Doorontwikkeling ondersteuningsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorontwikkeling ondersteuningsplan"

Transcriptie

1 Doorontwikkeling ondersteuningsplan Inleiding Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek is geschreven voor de periode 2014/2018 en legt de basis voor de invoering van passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband. De nieuwe werkwijze wordt continu gevolgd en zal gebruikt worden voor de doorontwikkeling van het plan voor de periode 2015/2019. Tijdens de projectgroep bijeenkomst van 28 oktober 2014 is besproken welke thema s daarvoor actueel zijn. In de bijeenkomst van de projectgroep van 18 december 2015 heeft een verdiepingsslag plaatsgevonden. Hieronder zijn de besproken thema s uitgewerkt en wordt aan de hand van een groeimodel een voorstel gedaan voor de doorontwikkeling van ons ondersteuningsplan. Thema s De volgende thema s zijn actueel voor de doorontwikkeling van ons ondersteuningsplan: 1. Aanbod binnen het samenwerkingsverband We maken bij de organisatie van expertise een onderscheid tussen de route en het aanbod. Nu de route goed is ingericht, is de doorontwikkeling van het huidige aanbod zodat er meer mogelijkheden zijn om op maat te kunnen arrangeren een belangrijk ontwikkelpunt. Voor de doorontwikkeling van de aanbodkant gaan we ons richten op: het in kaart brengen van de bestaande arrangementen en voornemens (oa Campussen, onderwijszorgarrangementen); op basis van bovenstaande onderzoeken of er aanbod ontbreekt; nagaan of het wenselijk en haalbaar is om aanbod van buiten de regio ook binnen de regio geboden kan worden de nieuw te ontwikkelen arrangementen koppelen aan volume- en kwaliteitsafspraken; de doorgaande en horizontale lijnen verder uitwerken op gebied werkwijze en betrokkenen; de observatiefunctie. 2. Toptalenten Passend onderwijs doet recht aan verschillen. Dit vraagt om onderwijsaanbod dat aansluit bij capaciteiten, interesses en behoeften van leerlingen. Niet alleen voor leerlingen met een beperking, maar ook voor talentvolle en hoogbegaafde leerlingen. Bij voorkeur komt het reguliere onderwijs aan die onderwijsbehoefte tegemoet. Binnen het huidige ondersteuningsplan is niks opgenomen over toptalenten, terwijl er binnen ons samenwerkingsverband wel aanbod is voor deze kinderen. Het samenwerkingsverband vindt het belangrijk herkenbaar te maken welk dekkend aanbod er is. Dit willen we doen door de verschillende SOP s te gebruiken. Daarnaast is zowel professionalisering gericht op signalering binnen de school als de ontwikkeling van aanbod van belang.

2 Ondanks de versteviging van de basisondersteuning kan het voorkomen, dat er voor een klein percentage van de kinderen aanvullend aanbod nodig is. Dit aanbod moet worden georganiseerd. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan aansluiting bij de Leidse aanpak of de organisatie van een specialistische voorziening. 3. Communicatie met ouders ten aanzien van passend onderwijs Ouders zijn een onmisbare partner om kinderen optimaal te kunnen begeleiden. Zeker wanneer er zorgen bestaan over de ontwikkeling van de leerling en extra hulp of ondersteuning nodig is. Veel ouders weten echter nog niet wat passend onderwijs hen kan brengen. Willen we passend onderwijs tot een succes maken, dan is de betrokkenheid van ouders onmisbaar. Daarom willen we onze ouders goed en tijdig informeren over hoe wij als samenwerkingsverband de ruimte gebruiken die passend onderwijs geeft. We willen kijken hoe we ouders digitaal beter kunnen bereiken en wat we kunnen doen om het gesprek over passend onderwijs op gang te brengen. Deze communicatie moet niet alleen gericht zijn op ouders waarvan de kinderen aanvullende of extra ondersteuning nodig hebben, maar ook op de ouders van kinderen die met hen in de klas zitten. Het accepteren van anders zijn en diversiteit stimuleren. Filmpjes kunnen hierbij een goed hulpmiddel zijn, evenals het betrekken van ouders als ervaringsdeskundigen. 4. Verbinding met de gemeenten Onderwijs en gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor een optimale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Vanuit de gedachte van integraliteit en het principe van één kind, één gezin, één plan is de samenwerking tussen jeugd(zorg)professionals en onderwijsprofessionals noodzakelijk en vanzelfsprekend. Om de samenwerking vorm te geven is op 30 januari 2014 in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) tussen schoolbesturen en gemeenten een ontwikkelagenda vastgesteld voor het planjaar en de periode daarna. In het schooljaar worden de onderwerpen uit de ontwikkelagenda Jeugd zo ver als mogelijk samen verder uitgewerkt. Een groot deel van deze thema s is op het niveau van Holland Rijnland belegd; een samenwerking tussen de 7 samenwerkingsverbanden PO VO en de gezamenlijke gemeenten. Daarnaast hebben we in deze regio onderwijs jeugd overleg dat sturing neemt op de gemeenschappelijke opdracht van onderwijs en gemeenten. De volgende thema s worden in de gemeenschappelijke overleggen verder uitgewerkt en de resultaten daarvan opgenomen in het ondersteuningsplan: De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp Thuiszitters en onderwijs-zorgarrangementen Onderwijs zorgarrangementen voor leerlingen met complexe onderwijs- en ondersteuningsbehoeften Leerlingenvervoer Ernstige, enkelvoudige dyslexie

