Voorbeeld project 02352_HT Voorbeeld MJOP Industrielaan 4 Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeld project 02352_HT Voorbeeld MJOP Industrielaan 4 Amsterdam"

Transcriptie

1 Voorbeeld project 02352_HT Voorbeeld MJOP Industrielaan 4 Amsterdam

2 Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) Kapitalisatie - 15 jaren Planning 2

3 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot. Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud bepaald, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft. Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige- en installatietechnische kwaliteit van het object. Het betreft een visuele inspectie. Het object is onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de huidig geldende technische normen en eisen in relatie tot het bouwjaar en de bouwwijze van het object. Technische staat De beoordeling van de bouwkundige of installatietechnische staat van het object heeft betrekking op twee zaken: 1. De kwaliteit van het object en de samengestelde bouwdelen: hierbij wordt bekeken of er in de bouwdelen gebreken of constructiefouten zijn geconstateerd. 2. Het verouderingsproces. Het oordeel is gebaseerd op visuele inspecties. Onderdelen van het object die niet of gedeeltelijk controleerbaar zijn, worden geschat op basis van hun ouderdom en de voor betreffende bouwdelen normaal geldende levensduur. Het betreft hier in hoofdzaak installaties (bijvoorbeeld riolering). Tabel Omschrijving conditiescores Conditiescore Omschrijving Toelichting 1 Uitstekende conditie Incidenteel geringe gebreken 2 Goede conditie Incidenteel beginnende veroudering 3 Redelijke conditie Plaatselijk zichtbare veroudering Functievervulling van bouw- en installatiedelen niet in gevaar 4 Matige conditie Functievervulling van bouw- en installatiedelen incidenteel in gevaar 5 Slechte conditie De veroudering is onomkeerbaar 6 Zeer slechte conditie Technisch rijp voor sloop Voor installaties en installatiedelen geldt dat specifiek aandacht is besteed aan de beoordeling van gebreken die van invloed zijn op het storingsgedrag of gebruiksonderbrekingen. Omschrijving per conditiescore De conditiescore wordt bepaald door het belang, de omvang en de intensiteit van de geconstateerde 3

4 gebreken. In de hieronder staande omschrijvingen worden belang en omvang in algemene zin verwoord. Voor intensiteit is bij het noemen van gebrekenvoorbeelden uitgegaan van gemiddelde intensiteit. Conditiescore 1 Geen of zeer beperkte veroudering Gebreken aan afwerklagen, materialen, onderdelen en constructies als gevolg van veroudering komen niet voor. Installaties functioneren storingsvrij waardoor de bedrijfszekerheid is gewaarborgd. Bedrijfsonderbrekingen als gevolg van uitval van installaties enz. vinden niet plaats. Gebreken in de vorm van lichte mechanische beschadigingen of van esthetische aard kunnen incidenteel worden aangetroffen. Verder kunnen goed uitgevoerde reparaties voorkomen. Ten aanzien van het totale gebrekenbeeld geldt dat bouw- en installatiedelen in een uitstekende en vakkundig uitgevoerde staat verkeren. Conditiescore 2 Beginnende veroudering Gebreken aan bouw- en installatiedelen in de vorm van materiaalaantasting en veroudering van afwerklagen, materialen, onderdelen en constructies komen incidenteel voor. Installaties functioneren, op een enkele uitzondering na, storingsvrij waardoor de bedrijfszekerheid is gewaarborgd. Bedrijfsonderbrekingen als gevolg van uitval van installaties enz. vinden nagenoeg niet plaats. Gebreken, zoals verweringsverschijnselen, worden slechts plaatselijk gesignaleerd. De bouw- of installatiedelen kunnen zichtbare vuilaanslag (milieu) vertonen. Ten aanzien het totale gebrekenbeeld geldt dat de bouw- en installatiedelen als goed kunnen worden beoordeeld. Dit duidt op een goed ontwerp, goede detaillering, alsook een gedegen uitvoering en montage. Conditiescore 3 Verouderingsproces is plaatselijk op gang gekomen Bouw- en installatiedelen vertonen plaatselijk gebreken aan afwerklagen, materialen, onderdelen en constructies. Het functioneren van de installaties kan een enkele keer worden verstoord. De gebreken hebben geen invloed op het functioneren van het bouw- of installatiedeel. Het bedrijfsproces wordt niet geschaad. Gebreken, in de vorm van verwering enz., kunnen plaatselijk tot regelmatig voorkomen. Regelmatig kunnen goed uitgevoerde en duurzame reparaties worden vastgesteld. Ook kunnen plaatselijk reparaties met minder geschikte middelen zijn uitgevoerd. Een bouw- of installatiedeel kan in zijn geheel een zichtbare vuilaanslag (milieu) vertonen. Ten aanzien van totale gebrekenbeeld wordt de technische staat als redelijk gekwalificeerd. De kwaliteit van de toegepaste materialen en/of gebreken in ontwerp, detaillering en uitvoering speelt hierin een rol van betekenis. Conditiescore 4 Het verouderingsproces heeft het bouw- of installatiedeel regelmatig in zijn greep Bouw- en installatiedelen vertonen regelmatig gebreken aan afwerklagen, materialen, onderdelen en constructies. Plaatselijk kunnen storingen in het functioneren van het bouw- of installatiedeel optreden. Overlast en onbruikbaarheid van bouw- en installatiedelen (bijvoorbeeld als gevolg van lekkages) kunnen zich per jaar enkele keren voordoen. Het aantal storingen bij de installaties neemt toe. De bedrijfszekerheid van installaties is matig gewaarborgd. Er kunnen bedrijfsonderbrekingen voorkomen. Ten aanzien van het totale gebrekenbeeld worden de bouw- en installatiedelen als matig beoordeeld. Dit kan mede worden veroorzaakt door fouten in materiaalkeuze, ontwerp en/of uitvoering. Conditiescore 5 Het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden Bouw- en installatiedelen vertonen in aanzienlijke mate gebreken aan afwerklagen, materialen, 4

5 onderdelen en constructies. De primaire functies van onderdelen die het functioneren van bouw- of installatiedelen beïnvloeden, zijn dan niet meer gewaarborgd. Het functioneren van de installaties is niet meer gewaarborgd. Regelmatig kunnen bedrijfsonderbrekingen plaatsvinden. Het totale gebrekenbeeld van de bouw- en installatiedelen is slecht. Oorzaak zijn de structurele gebreken in de materialen, het ontwerp en/of de uitvoering. Er treden regelmatig storingen op in het functioneren van het bouw- of installatiedeel. Conditiescore 6 Maximaal gebrekenbeeld De conditie van bouw- en installatiedelen is zo slecht dat het niet meer te classificeren is onder conditie 5. Er is sprake van een maximaal gebrekenbeeld en voortdurend treden storingen op in de functievervulling van bouw- en installatiedelen. Aanvullende beoordelingsaspecten Leeftijd van een bouw- of installatiedeel als vangnet voor het bepalen van de conditiescore Indien een bouw- of installatiedeel expliciet niet op basis van waar te nemen gebreken is te beoordelen en het betreft een aan (niet te beoordelen) slijtage onderhevig bouw- of installatiedeel dan kan de conditiescore worden bepaald op basis van leeftijd/ouderdom, gemeten met behulp van de verouderingskromme. In een percentage ten opzichte van de gemiddelde technische levensduur van het bouw- of installatiedeel. Dit geldt uitsluitend voor bouw- en installatiedelen die niet of nog niet volgens de in dit deel omschreven inspectiewijze (visueel of met eenvoudige hulpmiddelen) zijn te beoordelen. Uitgangspunt is ook voor deze bouw- en installatiedelen dat de veroudering (op den duur) objectief meetbaar moet zijn. Bij de gebrekenlijsten van de betreffende bouw- en installatiedelen is aangegeven in hoeverre leeftijd als vangnet voor de conditiemeting kan dienen. De onderstaande figuur geeft het degradatieverloop aan als conditie als functie van de (relatieve) leeftijd van een bouw- of installatiedeel: 5

