Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld."

Transcriptie

1 Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. Agendapunt / Bijlage Vergadering : Algemene Ledenvergadering NEVI Datum : 15 november 2013 Plaats : Green Village - Nieuwegein Aanvang : uur Sluiting: uur Aanwezig : ± 60 leden van NEVI 1) Opening en welkom De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij is verheugd over de opkomst en hoopt op een vruchtbare vergadering. Het Dagelijks Bestuur heeft enige tijd bestaan uit 3 personen na het ontvallen van DB lid Van der Honing en het aftreden van DB lid Berger. Per 1 november 13 is een nieuw DB lid benoemd in de persoon van Jaap Oskam, ex CPO Nutreco. Hij is verantwoordelijk voor de portefeuille Financiën en Operatie. 2) Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 15 december 2012 Voorafgaande aan de vergadering zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen binnengekomen. Arjan van Weele vraagt wat er met zijn suggestie is gedaan over het werken met een inkomend voorzitter om continuïteit van het bestuur te waarborgen. De voorzitter geeft aan dat er in principe geen terughoudendheid is t.a.v. dit idee en bij aanvulling van het bestuur zal dat in de selectie zeker een punt van aandacht zijn, echter zoals bij de opening is aangegeven is het Dagelijks Bestuur het afgelopen jaar ingekrompen van 5 naar 3 leden en om die reden is daar nu nog geen invulling aan gegeven. Ton Weijers bevestigt nog de reden van onttrekking van ruim 8 ton van het eigen vermogen. Aangegeven is, dat dit gebruikt is om een tekort van de vereniging te dekken. Dit betreft zijn vraag tijdens de ALV van afgelopen jaar. Ook heeft hij gevraagd om een vertaling van de NEVI Gedragscode. Aangegeven wordt dat een Engelse vertaling beschikbaar is op de NEVI website. Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. 3) Reflectie De voorzitter heeft vorig jaar aangegeven dat een trendbreuk met het verleden nodig is. Oude systemen waarmee gewerkt wordt, de perceptie bij klanten van een logge en bureaucratische organisatie en een verlies lijdende vereniging waren zaken waar verandering nodig was en snel. Met trots kan de voorzitter melden dat er het afgelopen jaar behoorlijke stappen zijn gezet, financieel en inhoudelijk om te komen tot kostendekkendheid en het zijn van de leverancier die op nummer één staat. Ook de organisatie mag hier trots op zijn, want het heeft een behoorlijke impact gehad, terwijl de prestaties er niet onder hebben geleden, maar eerder een positief effect hebben gehad. Door de ingewikkelde processen en systemen moet extra effort verricht worden om klantgericht te werken. Financieel gezien is het afgelopen jaar veranderd van een negatief resultaat (ruim 8 ton) naar een positief resultaat (ruim 3 ton). De algemeen directeur geeft verder a.d.h.v. een presentatie toelichting op het afgelopen boekjaar. Naast het afscheid nemen van medewerkers is de zgn. flexibele schil uitgebreid, maar met minder mensen is er meer gedaan. De intrinsieke motivatie en het klantgedrag van de medewerkers is hierbij belangrijk, want het overtreffen van de klantverwachting is het primaire doel. Als voorbeelden worden genoemd de open huizen en informatiebijeenkomsten in het land, die positief zijn ontvangen en de goede sfeer bij het leiderschapsprogramma (PLP). Daarnaast wordt gewerkt aan interne verbinding van bijvoorbeeld opleidingen en examens, zodat een lid/klant in één keer lid kan worden en een opleiding Algemene Ledenvergadering NEVI d.d. 15 november 2013 Pagina 1/8

