Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009

2 Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Verslag van het Bestuur 1. Profiel van de organisatie Ontstaansgeschiedenis Missie en visie Doelstellingen Meerjarenstrategie Beleid Werkwijze Selectiecriteria Monitoring en evaluatie Millenniumdoelen 2010 en verder 2. Ons werk in Nederland Moroccan Future Day Ramadan Campagne: Your iftar = their future Onderzoek Morocco & remittances : Trends, future prospects & development impact Werkconferentie Nederland Marokko & remittances: kansen voor ontwikkeling Platform voor particulieren en non-profitorganisaties in Nederland Vrijwilligersbijeenkomsten en activiteiten Stichting Marokko Fonds, jaarverslag

3 3. Ons werk in Marokko Thema s en regio s Matra-programma Marokko Fonds projecten in Marokko MarokGO programma 4. Marokko Fonds Statutaire naam KvK ANBI Wijzigingen statuten Organogram Stichting Marokko Fonds Interne organisatie Stichting Marokko Fonds Samenstelling bestuur Raad van advies Commissie Projecten Ambassadeurs Projectteam Marokko Fonds Vrijwilligers Communicatie Website Nieuwsbrief Publicaties Fondsenwerving Individuele donateurs NCDO, overheid en medefinancieringsorganisaties (MFO s) Bedrijfsleven 5. Financieel verslag Financieel beleid Stichting Marokko Fonds, jaarverslag

4 Verslag van het Bestuur Inleiding Het Marokko Fonds Het Marokko Fonds wil iedereen die een band heeft met Marokko in staat stellen een bijdrage te leveren aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling in Marokko. In Marokko zijn tal van onafhankelijke maatschappelijke organisaties actief die hulp bieden waar dat broodnodig is. Het Marokko Fonds werkt nauw met deze organisaties samen en heeft als speerpunten: onderwijs, gezondheidszorg, gelijke rechten, schoon drinkwater, cultuurbehoud en sport. Het Marokko Fonds heeft nadrukkelijk niet de intentie alle bestaande Nederlandse initiatieven op gebied van hulp aan Marokko te gaan domineren. Integendeel. Het Marokko Fonds verbindt deze initiatieven en vormt daarmee een platform voor samenwerking, uitwisseling en ontmoeting in Nederland. Waarom zoiets als een Marokko Fonds? Het antwoord hierop is eigenlijk eenvoudig. De eerste generatie Marokkaanse Nederlanders leverde een bijdrage in de traditionele zin: zij gaf en geeft veelal financiële steun in de directe familiekring. De tweede en derde generatie zoekt naar andere wegen, naar eigentijdse manieren. Zij zijn, minder dan de eerste generatie, aan die directe familiekring gebonden. Zo kwamen wij tot het idee voor een fonds. Zo n idee ontstaat natuurlijk niet zomaar. In Nederland bestaat er op ieder denkbaar gebied en voor iedere doelgroep wel een fonds. Ter illustratie: er bestaat een fondsenboek met daarin alle fondsen in Nederland en dat is een vuistdik boekwerk. Het idee voor een fonds is, kortom, typisch Nederlands. De oprichting van het Marokko Fonds is hoe paradoxaal dat ook lijkt - een bewijs van voortschrijdende integratie. Bovendien bestaat goed burgerschap niet alleen uit deelname aan de Nederlandse samenleving in al haar facetten, maar ook uit de zorg voor anderen buiten Nederland die het minder goed hebben, uit betrokkenheid bij ontwikkelingssamenwerking. Hoewel op Marokko gericht, wil het Marokko Fonds ook bijdragen aan ontmoeting en interculturele uitwisseling in Nederland. Het Marokko Fonds is er zeker niet alleen voor Marokkaanse Nederlanders, maar voor iedereen die iets heeft met ontwikkelingssamenwerking, met Marokko of met de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. We willen ook dat het Marokko Fonds activiteiten blijft organiseren zoals bij onze start in Carré: via kunst en cultuur de ontmoeting stimuleren tussen mensen met verschillende achtergronden en van allerlei afkomst. Mensen stimuleren tot uitwisseling, kennismaking en interculturele dialoog. Kunst en cultuur zijn hiervoor het vehikel bij uitstek. Terugblik op 2009 Ook in het afgelopen jaar heeft het Marokko Fonds vanuit de bovenstaande vertrekpunten opnieuw een groot aantal verschillende activiteiten ontplooid. Zowel in Nederland (bewustwording en draagvlakontwikkeling) als in Marokko (armoedebestrijding) hebben we een aantal eigen initiatieven genomen en een groot aantal initiatieven van partnerorganisaties in Nederland en Marokko ondersteund en mogelijk gemaakt. Het succes van MarokGo, bijvoorbeeld, laat zien hoe zeer de betrokkenheid in Nederland op armoedebestrijding in Marokko leeft. Dat geldt evenzeer voor het Morocco Future Day. Aan Marokkaanse zijde zien we dat het Marokko Fonds als sprekend voorbeeld wordt gezien van eigentijdse samenwerking tussen Marokkaanse professionals in Marokko en professionals van Marokkaanse origine in Europa. Het Marokko Fonds vervult hierin een voorbeeldfunctie. Het Marokko Fonds is, zou kan men stellen, een goed voorbeeld van een succesvolle Stichting Marokko Fonds, jaarverslag

5 verbinding van de begrippen migratie en ontwikkeling. Groot knelpunt blijft dat het aantal goede aanvragen vele malen groter is dan het Marokko Fonds kan honoreren. Dat is enerzijds een goede zaak (men weet ons te vinden en er valt wat te kiezen), anderzijds maakt het ons kwetsbaar omdat we onze geloofwaardigheid ook ontlenen aan het in voldoende mate ondersteunen van organisaties. We zijn er dus nog lang niet. Het Marokko Fonds bevindt zich nog steeds in een ontwikkelfase. Zo is de bekendheid van het fonds binnen de doelgroep weliswaar ongekend groot, maar dat uit zich nog onvoldoende in structurele donateurschappen. Met name de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap moet op een veel grootschaliger wijze ertoe worden bewogen om hoe besheiden dat ook is structureel financieel aan het Marokko Fonds bij te dragen. Deze opgave vormt de centrale doelstelling voor de komende jaren. Een uitdaging vormt voorts de balans tussen het werk in Nederland en het werk in Marokko. De druk die dit legt op de organisatie is groot en moet beter worden gehanteerd. Dat kan ook, mits we in staat zijn tot een meerjarige financiering van het fonds te komen. De korte termijnfinanciering zit de organisatie op dit punt in de weg. Last but not least zullen we ons oog moet houden op het veranderende speelveld en het politieke klimaat in Nederland ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking. De financiering vanuit het NCDO wordt beëindigd en is daarom zaak ons opnieuw voor financiering vanuit de Subsidiefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking 9SBOS) te kwalificeren. Amsterdam, juni 2010 drs. A. (Ila) Kasem Voorzitter Stichting Marokko Fonds Stichting Marokko Fonds, jaarverslag