3 5. Actualisatie ondersteuningsplan In de bijlage actualisatie van het ondersteuningsplan worden de thema s benoemd die als gevolg van de lopende ontwikkelingen of bijgestelde regelgeving vragen om een bijstelling van het huidige plan. 6. Relatie jaar-ontwikkelplan (JOP) Het bestuur van het samenwerkingsverband oriënteert zich op het raad van beheermodel als bestuursmodel in het licht van governance na afsluiting van de voorbereidende fase van de vormgeving van passend onderwijs. Essentieel voor het raad van beheermodel is dat het in zijn geheel het bestuur (het bevoegd gezag) vormt. Het blijft daarmee beleidsbepalend, zeker als het gaat om de hoofdlijnen van beleid en het ondersteuningsplan. Het bestuur geeft er de voorkeur aan om de wijze waarop toezicht gehouden wordt vast te leggen in een toezichtkader. Dit toezichtkader bepaalt tevens het soort managementinformatie dat gegenereerd moet worden en de koppeling daarvan met het ondersteuningsplan en de begroting. In een jaar ontwikkelplan (JOP) worden doelen (kwalitatieve, kwantitatieve en financiële) geconcretiseerd. Samenwerken De doorontwikkeling van het ondersteuningsplan is een gezamenlijke actie van de actoren betrokken bij de voorbereiding en vaststelling van het ondersteuningsplan. Door gebruik te maken van elkaars kennis en wat er al ligt kunnen we elkaar versterken. Met de OPR zijn hierover afspraken gemaakt.. Groeimodel De doorontwikkeling van het ondersteuningsplan gebeurt aan de hand van een groeimodel. Thema Subthema Periode Aanbod binnen het Bestaande arrangementen samenwerkingsverband Nieuwe arrangementen Doorgaande en horizontale lijnen Observatiefunctie Talentontwikkeling 2015 Communicatie met 2015 ouders Verbinding met de Onderwijs zorgarrangementen 2015 gemeenten Samenwerking onderwijs en 2015 jeugdhulp Leerlingenvervoer Thuiszitters en onderwijszorgarrangementen Dyslexiebeleid 2015

4 Planning vaststellen We hanteren onderstaand tijdspad voor bespreking van het ondersteuningsplan 2015/2019 met de OPR, het bestuur en de gemeenten. Datum Overleg Status Bestuursvergadering SWV Bespreken memo doorontwikkeling OPR vergadering Bespreken memo doorontwikkeling Projectgroep Bespreken conceptteksten Bestuursvergadering SWV Bespreken conceptteksten Begin maart OPR vergadering Bespreken conceptteksten REA Duin en Bollen Bespreken conceptteksten Bestuursvergadering SWV Vaststellen ondersteuningsplan 2015/2019 als voorgenomen besluit Eind april OPR instemmen ondersteuningsplan 2015/2019 Eind april OOGO Duin en Bollen Vaststellen ondersteuningsplan 2015/ Ondersteuningsplan 2015/2019 naar de inspectie

5 Bijlage actualisatie ondersteuningsplan In deze bijlage worden de thema s benoemd die als gevolg van de lopende ontwikkelingen of bijgestelde regelgeving vragen om een bijstelling van het huidige plan. De thema s worden gekoppeld aan de hoofdstukken van het OP. 3.3: Monitor: Monitor implementatie Dashboard passend onderwijs Monitor aansluiting onderwijs jeugdhulp 3.3: Extern toezicht: 4.3.4b: Afgifte toelaatbaarheidsverklaring Termijnen aanpassen TLV procedure Wettelijke termijnen TLV duur aanpassen (onderscheid so en sbo) e : Rechtstreekse instroom Er is onderscheid te maken tussen: De kinderen die (zoals beschreven in het ondersteuningsplan) vallen onder de rechtstreekse instroom (EMB leerlingen). De kinderen met extra ondersteuningsbehoeftes die gesignaleerd in de voorschoolse voorzieningen. Route staat niet beschreven in het ondersteuningsplan (OS inschakelen, vanuit de voorschoolse voorziening de TLV voorbereiden, daar de 2 e deskundige uitnodigen en de school waar het kind geplaatst gaat worden is de aanvrager van de TLV). 4.5 Ontwikkelingsperspectief met nieuwste richtlijnen inspectie 4.6: Het aanbod van extra ondersteuning Vervangen door: aanbod van aanvullende ondersteuning Bij Schoolnabije ondersteuning in groep of school met ondersteuning en deskundigenadvies uitvoering van hulp in de basisondersteuning : Hier de werkwijze van de werkeenheden opnemen 4.6: Uitvoering van arrangementen in het sbo: Al opgenomen in memo doorontwikkeling ondersteuningsplan 4.7 Cluster 2: Beschrijven van de mogelijkheden tot consultatie en advies 4.7 Leerlingen met dyslexie 4.8 Basisonderwijs-Voortgezet onderwijs 6.1: Bestuurlijke uitgangspunten 6.2: Doorontwikkeling organisatie:

