ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEERT FREELANCING EN/OF CHEFS QLINAIR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEERT FREELANCING EN/OF CHEFS QLINAIR"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEERT FREELANCING EN/OF CHEFS QLINAIR Tot stand gekomen op 23 augustus Algemene Voorwaarden De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair, gevestigd aan Herenstraat 31, 3911 JB, te Rhenen, ingeschreven bij de KvK onder nummer Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld. De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair: De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair, ingeschreven bij de KvK onder nummer Deze algemene voorwaarden gelden voor beide bedrijven daar deze in het verlengde van elkaar liggen. Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht. Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen. Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. Opdrachtnemer: Degene die in het kader van de bemiddelingsdiensten van De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair geplaatst wordt op een opdracht bij de Opdrachtgever, meestal bestaande uit freelance koks. Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair en de opdrachtgever.

2 ARTIKEL 2 WERKINGSSFEER 2.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. 2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.4 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. 2.5 Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair zijn overeengekomen. ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN EN/OF OFFERTES 3.1 Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. 3.2 Alle aanbiedingen en/of offertes van De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen. 3.3 De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 3.4 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair anders aangeeft. 3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 3.6 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

3 ARTIKEL 4 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 4.1 De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte van De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair. ARTIKEL 5 DUUR OVEREENKOMST 5.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. ARTIKEL 6 BEËINDIGING EN ANNULERING OVEREENKOMST 6.1 De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen. 6.2 De Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst te annuleren. 6.3 In geval van annulering is de Opdrachtgever het volledige honorarium of een gedeelte van het Honorarium verschuldigd. De Opdrachtgever is verplicht bij annulering van: -minder dan 3 werkdagen voor aanvang 50 % van het Honorarium te voldoen; -3-7 werkdagen voor aanvang 25% van het Honorarium te voldoen; -indien geen vast tarief overeen is gekomen maar facturatie op basis van een uurtarief geschiedt, is de Opdrachtgever ingeval van annulering verplicht om minimaal 8 uur conform het uurtarief te betalen aan De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair 6.4 In geval van overmacht is de Opdrachtgever niet verplicht het volledige of een gedeelte van het Honorarium te voldoen. ARTIKEL 7 WIJZIGING OVEREENKOMST 7.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst. 7.2 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 7.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten. 7.4 Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst

4 van invloed is op de prijs. Hierbij zal De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen. 7.5 De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair kunnen worden toegerekend. 7.6 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen. ARTIKEL 8 UITVOERING OVEREENKOMST 8.1 De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 8.2 De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 8.3 De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren. 8.4 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten. 8.5 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 8.6 De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair. 8.7 Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever. 8.8 De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ARTIKEL 9 INHOUD OVEREENKOMST BEMIDDELING 9.1 Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op werkzaamheden verricht in het kader van bemiddeling. 9.2 De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair fungeert als een tussenpersoon tussen Opdracht-