2 kan boeken incl. examens. In dit proces zien we ook dat de website een zeer belangrijke rol speelt. In het teken van opiniemanagement wordt o.a. genoemd het faciliteren van de ondertekening van de Green Deal Circulair Inkopen tijdens de innovatie estafette dag met minister Kamp en het ronde tafel gesprek over inkoopmacht waar NEVI voor is uitgenodigd bij de Tweede Kamer. Daar is de NEVI Gedragscode genoemd; een code die iedereen zou moeten onderschrijven. De PMI komt maandelijks in de publiciteit met NEVI hoogleraar Van Weele als woordvoerder voor de pers. De doelstelling om voet aan de grond te krijgen bij de financiële wereld en de media is bereikt. Helaas is de omzet van het netwerk niet behaald, dit komt voornamelijk door het achterblijven van inkomsten via nieuwe diensten. De verwachtingen voor komend jaar zijn bijgesteld. Het doel is dat ook het netwerk kostendekkend draait. Ondanks de contributieverhoging heeft het aantal leden de doelstelling wel overschreden. Uiteraard is een toegevoegde waarde van het lidmaatschap van belang, succesvolle evenementen, een vacaturebank en een gedragsassessment zijn een aantal van deze aspecten. Qua ontwikkelingsportfolio zijn er veel aanmeldingen voor Professional en gaat de opleiding Manager van start. Ook is gestart met LMS (Learning Management System). Dit heeft nog wat aanloopproblemen, ondanks het feit dat het van deze tijd is, zijn de reacties wisselend. Verder noemt de algemeen directeur de gezamenlijke pitches die gedaan worden, de vele telefonische opleidingsadviezen die zijn verricht door het klant contact center, het actief oppakken van klachtenmanagement waardoor dit omgezet wordt in kansen en het sturend adviseren en plannen van opleidingen en trainingen, waardoor wat gepland staat ook door gaat. Het docentenkorps is verkleind en de maatstaf die gehanteerd wordt is een klanttevredenheidscijfer door de cursisten van 4 of hoger, op een schaal van 5. NEVI investeert al jarenlang in kennis en innovatie en in de inkoopcommunity en zal dat ook blijven doen. Een waardering hiervoor werd onlangs geuit tijdens IPSERA 2013, waar de uitspraak werd gedaan NEVI is setting the gold standard. In de backbone is NEVI een IT bedrijf, de website is verbeterd door video s, maar er moet nog veel meer gebeuren. Momenteel vindt een inventarisatieonderzoek plaats. Verder zal er proactief actie worden ondernomen om NEVI te re-branden. De huidige status qua vakopleidingen is dat deze goed lopen, maar de nationale en internationale trainingen lopen minder. Afrondend concludeert de algemeen directeur dat NEVI de beste wil zijn en dus de beste mensen nodig heeft, dit gaat niet altijd zonder slag of stoot, maar we moeten innovatief zijn en blijven. De vergadering wordt in de gelegenheid gesteld tot het stellen van vragen. De heer Nagtegaal was zich er niet van bewust dat NEVI een gedragscode heeft en vraagt of dit niet tijdens de ALV aan de orde had moeten komen. Statutair is niet vastgelegd dat dit door de ALV goedgekeurd moet worden. De code is opgesteld door een in het leven geroepen commissie met aanvulling van externe expertise en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van NEVI. Daarna is hierover gecommuniceerd en in een evenement gepresenteerd en staat deze inmiddels op de NEVI website. Ook tijdens de vorige ALV is hierover gecommuniceerd. Een ander punt dat hij aangeeft is dat hij contactmomenten mist, waarschijnlijk door de samenvoeging van de kringen. Aangegeven wordt dat er voldoende aanbod is. Het staat een ieder vrij om ook de bijeenkomsten te bezoeken van andere kringen, dan waartoe hij/zij behoort. De heer Weijers denkt dat het een utopie is dat mensen zich aan de gedragscode zullen houden. Daarnaast geeft hij aan dat bij overgang naar de ledenraad het nodig is dat een ieder weet tot welke regio hij/zij behoort. Aangegeven wordt dat regio s worden ingedeeld a.d.h.v. postcodes van de woonplaats van het betreffende lid. De heer Kuyt vraagt verduidelijking t.a.v. de focus op de bedrijfsvoering i.r.t. de vereniging. Verlies je gewone leden hiermee niet uit het oog? Pagina 2/8

3 De algemeen directeur en de voorzitter geven aan dat met klanten niet alleen cursisten bedoeld worden, maar ook leden, kringen, secties etc., maar er moet gezond geïnvesteerd worden. We willen met een gezonde financiële basis een betere prestatie neerzetten voor iedereen. Verder geen vragen meer aan de orde zijnde, vraagt de voorzitter een applaus voor de algemeen directeur. In een sterk veranderende omgeving, met een slecht economisch klimaat is er een turn around gerealiseerd binnen een jaar met een financiële impact waar iedereen van kan profiteren. De voorzitter wil graag iedereen bedanken die daaraan heeft meegewerkt. 4) Financiële Rapportage en decharge Algemeen Bestuur De voorzitter neemt nog een keer de headlines van het afgelopen boekjaar door. Bij de vereniging is een stijging van het ledenaantal wel bijzonder te noemen. Veel brancheorganisaties hebben het moeilijk en gaan bergafwaarts. NEVI is dan wel geen brancheorganisatie, maar toch. Er gaan geluiden op of NEVI niet naar bijv leden moet streven. Misschien kan dit een streven zijn, maar de voorzitter is van mening dat als we het huidige aantal weten te stabiliseren we het goed doen binnen het huidige klimaat. De vereniging laat een resultaatsverbetering zien van ruim 40%, mede door een besparing op netwerkactiviteiten en een hogere contributiebijdrage. Toch blijft het resultaat 8% achter bij de begroting. De omzet en de bruto marge van NEVI Purspective B.V. komen uit op de begroting, mede door de succesvolle lancering van de nieuwe portfolio voor vakopleidingen en successen bij maatwerktrajecten. Op de operationele kosten is weliswaar minder bespaard dan begroot, maar er is toch een besparing gerealiseerd van ruim 2 ton t.o.v. voorgaand boekjaar. De ontwikkeling in de effectenportefeuille was dit jaar positief (+5,28%). Al met al was een positief jaar, waarbij een omslag van de cijfers gezien werd van negatief naar positief met een bedrijfsresultaat van 372k en een netto resultaat van 185k positief (tegenover 206k negatief in boekjaar ). De heer Nagtegaal vraagt naar een verklaring van het achterblijven van de omzet van de vereniging, terwijl dit toch de contributie is en het aantal leden is gestegen. De oorzaak daarvan ligt in de productmix, de mix leden met Deal! en zonder Deal! is slechter uitgevallen dan begroot en in het feit dat er begroot was dat het aantal leden eerder in het jaar al gestegen was, wat een langere periode van contributieopbrengst zou hebben gegeven. Vorig jaar is besproken om de post openstaande vorderingen te verminderen. De jaarrekening laat echter juist een verslechtering zien. Wat is hiervoor de verklaring? Uitgelegd wordt dat vakopleidingen (9 weken) vooruit gefactureerd worden, d.w.z. dat voordat het curriculum in september begint er in juli facturen verstuurd worden, die op de balans moeten worden opgenomen. Aangezien dit echter geen omzet van dat boekjaar betreft, is aan de andere kant een post vooruit ontvangen gelden opgenomen. Om echt te bepalen wat het openstaande debiteurensaldo is, kan beter gekeken worden naar het aantal dagen dat de facturen uit staan en daarin is kwalitatief een enorme slag gemaakt. Wat nu nog langer dan 3 maanden open staat is ruim 50k, waarvan het merendeel één post is, waarvan betaling is aangekondigd, dit is vele malen beter dan de jaren daarvoor. Verder geen vragen aan de orde zijnde, vraagt de voorzitter om goedkeuring van de jaarrekening en om décharge van het Algemeen Bestuur voor het gevoerde beleid. Bij acclamatie stemt de ALV hiermee in. 5) Begroting a) vaststelling contributie 2014 Voor het boekjaar wordt een grotere omzet bij de vereniging begroot door de contributieverhoging. Bij de B.V. wordt een min of meer stabiele situatie begroot. Er wordt een duidelijk Pagina 3/8

