(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/309 VAN DE COMMISSIE. van 23 februari 2017

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/309 VAN DE COMMISSIE. van 23 februari 2017"

Transcriptie

1 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L / II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 7/9 VAN DE COMMISSIE van februari 7 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportering met referentiedata vanaf december tot en met maart 7 in overeenstemming met Richtlijn 9/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Voor de EER relevante tekst) DE EUROPESE COMMISSIE, Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Gezien Richtlijn 9/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van november 9 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) ( ), en met name artikel 77 sexies, lid, derde alinea, Overwegende hetgeen volgt: () Om te zorgen voor uniforme voorwaarden voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen voor de toepassing van Richtlijn 9/8/ EG, moet voor elke referentiedatum technische informatie over de relevante risicovrije rentetermijnstructuren, fundamentele spreads voor de berekening van de matchingopslag en volatiliteitsaanpassingen worden vastgesteld. () Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen moeten de technische informatie gebruiken die gebaseerd is op de marktgegevens met betrekking tot het einde van de laatste maand voorafgaande aan de eerste rapportagereferentiedatum waarop deze verordening van toepassing is. Op 9 januari 7 heeft de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen aan de Commissie de technische informatie met betrekking tot de marktgegevens van eind december verstrekt. Deze informatie werd gepubliceerd op 9 januari 7 in overeenstemming met artikel 77 sexies, lid, van Richtlijn 9/8/EG. () Gezien de noodzaak van onmiddellijke beschikbaarheid van de technische informatie is het belangrijk dat deze verordening met spoed in werking treedt. () Om prudentiële redenen is het noodzakelijk dat verzekerings- en herverzekeringsondernemingen dezelfde technische informatie gebruiken voor het berekenen van de technische voorzieningen en het kernvermogen ongeacht de datum waarop zij rapporteren aan hun bevoegde autoriteiten. Deze verordening moet derhalve van toepassing zijn vanaf de eerste rapportagereferentiedatum waarop deze verordening van toepassing is. () Om zo spoedig mogelijk rechtszekerheid te bieden, is het op dwingende gronden van urgentie in verband met de beschikbaarheid van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur gerechtvaardigd dat de maatregelen waarin deze verordening voorziet, worden vastgesteld in overeenstemming met artikel 8, in samenhang met artikel van Verordening (EU) nr. 8/ van het Europees Parlement en de Raad ( ), ( ) PB L van 7..9, blz.. ( ) Verordening (EU) nr. 8/ van het Europees Parlement en de Raad van februari tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L van 8.., blz. ).

2 L / NL Publicatieblad van de Europese Unie 8..7 HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: Artikel. Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gebruiken de technische informatie als bedoeld in lid bij de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportering met referentiedata vanaf december tot en met maart 7.. Voor elke relevante munteenheid is de technische informatie voor het berekenen van de beste schatting in overeenstemming met artikel 77 van Richtlijn 9/8/EG, de matchingopslag in overeenstemming met artikel 77 quater van die richtlijn en de volatiliteitsaanpassing in overeenstemming met artikel 77 quinquies van die richtlijn als volgt: a) de relevante risicovrije rentetermijnstructuren beschreven in bijlage I; b) de fundamentele spreads voor de berekening van de matchingopslag beschreven in bijlage II; c) voor elke relevante nationale verzekeringsmarkt de volatiliteitsaanpassingen beschreven in bijlage III. Artikel Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. Zij is van toepassing met ingang van december. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. Gedaan te Brussel, februari 7. Voor de Commissie De voorzitter Jean-Claude JUNCKER

3 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L / BIJLAGE I Relevante risicovrije rentetermijnstructuren voor de berekening van de beste schatting, zonder matchingopslag of volatiliteitsaanpassing Euro Tsjechische kroon Deense kroon Forint Kroon Kuna -, %,7 % -, %, % -,8 %,7 % -, %, % -,7 %, % -, %, % -,8 %,9 % -,8 %,89 % -, %, % -, %,7 % -, %, % -, %,9 % -, %, % -, %,88 %,9 %,7 %,9 %,88 %,8 %, %, %, % 7, %,78 %, %, %,7 %,7 % 8, %, %, %,9 %,7 %,8 % 9, %,7 %, %,88 %,889 %,9 %,7 %,77 %, %,9 %, %,99 %,7 %,88 %, %,8 %,9 %, %,7 %,9 %,7 %,7 %,79 %, %,8 %,98 %,8 %,8 %,9 %,97 %,98 %,97 %,897 %, %,7 %, %,98 %, %,98 %,7 %,878 %,7 %,99 %, %,98 %,8 %, %,7 % 7,9 %, %,9 %,9 %,9 %, % 8, %,8 %, %,988 %, %,7 % 9,77 %,7 %, %, %, %, %,7 %, %,7 %,89 %, %, %,7 %, %,7 %,7 %, %,7 %, %,87 %, %,8 %, %,8 %,89 %, %,79 %,8 %,9 %,7 %, %,7 %, %, %,7 %, %, %,79 %, %, %,79 %, %,9 %,779 %,8 %,9 %,8 %,7 % 7,9 %,87 %, %, %,89 %,9 % 8, %,9 %,8 %, %,9 %, % 9,9 %,97 %,8 %,9 %,98 %, %,7 %, %,78 %,7 %, %,9 %,88 %,9 %,8 %,8 %, %, %,878 %,8 %,87 %,8 %,97 %,8 %,97 %, %,99 %,89 %, %,97 %,99 %, %,98 %,9 %, %, %,7 %, %, %,9 %,9 %, %,99 %,9 %,9 %,9 %,9 %, % 7,9 %,9 %, %,9 %, %, % 8,98 %,7 %,9 %,9 %,7 %, % 9, %,79 %,8 %,97 %,9 %,78 %,89 %,8 %,8 %,97 %,7 %,89 %, %, %, %,9 %,8 %,7 %,7 %,9 %,7 %,9 %,8 %,7 %, %,8 %,7 %,9 %,78 %,7 %, %, %, %,9 %,97 %,7 %,88 %,9 %,8 %,9 %, %,7 %, %,7 %,8 %,9 %, %,7 %

4 L / NL Publicatieblad van de Europese Unie 8..7 Euro Tsjechische kroon Deense kroon Forint Kroon Kuna 7,8 %,7 %, %,9 %,8 %,79 % 8,9 %,78 %,8 %,9 %, %,77 % 9, %,8 %,7 %,89 %,78 %,77 %, %,89 %,8 %,88 %,9 %,78 %,8 %,8 %,77 %,87 %, %,79 %,7 %,89 %,7 %,8 %, %,799 %,78 %,9 %,7 %,8 %, %,8 %,7 %,98 %,7 %,8 %, %,8 %,79 %,9 %,78 %,8 %,7 %,89 %,8 %,98 %,8 %,8 %,8 %,8 % 7,89 %, %,8 %,8 %,79 %,8 % 8,8 %, %,87 %,79 %,9 %,88 % 9,88 %, %,88 %,78 %, %,8 %,9 %, %,9 %,77 %, %,8 %,97 %,8 %,9 %,7 %, %,8 %,97 %,98 %,9 %,7 %,9 %,8 %,9 %, %,9 %,7 %,8 %,8 %,98 %, %,98 %,7 %,7 %,87 %, %,8 %, %,7 %, %,87 %, %, %,8 %,7 %, %,88 % 7,9 %,79 %, %,9 %,7 %,88 % 8, %,9 %, %,8 %,79 %,89 % 9,7 %,9 %,9 %,7 %,87 %,89 % 7,89 %, %,8 %,7 %,9 %,899 % 7, %, %, %, %,7 %,9 % 7,9 %, %, %, %,78 %,97 % 7, %, %, %, %,7 %,9 % 7,8 %,7 %, %, %,7 %,9 % 7, %,87 %,9 %, %,78 %,99 % 7,7 %,99 %,7 %, %,7 %,9 % 77,89 %, %,8 %, %,7 %,9 % 78, %, %,99 %, %,7 %,99 % 79, %, %, %,9 %,7 %,9 % 8,7 %, %, %,8 %,77 %,9 % 8,9 %, %, %,8 %,7 %,99 % 8, %, %,7 %,7 %,78 %,9 % 8, %,7 %,9 %, %,77 %,9 % 8,7 %,8 %,7 %, %,778 %,99 % 8,8 %,9 %,8 %, %,78 %,9 % 8,9 %, %,9 %, %,788 %,9 % 87, %, %, %, %,79 %,97 % 88, %, %, %, %,797 %,9 % 89, %, %, %, %,8 %,9 % 9, %,9 %, %, %,8 %,9 % 9, %,7 %, %, %,8 %,98 % 9, %, %, %, %,8 %,97 % 9, %, %,9 %, %,89 %,97 % 9,7 %,7 %,8 %, %,8 %,97 % 9,8 %,79 %,77 %,9 %,87 %,978 % 9,88 %,8 %,8 %,9 %,8 %,98 %