5 gever en opdrachtnemer (altijd bestaande uit freelance koks), erop gericht dat De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair een of meerdere geschikte kandidaten ten behoeve van tewerkstelling bij Opdrachtgever plaatst. 9.3 De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair garandeert op geen enkele wijze dat de Opdrachtgever een geschikte kandidaat vindt, dan wel dat een uitvoering van de opdracht tot stand komt tussen werknemer en Opdrachtgever. 9.4 Ziekte of andere redenen leiden tot niet uitvoeren van de opdracht van de opdrachtnemer en de opdracht tussen Opdrachtgever en opdrachtnemer reeds tot stand is gekomen, dient de Opdrachtnemer zelf voor vervanging te zorgen. Tevens dient Chefs Qlinair hiervan tijdig op de hoogte gesteld te worden. Indien geen geschikte vervanger gevonden kan worden door de Opdrachtnemer, kan Opdrachtgever De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair hiervoor niet aansprakelijk stellen. 9.5 De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair is niet aansprakelijk indien de door de opdrachtgever gekozen kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever 9.6 De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade, waaronder begrepen gevolgschade, als gevolg van handelen en/of nalaten van een door De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair geïntroduceerde kandidaat met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middel van derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan. 9.7 Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de bemiddelingswerkzaamheden van De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht. ARTIKEL 10 RELATIEBEDING EN OVERNAME 10.1 Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op werkzaamheden verricht in het kader van bemiddeling Het is de Opdrachtgever en Opdrachtnemer zonder schriftelijke toestemming van de De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair niet toegestaan om op enige wijze, direct of indirect, elkander actief te benaderen voor werk en opdrachten binnen 24 maanden nadat de laatste opdracht uitgevoerd is middels de werkzaamheden van De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair, tenzij de Opdrachtnemer bij de Opdrachtgever geplaatst is door een andere bemiddelaar Indien de Opdrachtgever de door De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair aangedragen Opdrachtnemer in dienst neemt als gevolg van de bemiddeling door De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair, brengt De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair een eenmalige fee van 5.000,- in rekening als vergoeding voor de gedane inspanningen door De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair Bij overtreding van dit beding verbeurt de De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair ten gunste van de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van 500,- per overtreding en

6 tevens 250,- voor iedere dag dat de overtreding na mededeling van de ontdekking daarvan door De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair voortduurt. Ingebrekestelling is niet vereist. ARTIKEL 11 HONORARIUM 11.1 Het Honorarium en/of tarieven zijn in euro s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven Het Honorarium en/of tarieven zijn exclusief reiskosten ad 0,25 per kilometer binnen een straal van maximaal 180 kilometer, tenzij anders aangegeven Het Honorarium wordt verhoogt met een toeslag van 50% indien de Opdracht uitgevoerd dient te worden op nationaal erkende feestdagen in Nederland Indien geen vast tarief overeen is gekomen maar facturatie op basis van een uurtarief geschiedt, is de Opdrachtgever gehouden om minimaal 8 uur conform het uurtarief af te nemen en te voldoen aan De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair Van alle bijkomende kosten zal De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend. ARTIKEL 12 WIJZIGING HONORARIUM 12.1 Indien De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair gerechtigd tot wijziging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven Indien De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij: -de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair rustende verplichting ingevolge de wet; -de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren; -De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; -bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

7 12.4 De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. De Weert Freelancing en/ of Chefs Qlinair zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden. ARTIKEL 13 UITVOERINGSTERMIJNEN 13.1 De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair opgegeven termijn Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn Indien De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair heeft verstrekt Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeen- komst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen. ARTIKEL 14 BETALING 14.1 Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen Betaling geschiedt achteraf middels facturatie Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

8 14.5 De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren. Facturatie vindt per week plaats De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op Na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair onmiddellijk opeisbaar. ARTIKEL 15 INCASSOKOSTEN 15.1 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft De Weert Freelancing en/ of Chefs Qlinair in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever. ARTIKEL 16 OPSCHORTING EN ONTBINDING 16.1 Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Voorts is De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: -na het sluiten van de Overeenkomst De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen; -de Opdrachtgever een betalingsachterstand van meer dan twee weken heeft; -de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance

9 van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op zijn eigendom Ontbinding geschiedt schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. ARTIKEL 17 OVERMACHT 17.1 Een tekortkoming kan niet aan De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair geen invloed kan uitoefenen en waardoor De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair niet in staat is de verplichtingen na te komen. ARTIKEL 18 GARANTIES 18.1 De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair garandeert dat de door hem verrichte werkzaam- heden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruik making van deugdelijk materiaal De Opdrachtgever is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering te onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek. ARTIKEL 19 AANSPRAKELIJKHEID 19.1 De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