4 betere brutomarge bij de vereniging begroot en ook een lichte stijging bij de B.V. De personeelskosten dalen iets en de overige kosten blijven nagenoeg gelijk. E.e.a. resulteert in een nettomarge die bijna wordt verdubbeld naar 1,2 miljoen. Dit betekent dat NEVI ruimschoots in staat zal zijn om ontwikkelingsactiviteiten via de NRS te financieren of een project als bijvoorbeeld IT ter hand te nemen. Maar het betekent ook dat er weer dividend is uitgekeerd door de B.V. aan de Vereniging van 240k, wat 4 jaar niet mogelijk is geweest. En het zou mooi zijn als we op een gegeven moment weer gelden aan het vermogen zouden kunnen toevoegen, die eerder zijn onttrokken en op deze manier weer de mogelijkheid te hebben om aan alle wensen te voldoen. We kunnen het ons niet permitteren om slechte kwaliteit te leveren of prijzen te hanteren die niet marktconform zijn. Het bestuur en de directie heeft vertrouwen in deze begroting en wil zich daarvoor inzetten, daarbij zijn de eerste signalen, van ontwikkeling conform deze begroting, ook positief. Vanuit de vergadering komt de vraag waarom een contributieverhoging nodig is, kijkend naar de nettomarge en het eigen vermogen. Het eigen vermogen is het bezit van de leden, vanuit de verenigingsgedachte zou het daarom goed zijn om niet te verhogen. De afgelopen jaren is alleen maar ingeboet op het vermogen en dat kan niet. In 2009 is al afgesproken dat elk label kostendekkend moet zijn. Toen al is het contributiebedrag van 250,= genoemd en het traject in gang gezet, dat ook vorig jaar nog een keer bevestigd is. Zoals eerder aangegeven moet uit de nettomarge alle research en ontwikkeling van systemen (zoals bijv. IT) betaald worden en alle andere zaken om marktleider te blijven. We hebben gezegd dat we de organisatie zullen runnen als bedrijf met respect voor de vereniging / de leden en daar hoort de afgesproken contributie bij. We willen werken vanuit een gezonde financiële basis. Ook wordt nog gewezen op de waarde van het lidmaatschap en wat het je anders zou kosten bij geen lidmaatschap. De wens van kostenneutraal draaien dateert al van 2000, erelid Kuyt complimenteert het bestuur daarom met het feit dat dit nu eindelijk gerealiseerd zal worden. De heer Nagtegaal vraagt om het verschil tussen een lidmaatschap met en zonder Deal! kleiner te maken of zelfs één prijs te hanteren voor een lidmaatschap met of zonder Deal! Hij heeft een lidmaatschap zonder Deal! omdat hij dit leest met collega s. De visie van het bestuur is dat ieder lid Deal! zou moeten lezen; het is één van de waarden van het lidmaatschap. De suggestie wordt meegenomen. Verder geen vragen meer aan de orde zijnde, vraagt de voorzitter om goedkeuring van de begroting incl. de contributieverhoging per De ALV stemt bij acclamatie in met de gepresenteerde begroting en de contributieverhoging. D.w.z. dat per de volgende contributietarieven gehanteerd worden: Lidmaatschap met Deal! 250,= incl. BTW (206,61 ex BTW) Lidmaatschap zonder Deal! 200,= incl. BTW (165,29 ex BTW) Lidmaatschap student (2 jaar) 60,= incl. BTW ( 49,59 ex BTW) 6) Goedkeuring en implementatie nieuw besturingsmodel NEVI In de Algemene Ledenvergadering van 2012 is een presentatie gegeven over het nieuwe besturingsmodel voor NEVI. De ALV heeft in deze vergadering ook haar goedkeuring gegeven om aan dit streven verdere uitwerking te geven. De uitwerking is uitgevoerd door een werkgroep. De werkgroep bestond uit een dwarsdoorsnede van de vereniging. De volgende documenten zijn opgesteld (en ook t.b.v. deze ALV op de NEVI website beschikbaar gesteld) om het nieuwe besturingsmodel te kunnen implementeren: glement Het Algemeen Bestuur is in haar vergadering van 28 juni 2013 akkoord gegaan met deze documenten. Daarna heeft een navenante aanpassing van de Statuten plaatsgevonden, die door het Algemeen Bestuur is goedgekeurd in de vergadering van 25 oktober Pagina 4/8