5 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L / Euro Tsjechische kroon Deense kroon Forint Kroon Kuna 97,97 %,9 %,9 %,8 %,8 %,98 % 98, %, %, %,8 %,88 %,98 % 99, %,8 %, %,7 %,8 %,987 %, %, %,8 %,7 %,8 %,989 %,8 %, %, %, %,89 %,99 %, %,8 %, %, %,8 %,99 %, %, %, %, %,8 %,99 %, %, %,8 %, %,89 %,997 %,8 %,7 %, %, %,8 %,999 %, %, %, %, %,8 %, % 7,7 %,9 %,9 %, %,89 %, % 8,78 %, %,7 %, %,87 %, % 9,8 %,7 %,8 %, %,87 %, %,9 %,77 %,89 %, %,878 %,8 %,98 %,8 %,9 %, %,88 %, %, %,88 %, %, %,88 %, %, %,9 %,8 %, %,88 %, %, %,99 %, %, %,889 %, %, %, %, %, %,89 %, %,8 %,9 %, %, %,89 %,8 % 7, %, %, %, %,897 %,9 % 8,9 %,9 %,7 %, %,9 %, % 9, %, %, %,9 %,9 %, %, %,9 %,8 %,9 %,9 %, %, %, %, %,9 %,97 %, %, %,8 %,9 %,8 %,9 %,7 %, %, %, %,8 %,9 %,8 %,7 %,7 %,9 %,8 %,9 %, %,7 %, %,7 %,8 %,9 %, %,8 %, %,79 %,7 %,99 %, % 7,8 %, %,8 %,7 %,9 %, % 8,9 %, %,89 %,7 %,9 %, % 9,9 %,8 %,9 %, %,9 %, %, %,7 %,98 %, %,97 %,7 %, %,7 %, %, %,99 %,9 %,9 %,8 %,7 %, %,9 %, %, %,8 %, %, %,9 %, %,8 %,88 %, %, %,9 %, %, %,9 %, %, %,97 %, %, %,9 %, %, %,99 %, % 7, %,99 %,9 %, %,9 %, % 8, %,7 %, %, %,9 %,7 % 9,9 %,7 %,7 %, %,9 %,8 %, %,7 %, %, %,97 %,9 %,7 %,7 %, %, %,99 %, %, %,77 %,9 %, %,9 %, %, %,7 %, %, %,9 %, %,8 %,7 %, %, %,9 %, %, %,77 %, %, %,9 %, %, %,7 %, %, %,97 %, %

6 L / NL Publicatieblad van de Europese Unie 8..7 Euro Tsjechische kroon Deense kroon Forint Kroon Kuna 7,9 %,7 %,7 %, %,99 %, % 8,7 %,7 %,7 %, %,9 %,7 % 9,7 %,7 %,7 %, %,9 %,8 %,8 %,7 %,78 %, %,9 %,9 % Lev Pond sterling Roemeense leu Zloty Kroon Noorse kroon -, %,8 %,97 %,8 %,87 %, % -, %,9 %, %,97 %,89 %,8 % -,8 %, %,8 %, %,9 %,7 % -,7 %,7 %,7 %,8 %,9 %,8 % -,7 %,9 %,89 %,8 %,89 %, %, %,78 %,9 %,9 %,88 %, % 7, %,87 %,7 %, %,87 %,8 % 8,9 %,98 %, %,7 %,8 %,77 % 9, %,7 %,9 %,7 %,8 %,8 %, %,79 %, %, %,8 %,87 %,9 %, %,78 %, %,8 %,97 %,79 %,7 %,8 %,9 %,8 %, %,789 %,9 %,879 %,7 %,8 %,7 %,8 %, %,9 %,7 %,78 %, %,97 %, %,98 %,787 %,77 %,8 %,9 %,8 %,9 %,8 %,77 %,7 % 7,97 %,9 %, %,8 %,7 %,7 % 8,99 %, %,77 %,8 %,79 %,98 % 9, %,7 %, %,88 %,7 %,7 %, %, %,9 %,9 %,7 %, %, %,8 %, %,98 %,89 %,7 %,7 %, %,9 %,9 %,77 %,8 %, %,7 %, %,9 %, %,7 %,7 %,98 %,7 %,97 %, %,7 %,7 %,9 %,8 %,98 %, %,78 %, %,8 %,88 %,978 %, %,8 % 7, %,77 %,9 %,988 %, %,8 % 8,8 %,7 %, %,99 %, %,88 % 9, %,7 %, %, %, %,97 %,7 %, %,9 %, %,9 %,9 %,778 %, %, %,8 %,8 %,98 %,89 %, %, %, %,7 %,8 %,899 %,8 %,8 %, %, %,9 %,9 %,9 %, %, %, %,78 %, %,7 %, %, %,8 %, %, %, %, %,7 %, %, % 7, %,9 %, %, %, %,9 % 8, %,79 %, %, %, %,8 % 9, %, %,7 %, %,9 %,8 %,7 %,7 %,7 %, %, %, %, %, %,8 %,7 %, %, %, %,8 %,8 %,7 %,99 %,7 %

7 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L /7 Lev Pond sterling Roemeense leu Zloty Kroon Noorse kroon,8 %, %,9 %,7 %,9 %,9 %, %,8 %,9 %,77 %,88 %, %, %,9 %,9 %,8 %,8 %, %,9 %, %,9 %,8 %,77 %,9 % 7, %, %,9 %,8 %,7 %, % 8, %,88 %,9 %,88 %, %,8 % 9,9 %,8 %,9 %,9 %, %,98 %,7 %,8 %,9 %,9 %,7 %, %,7 %,9 %,9 %,9 %, %,9 %,8 %,7 %,9 %,98 %,8 %, %,7 %,9 %,9 %, %, %,7 %,7 %, %,9 %, %,9 %,7 %,77 %,8 %,8 %, %, %,8 %,79 %, %,8 %, %, %,9 % 7,8 %,9 %,8 %,7 %,7 %,8 % 8,8 %,8 %,8 %,9 %, %,9 % 9,8 %,9 %,7 %, %, %, %,88 %, %,7 %, %, %, %,9 %,9 %,7 %, %, %, %,9 %,8 %, %, %, %, %,9 %, %, %,7 %,7 %,7 %,9 %, %, %,8 %, %,8 %,98 %, %, %,9 %, %,9 %, %,7 %, %, %,97 %, % 7, %,7 %, %, %,9 %,9 % 8,7 %, %, %, %,9 %,8 % 9, %,7 %, %, %,89 %, % 7,7 %,78 %, %, %,87 %, % 7,8 %,7 %, %, %,8 %, % 7, %,77 %, %,8 %,8 %, % 7, %,8 %, %,9 %,79 %,7 % 7, %,8 %, %, %,77 %, % 7, %,8 %, %, %,7 %,7 % 7,9 %,89 %, %, %,7 %,79 % 77,7 %,9 %, %, %,7 %,8 % 78,8 %,9 %, %, %,8 %,9 % 79,98 %,979 %, %, %, %,98 % 8, %, %, %, %, %,7 % 8, %, %, %, %, %,7 % 8, %,8 %, %,7 %, %,77 % 8, %,8 %, %,7 %,8 %,7 % 8,8 %,8 %, %,8 %, %,78 % 8,9 %, %, %,9 %, %,7 % 8,79 %, %, %, %, %,79 % 87,9 %,78 %, %, %, %,7 % 88, %, %, %, %,9 %,79 % 89, %, %, %, %,7 %,7 % 9, %, %,9 %, %, %,79 % 9, %, %,9 %, %, %,7 % 9,9 %,87 %,9 %, %, %,79 %

8 L /8 NL Publicatieblad van de Europese Unie 8..7 Lev Pond sterling Roemeense leu Zloty Kroon Noorse kroon 9,8 %,7 %,9 %, %, %,77 % 9,7 %,7 %,9 %, %,9 %,778 % 9, %, %,8 %, %,8 %,78 % 9,7 %, %,8 %, %,7 %,787 % 97,8 %,8 %,8 %,7 %, %,79 % 98,9 %, %,8 %,7 %, %,79 % 99, %, %,8 %,8 %, %,799 %,8 %,8 %,7 %,8 %, %,8 %, %, %,7 %,9 %, %,87 %, %,7 %,7 %,9 %,9 %,8 %, %,89 %,7 %, %,7 %,8 %,8 %, %,7 %, %, %,89 %, %, %,7 %, %, %,8 %, %,7 %, %, %, %,8 % 7,9 %, %, %, %, %,89 % 8, %,7 %, %, %, %,8 % 9,7 %,8 %, %, %, %,8 %,8 %,97 %, %, %,9 %,89 %,8 %, %, %, %,8 %,8 %,9 %, %, %, %,7 %,8 %,99 %,9 %, %, %, %,89 %, %, %, %, %, %,8 %, %, %, %, %, %,8 %,7 %,79 %, %, %, %,88 % 7, %,9 %, %, %, %,8 % 8,8 %,7 %, %, %, %,8 % 9, %,77 %, %,7 %, %,87 %,9 %,79 %, %,7 %,9 %,89 %, %,7 %, %,7 %,8 %,87 %, %,7 %, %,8 %,7 %,87 %, %,7 %, %,8 %,7 %,877 %, %,777 %, %,8 %, %,88 %, %,788 %, %,9 %, %,88 %,7 %,799 %, %,9 %, %,88 % 7,7 %,8 %, %,9 %, %,888 % 8,8 %,8 %, %, %, %,89 % 9,8 %,8 %, %, %, %,89 %,9 %,8 %, %, %, %,89 %,9 %,8 %, %, %, %,897 %,99 %,8 %, %, %,99 %,899 %, %,87 %, %, %,99 %,9 %,8 %,88 %, %, %,98 %,9 %, %,89 %, %, %,97 %,9 %,7 %,9 %, %, %,9 %,98 % 7, %,9 %, %, %,9 %,9 % 8, %,9 %, %, %,9 %,9 % 9,9 %,99 %, %, %,9 %,9 %, %,98 %, %, %,9 %,97 %,7 %,97 %, %, %,9 %,99 %, %,9 %, %, %,9 %,9 %