6 Legenda L = de (theoretische) levensduur van een bouw- of installatiedeel t = de leeftijd van het bouw- of installatiedeel (in de grafiek uitgedrukt relatief aan L) C = conditiescore als functie van de leeftijd Uit de leeftijd van het bouw- of installatiedeel wordt de (theoretische) conditie berekend: C = 1 + ½ log (1 t / L) Dit houd dus ook in dat als een element b.v. over de helft van zijn theoretische levensduur is, de conditie score 2 is. En als deze boven de driekwart van zijn levensduur komt dan wordt de conditie score 3. Lager dan 3 kan de score op deze manier niet worden, wel als er meerdere gebreken zijn. 6

7 Algemene Objectgegevens Code Code 02352_HT Object Naam Voorbeeld MJOP Adres Industrielaan 4 Postcode Plaats 1234 AB Amsterdam Telefoon Inspecteur G.H. Hogeslag Inspectiedatum Opdrachtgever Naam Contactpersoon Gebouwbeheer De Opdrachtgever Telefoonbeantwoorder Adres Dorpsweg 23 Postcode Plaats 5678 CD Veluwe Postadres Postbus 89 Telefoon adres Technisch Oppervlak Inhoud 399 m m3 Financieel BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW BTW tarief 21,0% 7

8 Algemene Objectgegevens Risico/prioriteit Veiligheid & Gezondheid Cultuur historische waarde Gebruik en bedrijfsproces Technische vervolgschade Toename klachtenonderhoud Beleving & Esthetica Energie 8

9 Elementenoverzicht 02352_HT Voorbeeld MJOP Industrielaan AB Amsterdam Toelichting: Element: Locatie: Hoeveelheid/eenheid: Conditie: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. De plaats waar het element zich bevindt. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd: 1 = Uitstekende conditie 2 = Goed 3 = Redelijk 4 = Matig 5 = Slecht 6 = Zeer slecht 8 = Nader onderzoek nodig 9 = Niet te inspecteren Hogeslag Techniek 9

10 Code Element Locatie Hvh Ehd Conditie 5121 Gasketel HR Verwarming 5321 Tapwaterpomp Boiler recirculatie leiding 5321 Boiler zonne-energie 4 Warm tapwater 5321 Tapwaterpomp Boiler voeding TSA 5510 Pomp koeling Aanvoer verdeler / verzamelaar koeling 5510 Pomp koeling Groepen "Vloerkoeling" 5512 Warmtepomp (rechts) 28WP2 2 Verwarming en koeling 5512 Warmtepomp (links) 28WP1 Verwarming en koeling 5520 Automatische ontluchter koeling Koeling TSA koeling Koeling Regelklep koeling 29FCV1 Bypass TSA koeling Expansievat bodemcollector 5 Warmtepompen Veerveiligheid koeling Koeling Regelklep koeling 56FCV2 Groep "Koelblok LBK 1 MF + school" Regelklep koeling 55FCV1 Groepen "Vloerkoeling" Expansievat koeling Koeling Verdeler/verzamelaar koeling 3 Koeling 10

11 Code Element Locatie Hvh Ehd Conditie Verdeler/verzamelaar verwarming 4 Verwarming Automatische ontluchter verwarming Verwarming TSA verwarming 4 Verwarming Buffer-voorraadvat verwarming Warmtepompen Pomp verwarming 15TP1 4 Aanvoer verdeler / verzamelaar Expansievat verwarming Verwarming Regelklep verwarming 54FCV1 Groep "Vloerverw./koel. school" Regelklep verwarming 29FCV2 Aanvoer TSA en verdeler / verzamelaar Expansievat verwarming Zonneboiler Automatische ontluchter 7,00 st 1 Verwarming Pomp heatpipes 4 Verwarming boiler Regelklep verwarming 54FCV2 Groep "Vloerverw./koel. MFC" Regelklep verwarming 31FCV3 Groep "Vloerverw./koel. huisartsen" Regelklep verwarming 31FCV2 Groep "Vloerverw./koel. MFC" Pomp verwarming 20CP1 Groep "LBK 1 MF + school" Regelklep verwarming 56FCV1 Groep "LBK 1 MF + school" Regelklep verwarming 31FCV1 Groep "Vloerverw./koel. school" 11

12 Code Element Locatie Hvh Ehd Conditie Regelklep verwarming 54FCV3 Groep "Vloerverw./koel. huisartsen" 5620 Veerveiligheid verwarming 2,00 st 1 Verwarming warmtepompen 5620 Veerveiligheid verwarming Verwarming ketel 5620 Veerveiligheid verwarming Heatpipes 5620 Veerveiligheid verwarming Boiler zonne-energie 5720 Kanaalventilator 5752 LBK verwarmen/koelen + WTW MF + school 5810 Regelinstallatie douche systeem 1,00 pst Regelinstallatie RK1 Klimaatinstallatie Begane grond; Berging stoelen 5720 Buisventilator Begane grond; Berging stoelen Afzuiging opslag gymzaal & berging stoelen Begane grond; huisartsen 5720 Buisventilator Begane grond; huisartsen Begane grond; Werkkast Boiler elektrisch Begane grond; Werkkast 0.50 Warm tapwater t.b.v. huisartsen De boiler wordt elektrisch gevoed via een algemene groep. Er is wel een speciale groep aanwezig. Reden is onbekend Tapwaterpomp Begane grond; Werkkast Boiler t.b.v. huisartsen 5641 Verdeler/verzamelaar Begane grond; Werkkast ,00 pst Verdeler/verzamelaar Begane grond; Werkkast ,00 pst 1 Berg huisartsen Regelklep koeling Berg huisartsen Koelblok LBK huisartsen Regelklep verwarming Berg huisartsen Verwarmingsblok LBK huisartsen Pomp verwarming Berg huisartsen Verwarmingsblok LBK huisartsen 12

