In opdracht van: Gemeente Amsterdam EINDRAPPORT. Projectnummer: 6199-R-E2. Datum: 2 oktober Herhalingsonderzoek gebruik Amsterdams binnenwater

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In opdracht van: Gemeente Amsterdam EINDRAPPORT. Projectnummer: 6199-R-E2. Datum: 2 oktober Herhalingsonderzoek gebruik Amsterdams binnenwater"

Transcriptie

1 EINDRAPPORT In opdracht van: Gemeente Amsterdam Projectnummer: 6199-R-E2 Datum: 2 oktober 2018 Herhalingsonderzoek gebruik Amsterdams binnenwater

2 1. AANLEIDING Algemeen Leeswijzer 4 2. UITVOERING Onderzoeksmomenten Onderzoekslocaties Uitvoering van het onderzoek 7 3. RESULTATEN TELLINGEN Inleiding Resultaten telling vrijdag 31 augustus Resultaten telling zaterdag 1 september Resultaten telling zondag 2 september RESULTATEN OBSERVATIES Algemeen BIJLAGEN Overzicht alle waargenomen incidenten 20 Colofon Copyright Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher. Pagina 2 van 28

3 1. AANLEIDING 1.1 Algemeen In 2013 heeft de gemeenteraad van Amsterdam de Nota Varen vastgesteld. Met deze nota streeft de gemeente naar een evenwichtiger gebruik van het binnenwater, met kleinere en schonere vaartuigen, een betere spreiding van het vaarverkeer, met slimme verkeerregelingen en dienstverlening waarmee alle soorten vaarweggebruikers ook op de drukste momenten kunnen doorvaren. Onderdeel van het beleid was een modernisering van het vergunningstelsel voor rondvaartboten met o.a. een vergunningplafond voor boten langer dan 14 meter, in combinatie met een gewogen toetreding. De Raad van State (RvS) heeft in juni 2017 een door reders ingesteld hoger beroep tegen het nieuwe beleid voor rondvaartboten gegrond verklaard. Door deze uitspraak moet de gemeente, in samenspraak met de stakeholders, het passagiersvaartbeleid aanpassen. Ten behoeve van de beleidsontwikkeling en eventuele overgangssituatie heeft de gemeente Amsterdam aan Mobycon gevraagd om een onderzoek te laten uitvoeren naar het aantal vaarbewegingen en knelpunten op de grachten van Amsterdam. Op vrijdag 29 juni, zaterdag 30 juli en zondag 1 juli 2018 heeft Mobycon onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van het Amsterdams binnenwater. In dit onderzoek is op een aantal locaties de intensiteit van het bootverkeer vastgesteld en zijn de bijzonderheden per telpunt geregistreerd. Vanuit de gemeente Amsterdam is de vraag gesteld of deze meting herhaald kan worden waarbij de bijzonderheden per telpunt grotere aandacht behoeven. Het doel van de opdracht is om inzicht te krijgen in het huidig gebruik van de grachten en in hoeverre dit wordt veroorzaakt door passagiersvaart, pleziervaart en/of goederenvervoer. Dit betreft een herhaling van het onderzoek dat Mobycon eind juni heeft uitgevoerd. Verder dient in deze ronde uitgebreider gemeten te worden welke overlastgevende gedragingen er voorkomen, door welk type vaartuigen en met welke frequentie dit gebeurt. Doel hiervan is door een aantal strategische locaties te kiezen om een zoveel mogelijk dekkend beeld te krijgen van het grachtenstelsel De vraag aan Mobycon Voor het verkrijgen van inzicht in het huidig gebruik van de grachten en in hoeverre dit wordt veroorzaakt door passagiersvaart, pleziervaart en of goederenvervoer zijn de volgende onderzoeksvragen vastgesteld: 1. Welke overlastgevende gedragingen komen waar en wanneer voor (o.a. versterkte muziek, harder varen dan de maximumsnelheid, groepen groter dan 12 personen, luidruchtig spreken of schreeuwen, barbecueën, afval, etc.), door welk type vaartuig (passagiersvaart of pleziervaart) en met welke frequentie gebeurt dit? 2. Wat is het huidig aantal vaarbewegingen van passagiers-, plezier- en goederenvaart op de onderzoeklocaties (absoluut en onderverdeeld naar vaarweg/gracht en tijdstip)? 3. Hoeveel knelpunten (o.a. veiligheid, doorstroming) doen zich per locatie voor en welk type vaartuigen betreft dit (absoluut en onderverdeeld naar vaarweg/gracht en tijdstip)? Om deze vragen te beantwoorden, is door Mobycon een onderzoek uitgevoerd op de Amsterdamse binnengrachten. Pagina 3 van 28

4 1.2 Leeswijzer In voorliggend rapport komen achtereenvolgens de volgende hoofdstukken aan de orde: hoofdstuk 2: Onderzoeksmomenten en locaties; hoofdstuk 3: Resultaten tellingen; hoofdstuk 4: Resultaten observaties. Pagina 4 van 28

5 2. UITVOERING 2.1 Onderzoeksmomenten Op onderstaande dagen en tijdstippen is het onderzoek naar het gebruik van het Amsterdams binnenwater uitgevoerd. Op de drie onderzoeksdagen was het goed weer, het waren zonnige dagen met een maximumtemperatuur van boven de 20 graden elke onderzoeksdag. Dag Meetperiode Maximum temperatuur C 20,1 Neerslag (mm) Minimum temperatuur C 9,9 Vrijdag 31 augustus 2018 Zaterdag 1 september 2018 Zondag 2 september ,1 21,9 0, ,8 24,0 0,0 0,0 Tabel 1. Onderzoeksdagen, meetperiodes en weersomstandigheden op onderzoeksdagen (bron: KNMI) 2.2 Onderzoekslocaties In de onderstaande afbeelding zijn de onderzoekslocaties afgebeeld. In de volgende paragraaf is een korte beschrijving per locatie beschreven. Afbeelding 1: Onderzoekslocaties Pagina 5 van 28

6 2.2.1 Locaties met fysieke knelpunten 1. Eenhoornsluis Dit is een smalle, historische sluis waar maar in één richting tegelijk verkeer mogelijk is. Op dit moment geldt eenrichtingverkeer vanaf het IJ richting de Amstel. 2. Haarlemmersluis Net als de Eenhoornsluis een smalle, historische sluis waar maar in één richting tegelijk verkeer mogelijk is. Hier is geen eenrichtingverkeer ingesteld. De dominante vaarrichting in de Haarlemmersluis is de stad uit. 3. St. Antoniesluis Ook een smalle, drukke, historische sluis, maar een minder groot knelpunt dan de Haarlemmersluis en Eenhoornsluis. Er is meer ruimte voor en na de sluis voor een eventuele bocht. 4. Snoekjesgracht Een woonboot ligt in de invaart van deze gracht vanaf de Oudeschans waar alleen kleine vaartuigen gebruik van kunnen maken. 5. Korte Niezel Een smalle gracht die de verbinding vormt tussen de Amstel en het Wallengebied. De Oudezijds Achterburgwal is afgesloten voor vaarverkeer. In de praktijk leidt dit tot eenrichtingverkeer op de Korte Niezel (vanaf Rokin/Grimburgwal richting Oudezijds Voorburgwal). Deze locatie is gekozen in plaats van de Grimburgwal tijdens de huidige onderzoeksdata. 6. Leliegracht, tussen Prinsengracht en Keizersgracht. Na het instellen van het eenrichtingsverkeer zijn een aantal reders Leliegracht gaan gebruiken om het Anne Frank Huis te benaderen. Hier zit een versmalling, een oude sluis waardoor vaartuigen op elkaar moeten wachten Doorstromingsknelpunten als gevolg van vaargedrag 7. Zicht op zeven boogbruggen Reguliersgracht Rondvaartboten liggen op dit specifieke punt stil voor een fotomoment waardoor opstoppingen rondom dit kruispunt ontstaan. 8. Kruispunt Prinsengracht Leidsegracht De Leidsegracht is een van de weinige dwarsgrachten op de drukke Prinsengracht, waardoor dit een druk kruispunt is met veel manoeuvreerbewegingen door de op- en afstapplaatsen van de reders in de omgeving. Dit punt vormt tevens een fysiek knelpunt: bij bochten hebben zeker de grotere boten last van de vaste bruggen rondom dit kruispunt Nieuwe locaties 9. Kamperbrug /Odebrug 10. Prinsengracht / Leliegracht Pagina 6 van 28