9 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L /9 Lev Pond sterling Roemeense leu Zloty Kroon Noorse kroon, %,9 %, %, %,9 %,9 %,9 %,97 %, %, %,9 %,9 %, %,98 %, %, %,9 %,9 %,7 %,99 %, %, %,9 %,98 % 7, %,998 %, %, %,89 %,9 % 8, %, %, %, %,89 %,9 % 9,8 %, %, %, %,88 %,9 %,7 %, %, %, %,87 %,9 % Zwitserse frank Australische dollar Baht Canadese dollar Chileense peso Colombiaanse peso -,78 %,897 %,7 %,77 %,799 %, % -,7 %,7 %, %,9 %,789 %,77 % -, %,8 %,78 %, %,9 %,9 % -,9 %, %,9 %,79 %, %,9 % -, %, %, %,9 %, %, % -,97 %,9 %, %,9 %,8 %,8 % 7 -,9 %, %, %, %,8 %, % 8 -,9 %,7 %, %, %,88 %, % 9 -, %,787 %, %, %,9 %,9 %,9 %,8 %,9 %,78 %, %, %, %,899 %,7 %,87 %,9 %,79 %, %,97 %,7 %,9 %, %,7 %,8 %, %,88 %,9 %, %,7 %,7 %,8 %,87 %,97 %,99 %,7 %,8 %,97 %,9 %, %, %,9 %,89 %,9 %,97 %, %,8 %, % 7, %, %,7 %, %, %, % 8,9 %,78 %,9 %, %,8 %, % 9, %,98 %,98 %,7 %,9 %,8 %,7 %,7 %, %, %, %, %, %,7 %,7 %, %,8 %,98 %,7 %, %, %, %, %, %,8 %,8 %, %, %,8 %,87 %, %,77 %, %,9 %, %, %, %,8 %,9 %,7 %, %,79 %,9 %,79 %,9 %, %, %,7 % 7,98 %,7 %, %, %,7 %,7 % 8, %,9 %,9 %, %,7 %, % 9,9 %, %,9 %,7 %,8 %,978 %,79 %, %, %,7 %,7 %,9 %,789 %, %, %,8 %,7 %,887 %,8 %,7 %, %, %, %,8 %,89 %,7 %,7 %,9 %, %,8 %,9 %,8 %,9 %,7 %, %,7 %,989 %,9 %,9 %,87 %, %,7 %,7 %, %, %,8 %, %,8 % 7,8 %, %, %, %, %, % 8, %,9 %,7 %,8 %,9 %, %

10 L / NL Publicatieblad van de Europese Unie 8..7 Zwitserse frank Australische dollar Baht Canadese dollar Chileense peso Colombiaanse peso 9,7 %, %,7 %, %,8 %,8 %,9 %, %,8 %,8 %, %, %, %,7 %, %,8 %, %, %, %,8 %, %, %, %,9 %, %,97 %, %, %, %, %,79 %, %,7 %,7 %, %, %, %, %,9 %, %,8 %, %, %,8 %, %, %, %,8 % 7,87 %, %,7 %, %, %, % 8, %, %,8 %,9 %, %,8 % 9, %,7 %,9 %,7 %, %, %,8 %,89 %,7 %,77 %, %,9 %, %, %,7 %,77 %,99 %,7 %, %, %,79 %,799 %,97 %, %,7 %, %,78 %,8 %,9 %, %,98 %, %,7 %,87 %,9 %, %,7 %,7 %,7 %,87 %,9 %,9 %,7 %,7 %,7 %,89 %,9 %,78 % 7,77 %,8 %,7 %,9 %,9 %, % 8,799 %,78 %,77 %,9 %,89 %, % 9,8 %,88 %,77 %,9 %,87 %,9 %,8 %,97 %,78 %,97 %,8 %, %,8 %,7 %,788 %,99 %,8 %,99 %,888 %, %,79 %, %,8 %,8 %,98 %, %,8 %, %,8 %,7 %,98 %, %,87 %, %,8 %,7 %,97 %, %,8 %,8 %,8 %, %,9 %, %,88 %,8 %,79 %, % 7,98 %,8 %,8 %, %,78 %,9 % 8, %, %,89 %,7 %,77 %,7 % 9,9 %,7 %,8 %, %,7 %,99 % 7, %,8 %,8 %,7 %,7 %,98 % 7, %,88 %,8 %, %,7 %,97 % 7,8 %,9 %,8 %,7 %,7 %,9 % 7,8 %,7 %,8 %,9 %,7 %,9 % 7,98 %,78 %,89 %, %,7 %,9 % 7, %,7 %,8 %,7 %,7 %,9 % 7,7 %,7 %,88 %,9 %,9 %,9 % 77, %,77 %,87 %, %,8 %,9 % 78, %,7 %,87 %, %,7 %,9 % 79,7 %,79 %,88 %, %,7 %,89 % 8,8 %,7 %,88 %,78 %, %,88 % 8,9 %,7 %,888 %,89 %, %,877 % 8, %,7 %,89 %, %, %,89 % 8,7 %,7 %,89 %, %, %,8 % 8,8 %,7 %,899 %, %, %,8 % 8, %,77 %,9 %, %, %,8 % 8, %,77 %,9 %, %, %,88 % 87, %,78 %,9 %, %, %,8 % 88,7 %,78 %,9 %, %, %,8 %

11 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L / Zwitserse frank Australische dollar Baht Canadese dollar Chileense peso Colombiaanse peso 89,8 %,79 %,9 %,7 %,9 %,8 % 9,9 %,79 %,99 %,79 %,9 %,89 % 9, %,799 %,9 %,88 %,8 %,8 % 9, %,8 %,9 %,97 %,7 %,79 % 9, %,88 %,98 %, %,7 %,79 % 9, %,8 %,9 %, %, %,78 % 9, %,8 %,9 %, %, %,777 % 9,9 %,8 %,97 %, %, %,77 % 97,8 %,8 %,9 %,8 %, %,7 % 98,7 %,88 %,9 %, %, %,79 % 99,7 %,8 %,9 %, %, %,7 %,8 %,8 %,97 %, %, %,78 %,9 %,89 %,9 %,8 %, %,7 %,99 %,8 %,9 %,7 %, %,77 %,7 %,8 %,9 %,8 %, %,7 %, %,89 %,97 %,89 %, %,77 %, %,8 %,99 %,9 %, %,7 %,9 %,8 %,9 %, %, %,77 % 7, %,89 %,9 %,9 %,9 %,7 % 8, %,8 %,9 %, %,9 %,77 % 9, %,8 %,98 %, %,8 %,7 %,7 %,88 %,97 %,8 %,8 %,98 %, %,87 %,97 %, %,8 %,9 %,7 %,87 %,97 %, %,7 %,89 %,77 %,877 %,97 %, %,7 %,8 %,8 %,88 %,978 %, %, %,8 %,89 %,88 %,98 %,7 %, %,7 %,9 %,88 %,98 %, %, %,7 % 7, %,888 %,98 %,8 %, %,8 % 8,7 %,89 %,98 %,7 %, %, % 9, %,89 %,988 %,79 %, %, %,9 %,89 %,989 %,8 %, %,7 %, %,898 %,99 %,89 %, %, %, %,9 %,99 %,9 %, %,9 %, %,9 %,99 %,99 %, %, %, %,9 %,99 %, %, %, %, %,98 %,998 %,8 %, %,8 %, %,9 %,999 %, %, %, % 7, %,9 %, %,8 %, %, % 8, %,9 %, %, %, %,8 % 9, %,97 %, %,7 %, %, %,7 %,99 %, %, %, %, %,7 %,9 %,7 %, %, %,8 %,8 %,9 %,8 %, %, %, %,8 %,9 %, %, %, %, %,9 %,98 %, %,8 %,9 %,9 %,9 %,9 %, %, %,9 %, %,99 %,9 %, %, %,9 %, % 7, %,9 %, %, %,9 %, % 8,7 %,9 %,7 %, %,8 %,97 %