5 De voorzitter bedankt de leden van de werkgroep voor het door hen verrichte werk. NEVI kan met wat nu voorligt de toekomst in. Het nieuwe besturingsmodel met een ledenraad biedt een betere en meer democratische manier om leden te betrekken bij de besluitvorming. De ledenraad is een sparringpartner voor het bestuur. Samen met het verkleinen van het bestuur is dit de laatste stap in de herziening van de besturingsstructuur. Eerdere stappen waren invoering van het persoonlijk lidmaatschap en herverdeling van de kringen. Alles is gericht op het zijn van een betere vereniging. In de lijn van de missie en de visie, van Thought en Opinion Leadership, kan met dit nieuwe besturingsmodel snel gereageerd worden en snelle besluitvorming plaatsvinden. De ledenraad dient een representatieve afspiegeling te zijn van de leden van NEVI en bestaat bij de invoering uit maximaal 35 personen, naar rato verdeeld over de kringen. Om te zorgen voor bestuurlijke continuïteit is gekozen voor een overgangsregeling, waarbij een deel van de algemeen bestuursleden voor 1 jaar overgaat naar de ledenraad en een ander deel, de kringen, voor 2 jaar. Op die manier moet er voor 2014 een verkiezing plaatsvinden voor 23 nieuwe leden. Ledenraadsleden worden gekozen via regionale verkiezingen (een lid valt onder de kring waar hij/zij woont) en moeten voldoen aan de daartoe opgestelde profielschets. Bij de profielschets is ook een interne gedragscode opgenomen, die een beroep doet op het integer handelen van ledenraadsleden (bijv. consultants die in een zelfde gebied actief zijn). Een ledenraadslid oefent zijn/haar functie uit zonder last of ruggespraak en spreekt voor alle andere leden en dus niet meer voor een kring, sectie of platform. De taken van een ledenraad betreffen goedkeuring van het strategisch beleid, goedkeuring van de begroting, vaststellen van de contributies, vaststellen van de jaarrekening en benoeming van de voorzitter en leden van het bestuur. Het bestuur zal bestaan uit het huidige Dagelijks Bestuur. De overige Algemeen Bestuursleden gaan over naar de ledenraad (zie overgangsregeling). Het bestuur wordt benoemd door de ledenraad op voordracht van het bestuur. Dit kunnen zowel niet- als wel-nevi leden zijn. Bij benoeming tot bestuurslid wordt men ook NEVI lid. De taken en bevoegdheden van het bestuur is een samenbundeling van de taken van het huidige Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur, het stellen van strategische kaders en de benoeming en aansturing van de algemeen directeur. In het organisatiereglement NEVI Bestuur-Ledenraad zal nog een wijziging worden doorgevoerd. In artikel 2.c.4 is opgenomen dat de ledenraad de verantwoordelijkheid uitoefent van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders NEVI Purspective B.V. Dit is echter een taak van het bestuur. Belangrijke besluiten zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ledenraad. Vanuit de vergadering worden een aantal vragen gesteld en/of suggesties gedaan. Waarom wordt niet een volledig nieuwe ledenraad gekozen en laten we de Algemeen Bestuursleden deelnemen zonder stemrecht? Dit is in de werkgroep besproken, maar juist nu NEVI dynamisch is en moet blijven en slagvaardig, moet de ledenraad in dat tempo mee kunnen en moet er geen knowhow verloren gaan. De AB leden hebben veel knowhow en kunnen de andere leden begeleiden. 35 nieuwe leden zou het proces ingewikkelder maken. Overigens gaan de huidige AB leden als gewoon lid van de ledenraad functioneren met de daarvoor geldende regels en niet meer het netwerkonderdeel vertegenwoordigen. N.B. voorzitters uit netwerkonderdelen die nu een bepaald belang hebben, stellen een ander lid uit hun bestuur beschikbaar voor de ledenraad. Ter overweging: waarom niet de voorzitter van de ledenraad kiezen voor 3 jaar i.p.v. zoals nu voorgesteld 1 jaar? Gekozen is voor 1 jaar i.v.m. de ermee gepaard gaande tijd. Een voorzitter kan echter na een jaar opnieuw gekozen worden. Ter overweging: de voorzitter van de ledenraad moet ook zelf in staat zijn om een ledenraadsvergadering bijeen te roepen i.p.v. zoals nu in het organisatiereglement opgenomen dat het bestuur de ledenraad bijeenroept of als 1/3 van de ledenraad dit verzoekt. Aangegeven wordt dat gekozen is voor de algemene regel om het niet op één persoon te focussen, maar de ledenraad kan het reglement zelf aanpassen. Is het noodzakelijk om een vergoeding beschikbaar te stellen aan ledenraadsleden? De heer Pagina 5/8