6 6.4: Personele gevolgen passend onderwijs: 6.5: Professionalisering: 6.6: De organisatie vanaf 2014/2015: 7. Samenwerking gemeenten: en uitwerken volgens memo doorontwikkeling ondersteuningsplan

Passend Onderwijs in de Duin-en Bollenstreek

Passend Onderwijs in de Duin-en Bollenstreek Passend Onderwijs in de Duin-en Bollenstreek Noordwijkerhout, 3 maart 2015 Dick Rasenberg Algemeen directeur SWV 28-12 Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma;

Nadere informatie

JAARPLANNING-WERKAGENDA Augustus 2018 juli Vastgesteld door bestuur d.d Goedgekeurd door RvT d.d

JAARPLANNING-WERKAGENDA Augustus 2018 juli Vastgesteld door bestuur d.d Goedgekeurd door RvT d.d JAARPLANNING-WERKAGENDA Augustus 2018 juli 2019 Vastgesteld door bestuur d.d. 1-11-2018 Goedgekeurd door RvT d.d. 15-11-2018 1 Jaarplanning/werkagenda schooljaar 2018-2019 Onderstaande jaarplanning in

Nadere informatie

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs HERIJKEN & DOORSTARTEN Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs Notitie voor het Dagelijks Bestuur PassendWijs t.b.v. vergadering op 21 februari 2017,

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar 2015-2016

Jaarplan schooljaar 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsverband IJssel Berkel Datum 16 juni 2015 Versie Vastgesteld door bestuur op 15 juni 2015 Pagina 1 van 14 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Nadere informatie

Jaarplan Doel 1. Doel 2. Doel 3. Doelstelling Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland

Jaarplan Doel 1. Doel 2. Doel 3. Doelstelling Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland Jaarplan 2017-2018 Doelstelling Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland Ons samenwerkingsverband verenigt 14 regionale schoolbesturen. Wij vinden dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. Daarom

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Compacte versie

Ondersteuningsplan Compacte versie Ondersteuningsplan 2018-2022 Compacte versie Doel en missie Het doel van het Samenwerkingsverband is om Passend Onderwijs te organiseren. Voor de gezamenlijke besturen in Apeldoorn betekent dit het organiseren

Nadere informatie

Jaarontwikkelplan en update van het ondersteuningsplan

Jaarontwikkelplan en update van het ondersteuningsplan Jaarontwikkelplan en update van het ondersteuningsplan 2016-2017 Het jaarontwikkelplan (JOP) is een bijlage behorend bij het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duinen Bollenstreek

Nadere informatie

Welkom. Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017

Welkom. Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017 Welkom Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017 Programma Wat bindt ons? (de wet) Wat verbindt ons? (de inhoud) Vragen en verheldering Wat bindt ons? (de wet) Transities in het sociale

Nadere informatie

Basisondersteuning in het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek

Basisondersteuning in het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek Mei 2018 Basisondersteuning in het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek In het samenwerkingsverband is voor ieder kind een plek en krijgt het de gelegenheid zich binnen zijn/haar

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer)

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer) Ondersteuningsplan Regsam (VO Zoetermeer) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Sine Limite, Coöperatie Passend Onderwijs Deventer U.A.

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Sine Limite, Coöperatie Passend Onderwijs Deventer U.A. RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Sine Limite, Coöperatie Passend Onderwijs Deventer U.A. Plaats : Deventer Administratienummer : PO2303 Bestuursnummer : 21455 Onderzoeksnummer : 277494 Datum

Nadere informatie

juni 2017 Geactualiseerd plan van aanpak talentonderwijs als onderdeel van de basisondersteuning

juni 2017 Geactualiseerd plan van aanpak talentonderwijs als onderdeel van de basisondersteuning juni 2017 Geactualiseerd plan van aanpak talentonderwijs als onderdeel van de basisondersteuning Inleiding Het samenwerkingsverband is in het schooljaar 16-17 gestart met het herijken van de basisondersteuning.

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN versie januari 2015 juli 2016

ACTIVITEITENPLAN versie januari 2015 juli 2016 ACTIVITEITENPLAN versie 24-09- januari juli 2016 Versie 24-09- 1 A) Visie(ontwikkeling) Nadere visieontwikkeling - Visie op de positie en rol van SBO en SO in het Betrokken september SWV (zie samenwerkingsproject

Nadere informatie

Samenvatting. Aanvulling op het ondersteuningsplan ten behoeve van beleid kalenderjaar 2017 RSV Breda PO 30-03

Samenvatting. Aanvulling op het ondersteuningsplan ten behoeve van beleid kalenderjaar 2017 RSV Breda PO 30-03 Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 ten behoeve van beleid kalenderjaar 2017 RSV Breda PO 30-03 Inleiding In januari 2017 heeft het bestuur van het RSV Breda PO 30-03 de aanvulling

Nadere informatie

Passend Onderwijs in PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!!

Passend Onderwijs in PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!! Passend Onderwijs in 23-02 PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!! misverstanden 1. Zorgplicht is plaatsingsplicht en dus inclusief onderwijs 2. Er komt een buslading zorgleerlingen bij Maar

Nadere informatie

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen?