13 Code Element Locatie Hvh Ehd Conditie 5720 Buisventilator Berg huisartsen Afzuiging toiletten huisartsen Art.nr ,061 kw. 0,27 A 5752 LBK verwarmen/koelen + WTW Berg huisartsen Ruimten huisartsen 5810 Regelinstallatie naregelingen Berg huisartsen 9,00 st 2 Klimaatinstallatie naregelingen 5810 Regelinstallatie RK2 Berg huisartsen Dak Klimaatinstallatie 5152 Zonlichtcollector (heatpipes) Dak Gehele pand Zonneboiler 5710 Brandklep Gehele pand 25,00 st 1 Huisartsen Brandbeveiliging 5631 Ventilator-convector Huisartsen 4,00 st 1 Spreekkamer 0.58 Verwarming / koeling Regelklep verwarming Spreekkamer 0.58 Fancoilunit Spreekkamer Regelklep koeling Spreekkamer Fancoilunit Regelklep verwarming Spreekkamer Fancoilunit Spreekkamer Regelklep koeling Spreekkamer Fancoilunit Regelklep verwarming Spreekkamer Fancoilunit Spreekkamer behandelkamer 0.57 Regelklep koeling Spreekkamer behandelkamer 0.57 Fancoilunit Regelklep koeling Spreekkamer behandelkamer 0.57 Fancoilunit Regelklep verwarming Spreekkamer behandelkamer 0.57 Terrein Fancoilunit 5520 Gesloten bodemwisselaar Terrein Warmtepomp 13

14 Bevindingen 02352_HT Voorbeeld MJOP Industrielaan AB Amsterdam Toelichting: Element: Bevinding: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Prijs per eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. De gehanteerde prijs per eenheid. Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. Urgentie: 1- Op korte termijn uitvoeren. 2- Op middellange termijn uitvoeren. 3- Op lange termijn uitvoeren. 4- Aandachtspunt bij de volgende inspectie Alle prijzen zijn exclusief BTW Printdatum: Hogeslag Techniek 14

15 INSTALLATIES WERKTUIGKUNDIG 51 Warmteopwekking 5121 Gasketel HR Leidingen onder de ketel K2GO04 Uitwendige vervuiling Urgentie: 3 Op lange termijn Activiteit: 2016 Hvh Totaal Schoonmaken Water 5321 Boiler zonne-energie Leiding tussen collectoren en boiler K5SB04 Gebruikte leidingisolatie voldoet niet aan vereiste klasse Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit: 2016 Hvh Totaal Isolatie vervangen door hitte bestendige isolatie Tapwaterpomp Motorhuis K7GO01 Uitwendige vervuiling door bv. vochtafzetting Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit: 2016 Hvh Totaal Schoonmaken 51 15

16 55 Koudeopwekking 5512 Warmtepomp (rechts) 28WP2 Bovenzijde warmtepomp K4SC01 Beschadiging in de vorm van deuken Urgentie: 3 Op lange termijn Activiteit: 2016 Hvh Totaal Plaat vervangen 103 Verdeler/verzamelaar koeling Bij opnemer 47TE4 K5SW01 Lekkage aan aansluiting leidingverbinding en/of verbinding appendage Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: 2016 Hvh Totaal Controleren waar het lekt, en verhelpen. 308 Bij de opnemer komt er water uit de isolatie, het is mij onduidelijk waar zich deze lekkage bevind. Expansievat bodemcollector Nu persleiding naar de verticale bodemcollector K6EW03 in de verkeerde leiding gemonteerd. Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit: 2016 Hvh Totaal Verplaatsen aansluitleiding

17 56 Warmtedistributie Verzamelleiding Verdeler/verzamelaar verwarming K5GO01 Uitwendige vervuiling Urgentie: 3 Op lange termijn Activiteit: 2016 Hvh Totaal Reinigen 51 Verdeler/verzamelaar verwarming Flowmeter aanvoer LBK K5SW01 Lekkage aan aansluiting leidingverbinding en/of verbinding appendage Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: 2016 Hvh Totaal Opnieuw verpakken. 205 Verdeler/verzamelaar verwarming K5GA04 Onjuiste aanduiding van aansluitingen en onderdelen Urgentie: 3 Op lange termijn Activiteit: 2016 Hvh Totaal Groeps benaming aanbrengen 51 TSA verwarming Primaire zijde K3SC02 (Deels)verwijderde of beschadigde isolatie Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit: 2016 Hvh Totaal Isolatie aanbrengen Isolatie is schijnbaar verwijderd om de energiemeting aan te brengen

18 56 Warmtedistributie Pomp verwarming 15TP1 K7EW02 Overmatige geluidsproductie van pomp Activiteit: pomp begint aan te lopen. Hvh Pomp loopt aan. Pomp heatpipes Flow indicator K7SW01 Lekkage via pomphuis en/of as oorzaak geen corrosie Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: 2016 Hvh Totaal Vervangen Wasco Regeling klimaat en sanitair 5810 Regelinstallatie naregelingen K17GA03 Ontbreken van aanduiding component in regelkast Urgentie: 3 Op lange termijn Activiteit: 2016 Hvh Totaal Codering aanbrengen. 9,00 st 92 Er staat wel een stikker op met een software matig adres. Er ontbreekt een benamings code of wat ze regelen. 18

19 Totaal object BTW Totaal inclusief BTW

20 Jaarplan _HT Voorbeeld MJOP Industrielaan AB Amsterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig. Alle prijzen zijn exclusief BTW Printdatum: Hogeslag Techniek 20

21 Code Element/Locatie Handeling - Gebrek Hvh Ehd Gasketel HR Schoonmaken K2GO04 Uitwendige vervuiling 5321 Boiler zonne-energie Isolatie vervangen door hitte bestendige isolatie K5SB04 Gebruikte leidingisolatie voldoet niet aan vereiste klasse 5512 Warmtepomp (rechts) 28WP2 Plaat vervangen K4SC01 Beschadiging in de vorm van deuken Verdeler/verzamelaar koeling Controleren waar het lekt, en verhelpen. K5SW01 Lekkage aan aansluiting leidingverbinding en/of verbinding appendage Expansievat bodemcollector Verplaatsen aansluitleiding. K6EW03 in de verkeerde leiding gemonteerd. Verdeler/verzamelaar verwarming Groeps benaming aanbrengen K5GA04 Onjuiste aanduiding van aansluitingen en onderdelen Verdeler/verzamelaar verwarming Opnieuw verpakken. K5SW01 Lekkage aan aansluiting leidingverbinding en/of verbinding appendage Verdeler/verzamelaar verwarming Reinigen K5GO01 Uitwendige vervuiling TSA verwarming Isolatie aanbrengen K3SC02 (Deels)verwijderde of beschadigde isolatie Pomp heatpipes Vervangen K7SW01 Lekkage via pomphuis en/of as oorzaak geen corrosie Begane grond; Werkkast Tapwaterpomp Schoonmaken Begane grond; Werkkast 0.50 K7GO01 Uitwendige vervuiling door bv. vochtafzetting Berg huisartsen 5810 Regelinstallatie naregelingen Codering aanbrengen. 9,00 st Berg huisartsen K17GA03 Ontbreken van aanduiding component in regelkast Totaal object BTW Totaal inclusief BTW

22 Overzicht 10 - Jarenplan (Gedetailleerd) 02352_HT Voorbeeld MJOP Industrielaan AB Amsterdam Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. De kosten van de handeling in het betreffende jaar. Alle prijzen zijn exclusief BTW Printdatum: Hogeslag Techniek 22