6 1. Profiel van de organisatie Ontstaansgeschiedenis Het Marokko Fonds is opgericht in oktober 2005 met steun van NCDO. Binnen de Marokkaanse gemeenschap in Nederland ontstond het idee om een Marokko Fonds op te richten om ontwikkelingssamenwerking met het land van herkomst te stimuleren. De behoefte aan zo n fonds werd in het bijzonder duidelijk in februari 2004, na de aardbeving in Al Hoceima en de humanitaire catastrofe die deze teweegbracht. Veel (Marokkaanse) Nederlanders wilden financieel bijdragen aan de noodhulp maar vonden niet de juiste kanalen om dit te realiseren. In het jaar 2005 stonden de vierhonderd jaar oude betrekkingen tussen Nederland en Marokko volop in de aandacht. Uiteraard werd daarbij ook naar de toekomst van de relaties gekeken, naar de uitdagingen en de kansen die daarin besloten liggen. Enkele leden uit de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap besloten tot de oprichting van de Stichting Marokko Fonds om hiermee een ontwikkelingsfonds te creëren dat nieuwe ideeën ontwikkelt en ook grotere projecten kan financieren. Missie en visie Het Marokko Fonds onderscheidt zich van een groot deel van de bestaande ontwikkelingsorganisaties in Nederland doordat het Fonds zich richt op één doelland en een achterban heeft die vooral bestaat uit leden van één specifieke bevolkingsgroep: Marokkaanse Nederlanders. Doordat Nederlanders van Marokkaanse afkomst vooral eigen familie in Marokko ondersteunen met een financiële bijdrage, ontstaat er een ongelijkheid tussen mensen met en mensen zonder familie in Europa. Via het Marokko Fonds kan financiële steun aan het land van herkomst juist tot een meer evenwichtige ontwikkeling leiden. Nieuwe generaties Marokkaanse Nederlanders willen Marokko benaderen vanuit een brede solidariteit met de Marokkaanse bevolking. Het Marokko Fonds kan hiervoor het instrument zijn en zo een interessante en eigentijdse bijdrage leveren aan de ontwikkelingssamenwerking. Het Marokko Fonds zet zich in voor structurele armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling in Marokko en steunt met dat doel kleinschalige initiatieven die de levensomstandigheden van de Marokkaanse bevolking duurzaam verbeteren. Het Fonds wil in Marokko diegenen bereiken die in hun kansen en mogelijkheden het meest uitgesloten worden door armoede, verblijf in achtergestelde gebieden of andere vormen van Stichting Marokko Fonds, jaarverslag

7 maatschappelijke uitsluiting. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan kinderen, gehandicapten en vrouwen. In aansluiting bij de VN Millenniumdoelen zijn de belangrijkste aandachtsgebieden van het Marokko Fonds gezondheidszorg, onderwijs, gelijke rechten, schoon drinkwater, cultuur en sport. De doelstellingen van het Marokko Fonds zijn niet gebaseerd op een religieuze of politieke overtuiging. Ook is het Fonds onafhankelijk van de Marokkaanse overheid. Door het toekennen van financiering steunt het Marokko Fonds projecten die geïnitieerd en uitgevoerd worden door onafhankelijke non-profitorganisaties in Marokko. Doelstellingen Het Marokko Fonds is geen ontwikkelingsorganisatie in traditionele zin: het is een initiatief uit de Marokkaanse gemeenschap in Nederland, dat in het bijzonder Marokkaanse Nederlanders bij ontwikkelingssamenwerking wil betrekken. Het Marokko Fonds hecht waarde aan de potentiële bijdrage van Marokkaanse migranten aan de blijvende ontwikkeling van hun land van herkomst en wil daarom: Projecten ten behoeve van duurzame ontwikkeling en structurele armoedebestrijding in Marokko ondersteunen; De schakel zijn tussen mensen en partijen in Nederland die duurzame ontwikkeling in Marokko willen bevorderen en de organisaties in Marokko die zich daarvoor inzetten; Samenwerking tussen de partijen in Nederland bevorderen; Draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in brede zin onder (Marokkaanse) Nederlanders bevorderen; Stimuleren dat de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap in toenemende mate een rol speelt in de beleidsvorming met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking. Het Marokko Fonds kan het instrument zijn om een interessante en eigentijdse bijdrage te leveren aan ontwikkelingssamenwerking Meerjarenstrategie Het Marokko Fonds heeft zich ten doel gesteld een rol te vervullen als platform voor uitwisseling van kennis, ideeën en informatie over ontwikkelingssamenwerking met Marokko, en voor coördinatie van activiteiten, discussie en fondsenwerving. Het maakt specifieke kennis en expertise over Marokko toegankelijk en streeft naar samenwerking en complementariteit met bestaande Marokkaanse en Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Stichting Marokko Fonds, jaarverslag

8 Daarnaast wil het Fonds de structurele uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de Marokkaanse gemeenschap in Nederland en de Marokkaanse gemeenschap in Marokko stimuleren en meningsvorming onder Marokkaanse Nederlanders over ontwikkelingsvraagstukken bevorderen. Met deze doelen voor ogen ontplooit het Marokko Fonds in Nederland activiteiten gericht op: - voorlichting en draagvlakversterking - fondsenwerving - kennisuitwisseling tussen organisaties die zich bezighouden met duurzame ontwikkeling in Marokko - kennisuitwisseling tussen (Marokkaanse) Nederlanders en NGO s in Marokko In Marokko worden organisaties die zich richten op duurzame ontwikkeling met kennis en financiële middelen ondersteund. Op termijn wil het Marokko Fonds een lokale agent in Marokko aanstellen, o.a. voor monitoring en evaluatie van de projecten. Beleid Het Marokko Fonds staat voor zorg in afwezigheid. De zorg om en betrokkenheid bij Marokko is sterk onder Marokkaanse gemeenschap in Nederland, van de eerste generatie Marokkanen die zich in de jaren zestig en zeventig in Nederland vestigde tot aan de tweede en derde generatie Marokkaanse Nederlanders. De manieren waarop deze zorg en betrokkenheid gestalte krijgen, zijn echter aan het veranderen. De eerste generatie Marokkaanse Nederlanders heeft nauwe banden met naaste familie in Marokko en blijft deze ondersteunen met financiële middelen en goederen in natura. Ook de tweede en derde generatie Marokkaanse Nederlanders voelt zich betrokken bij de mensen in Marokko. Vaak hebben zij er echter geen naaste familie meer: kinderen, ouders, broers en zussen wonen ook in Nederland. Het is minder vanzelfsprekend dat (verre) familie door deze generaties met geld en goederen wordt gesteund. De jongere generatie zoekt dan ook naar nieuwe manieren om gestalte te geven aan hun betrokkenheid bij en zorg om Marokko. In plaats van traditionele bestedingsvormen als schenkingen en het bouwen van huizen, wil een deel van hen een structurele bijdrage leveren aan verbetering van de sociale en economische situatie in het land. Een deel van de jongere generaties Nederlandse Marokkanen benaderen Marokko dus vanuit een brede solidariteit met de Marokkaanse bevolking. Het Marokko Fonds kan hiervoor het instrument zijn en zo een interessante en eigentijdse bijdrage leveren aan ontwikkelingssamenwerking Stichting Marokko Fonds, jaarverslag