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen? Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar voor scholen in het samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Ondersteuningsplan VO Westland

Ondersteuningsplan VO Westland Ondersteuningsplan VO Westland Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en het checken

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

Prestatie indicatoren ten behoeve van SWV PO De Kempen schooljaar

Prestatie indicatoren ten behoeve van SWV PO De Kempen schooljaar Prestatie indicatoren ten behoeve van SWV PO De Kempen schooljaar 2019-2020 VERSIE.DEF Ieder jaar stelt het Dagelijks Bestuur in juni de prestatie-indicatoren vast voor het komende schooljaar. Deze prestatie

Nadere informatie

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan.

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan. Verslag Op Overeenstemming Gericht Overleg tussen het Samenwerkingsverband 20-01 PO en de gemeenten in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld d.d. 24 januari 2014. 1. Opening. De voorzitter

Nadere informatie

Monitor Aansluiting onderwijs jeugdhulp

Monitor Aansluiting onderwijs jeugdhulp Monitor Aansluiting onderwijs jeugdhulp Vragenlijst op beleidsniveau Versie 5, augustus 2017 Samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten in uw regio willen weten hoe de samenwerking tussen het

Nadere informatie

(VO Haaglanden) Ondersteuningsplan SWV Zuid-Holland West

(VO Haaglanden) Ondersteuningsplan SWV Zuid-Holland West Ondersteuningsplan SWV Zuid-Holland West (VO Haaglanden) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de

Nadere informatie

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Inleiding 2 februari 2015 is de eerste bijeenkomst van de stuurgroep passend onderwijs regio 30.06 geweest. Doel van deze bijeenkomst

Nadere informatie

Voor het schooljaar zijn de volgende thema s nader uitgewerkt:

Voor het schooljaar zijn de volgende thema s nader uitgewerkt: Jaarplan 2017-2018 In het Ondersteuningsplan 2015-2019 zijn de ambities van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal-Moerdijk e.o. (PO 30.02) verwoord om te komen tot thuisnabij passend onderwijs

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Toewijzing en leerlingstromen binnen het samenwerkingsverband PO, VO, SBO & (V)SO. Passend onderwijs

KWALITEITSKAART. Toewijzing en leerlingstromen binnen het samenwerkingsverband PO, VO, SBO & (V)SO. Passend onderwijs KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO, VO, SBO & (V)SO Toewijzing en leerlingstromen binnen het samenwerkingsverband Deze kwaliteitskaart bevat de belangrijkste informatie rond toewijzing en leerlingstromen

Nadere informatie

Week van de opvoeding. Passend Onderwijs: Ieder kind is welkom!?!

Week van de opvoeding. Passend Onderwijs: Ieder kind is welkom!?! Week van de opvoeding 7 oktober 2015 Passend Onderwijs: Ieder kind is welkom!?! Aaldert van der Horst (VO) Mellani Miedema (PO) Programma Passend Onderwijs & belangrijkste veranderingen Passende ondersteuning:

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN Versie januari 2015 juli 2016

ACTIVITEITENPLAN Versie januari 2015 juli 2016 ACTIVITEITENPLAN Versie 26-05- januari juli 2016 Versie 26-05- 1 A) Visie(ontwikkeling) Nadere visieontwikkeling - Visie op de positie en rol van SBO en SO in het maart/april SWV (zie samenwerkingsproject

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

Samenvatting Jaarmonitor Passend onderwijs PO Eindhoven (3007)

Samenvatting Jaarmonitor Passend onderwijs PO Eindhoven (3007) Samenvatting Jaarmonitor Passend onderwijs PO Eindhoven (3007) 2015-2016 Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven Odysseuslaan 2 5631 JM Eindhoven Telefoon: 040-2968787 www.po-eindhoven.nl SWV

Nadere informatie

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Inleiding en relevantie van deze notitie De Amsterdamse scholen hebben in de aanloop naar passend onderwijs in de periode voor 1 augustus 2014 hun eerste

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

samenwerking De rol van de schoolleider en de MR in de cyclus van het schoolondersteuningsprofiel Drie niveaus van passend onderwijs

samenwerking De rol van de schoolleider en de MR in de cyclus van het schoolondersteuningsprofiel Drie niveaus van passend onderwijs De rol van de leider en de MR in de cyclus van het Medezeggenschap: sterker, beter, passend Jan Stuijver Medezeggenschap: sterker, beter, passend 1 Medezeggenschap: sterker, beter, passend 2 Drie niveaus

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Passend Onderwijs is goed onderwijs Passend onderwijs in IJmond 1 Het samenwerkingsverband Voor iedere

Nadere informatie

Toezicht samenwerkingsverbanden passend onderwijs na 1 augustus Lunteren 5 oktober 2017

Toezicht samenwerkingsverbanden passend onderwijs na 1 augustus Lunteren 5 oktober 2017 Toezicht samenwerkingsverbanden passend onderwijs na 1 augustus 2017 Lunteren 5 oktober 2017 We willen: Zicht krijgen op de uitwerking van het beleid van het swv tot op het niveau van de leerling Weten

