Castricummers in de Oer-IJ delta

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Castricummers in de Oer-IJ delta"

Transcriptie

1 Castricummers in de Oer-IJ delta Het archeologische verleden van Castricum 2006 Ernst Mooij 1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz Het wordingsproces van het landschap 7 3. De menselijke aanwezigheid in Nederland De oudste sporen van menselijke aanwezigheid in Castricum Algemeen Gebruik en bewoning van het Oer-IJ mondingsgebied Akkerland uit de ijzertijd? Korendijk De geest Heemstede Goudtuinen Castricummerpolder De Romeinse tijd (ca. 50 voor tot 400 na Chr.) Castricum in de Romeinse tijd Een schenking en de eerste archeologische verkenningen De pot van Bleijendaal Een asymmetrische dikbuikige pot (Cieweg) Van schervencluster tot pottenreeks (Cieweg) Tweemaal twee op elkaar gestapelde potten (Cieweg) Een pot, gebouwsporen en een dobbelsteentje (Cieweg) Een grote pottenstapel en een huisplattegrond (Cieweg) Een laatste verkenning Een pottenbakkersoven en een waterput van plaggen Een pottenbakkersoven Een waterput van plaggen Het gebied Cronenburg, de Rietkamp en de Heemstederweg Gebied Cronenburg Cieweg/Rietkamp/Wisseven Heemstederweg Oostzijde Rietkamp Opgraving Castricum-Oosterbuurt (Romeinse tijd) Inleiding Vijf periodes Landgebruik en bewoning Gebouwen Cluster A Cluster B Cluster C Waterputten Omheiningen, hekwerken, greppels en kuilen 50 2

3 10.7 De doden Een grafveldje Twee individuele begravingen Dierlijk botmateriaal Aardewerk Metaal Munten Hout Natuursteen en overige materialen Opmerkelijke vondsten Vegetatie Kunstwerk Terra Sigillata Archeologische waarneningen in de dorpskom Locatie voormalige herberg De Rustende Jager Schoolstraat al in de Romeinse tijd bewoond? Losse vondsten van Romeinse en andere importen Romeinse munten gevonden in Castricum en Bakkum De vroege middeleeuwen Vroegmiddeleeuwse bewoning langs de Soomerwegh Vroegmiddeleeuwse bewoning langs de Heemstederweg Gebied Cronenburg Goudtuinen Heemstederweg Opgraving Castricum-Oosterbuurt (vroege middeleeuwen) Ringsloot, gebouwplattegronden, hekwerken en greppels Waterputten Aardewerk Dierlijk botmateriaal Metaal De nederzetting verlaten Timpaan in woonwijk Albert s Hoeve Bedolven onder de duinen De Oude Duinen overstoven Vroegmiddeleeuws akkerland onder de Castricumse duinen Natuurontwikkelingsproject de Wei van Brasser Secundaire pompstations gesloopt Vroegmiddeleeuwse vondsten in Noord-Bakkum Locatie Bleumerweg Doornduyn De late middeleeuwen 83 3

4 21. Dreigend water stuivend zand Laatmiddeleeuwse bewoning aan de oostrand van Castricum Heemstederweg Gebied Cronenburg Het Huis te Castricum, het latere Cronenburg Rietkamp-Laan van Albert s Hoeve Albert s Hoeve 23. Bewoningssporen in de dorpskom vanaf de late middeleeuwen en jonger Locatie voormalige herberg De Rustende Jager Bewoning aan de Schoolstraat in de late middeleeuwen en daarna Boerderijplattegrond Continuïteit van bewoning Walstro-Noordend Sporen van bewoning achter de duintjes in Bakkum Een boenstraatje Een waterput Overige waarnemingen Een pijpaarde beeldje Muntvondsten Middeleeuwse munten uit de oude Prancratiuskerk Taludvondsten bij het zwembad Besluit 116 Bronnen 118 4

5 1. Inleiding Archeologie is de wetenschap die zich richt op reconstructie van samenlevingen in het verleden door middel van opsporing, onderzoek, verklaring en conservering van de materiële overblijfselen van menselijke activiteiten. Doel is enerzijds het verkrijgen van kennis over de menselijke samenleving door de eeuwen heen en anderzijds het verkrijgen van beter inzicht in de processen waardoor samenlevingen veranderen. In de archeologie wordt onderscheid gemaakt tussen de prehistorische en de historische archeologie. Eerstgenoemde bestudeert samenlevingen waarvan geen of nauwelijks geschreven bronnen bestaan. Historische archeologie richt zich op samenlevingen die wel geschreven en andere documenten hebben nagelaten. Slechts een betrekkelijk klein deel van de archeologische overblijfselen in Nederland is zichtbaar in het landschap, zoals terpen, grafheuvels en hunebedden. Het grootste deel is echter niet aan het oppervlak zichtbaar en daardoor moeilijk te ontdekken. Het gaat daarbij vooral om oude woonplaatsen, grafvelden, overslibde of overstoven akkers. De bodem met de verborgen sporen van menselijke activiteiten wordt vaak vergeleken met een archief. Dit bodemarchief is van zeer groot belang, vooral als enige informatiebron over het prehistorische verleden, d.w.z. de periode voorafgaand aan de kennis van het schrift. Een groot verschil met een gewoon archief is dat het bodemarchief door archeologen maar éénmaal geraadpleegd kan worden. Tijdens een archeologische opgraving worden sporen ingetekend, vondsten gelicht en later geanalyseerd, gedocumenteerd en gedateerd. De opgravingsresultaten worden verwoord en verbeeld in een opgravingsrapport. Dit rapport kan telkens weer worden geraadpleegd, terwijl op de betreffende locatie het bodemarchief, door de opgraving, voorgoed is vernietigd. Ook andere menselijke activiteiten tasten het bodemarchief voortdurende aan. Bij stads- of dorpsuitbreidingen, grondwerkzaamheden in het landelijk gebied (zoals wegenaanleg en het graven van nieuwe sloten en plassen) en agrarische werkzaamheden kunnen de nog aanwezige archeologische overblijfselen ernstig aangetast of geheel vernietigd worden, zonder dat we er kennis van hebben kunnen nemen. Vanaf 1967 heeft de Werkgroep Oud-Castricum haar bijdrage geleverd aan het tastbaar maken van het Castricumse verleden. Een verleden dat veel verder gaat dan de eerste schriftelijke vermelding van de naam Castricum uit de 10e eeuw. Sinds 1 januari 2002 vormen Castricum, Bakkum, Limmen, Akersloot en de Woude de gemeente Castricum. Waar gesproken wordt over Castricum wordt de kern Castricum bedoeld. De eerste aanwijzingen van bewoning uit een ver verleden, die op Castricums grondgebied werden aangetroffen, dateren uit Dr. P.J.R. Modderman, van de Stichting Bodemkartering te Wageningen, trof ten oosten van de R.K. kerk, onder het maaiveld aardewerkscherven aan die uit de 1e en 2e eeuw afkomstig bleken te zijn. In 1950 ontdekte Derk van Deelen in het duingebied toevallig sporen van bewoning die dateerden uit begin van de jaartelling. Op de plek waar een pompgebouwtje voor de drinkwaterwinning gebouwd zou worden, was een diep gat gegraven. Van Deelen besloot hier samen met zijn zoon een kijkje te gaan nemen, Zij troffen op drie meter diepte scherven aan van voor de jaartelling. In hogere lagen vonden zij bewoningsresten uit de 9e-10e en 12e eeuw. Graafwerkzaamheden tijdens het bouwrijp maken van het gebied Molendijk-Zuid, in 1966 brachten Van Delen weer aan het speuren. Hij schreef daarover in Westerheem, een tijdschrift voor amateur-archeologen. Aan de oostzijde van het dorp, in het bouwplan Molendijk, zijn 5

6 bij graafwerkzaamheden grote massa s aardewerkscherven gevonden, die thuis horen in de eerste, maar vooral tweede en mogelijk nog derde eeuw. Honderden fragmenten van fries vaatwerk, soms geoord, veelal met aan de buitenzijde gekartelde randen en ook wel besmeten, kwamen uit de opgeworpen aardhopen tevoorschijn. Enkele Romeinse vondsten, w.o. een paar stukjes terra sigillata, kunnen bij nadere bestudering voor een nauwkeuriger datering zorgen. Ook werd plaatselijk middeleeuws aardewerk aangetroffen. Ter plaatse moet een uitgebreide bewoning zijn geweest. (...). In het daarop volgende nummer van Westerheem komt hij tot een nauwkeuriger plaatsbepaling. (...) Rechts en links van de Cieweg in het bouwplan Molendijk, m oostelijk van de in 1910 gebouwde R.K. Kerk zo te zien op een enigszins hoge zandrug moeten de bewoners zich vrij spoedig, misschien al vóór maar vooral na het begin van de jaartelling hebben gevestigd. (...). Op zijn speurtochten werd Van Deelen regelmatig vergezeld door zijn vrouw. Door hen werd het boek over het archeologische verleden van Castricum geopend. De archeologische vondsten waren voor Van Deelen de aanleiding om een plaatselijke archeologische/historische werkgroep op te richten. Op 16 mei 1967 ging zijn wens in vervulling. Vanaf 1966 tot in de negentiger jaren hebben, soms met lange tussenpozen, vele archeologische waarnemingen in de omgeving van de Cieweg plaatsgevonden. In de eerste jaren was het vooral de heer N.C. Steeman die door zijn nimmer aflatende speurzin en stimulerend vermogen de andere leden van de werkgroep op het spoor van menige archeologische vondst bracht. Het betekende dan ook een groot verlies voor Oud-Castricum toen zowel Van Deelen als Steeman in 1973 kwamen te overlijden. Zij, anderen met hen en weer anderen na hen hebben het mogelijk gemaakt om een beeld te kunnen schetsen van de onderkant van Castricum. Sinds 1971 beschikt de Werkgroep Oud-Castricum over een eigen onderkomen, een voormalig telefoongebouwtje van de toenmalige P.T.T. aan de Geversweg. Bij de officiële opening op 17 november 1971 werd dit gebouwtje in gebruik genomen en kreeg het de naam De Duynkant. Na de uitbreiding van De Duynkant in 2002 is de werkgroep zich steeds meer gaan toeleggen op het digitaal opslaan van tekst en beeldmateriaal. Behalve als expositieruimte dient het gebouw nu ook als Historisch Informatie Centrum. Sinds 2005 zijn de archeologische activiteiten ondergebracht in de regiowerkgroep Oer-IJ, een samenwerkingsverband van amateur-archeologen uit Castricum, Limmen, Akersloot, Uitgeest, Heiloo en Egmond. Afb. 1 Op zijn speurtochten werd Van Deelen regelmatig vergezeld door zijn vrouw. Door hen werd het boek over het archeologische verleden van Castricum geopend. De foto is omstreeks 1968 gemaakt door George van Aken. 6

7 2. Het wordingsproces van het landschap Het wordingsproces van ons land is een zeer ingewikkeld proces. Van grote invloed zijn de twee laatste ijstijden geweest, het Saalien en het Weichselien, de laatste daterend van tot jaar voor Christus, evenals de daarmee samenhangende werking van de zeespiegel. Ook de rivieren die een uitweg naar zee zochten en daarbij afzettingen achterlieten, hebben aan het wordingsproces bijgedragen. Ooit was West-Nederland geen kustgebied en Groot-Brittannië met het vaste land verbonden. Met het afsmelten van de ijskap, die gedurende het Saalien was ontstaan, ontstond de Noordzee. Groot-Brittannië werd hierdoor van het vaste land gescheiden en delen van Westen Noord-Nederland werden door de zee overspoeld. Tijdens de daaropvolgende ijstijd, het Weichselien, rukte het landijs weliswaar minder ver op dan tijdens het Saalien, maar toch had de daling van de zeespiegel tot gevolg dat de Noordzee weer droog kwam te liggen. Hier en in onze streken bestond een steppeachtig landschap waar alleen koudebestendige dieren zoals de mammoet s zomers ronddwaalden. Het gebeurt regelmatig dat er een stukje van een prehistorische mammoet uit de Noordzee opgevist wordt. Eind juni 2005 trof een visser een bijna complete mammoetschedel in zijn netten aan, die vijftien kilometer voor de kust van Hoek van Holland was opgevist. Tussen tot jaar geleden is de mammoet uitgestorven. Mogelijk had dit te maken met het warmer worden van het klimaat. Afb. 2 De eind juni 2005 opgeviste mammoetschedel, inclusief bovenkaak en delen van de slagtanden. Bron: NHD Alkmaarsche Courant Rond voor Christus begon het klimaat milder te worden. Hierdoor smolten de ijsmassa s weg en werd de Noordzee weer met smeltwater gevuld. Tegelijkertijd was sprake van een daling van de bodem. Dit maakte dat de Britse eilanden definitief van het vasteland gescheiden werden. Na de ijstijd werd de vorming van West- en Noord-Nederland vooral bepaald door de nimmer aflatende invloed van de zee. Enerzijds werden zand- en kleilagen afgezet, anderzijds werden reeds gevormde afzettingen elders weer weggeslagen. In perioden dat de zee minder ver het land binnendrong, kon onder rustiger omstandigheden, in brak of zoet water, veenvorming optreden. Zo ontstond een stelsel van strandwallen en strandvlakten met daarachter uitgestrekte veengebieden. Rond 4100 v. Chr. was in het westen sprake van een vrij open kustgebied waardoor de zee diep het land kon binnendringen. Omstreeks 3000 v. Chr. komt deze beweging tot staan doordat de zeespiegel minder stijgt. De kustlijn bevindt zich op dat moment op de lijn Uitgeest-Haarlem en vertoont nog grote openingen. Geheel West-Friesland ligt in de 7