12 L / NL Publicatieblad van de Europese Unie 8..7 Zwitserse frank Australische dollar Baht Canadese dollar Chileense peso Colombiaanse peso 9, %,97 %,8 %,8 %,8 %,9 %, %,99 %,9 %,7 %,8 %,9 %, %,9 %, %,7 %,8 %,88 %, %,9 %, %,79 %,7 %,8 %,8 %,9 %, %,8 %,7 %,8 %, %,9 %, %,8 %,7 %,8 %, %,98 %, %,9 %, %,78 %, %,9 %,7 %,9 %, %,7 % 7, %,9 %,8 %,97 %, %,7 % 8,7 %,9 %,9 %,7 %, %,7 % 9, %,9 %, %,7 %, %,8 %, %,97 %, %,77 %, %, % Hongkongdollar Indiase roepie Mexicaanse peso Nieuwe Taiwandollar Nieuw-Zeelandse dollar Rand,7 %,9 %,878 %, %,9 % 7, %,7 %,98 % 7, %, %, % 7, %,8 %, % 7, %,7 %,9 % 7, %,7 %,7 % 7, %,8 %,88 % 7,9 %,7 %,8 % 7, %,88 %,8 % 7,7 %,7 %, % 7, %,98 %,989 % 7,87 % 7, %, % 7,78 %,7 %, % 8, % 8,9 %, % 7,89 %,87 %,87 % 8,9 % 9, %,87 % 7,89 %, %, % 8,89 %, %, % 7,9 %, %, % 8,89 %, %, % 8,8 %,8 %,9 % 8,7 %, %, % 8,8 %, %,8 % 8,8 %,8 %,9 % 8,8 %, %, % 8,79 %, %,9 % 8, %, %,7 % 8,98 %,8 %, % 8,8 %, %,8 % 8,9 %,78 %, % 8, %,8 %,89 % 8,7 % 7,787 %,8 % 8, %,79 %,99 % 8, % 8,8 %, % 8,9 %,89 %,98 % 8,8 % 9,878 %, % 8, %,9 %,89 % 8,7 %,9 %, % 8, %, %,88 % 8, %,9 %,8 % 8,7 %,7 %,87 % 8,9 %, %,8 % 8, %,9 %,8 % 8, %,7 %, % 8, %, %,8 % 8, %,7 %,7 % 8,9 %, %,87 % 8,79 %, %,8 % 8, %, %,87 % 8, %,7 %,8 % 8, %,8 %,87 % 7,9 % 7,8 %, % 8, %, %,89 % 7,8 % 8,97 %, % 8,9 %,8 %,8 % 7,79 % 9, %,88 % 8, %, %,8 % 7,7 %, %, % 8, %,8 %,89 % 7, %,7 %, % 8, %, %,87 % 7,97 %, %, % 8, %,7 %,878 % 7, %, %, % 8,9 %,78 %,88 % 7,7 %, %,98 % 8, %,77 %,888 % 7,9 %

13 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L / Hongkongdollar Indiase roepie Mexicaanse peso Nieuwe Taiwandollar Nieuw-Zeelandse dollar Rand,7 %,97 % 7,9 %,78 %,89 % 7, %,87 %,99 % 7,878 %,89 %,899 % 7, % 7, %,9 % 7,87 %,8 %,9 % 7,9 % 8, %,9 % 7,77 %,88 %,99 % 7, % 9, %,9 % 7,99 %,9 %,9 % 7, %, %,88 % 7, %,9 %,99 % 7,7 %,7 %,89 % 7,89 %,97 %,9 % 7,7 %,9 %,8 % 7, %, %,9 % 7, %,7 %,8 % 7,8 %,7 %,9 %,99 %, %,88 % 7,7 %, %,99 %,9 %, %,8 % 7,9 %,77 %,9 %,9 %,9 %,8 % 7, %, %,99 %,879 % 7, %,79 % 7, %, %,9 %,8 % 8,7 %,779 % 7,8 %, %,98 %,8 % 9,87 %,78 % 7,7 %, %,9 %,779 %,99 %,77 % 7,77 %,8 %,9 %,78 %, %,77 % 7,9 %, %,97 %,78 %, %,77 % 7, %, %,97 %,89 %, %,77 % 7,7 %, %,978 %, %, %,78 % 7, %,8 %,98 %, %, %,79 % 7, %,7 %,98 %,9 %, %,7 %,98 %,9 %,989 %,8 % 7,7 %,9 %,97 %, %,99 %, % 8,79 %,8 %,97 %, %,99 %, % 9,88 %,7 %,878 %, %,999 %, %,9 %,7 %,8 %, %, %,9 %,7 %, %,8 %, %, %,7 %,7 %, %,797 %,77 %,8 %, %,79 %, %,77 %,9 %, %, %,77 %,8 %,77 %, %, %, %,7 %, %,7 %, %,7 %,9 %,7 %, %,7 %, %,9 %,7 % 7,78 %,9 %,77 %,8 %, %,7 % 8,7 %, %, %,9 %, %, % 9,7 %,7 %, %, %,7 %, % 7,77 %, %, %,7 %,9 %,7 % 7,77 %,9 %,9 %,8 %, %,9 % 7,779 %,9 %,7 %,9 %, %,7 % 7,78 %,8 %, %, %, %, % 7,79 %,8 %,7 %,9 %,8 %,7 % 7,79 %,7 %,9 %,9 %, %, % 7,8 %,7 %, %,7 %, %,9 % 77,8 %, %,8 %, %, %, % 78,8 %, %,8 %, %,7 %,9 % 79,8 %, %, %, %,8 %,8 % 8,8 %, %, %, %, %,8 % 8,8 %,7 %, %,9 %, %, % 8,8 %, %, %,7 %, %, % 8,8 %,9 %,9 %,8 %, %, % 8,89 %, %,77 %,9 %,7 %, %

14 L / NL Publicatieblad van de Europese Unie 8..7 Hongkongdollar Indiase roepie Mexicaanse peso Nieuwe Taiwandollar Nieuw-Zeelandse dollar Rand 8,8 %, %, %,98 %,9 %, % 8,87 %,7 %,9 %, %, %, % 87,8 %, %, %, %, %,9 % 88,8 %,9 %, %,9 %, %,8 % 89,89 %, %, %, %, %,7 % 9,8 %, %,98 %, %,7 %, % 9,8 %,9 %,8 %,8 %,8 %, % 9,87 %, %,7 %, %,7 %, % 9,87 %, %, %, %,7 %, % 9,877 %,99 %, %, %,7 %, % 9,88 %,9 %, %, %,7 %, % 9,88 %,9 %,9 %,7 %,7 %, % 97,887 %,9 %,8 %,7 %,7 %,998 % 98,89 %,87 %,8 %,78 %,78 %,99 % 99,89 %,8 %,98 %,8 %,79 %,98 %,89 %,8 %,88 %,88 %,8 %,97 %,899 %,78 %,78 %,9 %,8 %,9 %,9 %,7 %,8 %,98 %,8 %,99 %,9 %,7 %,9 %,7 %,8 %,9 %,98 %,7 %, %,78 %,8 %,9 %,9 %,8 %, %,7 %,8 %,97 %,9 %, %, %,77 %,87 %,9 % 7,9 %, %, %,7 %,88 %,9 % 8,99 %, %, %,7 %,89 %,9 % 9,9 %,8 %, %,7 %,9 %,9 %,9 %, %,98 %,7 %,9 %,9 %,9 %, %,89 %,79 %,9 %,897 %,99 %, %,8 %,7 %,9 %,89 %,9 %,9 %,7 %,77 %,9 %,88 %,9 %,7 %, %,7 %,9 %,879 %,9 %, %,8 %,7 %,9 %,87 %,98 %, %, %,79 %,97 %,87 % 7,9 %, %, %,7 %,98 %,8 % 8,9 %,8 %, %,7 %,98 %,8 % 9,9 %, %,9 %,77 %,99 %,8 %,97 %, %, %,77 %, %,8 %,99 %, %, %,777 %, %,89 %,9 %, %,9 %,78 %, %,8 %,9 %,8 %, %,78 %, %,89 %,9 %,7 %,99 %,787 %, %,8 %,97 %, %,989 %,79 %, %,89 %,99 %, %,98 %,79 %, %,8 % 7,9 %, %,977 %,797 %, %,89 % 8,9 %, %,97 %,8 %, %,8 % 9,9 %,8 %,9 %,8 %,7 %,799 %,9 %, %,99 %,8 %,8 %,79 %,98 %, %,9 %,89 %,8 %,79 %,97 %, %,97 %,8 %,9 %,78 %,97 %, %,9 %,8 %, %,78 %,97 %, %,9 %,88 %, %,777 %