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014 2018

Strategisch Beleidsplan 2014 2018 Strategisch Beleidsplan 2014 2018 OnderwijsZorgKoepel Noord Veluwe Inhoud 1. Inleiding 2. Opzet 3. Hoofdlijnenplan 2014-2018 3.1. Doelen Ondersteuningsplan 3.2. Afspraken met de gemeente 3.3. Adviezen

Nadere informatie

Jaarplan / regio Randstad

Jaarplan / regio Randstad Jaarplan 08-2014/12-2015 regio Randstad Inleiding Dit document bevat het jaarplan en de managementrapportage van regio Randstad Het eerste gedeelte bestaat uit het jaarplan. Bij thema wordt het onderwerp

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Concept ontwikkelagenda Duin en Bollen Versie: februari Samenwerkingsverbanden: SWV PO Duin- en Bollenstreek

Concept ontwikkelagenda Duin en Bollen Versie: februari Samenwerkingsverbanden: SWV PO Duin- en Bollenstreek Concept ontwikkelagenda Duin en Bollen - 2022 Versie: februari Samenwerkingsverbanden: Benno Wiggers Jan de Waard Dick Rasenberg SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek SWV PO Bersebá SWV PO Duin- en Bollenstreek

Nadere informatie

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Beste leraar, Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat er een aantal zaken anders geregeld zijn voor leerling, leraar en ouder.

Nadere informatie

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 1. Opening 2. Startactiviteit: Kennismaking 3. Doelstellingen en opbrengst van de dag 4. Kracht door verbinding Toelichting

Nadere informatie

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen?

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen? december 2016 Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar voor scholen in het samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 In het Ondersteuningsplan 2014-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen hebben gemaakt binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda e.o. om de

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Uitnodiging OPR. juni 2013, nr.

Uitnodiging OPR. juni 2013, nr. Inhoud Uitnodiging OPR Stichting nieuwe Samenwerkingsverband De eerste stap is gezet Monitor ministerie OC&W juni 2013, nr. 4 Uitnodiging OPR Op 9 oktober 2012 is het wetsvoorstel Passend Onderwijs door

Nadere informatie

Februari Nummer: 15. p.1. Contactgegevens samenwerkingsverband Bezoekadres: Het Kanaal 211, 9402 AG Assen Postadres: Postbus 109, 9410 AC Beilen

Februari Nummer: 15. p.1. Contactgegevens samenwerkingsverband Bezoekadres: Het Kanaal 211, 9402 AG Assen Postadres: Postbus 109, 9410 AC Beilen p1 Contactgegevens samenwerkingsverband Bezoekadres: Het Kanaal 211, 9402 AG Assen Postadres: Postbus 109, 9410 AC Beilen Algemeen Coördinatie CvT OPR Kwaliteit op orde info@swv2201ponl rschenk@swv2201ponl

Nadere informatie

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Schooljaar 2015-2016 Inleiding In de tweede helft van het schooljaar 2014-2015 zijn aan de hand van een gezamenlijk opgesteld

Nadere informatie

Kwaliteit van de Ondersteuningstoewijzing

Kwaliteit van de Ondersteuningstoewijzing Kwaliteit van de Ondersteuningstoewijzing portretten, aandachtspunten, checklist, monitoring Conferentie Verbanden Verbinden 22 maart 2016, Lunteren Programma Kennismaking en introductie Stappen in de

Nadere informatie

Passend onderwijs. onderwijs voor uw kind

Passend onderwijs. onderwijs voor uw kind Passend onderwijs Want u wilt het allerbeste onderwijs voor uw kind Over SKOzoK SKOzoK is een enthousiaste, ambitieuze onderwijsstichting met 30 basisscholen in de regio s Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende,

Nadere informatie

Bijlage 8 Begrippenlijst en afkortingen. Zorgplicht

Bijlage 8 Begrippenlijst en afkortingen. Zorgplicht Bijlage 8 Begrippenlijst en afkortingen Zorgplicht In de wetgeving m.b.t. passend onderwijs hebben de schoolbesturen zorgplicht gekregen. Deze zorgplicht geldt voor de leerlingen waarvan is vastgesteld

Nadere informatie

Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan Ondersteuningsplan 2018-2022 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland Publieksversie Alle leerlingen gaan succesvol naar school dat is onze opdracht en daar werken alle scholen voor primair onderwijs

Nadere informatie

SWV PASSENDWIJS. JAARPLANNING- WERKAGENDA augustus 2014 juli 2015

SWV PASSENDWIJS. JAARPLANNING- WERKAGENDA augustus 2014 juli 2015 JAARPLANNING- WERKAGENDA augustus 2014 juli 2015 Versie 19 mei 2014 1 5.1 Jaarplanning/werkagenda schooljaar 2014-2015 Onderstaande jaarplanning in de vorm van een werkagenda maakt inzichtelijk welke activiteiten

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN Bijgestelde versie van 10 juli 2015

STRATEGISCH BELEIDSPLAN Bijgestelde versie van 10 juli 2015 STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014 2018 Bijgestelde versie van 10 juli 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Opzet 3. Hoofdlijnenplan 2014-2018 3.1. Doelen Ondersteuningsplan 3.2. Afspraken met de gemeente 3.3. Adviezen

Nadere informatie

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk 1: En wat kunnen jullie betekenen voor hoogbegaafde kinderen. Het is aan de school om aanbod te hebben voor hoogbegaafde

Nadere informatie

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen.