7 2.3 Uitvoering van het onderzoek Per locatie zijn alle boten geteld die passeren in de verschillende richtingen. Het tellen is uitgevoerd in blokken van 15 minuten en hierbij is onderscheid gemaakt in de verschillende categorieën boten. Hierbij is tevens onderscheid gemaakt naar de volgende indeling: bemand groot: bemande passagiersvaartuigen langer dan 14m en/of breder dan 3,75m en korter dan of gelijk aan 20m en/of smaller dan of gelijk aan 4,25m, en voorzien van een, grotendeels vaste, overkapping; bemand gesloten: bemande passagiersvaartuigen korter dan of gelijk aan 14m en smaller dan of gelijk aan 3,75m, en voorzien van een, grotendeels vaste, overkapping; bemand open: bemande passagiersvaartuigen korter dan of gelijk aan 10m en smaller of gelijk aan 3,15m, zonder (vaste) overkapping; onbemand: onbemande passagiersvaartuigen korter dan of gelijk aan 5,50m en smaller dan of gelijk aan 2m. Als het gaat om pleziervaart en /of goederenvervoer dan zijn deze apart genoteerd. Naast het tellen van de boten is ook gelet op verschillende overlastgevende gedragingen en verschillende knelpunten (o.a. veiligheid en doorstroming) die zich voordoen op het water. Als dit is geconstateerd, is het tijdstip, de locatie, het type incident en een korte beschrijving genoteerd. Hard geluid* versterkte muziek luidruchtig spreken of schreeuwen niet versterkt geluid (muziek, gezang, brallen) luide interactie tussen wal en water praten door microfoon laag sonoor geluid met boegschroef, bij moeilijke bochten *Bij geluidsoverlast wordt als dit mogelijk is ook het aantal decibellen vastgelegd. Dit doen wij doormiddel van een App op de smartphone van de teller. In overleg met u wordt bepaald wat mogelijk en werkbaar is. Drukte op het water bootfile (2 of meer boten wachten op een ander schip) vol grachtenbeeld (5 of meer boten op één rak) combinatie kerende rondvaartboten, waterfietsen, verhuursloepjes Vaargedrag hard varen (harder dan de maximum snelheid) groepen groter dan 12 personen veel deining veroorzaken roekeloos vaargedrag (slingeren, bewust vaart hinderen) onkundig stuurmanschap (vaarregels niet snappen) Mogelijk aanstootgevend gedrag proppers (bij op/afstap locaties) barbecueën onfatsoenlijk gedrag Pagina 7 van 28

8 zichtbaar alcohol misbruik afval, zowel afval in het water gooien, als vanuit boten zakken op de wal zetten. wildplassen (ook vanaf de boten) Tijdens het onderzoek zijn er ook filmopnames gemaakt van de geobserveerde locaties gedurende de gehele meetperiode. Mobycon beschikt over camera's die normaliter bij verkeerstellingen worden ingezet en voor dit doeleinde ook prima bruikbaar bleken te zijn. Het beeldmateriaal is op een externe harde schijf aan de gemeente Amsterdam uitgeleverd. Pagina 8 van 28

9 3. RESULTATEN TELLINGEN 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de resultaten beknopt weergegeven van de uitgevoerde telling van het aantal vaartuigen, op de drie verschillende onderzoeksdagen. De totalen worden per dag weergegeven van de verschillende richtingen. Dit is het totaal van het aantal vaartuigen in de meetperiode tussen uur. In een separaat uitgeleverde Excel bestand zijn de gedetailleerde gegevens beschikbaar. Alle resultaten zijn ook te zien in een online GIS-omgeving via de link Resultaten telling vrijdag 31 augustus 2018 In de onderstaande tabel is weergegeven wat de totalen per richting zijn, op de locaties 1 t/m 4. Een overzichtskaart van de locaties is weergegeven in hoofdstuk 2.2. Op locatie 1 zijn de meeste vaartuigen in richting 2 gemeten. Op locatie 2 nabij de Haarlemmersluis is richting 9 de drukste richting, meer dan de helft van het totaal aantal vaarbewegingen gebeurt in deze richting. Op locatie 3 is bijna al het verkeer in richting 5 waargenomen, namelijk 96%. Op locatie 4, bij de Snoekjesgracht, is richting 11 het drukst bevaren. Hier is driekwart van het totaal aantal vaarbewegingen gemeten. Tabel 2. Totalen vaartuigen op vrijdag 31 augustus 2018, locatie 1 t/m 4. Pagina 9 van 28

10 In tabel 3 is het totaal aantal vaarbewegingen weergegeven van de tellocaties 5 t/m 8. Op locatie 5 komt het meeste vaarverkeer voor in richting 5, namelijk 92%. Op locatie 6 is richting 2 de drukste richting, met 88% van het totaal aantal vaartuigen op deze locatie. Op locatie 7 gaat ongeveer de helft van het aantal vaartuigen in richting 11, daarna is vaarverkeer het vaakst gemeten in richting 5 en richting 12. Op locatie 8 gaan de meeste vaartuigen in richting 8. Dit is bijna een derde van het totaal. Tabel 3. Totaal aantal vaarbewegingen op vrijdag 31 augustus 2018, tellocatie 5 t/m 8. In tabel 4 is het totaal aantal vaarbewegingen weergegeven van de tellocaties 9 en 10. Op locatie 9 is ruim een kwart van het totaal aantal vaartuigen gemeten in zowel richting 1 als richting 9. Op locatie 10 is het meeste vaarverkeer gemeten in richting 8 en daarna in richting 12. Tabel 4. Totaal aantal vaarbewegingen op vrijdag 31 augustus 2018, tellocatie 9 en 10. Pagina 10 van 28

11 3.3 Resultaten telling zaterdag 1 september 2018 Op zaterdag 1 september 2018 is ook geteld van In onderstaande tabel staan de totalen van die dag weergegeven, van de locaties 1 t/m 4. Op locatie 1 is opnieuw richting 2 de drukst bevaren richting. Op locatie 2 is net als de vrijdag richting 9 het drukst. Hier is iets minder dan de helft van het vaarverkeer gemeten op deze locatie. Op locatie 3 is vrijwel al het vaarverkeer gemeten in richting 5. Op locatie 4 is ongeveer 80% van de getelde vaartuigen in richting 11 gemeten. De totalen per locatie vallen voor elke locatie hoger uit dan de resultaten voor de vrijdag, met name op locatie 2. Tabel 5. Totalen vaartuigen op zaterdag 1 september 2018, locatie 1 t/m 4. In tabel 6 zijn de totalen per richting weergegeven van de meting op zaterdag, van de locaties 5 t/m 8. Op locatie 5 is vrijwel al het vaarverkeer gemeten in richting 5, namelijk 98%. Op locatie 6 is richting 2 de drukste richting, ditmaal met 56% van het totaal gemeten vaarverkeer op deze locatie. Op locatie 7 is ongeveer 40% van het vaarverkeer gemeten in richting 5, daarna zijn de meeste vaartuigen gemeten in richting 11 en 12. Op locatie 8 vaart ongeveer een derde van het aantal vaartuigen in richting 8. Pagina 11 van 28

12 Tabel 6. Totalen vaartuigen op zaterdag 1 september 2018, locatie 5 t/m 8. In tabel 7 zijn de totalen per richting weergegeven van de meting op zaterdag, van de locaties 9 en 10. Op locatie 9 zijn de meeste vaartuigen in de richtingen 1, 6, 7 en 9 gemeten. Op locatie 10 is meer dan de helft van het vaarverkeer gemeten in richting 8. Tabel 7. Totalen vaartuigen op zaterdag 1 september 2018, locatie 9 en 10. Pagina 12 van 28

13 3.4 Resultaten telling zondag 2 september 2018 Op zondag 2 september zijn de vaartuigen geteld op dezelfde tijdstippen als vrijdag en zaterdag, namelijk tussen uur. In onderstaande tabel zijn de totalen van de locaties 1 t/m 4 weergegeven. Op locatie 1 is, net als de voorgaande onderzoeksdagen, richting 2 de drukste richting. Op locatie 2 is richting 9 opnieuw het drukst. Op locatie 3 is opnieuw het gros van de vaartuigen in richting 5 gemeten. Op locatie 4 is, net als op de andere onderzoeksdagen, richting 11 het drukst, met ongeveer 80% van het totaal aantal gemeten vaartuigen op deze locatie. Tabel 8. Totalen vaartuigen op zondag 2 september 2018, tellocaties 1 t/m 4. Pagina 13 van 28

14 Op zondag 2 september varen op locatie 5 opnieuw de meeste vaartuigen in richting 5. Op locatie 6 is richting 2 het de drukste richting, met 81% van het totaal aantal vaartuigen gemeten op deze locatie. Op locatie 7 vaart iets meer dan de helft van de vaartuigen in richting 11. Op locatie 8 vaart opnieuw het meeste verkeer in richting 8. Tabel 9. Totaal aantal vaarbewegingen op zondag 2 september 2018, tellocatie 5 t/m 8. In tabel 10 zijn de totalen van de locaties 9 en 10 weergegeven. Op locatie 9 is het meeste vaarverkeer gemeten in de richtingen 1, 6, 7 en 9. Op locatie 10 neemt het meeste vaarverkeer richting 8 (62%). Tabel 10. Totaal aantal vaarbewegingen op zondag 2 september 2018, tellocatie 9 en 10. Pagina 14 van 28