8 invloedssfeer van een groot zeegat bij Bergen. Een ander zeegat, op de plaats waar nu het Noordzeekanaal te vinden is, dringt de zee Kennemerland binnen. Achter de strandwallen bevindt zich een uitgestrekt waddengebied. Het grondgebied van Castricum is nog niet gevormd, omdat de kustlijn daarvoor nog teveel naar het oosten ligt (zie afb. 4). Omstreeks 1900 v. Chr. is de strandwallenkust verder naar het westen aangegroeid en is de monding van het zeegat verder noordelijk bij Castricum komen te liggen. De breedte ervan is verminderd. Het zeegat wordt een estuarium waarin verschillende rivieren uitmonden, zoals de meest noordelijke Rijntak (=Utrechtse Vecht). Omdat het achterland door de ontstane kustzone beter beschermd is tegen overstroming door de zee en anderzijds via rivieren meer zoet water ontvangt, ontstaat er laagveen. In de daaropvolgende 1000 jaar neemt de invloed van de zee steeds verder af en groeit de kust nog verder naar het westen aan en neemt de veengroei in het achterland steeds meer toe (zie afb. 5). Langs de estuariumoevers en in het duingebied blijft laagveen overheersen, maar in gebieden waar de waterhuishouding stagneert, ontstaat hoogveen waarop veenmosplanten tot ontwikkeling komen. Veenmos leeft van regenwater en kan daardoor ver boven het niveau van het grondwater uitgroeien en hoge veenkussens vormen. Rond 300 v. Chr. is de monding nog noordelijker, tot voorbij Egmond komen te liggen. In het mondingsgebied ontstaat een grillig patroon van zandruggen en stroomgeulen. Het estuarium, dat nu een binnendelta is geworden, staat in verbinding met het latere Wijkermeer en het reeds gevormde Oer-IJ. Het Oer-IJ had aanvankelijk het karakter van een kronkelende veenstroom, maar door erosie is een open water ontstaan met enkele veeneilanden (zie afb. 6). In het veengebied zelf verandert er weinig. Stroken laagveen tussen de hoogveeneilanden geven de loop aan van afwateringsgeulen. Rond 100 v. Chr. verlandt het mondingsgebied. Slechts enkele geulen voeren nog water naar zee. De binnendelta komt voor een belangrijk deel droog te liggen en in de laaggelegen delen vindt veenvorming plaats. Het meer binnenwaarste open water (het latere Wijkermeer en IJ) zal nog eeuwen blijven bestaan. (zie afb. 7) Pas omstreeks de twaalfde eeuw ontstaat ten noorden van Schoorl een nieuw zeegat, de Zijpe. Daar waar vroeger het Oer-IJ in zee uitmondde, is door vorming van hoge duinen sinds circa 1200 na Chr. een effectieve zeewering ontstaan. Afb. 3 Legenda van afb

9 Afb. 4 Afb. 5 Situatie rond 3000 v. Chr. (naar Zagwijn) Situatie rond 1900 v. Chr. (naar Zagwijn) Afb. 6 Afb. 7 Situatie rond 300 v. Chr. (naar Zagwijn) Situatie Romeinse tijd (naar Zagwijn) 9

10 Afb. 8 Afb. 9 Bovenstaande kaart geeft een recon- Geomorfologische kaart van het Oer-IJ binnenstructie te zien van het Oer-IJgebied deltagebied. Rechts de twee smalle strandwallen rond 100 n. Chr. Deze kaart is gemaakt met Akersloot. Midden-boven: De brede strandop basis van later geologische en archeo- wal met Heiloo en Limmen. Midden: Het geulenlogisch onderzoek. De vier voorgaande stelsel van de binnendelta. Links-midden: kaarten zijn gereconstrueerd op basis van Castricum, ontstaan op zandruggen in de binnengegevens uit de zeventiger jaren van de delta. Links: De Jonge Duinen. 20e eeuw. Topografische Dienst Emmen 1979 Poster AAC 10

11 Afb. 10 De zuidelijke tak van de Oer-IJ delta. In de eindfase van de oorlogsjaren was de waterhuishouding niet optimaal, waardoor in de restgeulen water kwam te staan. Links: de binnenduinrand, boven: de Maerof Korendijk, midden: de Noordermaatweg. Collectie Werkgroep Oud-Castricum Afb. 11 De noordelijke tak van de Oer-IJ delta. Midden: de Provincialeweg. Rechtsboven: afbuiging van de Schulpvaart naar Akersloot. Collectie Werkgroep Oud-Castricum 11

12 3. De menselijke aanwezigheid in Nederland De oudste sporen van menselijke bewoning in Nederland zijn ongeveer jaar oud. In de löss- en grindgroeve Belvédère bij Maastricht zijn een aantal plekken gevonden waar vuursteenbewerking heeft plaatsgevonden. Het gaat om kortstondige activiteiten van jagerverzamelaars uit een ver verleden. Elders in Nederland ontbreken tot nu toe zulke duidelijke bewerkingslocaties, maar er zijn in Midden-Nederland wel veel losse vondsten gedaan van bewerkt vuursteen uit die tijd. De oudste bewoningssporen in West-Nederland zijn gevonden op de keileembult van Texel. Ook hier betreft het sporen van een jagerskamp, in dit geval te dateren tussen en 9000 v. Chr. Men leefde aanvankelijk van de jacht, de visvangst en wat men aan plantaardig voedsel verzamelde. Tussen 5300 en 4000 v. Chr. ontstond een wijziging in dit leefpatroon. Geleidelijk aan gingen de jagers zich toeleggen op landbouw en veeteelt en gingen zij ook aardewerk produceren. Zij zwierven niet langer rond, maar vestigden zich in de buurt van akkers, weidegronden en gemakkelijk bereikbare zoetwaterplaatsen. Wanneer de eerste mensen zich in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal gevestigd hebben, is niet te zeggen. Het prehistorische materiaal ligt in westelijk Nederland diep in de bodem, afgedekt met dikke pakketten zand, klei en/of veen. Ook kunnen de bewoningssporen zijn verdwenen door erosie als gevolg van de werking van de zee en de rivieren. In 1928 zijn bij Zandwerven, een dorpje halverwege Heerhugowaard en Hoorn, scherven en stukjes vuursteen gevonden uit de nieuwe steentijd. Later zijn er ook sporen van bewoning uit de nieuwe steentijd gevonden in de Wieringermeer, de Zijpe- en Hazepolder en in de Groetpolder, maar ook in West- Friesland (Aartswoud en Kolhorn). De bewoners van Zandwerven hadden zich gevestigd op een oude duinrug die daar tussen 4000 en 3000 v. Chr. was gevormd en toen aan de rand van een waddenlandschap lag. De bewoners van Kolhorn en Aartswoud leefden op de oeverwallen van kreken, temidden van een open kwelderlandschap. Alle West- Frieze vindplaatsen dateren uit een periode van ca tot 2600 v. Chr. Die van Zandwerven wordt als de oudste beschouwd. Tijdens archeologische onderzoeken in Hoogwoud en Winkel zijn zelfs huisplattegronden uit de nieuwe steentijd blootgelegd. Een archeologisch inventarisatieproject leidde tot de conclusie dat West-Friesland in de loop van de steentijd een aantrekkelijk woongebied geweest moet zijn. Afb. 12 Tijdbalk Bron: ROB/ARCHIS 12

13 In het strandwallengebied leefden op de meest oostelijke strandwal (Akersloot-Uitgeest) al omstreeks 2500 jaar v. Chr. mensen. Dat is in november 2004 vastgesteld tijdens een archeologische verkenning in Klein Dorregeest. Het op twee meter diepte gevonden aardewerk is prachtig versierd. Afb. 13 Enkele stukjes versierd aardewerk, gevonden op twee meter diepte in Klein Dorregeest. Bron: Nieuwsblad voor Castricum Een toevalstreffer is de vondst van een kano, op vrijdag 7 november 2003, tijdens de aanleg van de Kleistunnel onder de spoorlijn bij Uitgeest. Aan de hand van de jaarringen van de boom waaruit de kano is gemaakt is vastgesteld dat de kano dateert van ongeveer 600 v. Chr. Hij bestaat uit de uitgeholde stam van een eikenboom, is 9 meter lang en 60 centimeter breed. Afb. 14 De prehistorische kano, aangetroffen in de tunnelbouwput in Uitgeest. Bron: Holland, Archeologische Kroniek, 36e jaargang 2004 en de Nieuwsbrief Vereniging Oud Uitgeest, november 2005 Van de vuurstenen sikkels die samen met een bronzen exemplaar in Heiloo zijn gevonden, wordt aangenomen dat ze dateren uit de 13e eeuw v. Chr. Deze vondst bewijst dat er toen al menselijke activiteiten plaatsvonden op de strandwal tussen St. Pancras en Limmen. Ook zijn vuurstenen sikkels bekend uit o.a. Alkmaar en Velsen. Het voorkomen van vuurstenen werktuigen in de bronstijd is niet zo bijzonder, want tot in de bronstijd bleven vuurstenen en andere steensoorten van het grootste belang voor de vervaardiging van allerlei werktuigen. Afb. 15 Eén bronzen en vier vuurstenen sikkels die begin de jaren dertig van de 20e eeuw, tijdens afzanding van de strandwal aan de Krommelaan te Heiloo, werden gevonden. Bron: Bewogen Kustlandschap 13

14 Een pot van het type Ruinen-Wommels 1, die gevonden werd in Limmen, wijst erop dat er omstreeks 600 v. Chr. ook in de directere omgeving van Castricum op de strandwal werd gewoond. Dit kolonisten aardewerk is op Texel en in Noord-Holland tot aan het stroomgebied van het Oer-IJ even algemeen als in Drenthe, Friesland en Groningen. Afb. 16 De in Limmen gevonden pot van het type Ruinen-Wommels 1. Door de aanwezigheid van het zeegat maakte het Castricumse gebied geen deel uit van de strandwal waarop o.a. Alkmaar, Heiloo en Limmen zijn ontstaan. Pas nadat het mondingsgebied zo rond 100 v. Chr. tot land geworden was, werd het Castricumse gebied op de stroomruggen en oeverwallen bewoonbaar. De voormalige buurtschappen Heemstede, Oosterbuurt, Kerkbuurt, Noord-End, maar ook Bakkum zijn op deze zandruggen ontstaan. Men vestigde men zich voornamelijk op de randen van deze hoge gronden. Op de zandgronden lagen de akkers, de lager gelegen en vochtige strandvlakten werden voor beweiding van het vee gebruikt. 14