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3. Ondersteuningstoewijzing: de route Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3.1. Route bij verwijzing, gemeenschappelijk

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. samenwerkingsverband IJssel Berkel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. samenwerkingsverband IJssel Berkel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK samenwerkingsverband IJssel Berkel Plaats : Zutphen Administratienummer : PO2501 Bestuursnummer : 21609 Onderzoeksnummer : 277457 Datum onderzoek : 9 december

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Samenwerkingsverband PO 2203 Hoogeveen, Meppel, Steenwijk en omstreken

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Samenwerkingsverband PO 2203 Hoogeveen, Meppel, Steenwijk en omstreken RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Samenwerkingsverband PO 2203 Hoogeveen, Meppel, Steenwijk en omstreken Plaats : Zuidwolde Dr Administratienummer : PO2203 Bestuursnummer : 21460 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Noord Oost Overijssel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Noord Oost Overijssel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Noord Oost Overijssel Plaats : Hardenberg Administratienummer : VO2307 Bestuursnummer : 41885 Onderzoeksnummer : 277519

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2017

Nieuwsbrief september 2017 Nieuwsbrief september 2017 Het nieuwe schooljaar is begonnen. Het samenwerkingsverband is gestart met een nieuwe naam. We heten niet langer SWV PO3010, maar Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena.

Nadere informatie

Ontwikkelagenda Duin- en Bollenstreek Samenwerkingsverbanden: SWV PO Duin- en Bollenstreek MBO

Ontwikkelagenda Duin- en Bollenstreek Samenwerkingsverbanden: SWV PO Duin- en Bollenstreek MBO Ontwikkelagenda Duin- en Bollenstreek - 2022 Samenwerkingsverbanden: Benno Wiggers Jan de Waard Dick Rasenberg MBO Klaas Kuin SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek SWV PO Bersebá SWV PO Duin- en Bollenstreek

Nadere informatie

BIJLAGE G- Inrichting Coördinatie en Ondersteuning SWV PassendWijs, incl. organogram Bij Jaarplanning- Werkagenda SWV PassendWijs

BIJLAGE G- Inrichting Coördinatie en Ondersteuning SWV PassendWijs, incl. organogram Bij Jaarplanning- Werkagenda SWV PassendWijs Inrichting Coördinatie en Ondersteuning SWV PassendWijs Schooljaar 2014-2015 Inleiding: Hieronder volgt een concrete uitwerking van het voorstel voor de coördinatie van het SWV PassendWijs in het schooljaar

Nadere informatie

Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften

Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften 1. Inleiding Per 1 januari 2017 heeft het samenwerkingsverband m.b.t. lwoo gekozen voor opting out. Wij spreken niet meer van lwoo maar gebruiken

Nadere informatie

Samen passend onderwijs vormgeven Ondersteuningsplan

Samen passend onderwijs vormgeven Ondersteuningsplan Samen passend onderwijs vormgeven Ondersteuningsplan 2019-2023 1 Voorwoord: Samen passend onderwijs vormgeven De route naar het nieuwe ondersteuningsplan was zeer inspirerend, wat mooi hoe iedereen bevlogen

Nadere informatie

Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp Vragenlijst op beleidsniveau

Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp Vragenlijst op beleidsniveau Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp Vragenlijst op beleidsniveau pagina 1 van 14 Pagina 1 Samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten in uw regio willen weten hoe de samenwerking tussen het

Nadere informatie

IB overleg. juni 2018

IB overleg. juni 2018 IB overleg juni 2018 Datum: Friday, June 22, 2018 Agenda Informatie over inloophuizen Ontwikkelingen passend onderwijs lokaal en regionaal De veranderende rol van de interne begeleider AVG Activiteiten

Nadere informatie

Ondersteuningsplan PO-VO

Ondersteuningsplan PO-VO Ondersteuningsplan PO-VO Aanleiding: labels In 10 jaar tijd (2003 2013): * Rugzakleerlingen: van 11.000 naar 39.000 leerlingen. * SO leerlingen: van 54.000 naar 68.000 leerlingen. In 5 jaar tijd (2007

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN versie mei 2016

ACTIVITEITENPLAN versie mei 2016 ACTIVITEITENPLAN versie mei 2016 Versie 10-05-2016 1 A) Visie(ontwikkeling) Nadere visieontwikkeling - Visie op de positie en rol van SBO en SO project Betrokken Juli 2016 SBO-SO Besturen van de scholen

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan SWV Passend Onderwijs PO Midden-Limburg

Samenvatting Ondersteuningsplan SWV Passend Onderwijs PO Midden-Limburg Samenvatting Ondersteuningsplan SWV Passend Onderwijs PO 31-02 Midden-Limburg Op 1 augustus 2014 gaat in Nederland de wet passend onderwijs van start. Dit betekent dat schoolbesturen de zorgplicht krijgen

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN Communicatieplan 28-1-2015 def A. van den Bosch/P. Dekkers

COMMUNICATIEPLAN Communicatieplan 28-1-2015 def A. van den Bosch/P. Dekkers COMMUNICATIEPLAN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Uitgangspunten communicatie 3. Doel 4. Doelgroepen en communicatie instrumenten 5. Rolverdeling communicatie 6. Evaluatie 1. Inleiding Bij de opdracht van