15 4. RESULTATEN OBSERVATIES 4.1 Algemeen Tijdens het onderzoek is tevens een observatie uitgevoerd op elke locatie. Hierbij zijn bij de volgende gedragingen aantekeningen gemaakt bij incidenten en doorstromingsproblemen: Hard geluid* versterkte muziek luidruchtig spreken of schreeuwen niet versterkt geluid (muziek, gezang, brallen) luide interactie tussen wal en water praten door microfoon laag sonoor geluid met boegschroef, bij moeilijke bochten *Bij geluidsoverlast wordt als dit mogelijk is ook het aantal decibellen vastgelegd. Dit doen wij doormiddel van een App op de smartphone van de teller. In overleg met u wordt bepaald wat mogelijk en werkbaar is. Drukte op het water bootfile (2 of meer boten wachten op een ander schip) vol grachtenbeeld (5 of meer boten op één rak) combinatie kerende rondvaartboten, waterfietsen, verhuursloepjes Vaargedrag hard varen (harder dan de maximum snelheid) groepen groter dan 12 personen veel deining veroorzaken roekeloos vaargedrag (slingeren, bewust vaart hinderen) onkundig stuurmanschap (vaarregels niet snappen) Mogelijk aanstootgevend gedrag proppers (bij op/afstap locaties) barbecueën onfatsoenlijk gedrag zichtbaar alcohol misbruik afval, zowel afval in het water gooien, als vanuit boten zakken op de wal zetten. wildplassen (ook vanaf de boten) In bijlage 1 zijn de geregistreerde knelpunten en incidenten weergegeven van de verschillende locaties. Hierbij is de datum vermeld, de tellocatie en de tijd van waarop het knelpunt zich voordoet. In de volgende paragraaf worden enkele waargenomen bijzonderheden toegelicht. In onderstaande tabel zijn per locatie de bijzonderheden genoemd: Pagina 15 van 28

16 Tabel 11. Bijzonderheden per locatie. Tabel 12. Vaargedrag per boottype Hieronder wordt een overzicht gegeven van het aantal waargenomen incidenten per type boot (tabel 13), een samenvatting van de meest voorkomende incidenten per locatie (tabel 14) en een overzicht van het aantal waargenomen incidenten per locatie en per dag (tabel 15). Dit geeft mogelijk inzicht in de verhouding van incidenten tot het aantal vaartuigen binnen een kanaal of kruispunt, en of er bijvoorbeeld meer incidenten zijn op drukkere dagen. Pagina 16 van 28

17 Tabel 13. Aantal incidenten per boottype. Locatie Locatie 1 Locatie 2 Locatie 3 Locatie 4 Locatie 5 Locatie 6 Locatie 7 Locatie 8 Samenvatting incidenten Enkele bijna botsingen door het vaargedrag en/of drukte op het water. Een incident door luidruchtig gedrag Versmalling vanaf de Raamgracht en Zwanenburgwal naar de St. Antoniesluis. Hierdoor ontstaat er vaak bootfile en enige (bijna) botsingen. Hiernaast ook enige overlast door versterkt geluid, geschreeuw of muziek en gevaarlijk vaargedrag. Weinig incidenten, enkele met aanstootgevend gedrag. Enige incidenten met bijna botsingen en luidruchtig verkeer met harde muziek. Ook enkele waarnemingen van roekeloos vaargedrag. Een incident met een te hard varende boot. Veel drukte incidenten, enkele aanvaringen door drukte en vaargedrag. Enige incidenten van hard geluid, hard varen van pleziervaartuigen of rondvaartboten. Veel botsingen met andere boten of de kade. Ook enige incidenten met opstoppingen en incidenten met harde muziek of geschreeuw. Veel incidenten met te hard varen, geschreeuw of hard geluid en aanstootgevend gedrag. Enige incidenten waarbij boten een verboden doorgang in vaarden. Locatie 9 Locatie 10 Enkele botsingen en enkele incidenten door drukte of vaargedrag. Tabel 14. Samenvatting veelvoorkomende incidenten per locatie. Pagina 17 van 28

18 Tabel 15. Aantal incidenten en vaartuigen gemeten per locatie en per dag. Pagina 18 van 28

19 5. BIJLAGEN Pagina 19 van 28

20 5.1 Overzicht alle waargenomen incidenten Pagina 20 van 28

21 Pagina 21 van 28

22 Datum Loc Tijd Omschrijving Boot Soort knelpunt Beeldmateriaal Geluid Drukte Vaargedrag Hinderlijk Incident zichtbaar? 01-Sep 3 17:23 Bootfile III+VI x zichtbaar 3 17:26 Versterkt geluid IV 75 niet zichtbaar 3 18:13 Versterkt geluid IV x niet zichtbaar 3 18:28 Schreeuwen III x niet zichtbaar 3 19:16 Muziek III x niet zichtbaar 3 19:18 Schreeuwen III x niet zichtbaar 3 19:26 Muziek II 79 niet zichtbaar 02-Sep 3 11:03 Bootfile I+VI x zichtbaar 3 11:50 Bootfile III x zichtbaar 3 12:19 Bootfile III x zichtbaar 3 12:55 Bootfile III x zichtbaar 3 13:55 Bootfile III x zichtbaar 3 14:15 Bootfile III+VI x zichtbaar 3 14:54 Bootfile III+VI x zichtbaar 3 16:13 Bootfile III+VI x zichtbaar 3 16:28 Luid bromgeluid van boegschroef bij keren I x niet zichtbaar 3 16:29 Versterkt geluid I x niet zichtbaar 3 17:28 Bootfile VI x zichtbaar 3 18:05 Aanvaring I+IV x x niet zichtbaar 31-Aug 4 19:17 File door fotograferende boot I x zichtbaar 01-Sep 4 18:30 Plassen in een fles staand op een bootje IV x niet zichtbaar 02-Sep 4 15:30 Aanvaring en middelvinger VI x x niet zichtbaar 31-Aug 5 17:15 Boot met hele zware motor III X niet zichtbaar 5 21:46 Botst bijna met ponton met hoogwerker III x niet zichtbaar 5 22:38 Botst bijna met ponton met hoogwerker I x niet zichtbaar 5 23:05 Snelheid hoog III x zichtbaar 5 00:58 Versterkt geluid VI x niet zichtbaar 01-Sep 5 14:25 Bijna botsing III+IV x niet zichtbaar 5 14:30 Harde muziek III 82 niet zichtbaar 5 14:33 Opstopping IV x x niet zichtbaar 5 15:55 Luidruchtig III niet zichtbaar 5 16:13 Harde muziek IV 76 niet zichtbaar 5 16:54 Onrust op een boot IV x niet zichtbaar 02-Sep 5 15:58 Harde muziek VI 78 niet zichtbaar 5 16:42 Bijna botsing I+VI x niet zichtbaar Pagina 22 van 28

23 Datum Loc Tijd Omschrijving Boot Soort knelpunt Beeldmateriaal Geluid Drukte Vaargedrag Hinderlijk Incident zichtbaar? 02-Sep 5 19:34 Roekeloos vaargedrag VI x niet zichtbaar 5 19:38 Roekeloos vaargedrag I +VI x niet zichtbaar 31-Aug 6 20:23 Boot vaart te hard III x zichtbaar 7 11:18 Drukte n.v.t. x zichtbaar 7 11:20 Drukte n.v.t. x zichtbaar 7 11:29 Drukte n.v.t. x zichtbaar 7 11:40 Drukte n.v.t. x zichtbaar uit Richting 5 komt rondvaart uit Richting 11 ook, die moet 7 11:50 achteruit I+I x zichtbaar 7 11:55 Drukte n.v.t. x zichtbaar 7 11:58 Drukte n.v.t. x zichtbaar 7 12:06 Drukte n.v.t. x zichtbaar 7 12:16 Drukte n.v.t. x zichtbaar 7 12:23 Drukte n.v.t. x zichtbaar 7 12:35 Drukte n.v.t. x zichtbaar 7 12:36 Bijna botsing pleziervaartuig en rondvaart VI+I x zichtbaar 7 13:02 Drukte n.v.t. x zichtbaar 7 13:28 Drukte n.v.t. x zichtbaar 7 13:36 Drukte n.v.t. x zichtbaar 7 13:48 Drukte n.v.t. x zichtbaar 7 13:58 Drukte n.v.t. x zichtbaar 7 14:36 Drukte n.v.t. x zichtbaar Botsing salonboot+sleepboot (privé), schuld van salonboot 7 14:42 (geen voorrang gegeven) Drukte II+VI x zichtbaar 7 15:00 Botsing rondvaart met brug (kade) I x zichtbaar 7 15:11 Botsing huurboot met kade IV x zichtbaar 7 15:43 Drukte n.v.t. x zichtbaar 7 16:08 Botsing kade Mokumboot VI x zichtbaar 7 17:14 Drukte n.v.t. x zichtbaar 7 17:39 Drukte n.v.t. x zichtbaar 7 17:43 Botsing stootpaal rondvaart I x zichtbaar 7 18:46 Te hard varend pleziervaartuig VI x zichtbaar 7 19:23 Te hard varend pleziervaartuig VI x zichtbaar 7 19:24 Versterkt geluid+te hard varen pleziervaartuig VI 70 x zichtbaar 7 20:15 Te hard varend rondvaartboot I x zichtbaar Pagina 23 van 28