6 Van Weele vindt dit niet in overeenstemming met een echte verenigingscultuur en pleit voor geen vergoeding. De motivatie van de werkgroep was om deze bestuurswijziging budgettair neutraal door te voeren (AB leden ontvangen remuneratie), daarbij ook kijkend naar wat acceptabel is voor de fiscus en een eenvoudige manier van vergoeden. Om die reden is gekozen voor een all-in bedrag. De bestuursleden in het netwerk ontvangen een onkostenvergoeding. Over dit punt ontstaat een korte discussie. Uiteindelijk wordt d.m.v. handopheffing gestemd over het wel of niet toekennen van de voorgestelde vergoeding (max. 2x 400,= per ledenraadslid mits deze de vergadering bezoekt). Uit de stemming blijkt dat het merendeel de voorgestelde vergoeding wil handhaven. LKC lid Steller geeft nog aan dat het geen verplichting is om de vergoeding te aanvaarden. Verder niets meer aan de orde zijnde, vraagt de voorzitter namens het Algemeen Bestuur aan de Algemene Ledenvergadering goedkeuring voor: Wijziging van het besturingsmodel van NEVI door de invoering van een Ledenraad in plaats van een Algemene Ledenvergadering. De omvorming van het Algemeen Bestuur in een Bestuur De gewijzigde Statuten die hiervan het gevolg zijn. Voorziene ingangsdatum van deze wijziging is 1 april Deze bestuurswijziging wordt door de Algemene Ledenvergadering bij acclamatie goedgekeurd. Nu deze wijziging is goedgekeurd zal er intensieve communicatie plaatsvinden richting de leden en de kringen als voorbereiding op de verkiezingen met kandidaatstelling in februari 2014 en verkiezing in maart De voorzitter roept alle leden op om zich kandidaat te stellen als men zich herkent in het profiel zoveel mogelijk betrokken leden uit eigen netwerk op de kandidatenlijsten te krijgen zoveel mogelijk leden te stimuleren te stemmen op een of meerdere kandidaten Omdat NEVI een vereniging is van en voor leden! 7) Goedkeuring nieuwe statuten n.a.v. gewijzigd besturingsmodel De ALV geeft haar goedkeuring aan de gewijzigde statuten van NEVI, zoals weergegeven in het op de NEVI website beschikbaar gestelde concept d.d. 24 september 2013, welke in werking zullen treden bij de vorming van de ledenraad. Voorziene ingangsdatum is 1 april 2014 Zie ook agendapunt 6. De heer E.H. de Bruine, algemeen directeur van NEVI, zal als gemachtigde t.z.t. de akte van statutenwijziging ondertekenen. 8) Visie en missie van NEVI Om de visie en missie van NEVI werkbaar te maken en voor iedereen transparant is een zogenaamde one pager opgesteld. Deze one pager is een instrument dat we zodanig gaan gebruiken dat de voortgang gemeten kan worden. Het is een middel om te gebruiken in de marketing en ook om KPI s te bepalen. Belangrijke componenten voor de toekomstige visie zijn hoe de opleidingsportfolio na 2014 tot 2018 bij onze klanten te brengen, middels een multi-channel marketing strategie met een maximale aansluiting op de klanten. Waarbij met klanten zowel bedrijven/instellingen als leden bedoeld wordt. Op de vraag of er ook ingegaan wordt op logistieke processen, geeft de voorzitter aan dat daar niet de focus ligt. 9) Dankwoord aan afgetreden/aftredende AB leden De voorzitter spreekt een dankwoord uit aan onderstaande personen en overhandigt hun een envelop met inhoud. Een aantal mensen zijn afgetreden vanwege het einde van hun bestuurstermijn, anderen zijn gestopt i.v.m. uitdagingen in hun carrière, maar allen hebben gezorgd voor een goede opvolging. Marleen Baars; algemeen bestuurslid en voorzitter kring NoordWest Nederland. Positief kritisch ingesteld om zaken beter te doen, vele activiteiten ter hand genomen, drijvende kracht achter het Nyenrode Pagina 6/8