9 Zorg in afwezigheid - kull ghaiba ka-tzid hiba Werkwijze Het Marokko Fonds zet zich in voor duurzame ontwikkeling en structurele armoedebestrijding in Marokko. Om dat doel te bereiken steunt het fonds projecten van onafhankelijke Marokkaanse non-profitorganisaties. Het Marokko Fonds staat hierbij een vraaggerichte werkwijze voor, wat betekent dat lokale kennis en expertise centraal staan in het formuleren van de projecten en dat de Marokkaanse NGO s verantwoordelijk zijn voor het initiëren en uitvoeren ervan. Het Marokko Fonds onderneemt de nodige stappen voor financiering van de projecten of voor hulp in natura of menskracht. Ook ondersteunt het de organisaties bij het planmatig en efficiënt opzetten van de projecten. Daarnaast zorgt het Marokko Fonds voor monitoring en evaluatie van de projecten. Alleen wanneer de partners in Marokko daarom vragen en er sprake is van een zeer specifieke technisch probleem waarvoor ter plaatse geen oplossing voorhanden is, kan het Fonds consultants uitzenden naar het project ter plaatse. Daarbij zal het Marokko Fonds zoveel mogelijk vermijden externe betaalde krachten of eigen personeel uit te zenden. Het Fonds is van mening dat vertegenwoordigers van de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap die binnen Nederland actief zijn op één of meerdere themagebieden wat dit betreft een belangrijke rol kunnen vervullen. Ze kunnen in samenspraak met de partnerorganisaties een bijdrage leveren aan de opzet en de uitvoer van projecten. Het Marokko Fonds zal er daarbij op toezien dat de partner - en niet de uitgezonden consultant - de verantwoordelijkheid blijft dragen voor het project in Marokko. Wanneer daar vraag naar is beziet het Marokko Fonds ook de mogelijkheden voor stages van Marokkaans- Nederlandse studenten. Selectiecriteria Via de website en gericht per roept het Marokko Fonds Marokkaanse nonprofitorganisaties periodiek op tot het indienen van projectvoorstellen. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de ontvangen projectvoorstellen aan de volgende criteria voldoen: Het project moet gericht zijn op armoedebestrijding en/of duurzame ontwikkeling in Marokko. Het moet diegenen bereiken die in hun kansen en mogelijkheden het meest uitgesloten worden door armoede, verblijf in achtergestelde gebieden of Stichting Marokko Fonds, jaarverslag

10 andere vormen van maatschappelijke uitsluiting, waarbij in het bijzonder gedacht kan worden aan kinderen, gehandicapten en vrouwen De aanvraag komt van een onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie in Marokko Het project wordt gedragen en uitgevoerd door één of meer non-profit organisaties in Marokko Het doel van het project moet duidelijk en concreet zijn, evenals de te verwachten korte en lange termijn effecten en de opvolging van het project na afloop van de financiering door het Marokko Fonds Na afloop van het project wordt een inhoudelijk eindverslag ingediend, mede ten behoeve van de uitwisseling van kennis en ervaring met de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Ook een financiële eindverantwoording met originele nota s wordt na afloop ingediend. Bij subsidies vanaf ,- is daarbij een accountantsverklaring vereist De aanvragende organisatie levert een eigen bijdrage (eventueel in natura) van minimaal 20% van de totale kosten van het project en dekt minimaal de kosten van de overhead Projecten die niet in aanmerking komen voor subsidie zijn: Projecten met een winstoogmerk Projecten die al in uitvoering zijn op het moment dat de aanvraag wordt ingediend Aanvragen voor permanente steun Aanvragen van individuen Financiële ondersteuning en adoptie van kinderen of andere individuen Uitwisselingsprojecten, studiereizen, studiebeurzen en stages Noodhulpprojecten (projecten gericht op wederopbouw zijn wel duurzaam) Op basis van de ontvangen subsidieaanvragen maakt de projectcommissie een selectie, waarbij, naast de bovenstaande criteria, regionale en thematische spreiding in acht worden genomen. In het belang van een goede monitoring en evaluatie van de projecten, geschiedt geldovermaking in drie termijnen: 50% voor aanvang van het project, 30% na ontvangst van een tussentijdse rapportage en 20% na ontvangst van een financiële en inhoudelijke eindrapportage, uiterlijk drie maanden na afloop van het project. De duur en de aard van de samenwerking met de Marokkaanse partnerorganisatie wordt voor aanvang van het project contractueel vastgelegd. Stichting Marokko Fonds, jaarverslag

11 Monitoring en evaluatie Meer dan aan onmiddellijke resultaten hecht het Marokko Fonds waarde aan de duurzaamheid en leefbaarheid van projecten op de lange termijn en aan ownership van de lokale gemeenschap. Deze overtuiging weerspiegelt zich in de wijze waarop projecten worden geëvalueerd. Evaluatie van projecten is geen administratieve formaliteit. Ook is er geen sprake van een eenzijdige controle van de projecten door het Marokko Fonds. In plaats daarvan is de evaluatie van projecten een gezamenlijk leerproces voor zowel de partnerorganisatie als het Marokko Fonds. Administratieve verplichtingen mogen geen belemmering vormen om een partner te begeleiden en zij mogen evenmin leiden tot het bij voorbaat uitsluiten van bepaalde organisaties. Het geheel van de opvolging gebeurt per telefoon en per , via experts c.q. contactpersonen ter plaatse en via bezoeken van vertegenwoordigers van het Marokko Fonds. Millenniumdoelen De doelstellingen van het Marokko Fonds sluiten aan bij de Millenniumdoelen. Dit wereldwijde plan van actie omvat de volgende acht doelstellingen: extreme armoede en honger uitbannen, basisonderwijs voor alle kinderen, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, kindersterfte terugdringen, gezondheid van moeders verbeteren, bestrijden van HIV/Aids, malaria en andere ziekten, een duurzaam milieu en mondiaal partnerschap op het gebied van ontwikkeling. Met behulp van onder andere goed beleid en bestuur en met technische en financiële steun van buitenaf, zouden alle landen deze doelen in 2015 moeten kunnen bereiken. De tendens in Marokko in de richting van verbeterd bestuur en meer ruimte voor het maatschappelijk middenveld om effectief te operen is hoopgevend. Er is echter nog veel werk te doen om de Millenniumdoelen te bereiken en er blijft behoefte aan ondersteuning hierbij. Het Marokko Fonds heeft op basis hiervan bewust gekozen voor de themagebieden onderwijs, gezondheidszorg, schoon drinkwater, gelijke rechten, cultuur en sport. Zodoende wil het Fonds een bijdrage leveren aan het bereiken van de Millenniumdoelen. Activiteiten 2010 In het kader van het driejarig Netwerkprogramma van NCDO zal het Marokko Fonds de geplande activiteiten continueren, daaronder zijn de organisatie van een benefietdiner in het Concertgebouw in Amsterdam, de Ramadancampagne 2010 en de Moroccan Future Day Ook zal in 2010 een outdoor benefiet toernooi worden georganiseerd in samenwerking met Maroquistars en Johan Cruijff Foundation, met steun van NCDO. Hiernaast staan een conferentie over remittances in Marokko en de uitvoering van een donateuronderzoek op het Stichting Marokko Fonds, jaarverslag

12 programma. Tot slot zal het Marokko Fonds de ondersteuning van de projecten in Marokko en het subsidiefonds voor kleinschalige particuliere initiatieven in Marokko, MarokGO, continueren. 2. Ons werk in Nederland Moroccan Future Day Een jaarlijks terugkerende activiteit van het Marokko Fonds is de Moroccan Future Day. In dit project worden Marokkaans Nederlandse jongeren gestimuleerd na te denken over situaties van armoede in Marokko, en over de wijze waarop zij zouden kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van betere levensomstandigheden van de meest achtergestelde groepen. Deze activiteit werd in 2005 voor het eerst georganiseerd. Voor veel jongeren is ontwikkelingssamenwerking in Marokko een vrij abstract begrip. Toch heeft een groot aantal Marokkaans-Nederlandse jongeren zich een beeld gevormd van de huidige situatie in Marokko door (zomer) vakanties en familiebezoeken. Om de interesse van deze jongeren voor ontwikkelingssamenwerking (in Marokko) te wekken, organiseerde het Marokko Fonds in het najaar van 2009 het Moroccan Future Day-project. Dit project is afgerond in februari Aan de hand van de casus Marokko werden jongeren, die zich voor dit programma vrijwillig hadden aangemeld, uitgedaagd na te denken over ontwikkelingssamenwerking. Gedurende workshops praatten de jongeren over de toekomst van Marokko en over wat zij vinden dat er op het gebied van ontwikkelingssamenwerking in Marokko moet gebeuren. Professionele begeleiders hielpen groepjes jongeren om hun ideeën in scenario s te verwoorden en in filmpjes vast te leggen. Tijdens de 2009 editie van de Moroccan Future Day hebben 40 jongeren uit Den Bosch en Amsterdam nagedacht over hun bijdrage aan de toekomst van Marokko. Uit de workshops kwam een grote betrokkenheid van de jongeren bij de situatie in Marokko naar voren. Problemen als de toegang tot gezondheidszorg en schoon drinkwater, werkeloosheid onder Stichting Marokko Fonds, jaarverslag