15 4. De oudste sporen van menselijke aanwezigheid in Castricum 4.1 Algemeen Ten noorden van de Rijn, langs het Nederlandse deel van de Noordzeekust leefden de Friezen. De kustlijn was nog niet overal gesloten. Om bij hoogwater of stormvloeden niet overstroomd te raken, moesten de nederzettingen wel hoog gelegen zijn. Op de Friese en Groningse kwelders werden zij gedwongen hun nederzettingen op kunstmatige hoogten te bouwen: de terpen en de wierden. In de kop van Noord-Holland vestigden zij zich bijvoorbeeld op de keileembulten van Texel en Wieringen, maar ook langs de oevers van veenstromen. Zo moet de omgeving van Schagen in de Romeinse tijd een betrekkelijk dicht bevolkt gebied zijn geweest. In het westelijk kustgebied vestigden de Friezen zich op de strandwallen en op Castricums grondgebied op de stroomruggen en oeverwallen van het, nagenoeg van de zee afgesloten, binnendeltagebied van het Oer-IJ. Afb. 17 Ten noorden van de Rijn, langs het Nederlandse deel van de Noordzeekust leefden de Friezen. Zij woonden in boerderijen waarvan het dak gedragen werd door een dubbele rij houten palen. De wanden bestonden uit vlechtwerk van twijgen aangesmeerd met klei, waarschijnlijk vermengd met plantaardig materiaal. Mens en dier leefden onder één dak. Veeteelt was dan ook de voornaamste bron van bestaan. Waar mogelijk werd op beperkte schaal ook landbouw bedreven. Met de komst van de Romeinen maakten de Friezen kennis met het op de draaischijf vervaardigde en veel hardere Romeinse aardewerk. De inheemse bevolking, blijkbaar nogal eigenzinnig, bleef echter vasthouden aan het met de hand vervaardigen van hun karakteristieke aardewerk. De vormenrijkdom van hun aardewerkproducten was groot, de versiering sober. 15

16 In de verslaglegging zijn de faunaresten (slachtafval) onderbelicht gebleven. Uit opgravingen elders is gebleken dat in de Romeinse tijd koeien, schapen, geiten, paarden en varkens tot de veestapel behoorden en dat ook de hond, de kat en het pluimvee op het erf te vinden waren. Zo zal de veestapel in Castricum er ook uitgezien hebben. Ongetwijfeld zal men ook gevogelte gegeten hebben en, met zoveel water in de directe omgeving, zeker ook vis. 4.2 Gebruik en bewoning van het Oer-IJ mondingsgebied Pas nadat het mondingsgebied zo rond 100 v. Chr. tot land geworden was, konden de eerste Castricummers op de oeverwallen en de stroomruggen gaan wonen. De latere Castricumse buurtschappen Heemstede, Oosterbuurt, Kerkbuurt, Noord-End en ook Bakkum zijn op die zandruggen ontstaan. Toch dateren de oudste sporen van menselijke aanwezigheid van enige tijd voor de volledige verlanding. In een uitgraving achter de duinboerderij De Brabantse Landbouw zijn in 1950 bewoningsresten aangetroffen, die uit de ijzertijd zouden dateren, ofwel enkele honderden jaren voor de jaartelling. Ook na het gereed komen van het natuurontwikkelingsproject de Weid van Brasser is aardewerk uit de ijzertijd aan de oppervlakte gekomen. In de jaren zestig is bij het afgraven van een stuk duin bij landgoed Doornduyn aardewerk vrijgekomen uit de late ijzertijd en Romeinse tijd. Onder de latere detectorvondsten bevonden zich ook Romeinse munten. 4.3 Akkerland uit de ijzertijd? Bij graafwerkzaamheden tijdens de sloop van het vroegere WRK-waterverdeelstation ten zuiden van het zweefvliegveld, net over de gemeentegrens tussen Castricum en Heemskerk, deden onderzoekers in februari 2002 een opmerkelijke vondst. Een acht meter diepe put onthulde informatie over deze locatie vanaf zo n vierduizend jaar geleden. De onderste laag wordt gevolgd door een laag die door de aanwezige schelpen aangeeft dat het gaat om een gebied dat onder invloed van de zee heeft gestaan. Daarboven was een opeenstapeling van humus- en zandlagen zichtbaar. Scherven en andere vondsten getuigen ervan dat er lang geleden werd gewoond. Zo werd er ondermeer een priem gevonden, gemaakt van een bot waarin versieringen zijn aangebracht, maar ook akkersporen waarvan men aanneemt dat die dateren van omstreeks het begin van onze jaartelling. Van de wand is een lakprofiel gemaakt, waardoor de lagenstructuur voor verder bestudering beschikbaar blijft. PWN gunde de archeologen en de studenten van de Universiteit van Amsterdam slechts twee dagen, daarna werd deze locatie weer het domein van de slopers. (NHD Dagblad Kennemerland en lezing van Peter Vos in november 2006) Afb. 18 Het wandprofiel gaf een beeld te zien van een opeenstapeling van humus- en zandlagen. Ook de sporen van een akkerlaag, van omstreeks het begin van onze jaartelling, was duidelijk te zien (zie pijl). Van de wand werd een lakprofiel gemaakt (rechts). 16

17 Afb. 19 Afb. 20 Detail van de enkele meters diep gelegen akker- Locatie voormalig WRK-waterverdeellaag die dateert van ongeveer het begin van onze station. jaartelling. 4.4 Korendijk Langs de Korendijk op de grens van Heemskerk en Castricum werd tijdens de aanleg van een pijpleiding van de Nederlandse Gasunie een woonplaats uit de late ijzertijd/vroeg-romeinse tijd doorsneden. Een noodopgraving gaf vele grondsporen te zien, zoals greppels, kuilen en paalsporen. Naast botten, huttenleem, een wrijfsteen, een spinschijf, een weefgewicht en een viertal speelschijfjes werden meer dan 700 aardewerkscherven geborgen. In de wirwar van grondsporen konden geen structuren worden herkend, maar was het wel mogelijk een drietal bewoningsfasen te onderscheiden. Het meeste aardewerk (streepband-aardewerk en aardewerk met vingertopindrukken op en aan de buitenzijde van de rand) is in de late ijzertijd en vroeg-romeinse tijd te dateren, maar ook enkele scherven van een knikpot duiden op mogelijke bewoningscontinuïteit tot in de Romeinse tijd. De woonplaats was gelegen op een westelijke oeverwal van een geul en werd aan de zuidzijde begrensd door een zijkreekje. Na de bewoning is het nederzettingsterrein met klei overdekt geraakt. Bron: Archeologische kroniek van Noord-Holland De geest Heemstede Door de aanleg van een grote watertransportleiding in 1977, die de stroomwal of geest Heemstede doorsneed, kwam over een lengte van ca. 150 meter sporen vrij van bewoning uit de late ijzertijd en de Romeinse tijd. Onder moeilijke omstandigheden werden in het terrein zoveel mogelijk gegevens verzameld. Er werd tamelijk veel aardewerk geborgen, een puinheuvel huttenleem met verbrandingsporen waargenomen en tekeningen van het bodemprofiel gemaakt. Het gevonden aardewerk is met schelpengruis gemagerd. Onder de vondsten bevond zich ook streepband-aardewerk. Vermeldenswaard is een randscherf met oor. Het oor bevindt zich enkele centimeters onder de rand. Een vergelijkbaar exemplaar is bekend uit Krommenie. Afb. 21 Randscherf met oor. Bijzonder is dat het oor zich enkele centimeters onder de rand bevindt. 17

18 4.6 Goudtuinen Het gebied de Goudtuinen, aan de noordrand van de geest Heemstede, was blijkbaar al voor de volledige verlanding van het binnendeltagebied geschikt voor bewoning. Steeds weer kwam bij bewerking van de bodem archeologisch materiaal te voorschijn. Gedurende een reeks van jaren werd het vondstmateriaal door de eigenaar, de heer C.J. Beentjes, verzameld en aan Oud-Castricum overgedragen. Hoewel deze raapvondsten erg fragmentarisch zijn, vormen ze het bewijs dat deze locatie beschouwd kan worden als de bakermat van Castricum. Hier en in de directe omgeving (in een geploegde akker tussen de spoorlijn en bij de bocht van het klinkerweggetje Oosterbuurt) maar ook in de Castricummerpolder, tussen Uitgeest en Castricum is versierd aardewerk gevonden. Dit aardewerk dateert vermoedelijk van omstreeks 100 v. Chr. en wordt tot in Zuid-Holland aangetroffen. Het aardewerk is vrij zacht en het oppervlak meestal okerkleurig met grijze en/of oranje vlekken. De kern is altijd zwart. Hieruit zou men kunnen concluderen dat het aardewerk gesmoord is, ofwel gebakken in een toegedekt vuur bij een relatief lage temperatuur. Om te voorkomen dat het baksel zou barsten door krimp werd gebruik gemaakt van verschillende soorten magering, waaronder plantaardig materiaal, schervengruis, zand en soms ook schelpengruis. Een typische oppervlaktebehandeling is het besmijten, het met de hand aanbrengen van klodders dunne kleipap op de onderste helft van de pot. Waarschijnlijk is het versieren van aardewerk vlak voor de Romeinse tijd in onbruik geraakt, want versierd aardewerk is in Castricum niet aangetroffen op locaties waar bewoning in de Romeinse tijd een aanvang nam. Afb. 22 t.e.m. 25 Voorbeelden van groeflijn-, kamstreek- spatel- en nagelversieringen. Alle scherven zijn afkomstig van de Goudtuinen. Onder het vondstmateriaal van de Goudtuinen bevindt zich ook een klein kommetje, dat met duim en vingers uit een balletje klei gekneed moet zijn. Een ander gaaf voorwerp is een verzwaringssteen, een platte ronde steen met een gat in het midden. Deze werd waarschijnlijk gebruikt als visnetverzwaring of als weefgewicht om de scheringdraden strak te houden. 18

19 Dergelijke stenen zijn vermoedelijk lang gebruikt. Zelfs tussen het laatmiddeleeuwse bewoningsafval zijn ze in Castricum aangetroffen. Bijzonder zijn de tientallen schijfjes die uit de raapvondsten geselecteerd konden worden. Deze schijfjes zijn gemaakt uit zowel versierde als onversierde potscherven. De omtrek ervan is rondgeslepen, maar er zijn ook schijfjes bij die deze bewerking niet hebben ondergaan. Enkele exemplaren zijn in het midden doorboord. Uit publicaties blijkt dat dergelijke schijfjes veelvuldig in nederzettingen voorkomen. Aangenomen wordt dat het speelschijfjes zijn geweest. Op de Goudtuinen zijn slecht enkele fragmentjes van Romeins importwaar gevonden. Het Koninklijke Penningkabinet determineerde een munt als een dupondius uit de tijd van Keizer Vespanianus (69-79 na Chr.) Afb. 26 Afb. 27 Rechts naast de randfragmenten een Verzwaringssteen en het kleinste kommetje dat in aardewerkscherf dat geruwd of Castricum is gevonden. besmeten is met kleipap. Afb. 28 De Goudtuinen, aan de Heemstederweg, vlakbij de spoorwegovergang. Dit gebied kan beschouwd worden als de bakermat van Castricum. Volledigheidshalve dient melding gemaakt te worden van enkele waarnemingen ten noorden en zuidoosten van de Goudtuinen, tot achter boerderij De Groene Klaver. Deze waarnemingen werden verricht in de teelaarde-uitgraving van het tracé van de rioolpersleiding richting Uitgeest. Ook hier werden enkele scherfjes gevonden, zowel versierd als onversierd, o.a. uit de vóór-romeinse ijzertijd en de Romeinse tijd. Onder de vondsten bevond zich ook een klein terra sigillata bodemscherfje met standring, waarschijnlijk afkomstig van een schaal of kom. Dit scherfje werd gevonden in de oost-west uitgraving ten noorden van de Goudtuinen. Behalve wat scherfjes leverde deze verkenning ook een botje op van 5,5 cm 19