Nadere informatie

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs GMR, schoolbestuur en passend onderwijs Jan de Vos Wms-congres-11-11-2015 ondersteuningsplan en onderdelen Wettelijk kader passend onderwijs in Wpo, Wvo en Wec en Wms organisatie en personeel ouders info

Nadere informatie

WMS congres 12 november 2014 OPR zo kan het ook! Piet Vromans i.s.m. Samenwerkingsverband VO - RUW (2604)

WMS congres 12 november 2014 OPR zo kan het ook! Piet Vromans i.s.m. Samenwerkingsverband VO - RUW (2604) WMS congres 12 november 2014 OPR zo kan het ook! Piet Vromans i.s.m. Samenwerkingsverband VO - RUW (2604) Programma Even voorstellen Verloop van het proces Het eerste ondersteuningsplan Praktijkervaringen

Nadere informatie

Toezichtkader SWV Passend Onderwijs Lelystad VO

Toezichtkader SWV Passend Onderwijs Lelystad VO Toezichtkader SWV Passend Onderwijs Lelystad VO Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 4 november 2016 Inleiding De statuten bepalen verder dat de Raad van Toezicht (RvT) een toezichtkader vaststelt

Nadere informatie

Jaarverslag publieksversie

Jaarverslag publieksversie Jaarverslag 2016 publieksversie 1 Het samenwerkingsverband Met het jaarverslag legt het samenwerkingsverband verantwoording af over het gevoerde beleid in 2016. Deze publieksversie geeft de belangrijkste

Nadere informatie

Doorontwikkeling RSV Breda. Jacques van den Born Directeur RSV Breda

Doorontwikkeling RSV Breda. Jacques van den Born Directeur RSV Breda Doorontwikkeling RSV Breda Jacques van den Born Directeur RSV Breda Uitgangspunten RSV Breda Leerlingen in principe naar reguliere basisschool, zoveel mogelijk thuisnabij Hoogwaardig niveau van basisondersteuning

Nadere informatie

Roel Weener. Kwartiermaker Passend Onderwijs

Roel Weener. Kwartiermaker Passend Onderwijs Roel Weener Kwartiermaker Passend Onderwijs MYTHEN EN LEGENDEN Mijn naam is Passend Onderwijs: en ik zorg er voor dat alle busjes de andere kant op gaan rijden en ik zorg voor inclusief onderwijs en ik

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Tweede Zorgcongres. ChristenUnie Harderwijk 22 november Henk Büscher

Passend Onderwijs. Tweede Zorgcongres. ChristenUnie Harderwijk 22 november Henk Büscher Passend Onderwijs Tweede Zorgcongres ChristenUnie Harderwijk 22 november 2014 Henk Büscher hbuscher@onderwijszorgkoepel.nl Wat is het samenwerkingsverband Passend Onderwijs OnderwijsZorgKoepel Noord Veluwe?

Nadere informatie

Monitor sociaal domein 2017 Aansluiting jeugdhulp en onderwijs

Monitor sociaal domein 2017 Aansluiting jeugdhulp en onderwijs Monitor sociaal domein 2017 Aansluiting jeugdhulp en onderwijs Aansluiting jeugdhulp en onderwijs 1 Gecombineerd aanbod onderwijs en zorg Per 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan. Hiermee

Nadere informatie

Bijlage C. Communicatieplan. Passenderwijs

Bijlage C. Communicatieplan. Passenderwijs Bijlage C Communicatieplan Passenderwijs 2017-2021 In het communicatieplan staat beschreven hoe samenwerkingsverband Passenderwijs haar externe communicatie vormgeeft. Op welke wijze, hoe vaak, in welke

Nadere informatie

IB - directie dag. 20 en 22 november 2018

IB - directie dag. 20 en 22 november 2018 IB - directie dag 20 en 22 november 2018 Agenda 08.45 uur Inloop met koffie/thee 09.00 uur Opening en welkom 09.05 uur Ontwikkelingen binnen het SWV - Ad 09.30 uur Nieuwe criteria afgifte Toelaatbaarheidsverklaring

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Wijzigingenoverzicht

Inhoudsopgave. Wijzigingenoverzicht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Wijzigingenoverzicht... 1 Inleiding... 2 Basisondersteuning... 3 1 Handelingsrepertoire leerkracht... 3 2 Opschalen naar Ondersteuningsteam (OT)... 3 3 BAO arrangement...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband PO Midden-Holland

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband PO Midden-Holland RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Samenwerkingsverband PO Midden-Holland Plaats : Gouda Administratienummer : PO2814 Bestuursnummer : 21449 Onderzoeksnummer : 277343 Datum onderzoek

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

April 2012. passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek

April 2012. passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek April 2012 passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek SWV VO Utrecht en Vechtstreek 22 scholen voor VO 15.000 leerlingen 152 rugzakleerlingen verwijzing naar VSO bijna op landelijk gemiddelde gemiddeld

Nadere informatie

De bedrijfsvoering van een SWV passend onderwijs in zes hoofdprocessen. Lunteren 27 mei 2015 Rick de Wit Infinite Financieel