15 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L / Hongkongdollar Indiase roepie Mexicaanse peso Nieuwe Taiwandollar Nieuw-Zeelandse dollar Rand,97 %,8 %,9 %,8 %, %,77 %,97 %,7 %,9 %,8 %, %,79 % 7,978 %, %,9 %,8 %, %,7 % 8,98 %, %,9 %,89 %, %,7 % 9,98 %, %,9 %,8 %, %,7 %,98 %, %,9 %,8 %, %,7 %,98 %,99 %,9 %,87 %, %,78 %,98 %,98 %,89 %,89 %, %,7 %,987 %,97 %,89 %,8 %, %,7 %,989 %,9 %,88 %,8 %,7 %,77 %,99 %,9 %,88 %,87 %,7 %,7 %,99 %,9 %,87 %,89 %,8 %,7 % 7,99 %,9 %,87 %,8 %,8 %,7 % 8,99 %,9 %,8 %,8 %,9 %,7 % 9,99 %,89 %,8 %,8 %, %,79 %,997 %,87 %,87 %,89 %, %,7 % Real Renminbi yuan Ringgit Russische roebel Singaporedollar Zuid-Koreaanse won, %, %, %, %,9 %, %, %,9 %, % 9, %,7 %,8 %, %,9 %, % 9, %,8 %, % 8, %, %,7 % 8,9 %, %,9 % 9,8 %, %, % 8,7 %,9 %, % 9,7 %,9 %,7 % 8,9 %,97 %,77 % 7 9, %,87 %,8 % 8,8 %,9 %,7 % 8 9, %,98 %,9 % 8,88 %, %, % 9 9,8 %,8 %,978 % 8, %,78 %,8 % 9,78 %, %, % 8, %,79 %,7 % 9,77 %, %,7 % 8, %,8 %,7 % 9,7 %, %, % 8,8 %,97 %,7 % 9,7 %,8 %,8 % 7,9 %,9 %,79 % 9, %, %,7 % 7,8 %,998 %,7 % 9,9 %, %,7 % 7,99 %, %,78 % 9, %,9 %, % 7,9 %, %,9 % 7 9, %, %,7 % 7,89 %,7 %,8 % 8 9, %,7 %, % 7,87 %,89 %, % 9 9, %,77 %,89 % 7,89 %, %, % 9,8 %,8 %, % 7,9 %,9 %, % 9, %,8 %,9 % 7, %, %, % 8,9 %,89 %,9 % 7, %, %, % 8,798 %,9 %,8 %,9 %,77 %,77 % 8,98 %,9 %,97 %,8 %,98 %,7 % 8, %,9 %, %,7 %, %,78 % 8, %,9 %, %,88 %, %,89 % 7 8, %,89 %, %, %, %,87 % 8 8, %,88 %,7 %, %,8 %,9 % 9 8,7 %,8 %,8 %,79 %,7 %,977 % 8, %,8 %,7 %, %,7 %, %

16 L / NL Publicatieblad van de Europese Unie 8..7 Real Renminbi yuan Ringgit Russische roebel Singaporedollar Zuid-Koreaanse won 8,7 %,8 %, %, %,8 %,8 % 7,997 %,79 %, %,9 %,8 %, % 7,9 %,77 %, %, %,87 %,8 % 7,8 %,7 %,7 %,87 %, %, % 7,78 %,7 %, %, %, %,77 % 7,7 %,9 %,99 %,87 %, %, % 7 7,7 %,7 %,9 %, %,9 %, % 8 7,97 %, %,9 %,99 %,7 %,9 % 9 7, %, %,8 %,9 %,9 %,9 % 7,8 %,9 %,8 %,9 %,7 %,89 % 7, %, %,7 %,87 %, %,7 % 7,8 %, %,7 %,8 %, %, % 7, %, %,7 %,798 %, %,99 % 7,8 %,8 %, %,7 %, %, % 7, %, %,8 %,7 %,7 %, % 7,98 %, %, %,97 %,88 %,97 % 7 7, %, %,9 %, %, %,78 % 8 7, %,9 %, %,7 %, %,77 % 9 7,78 %, %, %,8 %, %,78 % 7, %, %, %,8 %, %,8 % 7, %, %, %, %, %,89 %,97 %, %,8 %,8 %, %,8 %,98 %,8 %, %, %, %,889 %,9 %, %, %,8 %,7 %,9 %,87 %, %,7 %,7 %,8 %,9 %,8 %, %, %, %,9 %,97 % 7,8 %, %, %, %,7 %,979 % 8,788 %,8 %, %,9 %,79 %,999 % 9,7 %, %, %,7 %,77 %,9 %,7 %, %, %, %,7 %,9 %,7 %, %,97 %, %,7 %,8 %,8 %, %,9 %, %,7 %,7 %, %,9 %,9 %,98 %,77 %,9 %,9 %,8 %,88 %,8 %,7 %, %,7 %, %,8 %, %,7 %,7 %,9 %, %,8 %,8 %,78 %, % 7,7 %, %,8 %, %,77 %,9 % 8, %, %,77 %,7 %,78 %,7 % 9, %, %,7 %, %,78 %,89 % 7, %,99 %,7 %,88 %,79 %, % 7,97 %,98 %,7 %,7 %,798 %,7 % 7,79 %,97 %,8 %, %,8 %, % 7, %,9 %, %,7 %,89 %, % 7, %,9 %, %, %,8 %,7 % 7,7 %,9 %, %, %,89 %,9 % 7, %,9 %,9 %, %,8 %,8 % 77,9 %,9 %,7 %,98 %,89 %,9 % 78,8 %,89 %, %,8 %,8 %, % 79, %,88 %, %,7 %,88 %, % 8, %,87 %, %, %,8 %,7 %

17 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L /7 Real Renminbi yuan Ringgit Russische roebel Singaporedollar Zuid-Koreaanse won 8, %,8 %,9 %, %,87 %,8 % 8, %,8 %,7 %, %,8 %,8 % 8,9 %,8 %, %, %,8 %,8 % 8,9 %,8 %, %, %,8 %,8 % 8,8 %,8 %, %, %,8 %,78 % 8,7 %,8 %, %, %,88 %,88 % 87,7 %,8 %,9 %,99 %,87 %,97 % 88, %,79 %,7 %,98 %,87 %, % 89, %,78 %, %,97 %,879 %, % 9, %,78 %, %,98 %,88 %, % 9, %,77 %, %,99 %,88 %, % 9, %,7 %, %,9 %,889 %, % 9,89 %,7 %, %,9 %,89 %,9 % 9,78 %,7 %,9 %,9 %,89 %,7 % 9,8 %,7 %,7 %,97 %,899 %, % 9,8 %,7 %, %,9 %,9 %,7 % 97,8 %,7 %, %,9 %,9 %,79 % 98,8 %,7 %, %,9 %,98 %,87 % 99,9 %,7 %, %,898 %,9 %,9 %,9 %,7 %, %,89 %,9 %, %, %,9 %, %,88 %,97 %,8 %, %,9 %,8 %,877 %,9 %, %,9 %,8 %,7 %,87 %,9 %, %,8 %,7 %, %,8 %,9 %,8 %,7 %,7 %, %,88 %,98 %, %,7 %, %, %,8 %,9 %, % 7,9 %, %, %,8 %,9 %,7 % 8, %, %, %,89 %,9 %, % 9, %, %, %,8 %,98 %,8 %, %, %, %,88 %,9 %, %,8 %, %,9 %,8 %,9 %,7 %, %, %,8 %,87 %,9 %,7 %, %, %,7 %,8 %,97 %,8 %, %, %, %,8 %,99 %,87 %,999 %, %, %,8 %,9 %,9 %,99 %, %, %,79 %,9 %,97 % 7,98 %, %, %,79 %,9 %, % 8,979 %,9 %, %,78 %,98 %,7 % 9,97 %,9 %, %,78 %,9 %, %,9 %,8 %, %,77 %,9 %,7 %,99 %,8 %, %,77 %,9 %, %,9 %,7 %,99 %,7 %,9 %,7 %,97 %,7 %,98 %,7 %,97 %, %,9 %, %,97 %,77 %,99 %, %,9 %, %,97 %,7 %,97 %, %,99 %, %,9 %,78 %,97 %, % 7,9 %, %,9 %,7 %,97 %,9 % 8,98 %, %,9 %,79 %,97 %, % 9,9 %, %,9 %,7 %,978 %,8 %,9 %, %,9 %,7 %,98 %, %

18 L /8 NL Publicatieblad van de Europese Unie 8..7 Real Renminbi yuan Ringgit Russische roebel Singaporedollar Zuid-Koreaanse won,9 %, %,9 %,77 %,98 %, %,89 %, %,9 %,7 %,98 %,7 %,89 %, %,9 %,79 %,98 %,7 %,88 %, %,9 %,7 %,98 %,78 %,88 %, %,9 %,7 %,988 %,8 %,87 %, %,89 %,78 %,99 %,8 % 7,87 %, %,88 %,7 %,99 %,89 % 8,8 %, %,88 %,7 %,99 %,9 % 9,8 %, %,87 %,97 %,99 %,97 %,8 %, %,8 %,9 %,99 %,7 %,8 %, %,8 %,89 %,997 %,7 %,87 %,9 %,8 %,8 %,998 %,77 %,8 %,9 %,8 %,8 %, %,7 %,88 %,9 %,8 %,79 %, %,7 %,8 %,8 %,8 %,7 %, %,77 %,89 %,8 %,8 %,7 %, %,7 % 7,8 %,8 %,8 %,9 %, %,7 % 8,8 %,7 %,8 %, %,7 %,77 % 9,8 %,7 %,8 %, %,8 %,7 %,8 %,7 %,8 %, %,9 %,7 % Turkse lire US-dollar Yen, %, % -,8 %, %,9 % -,77 %, %, % -,9 %,9 %,7 % -, %,99 %,8 % -, %,9 %,9 % -, % 7,77 %, %, % 8,7 %, %, % 9,8 %,7 %,87 %, %,9 %, %,8 %,7 %,9 %, %, %, %, %, %,9 %,99 %,78 %,99 %,8 %, %,8 %,8 %, %,9 % 7, %,8 %, % 8, %, %,8 % 9, %, %, %, %,7 %,7 % 9,98 %,79 %,88 % 9,88 %,8 %, % 9,7 %,88 %, % 9,8 %,9 %, % 9, %,9 %,8 %