23 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal 5121 Gasketel HR Schoonmaken Wandketel 45 tot 65 kw K2GO04 Uitwendige vervuiling Boiler zonne-energie Isolatie vervangen door hitte bestendige isolatie Boiler zonne-energie K5SB04 Gebruikte leidingisolatie voldoet niet aan vereiste klasse Tapwaterpomp Vervangen tapwaterpomp 5321 Tapwaterpomp Vervangen tapwaterpomp 5510 Pomp koeling Grundfos MAGNA Pomp koeling Grundfos MAGNA Warmtepomp (links) 28WP1 Warmtepomp 5512 Warmtepomp (rechts) 28WP2 Plaat vervangen Warmtepomp K4SC01 Beschadiging in de vorm van deuken Automatische ontluchter koeling Automatische ontluchter Verdeler/verzamelaar koeling 23

24 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal Controleren waar het lekt, en verhelpen. Expansievat bodemcollector Verplaatsen aansluitleiding. Expansievat 25 ltr K5SW01 Lekkage aan aansluiting leidingverbinding en/of verbinding appendage K6EW03 in de verkeerde leiding gemonteerd TSA koeling Vervangen TSA Regelklep koeling 29FCV1 Regelklep koeling Expansievat koeling Expansievat 25 ltr Veerveiligheid koeling Vervangen Regelklep koeling 56FCV2 Regelklep koeling VVG SQS65 Regelklep koeling 55FCV1 Regelklep koeling VVG SQS65 Verdeler/verzamelaar verwarming Groeps benaming aanbrengen Opnieuw verpakken. Reinigen TSA verwarming K5GA04 Onjuiste aanduiding van aansluitingen en onderdelen K5SW01 Lekkage aan aansluiting leidingverbinding en/of verbinding appendage K5GO01 Uitwendige vervuiling

25 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal Isolatie aanbrengen K3SC02 (Deels)verwijderde of beschadigde isolatie TSA verwarmning (Tegenstroom apparaat/platenwisselaar) Automatische ontluchter verwarming Automatische ontluchter Buffer-voorraadvat verwarming Buffer-voorraadvat verwarming Regelklep verwarming 56FCV1 Regelklep koeling VXG ,3 + SQS65 Pomp verwarming 20CP1 Grundfos ALPHA Regelklep verwarming 31FCV3 Regelklep R LR24A Regelklep verwarming 31FCV2 Regelklep R LR24A Regelklep verwarming 31FCV1 Regelklep R LR24A Regelklep verwarming 54FCV3 Regelklep verwarming VVG SQS65 Regelklep verwarming 54FCV2 Regelklep verwarming VVG SQS65 Regelklep verwarming 54FCV1 Regelklep verwarming VVG SQS65 Expansievat verwarming 25

26 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal Expansievat 80 ltr Pomp verwarming 15TP1 Grundfos MAGNA Regelklep verwarming 29FCV2 Regelklep verwarming R NR24A Pomp heatpipes Vervangen Automatische ontluchter Automatische ontluchter verwarming K7SW01 Lekkage via pomphuis en/of as oorzaak geen corrosie ,00 st Expansievat verwarming Expansievat < 18 ltr 5620 Veerveiligheid verwarming Veerveiligheid verwarming 1/2" 3 bar 5620 Veerveiligheid verwarming Inlaatcombinatie Veerveiligheid verwarming Veerveiligheid verwarming 5620 Veerveiligheid verwarming Veerveiligheid verwarming 1/2" 3 bar 2,00 st Kanaalventilator Woonhuisventilator (box) LBK verwarmen/koelen + WTW LBK verwarmen en koelen 01-3 m³/s binnenopstelling met warmtewiel 1,00 pst

27 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal Regelinstallatie RK1 Regelaar incl. i/o modules (DDC) vanaf 35 i/o Regelinstallatie douche systeem Centrale mengkraan 121,00 i/o ,00 st Douche besturing TAP-12W 2,00 st Douche besturing TAPSE Magneetventiel 12,00 st Regelklep water EA 100 R 2,00 st Temperatuur opnemer 12,00 st Begane grond; Berging stoelen 5720 Buisventilator Woonhuisventilator (box) Begane grond; Berging stoelen Begane grond; huisartsen 5720 Buisventilator Begane grond; huisartsen Woonhuisventilator (box) Begane grond; Werkkast Boiler elektrisch Boiler elektrisch 80 ltr Begane grond; Werkkast Tapwaterpomp Begane grond; Werkkast

28 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal Schoonmaken Vervangen tapwaterpomp K7GO01 Uitwendige vervuiling door bv. vochtafzetting Verdeler/verzamelaar Verdeler/verzamelaar Begane grond; Werkkast ,00 pst Verdeler/verzamelaar Verdeler/verzamelaar Begane grond; Werkkast ,00 pst Berg huisartsen Regelklep koeling Berg huisartsen Regelklep koeling VVG ,3 + SQS65 Regelklep verwarming Berg huisartsen Regelklep koeling VVG SQS65 Pomp verwarming Berg huisartsen Grundfos MAGNA Buisventilator Berg huisartsen Woonhuisventilator (box) LBK verwarmen/koelen + WTW Berg huisartsen 5810 LBK verwarmen en koelen met warmtewiel <1 m³/s binnenopstelling Regelinstallatie RK2 Berg huisartsen 1,00 pst Regelaar incl. i/o modules (DDC) tot 35 i/o Regelinstallatie naregelingen Berg huisartsen 28,00 i/o Codering aanbrengen. Regelaar incl. i/o modules (DDC) vanaf 35 i/o K17GA03 Ontbreken van aanduiding component in regelkast 9,00 st ,00 i/o

29 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal Dak 5152 Zonlichtcollector (heatpipes) Dak Vervangen Gehele pand 5710 Brandklep Gehele pand Brandklep Huisartsen 5631 Ventilator-convector Huisartsen Ventilatorconvectorunit verwarmen en koelen 4,00 st Spreekkamer 0.58 Regelklep verwarming Spreekkamer 0.58 Vervangen regelklep VVP STS61 1,00 pst Spreekkamer Regelklep koeling Spreekkamer Vervangen regelklep VVP STS61 Regelklep verwarming Spreekkamer ,00 pst Vervangen regelklep VVP STS61 1,00 pst

30 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal Spreekkamer Regelklep koeling Spreekkamer Vervangen regelklep VVP STS61 Regelklep verwarming Spreekkamer ,00 pst Vervangen regelklep VVP STS61 1,00 pst Spreekkamer behandelkamer 0.57 Regelklep koeling Vervangen regelklep VVP STS61 Regelklep koeling Vervangen regelklep VVP STS61 Regelklep verwarming Vervangen regelklep VVP STS61 Spreekkamer behandelkamer 0.57 Spreekkamer behandelkamer 0.57 Spreekkamer behandelkamer ,00 pst ,00 pst ,00 pst Totaal object BTW Totaal inclusief BTW

31 Overzicht 10 - Jarenplan (Hoofdgroepen) 02352_HT Voorbeeld MJOP Industrielaan AB Amsterdam Toelichting: Omschrijving: Prijs: Totaal: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties. Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep. Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld Klimaatinstallaties ) over een aantal jaren bij elkaar te tellen. Alle prijzen zijn exclusief BTW Printdatum: Hogeslag Techniek 31

32 Code Hoofdgroep Totaal Begane grond; Berging stoelen Begane grond; huisartsen Begane grond; Werkkast Berg huisartsen Dak Gehele pand Huisartsen Spreekkamer 0.58 Spreekkamer Spreekkamer Spreekkamer behandelkamer 0.57 Totaal object BTW Totaal inclusief BTW