7 congres, oog voor wat er leeft binnen de vereniging. Gert van Beek; algemeen bestuurslid en meer dan 10 jaar actief binnen het bestuur van NEVI CPD. Begaan met de vereniging en ook hij heeft willen helpen en verbeteren. Rode draad is competentieontwikkeling, een belangrijk issue in het inkoopvak. Frans Kuijt; veel gegeven aan de organisatie op allerlei vlakken, 6 jaar DB lid en 12 jaar EBC, waar hij het vermogen als goed huisvader heeft beheerd. Daarnaast is hij ook erelid en nog steeds actief binnen de SIGB. Ook hij is altijd gericht op het beter maken van de vereniging. Siebe Offringa; heeft een andere volgorde in zijn functies aangehouden dan je normaal zou verwachten, gestart als kringbestuurder, ging hij daarna naar YPP en vervolgens naar YPS (inmiddels opgeheven). Vanuit deze laatste functie is hij ook vertegenwoordiger geweest in het algemeen bestuur. Nooit te beroerd om de handen uit de mouwen te steken en één van de eersten die mee wilde doen met het veranderen van het besturingsmodel. Arie Slingerland; kwam uit de Zorg en had de instelling wat ze ergens anders uitvinden ga ik niet opnieuw doen, ik ga kijken of ik daar wat mee kan in de medische wereld. Arie is instrumenteel geweest en altijd op een praktische en plezierige manier. Hij heeft vele activiteiten gedaan die de vereniging verder heeft geholpen, maar ook het vak tot ontwikkeling heeft gebracht. Ook is hij betrokken geweest bij de integratie van NVILG bij NEVI en was hij medegrondlegger van de MIL opleiding. Frank Steller; hij heeft de voorzitter destijds de NEVI Visie opgestuurd met verzoek om commentaar. Dat commentaar was mooi stuk, maar wel zeer uitdagend! Frank is een gewaardeerd collega, hij is open, constructief, nooit confronterend en kan ook afstand nemen. Ook heeft hij de SIGB dichter bij NEVI gebracht en vice versa. Jan Berger; inmiddels uit het Algemeen en Dagelijks Bestuur van NEVI, maar daarna ook weer zeer actief geweest in het leiden van de werkgroep besturingsmodel en inmiddels weer benoemd tot lid van de NEVI beleggingscommissie en toegetreden tot het bestuur van Stichting NEVI Examens om ook daar de ketens te alignen. NEVI heeft gebruik kunnen maken van zijn rijke bestuurlijke ervaring. Hij heeft gestaan aan de basis van sustainability en het veranderen van structuren, regelgeving, formaliseren, etc. om de financiële zaken op orde te krijgen. Vincent van Nieulande; algemeen bestuurslid en voorzitter YPP is ook afgetreden. Aangezien Vincent niet aanwezig is, zal de dank aan hem op een later moment worden overgebracht. De voorzitter dankt al deze mensen hartelijk voor hun inzet en wenst hen succes en gezondheid. Vervolgens richt Arie Slingerland nog het woord tot de vergadering. Zijn kernboodschap is Gebruik NEVI. Hij heeft veel aan NEVI te danken, niet alleen qua opleiding, maar ook zaten daar de kennissen, die hij kon gebruiken om inkoop op de kaart te zetten binnen het Erasmus Medisch Centrum en binnen de zorgsector. 10) Rondvraag en Sluiting Gevraagd wordt om Deal! digitaal beschikbaar te stellen. Aangegeven wordt dat nieuwe mogelijkheden zullen worden bekeken. Het huidige contract loopt binnen een jaar af. Frank Steller roept de ALV op om alle bestuurders te bedanken die met veel passie en met weinig compensatie hebben bijgedragen en blijven doen. En daarnaast roept hij een ieder op om zichzelf kandidaat te stellen of een ander te vinden die zich kandidaat stelt. De leden zullen elkaar niet meer op deze wijze treffen, maar er zijn voldoende andere bijeenkomsten waar we elkaar kunnen vinden. Hij wenst een ieder het beste. Arjan van Weele zal niet weer de vraag stellen waar de opleiding tot gecertificeerd Public Procurement Professional blijft. Hij kent NEVI al heel lang. De veranderingen die tot stand zijn gebracht, had hij niet voor mogelijk gehouden. Hij heeft de verandering ook aan de lijve ervaren, bijv. door de teleurstelling die hij te horen heeft gekregen van een aantal oude getrouwen die de organisatie hebben verlaten, maar Pagina 7/8

8 we moeten door. Het is beter en sneller geworden en met meer resultaat dan voor mogelijk gehouden. Hij dankt de organisatie hier hartelijk voor en hij meldt dat hij een tweet gestuurd heeft indrukwekkende prestaties behaald in door NEVI, back on track, proficiat! Hierop reageert de ALV met een staand applaus. Hierna sluit de voorzitter de vergadering en dankt alle leden voor hun komst en bijdrage. Pagina 8/8

De opkomst is laag voor een vereniging met meer dan 6.000 leden. Dit is een punt van aandacht en zorg voor de toekomst.

De opkomst is laag voor een vereniging met meer dan 6.000 leden. Dit is een punt van aandacht en zorg voor de toekomst. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 15 november 2013 Agendapunt 2 / Bijlage 1 Vergadering : Algemene Ledenvergadering NEVI Datum : 15 december 2012 Plaats : Van der Valk Hotel A1 - Amersfoort Aanvang

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen De Ledenraad van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Toelichting wijzigingen in nieuwe statuten t.o.v. huidige statuten

Toelichting wijzigingen in nieuwe statuten t.o.v. huidige statuten Toelichting wijzigingen in nieuwe statuten t.o.v. huidige statuten Artikel 1 Naam en Zetel In de nieuwe naam is de toevoeging Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit weggelaten. Nieuwe

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2016 Voorwoord Beste collega s, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de ondernemingsraad van AB Zuid-Holland. Het jaarverslag gaat over de periode november

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046)

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Onderdeel van: OBS Corantijnschool Corantijnstraat 4 1058 DD Amsterdam

Nadere informatie

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant Huishoudelijk reglement Op te nemen/ behorende bij Bijlage 1.3 Kwaliteitshandboek Midden Brabant Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: o Het Collectief: de Coöperatief Collectief Agrarisch

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Het idee is dat uw stem telt. Rabobank Maastricht e.o.

