport op enig moment een rol kan gaan spelen in een juridische procedure of openbaar kan worden. Inhoud (feitelijke juistheid, beoordeling en conclusies), tekst (zorgvuldige formulering) en stijl (objectief, geen onnodige, of ongegronde diskwalificaties) moeten zo zijn dat het rapport de openbaarheidstoets kan doorstaan. Tevens verdient het aanbeveling geen privacygevoelige gegevens op te nemen. N.B. De NIV draagt zorg voor de verzekering van de (ad hoc) commissie mocht deze in een juridische strijd betrokken raken door het onderzoek, rapport of alles wat daaruit voortvloeit. N.B. Of de gesprekspartners met naam en toenaam worden genoemd in de bijlage is afhankelijk van de situatie. Uit oogpunt van transparantie verdient vermelding met namen de voorkeur. Uit oogpunt van zorgvuldigheid is het raadzaam om dit duidelijk te maken aan de personen met wie gesproken is. Zijn er zwaarwegende redenen om de namen niet te vermelden, dan wordt in elk geval vermeld met hoeveel personen de commissie gesproken heeft en globaal welke functies de gesprekspartners hebben. Het eindrapport wordt in elk geval aangeboden aan de opdrachtgever en degene op wie het rapport betrekking heeft. Het eindrapport wordt slechts aan derden ter beschikking gesteld indien daarover expliciete afspraken zijn gemaakt dan wel daartoe een wettelijke verplichting bestaat. pagina 9 van 11

10 Bijlage B. Nadere toelichting en aandachtspunten Nadere toelichting op hoofdstuk 2. Afbakening, reikwijdte en rol NIV Het NIV bestuur waarborgt dat een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten voor de leden van de CP. Eventuele externe experts dienen te zorgen voor een eigen aansprakelijkheidsverzekering. In geval van onderzoek naar mogelijk disfunctioneren bepaalt het NIV bestuur dat de commissie werkt overeenkomstig de eisen van zorgvuldig onderzoek en rapportage. 1. in het rapport wordt op inzichtelijke en consistente wijze uiteengezet op welke gronden de conclusies van het rapport gebaseerd zijn; 2. de gronden vinden aantoonbaar steun in de feiten en omstandigheden en bevindingen vermeld in het rapport; 3. die gronden kunnen de daaruit getrokken conclusies rechtvaardigen; 4. de rapporteur blijft binnen de grenzen van zijn deskundigheid; 5. de methode van onderzoek ten einde tot de beantwoording van de voorgelegde vraagstelling te komen kon tot het beoogde doel leiden, dan wel de rapporteur heeft daarbij de grenzen van redelijkheid en billijkheid niet overschreden. Nadere toelichting op hoofdstuk 4. Commissie Professionaliteit Leden van een onderzoekscommissie moeten in alle gevallen vrij staan ten opzichte van de betrokken medisch specialist en diens maatschap of vakgroep. Iedere schijn van partijdigheid of mogelijke vooringenomenheid dient vermeden te worden. Dit wordt bij elk verzoek gecheckt en vastgelegd in de stukken van de CP. Nadere toelichting op hoofdstuk 5. Verzoek aan de NIV Indien een verzoek tot onderzoek naar mogelijk disfunctioneren afkomstig is van een RvB of SB is aannemelijk dat het verzoek past binnen de procedure zoals voorzien in het Modelreglement (of daarop gebaseerd ziekenhuisreglement). Het bestuur van de NIV gaat na ontvangst van het verzoek na of dit inderdaad het geval is en zo niet, wat de reden van afwijking van het reglement is. Is er geen overtuigende reden voor afwijking dan kan het verzoek niet gehonoreerd worden. Alvorens daarover een definitief besluit te nemen, overlegt het bestuur met de voorzitter van de Commissie Professionaliteit. Indien het verzoek afkomstig is van een vakgroep/maatschap, gaat het bestuur na in welke context en met welk doel het verzoek wordt gedaan, wie opdrachtgever is en aan wie het rapport wordt uitgebracht en ter beschikking wordt gesteld. Nadat over deze vragen helderheid is verkregen, bespreekt het bestuur het verzoek met de voorzitter van de Commissie Professionaliteit alvorens een besluit te nemen. Nadere toelichting op hoofdstuk 6. Opdracht Indien overleg over de vraagstelling heeft plaatsgevonden, is het van belang te checken of de opdracht de aangepaste vraagstelling bevat. De vraagstelling in de opdracht vormt de basis voor het onderzoek. pagina 10 van 11