33 Kapitalisatie 15 - Jaren 02352_HT Voorbeeld MJOP Industrielaan AB Amsterdam Toelichting: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie. Dit is het opgebouwde banksaldo. Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering. Alle prijzen zijn exclusief BTW Printdatum: Hogeslag Techniek 33

34 Jaar Onkosten Reservering Saldo

35 Jaar Onkosten Reservering Saldo 35

36 Planning 10 - Jaren 02352_HT Voorbeeld MJOP Industrielaan AB Amsterdam Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. Alle prijzen zijn exclusief BTW Printdatum: Hogeslag Techniek 36

37 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Gasketel HR Schoonmaken K2GO04 Uitwendige vervuiling 2016 Wandketel 45 tot 65 kw Boiler zonne-energie Isolatie vervangen door hitte bestendige isolatie Boiler zonne-energie K5SB04 Gebruikte leidingisolatie voldoet niet aan vereiste klasse Tapwaterpomp Vervangen tapwaterpomp 5321 Tapwaterpomp Vervangen tapwaterpomp 5510 Pomp koeling Grundfos MAGNA Pomp koeling Grundfos MAGNA Warmtepomp (links) 28WP1 Warmtepomp 5512 Warmtepomp (rechts) 28WP2 Plaat vervangen Warmtepomp K4SC01 Beschadiging in de vorm van deuken Automatische ontluchter koeling Automatische ontluchter Verdeler/verzamelaar koeling 37

38 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Controleren waar het lekt, en verhelpen. Expansievat bodemcollector Verplaatsen aansluitleiding. Expansievat 25 ltr K5SW01 Lekkage aan aansluiting leidingverbinding en/of verbinding appendage K6EW03 in de verkeerde leiding gemonteerd TSA koeling Vervangen TSA Regelklep koeling 29FCV1 Regelklep koeling Expansievat koeling Expansievat 25 ltr Veerveiligheid koeling Vervangen Regelklep koeling 56FCV2 Regelklep koeling VVG SQS65 Regelklep koeling 55FCV1 Regelklep koeling VVG SQS65 Verdeler/verzamelaar verwarming Groeps benaming aanbrengen Opnieuw verpakken. Reinigen K5GA04 Onjuiste aanduiding van aansluitingen en onderdelen K5SW01 Lekkage aan aansluiting leidingverbinding en/of verbinding appendage K5GO01 Uitwendige vervuiling TSA verwarming Isolatie aanbrengen K3SC02 (Deels)verwijderde of beschadigde isolatie

39 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy TSA verwarmning (Tegenstroom apparaat/platenwisselaar) Automatische ontluchter verwarming Automatische ontluchter Buffer-voorraadvat verwarming Buffer-voorraadvat verwarming Regelklep verwarming 56FCV1 Regelklep koeling VXG ,3 + SQS65 Pomp verwarming 20CP1 Grundfos ALPHA Regelklep verwarming 31FCV3 Regelklep R LR24A Regelklep verwarming 31FCV2 Regelklep R LR24A Regelklep verwarming 31FCV1 Regelklep R LR24A Regelklep verwarming 54FCV3 Regelklep verwarming VVG SQS65 Regelklep verwarming 54FCV2 Regelklep verwarming VVG SQS65 Regelklep verwarming 54FCV1 Regelklep verwarming VVG SQS65 Expansievat verwarming Expansievat 80 ltr 39

40 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Pomp verwarming 15TP1 Grundfos MAGNA Regelklep verwarming 29FCV2 Regelklep verwarming R NR24A Pomp heatpipes Vervangen Automatische ontluchter Automatische ontluchter verwarming K7SW01 Lekkage via pomphuis en/of as oorzaak geen corrosie ,00 st Expansievat verwarming Expansievat < 18 ltr 5620 Veerveiligheid verwarming Veerveiligheid verwarming 1/2" 3 bar 5620 Veerveiligheid verwarming Inlaatcombinatie Veerveiligheid verwarming Veerveiligheid verwarming 5620 Veerveiligheid verwarming Veerveiligheid verwarming 1/2" 3 bar 2,00 st Kanaalventilator Woonhuisventilator (box) LBK verwarmen/koelen + WTW LBK verwarmen en koelen 01-3 m³/s binnenopstelling met warmtewiel Regelinstallatie RK1 1,00 pst

41 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Regelaar incl. i/o modules (DDC) vanaf 35 i/o Regelinstallatie douche systeem Centrale mengkraan 121,00 i/o ,00 st Douche besturing TAP-12W 2,00 st Douche besturing TAPSE Magneetventiel 12,00 st Regelklep water EA 100 R 2,00 st Temperatuur opnemer 12,00 st Begane grond; Berging stoelen 5720 Buisventilator Woonhuisventilator (box) Begane grond; Berging stoelen Begane grond; huisartsen 5720 Buisventilator Begane grond; huisartsen Woonhuisventilator (box) Begane grond; Werkkast Boiler elektrisch Begane grond; Werkkast 0.50 Boiler elektrisch 80 ltr Tapwaterpomp Begane grond; Werkkast 0.50 Schoonmaken Vervangen tapwaterpomp K7GO01 Uitwendige vervuiling door bv. vochtafzetting Verdeler/verzamelaar Begane grond; Werkkast 0.50 Verdeler/verzamelaar 1,00 pst Verdeler/verzamelaar Begane grond; Werkkast 0.50 Verdeler/verzamelaar 1,00 pst

42 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Berg huisartsen Regelklep koeling Berg huisartsen Regelklep koeling VVG ,3 + SQS65 Regelklep verwarming Berg huisartsen Regelklep koeling VVG SQS65 Pomp verwarming Berg huisartsen Grundfos MAGNA Buisventilator Berg huisartsen Woonhuisventilator (box) LBK verwarmen/koelen + WTW Berg huisartsen 5810 LBK verwarmen en koelen met warmtewiel <1 m³/s binnenopstelling Regelinstallatie RK2 Berg huisartsen 1,00 pst Regelaar incl. i/o modules (DDC) tot 35 i/o Regelinstallatie naregelingen Berg huisartsen 28,00 i/o Dak Codering aanbrengen. Regelaar incl. i/o modules (DDC) vanaf 35 i/o K17GA03 Ontbreken van aanduiding component in regelkast 9,00 st ,00 i/o Zonlichtcollector (heatpipes) Dak Vervangen Gehele pand 5710 Brandklep Gehele pand Brandklep Huisartsen 5631 Ventilator-convector Huisartsen Ventilatorconvectorunit verwarmen en koelen 4,00 st

43 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Spreekkamer 0.58 Regelklep verwarming Spreekkamer 0.58 Vervangen regelklep VVP STS61 Spreekkamer Regelklep koeling Spreekkamer ,00 pst Vervangen regelklep VVP STS61 Regelklep verwarming Spreekkamer ,00 pst Vervangen regelklep VVP STS61 Spreekkamer Regelklep koeling Spreekkamer ,00 pst Vervangen regelklep VVP STS61 Regelklep verwarming Spreekkamer ,00 pst Vervangen regelklep VVP STS61 Spreekkamer behandelkamer 0.57 Regelklep koeling Vervangen regelklep VVP STS61 Regelklep koeling Vervangen regelklep VVP STS61 Regelklep verwarming Vervangen regelklep VVP STS61 Spreekkamer behandelkamer 0.57 Spreekkamer behandelkamer 0.57 Spreekkamer behandelkamer ,00 pst ,00 pst ,00 pst ,00 pst