Het idee is dat uw stem telt. Rabobank Maastricht e.o. Het idee is dat uw stem telt Rabobank Maastricht e.o. De Rabobank is een bijzondere bank, namelijk een coöperatieve bank. Een bank waar leden een streepje voor hebben. Onze bank heeft geen aandeelhouders,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

REGLEMENT JONG BOUWEND NEDERLAND. Index: Regiobestuur Jong Bouwend Nederland Taken en bevoegdheden regiobestuur Jong Bouwend Nederland

REGLEMENT JONG BOUWEND NEDERLAND. Index: Regiobestuur Jong Bouwend Nederland Taken en bevoegdheden regiobestuur Jong Bouwend Nederland REGLEMENT JONG BOUWEND NEDERLAND Index: Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Artikel 13 Organisatie Reglement

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering. Maandag 27 november 2017, TivoliVredenburg Utrecht

Algemene Ledenvergadering. Maandag 27 november 2017, TivoliVredenburg Utrecht Algemene Ledenvergadering Maandag 27 november 2017, TivoliVredenburg Utrecht Vergaderstukken Vereniging voor Podiumtechnologie Funenpark 1 1018 AK Amsterdam tel. 020-6161238 secretariaat@vpt.nl, www.vpt.nl

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN 1. In dit reglement wordt verstaan onder a. vereniging: de NVVS; b. bestuur: het bestuur van de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement oudercommissie

Huishoudelijk reglement oudercommissie Huishoudelijk reglement oudercommissie 27 augustus 2014 1 2 A. Werkwijze oudercommissie 1. Samenstelling oudercommissie a) Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de oudercommissie; b) Bij de

Nadere informatie

Afdelingsreglement. Jonge Democraten Groningen

Afdelingsreglement. Jonge Democraten Groningen 1 Afdelingsreglement Jonge Democraten Groningen Vastgesteld op de Algemene Afdelingsvergadering van 29 januari 2013 en voor het laatst gewijzigd op 9 maart 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Advies jaarrekening 2011 van de commissie BMZ aan het algemeen bestuur HDSR Geachte leden van het algemeen bestuur, De commissie BMZ adviseert het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Inretail

Huishoudelijk reglement Inretail Huishoudelijk reglement Inretail Aanvragen van het lidmaatschap Artikel 1 1. De aanvraag voor het lidmaatschap wordt bij het verenigingsbureau ingediend op een daartoe vastgesteld aanvraagformulier. 2.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering, 24 september 2013

Algemene ledenvergadering, 24 september 2013 Algemene ledenvergadering, 24 september 2013 Aanwezig Afwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter X A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van toezicht

Nadere informatie

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies Nederlandse Basketball Bond Instellingsbesluit Afdelingscommissies Ingesteld door het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB), op grond van artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement, op 10 juni

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014

Financieel Verslag 2014 Financieel Verslag 2014 IVN HELLENDOORN-NIJVERDAL INHOUD ALGEMEEN TOELICHTIING LASTEN EN BATEN 2014 TOELICHTING BALANS PER 31-12-2014 VASTSTELLING BIJLAGEN: - OVERZICHT LASTEN EN BATEN 2014 - BALANS PER

Nadere informatie

Gaat u met ons de uitdaging aan? Neem plaats in de ledenraad! Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Gaat u met ons de uitdaging aan? Neem plaats in de ledenraad! Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel Gaat u met ons de uitdaging aan? Neem plaats in de ledenraad! Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel De invloed en zeggenschap van leden vormt de kern van de coöperatieve Rabobank. De maatschappij verandert

Nadere informatie

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een rechtsgeldige tekst. In de linkerkolom is aangegeven wat in het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: a) ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging Huishoudelijk Reglement Skiclub Zoetermeer e.o. SkiClub Zoetermeer e.o. is gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement OSVV 040

Huishoudelijk Reglement OSVV 040 Versie 4.0 dd. 02 april 2014 Artikel 1. Algemene bepaling 1.1. De vereniging draagt de naam OSVV 040, hierna te noemen de vereniging. De vereniging is gevestigd te Eindhoven. 1.2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland

Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland Waarom een huishoudelijk reglement? Binnen een vereniging gelden regels. De meeste van die regels vloeien voort uit de wet (http://wetten.overheid.nl/bwbr0003045/2013-07-01

Nadere informatie

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN)

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Concept Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Artikel 1 NAAM en ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) ¹. van de. Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL)

Huishoudelijk Reglement (HR) ¹. van de. Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL) Huishoudelijk Reglement (HR) ¹ van de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL) ¹ Artikel 14 lid 1 Statuten SGL INHOUD HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN, INTERPRETATIES Artikel 1 Positie van de SGL in het evangelische

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement.