11 Nadere toelichting op hoofdstuk 8. Eindrapport Het eindrapport wordt in beginsel aangeboden aan de opdrachtgever en de betrokken specialist. Het eindrapport wordt niet aan het bestuur van de NIV of aan derden ter beschikking gesteld, tenzij daarover andersluidende afspraken zijn gemaakt of indien de wet daartoe noopt. Op voorhand kan niet worden uitgesloten dat het rapport door één van betrokken partijen wordt ingebracht in een juridische procedure. Het is zaak dat de opstellers van het rapport zich ervan bewust zijn dat hun rapport op enig moment naar buiten kan komen en een rol gaat spelen in een procedure tussen bijvoorbeeld de desbetreffende internist en het ziekenhuis of tussen ziekenhuis en Inspectie. De inhoud van het rapport moet zodanig zijn dat het de openbaarheidstoets kan doorstaan (feitelijk juist, zorgvuldige formulering, geen onnodige diskwalificaties, geen privacygevoelige gegevens). De NIV draagt zorg voor de verzekering van de (ad hoc) commissie mocht deze in een juridische strijd betrokken raken door het onderzoek, rapport of alles wat daaruit voortvloeit. pagina 11 van 11

De rol van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie bij mogelijk disfunctioneren Reumatoloog

De rol van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie bij mogelijk disfunctioneren Reumatoloog De rol van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie bij mogelijk disfunctioneren Reumatoloog Beleidsdocument NVR 22 april 2015, versie definitief Inhoud Inhoudsopgave Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Arts & Recht Omgaan met disfunctionerende dokters: veiligheid, kwaliteit en zorgvuldigheid

Arts & Recht Omgaan met disfunctionerende dokters: veiligheid, kwaliteit en zorgvuldigheid Arts & Recht Omgaan met disfunctionerende dokters: veiligheid, kwaliteit en zorgvuldigheid Jeroen Rosingh Kwaliteitsreglement in de praktijk Isala klinieken, Zwolle Robinetta de Roode KNMG 7 april 2011

Nadere informatie

HOOFDSTUK VI. KWALITEITSVISITATIEREGLEMENT

HOOFDSTUK VI. KWALITEITSVISITATIEREGLEMENT HOOFDSTUK VI. KWALITEITSVISITATIEREGLEMENT Doel Artikel 61 De Commissie Kwaliteitsvisitatie heeft tot doel het bevorderen van de kwaliteit van de anesthesiologische praktijk in Nederland door middel van

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

KLACHTREGELING WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT UNIVERSITEIT LEIDEN LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM

KLACHTREGELING WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT UNIVERSITEIT LEIDEN LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM KLACHTREGELING WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT UNIVERSITEIT LEIDEN & LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM Inhoudsopgave Preambule... 1 1. Definities... 2 2. Algemeen... 3 3. Vertrouwenspersoon... 3 4. Commissie;

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSVISITATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HEELKUNDE

REGLEMENT KWALITEITSVISITATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HEELKUNDE REGLEMENT KWALITEITSVISITATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HEELKUNDE 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 2. VISITATIE... 2 3. COMMISSIE KWALITEITSVISITATIE... 4 4. VISITATIECOMMISSIE AD HOC... 4 5. FINANCIEN...

Nadere informatie

Klachtenregeling ZorgMies Nederland

Klachtenregeling ZorgMies Nederland Klachtenregeling ZorgMies Nederland Inleiding Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) inwerking getreden. Deze wet brengt voor zorgverleners verplichtingen met zich

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Instelling : Autisme Kennis Centrum (hierna: de instelling). 2. Klachtencommissie : de commissie door

Nadere informatie

Uitbrengen van de rapportage Aanbevelingen voor psychiaters en psychologen pj rapporteurs. 1. Informatieplicht

Uitbrengen van de rapportage Aanbevelingen voor psychiaters en psychologen pj rapporteurs. 1. Informatieplicht Uitbrengen van de rapportage Aanbevelingen voor psychiaters en psychologen pj rapporteurs 1. Informatieplicht De NIP code (2007) is hierin duidelijk. Bij het aangaan van de professionele relatie dient