24 Datum Loc Tijd Omschrijving Boot Soort knelpunt Beeldmateriaal Geluid Drukte Vaargedrag Hinderlijk Incident zichtbaar? 31-Aug 7 21:19 Te hard varend pleziervaartuig VI x zichtbaar 01-Sep 7 11:07 Bijna botsing III x zichtbaar 7 13:15 Drukte III x x zichtbaar 7 13:20 Bijna botsing I x x zichtbaar 7 14:21 Drukte n.v.t. x x zichtbaar 7 14:25 Geschreeuw II x niet zichtbaar 7 14:30 Aanvaring openboot waterfiets III+V x niet zichtbaar 7 15:13 Aanvaring II+VI x zichtbaar 7 15:15 Aanvaring II+V x zichtbaar 7 15:24 Aanstootgevend gedrag III x niet goed zichtbaar 7 15:43 Harde muziek III x niet zichtbaar 7 16:00 Geschreeuw n.v.t. x niet zichtbaar 7 16:48 Hard geluid III x niet zichtbaar 7 17:14 Hard varen, veel golven III x zichtbaar 7 17:26 Hard geluid III x niet zichtbaar 7 18:14 Aanvaring I+IV x x goed zichtbaar 7 18:25 Hard varen I x niet zichtbaar 7 18:41 Aanvaring particulier + kade + particulier, drukte op het water VI+VI x x zichtbaar 7 18:50 Aanvaring III+VI x goed zichtbaar 7 18:52 Schreeuwen III x niet zichtbaar 7 18:53 Aanvaring III x x niet zichtbaar x x niet goed zichtbaar 7 19:13 Aanvaring IV 31-Aug 8 11:52 Opstopping door sloep en waterfiets IV+V x zichtbaar 8 13:37 Waterfiets botst bijna tegen rondvaartboot, boot toetert I+VI x zichtbaar 8 13:25 Rondvaartboot groot, toetert I x niet zichtbaar 8 13:37 Rondvaartboot groot, toetert I x niet zichtbaar 8 13:50 Waterfiets schampt rondvaartboot (smalle doorgang 5) I+V x x niet goed zichtbaar Huurboot vaart te hard waardoor bijna harde botsing met type 8 14:02 1, kapitein type 1 boos en roept naar huurbootje I+IV x niet zichtbaar 8 14:12 Huurboot botst hard met type 3 boot III+IV x zichtbaar 8 14:55 botsing waterfiets met huurboot IV+V x zichtbaar 8 14:56 Botsing sloep met boot type II II+VI x zichtbaar Pagina 24 van 28

25 Datum Loc Tijd Omschrijving Boot Soort knelpunt Beeldmateriaal Geluid Drukte Vaargedrag Hinderlijk Incident zichtbaar? 31-Aug 8 15:53 Botsing twee (pleziervaart boten+sloep) boten VI+II x zichtbaar 8 16:13 Amateurs op sloep met piratenhoed tegen tourboot I+VI x niet zichtbaar 8 17:12 Sloep met harde muziek enz. III x niet zichtbaar 8 17:17 Botsing tourboot met waterfiets I+V x zichtbaar 8 17:55 Gehuurde sloep tegen waterfiets IV+V x zichtbaar 8 22:19 Pleziervaartuig komt langs met harde muziek op VI x niet zichtbaar 8 22:22 Plezierboot met schreeuwende mensen VI x niet zichtbaar 01-Sep 8 12:06 botsing IV+I x zichtbaar 8 12:12 botsing I met kade I x zichtbaar 8 13:05 Luide diesel VI x niet zichtbaar 8 13:10 te hard VI x zichtbaar harde botsing type I met kade, kade zichtbaar beschadigd 8 13:11 (waargenomen, niet in beeld) I x goed zichtbaar 8 14:10 botsing VI+I VI+I x goed zichtbaar 8 14:25 Enorme Chaos n.v.t. x goed zichtbaar 8 15:31 Grote opstopping n.v.t. x goed zichtbaar 8 15:35 I te hard I x zichtbaar 8 15:36 III te hard III x zichtbaar 8 15:37 Opstopping n.v.t. x zichtbaar 8 15:37 III te hard III x zichtbaar 8 15:38 Bijna ernstige botsing I+VI x zichtbaar 8 15:40 Grote opstopping n.v.t. x zichtbaar 8 16:15 Roekeloos en te hard VI VI x zichtbaar 8 16:32 Versterkte muziek III x niet zichtbaar 8 16:39 Luide zang III x niet zichtbaar 8 16:45 grote opstopping n.v.t. x zichtbaar 8 16:55 VI ernstige botsing I VI+I x zichtbaar 8 17:00 te hard III x zichtbaar 8 17:17 botsing IV met III IV+III x goed zichtbaar 8 17:25 botsing I met V I+V x niet goed zichtbaar 8 17:31 te hard VI VI x goed zichtbaar 8 17:47 botsing VI+I VI+I x goed zichtbaar 8 18:00 botsing VI+I VI+I x niet zichtbaar 02-Sep 8 11:41 Bijna botsing VI x zichtbaar Pagina 25 van 28

26 Datum Loc Tijd Omschrijving Boot Soort knelpunt Beeldmateriaal Geluid Drukte Vaargedrag Hinderlijk Incident zichtbaar? 02-Sep 8 11:55 Botsing kade I x zichtbaar 8 12:34 Botsing VI x niet zichtbaar 8 12:43 Botsing kade I x niet zichtbaar 8 13:20 Botsing III x goed zichtbaar 8 13:31 Botsing V x zichtbaar 8 14:15 Botsing kade I x goed zichtbaar 8 14:18 Botsing I+IV x goed zichtbaar 8 16:04 Botsing VI x zichtbaar 8 16:36 Rook uit motor van boot VI x niet zichtbaar 8 17:13 Botsing VI+IV x zichtbaar 8 17:38 Botsing IV x zichtbaar 31-Aug 9 11:54 Maakt veel u-turns op ongepaste plaats VI x camera error 9 12:06 Vaart verboden doorgang in VI x camera error 9 14:07 Vaart verboden doorgang in IV x zichtbaar 9 15:04 Vaart verboden doorgang in IV x zichtbaar 9 15:58 Vaart verboden doorgang in II x zichtbaar 9 16:41 Vaart verboden doorgang in III x zichtbaar 9 19:23 Vaart verboden doorgang in VI x zichtbaar 9 20:12 Vaart te hard, bijna aanvaring, roekeloos vaargedrag I x zichtbaar 9 20:32 Boot overvol III x niet zichtbaar 9 20:33 Ophoping, onkundig stuurmanschap II+III x zichtbaar 9 20:41 Alcoholgebruik achter het stuur VI x niet goed zichtbaar 9 20:50 Geluidsoverlast, te hard varen III x x zichtbaar 9 21:02 Overvolle boot, geluidsoverlast, brullen III x niet zichtbaar 9 21:08 Geluidsoverlast, boegschroef III x niet zichtbaar 9 21:25 Hard varen VI x zichtbaar 9 21:31 Vaart verboden doorgang in VI x zichtbaar 9 21:58 Hard varen, luid bromgeluid VI x zichtbaar x niet goed zichtbaar 9 22:27 Zichtbaar alcoholgebruik achter het stuur III 9 23:10 Luid bromgeluid van boegschroef bij keren III x niet zichtbaar Vaart verboden doorgang in, boot past maar net onder de x zichtbaar 9 00:15 doorgang VI 01-Sep 9 11:44 Geschreeuw II x niet zichtbaar Pagina 26 van 28

27 Datum Loc Tijd Omschrijving Boot Soort knelpunt Beeldmateriaal Geluid Drukte Vaargedrag Hinderlijk Incident zichtbaar? 01-Sep 9 11:56 Drukte III x zichtbaar 9 12:01 Drukte III+II+I x zichtbaar 9 12:03 Toeteren II niet zichtbaar 9 13:04 Drukte III x zichtbaar 9 13:42 Drukte III x zichtbaar 9 14:50 Schreeuwen III x niet zichtbaar 9 16:15 Inadequaat vaargedrag VI x niet zichtbaar 9 16:56 Schreeuwen VI x x niet zichtbaar 9 17:36 Drukte n.v.t. x zichtbaar 9 19:11 Geschreeuw VI x niet zichtbaar 9 21:20 Geschreeuw III x niet zichtbaar 9 12:00 Drukte n.v.t. x zichtbaar 02-Sep 9 11:10 Hard varen I x zichtbaar 9 11:14 Hard varen I x zichtbaar 9 13:30 Hard varen VI x zichtbaar 9 16:00 Hard varen VI x zichtbaar 9 15:30 Harde muziek VI x x niet zichtbaar 9 17:13 Hard varen VI x zichtbaar 9 17:45 Schreeuwen VI x niet zichtbaar 9 14:42 Vaart verboden doorgang in VIII x zichtbaar 9 17:45 Roekeloos vaargedrag IV x zichtbaar 9 17:56 Illegaal aanmeren VI x zichtbaar 31-Aug 10 13:28 4 boten die tegelijk aankomen+weg willen varen I+I+ II x x niet zichtbaar Waterfiets, hielp persoon met gevallen spul in het water en x niet zichtbaar 10 14:01 bleef stationair in de vaarrichting liggen V 10 17:50 Pleziervaart motor maakt herrie VI x niet zichtbaar 10 18:49 Gooit drinken in water III zichtbaar 01-Sep 10 13:33 Botsing I+VI x niet zichtbaar 10 14:13 Botsing III+VI x zichtbaar 10 17:10 Geschreeuw III x zichtbaar Pagina 27 van 28