19 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L /9 Turkse lire US-dollar Yen 9, %,9 %,78 % 7 9, %,97 %,8 % 8 9,98 %,98 %,97 % 9 8,988 %,98 %,7 % 8,88 %,98 %,7 % 8,78 %,98 %,77 % 8,8 %,97 %,788 % 8,89 %,9 %,8 % 8,99 %,9 %,8 % 8, %,9 %,9 % 8, %,89 %,9 % 7 8, %,8 %,98 % 8 8,77 %,8 %, % 9 8, %,77 %, % 8, %,7 %, % 7,97 %, %, % 7,9 %,9 %,8 % 7,8 %, %, % 7,787 %,8 %, % 7,7 %, %,97 % 7,7 %, %, % 7 7, %, %,9 % 8 7,7 %,8 %, % 9 7,7 %, %, % 7,8 %, %,8 % 7, %,7 %, % 7,9 %,8 %, % 7, %, %, % 7, %,8 %,88 % 7,7 %, %, % 7,7 %, %, % 7 7, %,7 %,9 % 8 7,7 %,9 %,9 % 9 7, %, %,79 % 7, %, %,7 % 7,7 %, %,7 % 7,9 %,7 %,789 % 7, %,9 %,8 %,98 %,7 %,8 %,9 %,7 %,8 %,97 %,7 %,87 % 7,9 %,79 %,89 % 8,87 %,788 %,9 % 9,8 %,8 %,99 % 7,88 %,8 %,97 % 7,8 %,8 %,9 % 7,78 %,8 %,98 % 7,7 %,877 %,998 % 7,7 %,89 %, % 7,79 %,9 %,9 %

20 L / NL Publicatieblad van de Europese Unie 8..7 Turkse lire US-dollar Yen 7,99 %,9 %, % 77,79 %,9 %, % 78, %,98 %,7 % 79, %,97 %,88 % 8, %,987 %, % 8, %, %, % 8,89 %, %,9 % 8,7 %, %, % 8, %, %, % 8,9 %,7 %, % 8, %,7 %,78 % 87,8 %,8 %,9 % 88,9 %,9 %, % 89,79 %,7 %, % 9, %,9 %, % 9, %, %, % 9,7 %, %, % 9, %, %, % 9, %, %, % 9,97 %,7 %,7 % 9,8 %,8 %,8 % 97,7 %,9 %,9 % 98, %,7 %, % 99,9 %,7 %, %,7 %, %, %, %, %,9 %, %, %,8 %, %, %, %,9 %, %, %,8 %,7 %, %,7 %,8 %,7 % 7, %,9 %,78 % 8, %,98 %,8 % 9, %, %,9 %, %, %, %, %, %,7 %, %, %, %, %,8 %, %,97 %, %,8 %,88 %, %, %,8 %, %, % 7,7 %,7 %,8 % 8, %,7 %, % 9, %,8 %, %,7 %,88 %, %,9 %,9 %,7 %, %, %,78 %, %,7 %,8 %, %, %,9 %,9 %, %,9 %

21 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L / Turkse lire US-dollar Yen, %, %, % 7,9 %, %,7 % 8,87 %,8 %, % 9,8 %, %,7 %,7 %, %, %,7 %, %,8 %, %, %, %, %,7 %,8 %,8 %,7 %, %, %,78 %,8 %, %,8 %, % 7,9 %,88 %,7 % 8, %,9 %, % 9,7 %,98 %, %, %, %,7 %, %,8 %,7 %, %, %,8 %,99 %,8 %,8 %,988 %, %,88 %,98 %,7 %,9 %,978 %, %,97 % 7,97 %, %, % 8,97 %, %, % 9,9 %, %,9 %,97 %, %, %

22 L / NL Publicatieblad van de Europese Unie 8..7 BIJLAGE II Fundamentele spreads voor de berekening van de matchingopslag De in deze bijlage opgenomen fundamentele spreads zijn uitgedrukt in basispunten en omvatten geen verhoging in overeenstemming met artikel 77 quater, lid, onder c), van Richtlijn 9/8/EG.. Blootstellingen aan centrale overheden en centrale banken De fundamentele spreads zijn van toepassing op in alle valuta's luidende blootstellingen. De fundamentele spreads voor looptijden van tot jaar zijn gelijk aan de fundamentele spreads voor de looptijd van jaar. Oostenrijk België Bulgarije Kroatië Tsjechië Cyprus Denemarken Estland Finland Frankrijk Duitsland Griekenland Hongarije Ierland Italië Letland Litouwen Luxemburg Malta Nederland Portugal

23 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L / Roemenië Slowakije Slovenië Spanje Zweden Verenigd Koninkrijk Liechtenstein Noorwegen Australië Brazilië Canada Chili China Colombia Hongkong India Japan Maleisië Mexico Nieuw-Zeeland Rusland Singapore Zuid-Afrika Zuid-Korea Thailand Taiwan Verenigde Staten

24 L / NL Publicatieblad van de Europese Unie Blootstellingen aan financiële instellingen. Euro Tsjechische kroon

25 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L / Deense kroon

26 L / NL Publicatieblad van de Europese Unie Forint Kroon

27 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L / Kuna

28 L /8 NL Publicatieblad van de Europese Unie Lev

29 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L / Pond sterling Roemeense leu

30 L / NL Publicatieblad van de Europese Unie Zloty

31 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L / Noorse kroon

32 L / NL Publicatieblad van de Europese Unie Zwitserse frank Australische dollar

33 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L / Baht

34 L / NL Publicatieblad van de Europese Unie Canadese dollar Chileense peso

35 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L / Colombiaanse peso

36 L / NL Publicatieblad van de Europese Unie Hongkongdollar

37 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L /7.9 Indiase roepie Mexicaanse peso

38 L /8 NL Publicatieblad van de Europese Unie Nieuwe Taiwandollar

39 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L / Nieuw-Zeelandse dollar Rand

40 L / NL Publicatieblad van de Europese Unie Real

41 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L / Renminbi yuan

42 L / NL Publicatieblad van de Europese Unie Ringgit Russische roebel

43 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L / Singaporedollar

44 L / NL Publicatieblad van de Europese Unie Zuid-Koreaanse won

45 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L /. Turkse lire US-dollar

46 L / NL Publicatieblad van de Europese Unie Yen

47 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L / Andere blootstellingen. Euro Tsjechische kroon

48 L /8 NL Publicatieblad van de Europese Unie Deense kroon

49 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L / Forint

50 L / NL Publicatieblad van de Europese Unie Kroon Kuna

51 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L / Lev

52 L / NL Publicatieblad van de Europese Unie Pond sterling

53 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L /.9 Roemeense leu Zloty

54 L / NL Publicatieblad van de Europese Unie Noorse kroon

55 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L / Zwitserse frank

56 L / NL Publicatieblad van de Europese Unie Australische dollar Baht

57 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L / Canadese dollar

58 L /8 NL Publicatieblad van de Europese Unie Chileense peso Colombiaanse peso

59 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L / Hongkongdollar

60 L / NL Publicatieblad van de Europese Unie Indiase roepie

61 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L / Mexicaanse peso Nieuwe Taiwandollar

62 L / NL Publicatieblad van de Europese Unie Nieuw-Zeelandse dollar

63 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L / Rand

64 L / NL Publicatieblad van de Europese Unie Real Renminbi yuan

65 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L / Ringgit

66 L / NL Publicatieblad van de Europese Unie Russische roebel Singaporedollar 9 8 7

67 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L / Zuid-Koreaanse won

68 L /8 NL Publicatieblad van de Europese Unie Turkse lire

69 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L / US-dollar Yen

70 L /7 NL Publicatieblad van de Europese Unie

71 8..7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L /7 BIJLAGE III Volatiliteitsaanpassing aan de relevante risicovrije rentetermijnstructuur Valuta Nationale verzekeringsmarkt Volatiliteitsaanpassing (in basispunten) Euro Oostenrijk Euro België Euro Cyprus Euro Estland Euro Finland Euro Frankrijk Euro Duitsland Euro Griekenland Euro Ierland Euro Italië Euro Letland Euro Litouwen Euro Luxemburg Euro Malta Euro Nederland Euro Portugal Euro Slowakije Euro Slovenië Euro Spanje Tsjechische kroon Tsjechië Deense kroon Denemarken Forint Hongarije 7 Kroon Zweden Kuna Kroatië Lev Bulgarije 7 Pond sterling Verenigd Koninkrijk Roemeense leu Roemenië - Zloty Polen 7 Kroon IJsland Noorse kroon Noorwegen 9 Zwitserse frank Liechtenstein Zwitserse frank Zwitserland Australische dollar Australië Canadese dollar Canada 8 US-dollar Verenigde Staten Yen Japan