Huishoudelijk reglement. Huishoudelijk reglement. Huishoudelijk reglement Lokaal Tilburg Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2017 Hoofdstuk 1. DE ORGANISATIESTRUCTUUR VAN Lokaal Tilburg. 1.1. DE ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Nadere informatie

Openingssymposium PPRC

Openingssymposium PPRC Openingssymposium PPRC NEVI wenst het Public Procurement Research Centre Veel succes toe! Financieel PMI Onze Values Kroonjuwelen 3e Inkoopvereniging ter Wereld 1e Wereldwijde erkenning IFPSM : Global

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 18 Mei 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 15 leden en 5 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie Inhoudsopgave Pagina Inwerkingtreding 2 Begripsbepaling 2 Artikel 1 Lidmaatschap 2 Artikel 2 Geldmiddelen 3 Artikel

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

NOTULEN STAK FUNDA 2012

NOTULEN STAK FUNDA 2012 NOTULEN STAK FUNDA 2012 Notulen van de vergadering van Certificaathouders van Funda d.d. 23 april 2012 van 13.30-14.30 uur te Amsterdam, Wyndham Apollo Hotel Aanwezig namens Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

versie 28 oktober 2016 Van Lar naar Ledenraad Hoe en waarom

versie 28 oktober 2016 Van Lar naar Ledenraad Hoe en waarom versie 28 oktober 2016 Van Lar naar Ledenraad Hoe en waarom Aanleiding In 2009 is de nieuwe structuur van het NSPS geformaliseerd Nu deze structuur min of meer is gesetteld, is het moment om te inventariseren

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014

V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014 V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014 Inleiding Zoals bekend treedt de Wet versterking bestuur pensioenfonds op 1 juli 2014 in werking. Deze wet leidt tot aanpassing

Nadere informatie

INTERNE SPELREGELS STATUTEN

INTERNE SPELREGELS STATUTEN Vervangt: Versie 1 INTERNE SPELREGELS Vervangen door: Grondslag: Bestuurs- en Algemene Leden Vergadering Doc./Versie-nr.: 3.1.1/2 STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE

Nadere informatie

Jaarverslag Ondersteuningsplanraad (OPR)

Jaarverslag Ondersteuningsplanraad (OPR) Jaarverslag 2014 Ondersteuningsplanraad (OPR) Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is de Ondersteuningsplanraad (OPR)? 3. Samenstelling OPR 4. Jaarverslag 2014 1. Inleiding Hier ligt het eerste jaarverslag van de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

c. De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze (Wk art 1.58 lid 4); d. De oudercommissie beslist bij meerderheid van stemmen (Wk art. 1.

c. De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze (Wk art 1.58 lid 4); d. De oudercommissie beslist bij meerderheid van stemmen (Wk art. 1. OUDERCOMMISIE REGLEMENT Reglement oudercommissie Kinderopvang Fiep 1. Doelstelling De oudercommissie stelt zich ten doel namens de ouders te participeren in het beleid van kinderopvang Fiep door een goede

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement SNN

Huishoudelijk Reglement SNN Huishoudelijk Reglement SNN SchouderNetwerken Nederland Aan: Van: Betreft: SNN deelnemers zijnde de regionale Nederlandse Schoudernetwerken Voorlopig bestuur van de stichting SNN (concept) HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

1. Opening door de voorzitter Voorzitter opent om 20.05u de vergadering. Hij heet iedereen welkom.

1. Opening door de voorzitter Voorzitter opent om 20.05u de vergadering. Hij heet iedereen welkom. ALGEMENE LEDENVERGADERING VRIJDAG 27 MEI 2016 20.00 UUR & STEMMEN VOOR ONDEWERPEN M.B.T. ACCOMMODATIE VRIJDAG 17 JUNI 2016 20.00 UUR - KANTINE RKVV ROOSENDAAL Aanwezig: 27 mei: 26 leden, 17 juni: 17 leden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request.

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request. Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance This document is in Dutch. An English version is freely available on request. 1 Huishoudelijk reglement van Student Dance Association Leidance, zoals bedoeld in

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Reglement oudercommissies van Stichting Kinderopvang Op Kop

Reglement oudercommissies van Stichting Kinderopvang Op Kop Reglement oudercommissies van Stichting Kinderopvang Op Kop Algemeen Stichting Kinderopvang Op Kop vindt het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015 Hoofdstuk 1: Werking huishoudelijk reglement Artikel 1. Begripsbepalingen ALV = Algemene ledenvergadering. Studentenraad = Daar waar studentenraad staat, wordt de wettelijk verplichte centrale deelnemersraad

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen In dit reglement kunnen verwijzingen staan in de mannelijke persoonsvorm, maar hier dient men ook de vrouwelijke

Nadere informatie

Mini ALV. 21 maart 2013

Mini ALV. 21 maart 2013 Mini ALV 21 maart 2013 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen 6 november 4. Terugkoppeling plan van aanpak n.a.v. ouderenquête 5. Concept statuten 6. Begroting 2013 en voorlopige cijfers 2012 7.

Nadere informatie

Aansprakelijkheid commissarissen

Aansprakelijkheid commissarissen 1 november 2012 Aansprakelijkheid commissarissen Suzan Winkels-Koerselman Turnaround Advocaten Een klein, modern en gespecialiseerd advocatenkantoor Digitaal dossier Wij bieden de inzet van ervaren onafhankelijke

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Impressies van de gehouden ALV op 21 juni 2012 in Voldendam

Impressies van de gehouden ALV op 21 juni 2012 in Voldendam Impressies van de gehouden ALV op 21 juni 2012 in Voldendam Wij hebben onze ALV in Volendam gehouden in het bijzondere hotel Spaander. Wim Runderkamp, wethouder van Edam-Volendam en penningmeester van

Nadere informatie