28 Pagina 28 van 28

In opdracht van: Gemeente Amsterdam EINDRAPPORT. Projectnummer: 6123-R-E2. Datum: 9 augustus Resultaten onderzoek gebruik Amsterdams binnenwater

In opdracht van: Gemeente Amsterdam EINDRAPPORT. Projectnummer: 6123-R-E2. Datum: 9 augustus Resultaten onderzoek gebruik Amsterdams binnenwater EINDRAPPORT In opdracht van: Gemeente Amsterdam Projectnummer: 6123-R-E2 Datum: 9 augustus 2018 Resultaten onderzoek gebruik Amsterdams binnenwater 1. AANLEIDING 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Leeswijzer 3 2. UITVOERING

Nadere informatie

Drukte op de Prinsengracht 2009/2010

Drukte op de Prinsengracht 2009/2010 Drukte op de Prinsengracht 2009/2010 Projectnummer: 9264 In opdracht van: Stadsdeel Centrum drs. Merel Groeneveld Lonneke van Oirschot Msc Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Dynamisch gebruik van water Drukte op het water?

Dynamisch gebruik van water Drukte op het water? Dynamisch gebruik van water Drukte op het water? Een onderzoek in opdracht van dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam naar de werkelijke en ervaren drukte op Amsterdamse wateren in 2003 Het water in Amsterdam

Nadere informatie

Drukte op het Water?

Drukte op het Water? Een onderzoek naar de werkelijke en ervaren drukte op de Amsterdamse wateren project 3061 In opdracht van dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam dr. Esther Jakobs drs. Karin Klein Wolt Weesperstraat 79 Postbus

Nadere informatie

Verslag. 1 Een goed functionerend vaarwegstelsel waarin belemmeringen voor een vlotte en veilige doorvaart zijn weggenomen

Verslag. 1 Een goed functionerend vaarwegstelsel waarin belemmeringen voor een vlotte en veilige doorvaart zijn weggenomen Voorlopige samenvatting consultatiegesprekken Opzet Per stelling worden de meningen, ideeën en suggesties van de segmenten kort weer gegeven. Voor deze voorlopige samenvatting is gebruik gemaakt van de

Nadere informatie

Wijzigingen Unit4 Audition 15.1

Wijzigingen Unit4 Audition 15.1 Wijzigingen Unit4 Audition 15.1 Unit4 N.V. Telefoon +31 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn +31 88 247 24 72 Postbus 500 Self Service https://my.unit4.com 3502 JA Utrecht Internet www.unit4.nl

Nadere informatie

PRODUCTSPECIFICATIE PHALAENOPSIS IN POT

PRODUCTSPECIFICATIE PHALAENOPSIS IN POT PRODUCTSPECIFICATIE PHALAENOPSIS IN POT februari 2012 Aanvullend op de Algemene Specificaties Kamerplanten gelden voor Phalaenopsis in pot de eisen genoemd in deze productspecificatie. De Productspecificatie

Nadere informatie

LOCATIE C KEIZERSGRACHT

LOCATIE C KEIZERSGRACHT LOCATIE C KEIZERSGRACHT Tijdelijk neerleggen ponton in de Keizersgracht Toelichting op aanvraag Wabo-vergunning voor het tijdelijk uitbreiden van de openbare op- en afstapvoorziening Keizersgracht in afwijking

Nadere informatie

PRODUCTSPECIFICATIE PHALAENOPSIS IN POT

PRODUCTSPECIFICATIE PHALAENOPSIS IN POT PRODUCTSPECIFICATIE PHALAENOPSIS IN POT mei 2015 Aanvullend op de Algemene Specificaties Kamerplanten gelden voor Phalaenopsis in pot de eisen genoemd in deze productspecificatie. De Productspecificatie

Nadere informatie

Verkeersregelaar. ex:pla n. smart educational tools

Verkeersregelaar. ex:pla n. smart educational tools Verkeersregelaar ex:pla n smart educational tools Mannelijk/vrouwelijk Er bestaat in Nederland een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk en vrouwelijk geïnterpreteerd kunnen

Nadere informatie

B-toets Vragenlijst Bejegening Versie voor jongeren

B-toets Vragenlijst Bejegening Versie voor jongeren B-toets Vragenlijst Bejegening Versie voor jongeren J.W. Veerman N. van Erve M. Poiesz Praktikon BV Postbus 6906 6503 GK Nijmegen tel. 024-3615480 www.praktikon.nl praktikon@acsw.ru.nl 2010 Praktikon

Nadere informatie

Colofon. Titel: Xact groen Wiskunde deel 2 ISBN: 978 90 3720 834 4 NUR: 124 Trefwoord: Wiskunde groen

Colofon. Titel: Xact groen Wiskunde deel 2 ISBN: 978 90 3720 834 4 NUR: 124 Trefwoord: Wiskunde groen Colofon 1 Colofon Titel: Xact groen Wiskunde deel 2 ISBN: 978 90 3720 834 4 NUR: 124 Trefwoord: Wiskunde groen Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: E. Benthem, J. Broekhuizen, H. La Poutré, J. Bruinsma,

Nadere informatie

PRODUCTSPECIFICATIE CHRYSANTHEMUM INDICUM GROEP

PRODUCTSPECIFICATIE CHRYSANTHEMUM INDICUM GROEP PRODUCTSPECIFICATIE CHRYSANTHEMUM INDICUM GROEP Maart 2012 Aanvullend op de Algemene Specificaties Snijbloemen gelden voor Chrysanthemum Indicum Groep (chrysanten) de eisen genoemd in deze productspecificatie.

Nadere informatie

Archeologienota Kinrooi - Agropolis

Archeologienota Kinrooi - Agropolis Archeologienota Kinrooi - Agropolis Programma van Maatregelen 2016H168 HAAST Historisch en Archeologisch Advies, Studies en Toegepast onderzoek Rik van de Konijnenburg Grauwe Torenwal 6/00/1 B-3960 Bree

Nadere informatie

Lodewijk het lieve beestje

Lodewijk het lieve beestje Lodewijk het lieve beestje Uitgeverij, training en diensten Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Vormgeving: Force digitale producties Illustraties:

Nadere informatie

Copyright SBR, Rotterdam

Copyright SBR, Rotterdam Het doel van de Stichting is het coördineren, stimuleren en begeleiden van speurwerk op het gebied van de bouwvoorbereiding, de bouwtechniek en de bedrijfstechniek in de bouwnijverheid, alsmede de yerbreiding

Nadere informatie

Gouden Balbrug / Kruising Langegracht - Mare

Gouden Balbrug / Kruising Langegracht - Mare LeidenPanel 2019 Gouden Balbrug / Kruising Langegracht - Mare BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding De gemeente Leiden werkt aan het verbeteren van

Nadere informatie

Praktische toelichting op de UAV 2012

Praktische toelichting op de UAV 2012 Praktische toelichting op de UAV 2012 Praktische toelichting op de UAV 2012 prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Eerste druk s-gravenhage - 2012 1 e druk ISBN 978-90-78066-56-9 NUR 822 2012, Stichting Instituut

Nadere informatie

Nota Varen Deel 1. Maart Aanpak drukte en overlast op en aan het water en vergunningenbeleid passagiersvaart

Nota Varen Deel 1. Maart Aanpak drukte en overlast op en aan het water en vergunningenbeleid passagiersvaart Nota Varen Deel 1 Maart 2019 Aanpak drukte en overlast op en aan het water en vergunningenbeleid passagiersvaart Foto: Gemeente Amsterdam 2 Nota Varen - Deel 1 maart 2019 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding

Nadere informatie

[Geef tekst op] Overlast op en rond het water in Centrum. Kwalitatief onderzoek in vijf gebieden. Onderzoek, Informatie en Statistiek

[Geef tekst op] Overlast op en rond het water in Centrum. Kwalitatief onderzoek in vijf gebieden. Onderzoek, Informatie en Statistiek [Geef tekst op] - Overlast op en rond het water in Centrum Kwalitatief onderzoek in vijf gebieden Onderzoek, Informatie en Statistiek In opdracht van: stadsdeel Centrum Projectnummer: 18135 Sara de Wilde

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie -begeleiding

Loopbaanoriëntatie -begeleiding Ik, leren en werken Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Loopbaanlogboek voor fase 2 Voorbereiding Colofon Auteur: Edu Actief b.v. Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Edu Actief b.v. Illustraties: Edu

Nadere informatie

Allround parketteur. niveau 3. Werkboek 1

Allround parketteur. niveau 3. Werkboek 1 Allround parketteur niveau 3 Werkboek 1 Colofon Allround parketteur niveau 3 werkboek 1 ISBN: 978 90 3720 119 2 NUR: 174 Trefwoord: Werkboek Parket Ontwikkeld in samenwerking met: Stichting Hout & Meubel

Nadere informatie

Ambitie.info. BPV Werken in de detailhandel, goederen komen binnen

Ambitie.info. BPV Werken in de detailhandel, goederen komen binnen Ambitie.info BPV Werken in de detailhandel, goederen komen binnen Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: M. Steenbergen Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie:

Nadere informatie

Datum 18 april Grachtenmonitor 2016

Datum 18 april Grachtenmonitor 2016 Datum 18 april 2017 Grachtenmonitor 2016 Inhoud Inhoud 3 Samenvatting 5 Kijk op de gracht 7 1 Ordening passagiers- en recreatievloot 9 1.1 Vergunningverlening passagiersvervoer 9 1.2 Ligplaatsen en opstapplaatsen

Nadere informatie

handel en administratie automatisering in de economie

handel en administratie automatisering in de economie handel en administratie automatisering in de economie Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Toon Bolk Caroline Kok Teun de Lange Joke van Lienen colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v.