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT Goudsbloem & De Vries Januari 2019

PRIVACYREGLEMENT Goudsbloem & De Vries Januari 2019 De Kronkels 9a 3752 LM Bunschoten - 033-3302515 - www.goudsbloemendevries.nl PRIVACYREGLEMENT Goudsbloem & De Vries Januari 2019 Vertrouwelijkheid Artikel 1 Geheimhouding In het directe contact met de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gedragscode voor gerechtelijk deskundigen bij de Afdeling bestuursrechtspraak

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gedragscode voor gerechtelijk deskundigen bij de Afdeling bestuursrechtspraak STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6861 12 februari 2018 Gedragscode voor gerechtelijk deskundigen bij de Afdeling bestuursrechtspraak De Afdeling bestuursrechtspraak

Nadere informatie

GEDRAGSCODE voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken. versie 3.7 januari 2012

GEDRAGSCODE voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken. versie 3.7 januari 2012 GEDRAGSCODE voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken versie 3.7 januari 2012 Op verzoek van de Raad voor de rechtspraak en onder de verantwoordelijkheid van de landelijke

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Reglement Klachtenadviescommissie

Reglement Klachtenadviescommissie Reglement Klachtenadviescommissie Doelstelling Artikel 1 Doelstelling 1.1 De doelstelling van het reglement van de klachtenadviescommissie is het creëren van de voorwaarden voor een evenwichtige behandeling

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank

1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank 2011 1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank 2. Advies Commissie Wetenschappelijke Integriteit KLACHT Bij brief van 2010,

Nadere informatie

Klachtenreglement voor klanten Super Sociaal

Klachtenreglement voor klanten Super Sociaal Omschrijving: reglement m.b.t. het behandelen van klachten van klanten door een onafhankelijke commissie. Inhoud 1. begripsomschrijvingen 2. samenstelling klachtencommissie 3. indiening van de klacht 4.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

GEDRAGSCODE. Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen GEDRAGSCODE Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen Het College gerechtelijk deskundigen, met inachtneming van artikel 51k, eerste lid van de Wet deskundige in strafzaken (Stb. 2009, 33; hierna de

Nadere informatie

KLACHTENREGELEMENT. Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie. Verhuurder: WWV De Volharding

KLACHTENREGELEMENT. Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie. Verhuurder: WWV De Volharding KLACHTENREGELEMENT Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie Verhuurder: WWV De Volharding Bestuur: Het bestuur van WWV De Volharding. Huurder: a. De huurder

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Maart 2012 Inhoud ALGEMENTE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

REGLEMENT LANDELIJK ORGAAN WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT 2018

REGLEMENT LANDELIJK ORGAAN WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT 2018 REGLEMENT LANDELIJK ORGAAN WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT 2018 Preambule Het Reglement Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit 2018 (verder: Reglement LOWI) is vastgesteld op 20 maart 2018 door de

Nadere informatie

Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde, wordt verstaan onder:

Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde, wordt verstaan onder: Inleiding Een cliënt kan een klacht of een uiting van onvrede voorleggen aan de desbetreffende medewerker, de manager of de Raad van Bestuur van MEE & de Wering. Indien dit niet tot een voor de cliënt

Nadere informatie

Modelprocedure. mogelijk disfunctionerend. specialist ouderengeneeskunde

Modelprocedure. mogelijk disfunctionerend. specialist ouderengeneeskunde Modelprocedure mogelijk disfunctionerend specialist ouderengeneeskunde Inhoudsopgave 1. Inleiding en toelichting 3 2. Definitie en afbakening disfunctioneren 3 3. Status modelprocedure 4 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Regeling klachtenopvang cliënten Bernhoven

Regeling klachtenopvang cliënten Bernhoven Regeling klachtenopvang cliënten Bernhoven Inleiding Bernhoven vindt het belangrijk dat patienten, familie en bezoekers tevreden zijn over de behandeling en verzorging. Toch kunt u van mening zijn dat

Nadere informatie

3 Benoeming en ontslag van de externe klachtenfunctionaris

3 Benoeming en ontslag van de externe klachtenfunctionaris Klachtenreglement Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid Versie 1 12 10 2007 Reglement goedgekeurd door Bestuur, van kracht per 1 11 2007 Versie 2 02 06 2014 Wijziging goedgekeurd door Bestuur,