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) VSGK_2013-01 Kantoorgebouw Industrielaan 2 Amsterdam De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BRUG2010-01 Spoorbrug Hanzeboog 1 INLEIDING Iedere organisatie die bruggen, sluizen, tunnels, etc. beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder bouwdeel

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BOUW2013 Appartementen De Netelhorst 17 Hattem Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat

Nadere informatie

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) INST2013 Schoolgebouw Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan appartementen Dorpsweg 126abc-140abc Rotterdam Algemene Objectgegevens Code Code 20110114 Object Type Adres Postcode Plaats Telefoon appartementen Dorpsweg 126abc-140abc 3083LG

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht INLEIDING Zekerheid over uw vastgoed! Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMND12 Amstelveste Statenjachtstraat 22-104 Amsterdam-Noord Kantoorpand met 41 bedrijfsunits 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Schoolgebouw Regentesselaan 10 AMSTERDAM INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMSTERDAM Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat uit verschillende onderdelen, zoals

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan VD12-012-2 DEMO Vasco de Gammastraat Amsterdam De Vastgoeddokter Westzijde 422 1506 GM ZAANDAM 075-631 03 75 www.vastgoeddokter.com info@vastgoeddokter.com Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Jaarplan Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Den Haag Bas Hoeing Ruben Van Wijk FD4C Algemene Objectgegevens Object: Objectcode: 006-911 Opdrachtgever: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Hoeing 595 EE Den Haag 070-819746

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 29-HKB Kapel Nistype Molenbergerweg-Steegstraat Herkenbosch Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 0 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 28-09-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VVE Zeewijkplein 2-252 Zeewijkplein 2-252 IJmuiden Printdatum : 3-12-2010 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheerd weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex Amsterdam Algemene Objectgegevens Object Naam Appartementencomplex Aantal eenheden 68 Plaats Amsterdam Inspecteur C. van Iersel en R Wilcke Inspectiedatum 9-1-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 14-HKB Bibliotheek Herkenbosch Europalaan Centrum 3 Herkenbosch 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Middenwoning Nijhofflaan 126 Veenendaal 5-12-2008 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot

Nadere informatie

Meerjarenplanning 90753 Familie van Donk Leliestraat 25 Barendrecht

Meerjarenplanning 90753 Familie van Donk Leliestraat 25 Barendrecht Meerjarenplanning Leliestraat 25 Barendrecht Algemene Objectgegevens Code Code 90753 Object Naam Familie van Donk Aantal eenheden Adres Leliestraat 25 Postcode 235GT Plaats Barendrecht Telefoon 08069037

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demostraat Demostad Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 767 - Bevindingen Jaarplan - 018 Overzicht 5 - jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 5 -

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 98090 VvE Van Dorp A1/A2 Hoofdsplitsing Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam INLEIDING Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 24-06-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Warme Opname. VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40. Voorbeeldstraat 1 t/m 40. Voorbeeldstad

Warme Opname. VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40. Voorbeeldstraat 1 t/m 40. Voorbeeldstad Warme Opname VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad VT2000 B.V., Stoelmatter 100 te Wateringen, Postbus 69, 2290 AB Wateringen, Tel: (0174) 28 62 62, Fax: (0174) 28 62

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Meerjarenonderhoudsplanning 16-05-2014 Bladzijde 1 van 37 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht 4 Elementenlijst, met conditie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan DEMOPROJECT Appartementencomplex Demoplein 1 Amsterdam Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport

Nadere informatie

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright.

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 Bladzijde 1 INHOUDSOPGAVE: Inleiding Algemene object en klant gegevens Elementenlijst met conditiescore Bevindingen Bladzijde 2 INLEIDING Het doel van

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378400 Sarphatistraat 562-568 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 20 - jarenplan (Hoofdgroepen)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 02-07-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning VvE Andreas Ensemble Blok C - Art. 17 lid 1 sub d (Parkeerkelder) 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene

Nadere informatie

MEIJER RO P. Aankoopinspectie. Straat 123 te Plaats. In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland

MEIJER RO P. Aankoopinspectie. Straat 123 te Plaats. In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland MEIJER RO P Aankoopinspectie Straat 123 te Plaats In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland MEIJERPRO Steltloper 16 2693 AE s-gravenzande Nederland +31 6 11 15 97 55 www.meijerpro.nl

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91008 VvE Hogeweg 90 Hogeweg 90 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2015 Overzicht 20 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

(Duurzame) Meerjarenonderhoudsplan

(Duurzame) Meerjarenonderhoudsplan (Duurzame) Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 Uitgevoerd door: Het Inspectiehuis B.V. Oosthaven 33 2801 PD Gouda T (0182) 521229 I www.hetinspectiehuis.nl Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

NEN3140 inspectie Bedrijfsverzamelgebouw

NEN3140 inspectie Bedrijfsverzamelgebouw NEN3140 inspectie Bedrijfsverzamelgebouw 2014.05 NEN 3140 Inspectiestraat 13 Veenendaal 1 2014.05 NEN 3140 Inspectiestraat 13 Veenendaal Algemene Objectgegevens Code Code 2014.05 Object Naam NEN 3140 Adres

Nadere informatie

CV-KETEL, WANDTOESTEL, HR, ELEKTRONISCHE BEVEILIGING, 28 KW

CV-KETEL, WANDTOESTEL, HR, ELEKTRONISCHE BEVEILIGING, 28 KW CV-KETEL, WANDTOESTEL, HR, ELEKTRONISCHE BEVEILIGING, 28 KW Omschrijving Omschrijving De CV-ketel, inclusief bevestigingsmateriaal, bestaat uit een wandketel zonder warmwatervoorziening, en is voorzien

Nadere informatie

Wethouder Openbare ruimte en wijkvernieuwing.

Wethouder Openbare ruimte en wijkvernieuwing. Voorstel aan de raad Nummer: Z12-248454 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: G.J. Sikkens Gebouwenbeheer gj.sikkens@lelystad.nl Wethouder Openbare ruimte en

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 97BC117 RENSWOUDE Dorpsstraat 117 Renswoude -5-15 1 Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Overzicht - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht

Nadere informatie

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Bevindingen 01 BTI VvE VOC Cour Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Bevinding: Een

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 12-06-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Conditiemeting volgens de NEN 2767 uitleg NEN opgesteld door PIT Beheer.