10 19.3 De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrek te onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair kenbaar behoorde te zijn De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair of zijn leidinggevende ondergeschikten Indien De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair overeenkomstig de verzekering draagt De Opdrachtgever dient de schade waarvoor De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. ARTIKEL 20 VRIJWARING 20.1 De Opdrachtgever vrijwaart De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is Indien De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever. ARTIKEL 21 KLACHTENREGELING 21.1 Indien de Opdrachtgever een klacht heeft omtrent het Product kan de Opdrachtgever per aan De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair een klacht indienen De Opdrachtgever dient een klacht binnen 8 dagen bij De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair in te dienen na het moment waarop de Opdrachtgever kennis nam van het bestaan van de klacht De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair behandelt alle klachten vertrouwelijk Indien de Opdrachtgever volledig of gedeeltelijk niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan zal De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair de klacht van de Opdrachtgever niet in behandeling nemen. Pas wanneer De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair de betaling heeft ontvangen zal de klacht in behandeling worden genomen.

11 21.5 De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair zal er naar streven de klacht binnen 14 werkdagen af te handelen. ARTIKEL 22 VERJARINGSTERMIJN 22.1 Voor alle vorderingen jegens De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair en de door De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar. ARTIKEL 23 INTELLECTUELE EIGENDOM 23.1 De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht. ARTIKEL 24 GEHEIMHOUDING 24.1 Zowel De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn zoals bijvoorbeeld recepten en werkwijzen. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen. ARTIKEL 25 PRIVACY EN COOKIES 25.1 De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair verstrekt, zal De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht Bij het bezoeken van onze website kan De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair informatie van de cookies. Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van 25.4 De informatie die De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt Het is De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te

12 verstrekken, en De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan De Opdrachtgever gaat akkoord dat De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database. ARTIKEL 26 WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN 26.1 De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair zal de Opdrachtgever per op de hoogte stellen van de wijzigingen De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden. ARTIKEL 27 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 27.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten Geschillen tussen De Weert Freelancing en/of Chefs Qlinair en de Opdrachtgever zullen uit sluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Utrecht, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE Werkingssfeer Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen OVALPICTURE en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. De Opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of. beroep.

Algemene Voorwaarden. De Opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of. beroep. Algemene Voorwaarden Definities Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld. Energiek Advies: Energiek Advies, ingeschreven bij de KvK onder nummer 66406412. Bedrijf: De Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden: Algemene voorwaarden Tot stand gekomen op 29 september 2015. De Ballenjongens, gevestigd aan Einsteinstraat 14A, 1821 BZ, te Alkmaar, ingeschreven onder KvK-nummer 61726346. Definities In deze Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Frisse Klik

Algemene voorwaarden Frisse Klik Algemene voorwaarden Frisse Klik Tot stand gekomen op 10 januari 2014. Algemene Voorwaarden Frisse Klik, gevestigd aan Noordeinde13, 3061 EM te Rotterdam, ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VIM B.V.

Algemene Voorwaarden VIM B.V. Algemene Voorwaarden VIM B.V. Per mei 2018 www.vimdscr.nl Algemene voorwaarden VIM B.V., gevestigd aan De Wel 4b, 3871 MV, te Hoevelaken, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56279027. Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Tot stand gekomen op 3 augustus 2017. Algemene Voorwaarden Rijschoolvinden.nl, gevestigd aan De Weer 194, 1503WN, te Zaandam, ingeschreven bij de KvK onder nummer 60167017. Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TNA taalcursus

Algemene voorwaarden TNA taalcursus Algemene voorwaarden TNA taalcursus Tot stand gekomen op 12 mei 2015. Algemene Voorwaarden TNA taalcursus, gevestigd aan Mackaystraat 12, 2613 WK, te Delft, ingeschreven bij de KvK onder nummer 63814102.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Tot stand gekomen op 3 augustus 2017. Algemene Voorwaarden Rijschoolvinden.nl, gevestigd aan De Weer 194, 1503WN, te Zaandam, ingeschreven bij de KvK onder nummer 60167017. Definities