13 jongeren en de positie van vrouwen werden door hen uitgebreid aan de kaak gesteld. Tijdens de fotodagen kon de jeugd onder begeleiding van professionele filmmakers haar creativiteit de vrije loop laten. In beeldverhalen brachten de jongeren hun plannen in beeld voor armoedebestrijding en ontwikkeling in Marokko. De beeldverhalen zijn afgedrukt op bannieren die in 2010 en 2011 in verschillende jongerencentra, bibliotheken en scholen worden geëxposeerd. Tijdens de feestelijke afsluiting werden de winnaars bekend gemaakt, en werden de bannieren met daarop de beeldverhalen voor het eerst aan de jongeren getoond. Ramadan Campagne: Your iftar = their future Uit de evaluatie van het benefietconcert in december 2008 bleek dat een nieuwe impuls nodig was voor een publieksevenement met fondsenwervingsactiviteiten. Aansluiting bij het tot dan toe 2 keer georganiseerde on-line community-project 1 op marokko.nl is in de Ramadan campagne Hierin is person-to-person marketing via een ramadan campagnesite ingezet om donaties voor projecten te verwerven: deelnemers konden zich via de campagnesite aanmelden, zelf een Iftar organiseren en daarvoor hun gasten uitnodigen. Deelnemers aan de Ramadan Campagne maakten een eigen profiel aan op de website en nodigden op die manier anderen uit. Met het campagnefilmpje op de ramadan campagne site konden deelnemers kennismaken met het werk van het Marokko Fonds en de noodzaak een bijdrage te leveren aan het bestrijden van armoede en het bevorderen van duurzame ontwikkeling in Marokko. Genodigden konden via de website de uitnodiging accepteren en online een donatie doen. De opbrengst van de campagne is bestemd voor onderwijsprojecten in Marokko. Het Marokko fonds wilde met de Ramadan campagne allereerst aanzetten tot bewustwording van de precaire onderwijssituatie in Marokko. In Marokko gaan zo n anderhalf miljoen kinderen tussen 7 en 14 jaar niet naar school. Dat is meer dan een kwart van alle Marokkaanse kinderen. Deze kinderen groeien op in arme gezinnen en moeten 1 Het online community project organiseerde het Marokko Fonds in 2007 en 2008 i.s.m. Marokko Media op Gedurende de Ramadan discussieerden communityleden op een speciaal ingerichte landingspagina over armoede in en ontwikkeling van Marokko. De leden konden stemmen op één van 3 gepresenteerde projectfilmpjes en aan het einde van de Ramadan een donatie doen waarmee het project met de meeste stemmen werd gerealiseerd. In 2007 was dit de aanschaf van een nieuwe ambulance voor dorpsbewoners rondom de stad Beni-Mellal (gerealiseerd); in 2008 de aanschaf van nierdialyseapparatuur voor een nierdialysecentrum in Ouled Teima (Zuid-Marokko) (project in uitvoeringsfase). Stichting Marokko Fonds, jaarverslag

14 vaak meewerken op het land of in de huishouding. Ze worden groot zonder dat ze leren lezen, schrijven of rekenen en hebben daardoor weinig kans op een goede toekomst. Het Marokko Fonds vindt dat alle kinderen in Marokko, jongens en meisjes, recht hebben om naar school te gaan. Tijdens de Ramadan campagne 2009 en onder het motto Your iftar = their future, staan deze kinderen centraal. De campagne heeft de vastenmaand als basis. Een maand van gastvrijheid en reflectie. Een maand waarin voedsel centraal staat. Het vasten, maar juist ook de iftarmaaltijd na zonsondergang en het afsluitende Suikerfeest zijn de momenten om de sociale verbanden aan te halen en te versterken. Liefdadigheid (Sadaqa) neemt een belangrijke plaats in tijdens deze voor moslims heilige maand. Moslims zijn tijdens de Ramadan extra bereid geld te geven voor armen en hulpbehoevenden en zijn daar zelfs toe verplicht via de zogenaamde Zakaat el Fitr die gedurende de gehele maand Ramadan uitgegeven worden tot de ochtend voor het gebed van Ied el-fitr. Onderzoek Morocco & remittances: Trends, future prospects & development impact Om een beter zicht te verkrijgen in (toekomstige) ontwikkelingen met betrekking tot remittances naar Marokko heeft het Marokko Fonds een onderzoek laten doen naar de trends, toekomstperspectieven en de impact voor ontwikkelingen. De resultaten daarvan zijn gepresenteerd in het rapport: Morocco & remittances: Trends, future prospects & development impact (van Waes in opdracht van het Marokko Fonds, 2009). Om de rol te onderzoeken die het Marokko Fonds kan spelen met betrekking tot migratie en ontwikkeling en specifiek tot remittances, is in het rapport ingegaan op de volgende punten: 1. Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van remittances met betrekking tot Marokko en wat zijn de consequenties van deze ontwikkelingen? 2. Inzicht krijgen in de (transnationale) relaties van Marokkaanse Nederlanders met Marokko 3. Wat kan de aanvullende rol van het Marokko Fonds zijn m.b.t. remittances? Uit dit rapport zijn de volgende aanbevelingen aan het Marokko Fonds naar voren gekomen: - Do not have the desire to `take over` remittances, but stimulate awareness on the development potential - Create awareness among new generations of the effects on remittances and their potential contributing role Create a database with all initiatives of migrant support in Morocco - Provide a toolkit with concrete steps which should be taken to realize migrant initiatives Stichting Marokko Fonds, jaarverslag

15 - Study the possibilities of cooperation with micro credit foundations to invest remittances in small businesses - Enlarge the cooperation with organizations with the same objective as the Marokko Fonds - Guarantee transparency of current actions and projects to benefactors and other involved parties - Improve data collection on remittances in Morocco and welfare indicators - Stimulate remittances through reducing the costs of transferring - Be realistic in your expectations towards the potential of remittances Rondetafelconferentie Marokko & remittances: kansen voor ontwikkeling Op 25 november 2009 hield het Marokko Fonds een rondetafelconferentie in debatcentrum de Balie Amsterdam. Bovengenoemd onderzoeksrapport werd tijdens deze conferentie gepresenteerd. Naar aanleiding van de aanbevelingen aan het Marokko Fonds werden drie onderwerpen tijdens de conferentie besproken: 1. Remittances & microkrediet 2. Makkelijker geld sturen én ontvangen 3. Nieuwe generatie Marokkanen & ontwikkelingspotentieel van remittances De drie rondetafeltopics werden ingeleid door Mohammed Bouker van Banque Chaabi du Maroc (rondetafel 1) Jaqueline Barendse van Ecorys (rondetafel 2) en Ahmed Ait Moha van Motivaction en Ismail Awil van Oxfam Novib (rondetafel 3). Na deze plenaire sessie volgden de drie afzonderlijke rondetafeldiscussies. Aan de hand van stellingen voerden deelnemers discussies over één van de drie conferentie topics. Deze discussies leverden een veelheid aan aanbevelingen op voor het Marokko Fonds. Het Marokko Fonds zal deze aanbevelingen gebruiken bij het vormgeven van een toekomstig project gericht op remittances. Met een bezoekersaantal van 80 deelnemers, en concrete aanbevelingen kan de conferentie zeker geslaagd genoemd worden. Ook de bezoekersevaluatie bevestigt dit succes. Platform voor particulieren en non-profitorganisaties in Nederland Naar aanleiding van publiciteit en evenementen (jongerendagen, werkconferenties, benefietconcerten, fonds voor kleinschalige initiatieven, online discussie) zijn bedrijven, particulieren, fondsen, scholen en non-profit organisaties op verschillende manieren bij het Marokko Fonds betrokken geraakt (als sponsor, donateur, vrijwilliger, partnerorganisatie, Stichting Marokko Fonds, jaarverslag