Nadere informatie

Beeldmateriaal huidige stand van zaken Prinsengracht en situatie rondom op- en afstaplocatie t.o. Anne Frankhuis

Beeldmateriaal huidige stand van zaken Prinsengracht en situatie rondom op- en afstaplocatie t.o. Anne Frankhuis Ruimtelijke onderbouwing Prinsengracht t.o. huisnummer 204 Toelichting op aanvraag Wabo-vergunning voor het aanleggen van een openbare op- en afstaplocatie in de Prinsengracht t.o. huisnummer 204 in afwijking

Nadere informatie

De zorgplicht van scholen voor leerlingen: de praktijk

De zorgplicht van scholen voor leerlingen: de praktijk AANSPRAKELIJKHEID VAN SCHOLEN mr.dr. b.m. paijmans Aansprakelijkheid van scholen De zorgplicht van scholen voor leerlingen: de praktijk 134 Aansprakelijkheid van scholen De zorgplicht van scholen voor

Nadere informatie

Nota Varen Deel 1. november 2018 Inspraakversie. Aanpak drukte en overlast op en aan het water en vergunningenbeleid passagiersvaart

Nota Varen Deel 1. november 2018 Inspraakversie. Aanpak drukte en overlast op en aan het water en vergunningenbeleid passagiersvaart Nota Varen Deel 1 november 2018 Inspraakversie Aanpak drukte en overlast op en aan het water en vergunningenbeleid passagiersvaart Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Inleiding 6 2. De opgave 8 3. Pakket van

Nadere informatie

Proefexemplaar. Wendy Luyckx Mark Verbelen Els Sas. Dirk Vandamme. bewerkt voor het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap door. Cartoons.

Proefexemplaar. Wendy Luyckx Mark Verbelen Els Sas. Dirk Vandamme. bewerkt voor het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap door. Cartoons. bewerkt voor het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap door Wendy Luyckx Mark Verbelen Els Sas Cartoons Dirk Vandamme Leerboek Getallen ISBN: 78 0 4860 48 8 Kon. Bib.: D/00/047/4 Bestelnr.: 4 0 000

Nadere informatie

REKENEN Getallen en bewerkingen. voor 1F Deel 2 van 2

REKENEN Getallen en bewerkingen. voor 1F Deel 2 van 2 REKENEN Getallen en bewerkingen voor 1F Deel 2 van 2 Colofon Auteur: Lisanne Martens Eindredactie: Jiska van Hall Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: DTP-Studio Joke Wensing Illustraties: Edu Actief

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie -begeleiding

Loopbaanoriëntatie -begeleiding Ik, leren en werken Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Loopbaanlogboek voor fase 1 Oriëntatie Colofon Auteur: Edu Actief b.v. Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Edu Actief b.v. Illustraties: Edu Actief

Nadere informatie

administratie afdeling debiteurenadministratie Kaderberoepsgerichte leerweg

administratie afdeling debiteurenadministratie Kaderberoepsgerichte leerweg administratie afdeling debiteurenadministratie Kaderberoepsgerichte leerweg colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Bosma, P.F.C. Croese, M. van Esch, H. Kamerbeek, J.M. van der Steeg Redactie:

Nadere informatie

PrOmotie. Rekenen en Wiskunde. Werkboek Meten 2

PrOmotie. Rekenen en Wiskunde. Werkboek Meten 2 PrOmotie Rekenen en Wiskunde Werkboek Meten 2 Colofon Auteur: Onder redactie van: Met dank aan: Tekstredactie: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Harry Bruinsma Ad van der Hoeven Aveline Dijkman (Sociale

Nadere informatie

Spreken en gesprekken voor 1F

Spreken en gesprekken voor 1F NEDERLANDS Spreken en gesprekken voor 1F Deel 2 van 5 Colofon Auteur: Hanneke Molenaar Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Crius Group Illustraties: Edu Actief b.v.

Nadere informatie

Particulier onderzoeker Wettelijke kaders

Particulier onderzoeker Wettelijke kaders Particulier onderzoeker Wettelijke kaders ex:pla n ex:pla n smart smart educational educational tools tools Mannelijk/vrouwelijk Er bestaat in Nederland een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden

Nadere informatie

Taal op niveau Luisteren Op weg naar niveau

Taal op niveau Luisteren Op weg naar niveau Taal op niveau Luisteren Op weg naar niveau 1F Naam: Groep: Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteur: Annemieke Struijk Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Vormgeving: Edu Actief b.v. Meppel Illustraties:

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 19 november 2011. Het gedeelte Beperkt en het gedeelte Algemeen bestaan ieder uit 20 vragen (60

Nadere informatie

Categorie of segment: Walbewoner tuin grenzend aan vaarweg - Singelgracht diana.wind@zonnet.nl Telefoon: 06-45536885

Categorie of segment: Walbewoner tuin grenzend aan vaarweg - Singelgracht diana.wind@zonnet.nl Telefoon: 06-45536885 Datum 12 december 2012 CONSULTATIEFORMULIER Contactgegevens Naam: Diana Wind Categorie of segment: Walbewoner tuin grenzend aan vaarweg - Singelgracht E-mail: diana.wind@zonnet.nl Telefoon: 06-45536885

Nadere informatie

Colofon. Titel: Xact groen Wiskunde deel 1 ISBN: NUR: 124 Trefwoord: Wiskunde groen

Colofon. Titel: Xact groen Wiskunde deel 1 ISBN: NUR: 124 Trefwoord: Wiskunde groen Colofon 1 Colofon Titel: Xact groen Wiskunde deel 1 ISBN: 978 90 3720 835 1 NUR: 124 Trefwoord: Wiskunde groen Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: E. Benthem, J. Broekhuizen, H. La Poutré, J. Bruinsma,

Nadere informatie

Basisvaardigheden Nederlands Deel 1 van 2

Basisvaardigheden Nederlands Deel 1 van 2 Basisvaardigheden Nederlands Deel 1 van 2 Colofon Auteur: Hanneke Molenaar Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Crius Group Illustraties: Edu Actief b.v. Titel: Basisvaardigheden

Nadere informatie

Praktische sectororiëntatie. De 4 sectoren

Praktische sectororiëntatie. De 4 sectoren Praktische sectororiëntatie De 4 sectoren Colofon Auteurs: Jacobien Ubbink, Ronald Broos (ROC West Brabant), Hanneke Molenaar, Anja Reimert (Graafschapcollege), Clem Witsel (Graafschapcollege) Redactie:

Nadere informatie

Leidraad inbrengwaarde

Leidraad inbrengwaarde Leidraad inbrengwaarde Leidraad inbrengwaarde drs. ing. F.H. de Bruijne RT ir. ing. T.A. te Winkel RT ISBN: 978-90-78066-47-7 NUR 820-823 2010, Instituut voor Bouwrecht Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid dat a zorg onderwijs zekerheid t enschap rg welzijn obilit eit n beleids- Het ITSmaakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave CE

Nadere informatie

Persoonsbeveiliger Basis- en wetskennis

Persoonsbeveiliger Basis- en wetskennis BEVEILIGING Persoonsbeveiliger Basis- en wetskennis ex:pla n smart educational tools Mannelijk/vrouwelijk Er bestaat in Nederland een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk

Nadere informatie

UAV 2012 Toegelicht. Handleiding voor de praktijk. prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis. Eerste druk

UAV 2012 Toegelicht. Handleiding voor de praktijk. prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis. Eerste druk UAV 2012 Toegelicht Handleiding voor de praktijk prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Eerste druk s-gravenhage - 2013 1 e druk ISBN 978-90-78066-67-5 NUR 822 2013, Stichting Instituut voor Bouwrecht, s-gravenhage

Nadere informatie

Hetty ten Holt. Of weet je alles al. Kleine gedichten voor wie een dierbare verloren heeft

Hetty ten Holt. Of weet je alles al. Kleine gedichten voor wie een dierbare verloren heeft Hetty ten Holt Of weet je alles al Kleine gedichten voor wie een dierbare verloren heeft Voorwoord Na het plotselinge overlijden van mijn moeder in december 2016, ben ik gedichten en tekeningen gaan maken

Nadere informatie

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007 Aan de slag in beroep en bedrijf februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel

Nadere informatie

BergOp 4.1 Handleiding voor gebruikers

BergOp 4.1 Handleiding voor gebruikers BergOp 4.1 Handleiding voor gebruikers Testversie 1 Praktikon B.V. Postbus 6909 6503 GK Nijmegen www.praktikon.nl tel. 024-3615480 praktikon@acsw.ru.nl fax. 024-3611152 www.bergop.info 2016 Praktikon B.V.