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden rodekrul, gevestigd aan rodekrul, 5406 NJ, te Uden, ingeschreven bij de KvK onder nummer

Algemene voorwaarden rodekrul, gevestigd aan rodekrul, 5406 NJ, te Uden, ingeschreven bij de KvK onder nummer ALGEMENE VOORWAARDEN RODEKRUL Algemene voorwaarden, gevestigd aan, 5406 NJ, te Uden, ingeschreven bij de KvK onder nummer 65320395. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJK VOOR REMEDIAL TEACHING ANNEMIEKE AUGUSTEIJN

ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJK VOOR REMEDIAL TEACHING ANNEMIEKE AUGUSTEIJN ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJK VOOR REMEDIAL TEACHING ANNEMIEKE AUGUSTEIJN Tot stand gekomen op 21 januari 2014. Algemene Voorwaarden Praktijk voor Remedial Teaching Annemieke Augusteijn, gevestigd aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Tot stand gekomen op 26 december 2016. Algemene Voorwaarden Inburgeringcentrum, gevestigd Zwartewaal 51, 4617 NS Bergen op Zoom, ingeschreven bij de KvK onder nummer xxxxxxxx Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Monteban ICT

Algemene voorwaarden Monteban ICT Algemene voorwaarden Monteban ICT Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Monteban ICT, hierna te noemen gebruiker, en een wederpartij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verpleegkundige Ellen

Algemene Voorwaarden Verpleegkundige Ellen Algemene Voorwaarden Verpleegkundige Ellen Tot stand gekomen op 16 februari 2018. Algemene Voorwaarden Verpleegkundige Ellen, gevestigd aan Oudebaan 46, 6596 DG, te Milsbeek, ingeschreven bij de KvK onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden: Artikel 2 Werkingssfeer Algemene voorwaarden Tot stand gekomen op 26 augustus 2015. Gewijzigd op 5 december 2018. Algemene Voorwaarden Huuradvies Groningen, gevestigd aan Emmaplein 2, 9711 AP, te Groningen,

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden JB Stoffering. Tot stand gekomen op 27 oktober 2015

Algemene voorwaarden JB Stoffering. Tot stand gekomen op 27 oktober 2015 Algemene voorwaarden JB Stoffering Tot stand gekomen op 27 oktober 2015 Algemene Voorwaarden JB Stoffering, gevestigd aan t Hoogje 3, 2295HD, te Kwintsheul, ingeschreven bij de KvK onder nummer 27276587.

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Marvelous IT Solutions

Algemene voorwaarden Marvelous IT Solutions Algemene voorwaarden Marvelous IT Solutions Tot stand gekomen op 10 november 2014. Algemene Voorwaarden Marvelous IT Solutions, gevestigd aan Sluisstraat 103, 5462CA, te Veghel, ingeschreven bij de KvK

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Websitescanner Willibrorduslaan 81 KvK: hierna te noemen: gebruiker

Algemene Voorwaarden Websitescanner Willibrorduslaan 81 KvK: hierna te noemen: gebruiker Algemene Voorwaarden Websitescanner Willibrorduslaan 81 KvK: 70476748 hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Huuradviesgroningen.nl

Algemene voorwaarden Huuradviesgroningen.nl Algemene voorwaarden Huuradviesgroningen.nl Tot stand gekomen op 26 augustus 2015. Algemene Voorwaarden Huuradviesgroningen.nl, gevestigd aan Zwanestraat 43A, 9712 CK, te Groningen, ingeschreven bij de

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: ALGEMENE VOORAARDEN Algemeen In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Degenen die de opdracht heeft aanvaard en opdracht

Nadere informatie

Artikel 3 Contractsduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

Artikel 3 Contractsduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kroen Group C.V., hierna te noemen: Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer

Nadere informatie

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer Algemene Leveringsvoorwaarden van: Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32168497. Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de termen in de onderstaande betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de termen in de onderstaande betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Eva regelt! B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de termen in de onderstaande betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Eva Opdrachtgever:

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Tot stand gekomen op 19 mei 2017. Algemene Voorwaarden TheNewTomorrow B.V., gevestigd aan Spaarndammerstraat 149D, 1013TG, te Amsterdam, ingeschreven bij de KvK onder nummer 68362250.