20 lengte. Dit botje is enigszins wigvormig en aan één zijde vlak gemaakt. De kern is volgegoten met lood. Een raadselachtig voorwerpje dus, dat zich niet gemakkelijk laat dateren. Afb. 29 Wigvormig botje, waarvan de kern met lood volgegoten is. Goudtuinen Heemstede Afb. 30 De locaties Goudtuinen en Heemstede. De Korendijk valt buiten het kaartbeeld en moet meer naar beneden gezocht worden. 4.7 Castricummerpolder In de jaren zeventig van de 20e eeuw deed de heer E. Barneveld uit Uitgeest tijdens de aanleg van een watertransportleiding vondsten in de Castricummerpolder. Mogelijk dat daar sprake is geweest van een verspoelde nederzetting uit de late ijzertijd en Romeinse tijd. Hij vond een grote hoeveelheid aardewerkscherven en botten, afkomstig uit een bobbelig, iets hoger gelegen stuk grasland aan de oostzijde van de Provincialeweg Uitgeest-Limmen, nabij de Uitgeesterweg. Het materiaal is grotendeels van storthopen afkomstig. Een klein deel van de scherven komt uit de sleufwand. Deze bevonden zich verspreid in de ca 75 cm dikke bovenlaag die een stroomwal afdekt. Een deel van het aardewerk heeft vingertopindrukken in één of meer horizontale reeksen op de schouder en kamstreek- en ingekraste geometrische versieringen op de wand. Daarnaast komt streepband-aardewerk voor. Enkele fragmenten hebben horizontale omlopende richels (schouderknik). Twee zeer kleine terra sigillata scherfjes kunnen in de tweede helft van de 1e tot de eerste helft van de 2e eeuw worden gedateerd. De vondstlocatie werd bezocht in gezelschap van de heer A. Schermer, een gewaardeerde amateur-archeoloog, uit Schoorl. Afb. 31 Archeologische waarneming in de Castricummerpolder. Op 16 maart en 8 april verrichtten de heren Schermer, Baars, Vermanen en 20

21 Mooij ten noorden en ten zuiden van de sleuf een aantal grondboringen. In de boorvullingen kwamen wat scherfjes mee uit de bovengenoemde perioden. De scherven werden gevonden op een diepte van 20 tot 50 cm. Enig opvallend loopvlak werd niet gevonden. De algemene indruk was dat het nederzettingsgebied, gelegen midden in het binnendeltagebied van het Oer-IJ, beperkt van omvang geweest moet zijn. Afb. 32 De heren Baars en Schermer bezig met grondboringen in de Castricummerpolder. 21

22 5. De Romeinse tijd (ca. 50 voor tot 400 na Chr.) Omstreeks 50 v. Chr. werden de zuidelijke Nederlanden, na diverse mislukte aanvallen, door de Romeinen ingelijfd bij hun Rijk. Er was op dat moment echter nog geen sprake van een gevestigd Romeins gezag. Bijzonder is dat Romeinse geschreven bronnen verhalen over hun aanwezigheid in Nederland. De inheemse bevolking was toen nog schriftloos. Over de Romeinse periode vullen historische en archeologische informatie elkaar dus aan. In 12 v. Chr., tijdens het bewind van keizer Augustus, werden Romeinse legereenheden, onder leiding van Nero Claudius Drusus, operationeel in het Rijngebied. Niet de Rijn maar de Elbe moest volgens Augustus de grens van het Romeinse imperium worden. Met dat doel werd in de omgeving van Velsen omstreeks 15 na Chr. een militair fort aangelegd dat moest dienen als steunpunt voor de Romeinse vloot. Een roerige tijd volgde waarin de Friezen eerst onderworpen werden maar zich later, in 28 na Chr., toch weer vrijvochten. Skeletresten en loden slingerkogels in het havenbekken bij het fort Velsen wijzen op een gewelddadig treffen. De Romeinse geschiedschrijver Tacitus schreef erover. Het Romeinse kamp werd opgeheven, maar niet voor goed. Afb. 33 Impressie van het Romeinse havenfort Velsen I. Uit: Bewogen kustlandschap In het jaar 39 kwamen de Romeinen terug. Er werd een nieuw fort bij Velsen gebouwd en de Romeinse veldheer Corbulo ondernam pogingen om het verloren gebied te heroveren. In 47 werd hij echter door keizer Claudius teruggeroepen omdat Claudius de expansie in deze richting wilde stoppen. Velsen werd definitief als militair steunpunt verlaten toen de Rijn als noordgrens van het Romeinse Rijk werd aangehouden. Het Romeinse zuiden en het vrije noorden van ons land zouden de komende eeuwen gescheiden wegen gaan. Na het neerslaan van de Bataafse opstand (69-70) brak een periode van betrekkelijke rust aan, die anderhalve eeuw zou duren. Zuidelijk Nederland maakte een bloeiperiode door, die ook op het vrije Germanië zijn uitstraling had. Vanaf het eind van de 2e eeuw raakte het Romeinse Rijk echter in verval. Omringende volken oefenden zware druk uit op de rijksgrenzen. Door de troonstrijd, die maakte dat keizers en tegenkeizers elkaar snel opvolgden, konden de 22

23 Romeinen nog maar nauwelijks tegenwicht bieden aan de opdringende volken. Het Nederlandse deel raakte los van het rijk en maakte korte tijd deel uit van het Gallische Rijk. Tenslotte bezweek het Romeinse Rijk onder de Germaanse volksverhuizing. Onze streken werden in 406 prijsgegeven aan de Franken. Het Romeinse verval zette zich echter voort en in 476 werd het West-Romeinse rijk formeel opgeheven. Afb. 34 Rome was in de eeuwen voor het begin van onze jaartelling van een kleine staat tot een enorm rijk uitgegroeid, dat de meeste landen langs de Middellandse Zee beheerste. In het midden van de 1e eeuw v. Chr. begon met de verovering van Gallië door Caesar de doorstoot naar de Rijn. Van de onderwerping van Germanië tot aan de Elbe werd na grote verliezen afgezien. In de 1e eeuw na Chr. volgde de verwerving van Brittannië en de gebieden ten zuiden van de Donau. De veroveringen in de 2e eeuw Dacië, Armenië en Mesoptamië bleven haarden van politieke en militaire onrust. Afbeelding ontleend aan: Archeologisch Panorama, tekst ontleend aan: Verleden land. 23

24 6. Castricum in de Romeinse tijd In Castricum zijn op verschillende plaatsen resten gevonden van bewoning uit de eerste eeuwen na het begin van de jaartelling. Het vondstmateriaal van de Goudtuinen, dateert van voor de jaartelling. Hier is zowel versierd als onversierd aardewerk gevonden. Het is mogelijk dat de scherven zonder versiering tot de onversierde zones van het versierde aardewerk hebben behoord. Ook is bekend dat gedurende de Romeinse tijd het inheemse aardewerk versoberde. Omdat er op de Goudtuinen geen opgravingen hebben plaatsgevonden en het geraapte schervenmateriaal nogal fragmentarisch is, is niet duidelijk geworden of dit gebied tijdens de Romeinse tijd voor bewoning in gebruik is gebleven. In de Romeinse tijd bleef vaatwerk met kartelranden naast dat met ongekartelde randen bestaan en ook de traditie van het met klei besmijten van de onderste pothelften werd voorgezet. Andere decoratievormen lijken echter te zijn verdwenen. Archeologische waarnemingen aan de Cieweg en opgravingen aan de noordzijde van de Uitgeesterweg hebben aangetoond, dat hier, op de noordflank van een stelsel stroomwalgronden, een uitgestrekt nederzettingsgebied heeft bestaan. Dit gebied moet later dan de Goudtuinen voor bewoning in gebruik genomen zijn. Hier zijn geen scherven gevonden met versieringen uit de vóór-romeinse ijzertijd. In dit nederzettingsgebied zijn drie vondstkernen te onderscheiden, één rond het kruispunt Cieweg/Dokter De Jonghweg, één rond de Cieweg/Rietkamp en één in de noordhoek Heemstederweg/Uitgeesterweg. Een verklaring voor de archeologische rijkdom in dit gebied is dat bewoonbare grond in het binnendeltagebied en langs de kust toen schaars was en de bevolkingsdichtheid relatief hoog op plekken waar men wel kon wonen. Afb. 35 De drie vondstkernen uit de Romeinse tijd in Molendijk-Zuid. 24

25 7. Een schenking en de eerste archeologische verkenningen 7.1 De pot van Bleijendaal In de jaren zestig van de 20e eeuw stuitte de heer P. Bleijendaal tijdens machinale graafwerkzaamheden, aan de noordzijde van de Cieweg (omgeving de Loet), op een vaas-vormige pot. Deze 32 cm hoge pot zou op twee meter diepte zijn gevonden, mogelijk in een waterput. Waarschijnlijk was de pot heel, maar is deze tijdens het machinale graafwerk stuk gestoten. De brokstukken werden door Bleijendaal verzameld, mee naar huis genomen en aan elkaar gelijmd. De verzamelde scherven leverde een nagenoeg complete pot op. De enige decoratie die op de pot is aangebracht zijn drie vingertopindrukken, alsof de maker daarmee zijn of haar handtekening heeft willen achterlaten. De 2e-3e-eeuwse pot was in 1969 te zien op de tentoonstelling Historische momenten in Castricums monument, in de oude dorpskerk. Na bijna dertig jaar in zijn bezit geweest te zijn, werd de pot in februari 1994 door Bleijendaal aan de werkgroep geschonken Een asymmetrische dikbuikige pot Afb. 36 De pot van Bleijendaal Volgens Van Deelen bevond zich een concentratie nederzettingsresten ter hoogte van het kruispunt Cieweg/Dokter De Jonghweg. De eerste archeologische verkenning in werkgroepverband vond in 1968 dan ook hier plaats. De slootkant van de toen nog gedeeltelijk aanwezige Ciesloot werd afgespeurd. De spanning was voelbaar toen deze eerste archeologische activiteit resultaat leek op te leveren. In de slootkant werd een concentratie scherven van een grote in elkaar gedrukte pot gevonden. Om barsten door krimp te voorkomen werd de klei meestal gemagerd met kort plantaardig materiaal, maar voor déze pot is schelpgruis gebruikt. Van de bodem is niets teruggevonden. Na restauratie hebben de scherven een bodemloze, asymmetrische dikbuikige pot met opstaande rand opgeleverd. Afb. 37 De eerste archeologische vondst die in werkgroepverband werd gedaan. 25

26 7.3 Van schervencluster tot pottenreeks Op zaterdag 20 september 1969 werd op een bouwterrein aan de zuidkant van de Cieweg, tegen over de Loet, een volgende archeologische verkenning uitgevoerd. Hoewel Van Deelen uit de directe omgeving veel scherven had verzameld, was de gekozen locatie ook nu tamelijk willekeurig. Toch werd al op de eerste dag een spectaculaire vondst gedaan. In een proefsleuf werden de eerste scherven aangetroffen, temidden van houtskoolresten. Later bleek dat deze scherven deel uitmaakten van een grote schervenconcentratie, mogelijk een afvalkuil waarin gebroken aardewerk was weggegooid. Afb. 38 Leden van de werkgroep bezig met het graven van een proefsleuf. Derk van Deelen kijkt toe terwijl rechts van hem Niek Steeman de schop hanteert. Afb. 39 Een toevalsvondst. Een cluster van scherven was de beloning van de beginnende amateur-archeologen. Bewerking van het vondstmateriaal leverde zes min of meer complete potten en een hoeveelheid losse potfragmenten op. De randvormen, de forse buikomvang, de ruwe onderste pothelften en de kleine bodemvlakken zijn typerend voor 1e-3e-eeuws aardewerk. Alleen de hoogste pot (ca. 50 cm) is in verhouding met de andere potten opvallend slank. Afb. 40 De schervenhoop bleek na restauratie uit zes min of meer complete potten te bestaan en een aantal potfragmenten. 26

27 7.4 Tweemaal twee op elkaar gestapelde potten Op enkele meters afstand van de eerste pottenvondst werd een paar dagen later een opmerkelijke vondst gedaan. Men stuitte op twee potten die met de randen op elkaar gestapeld stonden. Van beide potten ontbraken de bodems. Tot nu toe is er voor deze constructie geen andere verklaring gevonden dan dat het een eenvoudig waterputje geweest zou kunnen zijn. Afb. 41 Twee met de randen op elkaar gestapelde potten Afb. 42 in situ. Duidelijk tekent de bewoningslaag zich De gestapelde potten na de af in het lichte zand. berging. Bij verder terreinonderzoek zijn paalsporen en zelfs paalresten aangetroffen. Het aantal gevonden paalgatsporen was te gering om een huisplattegrond te kunnen veronderstellen. Een opvallend maar bekend verschijnsel vormden de vele door elkaar lopende grijze banen, ook wel greppelsporen genoemd. Ook hierin werden potscherven aangetroffen. Omdat de bouwwerkzaamheden aan de zuidzijde van de Cieweg van start zouden gaan, moest worden volstaan met enkele steekproeven. Daardoor is op deze nederzettingslocatie veel archeologisch materiaal en informatie verloren gegaan. Tijdens noodverkenningen, in het voorjaar van 1970, werden iets oostelijker alweer twee met de randen op elkaar gestapelde potten zonder bodem ontdekt. Afb. 43 Een tweede vondst van twee met de randen op elkaar gestapelde potten. Afb. 44 De gestapelde potten na restauratie. 27