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN .. L 9/ II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) /97 VAN DE COMMISSIE van november tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen

Nadere informatie

62e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 24 juni 2019

62e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 24 juni 2019 Publicatieblad C 212 van de Europese Unie 62e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 24 juni 2019 Inhoud IV Informatie INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN

Nadere informatie

61e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 5 september 2018

61e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 5 september 2018 Publicatieblad C 313 van de Europese Unie 61e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 5 september 2018 Inhoud IV Informatie INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN

Nadere informatie

61e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 10 juli 2018

61e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 10 juli 2018 Publicatieblad C 241 van de Europese Unie 61e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 10 juli 2018 Inhoud II Mededelingen MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES

Nadere informatie

62e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 14 januari 2019

62e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 14 januari 2019 Publicatieblad C 15 van de Europese Unie 62e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 14 januari 2019 Inhoud II Mededelingen MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES

Nadere informatie

61e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 2 oktober 2018

61e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 2 oktober 2018 Publicatieblad C 353 van de Europese Unie 61e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 2 oktober 2018 Inhoud IV Informatie INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN

Nadere informatie

Volume: 0-49 zendingen per jaar Europa 0 2 kg 2-10 kg kg kg

Volume: 0-49 zendingen per jaar Europa 0 2 kg 2-10 kg kg kg Wanneer u op basis van uw daadwerkelijkaantal zendingen boven de 49 zendingen per jaar uitkomt, dan kunt u ons contacteren voor verbeterde tarieven. Wij passen uw prijzen dan direct aan. Volume: 0-49 zendingen

Nadere informatie

61e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 11 april 2018

61e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 11 april 2018 Publicatieblad C 128 van de Europese Unie 61e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 11 april 2018 Inhoud II Mededelingen MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 9/06/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Brunei 30/04/09 Nieuwe Overeenkomst.

Nadere informatie

59e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 25 augustus 2016

59e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 25 augustus 2016 Publicatieblad C 309 van de Europese Unie 59e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 25 augustus 2016 Inhoud II Mededelingen MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 165 I. Wetgeving. Niet-wetgevingshandelingen. 61e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal. 2 juli 2018.

Publicatieblad van de Europese Unie L 165 I. Wetgeving. Niet-wetgevingshandelingen. 61e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal. 2 juli 2018. Publicatieblad van de Europese Unie L 165 I Uitgave in de Nederlandse taal Wetgeving 61e jaargang 2 juli 2018 Inhoud II Niet-wetgevingshandelingen BESLUITEN Besluit (EU) 2018/937 van de Europese Raad van

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2013- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Tarieven Europa: staffel 1

Tarieven Europa: staffel 1 Tarieven Europa: staffel 1 Wanneer u op basis van uw daadwerkelijkaantal zendingen boven de 49 zendingen per jaar uitkomt, dan kunt u ons contacteren voor verbeterde tarieven. Wij passen uw prijzen dan

Nadere informatie

PGI 2. Europese Raad Brussel, 19 juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1

PGI 2. Europese Raad Brussel, 19 juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1 Europese Raad Brussel, 19 juni 2018 (OR. en) Interinstitutionele dossiers: 2017/0900 (E) 2013/0900 (E) EUCO 7/1/18 REV 1 INST 92 POLGEN 23 CO EUR 8 RECHTSHANDELINGEN Betreft: BESLUIT VAN DE EUROPESE RAAD

Nadere informatie

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Albanië dubbele 14-12-2001 22-07-2004 15-11-2005 Trb.2004, 281 Argentinië dubbele 04-03-1994 27-12-1996

Nadere informatie

62e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 4 juli 2019

62e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 4 juli 2019 Publicatieblad C 224 van de Europese Unie 62e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 4 juli 2019 Inhoud IV Informatie INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN

Nadere informatie

60e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 4 november 2017

60e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 4 november 2017 Publicatieblad C 373 van de Europese Unie 60e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 4 november 2017 Inhoud IV Informatie INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country Zuivelproductie per land 2015 Melkaanvoer en productie EU-28 2015 Milk deliveries and production EU-28 index: 2014=100 EU-28 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index Melkaanvoer

Nadere informatie

ANNEX BIJLAGE. bij VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

ANNEX BIJLAGE. bij VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.9.2018 COM(2018) 651 final ANNEX BIJLAGE bij VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over de werking van Richtlijn 2011/24/EU betreffende de toepassing

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 313/30 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2197 VAN DE COMMISSIE van 27 november 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot nauw gecorreleerde valuta's in overeenstemming

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

62e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 6 maart 2019

62e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 6 maart 2019 Publicatieblad C 84 van de Europese Unie 62e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 6 maart 2019 Inhoud III Voorbereidende handelingen Europese Centrale Bank 2019/C 84/01

Nadere informatie

61e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 16 juli 2018

61e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 16 juli 2018 Publicatieblad C 248 van de Europese Unie 61e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 16 juli 2018 Inhoud II Mededelingen MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 10/11/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Land Botswana 03/07/09 Herziene

Nadere informatie

Vreemde Valutarekening Renteoverzicht

Vreemde Valutarekening Renteoverzicht Vreemde Valutarekening Renteoverzicht In dit renteoverzicht voor de Vreemde Valutarekening vindt u per valuta het huidige weektarief en de historische tarieven van de afgelopen 25 weken. De ingangsdatum

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.6.2016 C(2016) 3347 final UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 6.6.2016 tot vaststelling van de lijst van bewijsstukken die visumaanvragers moeten verstrekken in Iran,

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 2/02/2010 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Botswana 12/05/09 03/07/09

Nadere informatie

SIM KAART USA UNLIMITED

SIM KAART USA UNLIMITED SIM KAART USA UNLIMITED Copyright 2018. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Europese feestdagen 2019

Europese feestdagen 2019 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-01 02-01 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 01-02

Nadere informatie

nr. 272 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 23 januari 2018 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 272 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 23 januari 2018 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 272 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 23 januari 2018 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 15/06/2010 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Barbados 08-12/02/10 11/02/10

Nadere informatie

(6) De Commissie heeft de andere lidstaten uiterlijk op 15 maart 2017 in kennis gesteld van de ontvangen mededelingen.

(6) De Commissie heeft de andere lidstaten uiterlijk op 15 maart 2017 in kennis gesteld van de ontvangen mededelingen. L 162/22 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1112 VAN DE COMMISSIE van 22 juni 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3199/93 inzake de wederzijdse erkenning van procedures voor de volledige denaturering

Nadere informatie

Europese feestdagen 2018

Europese feestdagen 2018 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-01 02-01 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 20 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Tarieven Europa: staffel 1

Tarieven Europa: staffel 1 Tarieven Europa: staffel 1 Wanneer u op basis van uw daadwerkelijkaantal zendingen boven de 49 zendingen per jaar uitkomt, dan kunt u ons contacteren voor verbeterde tarieven. Wij passen uw prijzen dan

Nadere informatie

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Nieuwe aanvrage tot registratie officiële taksen in totale kosten in * basisbedrag t/m 3 klassen 755 1055 toeslag merk in kleur 250 275 Vernieuwing

Nadere informatie

62e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 20 februari 2019

62e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 20 februari 2019 Publicatieblad C 67 van de Europese Unie 62e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 20 februari 2019 Inhoud I Resoluties, aanbevelingen en adviezen AANBEVELINGEN Europese

Nadere informatie

61e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 3 september 2018

61e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 3 september 2018 Publicatieblad C 310 van de Europese Unie 61e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 3 september 2018 Inhoud II Mededelingen MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 september 2006 (27.09) (OR. fr) 13098/06 ADD 1 ELARG 113 ACCTR 17

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 september 2006 (27.09) (OR. fr) 13098/06 ADD 1 ELARG 113 ACCTR 17 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 25 september 2006 (27.09) (OR. fr) 13098/06 ADD 1 ELARG 113 ACCTR 17 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9601/17 ADD 4 JAI 537 ASIM 57 CO EUR-PREP 27 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

Koerslijst donderdag 31 december 2015 16:00 uur

Koerslijst donderdag 31 december 2015 16:00 uur Koerslijst donderdag 31 december 2015 16:00 uur Arabische Emiraten Dirham AED 3.9724 4.0224 Aruba Gulden AWG -0.0100 Australië Dollar AUD 1.4779 1.4979 Bahrein Dinar BHD 0.4140 0.4160 Bulgarije Lev BGN

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 mei 2002 2001/0138 (COD) LEX 311 PE-CONS 3659/1/01 REV 1 TRANS 181 PECOS 199 CODEC 1126 VERORDENING (EG) Nr. /2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