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Sjef Keijzers Mantelzorgmakelaar:

Nadere informatie

gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden; opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.

gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden; opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker. ALGEMENE BINDENDE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: - Colltec Kunsstoftechniek - Van der Hoopstraat 5-9716 JK Groningen hierna te noemen: gebruiker (inschrijfnummer K.v.K. te Groningen 02050513) Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Sterke Zet v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende op Industrieterrein 40e te Panningen. opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VOF Finance Partners

Algemene voorwaarden VOF Finance Partners Algemene voorwaarden VOF Finance Partners Algemene Voorwaarden VOF Finance Partners, gevestigd aan Leidsevaart 580, 2014 HT tehaarlem, ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nummer 63365693. Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3. Offertes

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3. Offertes Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: IkStaVoorVerzoening! ingeschreven bij de Kruispunt Bank Belgie onder nummer KBO nr.: 0634.750.182. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buro FerM

Algemene voorwaarden Buro FerM Algemene voorwaarden Buro FerM Tot stand gekomen op 15 augustus 2016. Algemene Voorwaarden Buro FerM, gevestigd aan Hoefblad 1, 7681 TK te Vroomshoop, ingeschreven bij de KvK te Enschede onder nummer 66461448.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Judith Elissen Virtual Support

Algemene voorwaarden Judith Elissen Virtual Support 1 Algemene voorwaarden Judith Elissen Virtual Support Tot stand gekomen op 01 januari 2019. Algemene Voorwaarden Gebruiker, gevestigd aan Laarhoeksweg 10, 8107 AP te Broekland, ingeschreven bij de KvK

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WoningOnlinePromoten.nl

Algemene voorwaarden WoningOnlinePromoten.nl Algemene voorwaarden WoningOnlinePromoten.nl Tot stand gekomen op 14 februari 2016. Algemene Voorwaarden WoningOnlinePromoten.nl, gevestigd aan Edisonweg 7 1821 BN, te Alkmaar. Artikel 1 Definities In

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Korevaar Interim

Algemene voorwaarden Korevaar Interim Algemene voorwaarden Korevaar Interim Tot stand gekomen op 14 augustus 2014. Algemene Voorwaarden Korevaar Interim, gevestigd aan Knotwilgenstraat 97, 2871RD, te Schoonhoven, ingeschreven bij de KvK te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rechtenkrom

Algemene voorwaarden Rechtenkrom Algemene voorwaarden Rechtenkrom Tot stand gekomen februari 2015 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

DrupTek. Algemene Voorwaarden

DrupTek. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kleine Klusjes

Algemene voorwaarden Kleine Klusjes Algemene voorwaarden Kleine Klusjes Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Kleine Klusjes Kleine Klusjes De kubbing 3 9531 MB Borger KvK: 68403666 Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

GJT Diensten, handelsregister KvK te Almere onder nummer Op alle diensten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

GJT Diensten, handelsregister KvK te Almere onder nummer Op alle diensten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. GJT Diensten, handelsregister KvK te Almere onder nummer 63842750. Op alle diensten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tot stand gekomen op 1 augustus 2015. Inhoud Definities... 2 Werkingssfeer...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In de deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarde; opdrachtgever: de wederpartij van de gebruiker. Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer 243.84.285 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer : de gebruiker van de algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van Dutch Office Support, hierna te noemen DOS, gevestigd en kantoorhoudende aan de Koetsierbaan 309, 1315 SR Almere: Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

2.1 Debatmeester is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen 14 dagen wordt bevestigd.

2.1 Debatmeester is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen 14 dagen wordt bevestigd. Algemene Voorwaarden Debatmeester Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Crito BV Balans- en adviesbureau

Algemene voorwaarden Crito BV Balans- en adviesbureau Overeenkomst Crito BV Algemene voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Crito BV voor levering diensten Crito BV Balans- en adviesbureau, gevestigd en kantoorhoudende te Uden, 5405 NH aan Neutronenlaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor R. Hunter B.V.