16 fondsverstrekker, bezoeker, deelnemer of als geïnteresseerde). Steeds meer mensen weten het Fonds dan ook te vinden met vragen over ontwikkelingssamenwerking in Marokko. Om deze groeiende achterban te kunnen bedienen, en om de platformfunctie van het Marokko Fonds verder uit te kunnen bouwen achtte het Fonds capaciteitsversterking van de organisatie van groot belang. De platformfunctie die het Marokko Fonds in toenemende mate uitbouwt en professionaliseert, concretiseert zich in capaciteitsversterkende activiteiten. De output hiervan is ondermeer: kennis, ideeën en informatie over ontwikkelingssamenwerking met Marokko, coördinatie van activiteiten, discussie en fondsenwerving. Het Marokko Fonds beoogt met de capaciteitsversterkende activiteiten specifieke kennis en expertise over Marokko te bundelen en toegankelijk te maken en streeft hiermee naar samenwerking en complementariteit met bestaande Marokkaanse en Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. De platformfunctie dient tevens bij te dragen aan de structurele uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de Marokkaanse gemeenschap in Nederland en de Marokkaanse gemeenschap in Marokko en de meningsvorming onder Marokkaanse Nederlanders over ontwikkelingsvraagstukken te bevorderen. Om de capaciteit van het Marokko Fonds, en daarmee de platformfunctie, te kunnen versterken heeft het fonds diverse activiteiten uitgevoerd die als volgt kunnen worden omschreven: in de eerste plaats kunnen organisaties die zich inzetten voor duurzame ontwikkeling/armoede bestrijding in Marokko gebruikmaken van het netwerk en/of de professionele ondersteuning van het Marokko Fonds. Het Marokko Fonds treedt hierin, afhankelijk van de eigen mogelijkheden en de wensen van de betreffende organisatie, op als: gesprekspartner, adviseur, projectpartner of projectuitvoerder. Ook kunnen organisaties bij het Marokko Fonds terecht voor kleinschalige subsidies waarbij het fonds de aanvragers vanaf het beginstadium begeleiden in het in banen leiden van de uiteindelijke aanvraag. Daarnaast organiseert het Marokko Fonds verschillende bijeenkomsten, die gelegenheid gaven voor netwerken om uitwisseling van kennis en contacten tussen (migranten)organisaties mogelijk te maken. Ook fungeert het Fonds regelmatig als bemiddelaar, en brengt het verschillende partijen direct met elkaar in contact. Activiteiten van het fonds binnen de platformfunctie: Begeleiding van non-profit organisaties/ scholen/ bedrijven etc. Beantwoording van vragen per en telefoon Bijhouden donateuradministratie Benaderen ambassadeurs en onderhouden contact Voorlichtingsmateriaal ontwikkelen Stichting Marokko Fonds, jaarverslag

17 Opstellen marketing- en communicatieplan Inrichten en benutten database Vormgeven en onderhoud eigen website en bijhouden eigen Hyves webpagina Maandelijks verzenden nieuwsbrief met artikelen die betrekking hebben op de thema s van het Marokko Fonds, in het bijzonder Marokko en ontwikkelingssamenwerking. Resultaten Het Marokko Fonds is erin geslaagd de interne capaciteit te versterken ten opzichte van voorgaande jaren en de organisatie verder te professionaliseren. Het Marokko Fonds heeft voor ogen om door middel van de capaciteitsversterkende activiteiten voorturend invulling te geven aan de ambitie om: initiatieven vanuit Nederland gericht op duurzame ontwikkeling in Marokko te entameren en te ondersteunen een platform te zijn voor charitatieve activiteiten gericht op Marokko de slagvaardigheid en zichtbaarheid van de Marokkaanse migrantenorganisaties binnen het Nederlandse ontwikkelingsveld te versterken de interne organisatie verder te professionaliseren Hierin is het fonds ruimschoots geslaagd. Dit blijkt enerzijds uit het toenemend aantal personen en organisaties die het Marokko Fonds benaderen met (hulp)vragen. Deze contacten ontstaan regelmatig direct naar aanleiding van activiteiten van het Marokko Fonds en/of berichtgeving hierover via website of nieuwsbrief. Het kan overigens zonder twijfel worden vastgesteld dat het MarokGO subsidieprogramma de meeste aandacht trekt in termen van vragen/bezoeken en telefoontjes. Ook het aantal donateurs neemt toe, zij het langzaam. In verband hiermee is een donateuronderzoek gepland in Bovendien heeft het Fonds volop geparticipeerd in de voorbereidingen en consultaties ten behoeve van de totstandkoming van de beleidsnotitie Migratie en Ontwikkeling van Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Koenders. De platformactiviteiten hebben naar inschatting van het projectteam bovendien bijgedragen aan verdere bekendheid van het subsidiefonds MarokGO. Vrijwilligersbijeenkomsten en activiteiten Het Marokko Fonds werkt veel met vrijwilligers. Momenteel zijn plusminus 60 vrijwilligers actief. Zij werven donateurs en helpen bij de uitvoering van activiteiten in Nederland. In 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag

18 is twee maal een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd. Daarin werden de op handen zijnde activiteiten besproken en de input van vrijwilligers daarop gevraagd. De vrijwilligers hebben daarnaast bij verschillende evenementen met een overwegend Marokkaans Nederlands publiek of met een focus op ontwikkelingssamenwerking voorlichting gegeven over de doelen en de resultaten van het Marokko Fonds. Zo worden donateurs geworven en wordt draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking met Marokko versterkt. 3. Ons werk in Marokko Thema s en regio s Het Marokko Fonds is actief in alle regio s van Marokko, afhankelijk van de behoefte aan projectfinanciering. De doelstellingen van het Marokko Fonds sluiten aan bij de Millenniumdoelen. Dit wereldwijde plan van actie omvat de volgende acht doelstellingen: extreme armoede en honger uitbannen, basisonderwijs voor alle kinderen, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, kindersterfte terugdringen, gezondheid van moeders verbeteren, bestrijden van HIV/Aids, malaria en andere ziekten, een duurzaam milieu en mondiaal partnerschap op het gebied van ontwikkeling. Het Marokko Fonds heeft op basis hiervan bewust gekozen voor de volgende themagebieden: Onderwijs Gezondheidszorg Schoon drinkwater Gelijke rechten Cultuur Sport Stichting Marokko Fonds, jaarverslag