Vreemde Valutarekening Renteoverzicht

Vreemde Valutarekening Renteoverzicht Vreemde Valutarekening Renteoverzicht In dit renteoverzicht voor de Vreemde Valutarekening vindt u per valuta het huidige weektarief en de historische tarieven van de afgelopen 25 weken. De ingangsdatum

Nadere informatie

61e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 20 juni 2018

61e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 20 juni 2018 Publicatieblad C 216 van de Europese Unie 61e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 20 juni 2018 Inhoud IV Informatie INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN

Nadere informatie

***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT Europees Parlement 2014-2019 Geconsolideerd wetgevingsdocument 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0186 ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 13 juni 2017 met het oog op de

Nadere informatie

61e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 27 november 2018

61e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 27 november 2018 Publicatieblad C 428 van de Europese Unie 61e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 27 november 2018 Inhoud II Mededelingen MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2006 Nr. 87

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2006 Nr. 87 81 (1980) Nr. 8 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2006 Nr. 87 A. TITEL Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen; s-gravenhage,

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.4.2014 C(2014) 2737 final UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 29.4.2014 tot vaststelling van de lijst van bewijsstukken die door visumaanvragers moeten worden overgelegd

Nadere informatie

Lokale Coloplast kantoren

Lokale Coloplast kantoren Afrika Azië Australië Europa Noord Amerika Zuid Amerika Afrika Algerije (Frans, Arabisch) (gratis nummer*) +213 0560 16 50 18, +213 0560 16 59 59 dzconsumerservice@coloplast.com Congo, Egypte, Kenia, Marokko,

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0274 (E) 13588/17 ACP 119 FIN 647 PTOM 20 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 20 juni 2017 (OR. en) 2016/0186 (COD) PE-CONS 25/17 CULT 69 AELE 49 EEE 27 CODEC 867 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 22.2.2019 L 51 I/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) 2019/316 VAN DE COMMISSIE van 21 februari 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie inzake

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 mei 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 mei 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 18 mei 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCORANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34529 22 juni 2018 Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 14 juni 2018, nr Min-Buza.2018.1422-22, houdende

Nadere informatie

Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden. Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit

Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden. Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, De Staatssecretaris van Financiën

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0298 (E) 14563/14 ACP 166 FIN 764 PTOM 51 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

HANDLEIDING SIM KAART CANADA

HANDLEIDING SIM KAART CANADA HANDLEIDING SIM KAART CANADA Copyright 2018. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige

Nadere informatie

14072/14 roe/lep/hh DG C 1

14072/14 roe/lep/hh DG C 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 13 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0292 (E) 14072/14 ACP 154 FIN 727 PTOM 45 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2018 No. 28 Besluit van de 4 e juli 2018 tot afkondiging van de Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 14 juni 2018, nr. Min-Buza.2018.1422-22, houdende

Nadere informatie

Bijlage B4. Werken aan de start. Freek Bucx

Bijlage B4. Werken aan de start. Freek Bucx Bijlage B4 Werken aan de start Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 5 Tabel B4.3... 6 Tabel B4.4... 7 Tabel B4.5... 8 Tabel B4.6... 9 Tabel B4.7... 10 Tabel B4.8... 11 Tabel B4.9... 12 Tabel

Nadere informatie

2018 no. 45 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2018 no. 45 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2018 no. 45 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA REGELING van de Minister van Buitenlandse Zaken van 14 juni 2018, nr Min-Buza.2018.1422-22, houdende bepalingen inzake vrijstelling van de visumplicht op grond van

Nadere informatie

62e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 4 januari 2019

62e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 4 januari 2019 Publicatieblad C 2 van de Europese Unie 62e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 4 januari 2019 Inhoud IV Informatie INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 4 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Mexico-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Mexico-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Mexico-Nederland 1 1. Goederenexport van Mexico naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Mexicaanse exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE EXPORT

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter

Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter 8:45 veld 1 poule 1 Nederland Frankrijk Men. Kouwenberg 8:45 veld 2 poule 2 Duitsland Spanje Men. Callaars 8:45 veld 3 poule 3 Rusland Malta Belle de Folter 8:45 veld 4 poule 3 Ijsland Noorwegen Tijs Hellegers

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 25.2.2015 L 54/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/281 VAN DE COMMISSIE van 26 november 2014 tot vervanging van de bijlagen I en II van Verordening (EU) nr.

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 12 juli 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 12 juli 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 12 juli 2017 (OR. en) 10546/17 ADD 1 COR 1 JUSTCIV 162 EJUSTICE 83 DELACT 108 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 11 juli 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi

Nadere informatie

Dit besluit vervangt het Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, Stcrt. 2015, nr n1

Dit besluit vervangt het Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, Stcrt. 2015, nr n1 Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit Besluit van 28 juni 2016, nr. DGBel 2016/ 3128M Dit besluit vervangt het Besluit

Nadere informatie

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF Vanaf 1 september 2011 Moeten cursisten die voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar) bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 13.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 334/37 UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 11 december 2013 tot wijziging van Besluit 2012/226/EU betreffende de tweede reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Colombia-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Colombia-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Colombia-Nederland 1 1. Goederenexport van Colombia naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Colombiaanse exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Noorwegen-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Noorwegen-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Noorwegen-Nederland 1 1. Goederenexport van Noorwegen naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Noorse exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE EXPORT

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, XXX [ ](2013) XXX draft MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Uitvoering van artikel 260 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie Aanpassing van de gegevens die worden

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.8.2017 C(2017) 5825 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE van 29.8.2017 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2195 van de Commissie tot

Nadere informatie

PT Marktbeeld Uien. Marktinformatie binnen- en buitenland

PT Marktbeeld Uien. Marktinformatie binnen- en buitenland Nummer 1, 12 februari 2010 Peter van der Salm 079-3470662 I. Beursprijzen PT Marktbeeld Uien Marktinformatie binnen- en buitenland Het jaar 2009 begon met lage uienprijzen, maar vanaf het voorjaar hebben

Nadere informatie

Antwoorden Aardrijkskunde Antwoorden Discovery par. 1

Antwoorden Aardrijkskunde Antwoorden Discovery par. 1 Antwoorden Aardrijkskunde Antwoorden Discovery par. 1 Antwoorden door een scholier 1209 woorden 24 februari 2013 4,8 4 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Terra Discovery 1: Noord- Europa IJsland

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Chili-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Chili-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Chili-Nederland 1 1. Goederenexport van Chili naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Chileense exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE EXPORT

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Economisch en Sociaal Comité

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Economisch en Sociaal Comité EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Economisch en Sociaal Comité NL NL TOELICHTING

Nadere informatie

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n)

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n) Cijfers 22 Bijlage Cijfers 22 Aantal zaken Aantal afgeronde zaken Inkomende zaken: 49 24 Aantal betrokken kinderen: 65 33 Verzoeken teruggeleiding 2 47 22 meename door vader 3 meename door moeder 35 9

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Vietnam-Nederland mei 2019

Handels- en investeringscijfers Vietnam-Nederland mei 2019 Handels- en investeringscijfers Vietnam-Nederland mei 2019 Dit overzicht is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Rijstvelden in de provincie Hà Giang, Vietnam - Pixabay Wat kunt

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Slowakije-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Slowakije-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Slowakije-Nederland 1 1. Goederenexport van Slowakije naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Slowaakse exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Turkije-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Turkije-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Turkije-Nederland 1 1. Goederenexport van Turkije naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Turkse exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE EXPORT

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Rusland-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Rusland-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Rusland-Nederland 1 1. Goederenexport van Rusland naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Russische exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE EXPORT

Nadere informatie

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 P7_TA(2013)0082 Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 Resolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2013 over de samenstelling van het Europees Parlement

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Zweden-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Zweden-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Zweden-Nederland 1 1. Goederenexport van Zweden naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Zweedse exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE EXPORT

Nadere informatie

Overzicht van ontwerp-verdragen (verdragen in voorbereiding) Peildatum 31 maart 2019; *= politiek belangrijk Bijlage 2

Overzicht van ontwerp-verdragen (verdragen in voorbereiding) Peildatum 31 maart 2019; *= politiek belangrijk Bijlage 2 Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties - Beveiliging van gerubriceerde gegevens Albanië 012923 - Beveiliging van gerubriceerde gegevens Bulgarije 012021 - Beveiliging van gerubriceerde gegevens Cyprus

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Luxemburg-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Luxemburg-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Luxemburg-Nederland 1 1. Goederenexport van Luxemburg naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Luxemburgse exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Duitsland-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Duitsland-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Duitsland-Nederland 1 1. Goederenexport van Duitsland naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Duitse exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE EXPORT

Nadere informatie

61e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 16 augustus 2018

61e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 16 augustus 2018 Publicatieblad C 288 van de Europese Unie 61e jaargang Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 16 augustus 2018 Inhoud II Mededelingen MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Bulgarije-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Bulgarije-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Bulgarije-Nederland 1 1. Goederenexport van Bulgarije naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Bulgaarse exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE

Nadere informatie

AOW voor mensen buiten Nederland

AOW voor mensen buiten Nederland Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 3 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Hoeveel is de AOW 4 Andere pensioenen

Nadere informatie