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor R. Hunter B.V. Algemene Voorwaarden Administratiekantoor R. Hunter B.V. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Administratiekantoor R. Hunter B.V.: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mobile Cleaning Bvba

Algemene Voorwaarden Mobile Cleaning Bvba Algemene Voorwaarden Mobile Cleaning Bvba Algemene Voorwaarden dienstverlening Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Mobile Cleaning

Nadere informatie

Van: - Heart Selling BV - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist.

Van: - Heart Selling BV - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Van: - - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist. De klant hierna te noemen: gebruiker ARTIKEL 1. DEFINITIES

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Reinsmabouw Reinsmabouw Lentegaarde 5 3436ZB Nieuwegein kvk: 58761330 opdrachtgever: de wederpartij van Reinsmabouw

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING. van: Parkeeradvies.com, gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht. Artikel 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING. van: Parkeeradvies.com, gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht. Artikel 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: Parkeeradvies.com, gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht Artikel 1. Definities 1. Parkeeradvies.com wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.

Nadere informatie

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte Iedere offerte van RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV tot het aangaan van een overeenkomst; Werkzaamheden Alle werkzaamheden, van welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Jan de Boer Tuinontwerp & Adviesbureau

Algemene voorwaarden Jan de Boer Tuinontwerp & Adviesbureau Algemene voorwaarden Jan de Boer Tuinontwerp & Adviesbureau Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Moneybox administraties

Algemene voorwaarden Moneybox administraties Algemene voorwaarden Moneybox administraties Tot stand gekomen op 13 mei 2014. Algemene Voorwaarden Moneybox administraties, gevestigd aan Brinkstraat 57, 7512 EB, te Enschede, ingeschreven bij de KvK

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FabriQ Media Group BV gevestigd aan Rapenburgerstraat 173, 1011 VM, te Amsterdam ingeschreven bij de KvK onder nummer

Algemene Voorwaarden FabriQ Media Group BV gevestigd aan Rapenburgerstraat 173, 1011 VM, te Amsterdam ingeschreven bij de KvK onder nummer Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: - Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ecce Coaching & Ontwikkeling

Algemene voorwaarden Ecce Coaching & Ontwikkeling Algemene voorwaarden Ecce Coaching & Ontwikkeling Tot stand gekomen op 10 mei 2017. Algemene Voorwaarden Ecce Coaching & Ontwikkeling, gevestigd aan De Zaayer 11, 9723ZB, te Groningen, ingeschreven bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KreatieKracht

Algemene voorwaarden KreatieKracht Definities Algemene voorwaarden KreatieKracht Tot stand gekomen op 11 maart 2016. Algemene Voorwaarden KreatieKracht, gevestigd aan Schild 14, 5421 DR, te Gemert, ingeschreven bij de KvK onder nummer 62810626.

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden voor levering diensten

Leveringsvoorwaarden voor levering diensten Leveringsvoorwaarden voor levering diensten Van: Expertisecentrum Bescherming & Veiligheid gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Tesselschadestraat 2. Hierna te noemen: EC B&V. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ProgresZ HR

Algemene voorwaarden ProgresZ HR Algemene voorwaarden ProgresZ HR Tot stand gekomen op 21 januari 2014. Algemene Voorwaarden ProgresZ HR, gevestigd aan Betje Wolfflaan 46, 1403 HA, te Bussum. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden

Nadere informatie

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement Algemene Voorwaarden Betterbasics VAN: - Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement - gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Bilderdijkstraat 34 - ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden, dus Van der Meer Lifestyleplanners.