Nadere informatie

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (voor podologie en podoposturaal therapie) STICHTING LOOP

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (voor podologie en podoposturaal therapie) STICHTING LOOP Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (voor podologie en podoposturaal therapie) STICHTING LOOP Door een heldere klachtenprocedure is het voor de patiënt duidelijk op welke wijze onvrede of een klacht

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement klachtencommissie Zaans Medisch Centrum

Huishoudelijk reglement klachtencommissie Zaans Medisch Centrum Huishoudelijk reglement klachtencommissie Zaans Medisch Centrum Werkwijze klachtencommissie I. Ontvangst van een klacht 1. De klacht wordt schriftelijk of per e-mail ingediend bij het secretariaat van

Nadere informatie

VIM reglement Versie 1.1

VIM reglement Versie 1.1 VIM reglement Versie 1.1 Auteur: Michelle Spit Datum: 19-11-2018 Versiebeheer Versie Auteur Datum Status Beschrijving 1.0 Projectgroep Kwaliteit 01-01-2017 Definitief Initiële oplevering 1.1 Michelle Spit

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

REGELING BEHANDELING KLACHTEN naar aanleiding van de gedraging van de METC van het VU medisch centrum (VUmc)

REGELING BEHANDELING KLACHTEN naar aanleiding van de gedraging van de METC van het VU medisch centrum (VUmc) Bijlage II REGELING BEHANDELING KLACHTEN naar aanleiding van de gedraging van de METC van het VU medisch centrum (VUmc) HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1 Inleiding 1.1 Deze regeling beoogt te voorzien in

Nadere informatie

VISITATIEREGLEMENT Commissie Nationale Kwaliteitsvisitatie Intensive Care (NKIC)

VISITATIEREGLEMENT Commissie Nationale Kwaliteitsvisitatie Intensive Care (NKIC) VISITATIEREGLEMENT Commissie Nationale Kwaliteitsvisitatie Intensive Care (NKIC) A Inleiding Artikel 1 Onder visitatie van IC-afdelingen verstaat de Commissie Nationale Kwaliteitsvisitatie Intensive Care

Nadere informatie

De leden van NOLOC volgen bij de beroepsuitoefening de volgende gedragsregels:

De leden van NOLOC volgen bij de beroepsuitoefening de volgende gedragsregels: Noloc gedragscode Pagina 1 Gedragscode Noloc Algemeen De leden van NOLOC volgen bij de beroepsuitoefening de volgende gedragsregels: 1. Het lid (waar aangeduid in de mannelijke vorm dient ook de vrouwelijke

Nadere informatie

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders; b. commissie: commissie voor de rekenkamer

Nadere informatie

Klachtenprocedure & reglement

Klachtenprocedure & reglement Klachtenprocedure & reglement 1 Klachtenprocedure Inleiding Voor zowel de procedure als het reglement is het model gebruikt dat door de MO-Groep (branchorganisatie Welzijn & Maatschappelijk werk) is ontwikkeld.

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties (klokkenluidersregeling)

Regeling melding misstand woningcorporaties (klokkenluidersregeling) Regeling melding misstand woningcorporaties (klokkenluidersregeling) Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Borging Evaluatie: eenmaal per drie jaar Door: avm

Borging Evaluatie: eenmaal per drie jaar Door: avm Deze is een aanvulling op de 'Klachtenbehandeling cliënten' (organisatiehandboek A 334.110). Deze is niet van toepassing op klachten in het kader van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen

Nadere informatie

Taken en competenties getrainde secretarissen en coördinatoren

Taken en competenties getrainde secretarissen en coördinatoren Taken en competenties getrainde secretarissen en coördinatoren Februari 2015 Inhoud 1 Training 3 2 Taken en competenties 3 2.1 Rapport 3 2.2 Procesgang 4 2.3 Vaardigheden 4 3 Gedragscode voor opleidingsbeoordelingen

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten REGLEMENT KLACHTRECHT Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren

Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren NVAO 17 augustus 2010 Inhoud 1 Certificering 3 2 Taken en competenties 3 2.1 Rapport 3 2.2 Procesgang 4 2.3 Vaardigheden 5 3 Gedragscode

Nadere informatie

Algemeen visitatiereglement voor kwaliteitsvisitaties

Algemeen visitatiereglement voor kwaliteitsvisitaties Algemeen visitatiereglement voor kwaliteitsvisitaties Algemeen visitatiereglement 31 januari 2011 Inhoud I. ALGEMENE BEPALINGEN... 2 II. VISITATIECOMMISSIE AD HOC... 2 III. PLENAIRE VISITATIECOMMISSIE...