Conditiemeting volgens de NEN 2767 uitleg NEN opgesteld door PIT Beheer. Conditiemeting volgens de NEN 2767 uitleg NEN opgesteld door PIT Beheer. Inleiding De conditiemeting is als oorsprong ontstaan in Engeland. Dit is ontwikkeld door Housing Condition Surveys om de kwaliteit

Nadere informatie

5 Slechte conditie De veroudering is onomkeerbaar 1 tot 3 jaar 6 Zeer slechte conditie Technisch rijp voor sloop Minder dan 1 jaar

5 Slechte conditie De veroudering is onomkeerbaar 1 tot 3 jaar 6 Zeer slechte conditie Technisch rijp voor sloop Minder dan 1 jaar 1 Legenda Conditiescore Omschrijving Toelichting Levensduur 1 Uitstekende conditie Incidenteel geringe gebreken Meer dan 10 jaar 2 Goede conditie Incidenteel beginnende veroudering 7 tot 10 jaar 3 Redelijke

Nadere informatie

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2006 15 jaren 12 appartementen Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde

Nadere informatie

Schouwrapportage voor 2015 S.M. Hugo van Gijnweg 1 t/m 215 te Dordrecht

Schouwrapportage voor 2015 S.M. Hugo van Gijnweg 1 t/m 215 te Dordrecht Schouwrapportage voor 2015 S.M. Hugo van Gijnweg 1 t/m 215 te Dordrecht Schouwrapport RAPPORT Inzake schouwresultaten van het benoemde object Rapport Nummer : 2014018 Datum : 04-10-2014 Status : Gereed

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 Conditiemeting conform de NEN767 31AM6 Voorstraat Voorstraat 6/6b Utrecht 30-07-014 1 Algemene Objectgegevens Code Code 31AM6 Object Naam Voorstraat Adres Voorstraat 6/6b Postcode Plaats 31 AM Utrecht

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Object aan de Menno van Coehoornstraat 4 te Utrecht 1. Inleiding Iedere organisatie

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport Projectnummer : 4522999 Datum : 01-01-2013 Inhoudsopgave Gebouwinformatie 3 Adresgegevens. 3 Gebouwkenmerken.. 3 Geconstateerde onderhoudsconditie 4 Doel meerjaren

Nadere informatie

RAPPORT. Rapport. Inspectierapport NEN2767. Voorbeeld project Dordrecht. Voorbeeld Vastgoed Dordrecht

RAPPORT. Rapport. Inspectierapport NEN2767. Voorbeeld project Dordrecht. Voorbeeld Vastgoed Dordrecht Inspectierapport NEN2767 RAPPORT Voorbeeld project Dordrecht Voorbeeld Vastgoed Dordrecht Rapport Nummer : 20142000 Datum : 23-01-2014 Status : Voorbeeldrapport Colofon Rapport voor Voorbeeld project Archimedesstraat

Nadere informatie

Sicke Benninghestede 4 Noordhorn

Sicke Benninghestede 4 Noordhorn Sicke Benninghestede 4 Noordhorn Westerhaven 9, 9718 AV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de

Nadere informatie

onderhoud. De visie en praktijk bij (Stadgenoot) Actief in Amsterdam; > bedrijfsruimten > parkeerplaatsen

onderhoud. De visie en praktijk bij (Stadgenoot) Actief in Amsterdam; > bedrijfsruimten > parkeerplaatsen Risicoanalyse en garantie in beheer en onderhoud. De visie en praktijk bij woningcorporaties (Stadgenoot) Een indruk van Stadgenoot. Actief in Amsterdam; > 32.525 woningen > 2.306 bedrijfsruimten > 3.125

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Bestevãerstraaat 128, De Rijpstraat 131 Amsterdam - De bedragen zijn in deze planning 2% per jaar geïndexeerd. - Er is 6% voor onderhoudsbegeleiding opgenomen - Alle onderhoud behoevende

Nadere informatie

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Jaarplan Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 01-PTH Basisschool De Draaiende Wieken Streekselweg 6 Posterholt 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Schouwrapport 2014 VvE de Berk Van Godewijckstraat te Hendrik Ido Ambacht

Schouwrapport 2014 VvE de Berk Van Godewijckstraat te Hendrik Ido Ambacht Schouwrapport 2014 VvE de Berk Van Godewijckstraat 157 275 te Hendrik Ido Ambacht Schouwrapport RAPPORT Inzake schouwresultaten van het benoemde object Rapport Nummer : 2014013 Datum : 21-09-2014 Datum

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 18-PTH CC De Beuk Nieuw Holsterweg 25 Posterholt 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Conditiemetingen volgens NEN2767. To Simons

Conditiemetingen volgens NEN2767. To Simons Conditiemetingen volgens NEN2767 To Simons Probleem 1 Probleem 2 Vastgoedstrategie Van vastgoedbeleid naar uitvoering Van vastgoedbeleid naar uitvoering MeerJaren(onderhouds)Plan (MJP) Planmatig onderhoud

Nadere informatie

Beschrijving en berekeningen achterstallig onderhoud & renovatie maatschappelijke accommodaties gemeente Roerdalen

Beschrijving en berekeningen achterstallig onderhoud & renovatie maatschappelijke accommodaties gemeente Roerdalen Beschrijving en berekeningen achterstallig onderhoud & renovatie maatschappelijke accommodaties gemeente Roerdalen Team Vastgoed gemeente Roerdalen maart 2013 1 1. Achterstallig Onderhoud De afgelopen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91038-1 Schoolgebouw Zomaar ergens Aarde 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 18-03-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VvE 4.11 Gereed Pleinweg 83-85 Rotterdam INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Workshop Conditiegestuurd onderhoud NEN Presentatie door Jos Brouwer

Workshop Conditiegestuurd onderhoud NEN Presentatie door Jos Brouwer Workshop Conditiegestuurd onderhoud NEN 2767 Presentatie door Jos Brouwer bbn adviseurs Opgericht in 1968, bijna 5 jaar 12 medewerkers Kantoren in: Houten Amsterdam Rotterdam Complete dienstverlening Vastgoedadvies

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Blikveldweg 22-68 Almere 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 08-07-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 27-2026 17-0000-1 VOORBEELDGEBOUW Ergens 999 Europa Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 27 Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demo Demo Comlex Voorbeeldlaan Voorbeeldstad Dorrestijn Vastgoed Advies BV Holevoetplein 299-A 3925 CA Scherpenzeel 033 2770705 info@dva-bv.nl www.dva-bv.nl INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Onderhoud en vervanging

Onderhoud en vervanging Wet- en regelgeving Onderhoud en vervanging Algemeen Elk gebouw heeft onderhoud nodig, dus ook Scoutinggebouwen. Een goed Scoutinggebouw biedt een veilig en betrouwbaar onderkomen voor de leden en het

Nadere informatie

URL Erkende monumenten inspecties. Leo Bredie 21 mei 2019 Fort Altena

URL Erkende monumenten inspecties. Leo Bredie 21 mei 2019 Fort Altena URL 2005 Erkende monumenten inspecties Leo Bredie 21 mei 2019 Fort Altena Monumentenwacht? Opgericht in 1973 in Friesland door Walter Kramer en Yde Schakel Ontstaan omdat monumenten soms al tien of twintig

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 20100107 24 Appartementen VvE Quercus 1 Blikveldweg 22-68 Almere 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378568 VVE DUA Amersfoort Piet mondriaanplein 189-313 Amersfoort Inleiding Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet.