De bedrijfsvoering van een SWV passend onderwijs in zes hoofdprocessen. Lunteren 27 mei 2015 Rick de Wit Infinite Financieel De bedrijfsvoering van een SWV passend onderwijs in zes hoofdprocessen Lunteren 27 mei 2015 Rick de Wit Infinite Financieel Doel en aanleiding workshop Najaar 2014: zorgen over bedrijfsvoering SWV-en passend

Nadere informatie

Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring

Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring en toelaatbaarheidscommissie PPO Rotterdam Auteur: N. Teeuwen e.a. 1 Versie Datum 27-5-2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum: 12 juni 2014 Projectbestuur

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS SWV VO/VSO 31.02 'Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis (Gisela Redeker, hoogleraar communicatie) Conceptversie 2 17-03-2014 Communicatieplan

Nadere informatie

Bijlage 6. Uitwerking KPI s uit het kwaliteitszorgsysteem

Bijlage 6. Uitwerking KPI s uit het kwaliteitszorgsysteem Bijlage 6. Uitwerking KPI s uit het kwaliteitszorgsysteem Uitwerking KPI's Indicator Hoe doen we dat? Waar ligt dat vast? Hoe brengen we het resultaat in beeld? Wat monitoren we? Kwaliteitsaspect 1 Resultaten

Nadere informatie

Basisondersteuning Samenwerkingsverband Stromenland

Basisondersteuning Samenwerkingsverband Stromenland Basisondersteuning Samenwerkingsverband Stromenland Inleiding Binnen het samenwerkingsverband Stromenland is met diverse gremia gezamenlijk gekomen tot deze notitie basisondersteuning. De procesgang is

Nadere informatie

CONCEPT. Jaarverslag

CONCEPT. Jaarverslag CONCEPT Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Deel 1 - Bestuursverslag 1. Inleiding...3 Toezichtkader...3 Uitgangspunten Visie en Missie...4 Doelstellingen...5 Beoogde resultaten en doelgroep... 5 Kosten...5

Nadere informatie

Integraal werken aan onderwijszorgarrangementen in de regio. Lunteren, mei 2015 Dick Rasenberg en Gerard Bouma

Integraal werken aan onderwijszorgarrangementen in de regio. Lunteren, mei 2015 Dick Rasenberg en Gerard Bouma Integraal werken aan onderwijszorgarrangementen in de regio Lunteren, mei 2015 Dick Rasenberg en Gerard Bouma Programma 1. Uw situatie en uw vraag in beeld 2. Relevante informatie voor (het ontwikkelen

Nadere informatie

Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG. wetgeving

Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG. wetgeving Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG Henk Keesenberg 0651926723 henk@wkonderwijs.nl wetgeving In november 2012 is de wetgeving passend onderwijs in de Staatscourant gepubliceerd en in december de

Nadere informatie

SWV PO3002 Jaarplan 2015-2016

SWV PO3002 Jaarplan 2015-2016 SWV PO3002 Jaarplan 2015-2016 Bijlage 9 In het Ondersteuningsplan 2015-2019 zijn de ambities van het samenwerkingsverband verwoord om te komen tot thuisnabij passend onderwijs voor alle leerlingen in de

Nadere informatie

Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014

Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014 19-6-2012 Geschiedenis: 1998 (WSNS 2 e fase), 2003 (WEC), 2005 (vernieuwing zorgstructuren) Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014 Behandeling

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Informatie voor ouders en leerkrachten

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Informatie voor ouders en leerkrachten Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland Informatie voor ouders en leerkrachten Wat verandert? Nieuwe wet Passend Onderwijs op 1-8-2014 Het rugzakje verdwijnt Scholen (schoolbesturen) krijgen

Nadere informatie

Bijlage 5 ECT in beeld

Bijlage 5 ECT in beeld Bijlage 5 ECT in beeld Het Referentiekader Passend onderwijs geeft aan dat er een multidisciplinaire structuur aanwezig moet zijn in het SWV (of de regio) die het proces van toekenning van extra ondersteuning

Nadere informatie

Handreiking ondersteuningsstructuur passend onderwijs RSV BREDA PO 30.03

Handreiking ondersteuningsstructuur passend onderwijs RSV BREDA PO 30.03 Handreiking ondersteuningsstructuur passend onderwijs RSV BREDA PO 30.03 inleiding Door de invoering van passend onderwijs en de inrichting van het RSV Breda PO 30.03, is ook een aanpassing van de ondersteuningsstructuur

Nadere informatie

Zicht op Zorgplicht. SWV PO Delflanden 21 april Aleid Schipper

Zicht op Zorgplicht. SWV PO Delflanden 21 april Aleid Schipper Zicht op Zorgplicht SWV PO Delflanden 21 april 2015 Aleid Schipper Memorie van Toelichting bij wetsvoorstel PO Zorgplicht De invoering van passend onderwijs betekent dat wanneer ouders hun kind dat extra

Nadere informatie

Memo grensverkeer sbo

Memo grensverkeer sbo Memo grensverkeer sbo Vastgesteld op: Deelnemende samenwerkingsverbanden passend onderwijs: - Swv 20.01 PO - Swv 22.01 PO - Swv 22.02 PO - Swv 22.03 PO Doel Doel van deze memo is om de route in een situatie

Nadere informatie