19 Matra project Casablanca In 2009 kende het ministerie van Buitenlandse Zaken een subsidie toe uit het Matra subsidieprogramma waarmee de komende 3 jaar een programma wordt uitgevoerd gericht op onderwijsverbetering voor doven en capaciteitsversterking van Marokkaanse nonprofitorganisaties. In dit programma werkt het Marokko Fonds samen met Koninklijke Auris Groep, een organisatie die mensen met gehoorproblemen, spraak- en/of taal problemen of een vorm van autisme ondersteunt met communiceren. De organisatie is een kenniscentrum met betrekking tot onderwijs voor doven en slechthorenden. Het programma is tot stand gekomen dankzij het onderzoeksrapport Inventarisatie van de situatie van doven in Marokko dat het Marokko Fonds met de hulp van Stichting Vrienden van Effatha in 2008 in Marokko heeft laten uitvoeren. Dit onderzoek vormde de eerste activiteit van het meerjarig werkplan Niet Stil voor Doven in Marokko. Belangrijke aanbevelingen uit dit rapport waren onder meer onderwijsverbetering voor doven en capaciteitsversterking van ngo s die hun activiteiten richten op doven en slechthorenden. De Koninklijke Auris Groep organiseerde in 2007 een studiereis naar Marokko waarbij onder meer de dovenschool Mouna werd bezocht van de stichting AMES in Casablanca. De ervaringen die Auris en het Marokko fonds opdeden, besloot hen een samenwerkingsverband op te zetten om zich samen in te zetten voor de verbetering van de situatie van doven in Marokko. De dovenschool in Casablanca vormt het startpunt van het 3 jarige Matra programma: Auris ontwikkelt op deze school een onderwijskundig model dat de school zoveel mogelijk handvatten zal geven op het gebied van organisatie, didactiek, visie/missie en opleiding. Doelstelling is dit onderwijskundig model ook in te zetten op andere onderwijsinstellingen en plaatsen waar doven onderwijs volgen. Daarbij zal intensief worden samengewerkt met de dovenschool in Casablanca; ook zijn verschillende ministeries, waaronder die van onderwijs, in het project betrokken. Het Marokko Fonds legt zich toe op de capaciteitsversterking van dovenorganisaties in Marokko. Door middel van trainingen zullen deelnemende organisaties verder professionaliseren. Ze kunnen daardoor meer gaan betekenen voor mensen in Marokko met een auditieve en communicatieve beperking. Stichting Marokko Fonds, jaarverslag

20 Marokko Fonds projecten in Marokko Stichting al Wafa Plaats: Oujda Even Voorstellen Stichting Al Wafa zet zich in voor fysieke en mentaal gehandicapte kinderen in Oujda. De stichting is in 1997 opgericht door de ouders van gehandicapte kinderen. Het doel van de stichting is om meer acceptatie en een betere integratie van gehandicapte kinderen in de samenleving te creëren. Sinds 2003 beschikt Al Wafa over een eigen gebouw op het terrein van de school Kindy, in Oujda. Dankzij de verbeterde faciliteiten, kan de stichting nu ongeveer 60 kinderen tussen de 6 tot 17 jaar opvangen. Zij kunnen hier de hele week, van maandag tot vrijdag, een speciaal op hun toegepast lesprogramma volgen. Naast het lesprogramma voor mentaal gehandicapte kinderen heeft al Wafa ook een bijzonder trainingsprogramma voor kinderen met een fysieke handicap. Ongeveer 50 kinderen komen hier 2 keer per week bij elkaar, waar ze o.a. een revalidatietraining kunnen volgen en leren hoe ze beter kunnen functioneren in het dagelijkse leven. Volgens de statistieken van de Wereldgezondheidorganisatie (WHO) leven er alleen al in de stad Oujda 450 kinderen met een fysieke achterstand. Het project Het Marokko Fonds heeft de inrichting van een productieatelier gefinancierd waar met behulp van een speciale warmtetechniek kunststofhulpmiddelen voor gehandicapten gemaakt kunnen worden. Voorheen gebruikten ze hiertoe alleen hout. Dankzij het gebruik van kunststof, kunnen ook ingewikkelde protheses en aangepaste stoelen gefabriceerd worden die de mobiliteit van de fysiek gehandicapte kinderen enorm verbetert. De doelgroep van het project is voornamelijk de groep kinderen die bij Al Wafa komen, maar de stichting probeert ook andere fysiek gehandicapte jongeren te helpen. Stichting Marokko Fonds, jaarverslag

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

INHOUD. Time to Help Nederland Hang GG Rotterdam. Voorwoord 4. Stichting Time to Help Nederland 6. Projecten & Campagnes 8.

INHOUD. Time to Help Nederland Hang GG Rotterdam. Voorwoord 4. Stichting Time to Help Nederland 6. Projecten & Campagnes 8. 2 INHOUD Voorwoord 4 Stichting Time to Help Nederland 6 Visie & Missie 6 Doelstellingen 6 Projecten & Campagnes 8 Time to Help Nederland Hang 4 3033 GG Rotterdam Telefoon: +31 0(10) 766 66 66 Mobiel: +31

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

Als één team achter de sporters met een handicap

Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

Projecten. Studiebeurzen

Projecten. Studiebeurzen Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave Introductie... 3 Projecten... 4 Studiebeurzen... 4 Bouwen aan een toekomst... 5 Colour the world Festival 2015... 5 Colour the world Festival 2016... 5 Finding new DiDi...

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319

Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319 Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319 Kaalmo relief and development organization 1 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

ZORG IN AFWEZIGHEID. Beleidsplan Stichting Marokko Fonds April 2008. Kull ghaiba ka-tzid hiba

ZORG IN AFWEZIGHEID. Beleidsplan Stichting Marokko Fonds April 2008. Kull ghaiba ka-tzid hiba Beleidsplan Stichting Marokko Fonds April 2008 ZORG IN AFWEZIGHEID Kull ghaiba ka-tzid hiba Afwezigheid doet altijd de zorg toenemen (Marokkaans spreekwoord) Bezoekadres: Stichting Marokko Fonds Valkenweg

Nadere informatie

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Unicef Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Inleiding Ik hou mijn spreekbeurt over Unicef omdat ik het een mooi onderwerp vind en het kinderen helpt die in nood zijn en niet naar school

Nadere informatie

Inhoud Vooraf De Organisatie Activiteiten en projecten in Nederland Projecten Somalië 9 Colofon 11

Inhoud Vooraf De Organisatie Activiteiten en projecten in Nederland Projecten Somalië 9 Colofon 11 Jaarverslag 2014 Inhoud Vooraf 4 De Organisatie 5 - Organisatie ontwikkelingen 6 Activiteiten en projecten in Nederland 7 - Spreekuren 7 - Ontmoeting 7 - Bespreking taboe onderwerpen 8 - Conferentie gemeente

Nadere informatie

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION Dit plan bevat een overzicht van de belangrijkste beleidsvoornemens van het bestuur van LEMON FOUNDATION / STICHTING LEMON (de Stichting ) ten aanzien van: A. de te verrichten

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Subsidiereglement Internationale Solidariteit

Subsidiereglement Internationale Solidariteit Subsidiereglement Internationale Solidariteit Artikel 1 Algemeen Het bedrag voorzien in het gemeentelijk budget voor subsidies internationale solidariteit wordt als volgt verdeeld: 1. Werkingstoelage leden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019 Inhoud Inleiding 2 1. Stichting Seniorenwens 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 2 2.2. Statutaire doelstelling 3 2.3. Afwezigheid van winstoogmerk 3 2.4. Bestemming liquidatiesaldo 3

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

Verslag Stichting Gurmuu 2013/ 2014. Activiteiten Ethiopië 2013/2014

Verslag Stichting Gurmuu 2013/ 2014. Activiteiten Ethiopië 2013/2014 Verslag Stichting Gurmuu 2013/ 2014 Stichting Gurmuu is opgericht in 2008 door een groep Oromos van Ethiopische afkomst die zich wilden inzetten voor landgenoten in zowel Ethiopië als Nederland. De Stichting

Nadere informatie

Jaarplan

Jaarplan Jaarplan 2017 www.kaalonederland.org Kaalo Nederland is een actieve organisatie van een aantal Nederlandse Somaliërs en initiator van verschillende wederopbouwprojecten. Kaalo Nederland heeft dankzij diverse

Nadere informatie

Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven

Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven Auteur: Barbara Griot Bonaire Maart 2017 Inleiding: Hare Koninklijke Hoogheid Laurentien heeft in het gesprek op 8 maart 2017 duidelijk aangegeven

Nadere informatie

Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek

Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek Wensen, behoeften, belemmeringen en kansen van mensen met een lichamelijk handicap in Peru m.b.t. sociale en economische participatie Cisca

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 Oog voor kinderen in risicosituaties Missie, visie en strategie Missie Steeds meer kinderen die in risicosituaties leven de mogelijkheid geven op een hoopvolle toekomst Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Stichting Domiliana, betrokken en actief op de Molukken Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 4 2.1 Missie... 4 2.2 Kernprincipes... 4 2.3 Werkzaamheden en activiteiten...