Nadere informatie

handel en verkoop thema kassa Gemengde leerweg

handel en verkoop thema kassa Gemengde leerweg handel en verkoop thema kassa Gemengde leerweg colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Reijn, J. Abbes, J. Crins, R. Heynen, M. Verrij Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie:

Nadere informatie

Nederlands. Schrijven. voor 1F Deel 1 van 5

Nederlands. Schrijven. voor 1F Deel 1 van 5 Nederlands Schrijven voor 1F Deel 1 van 5 Colofon Auteur: Mieke Lens Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: PPMP Prepress, Wolvega Illustraties: Edu Actief b.v. Titel:

Nadere informatie

handel en administratie thema inkomende goederen

handel en administratie thema inkomende goederen 4611_HA_WB_4_inkomend_k 14-06-2005 13:58 Pagina 1 handel en administratie thema inkomende goederen Kaderberoepsgerichte leerweg 4611_HA_WB_4_inkomend_k 14-06-2005 13:58 Pagina 2 colofon Uitgeverij: Edu

Nadere informatie

p r o j e c t b o e k WERKEN IN een sportcentrum

p r o j e c t b o e k WERKEN IN een sportcentrum p r o 8 j e c t b o e k WERKEN IN een sportcentrum Colofon Uitgeverij Auteur Vormgeving Illustraties Pictogrammen Foto s Drukwerk Met dank aan : Uitgeverij Edu Actief b.v. : M.M. Gijsbers : Tekst in Beeld

Nadere informatie

Taal op niveau Gesprekken voeren Op weg naar niveau

Taal op niveau Gesprekken voeren Op weg naar niveau Taal op niveau Gesprekken voeren Op weg naar niveau 1F Naam: Groep: Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteur: Elma Draaisma Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: Annemieke Struijk en

Nadere informatie

Zienswijze Partij voor de Dieren. Schoner varen in Amsterdam

Zienswijze Partij voor de Dieren. Schoner varen in Amsterdam Zienswijze Partij voor de Dieren Schoner varen in Amsterdam Partij voor de Dieren Amsterdam Johnas van Lammeren Juni 2013 Inhoudsopgave Aanleiding Zienswijze Schoner Varen in Amsterdam 2 Ad thema 1: Beter

Nadere informatie

Praktische toelichting op de UAV 2012 (2 e druk)

Praktische toelichting op de UAV 2012 (2 e druk) Praktische toelichting op de UAV 2012 (2 e druk) Praktische toelichting op de UAV 2012 prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis bewerkt door mr. dr. H.P.C.W. Strang Tweede druk s-gravenhage - 2018 2 e druk ISBN

Nadere informatie

Het roer moet om Naar een betere marktordening van bedrijfsmatig passagiersvervoer in de Amsterdamse grachten oktober 2012 Prof. dr.

Het roer moet om Naar een betere marktordening van bedrijfsmatig passagiersvervoer in de Amsterdamse grachten oktober 2012 Prof. dr. Het roer moet om Naar een betere marktordening van bedrijfsmatig passagiersvervoer in de Amsterdamse grachten oktober 2012 Prof. dr. Barbara Baarsma Het is druk op de Amsterdamse grachten 2500 woonboten

Nadere informatie

Copyright SBR, Rotterdam

Copyright SBR, Rotterdam Copyright SBR, Rotterdam Vervormingen in gevelconstructies Vermijden van schade Copyright SBR, Rotterdam Copyright SBR, Rotterdam Vervormingen in g'evelconstructies Vermijden van schade 68 Stichting Bouwresearch

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren. Schoner varen in Amsterdam

Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren. Schoner varen in Amsterdam Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren Schoner varen in Amsterdam Partij voor de Dieren Amsterdam Johnas van Lammeren Juni 2013 Inhoudsopgave Aanleiding initiatiefvoorstel Schoner Varen in Amsterdam

Nadere informatie

TELLEN EN REKENEN MET TIG

TELLEN EN REKENEN MET TIG TELLEN EN REKENEN MET TIG 2 Tellen en rekenen met tig Een voorbeeld van de aardige getallen Thomas Colignatus Samuel van Houten Genootschap 3 Voor M. op zijn zesde verjaardag in 2012 ISBN: 978.946318906.4

Nadere informatie

PrOmotie. Seksuele vorming. Werkboek 2 Veilig vrijen

PrOmotie. Seksuele vorming. Werkboek 2 Veilig vrijen PrOmotie Seksuele vorming Werkboek 2 Veilig vrijen Colofon Auteur: Onder redactie van: Tekstredactie: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Aveline Dijkman (DAT) Aveline Dijkman (DAT), Edu Actief Edu Actief

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0

Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0 Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0 UNIT4 Multivers is een product van: UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 0184 444555 Supportfax

Nadere informatie

Zelfstandige Externe Stage

Zelfstandige Externe Stage IK, LEREN EN WERKEN Zelfstandige Externe Stage deel 4 van 6 Colofon Auteur: Marian van der Meijs, werkzaam bij ICBA Inhoudelijke redactie: Jacobien Ubbink Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: PPMP Prepress,

Nadere informatie

Opdrachtgevers & Netwerkpartners

Opdrachtgevers & Netwerkpartners Opdrachtgevers & Netwerkpartners van Synthese Mate van tevredenheid [Externe versie] Rapportage 2017 Ronald De Meyer Laura Beurskens-Claessens Februari 2018 2 2018 Praktikon Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

administratie afdeling facturering Kaderberoepsgerichte leerweg en Gemengde leerweg

administratie afdeling facturering Kaderberoepsgerichte leerweg en Gemengde leerweg administratie afdeling facturering Kaderberoepsgerichte leerweg en Gemengde leerweg colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Bosma, P.F.C. Croese, M. van Esch, H. Kamerbeek, J.M. van der

Nadere informatie

PrOmotie. Rekenen en Wiskunde. Werkboek Tijd

PrOmotie. Rekenen en Wiskunde. Werkboek Tijd PrOmotie Rekenen en Wiskunde Werkboek Tijd Colofon Auteurs: Onder redactie van: Met dank aan: Tekstredactie: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Ineke van Oorschot, Mieke Abels, Edu Actief b.v. Mieke Abels

Nadere informatie

Seksuele vorming Ik Sova. Ik.indd 1 29/09/14 07:58

Seksuele vorming Ik Sova. Ik.indd 1 29/09/14 07:58 Seksuele vorming Colofon Auteur: Mandy Rooker, werkzaam bij On(der)wijs Goed! Eindredactie: Daphne Ariaens Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Crius group Illustraties: Edu Actief b.v. Titel: Seksuele

Nadere informatie

Jan Coeck. Pas de chat. Muzikaal verhaal. Kinderkoor, cello, piano en verteller. voor Colette en Jean-Michel en voor Patou D/2010/6045/055

Jan Coeck. Pas de chat. Muzikaal verhaal. Kinderkoor, cello, piano en verteller. voor Colette en Jean-Michel en voor Patou D/2010/6045/055 an Coeck Pas de chat Muzikaal verhaal Kinderkoor, cello, piano en verteller voor Colette en ean-michel en voor Patou D/2010/045/055 Volgende afzonderlike partien zin bi deze bundel inbegrepen: - Tekst

Nadere informatie

Inlezen bankafschriften

Inlezen bankafschriften Datum: 13-3-2015 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: v004026-a02 2014, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Schapenboet op het strand

Schapenboet op het strand Schapenboet op het strand Colofon ISBN: 978 94 6365 157 8 1e druk 2019 2019, Dick Ridder Exemplaren zijn te bestellen via de boekhandel of rechtstreeks bij de uitgeverij: Uitgeverij Elikser Ossekop 4 8911

Nadere informatie

PrOmotie. Informatiekunde. Werkboek Basis computergebruik

PrOmotie. Informatiekunde. Werkboek Basis computergebruik PrOmotie Informatiekunde Werkboek Basis computergebruik Colofon Auteurs Onder redactie van Met dank aan Tekstredactie Vormgeving Illustraties Drukwerk : Henk van Lienen, Joke van Lienen (Smartsoft) : Berthold