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. rapport: 41402012 datum: Maart 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Bouwtechnische beoordeling 3 Conclusie bevindingen: 4 Kosten raming achterstallig

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Burgemeester de Bordesstraat 80 1404 GZ Bussum Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een omschrijving

Nadere informatie

Accountgegevens Opdrachtnummer: CAS S9J3W2 Contractnummer: Systeemnummer: 1087LH

Accountgegevens Opdrachtnummer: CAS S9J3W2 Contractnummer: Systeemnummer: 1087LH Accountgegevens Opdrachtnummer: CAS-37669-S9J3W2 Contractnummer: 21000353 Systeemnummer: 1087LH0106.001.000 Extern objectnr: Inspectieadres: Wim Noordhoekkade 106 AMSTERDAM Inspecteur: Aaldrik Olinga Inspectiedatum:

Nadere informatie

Gemeente Katwijk. Quickscan functionele en kwalitatieve staat onderwijsgebouw. De Leidse Buitenschool (gymzaal)

Gemeente Katwijk. Quickscan functionele en kwalitatieve staat onderwijsgebouw. De Leidse Buitenschool (gymzaal) Gemeente Katwijk Quickscan functionele en kwalitatieve staat onderwijsgebouw De Leidse Buitenschool (gymzaal) Inhoudsopgave 1 Inleiding en samenvatting... 3 2 Vraagstelling... 3 3 Plan van aanpak... 4

Nadere informatie

Welkom. Conditiemetingen volgens NEN De Praktijk

Welkom. Conditiemetingen volgens NEN De Praktijk Welkom Conditiemetingen volgens NEN 2767 De Praktijk Even voorstellen Marc Heijmans MRE Directeur PVM / Adviseur vastgoedmanagement Programmaleider / Docent: Opleiding RgdBOEI Vastgoedinspecteur/-adviseur.

Nadere informatie

Handleiding Inspectie tool KMO Reno p 1/ 13

Handleiding Inspectie tool KMO Reno p 1/ 13 p 1/ 13 Handleiding: Conditiemeting bestaande KMO gebouwen Ing. Karolien Couscheir, Prof. dr. ir. Bart Craeye 1 Situering conditietool Binnen het project KMO Reno (VLAIO TETRA project: HBC.2016.0120) wordt

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 20-04-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2016 20-04-2016 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen

Nadere informatie

Conditiemeting/bevindingen

Conditiemeting/bevindingen meting/bevindingen 9976 Appartementencomplex Juliana van Stolberglaan -12, Adelheidstraat 122-14 2595 CL Den Haag Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/ Hoeveelheid/eenheid:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 21-11-2017 Startjaar rapport: 2018 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2018 21-11-2017 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen

Nadere informatie

NEN 2767 conditiemeting

NEN 2767 conditiemeting NEN 2767 conditiemeting 3512TP01&1Bis Hardebollenstraat 1 & 1Bis (gereed) Hardebollenstraat 1 & 1Bis Utrecht Algemene Objectgegevens Code Code 3512TP01&1Bis Object Naam Hardebollenstraat 1 & 1Bis (gereed)

Nadere informatie

Meranti inmetselkozijn afm. 1.800 x 1.200 mm, dekkend geschilderd

Meranti inmetselkozijn afm. 1.800 x 1.200 mm, dekkend geschilderd Meranti inmetselkozijn afm. 1.800 x 1.200 mm, dekkend geschilderd U vindt hier kosteninformatie over het in conditie houden / brengen van bouwkundige en installatietechnische componenten. Per component

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VT2000-MOP VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad VT2000 B.V., Stoelmatter 50 te Wateringen, Postbus 69, 2290 AB Wateringen, Tel: (0174) 28 62 62, Fax: (0174)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Expertlaan 1 Bestkoop INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud

Nadere informatie

RGVO. bij de Van Dijk Groep

RGVO. bij de Van Dijk Groep RGVO bij de Van Dijk Groep 2 Van. tot nu: Voorbeeld Project Spoorzone, Opdrachtgever De Woonplaats 2011, uit selectie verworven project 3 Van. tot nu: Nieuwbouw + 25 jaar onderhoud leveren (MJOP) Woningborg

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 58-MFT Tennisclub Montfort (LTC Montfort) Achter de Hoven 10 Montfort 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING

Nadere informatie

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven 1 Vraagstelling; Opdrachtgever wil informatie over mogelijke gebreken, direct noodzakelijke kosten en kosten op termijn. Extra aandachtspunt; houtrot/aantasting

Nadere informatie

Haarlem. Raadsfractie t.a.v. Dhr. F. Visser, Christen Unie

Haarlem. Raadsfractie t.a.v. Dhr. F. Visser, Christen Unie Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie t.a.v. Dhr. F. Visser, Christen Unie I I Datum 21 oktober 2014 Onskenmerk 2014/361002 Contactpersoon C.O.A. Wierda Doorkiesnummer

Nadere informatie

Beheer en Onderhoudsplan

Beheer en Onderhoudsplan Beheer en Onderhoudsplan Essenburgsingel 108 ROTTERDAM Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 10 -

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan Huize Voorbeeld te Amsterdam

Meerjarenonderhoudsplan Huize Voorbeeld te Amsterdam Meerjarenonderhoudsplan Huize Voorbeeld te Amsterdam Dossier 7000.00.000 2008 Dossier : Huize Voorbeeld Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding NEN 2767 Doel van planmatig onderhoud Inspectie en rapport

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen

Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen RAPPORT Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen Projectnummer 2014-001 Opdrachtgever Veiligheidsregio Gelderland Zuid Mevrouw M. Schriever Postbus 1120 6501 BC

Nadere informatie

Conditiemeting KMO gebouw Inspectie tool

Conditiemeting KMO gebouw Inspectie tool Conditiemeting KMO gebouw Inspectie tool Craeye Bart Couscheir Karolien Devleeschouwer Lien bart.craeye@uantwerpen.be 2 Beton: een duurzaam materiaal? Herstelgolf te verwachten 1970: piek betonconstructies

Nadere informatie

MJOP Kasteel Bijsterveld en Kapel, Montfortlaan 12 te Oirschot

MJOP Kasteel Bijsterveld en Kapel, Montfortlaan 12 te Oirschot Betreft... MJOP Kasteel Bijsterveld en Kapel, Montfortlaan 12 te Oirschot MJOP conform de NEN 2767 Siriusdreef 16 2132 WT Hoofddorp T 088 222 15 00 KvK 30102719 kontek.nl Kontek heeft vestigingen in Hoofddorp,

Nadere informatie

Intensiteit: De conditiemeting gaat uit van een onderverdeling van de degradatiestadia van gebreken in 3 intensiteitscores.

Intensiteit: De conditiemeting gaat uit van een onderverdeling van de degradatiestadia van gebreken in 3 intensiteitscores. Inspectierapportage Contractnummer SCHD50055 Project Zorgcentrum 't Dijkhuis Adres Sportbaan 4 Hengelo Contactpersoon Dhr. van Wildschut Opdrachtgever Contactpersoon Zorggroep Twente Mevr. Schepers Inspectie

Nadere informatie

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 2 - Jarenplan (Gedetailleerd) 1 Nozem en de Non Anthonie Verherentstraat 1 1961GD Heemskerk Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een

Nadere informatie

objectieve beoordeling/registratie

objectieve beoordeling/registratie De methode objectieve beoordeling/registratie Voor een objectieve registratie van de onderhoudstoestand zijn de volgende middelen nodig: een beoordelingsschaal (referentiekader) waarin de bestaande onderhoudstoestand

Nadere informatie