28 7.5 Een pot, gebouwsporen en een dobbelsteentje In het bouwvlak tussen Arisven en Baartven werd een kleine concentratie scherven gevonden, waarmee een pot voor drievierde gedeelte samengesteld kon worden. In het bouwvlak tussen Baartven en Kerckeven, vlak bij deze gestapelde potten, werd een enkele meters lange grijze baan aangetroffen met daarin een grote hoeveelheid scherven. Bij latere verwerking van dit materiaal werd duidelijk dat de scherven nauwelijks tot grotere delen samengevoegd konden worden. Bij het verder afschaven van de grond bleek de schervengeul zich te bevinden binnen en buiten een rechthoekig patroon van grijze banen. Op één van de hoeken was dit patroon onderbroken en in het midden bevond zich een donkere verkleuring. Mogelijk wijst deze rechthoek op de vroegere aanwezigheid van een bouwwerkje van gestapelde plaggen. Waar het patroon onderbroken was, zou een ingang geweest kunnen zijn. De donkere plek kan duiden op de aanwezigheid van een haardplaats of een paalgat. Dit is achteraf niet meer met zekerheid vast te stellen. Een kleine maar bijzondere vondst is een dobbelsteentje, van ongeveer 1 cm 3. Gewoonlijk vormen de getallen van de tegenoverliggende zijden het cijfer zeven, maar bij dit steentje zijn de getallen 1 tot en met 6 volkomen willekeurig in de vlakken geprikt. Afb. 46 Het dobbelsteentje, niet groter dan 1 cm 3. De getalseenheden zijn willekeurig in de vlakken geprikt. Afb. 45 Mogelijk wijst deze rechthoek op de vroegere aanwezigheid van een bouwwerkje. Rechts de losgewoelde grond van de schervensleuf. Met de scherven was niets te beginnen. 7.6 Een grote pottenstapel en een huisplattegrond Eén van Castricumse spectaculairste archeologische vondsten werd in 1972 gedaan door de heer N.C. Steeman. In de directe nabijheid van de eerder genoemde schervenconcentratie waaruit een reeks potten kon worden gerestaureerd, volgde hij de gemeentelijke graafwerkzaamheden voor de aanleg van een speelveldje. Tijdens het graafwerk kwam weer een schervenconcentratie aan het licht. Dankzij de bemoeienis van de toenmalige burgemeester Van 28

29 Boxtel werden de werkzaamheden stilgelegd en kregen de leden van de werkgroep de gelegenheid voor verder onderzoek. Er werden twee schervenconcentraties waargenomen. De kleinste bleek een potbodem te zijn, gevuld met okerkleurige randscherven. Aan elkaar gezet leverden deze scherven een vrijwel complete potrand op die echter niet bij de potbodem behoorde. De andere schervenconcentratie, anderhalve meter verderop, bleek bij nader onderzoek een grote pottenstapel te zijn. De potten werden gedeeltelijk ontgraven met behoud van een verticaal grondprofiel. Er werden vijf potten geteld. De onderste twee waren het best intact gebleven. De bovenste drie waren gebroken en in en over elkaar geschoven. Het profiel van de grondlaagjes doet vermoeden dat sprake geweest moet zijn van een zeer nauwe ingraving. Duidelijk is dat de bovenste potten het meest te lijden hebben gehad onder vorstinwerking en mogelijke grondbewerking in latere eeuwen. De bovenvulling van de potten bevatte veel aardewerkscherven. In de vulling van de vierde pot werd een conisch gevormd spinsteentje gevonden. De onderste pot was nog intact en kon in zijn geheel worden geborgen. Onder de rand en op de buik werden touwresten aangetroffen. Afb. 47 en 48 De potten werden gedeeltelijk ontgraven met behoud van een verticaal grondprofiel. Van alle potten, ook de onderste, zijn de bodems er ruw afgeslagen en werden niet teruggevonden. Aangenomen wordt dat ook deze pottenstapel dienst heeft gedaan als waterput. Na restauratie bleek dat de stapel uit meer dan vijf potten, mogelijk zes of zeven, bestaan moet hebben. De pottenstapel is niet de enige in de regio. Ook op het Corus-terrein zijn vier van dergelijke stapels gevonden. Afb. 49 Het spinsteentje dat in de putvulling werd gevonden. 29

30 De vondst van de pottenstapel was aanleiding om ook de directe omgeving aan een onderzoek te onderwerpen. Het terrein werd tot op een diepte van 50 cm uitgegraven, waarna het schaven van het grondvlak kon beginnen. Al gauw tekenden zwart/bruine vlekken, in twee evenwijdige rijen en op min of meer regelmatige afstanden, zich in het lichte zand af. Er was geen twijfel mogelijk; de verkleuringen markeerden de plekken waar de staanders hebben gestaan die eens de dakconstructie van een bouwwerk gedragen hebben. De onderlinge afstand tussen de staanders bedroeg twee meter en de afstand tussen de twee rijen was vier meter. Ook werden sporen gevonden van de buitenwanden, die zich op ongeveer 1,25 m afstand van de staanders bevonden. Het gebouw moet dus 6 tot 6,5 m breed geweest zijn. De grondsporen deden vermoeden dat de wanden op de hoeken enigszins rond waren. De lengte-as van het bouwwerk was NO-ZW gericht. Aan één van de lange zijden markeerden twee duidelijke paalgaten een zij-ingang. Helaas kon de huisplattegrond niet in zijn geheel opgegraven worden vanwege de al aanwezige bebouwing. De pottenstapel/waterput bevond zich min of meer in één van de hoeken van het huis. De afmetingen van dit drieschepig huistype stemmen overeen met opgegraven huisplattegronden elders uit dezelfde periode. In Ezinge zijn plattegronden gevonden met een lengte van 10 tot 23 meter en in Velsen zelfs tot 40 meter. Van een stookplaats binnen de huisplattegrond werden geen sporen aangetroffen. Wel werd een rechthoekige houtskoolplek aangetroffen die op een stookplaats op enige afstand van het huis zou kunnen wijzen. Afb. 50 Paalgatspoor Afb. 51 Gebouwsporen uit de Romeinse tijd tussen middeleeuwse kavelsloten. De pottenstapel bevond zich binnenshuis. Linksonder de veronderstelde stookplaats. 30

Publiekssamenvatting. Archeologisch onderzoek Groene Rivier Pannerden

Publiekssamenvatting. Archeologisch onderzoek Groene Rivier Pannerden Publiekssamenvatting Archeologisch onderzoek Groene Rivier Pannerden Catastrofale overstromingen kwamen vaak voor in de geschiedenis van Pannerden, wat met de ligging in de driehoek tussen de rivieren

Nadere informatie

Proefopgraving in de tuin van het voormalige Gereformeerd Weeshuis aan de Havenstraat te Woerden door Elly E. v.d. Busse-Bruin

Proefopgraving in de tuin van het voormalige Gereformeerd Weeshuis aan de Havenstraat te Woerden door Elly E. v.d. Busse-Bruin Proefopgraving in de tuin van het voormalige Gereformeerd Weeshuis aan de Havenstraat te Woerden door Elly E. v.d. Busse-Bruin Inleiding De toestemming van het bestuur van het Dienstencentrum maakte het

Nadere informatie

Oerboeren in de Friese Wouden.

Oerboeren in de Friese Wouden. Stichting IJstijdenmuseum Buitenpost. www.ijstijdenmuseum.nl. Oerboeren in de Friese Wouden. Het grootste deel van de geschiedenis van ons mensen ligt in de prehistorie. Met prehistorie duiden we een tijd

Nadere informatie

Opwindende ontdekkingen in oud-oosterhout! Wo uter is

Opwindende ontdekkingen in oud-oosterhout! Wo uter is rcheobode Opwindende ontdekkingen in oud-oosterhout! Wo uter is archeoloog. Hij hoort bij de groep archeologen die nu aan het opgraven is in Oosterhout in het gebied Vrachelen. Daar wordt over een jaar

Nadere informatie

OPGRAVING BEST-AARLE AFGEROND

OPGRAVING BEST-AARLE AFGEROND OPGRAVING BEST-AARLE AFGEROND In het najaar van 2011 en de lente van 2012 deed een team archeologen van Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol bv) en Diachron UvA bv opgravingen in Aarle in de gemeente

Nadere informatie

6.3. Analyse en interpretatie van de grondsporen Algemeen

6.3. Analyse en interpretatie van de grondsporen Algemeen 6.3. Analyse en interpretatie van de grondsporen 6.3.1. Algemeen In totaal werden er tijdens het vlakdekkend onderzoek 31 sporen geregistreerd in het vlak. Vijf ervan kwamen ook reeds tijdens het vooronderzoek

Nadere informatie

De resultaten van de publieksopgraving in Dalfsen

De resultaten van de publieksopgraving in Dalfsen De resultaten van de publieksopgraving in Dalfsen Henk van der Velde en Niels Bouma Inleiding In de zomermaanden van 2017 heeft er in Oosterdalfsen een publieksopgraving plaatsgevonden. Een archeoloog,

Nadere informatie

Project 434: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting nieuwbouwlocatie Stadhuiskwartier. Interne Rapportages Archeologie Deventer 55

Project 434: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting nieuwbouwlocatie Stadhuiskwartier. Interne Rapportages Archeologie Deventer 55 Interne Rapportages Archeologie Deventer 55 Mei 2012 Project 434: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting nieuwbouwlocatie Stadhuiskwartier COLOFON 2012, Gemeente Deventer, Deventer. Auteur:

Nadere informatie

Kustlijn van de Noordzee

Kustlijn van de Noordzee International Wadden Sea School www.iwss.org 150.000 jaar geleden - 150.000 jaar geleden was het hele Noordzeebekken bedekt met een dikke ijslaag: dit was de Saale ijstijd. - Alle zeewater was in gletsjers

Nadere informatie

Texel Landschappelijke ontwikkelingen

Texel Landschappelijke ontwikkelingen Texel Landschappelijke ontwikkelingen Een LIA-presentatie LIA staat voor: Landschappen ontdekken In een Aantrekkelijke vorm. Lia is ook de geograaf die zich gespecialiseerd heeft in de veranderende Noord-Hollandse

Nadere informatie

verslag van archeologisch onderzoek vanaf de jaren zeventig in de wijk padbroek werkgroep archeologie cuijk museum ceuclum

verslag van archeologisch onderzoek vanaf de jaren zeventig in de wijk padbroek werkgroep archeologie cuijk museum ceuclum OUDE BEWONING IN PADBROEK verslag van archeologisch onderzoek vanaf de jaren zeventig in de wijk padbroek werkgroep archeologie cuijk museum ceuclum Oude bewoning in Padbroek Tijdens de bouw en inrichting

Nadere informatie

Opgraving Hengelo Winkelskamp Grafveld

Opgraving Hengelo Winkelskamp Grafveld 2015 Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol) Postbus 9515 2300 RA Leiden (071) 527 33 13 www.archol.nl Opgraving Hengelo Winkelskamp Grafveld Voorlopig evaluatierapport, Archol BV Opgraving Hengelo Winkelskamp

Nadere informatie

Opgravingen in Ruien - Rosalinde (gem. Kluisbergen) : van een prehistorisch kampement uit de ijstijd tot de Romeinse periode

Opgravingen in Ruien - Rosalinde (gem. Kluisbergen) : van een prehistorisch kampement uit de ijstijd tot de Romeinse periode Opgravingen in Ruien - Rosalinde (gem. Kluisbergen) : van een prehistorisch kampement uit de ijstijd tot de Romeinse periode Het onderzoeksgebied vanuit de lucht bekeken (Foto: Birger Stichelbaut). De

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 maart 2012

Nieuwsbrief 1 maart 2012 Nieuwsbrief 1 maart 2012 De Heemshof Het gebied rond De Heemshof in Heemskerk wordt bedreigd door nieuwbouwplannen van de gemeente. Op verzoek van Lambert Koppers, eigenaar van De Heemshof en deelnemer

Nadere informatie

3000 v. Chr v. Chr v. Chr v. Chr.