Nadere informatie

Wettelijke Kaders Publieke Veiligheid WKPV I

Wettelijke Kaders Publieke Veiligheid WKPV I Wettelijke Kaders Publieke Veiligheid WKPV I ex:pla n smart educational tools Mannelijk/vrouwelijk Er bestaat in Nederland een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk en vrouwelijk

Nadere informatie

Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2

Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2 Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2 De Unit4 Multivers API is een product van: Unit4 Business Software Benelux B.V. Telefoon 031 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn 088 247 24 72 Postbus 5005

Nadere informatie

Copyright SBR, Rotterdam

Copyright SBR, Rotterdam i rapporteurs: ir. T. H. J. Liem en ir. L. Nederlof Vakgroep Bouwfysica Afd. Civiele Techniek en Bouwkunde Technische Hogeschool Delft Detectie van onvolkomenheden in spouwmuurvullingen 109 Rotterdam,

Nadere informatie

Beeldmateriaal huidige stand van zaken Egelantiersgracht. Figuur 1 overzicht van de kade in de Egelantiersgracht

Beeldmateriaal huidige stand van zaken Egelantiersgracht. Figuur 1 overzicht van de kade in de Egelantiersgracht LOCATIE A EGELANTIERSGRACHT Tijdelijk vrijmaken van de kade t.b.v. op- en afstappen in de Egelantiersgracht Toelichting op aanvraag Wabo-vergunning voor het tijdelijk realisatie openbare op- en afstapvoorziening

Nadere informatie

handel en administratie thema inkomende goederen

handel en administratie thema inkomende goederen 4603_HA_WB_4_inkomend_b 31-05-2005 13:52 Pagina 1 handel en administratie thema inkomende goederen Basisberoepsgerichte leerweg 4603_HA_WB_4_inkomend_b 31-05-2005 13:52 Pagina 2 colofon Uitgeverij: Edu

Nadere informatie

Grachtenmonitor januari Waternet

Grachtenmonitor januari Waternet Waternet Grachtenmonitor 2015 Datum 26 januari 2016 Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94 (20 cent per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten) F 020 608 39 00

Nadere informatie

HORECA EN BAKKERIJ REKENEN IN DE KEUKEN EN DE BAKKERIJ TENDENS WERKBOEK REKENEN IN DE KEUKEN EN DE BAKKERIJ

HORECA EN BAKKERIJ REKENEN IN DE KEUKEN EN DE BAKKERIJ TENDENS WERKBOEK REKENEN IN DE KEUKEN EN DE BAKKERIJ HORECA EN BAKKERIJ REKENEN IN DE KEUKEN EN DE BAKKERIJ TENDENS WERKBOEK REKENEN IN DE KEUKEN EN DE BAKKERIJ BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG. Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v.

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek De Nederlandse staat

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek De Nederlandse staat PrOmotie Cultuur en Maatschappij Werkboek De Nederlandse staat Colofon Auteurs: Onder redactie van: Met dank aan: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Gerda Verhey, Mieke de Jager Ina Berlet (SLO), Enschede

Nadere informatie

ZELFROOSTEREN IN DE ZORG VERGROTEN VAN DE WERKNEMERSBETROKKENHEID BIJ DE ROOSTERPLANNING RAYMOND FOKKENS MBA

ZELFROOSTEREN IN DE ZORG VERGROTEN VAN DE WERKNEMERSBETROKKENHEID BIJ DE ROOSTERPLANNING RAYMOND FOKKENS MBA ZELFROOSTEREN IN DE ZORG VERGROTEN VAN DE WERKNEMERSBETROKKENHEID BIJ DE ROOSTERPLANNING RAYMOND FOKKENS MBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Copyright SBR, Rotterdam

Copyright SBR, Rotterdam ----------------------------------------------- Afdichten van voegen in gevels met banden en profielen Droge beglazing Afdichten van voegen in gevels met banden en profielen Droge beglazing 64 Stichting

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Homeplanner

www.dubbelklik.nu Handleiding Homeplanner www.dubbelklik.nu Handleiding Homeplanner Deze extra opdrachten zijn onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering

Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht Nr. 41 Juridische aspecten van ketensamenwerking Naar een multidisciplinaire

Nadere informatie

handel en administratie thema inkomende goederen

handel en administratie thema inkomende goederen 462x_HA_WB_4_inkomend_k 24-06-2005 08:35 Pagina 1 handel en administratie thema inkomende goederen Gemengde leerweg 462x_HA_WB_4_inkomend_k 24-06-2005 08:35 Pagina 2 colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v.

Nadere informatie

module keukencalculaties mbo koksopleiding Barend Bakkenes

module keukencalculaties mbo koksopleiding Barend Bakkenes module keukencalculaties mbo koksopleiding Barend Bakkenes colofon Uitgeverij: Auteur: Eindredactie: Foto s: Vormgeving: Drukwerk: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Barend Bakkenes Uitgeverij Edu Actief

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Datum: 13-3-2015 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004026A00-01 2015, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

A. Bosma, P.F.C. Croese, M. van Esch, H. Kamerbeek, A. Reijn, J.M. van der Steeg

A. Bosma, P.F.C. Croese, M. van Esch, H. Kamerbeek, A. Reijn, J.M. van der Steeg 4611_HA_WB_5_boekhouding_k 02-06-2005 10:51 Pagina 2 colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Bosma, P.F.C. Croese, M. van Esch, H. Kamerbeek, A. Reijn, J.M. van der Steeg Redactie: Edu Actief

Nadere informatie

administratie afdeling calculatie

administratie afdeling calculatie administratie afdeling calculatie colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Bosma, J. Bijlsma, P.F.C. Croese, M. van Esch, J.M. van der Steeg Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Tijd voor jezelf

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Tijd voor jezelf PrOmotie Cultuur en Maatschappij Werkboek Tijd voor jezelf Colofon Auteurs: Onder redactie van: Met dank aan: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Mieke van Wieringen, Caroline van den Kommer Ina Berlet

Nadere informatie

AARDEWOORDEN. Methodiek Creatief schrijven WERKBLADEN. Mariet Lems

AARDEWOORDEN. Methodiek Creatief schrijven WERKBLADEN. Mariet Lems AARDEWOORDEN ENWAARDEWOO ZIJNWETENWAA NWAARZIJNWET WOORDENZIJNWE RDEWOORDENZI RDENZIJNWETEN AARDEWOORDEN ENWAARDEWOO WETENWAARDEW ZIJNWETENWAA DENZICNWETEN Methodiek Creatief schrijven WERKBLADEN OORDENZIJNWEO

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver Installatiehandleiding Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers (Accounting) Online 8.1 Copyright 2013 UNIT4 Software B.V., Sliedrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Projectboek 2. Verwerken van stukgoederen

Projectboek 2. Verwerken van stukgoederen Projectboek 2 Verwerken van stukgoederen Colofon Uitgeverij Auteurs Bijdragen beeld Vormgeving Pictogrammen Drukwerk : Uitgeverij Edu Actief b.v. : Stichting Platform afd. Transport & Logistiek Vmbo Marco

Nadere informatie

PrOmotie. Naar je zin. Werkboek Gebedshuizen en voorwerpen

PrOmotie. Naar je zin. Werkboek Gebedshuizen en voorwerpen PrOmotie Naar je zin Werkboek Gebedshuizen en voorwerpen Colofon Auteurs: Adviezen: Onder redactie van: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Nico Schouws (Fontys/OSO) en Ro-Nalt Schrauwen Aveline Dijkman

Nadere informatie

handel en verkoop thema marketing Gemengde leerweg

handel en verkoop thema marketing Gemengde leerweg handel en verkoop thema marketing Gemengde leerweg colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Reijn, J. Abbes, J. Crins, R. Heynen, M. Verrij Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie:

Nadere informatie

VAARREGELS DE BELANGRIJKSTE

VAARREGELS   DE BELANGRIJKSTE DE BELANGRIJKSTE VAARREGELS Dit overzicht omvat een vereenvoudigde voorstelling van vaarregels op het water. Een totaaloverzicht vind je op www.visuris.be/scheepvaartreglementering. Verder moeten schippers

Nadere informatie

Overlast op het water

Overlast op het water Projectnummer: 11209 In opdracht van stadsdeel Centrum Nienke Laan MSc. dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 251 0308 Fax 020 251 0444

Nadere informatie

Praktijk en Loopbaan Plant en Dier

Praktijk en Loopbaan Plant en Dier PrOmotie Praktijk en Loopbaan Plant en Dier Werkboek 1 Colofon Auteurs: Onder redactie van: Met dank aan: Tekstredactie: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Jany Brussaard, Harold Jongsma, Gerda Verheij

Nadere informatie

Parkeeronderzoek. Tiel Centrum. Concept versie. Onderzoeksperiode: April Rapportnummer:

Parkeeronderzoek. Tiel Centrum. Concept versie. Onderzoeksperiode: April Rapportnummer: Parkeeronderzoek Tiel Centrum Concept versie Onderzoeksperiode: April 2017 Opdrachtgever: gemeente Tiel Rapportnummer: 171016-01 Documentatiepagina Opdrachtgever(s) : Gemeente Tiel Titel rapport : Parkeeronderzoek

Nadere informatie