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden, dus Van der Meer Lifestyleplanners. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Van der Meer Lifestyleplanners Tsjerkepaed 3A 9081 AT Lekkum KvK-nummer 64109178 hierna te noemen: Van der Meer Lifestyleplanners Artikel 1. Algemeen 1. In

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BRICK Bedrijfsrecherche

Algemene voorwaarden BRICK Bedrijfsrecherche Algemene voorwaarden BRICK Bedrijfsrecherche Tot stand gekomen op 11 maart 2015. Algemene Voorwaarden BRICK Bedrijfsrecherche, gevestigd aan Ridderspoorweg 97, 1032 LL, postbus 51263, 1007 EG te Amsterdam,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Barcelona valuta experts

Algemene voorwaarden Barcelona valuta experts Algemene voorwaarden Barcelona valuta experts Tot stand gekomen op 28 maart 2014. Algemene Voorwaarden Barcelona valuta experts, gevestigd aan Graanmarkt 3 J, 1681 PA, te Zwaagdijk Oost, ingeschreven bij

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Klus&Student

Algemene Voorwaarden Klus&Student Algemene Voorwaarden Klus&Student Artikel 1 Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De partij die aan Klus&Student (Kvk: 69249431 ) een opdracht geeft. Onder de Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusservice Arents

Algemene voorwaarden Klusservice Arents Algemene voorwaarden Klusservice Arents Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusservice Mark Arents Klusservice Arents Heuvelstraat 12 9673 BC Winschoten KvK: 66466989

Nadere informatie

Artikel 4. Voorrijkosten Vredeveld Klusservice rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf vestigingsadres.

Artikel 4. Voorrijkosten Vredeveld Klusservice rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf vestigingsadres. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Vredeveld Klusservice de Vos van Steenwijkstraat 14 9411 LD Beilen KvK 70163871 Opdrachtgever: de wederpartij van Vredeveld Klusservice

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ROWEPO SERVICES

ALGEMENE VOORWAARDEN ROWEPO SERVICES ALGEMENE VOORWAARDEN ROWEPO SERVICES Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt onder Rowepo verstaan: Rowepo Services Adenauerhof 26 4463 GR Goes KvK: 62833812 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Opgemaakt: 02 maart 2016 Algemene voorwaarden Menting Energietechniek BV Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Geba Opleidingen

Algemene voorwaarden Geba Opleidingen Algemene voorwaarden Geba Opleidingen Tot stand gekomen op 9 februari 2015. Algemene Voorwaarden Geba Opleidingen, gevestigd aan Vierlingsbeekseweg 63, 5825AT, te Overloon. Artikel 1 Definities In deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012 Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Eventief en een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden JK Translate

Algemene voorwaarden JK Translate Algemene voorwaarden JK Translate Tot stand gekomen op 21 mei 2015. Algemene Voorwaarden JK Translate, gevestigd aan De Lamartinestraat 19, 3076HA, te Rotterdam, ingeschreven bij de KvK onder nummer 34356993.

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kind-Zorg

Algemene Voorwaarden Kind-Zorg Algemene Voorwaarden Kind-Zorg Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Kind-Zorg Bedrijf

Nadere informatie

Voorbeeld: algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Voorbeeld: algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Voorbeeld: algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden MBO Voorwaarden MEESTER Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen MBO

Nadere informatie

Leverings- en annuleringsvoorwaarden

Leverings- en annuleringsvoorwaarden Leverings- en annuleringsvoorwaarden Hieronder vallen ook het Klachtenreglement en het Privacy reglement. Algemene leveringsvoorwaarden Van: Ai-opener, hierna te noemen gebruiker Artikel 1 Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Tot stand gekomen op 6 december 2017. Algemene Voorwaarden Pensioenlogica, gevestigd aan Binnenhaven 1, 6709 PD, te Wageningen, ingeschreven bij de KvK onder nummer 69363749. Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Nicole Olsthoorn van vrouwennatuur die

Nadere informatie