3000 v. Chr v. Chr v. Chr v. Chr. 6 prehistorie oudheid 3000 v. Chr. 2500 v. Chr. 2000 v. Chr. 1500 v. Chr. Jagers en Boeren De oudste bewoners Jos en Mirthe fietsen in de zomervakantie op de Elspeetse heide. Ze maken met hun ouders een

Nadere informatie

De presentatie rond de trap

De presentatie rond de trap Kijktocht OER! Plus 6000 jaar geleden woonden er al mensen in dit gebied. Het is de prehistorie; de tijd van de jagers en boeren. De mensen noemen we Swifterbantmensen. Deze kijktocht helpt je ontdekken

Nadere informatie

Het gebied Begrenzing

Het gebied Begrenzing Cursus Reitdiep Het gebied Begrenzing -In het Oosten: de lijn Westerdijkshorn Wolddijk - Noorderhogebrug -In het Westen: de lijn Zuurdijk Lammerburen - Balmahuizen -In het Noorden: de lijn Onderwierum

Nadere informatie

Het in Halder gefabriceerde aardewerk

Het in Halder gefabriceerde aardewerk Het in Halder gefabriceerde aardewerk Joop van der Groen Nadat de pottenbakkersoven in Halder buiten gebruik was gesteld, is de ovenput gebruikt als afvalkuil. Bij het gevonden afval waren ook wat misbaksels,

Nadere informatie

een zee Rendierjagers De rendierjagers leefden in de prehistorie in ons land. Dat is de tijd voordat de van tijd een zee van tijd

een zee Rendierjagers De rendierjagers leefden in de prehistorie in ons land. Dat is de tijd voordat de van tijd een zee van tijd Werkblad Ω Een tijd geleden... Ω Les : Rendierjagers Rendierjagers De rendierjagers leefden in de prehistorie in ons land. Dat is de tijd voordat de mensen konden schrijven. Ze woonden niet op een vaste

Nadere informatie

2-2-2015. Houtbouw en funderingen in de Zaanstreek 1000-1900 P. Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Wormerland en Oostzaan.

2-2-2015. Houtbouw en funderingen in de Zaanstreek 1000-1900 P. Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Wormerland en Oostzaan. Houtbouw en funderingen in de Zaanstreek 1000-1900 P Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Wormerland en Oostzaan Opzet verhaal: 1 Ontginning van de Zaanstreek 2 Houtbouw 3 Funderingen 1 Ontginning

Nadere informatie

Beschrijving schaal van Oegstgeest. Figure 1: Bovenaanzicht van de schaal. Foto: Restaura, Haelen.

Beschrijving schaal van Oegstgeest. Figure 1: Bovenaanzicht van de schaal. Foto: Restaura, Haelen. Beschrijving schaal van Oegstgeest Figure 1: Bovenaanzicht van de schaal. Foto: Restaura, Haelen. Figure 2: Onderaanzicht van de schaal. Foto: Restaura, Haelen. De schaal heeft een diameter van 21 centimeter

Nadere informatie

Wad een Workshop Onderzoekstochten 2015

Wad een Workshop Onderzoekstochten 2015 Wad een Workshop Onderzoekstochten 2015 Datum laag water Lauwersoog Naam Locatie/hulpmiddel Locatie(detail) Begeleiders 19-4-2015 18:06 Heffezand Wad/Schip Op het wad tussen Simonszand en de kust 2-5-2015

Nadere informatie

3000 jaar historie van Best-Aarle opgegraven

3000 jaar historie van Best-Aarle opgegraven Locatie: Best en Aarle Periode: NEO, BRONS, IJZ, ROM, XME, NT Complextype: ELA, GC, GVX, IX, IPER, NX, NHP, XXX. Soort onderzoek: opgraving Jaartal onderzoek:2011 en 2012 Datum vondst:2011 en 2012 Uitvoerder:

Nadere informatie

Geschiedenis van de duinen

Geschiedenis van de duinen Geschiedenis van de duinen Bijna de hele Nederlandse kust bestaat uit duinen. We weten hier niet beter, dan dat dat heel normaal is. Toch is dat niet zo. De kust van Frankrijk, Spanje en Portugal bijvoorbeeld

Nadere informatie

Archol bv. Ivo van Wijk. Voorlopig verslag Archeologische Opgraving Plangebied Joannes Riviusstraat te Elsloo, gemeente Stein

Archol bv. Ivo van Wijk. Voorlopig verslag Archeologische Opgraving Plangebied Joannes Riviusstraat te Elsloo, gemeente Stein 2012 Archol bv Ivo van Wijk Voorlopig verslag Archeologische Opgraving Plangebied Joannes Riviusstraat te Elsloo, gemeente Stein Voorlopig verslag Archeologische Opgraving Plangebied Joannes Riviusstraat

Nadere informatie

b. Bekijk het laatste deel van de maquette, de kwelders. Waarom staat daar geen dorpje, denk je?

b. Bekijk het laatste deel van de maquette, de kwelders. Waarom staat daar geen dorpje, denk je? Kijktocht OER! basis 6000 jaar geleden woonden er al mensen in dit gebied. Het is de tijd van de jagers en verzamelaars. De mensen noemen we Swifterbantmensen. Hoe ze leefden en hoe hun gebied eruitzag,

Nadere informatie

Averboodse Baan (N165), Laakdal

Averboodse Baan (N165), Laakdal Programma van Maatregelen Auteur: A. Schoups (veldwerkleider) Autorisatie: J.A.G. van Rooij (OE/ERK/Archeoloog/2017/00169) 1 Inleiding In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in juni 2017 een archeologienota

Nadere informatie

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Bijlage 3 bij Nota van Uitgangspunten Strijpsche Kampen Definitief Gemeente Oirschot Grontmij Nederland bv Eindhoven, 11 mei 2007 Verantwoording Titel :

Nadere informatie

Opgraving Davidstraat-Romeinstraat Enkhuizen. Een eerste stand van zaken.

Opgraving Davidstraat-Romeinstraat Enkhuizen. Een eerste stand van zaken. Opgraving Davidstraat-Romeinstraat Enkhuizen. Een eerste stand van zaken. In de vroege zomer van 2017 heeft Archeologie West-Friesland een opgraving uitgevoerd tussen de Davidstraat, Romeinstraat en Korte

Nadere informatie

Pagina 1 van 7 Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn

Pagina 1 van 7 Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn Document: Archeologische Quickscan Plangebied: Oosterdijk 54, Oosterdijk, gemeente Enkhuizen Adviesnummer: 16078 Opsteller: F.C. Schinning (archeoloog) & C.M. Soonius (regio-archeoloog) Datum: 09-05-2016

Nadere informatie

Bijlage 3. Vrijstellingen

Bijlage 3. Vrijstellingen Bijlage 3. Vrijstellingen Terreinen van hoge archeologische waarde: provinciaal monument (AWG categorie 1) De West-Friese Omringdijk is een provinciaal monument. Vergunning verloopt via de provincie Noord-

Nadere informatie

Adviesdocument 768. Oranjerie landgoed Mattemburgh, gemeente Woensdrecht. Project: Projectcode: HOOM2. Opdrachtgever: Brabants Landschap

Adviesdocument 768. Oranjerie landgoed Mattemburgh, gemeente Woensdrecht. Project: Projectcode: HOOM2. Opdrachtgever: Brabants Landschap Adviesdocument 768 Project: Oranjerie landgoed Mattemburgh, gemeente Woensdrecht Projectcode: HOOM2 Opdrachtgever: Brabants Landschap Datum: 12 juni 2015 1 ARCHEOLOGIE & DE ORANJERIE MATTEMBURGH Inleiding

Nadere informatie

Al in de Bronstijd leefden er mensen in het gebied

Al in de Bronstijd leefden er mensen in het gebied Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld Archeologisch onderzoek in het gebied van de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld Al in de Bronstijd leefden er mensen in het gebied Om de dorpen en steden langs de IJssel te

Nadere informatie

memo Locatiegegevens: Inleiding

memo Locatiegegevens: Inleiding memo van Bram Silkens afdeling RB Datum Contact 28-04-2016 Walcherse Archeologische Dienst (gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen) postbus 70 4330 AB Middelburg b.meijlink@middelburg.nl (06-52552925)

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Document: Archeologische Quickscan versie 2 Plangebied: Polderpark, Oudesluis, gemeente Schagen Adviesnummer: 16185 Opsteller: drs. C.M. Soonius (senior archeoloog) & drs. S. Gerritsen (senior archeoloog)

Nadere informatie

Delftse Archeologische Notitie 129. Markt 85, Delft. Een archeologische begeleiding. Jorrit van Horssen

Delftse Archeologische Notitie 129. Markt 85, Delft. Een archeologische begeleiding. Jorrit van Horssen Delftse Archeologische Notitie 129 Markt 85, Delft Een archeologische begeleiding Jorrit van Horssen Delftse Archeologische Notitie 129 Markt 85, Delft Een archeologische begeleiding Jorrit van Horssen

Nadere informatie

Waarderend Archeologisch Onderzoek te Oudenburg, kantine voetbalplein (Bekestraat)

Waarderend Archeologisch Onderzoek te Oudenburg, kantine voetbalplein (Bekestraat) Waarderend Archeologisch Onderzoek te Oudenburg, kantine voetbalplein (Bekestraat) (28 en 29 oktober 2009) Oudenburg, 2009 Colofon Archeologisch Rapport Oudenburg 4 Waarderend archeologisch Onderzoek te

Nadere informatie

KNAG-excursie Aardkundige monumenten in Noord-Holland

KNAG-excursie Aardkundige monumenten in Noord-Holland KNAG-excursie Aardkundige monumenten in Noord-Holland 15 september 2012 i.s.m. Provincie Noord-Holland o.l.v. Pim Beukenkamp (KNAG) Rob Adriaens (KNAG) Eric Khodabux (Provincie Noord-Holland) Deon Slagter

Nadere informatie

Pottenbakkersovens in Landgraaf

Pottenbakkersovens in Landgraaf Pottenbakkersovens in Landgraaf Schaesberg, Steenfabriek Russel, Dr. Calsstraat In 1921 twee ovens uit verschillende tijdsperken met vondsten uit de vroege en volle middeleeuwen. Ook in 1926 werd nog aardewerk

Nadere informatie

Watou Oude Provenstraat. Archeologisch onderzoek

Watou Oude Provenstraat. Archeologisch onderzoek Watou Oude Provenstraat Archeologisch onderzoek 1. Inleiding Begin november 2014 werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd langs de Oude Provenstraat in Watou ter voorbereiding van de toekomstige

Nadere informatie

PREHISTORIE IN BOXTEL Dik Bol (auteur) Hans de Visser (tweede lezer) mei 2016

PREHISTORIE IN BOXTEL Dik Bol (auteur) Hans de Visser (tweede lezer) mei 2016 Samenvatting PREHISTORIE IN BOXTEL Dik Bol (auteur) Hans de Visser (tweede lezer) mei 2016 Deze basistekst is gekoppeld aan de canon van Boxtel. In deze basistekst wordt het vroegste deel van de menselijke

Nadere informatie

Ontdekking. Dorestad teruggevonden

Ontdekking. Dorestad teruggevonden Dorestad teruggevonden Ontdekking Het vroegmiddeleeuwse Dorestad verdween na de negende eeuw van de kaart. Pas rond 1840 werd de stad teruggevonden, bij toeval. Kort daarna deed het RMO opgravingen en

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek te Macharen Kerkstraat

Archeologisch onderzoek te Macharen Kerkstraat Archeologisch onderzoek te Macharen Kerkstraat T.D. Hamburg Archol briefrapport 15 Inleiding In opdracht van de gemeente Oss heeft Archeologische Onderzoek Leiden (Archol bv) op maandag 26 augustus een

Nadere informatie

B i j l a g e 5. A r c h e o l o g i s c h e q u i c k s c a n

B i j l a g e 5. A r c h e o l o g i s c h e q u i c k s c a n B i j l a g e 5. A r c h e o l o g i s c h e q u i c k s c a n Document: Archeologisch Advies Plangebied: Herenweg 28a, Hoogwoud, gemeente Opmeer Adviesnummer: 15048 Opsteller: J. van Leeuwen (archeoloog)