Nadere informatie

Klachtencommissie Goed Bestuur MBO Reglement

Klachtencommissie Goed Bestuur MBO Reglement Klachtencommissie Goed Bestuur MBO Reglement (Branchecode goed bestuur in het MBO, paragraaf 5.3.) Inleiding Bij besluit van het Platform Raden van Toezicht mbo-instellingen en de Vereniging MBO Raad d.d.

Nadere informatie

REGLEMENT ADVISERING EN BEMIDDELING DOOR DE NVOG. Versie 1.0

REGLEMENT ADVISERING EN BEMIDDELING DOOR DE NVOG. Versie 1.0 REGLEMENT ADVISERING EN BEMIDDELING DOOR DE NVOG Versie 1.0 Datum Goedkeuring 01-05-2004 Methodiek Consensus based Discipline Verantwoording Multidisciplinair NVOG Inleiding De NVOG wordt regelmatig benaderd

Nadere informatie

Gedragscode Noloc Het lid onderwerpt zich aan de in deze gedragscode vastgestelde regels.

Gedragscode Noloc Het lid onderwerpt zich aan de in deze gedragscode vastgestelde regels. Gedragscode Noloc Het Noloc-lid volgt bij zijn 1 beroepsuitoefening de volgende gedragsregels: 1. Algemeen 1.1. Het lid onderwerpt zich aan de in deze gedragscode vastgestelde regels. 1.2. Het lid richt

Nadere informatie

Klachtenregeling Klachtenportaal Zorg voor jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen vallend onder de Jeugdwet Artikel 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling Klachtenportaal Zorg voor jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen vallend onder de Jeugdwet Artikel 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Klachtenportaal Zorg voor jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen vallend onder de Jeugdwet De onafhankelijke klachtenregeling van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in deze incidentenregeling worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Klachtenreglement Peperkamp coaching training

Klachtenreglement Peperkamp coaching training Klachtenreglement Peperkamp Coaching & Training BV Opgesteld door Olga de graaf Datum: 15-3-2018 Versie : 1 Pagina 1 van 5 Klachtenreglement Het Klachtenreglement van Peperkamp coaching & training vindt

Nadere informatie

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Beheerder: Naam Functie Afdeling Rita Bijker Kwaliteitsmedewerker Kwaliteit Innovatie Centrum INLEIDING Dit reglement

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begrippen Blz. 03 Artikel 2 Uitgangspunten Blz. 04 Artikel 3 De Klachtencommissie Blz. 05 Artikel 4 De werkwijze van de commissie

Nadere informatie

Bijlage 1: Klachtenregeling externe klachtencommissie

Bijlage 1: Klachtenregeling externe klachtencommissie Bijlage 1: Klachtenregeling externe klachtencommissie Klachtenregeling externe klachtencommissie SMO Traverse en RIBW Brabant De tekst van deze klachtenregeling is in de mannelijke vorm geschreven, hiermee

Nadere informatie

Klachtenreglement. Externe klachtencommissie. Ondersteuning bij leven met een beperking. Ondersteuning bij en leven Zaan met een beperking

Klachtenreglement. Externe klachtencommissie. Ondersteuning bij leven met een beperking. Ondersteuning bij en leven Zaan met een beperking MEE Noordwest-Holland MEE Noordwest-Holland en Amstel en cq Zaan Amstel Ondersteuning bij en leven Zaan met een beperking Klachtenreglement Ondersteuning bij leven met een beperking Bedrijfsbureau & Regio

Nadere informatie

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS).

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS). KLACHTENREGELING ROS-COLLECTIEF Inleiding Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op (medewerkers van) een regionale ondersteuningsstructuur (ROS), dan dient men

Nadere informatie

Voor de behandeling van algemene klachten van ambulante patiënten.