Nadere informatie

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 INHOUD 1. Wat is de kinderrechtencoalitie? 2. Wederzijdse verwachtingen Kinderrechtencoalitie - leden 2.1 Aanbod aan de leden 2.2. Verwachtingen t.a.v. de leden

Nadere informatie

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2013. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2013. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord Stichting Emda Beknopt Jaarverslag 2013 Voorwoord Vanaf 2014 is er voor Organisaties met een ANBI-status, zoals Stichting Emda, een publicatieplicht via de website. De Stichting meent met de publicatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Afweging:

Raadsvoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Afweging: College V200801012 Onderwerp: Millennium gemeente Raadsvoorstel Inleiding: In september 2000 kwamen de wereldleiders in VN-verband bij elkaar voor de Millenniumtop. Er werd afgesproken om gezamenlijk te

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS 2016 Leonie Jansen 2016 Inhoudsopgave 1. Gegevens stichting... 3 2. Raad van Toezicht, Bestuur en Vrijwilligers... 3 3. Visie en missie Stichting LMStandard Supports...

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin.

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin. Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt: Het (verder) versterken

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin 17-06-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 3 1. Missie en doelstelling... 4 2. Activiteiten

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009 Beleidsplan Voor de jaren 2008-2009 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Doe Wat. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Programma Mozambique. 1. Context analyse. 2. De programmadoelstellingen. 3. Het landenprogramma Mozambique

Programma Mozambique. 1. Context analyse. 2. De programmadoelstellingen. 3. Het landenprogramma Mozambique Programma Mozambique 1. Context analyse Mozambique is een van de armste en minst ontwikkelde landen ter wereld. In de afgelopen jaren heeft Mozambique echter een sterke economische groei laten zien, is

Nadere informatie

Project plan Stichting midwives4mothers. Save lives by empowering midwives!

Project plan Stichting midwives4mothers. Save lives by empowering midwives! Project plan Stichting midwives4mothers Save lives by empowering midwives! twin2twin Nederlandse & Marokkaanse Verloskundigen 2013-2016 Inhoud Inleiding 1 Koninklijke Organisatie voor Verloskundigen (KNOV)

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Missie, visie en strategie... Pagina 4 Doelstellingen, activiteiten en randvoorwaarden... Pagina 5 Begroting... Pagina 8 Tot slot...

Nadere informatie

Lokale fondsenwerving 29 november 2014. Robert Wiggers Eva van Amstel

Lokale fondsenwerving 29 november 2014. Robert Wiggers Eva van Amstel Lokale fondsenwerving 29 november 2014 Robert Wiggers Eva van Amstel Programma Action for Children & Change the Game Ervaringen? Lokale fondsenwerving Actie bedenken Bespreken Partindag 29 november 2014

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie februari 2015 Datum 21 februari 2015 Status Definitief Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarplan: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Positionering 4 2.3 Website 4 2.4 Social

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie 1 Stichting Samen in Actie Deimanstraat 43 2522 BC Den Haag Tel. 0649902721 KvK: 27314656 Postbank: 4129710 E: stichtingsa@ziggo.nl W: www.stichtingsa.nl Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Stichting In de Ruimte Suriname

Stichting In de Ruimte Suriname Stichting INFORMATIE MATERIAAL Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting Stichting In de Ruimte is een onafhankelijke Christelijke organisatie die het welzijnsniveau

Nadere informatie

2015 Beleidsplan 2015 Stichting Sparrow

2015 Beleidsplan 2015 Stichting Sparrow 2015 Beleidsplan 2015 Stichting Sparrow Inhoudsopgave Over Sparrow...2 Doelstelling...2 Christelijke grondslag...2 Organisatiestructuur...2 Werkgebied...2 Visie op armoede en armoedebestrijding...3 Doelen

Nadere informatie

Het Kinderrechten lespakket

Het Kinderrechten lespakket Het Kinderrechten lespakket want ieder kind kan de wereld in beweging brengen Multiple choice quiz Op www.kidsrights.nl/scholen vindt u quizvragen met multiple choice antwoorden, die uitnodigen tot doorpraten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 Wakibi Samen 1 wereld zonder armoede Microfinanciering voor ondernemers in ontwikkelingslanden Inhoudsopgave 1. Introductie. 1 2. Visie & Missie. 1 3. Doelstellingen 2 4. Organisatie..

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 STICHTING ELIZABETH FOUNDATION Beleidsplan 2015-2018 Versie 1.0 9-12-2015 In het beleidsplan legt het bestuur van de Elizabeth Foundation het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Stichting ASAP Projectvoorstel Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Februari 2012 Inhoud 1. Aanvrager... 2 2. Wie is stichting ASAP... 2 3. Doelstelling en werkwijze

Nadere informatie

& SHPRESË PËR SHQIPËRINË

& SHPRESË PËR SHQIPËRINË & SHPRESË PËR SHQIPËRINË Beleidsplan 2010-2014 3356 BT Papendrecht P a g i n a 1 Inhoudsopgave Introductie... 3 Missie en visie... 4 Coördinatie van activiteiten in Albanië 4 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

Velsen staat midden in de wereld Uitwisseling op gebied van ontwikkeling, cultuur en economie

Velsen staat midden in de wereld Uitwisseling op gebied van ontwikkeling, cultuur en economie Velsen staat midden in de wereld Uitwisseling op gebied van ontwikkeling, cultuur en economie 1. Inleiding In september 2011 heeft de gemeenteraad van Velsen uitgangspunten op het gebied van millenniumdoelstellingen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting 99%RIDE

Beleidsplan Stichting 99%RIDE Beleidsplan Stichting 99%RIDE Voor de jaren 2013-2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting 99%RIDE. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de

Nadere informatie

Beleidsplan SVK

Beleidsplan SVK Beleidsplan SVK 2016 2020 1 Competentie vorming 1.1 Doelstelling Ons lokale comité in Laos, de Khongdistrict Community Development Association (KCDA), draagt veel bij aan de ontwikkeling van het hele district.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

MDG. Eerst en tweede graad. Te lezen zinnen (in willekeurige volgorde!)