Nadere informatie

Collectie archeologie Laatst aangepast zondag 23 maart 2008 00:33. De Steentijd

Collectie archeologie Laatst aangepast zondag 23 maart 2008 00:33. De Steentijd De Steentijd Het HVR museum beschikt over een uitgebreide steentijdcollectie waarvan een representatief gedeelte permanent wordt tentoongesteld. De collecties zijn gevormd uit schenkingen en bruiklenen

Nadere informatie

Brugge, Sint-Salvatorskathedraal

Brugge, Sint-Salvatorskathedraal Komvest 45 8000 Brugge T +32 [0]50 44 50 44 F +32 [0]50 61 63 67 E info@raakvlak.be www raakvlak.be Brugge, Sint-Salvatorskathedraal Dossiernr. 2010/067 onderzoek t.h.v. het koorgestoelte Elisabeth Van

Nadere informatie

Quick scan archeologie Vaartstraat Loonsevaert (perceel 2954), Kaatsheuvel gemeente Loon op Zand

Quick scan archeologie Vaartstraat Loonsevaert (perceel 2954), Kaatsheuvel gemeente Loon op Zand Quick scan archeologie Vaartstraat Loonsevaert (perceel 2954), Kaatsheuvel gemeente Loon op Zand 12 augustus 2010 Inleiding Het plangebied ligt in het noorden van de bebouwde kom van Kaatsheuvel in de

Nadere informatie

Lesbrief BIJZONDERE SCHATTEN OPDRACHT 1 - SCHATGRAVEN IN DE NOORDZEE

Lesbrief BIJZONDERE SCHATTEN OPDRACHT 1 - SCHATGRAVEN IN DE NOORDZEE Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VMBO BIJZONDERE SCHATTEN De haven van Rotterdam wordt te klein. Voor de in- en uitvoer van goederen is meer ruimte nodig in de haven. Daarom komt er een uitbreiding

Nadere informatie

Onderdeel A Het landschap en het ontstaan van terpen en wierden

Onderdeel A Het landschap en het ontstaan van terpen en wierden opdrachtvel naam Onderdeel A Het landschap en het ontstaan van terpen en wierden Ben je eerder klaar met de vragen? Dan mag je beginnen met de woordzoeker op de laatste pagina. 1. Welk antwoord is goed?

Nadere informatie

Toetsvragen Geschiedenis Toelatingstoets Pabo. Tijdvak 1 Toetsvragen

Toetsvragen Geschiedenis Toelatingstoets Pabo. Tijdvak 1 Toetsvragen Tijdvak 1 Toetsvragen 1 De meeste kennis over de periode waarin de eerste mensen leefden, komt van archeologen. Wat houdt het werk van archeologen in? A Zij bestuderen de verschillende theorieën over de

Nadere informatie

ADDENDUM 10. Werkput 5

ADDENDUM 10. Werkput 5 Asse-Kalkoven, / en /3 Rapporten Agilas vzw / ADDENDUM. Werkput.. Inleiding Enkele dagen na het indienen van het conceptrapport, deelden de nutsmaatschappijen mee dat de sleuven voor de aansluiting van

Nadere informatie

WANDELROUTE KENNEMERSTRAATWEG POLLEPEL HAMERBIJL ZEVENHUIZERLAAN SIKKELS SPANJAARDSLAAN HOUTWAL WATERPUT PALENCIRCEL WONINGBOUW START HOOGEWEG

WANDELROUTE KENNEMERSTRAATWEG POLLEPEL HAMERBIJL ZEVENHUIZERLAAN SIKKELS SPANJAARDSLAAN HOUTWAL WATERPUT PALENCIRCEL WONINGBOUW START HOOGEWEG WANDELROUTE KENNEMERSTRAATWEG POLLEPEL HAMERBIJL ZEVENHUIZERLAAN SPANJAARDSLAAN SIKKELS HOUTWAL GEBOUWEN UIT DE VROEGE MIDDELEEUWEN WATERPUT PALENCIRCEL WONINGBOUW START HOOGEWEG WONINGBOUW GEBOUWEN UIT

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/26480

Nadere informatie

QUICKSCAN N69 BRAAMBOSCHROTONDE, GEMEENTE BERGEIJK Arcadis Archeologisch Rapport 75 5 JANUARI 2016

QUICKSCAN N69 BRAAMBOSCHROTONDE, GEMEENTE BERGEIJK Arcadis Archeologisch Rapport 75 5 JANUARI 2016 QUICKSCAN N69 BRAAMBOSCHROTONDE, GEMEENTE Arcadis Archeologisch Rapport 75 5 JANUARI 2016 Arcadis Nederland B.V. Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Nederland +31 (0)88 4261 261 www.arcadis.com 2 Contactpersonen

Nadere informatie

Locatie Zandoerleseweg, perceel 845 Datum onderzoek 21 Juni 2010 Datum evaluatieverslag 21 juni 2010 Opstelier evaluatieverslag

Locatie Zandoerleseweg, perceel 845 Datum onderzoek 21 Juni 2010 Datum evaluatieverslag 21 juni 2010 Opstelier evaluatieverslag Locatie Zandoerleseweg, perceel 845 Datum onderzoek 21 Juni 2010 Datum evaluatieverslag 21 juni 2010 Opstelier evaluatieverslag Mirjam Brouwer Goedkeuring evaluatieverslag Jos van der Weerden Locatie.

Nadere informatie

1 Hoe gaan we om met archeologie in de gemeente Oss? U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd.voordat we een vergunning kunnen verlenen,

1 Hoe gaan we om met archeologie in de gemeente Oss? U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd.voordat we een vergunning kunnen verlenen, Sinds 2010 heeft de gemeente Oss een archeologiebeleid. Vanaf 1 januari 2013 geldt dit voor het gehele grondgebied van de nieuwe gemeente Oss, inclusief Lith dus. Deze brochure is voor iedereen bedoeld

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Document Archeologische Quickscan Plangebied Bestemmingsplan Burgerfarm, Middenweg 56, Dirkshorn, gemeente Schagen Adviesnummer 17059 Opsteller drs. C.M. Soonius (regio-archeoloog) Datum 31-03-2017 Advies

Nadere informatie

HET TRECHTERBEKERVOLK. het hunebed de trechterbeker de provincie Drenthe de zwerfkei. het hunebed de trechterbeker de provincie Drenthe de zwerfkei

HET TRECHTERBEKERVOLK. het hunebed de trechterbeker de provincie Drenthe de zwerfkei. het hunebed de trechterbeker de provincie Drenthe de zwerfkei HET TRECHTERBEKERVOLK HET TRECHTERBEKERVOLK het hunebed de trechterbeker de provincie Drenthe de zwerfkei het hunebed de trechterbeker de provincie Drenthe de zwerfkei Vraag: Waar werd een hunebed in de

Nadere informatie

Aanwijzing: Lees de verhalen op de borden boven de kist goed; er staan aanwijzingen op. Kijk goed in de kist. Valt je daar iets bijzonders op?

Aanwijzing: Lees de verhalen op de borden boven de kist goed; er staan aanwijzingen op. Kijk goed in de kist. Valt je daar iets bijzonders op? Ondergronds Opdrachten groepen 5, 6 en 7 In Ondergronds gaan kinderen aan de slag als een echte archeoloog. Ondergronds is een reconstructie van een archeologische opgraving. De leerlingen werken met echte

Nadere informatie

Extra: Terpen hv123. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/79565

Extra: Terpen hv123. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/79565 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 03 oktober 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/79565 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Evaluatiebrief Archeologisch onderzoek 58915 Sevenum-Beatrixstraat IVO-P

Evaluatiebrief Archeologisch onderzoek 58915 Sevenum-Beatrixstraat IVO-P Postbus 297 6900 AG Zevenaar Ringbaan Zuid 8a 6905 DB Zevenaar tel. 0316-581130 fax 0316-343406 info@archeodienst.nl www.archeodienst.nl Archeodienst BV, Postbus 297, 6900 AG Zevenaar Evaluatiebrief Archeologisch

Nadere informatie

4 Archeologisch onderzoek

4 Archeologisch onderzoek 4 Archeologisch onderzoek 99044462 Inhoudsopgave ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 1 Inleiding... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Aanleiding en doelstelling... 2 2 Bureauonderzoek... 3 2.1 Werkwijze... 3 2.2 Resultaten

Nadere informatie

6,8. Werkstuk door een scholier 1479 woorden 24 januari keer beoordeeld. Geschiedenis. Inhoudsopgave:

6,8. Werkstuk door een scholier 1479 woorden 24 januari keer beoordeeld. Geschiedenis. Inhoudsopgave: Werkstuk door een scholier 1479 woorden 24 januari 2004 6,8 300 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Inhoudsopgave: 2. Inhoudsopgave 3. Voorwoord 4. Probleemstelling 5. Historische inleiding 6. Hoofdstukken

Nadere informatie

Jaarverslag BATO 2006

Jaarverslag BATO 2006 Jaarverslag BATO 2006 Afgelopen jaar was een bewogen en creatief jaar voor Bato. Ten eerste hebben zich twee nieuwe leden aangemeld: Christa van Diepen en Jan van Oostveen. Naast de gewoonlijke werkzaamheden

Nadere informatie

Verslag proefonderzoek Noorddijkerweg 32. Dinsdag

Verslag proefonderzoek Noorddijkerweg 32. Dinsdag Verslag proefonderzoek Noorddijkerweg 32 Dinsdag 20.2.2007 Aanwezig: gemeente Groningen: Gert Kortekaas en Marcel Verkerk Fam. Scholten (eigenaren) Cor Holstein (architect) Doel van het vooronderzoek:

Nadere informatie

AWP-VERSLAG-WAARNEMING OCB (PURMEREND)

AWP-VERSLAG-WAARNEMING OCB (PURMEREND) AWP-VERSLAG-WAARNEMING (PURMEREND) Locatie 11 Nieuwstraat Purmerend ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP PURMEREND Neckerstraat 11 1441 KT Purmerend Project AWP Purmerend Locatie onderzoeksgebied Administratieve gegevens

Nadere informatie

Nieuw Delft - Veld 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10.2 en 11

Nieuw Delft - Veld 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10.2 en 11 Delftse Archeologische Notitie 99 Nieuw Delft - Veld 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10.2 en 11 Een archeologisch bureauonderzoek Jean Paul Bakx, Jorrit van Horssen & Bas Penning 5 Nieuw Delft Veld 3 5.1 Plangebied

Nadere informatie

RING ZUID GRONINGEN HAALBAAR DANKZIJ COMBINATIE HEREPOORT

RING ZUID GRONINGEN HAALBAAR DANKZIJ COMBINATIE HEREPOORT dia 1 RING ZUID GRONINGEN HAALBAAR DANKZIJ COMBINATIE HEREPOORT Helperzoomtunnel Jan Pieter Schuitemaker Helperzomtunnel dia 3 Geologie Noordoost Nederland GEOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN WAAR WE IN DE GEOTECHNIEK

Nadere informatie

2 Bemesting 44 2.1 Meststoffen 44 2.2 Soorten meststoffen 46 2.3 Grondonderzoek 49 2.4 Mestwetgeving 49

2 Bemesting 44 2.1 Meststoffen 44 2.2 Soorten meststoffen 46 2.3 Grondonderzoek 49 2.4 Mestwetgeving 49 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Bodem en grond 9 1.1 Grond, bodem en grondsoorten 9 1.2 Eigenschappen van grond 20 1.3 Problemen met de grond 23 1.4 Verbeteren van landbouwgronden 30 1.5 Transport van

Nadere informatie

Bewoningssporen uit de 14 e eeuw en een turfput aan de Kievitspeelweg

Bewoningssporen uit de 14 e eeuw en een turfput aan de Kievitspeelweg Bewoningssporen uit de 14 e eeuw en een turfput aan de Kievitspeelweg door: Paul Lammeretz Tungelroy, 01-07-2017 Het is algemeen bekend dat vanaf het onstaan van de eerste landbouw in deze streken de bewoning

Nadere informatie

VAN VUISTBIJL TOT TRECHTERBEKER

VAN VUISTBIJL TOT TRECHTERBEKER VAN VUISTBIJL TOT TRECHTERBEKER Van vuistbijl tot trechterbeker Thema: Archeologie en prehistorie Doelgroep: groep 5 t/m 8 Duur: 1,5 uur Voorbereiding: 1,5 uur Kosten: 1,50 per leerling Leskoffer: 15,00

Nadere informatie

Een Middeleeuwse vuurdover van kasteel Nijenrode

Een Middeleeuwse vuurdover van kasteel Nijenrode Een Middeleeuwse vuurdover van kasteel Nijenrode Gert Immerzeel Straatweg23,3621BB Breukelen 105 In jaargang 7, nr. 2 (juni 1992) van het Tijdschrift Historische Kring Breukelen schreef de heer A.H. Verroen

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Archeologie West-Friesland is het archeologisch samenwerkingsverband van de gemeenten Document: Archeologische Quickscan Adviesnummer: 13165 Projectnaam: Winkelcentrum De Boogerd te Wognum, gemeente Medemblik

Nadere informatie

De steenhuizen in Noord- en Zuidbroek.