Voor de behandeling van algemene klachten van ambulante patiënten. EDT Maastricht Klachtenreglement 1 Voor de behandeling van algemene klachten van ambulante patiënten. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Vrijwilliger: Iemand die buiten een gezagsverhouding, onbetaald, werkzaamheden

Nadere informatie

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2 KLACHTENREGELING Veilig Thuis Haaglanden is een voorlopig samenwerkingsverband tussen Wende (Steunpunt Huiselijke Geweld) en stojah (Advies- en meldpunt Kindermishandeling). Beoogd is dat beide organisaties

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

Klachtenregeling REVACARE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Klachtenregeling REVACARE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Klachtenregeling REVACARE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Recacare; b. raad van bestuur

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Klachtenreglement Helios Solutions

Klachtenreglement Helios Solutions Klachtenreglement Helios Solutions Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. cliënt : een jeugdige; een ouder; een

Nadere informatie

IMDES SOLLICITATIE-CODE. Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES

IMDES SOLLICITATIE-CODE. Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES IMDES SOLLICITATIE-CODE Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES donderdag 12 april 2012 Algemeen Dit protocol is bedoeld om een regeling te treffen die enerzijds

Nadere informatie

R09 Klachtenreglement Jeugdwet indicaties

R09 Klachtenreglement Jeugdwet indicaties R09 Klachtenreglement Jeugdwet indicaties Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Cliënt(en) Persoon aan wie La Hacienda zorg/begeleiding heeft verleend. Hieronder wordt tevens verstaan de

Nadere informatie

Reglement van de Geschillen Adviesraad van de Vereniging System Integrators

Reglement van de Geschillen Adviesraad van de Vereniging System Integrators Reglement van de Geschillen Adviesraad van de Vereniging System Integrators Begrippen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: VSI : De Vereniging System Integrators; Bestuur : Het bestuur van

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

1. De klachtencommissie heeft tenminste drie leden, waaronder de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter.

1. De klachtencommissie heeft tenminste drie leden, waaronder de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter. Hoofdstuk 3 De klachtencommissie Artikel 5 Klachtencommissie 1. De deelnemende Raden van Bestuur brengen de klachtenbehandeling onder bij de door hen ingestelde Klachtencommissie Verzorging en Verpleging

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

Rapport. Inzake een klacht over de minister van Defensie uit Den Haag. Datum: 18 augustus Rapportnummer: 2011/248

Rapport. Inzake een klacht over de minister van Defensie uit Den Haag. Datum: 18 augustus Rapportnummer: 2011/248 Rapport Inzake een klacht over de minister van Defensie uit Den Haag. Datum: 18 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/248 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat: Haar klacht, dat de minister van Defensie standaard

Nadere informatie

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding KLACHTENREGELING 1. Algemene inleiding hecht grote waarde aan het bieden van de juiste dienstverlening aan haar klanten. Wanneer klanten het niet eens zijn met de manier waarop zij door zijn behandeld

Nadere informatie

Klachtenreglement. Werkpad

Klachtenreglement. Werkpad Klachtenreglement Werkpad Versie 1.1 Pagina: 1 van 6 1. Begripsbepalingen 1.1 Cliënt(en) Persoon aan wie de Aanbieder maatschappelijke zorg en/of andere diensten op het gebied van de arbeidsintegratie

Nadere informatie

MODEL KLACHTEN- EN GESCHILLENREGLEMENT

MODEL KLACHTEN- EN GESCHILLENREGLEMENT MODEL KLACHTEN- EN GESCHILLENREGLEMENT [invullen naam ZORGVERLENER] De doelstelling van dit klachten- en geschillenreglement is het creëren van de voorwaarden voor een evenwichtige behandeling van klachten

Nadere informatie

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO - subsidieverlening

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO - subsidieverlening Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO - subsidieverlening Preambule NWO beschouwt het als haar taak om te waken over de kwaliteit van het door NWO gefinancierde wetenschappelijk onderzoek.