MDG. Eerst en tweede graad. Te lezen zinnen (in willekeurige volgorde!) MDG Eerst en tweede graad De leerkracht leest één van de volgende stellingen en de groep bekijkt de acht millenniumdoelstellingen om te achterhalen met welke doelstelling de zin overeenkomt. Ze leggen

Nadere informatie

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010 EEN NIEUWE KOERS Limburgse VrouwenRaad september 2010 1 1. Terugblik 35 jaar Limburgse VrouwenRaad 2. Belangrijkste conclusies De kracht van de LVR als koepel 3. Een nieuwe koers Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1 1 Stichting Sharing Worlds Oprichting van Stichting Sharing Worlds is ontstaan naar aanleiding van het vrijwilligerswerk van Lars Mokveld in Tanzania van 2002 tot en met 2004. In die periode zette hij

Nadere informatie

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT JAARVERSLAG 2016 GEDEMPTE SCHALBURGERGRACHT 99 2021AK Haarlem info@daretosharefoundation.com 06-81318513

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

STRATEGIE. maagleverdarmstichting.nl

STRATEGIE. maagleverdarmstichting.nl maagleverdarmstichting.nl NIEUWE UITDAGINGEN De Nederlandse gezondheidszorg is volop in verandering. Gezondheid is niet langer de afwezigheid van ziekte, maar het vermogen van mensen om met de fysieke,

Nadere informatie

Uitdagingen voor jongeren en EU beleid

Uitdagingen voor jongeren en EU beleid Uitdagingen voor jongeren en EU beleid Floor van Houdt Plv afdelingsleider voor Europese Commissie Date: in 12 pts Europa 2020 Strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei Aandacht voor jongeren

Nadere informatie

Beleidsplan. Versie november 2013

Beleidsplan. Versie november 2013 Beleidsplan Versie november 2013 Inhoudsopgave Kansarme kinderen beter laten horen, zien en spreken. Dát is wat we doen!... 3 1. Strategie... 4 1.1 Visie en koers... 4 1.1.1 Horen, zien en spreken... 4

Nadere informatie

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut 1 UITNODIGING Dromen worden waarheid Conferentie 2013 Donateurs bedankt voor uw giften in 2013. 2 Hubrecht Instituut

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING KICVOP NEDERLAND. Juli 2016

BELEIDSPLAN STICHTING KICVOP NEDERLAND. Juli 2016 BELEIDSPLAN STICHTING KICVOP NEDERLAND Juli 2016 Inhoud. 1. Aanleiding. 2. Doel van de stichting. 3. Bereiken van doel. 4. Fondsen aanvraag. 5. Financieel beleid. 6. Bestuur en intern functioneren. 7.

Nadere informatie

Korte historie. Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid) is op 31 december 1999 opgericht.

Korte historie. Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid) is op 31 december 1999 opgericht. Beleidsplan Beleidsplan 2014-2018 Stichting Almeerse Moslims AL-RAZA/Moskee AL-RAZA Adres: Edvard Munchweg 2, 1328 MA Almere Tel: 06-51476180 Korte historie Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid)

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

& SHPRESË PËR SHQIPËRINË

& SHPRESË PËR SHQIPËRINË & SHPRESË PËR SHQIPËRINË Beleidsplan 2014-2016 3356 BT Papendrecht Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie... 3 Missie en visie... 4 Coördinatie van activiteiten in Albanië 4 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Didi Care & Education

Jaarverslag 2014. Stichting Didi Care & Education Jaarverslag 2014 Stichting Didi Care & Education 1 Inhoud Introductie... 3 Projecten... 4 Studiebeurzen... 4 Sponsor een straatkind... 4 Reiskostenproject... 5 Colour the world 2015... 5 Samenwerkingsverbanden...

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

Beleidsplan Chote Siddhashram Foundation (C.S. Foundation) 2013-2018

Beleidsplan Chote Siddhashram Foundation (C.S. Foundation) 2013-2018 Beleidsplan Chote Siddhashram Foundation (C.S. Foundation) 2013-2018 Stichting C.S. Foundation Porta Basilica 116, 3995ZC Houten e-mail: info@csfoundation.nl website: www.csfoundation.nl kvk: 53915437

Nadere informatie

Stichting Zohor. Kort jaarverslag 2005/2006. Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen

Stichting Zohor. Kort jaarverslag 2005/2006. Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen Stichting Zohor مؤسسة زهور Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen لتحسين وضعية النساء المغربيات و العربيات و تشجيع مشاركتهن Kort jaarverslag 2005/2006 Haarlem, februari 2006 Activiteiten

Nadere informatie

HELMOND MONDIAAL. Het organiseren van samenwerking met andere wereldburgers. in de periode 2014 tot en met 2018

HELMOND MONDIAAL. Het organiseren van samenwerking met andere wereldburgers. in de periode 2014 tot en met 2018 HELMOND MONDIAAL Het organiseren van samenwerking met andere wereldburgers in de periode 2014 tot en met 2018 Helmond Mondiaal 1 Inleiding Recente besluitvorming in de raad van Helmond leidt tot een andere

Nadere informatie

Buna Tetu (kort overzicht)

Buna Tetu (kort overzicht) Buna Tetu (kort overzicht) Kinderen met een handicap tellen ook mee! Stichting Joni Social Education Project Voor een samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen Achtergrond project Ouders van gehandicapte

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen Achtergrondinformatie Man 2.0 Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen April 2010 1 Inleiding Het is het Oranje Fonds gebleken dat veel maatschappelijke

Nadere informatie

Kennisdocument 1 Levensloop van een project

Kennisdocument 1 Levensloop van een project Kennisdocument 1 Levensloop van een project Inhoud De zes projectfases 5 1 - BELEIDSFASE 5 2 - IDENTIFICATIEFASE 6 3 - FORMULERINGSFASE 6 4 - CONTRACTFASE 7 5 - UITVOERINGSFASE EN MONITORING 7 6 - EVALUATIEFASE

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Multiple choice quiz Vraag 1 Vraag 2

Multiple choice quiz Vraag 1 Vraag 2 Multiple choice quiz Op www.kidsrights.nl vindt u quizvragen met multiple choice antwoorden, die uitnodigen tot doorpraten en discussiëren. De vragen worden kort ingeleid. Onderwerpen zijn onder meer de

Nadere informatie

Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties. moet zichzelf kunnen zijn

Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties. moet zichzelf kunnen zijn Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties Ieder mens moet zichzelf kunnen zijn Daarom bewaakt en versterkt Het Blauwe Fonds de rechten van homoseksuelen. We nodigen je uit om Het Blauwe Fonds

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Groen Verbindt

Achtergrondinformatie Groen Verbindt Achtergrondinformatie Groen Verbindt Inleiding Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt het Beleidsplan van de Tulsun Foundation.

Voorwoord. Voor u ligt het Beleidsplan van de Tulsun Foundation. BELEIDSPLAN Voorwoord Voor u ligt het Beleidsplan van de Tulsun Foundation. De Tulsun foundation is opgericht in 2016 door Karel Kinds met als doel de kwaliteit van leven van kinderen in Oekraïne te verbeteren

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Inhoud Doelstelling en werkwijze Primaire fondsenwerving Andere activiteiten voor fondsenwerving Deskundigheidsbevordering Vermogensbeheer Besteding van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2016 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2016 PURE! Foundation 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2016. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur ons hoofdzakelijk gericht op de fondsenwervingsactiviteiten

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

Cursus Fondsenwerven. Ben Hekkema & Martijn Pool 7 november 2014

Cursus Fondsenwerven. Ben Hekkema & Martijn Pool 7 november 2014 Cursus Fondsenwerven Ben Hekkema & Martijn Pool 7 november 2014 Ochtend Programma 09.30 inloop 10.00 introductie 11.00 pauze 11.15 wat is fondsenwerving 12.05 aan het werk 12.30 lunch Ben Hekkema Emmen

Nadere informatie

Armoedebestrijding in Nederland

Armoedebestrijding in Nederland Armoedebestrijding in Nederland 1 Ieder een dak boven zijn hoofd Uniek programma Cordaid is de enige Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die zich ook bezighoudt met armoedebestrijding in eigen land. Zeker

Nadere informatie