De steenhuizen in Noord- en Zuidbroek. De steenhuizen in Noord- en Zuidbroek. Een van de belangrijkste en tevens meest tijdrovende onderdelen van onze hobby (het zoeken met de metaaldetector) is het opsporen van oude bewoningsresten. Vele uren

Nadere informatie

LESBRIEF ONDERBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS - VMBO - GESCHIEDENIS OPDRACHTEN OPDRACHT 1 - SCHATGRAVEN IN DE NOORDZEE

LESBRIEF ONDERBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS - VMBO - GESCHIEDENIS OPDRACHTEN OPDRACHT 1 - SCHATGRAVEN IN DE NOORDZEE BIJZONDERE SCHATTEN LESBRIEF ONDERBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS - VMBO - GESCHIEDENIS De haven van Rotterdam wordt te klein. Voor de in- en uitvoer van goederen is meer ruimte nodig in de haven. Daarom is

Nadere informatie

Lesbrief. Dijken. Kijken naar dijken. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta

Lesbrief. Dijken. Kijken naar dijken. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Lesbrief Dijken Kijken naar dijken www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Kijken naar dijken Zonder de duinen en de dijken zou jij hier niet kunnen wonen: bijna de

Nadere informatie

AWP-VERSLAG-WAARNEMING 2010-01-OCB (PURMEREND)

AWP-VERSLAG-WAARNEMING 2010-01-OCB (PURMEREND) AWP-VERSLAG-WAARNEMING 2010-01-OCB (PURMEREND) Locatie 15 Westerstraat Purmerend ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP PURMEREND Neckerstraat 11 1441 KT Purmerend Project AWP Purmerend 2010-01-OCB Locatie onderzoeksgebied

Nadere informatie

Projectnummer: C Opgesteld door: Ons kenmerk: : Kopieën aan:

Projectnummer: C Opgesteld door: Ons kenmerk: : Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Zendmastweg 19 Postbus 63 9400 AB Assen Tel 0592 392 111 Fax 0592 353 112 www.arcadis.nl Onderwerp Werkprotocol archeologie uitvoering Groote Diep Assen, 16 mei 2013 Van drs I.E.

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68

Archeologisch onderzoek begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68 Archeologisch onderzoek begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68 Archeologische begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68 Definitief ISSN 1573-5710

Nadere informatie

ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK NAAR DE ARCHEOLOGISCHE WAARDE VAN HET PLANGEBIED KOSSENLAND, ACHTER BOVENWEG 308 TE SINT PANCRAS GEMEENTE LANGEDIJK

ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK NAAR DE ARCHEOLOGISCHE WAARDE VAN HET PLANGEBIED KOSSENLAND, ACHTER BOVENWEG 308 TE SINT PANCRAS GEMEENTE LANGEDIJK ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK NAAR DE ARCHEOLOGISCHE WAARDE VAN HET PLANGEBIED KOSSENLAND, ACHTER BOVENWEG 308 TE SINT PANCRAS GEMEENTE LANGEDIJK Opdrachtgever GTP VastgoedOntwikkeling B.V. Uitgevoerd

Nadere informatie

Cultuurhistorische inventarisatiescan nieuwe scoutingterrein Broekpolder

Cultuurhistorische inventarisatiescan nieuwe scoutingterrein Broekpolder Cultuurhistorische inventarisatiescan nieuwe scoutingterrein Broekpolder Adviescode: 2015.020 Auteur: R. Terluin, archeoloog gemeente Vlaardingen Oktober 2017 Inleiding Scoutinggroepen worden verplaatst

Nadere informatie

Bij les 1: Werkblad 1a, bij ansicht 1 (Groeten uit Fletio)

Bij les 1: Werkblad 1a, bij ansicht 1 (Groeten uit Fletio) Bij les 1: Werkblad 1a, bij ansicht 1 (Groeten uit Fletio) Opdracht 1 Op jullie ansichtkaart heeft Sem een tekst geschreven over de Romeinen. Sommige dingen kloppen niet. Overleg met je groepje. Zet achter

Nadere informatie

RMB NOTITIE Quickscan archeologie Uden Eikenheuvelweg/Munterweg. Inleiding

RMB NOTITIE Quickscan archeologie Uden Eikenheuvelweg/Munterweg. Inleiding RMB NOTITIE 1015 Quickscan archeologie Uden Eikenheuvelweg/Munterweg Inleiding De gemeente Uden heeft als bevoegde overheid het RMB gevraagd een advies uit te brengen over de een plangebied aan de Eikenheuvelweg

Nadere informatie

terp/wierde Excursie Belangrijke begrippen 28-9-2015 Wonen op terpen en wierden - Annet Nieuwhof Cursus Seniorenacademie najaar 2015

terp/wierde Excursie Belangrijke begrippen 28-9-2015 Wonen op terpen en wierden - Annet Nieuwhof Cursus Seniorenacademie najaar 2015 Cursus Seniorenacademie najaar 2015 Wonen op terpen en wierden. De archeologie van het Noord-Nederlandse kustgebied 1. Inleiding en geschiedenis van het onderzoek Annet Excursie Hegebeintum Noarderleech

Nadere informatie

Meta uit Meteren. Archeologen graven het skelet van Meta op. Foto: ADC Archeoprojecten / Hazenberg Archeologie. Restaurator Floris Reijnen aan het

Meta uit Meteren. Archeologen graven het skelet van Meta op. Foto: ADC Archeoprojecten / Hazenberg Archeologie. Restaurator Floris Reijnen aan het Meta uit Meteren Tijdens opgravingen in het toekomstige woongebied De Plantage in Meteren (gemeente Geldermalsen) troffen archeologische onderzoekers eind 2010 een aantal crematiegraven uit de IJzertijd

Nadere informatie

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden 0 SOB Research, 26 juni 2014 1 1. Archeologisch onderzoek 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Vikingen in Domburg. opgraving van de vroeg-middeleeuwse ringwalburg, de Duinburg

Vikingen in Domburg. opgraving van de vroeg-middeleeuwse ringwalburg, de Duinburg Vikingen in Domburg Walcherse Archeologische Dienst opgraving van de vroeg-middeleeuwse ringwalburg, de Duinburg Impressie van een ringwalburg Bloemers 1998 I nleiding In het centrum van Domburg ontwikkelt

Nadere informatie

Middenbeemster, Korenmolen De Nachtegaal

Middenbeemster, Korenmolen De Nachtegaal Inleiding In opdracht van Cultureel Erfgoed Noord-Holland heeft op 1 december 2010 een kort onderzoek plaatsgevonden naar de opbouw en datering van de lage voetmuur van de korenmolen De Nachtegaal, gelegen

Nadere informatie

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013 NAW plan: Plan: Opp plangebied: RO-procedure: Opsteller: Aanvrager: Inrichting openbare ruimte plangebied Pantarhei aanleg ontsluitingsweg, parkeergelegenheid, openbaar groen ca. 5000 m² (locatie Pantarhei);

Nadere informatie

Archeologie uit je achtertuin. Lesbrief over archeologie voor groep 7 en 8 van de basisschool

Archeologie uit je achtertuin. Lesbrief over archeologie voor groep 7 en 8 van de basisschool Archeologie uit je achtertuin Lesbrief over archeologie voor groep 7 en 8 van de basisschool Archeologie uit je achtertuin Wat is archeologie eigenlijk? En wat doet een archeoloog? Zoek het uit op internet.

Nadere informatie

VERSLAGEN VAN WERKZAAMHEDEN

VERSLAGEN VAN WERKZAAMHEDEN VERSLAGEN VAN WERKZAAMHEDEN 1. ACTIVITEITEN VAN DE WERKGROEP APELDOORN (AWA) Door Chris Nieuwenhuize (veldwerkleider). Inventarisatie cultuurhistorie Bruggelen De Stichting Probos heeft samen met een aantal

Nadere informatie

Houtskool uit een kuil van een rivierduin bij Rotterdam-IJsselmonde 't Hart

Houtskool uit een kuil van een rivierduin bij Rotterdam-IJsselmonde 't Hart BIAXiaal Houtskool uit een kuil van een rivierduin bij Rotterdam-IJsselmonde 't Hart L.I. Kooistra november 2009 BIAX C o n s u l t Onderzoeks- en Adviesbureau voor Biologische Archeologie en Landschapsreconstructie

Nadere informatie

Werkgroep Archeologie Rhenen

Werkgroep Archeologie Rhenen OUD RHENEN - achttiende jaargang - mei 1999 - no. 2 - bh. 35 Werkgroep Archeologie Rhenen Jaarverslag 1998 A.J. van Drunen Zandwinningssleuven in Achterberg, De Horst Achterberg, de Horst In januari, en

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Archeologie West-Friesland Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn Postbus 603, 1620 AR Hoorn

Pagina 1 van 7. Archeologie West-Friesland Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn Postbus 603, 1620 AR Hoorn Document: Archeologisch Advies Plangebied: Witte Kool, Sint Maarten, gemeente Schagen Adviesnummer: 17024 Opsteller: drs. C.M. Soonius (senior archeoloog) Datum: 01-02-2017 Advies Vervolgtraject Geen.

Nadere informatie

Figuur 1 Geulafzettingen (Bron: CHS)

Figuur 1 Geulafzettingen (Bron: CHS) Archeologie, aardkundige waarden en cultuurhistorie Naar de archeologie in onder andere de Groeneveldse Polder is een bureaustudie gedaan door de heer Bult van het Vakteam Archeologie i. De in weergegeven

Nadere informatie

Conclusies van het bakselonderzoek en de betekenis daarvan voor Romeins Halder

Conclusies van het bakselonderzoek en de betekenis daarvan voor Romeins Halder Conclusies van het bakselonderzoek en de betekenis daarvan voor Romeins Halder Roos Wijnen-Jackson Inleiding In 1973 is op Halder een aardewerkoven uit de Romeinse tijd opgegraven. De opgraving is indertijd

Nadere informatie

Nieuwe vijver aan de Groen van Prinstererlaan.

Nieuwe vijver aan de Groen van Prinstererlaan. Nieuwe vijver aan de Groen van Prinstererlaan. Medio 2015 heeft een graafmachine een grote kuil gegraven onderaan het talud op de hoek van de Groen van Prinstererlaan en de Thorbeckelaan (zie onderstaande

Nadere informatie

Rond en groen De piramiden van Ronse

Rond en groen De piramiden van Ronse Rond en groen De piramiden van Ronse /LEAD/ Volgens de Vlaamse streekauteur Omer Wattez (1857-1935) is Ronse de Parel van de Vlaamse Ardennen. Deze eretitel heeft de stad grotendeels aan zijn geaccidenteerde

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F - maart

N I E U W S B R I E F - maart Redactioneel N I E U W S B R I E F - maart 2019 - Zoals u van ons mag verwachten een potpourri van archeologie en museum. Het bruist van activiteiten in en rond ons museum en daar informeren we u graag

Nadere informatie

Een andere mogelijke betekenis is dat het zou gaan over een verheffing naast de Zenne

Een andere mogelijke betekenis is dat het zou gaan over een verheffing naast de Zenne Heffen: Verklaring naam Heffen: Eerste maal vermelding in 1088 Heffena = Heffe en A Wil zeggen bezinksel en water Mogelijke betekenis: modderbeek of moerasgebied Een andere mogelijke betekenis is dat het

Nadere informatie