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Klachtenreglement Opgesteld door: Directeur/Bestuurder Datum vastgesteld: Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 II. DE PROCEDURE... 4 Artikel 1 Een klacht indienen:... 4 Artikel 2

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers RAPPORT Versie: 2.0 Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers Raad van Bestuur Postbus 5247 2000 CE Haarlem T 088-777 81 06 F 023-799 37 18 www.bjznh.nl 1 Aanhef Gelet op de

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Voorzet Behandeling

Klachtenreglement Stichting Voorzet Behandeling Voorzet Behandeling Klachtenreglement Stichting Voorzet Behandeling 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Cliënt(en) Persoon aan wie de Aanbieder maatschappelijke zorg en/of andere diensten

Nadere informatie

Modelreglement Functioneringsvraag

Modelreglement Functioneringsvraag Modelreglement Functioneringsvraag Modelreglement Functioneringsvraag Colofon De Modelreglement Functioneringsvraag is een uitgave van de Federatie Medisch Specialisten. Het document is te downloaden via

Nadere informatie

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 22 maart 2017, PF17-058] Artikel 1 Definities De definities welke in deze incidentenregeling worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Het College van Toezicht (hierna: het College) heeft het volgende overwogen en beslist:

Het College van Toezicht (hierna: het College) heeft het volgende overwogen en beslist: COLLEGE VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN PEDAGOGEN EN ONDERWIJSKUNDIGEN 16-05 Uitspraak van het College van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (hierna:

Nadere informatie

Klachtenregeling Jeugdwet

Klachtenregeling Jeugdwet Klachtenregeling Jeugdwet Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. cliënt : een jeugdige; een ouder; een ouder zonder

Nadere informatie

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 1. Doel en werkingssfeer Het Sociaal Plan Rabobank CAO biedt medewerkers die worden geraakt door een wijziging van de organisatie

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad besluit van de gemeenteraad voorstelnummer iz-nummer 3 onderwerp Verordening op de rekenkamer Gouda De raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van het presidium van 2 januari 2007 nr 3; gehoord

Nadere informatie

N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk. VBS, augustus VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1

N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk. VBS, augustus VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk VBS, augustus 2017 VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 INHOUD VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 2 1. Een enkel moment waarop het

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

Privacyreglement EVC Dienstencentrum

Privacyreglement EVC Dienstencentrum PRIVACYREGLEMENT Privacyreglement EVC Dienstencentrum De directie van het EVC Dienstencentrum: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen omtrent

Nadere informatie

Inhoud KLACHTENREGELING IZER, JANUARI

Inhoud KLACHTENREGELING IZER, JANUARI Klachtenregeling Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 Artikel 2 Doelstellingen van de Klachtenregeling... 2 Artikel 3 Indienen van uiting van onvrede en/of een klacht... 3 Artikel 4 Ontvankelijkheid...

Nadere informatie

Reglement Klachtenregeling KNMT

Reglement Klachtenregeling KNMT Reglement Klachtenregeling KNMT Inleiding Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) inwerking getreden. Deze wet brengt voor tandarts(specialist)en verplichtingen met

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CLIËNTEN

KLACHTENREGELING CLIËNTEN KLACHTENREGELING CLIËNTEN DEEL 1 ALGEMEEN 1. Begripsomschrijving Cliënt De persoon aan wie de zorgaanbieder zorg- en dienstverlening biedt of heeft geboden. Zorgaanbieder Stichting HVO-Querido, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1. Definities In deze regeling worden de volgende definities gebruikt: betrokkene: degene die al dan niet in

Nadere informatie

Optometristen Vereniging Nederland. Regeling voor de behandeling van klachten van cliënten tegen optometristen

Optometristen Vereniging Nederland. Regeling voor de behandeling van klachten van cliënten tegen optometristen Optometristen Vereniging Nederland Regeling voor de behandeling van klachten van cliënten tegen optometristen Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing van hetgeen bij of krachtens deze regeling

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA.

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. Vastgesteld door de algemene vergadering op 3 juni 2012. Artikel 1. definities Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Klachtenregeling Medewerkers

Klachtenregeling Medewerkers Klachtenregeling Medewerkers Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland vastgesteld: 22 juli 2002 Ongewijzigd vastgesteld in kader van harmonisatie reglementen bij Gelderse VluchtelingenWerk stichtingen

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTEN(ADVIES)COMMISSIE STICHTING EIGEN BOUW

REGLEMENT KLACHTEN(ADVIES)COMMISSIE STICHTING EIGEN BOUW REGLEMENT KLACHTEN(ADVIES)COMMISSIE STICHTING EIGEN BOUW Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Raad van Toezicht: Bestuur: Medewerker: Commissie: Klager: De Stichting Eigen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/298

Rapport. Datum: 1 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/298 Rapport Datum: 1 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/298 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg Ambulante Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening heeft geweigerd het

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie