Statuten Slavia: Faculteitskring van de Oost-Europese Talen en Culturen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statuten Slavia: Faculteitskring van de Oost-Europese Talen en Culturen."

Transcriptie

1 Statuten Slavia: Faculteitskring van de Oost-Europese Talen en Culturen. 1. Wezen van de kring: Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Slavia is de faculteitskring van de studenten Oost- Europese Talen en Culturen van de Universiteit Gent (Ugent). Slavia is een door de studenten van de bovengemelde opleiding in 1978 opgerichte feitelijke vereniging, die het behartigen van de belangen van alle studenten uit die opleiding tot doel heeft. Slavia heeft geen politieke of filosofische overtuiging maar stelt zichzelf pluralistisch op. Leden van Slavia kunnen activiteiten van PFK- of PFK- gerelateerde kringen enkel op persoonlijke naam bezoeken. Praesidiumlinten zijn bij dergelijke activiteiten niet toegestaan. Slavia heeft aandacht voor de verschillende aspecten van het studentenleven en poogt in haar gevarieerde activiteiten de samenwerking en het contact tussen de studenten te bevorderen. De voertaal van de vereniging is het Nederlands. Slavia maakt deel uit van het Faculteitenkonvent (FK), ressorterend onder de Dienst Studenten Activiteiten (DSA) van de Universiteit Gent. Dit houdt in dat ze op het einde van elk burgerlijk jaar tien activiteiten en een verklaring van de subsidieverdeling moet voorleggen aan de DSA. Elke activiteit moet bewezen worden en het verslag ervan moet in tweevoud worden ingediend, respectievelijk aan de DSA en aan het archief van de universiteit (Arug). Goederen van de vereniging mogen enkel gebruikt worden voor activiteiten bepaald onder artikels 2 en 4. De vereniging kan handelsdaden stellen, doch slechts voorzover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed aan de activiteiten genoemd onder artikel 2 en 4. 1

2 2. Inrichting van Slavia: a. De leden: Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12a Art. 12b De vereniging telt tenminste 4 leden, bestaande uit de statutaire functies, namelijk praeses, penningmeester en secretaris. Indien het aantal leden minder dan 4 bedraagt, wordt de vereniging ontbonden. De goederen van de vereniging moeten in dat geval worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging en mogen niet worden uitgekeerd aan de leden. De goederen worden uitgekeerd aan een mogelijke opvolger van de bestaande vereniging of aan de vakgroep Slavistiek en Oost- Europakunde. Elke houder van een door Slavia verstrekte FK- lidkaart is lid van Slavia voor de duur van het lopend academiejaar. Zij genieten waar mogelijk extra voordelen. De lidkaart, vermeld onder art. 9, kan worden verkregen bij leden van het praesidium in ruil voor een bijdrage. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de leden van het praesidium voor de aanvang van het academiejaar. Slavia kan mensen met verdienste vragen om erelid te worden en kan iedereen vragen sponsor te worden. Sponsors en ereleden kunnen specifieke voordelen genieten. Door iedereen kan een aanvraag ingediend worden om erelid te worden. Deze aanvraag wordt door het bestuur geëvalueerd, waarop een beslissing volgt. Leden kunnen ten alle tijden uit de vereniging treden. Restitutie van de jaarlijkse bijdrage is niet mogelijk. De algemene vergadering kan besluiten een lid uit te sluiten. De beslissing daartoe wordt genomen met een 2/3 meerderheid bij een 2/3 quorum. Ook in dit geval kan de jaarlijkse bijdrage niet teruggevorderd worden. b. De Algemene Vergadering (AV) Art. 13 Art. 14 Art. 15 De AV is het opperste beslissingsorgaan binnen Slavia. Zij is bevoegd om te beraadslagen en te beslissen in alle aangelegenheden die rechtstreeks of onrechtstreeks Slavia en zijn leden aanbelangen. De AV wordt door de praeses bijeengeroepen, geopend, voorgezeten en gesloten. In geval van wettige afwezigheid van de praeses, wordt de leiding aan de vice- praeses, of bij afwezigheid van de laatstgenoemde, aan een ander lid van het hoofdpraesidium overgedragen. Elk lid of erelid van Slavia kan de AV bijwonen en heeft spreekrecht. 2

3 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19. Art. 20 Het praesidium vergadert minimaal één maal per maand. Elke praesidiumvergadering wordt beschouwd als een AV en is dus toegankelijk voor alle leden en ereleden. Het bestuur kan beslissen naast de maandelijkse vergadering een gesloten vergadering te organiseren. Tijdens een AV hebben enkel praesidiumleden stemrecht. De vergadering gebeurt op een vooraf overeengekomen, bij voorkeur vaste tijd en plaats. Veranderingen en schrappingen worden door praeses of secretaris mondeling of ad valvas aan elk praesidiumlid bekendgemaakt Elk praesidiumlid wordt verondersteld elke vergadering bij te wonen en zich telkens voor te bereiden. Een praesidiumlid die de vergadering om geldige reden niet kan bijwonen, dient zich op voorhand te verontschuldigen bij minimum 1 lid van het DB. Alle beslissingen worden bij voorkeur in consensus genomen. Bij gebrek aan consensus worden beslissingen, met uitzondering van de statutaire vastgestelde gevallen, met een gewone meerderheid (1/2) van de uitgebrachte stemmen goedgekeurd. Een quorum van 2/3 is vereist. In geval van staking van stemming is de stem van de praeses of zijn plaatsvervanger doorslaggevend. Het praesidium schaart zich steeds voltallig achter de goedgekeurde beslissing en brengt deze unaniem tot uitvoer. c. Het Praesidium: Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Het bestuur van Slavia wordt het praesidium. De verbintenissen, die geldig door de vereniging werden aangegaan, verbinden alle leden van het bestuur hoofdelijk en ondeelbaar. Slavia wordt geleid en bestuurd door het praesidium, dat jaarlijks door de leden verkozen wordt. Het praesidium moet verantwoording afleggen t.o.v. de leden, het FK en zichzelf. Het praesidium telt minimum 3 functies die statutair zijn vastgelegd in artikel 26. De praeses, de vice- praeses, de penningmeester en de secretaris vormen samen het hoofdpresidium of dagelijks bestuur (DB). Alle leden van het DB zijn ertoe gebonden de statuten van Slavia en de FK- statuten actief te kennen. Leden van het DB moeten al ten minste 1 jaar praesidiumlid zijn, tenzij er zich bij overmacht een andere situatie zich voordoet. De vereniging wordt in alle handelingen en betrekkingen, in of buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door drie praesidiumleden. Het praesidium kan de bevoegdheid voor bepaalde handelingen overdragen aan één of meer praesidiumleden. Deze beslissing wordt genomen volgens de bepalingen van artikel 20. 3

4 Art. 25 Art. 26 De praesidiumleden kunnen meerdere, doch niet meer dan twee, functies uitoefenen, en een zelfde functie kan door meer dan één persoon worden uitgeoefend. Functies uit het DB kunnen onderling niet gecombineerd worden. De praesesfunctue is enkel te combineren met de cantorfunctie. Het praesidium dient steeds de volgende statutair bepaalde functies te bevatten: a) praeses: De praeses is de voorzit(s)ter van de kring, van het praesidium en van de vergadering. Hij/Zij stelt samen met de secretaris de agenda op voor de vergadering. Hij/Zij organiseert en delegeert de functies en taken die niet statutair zijn vastgesteld. De praeses heeft een volmacht op de rekeningen van de kring. De praeses zetelt in de algemene vergadering van het FK en houdt het praesidium van Slavia op de hoogte van de beslissingen aldaar. De praeses is verder bevoegd voor de bepalingen gestipuleerd in de artikels 14, 18, 19, 20, 30. b) De penningmeester: De penningmeester maakt maandelijks een stand van zaken op van de financiële toestand van Slavia en dient dit maandelijks mee te delen op de AV. Verder houdt de penningmeester een boekhouding bij waarin duidelijk de inkomsten en uitgaven staan vermeld. De penningmeester staat in voor alle financiële aangelegenheden van de kring en moet van alle activiteiten op de hoogte zijn. De penningmeester heeft een volmacht over de rekeningen van Slavia en is verantwoordelijk voor de subsidies en de FK- lidkaarten van de kring. Hij/Zij moet jaarlijks de subsidies schriftelijk verantwoorden bij de DSA. c) De secretaris: De secretaris controleert de agenda voor elke vergadering. Hij/Zij is verantwoordelijk voor het opmaken van de verslagen van elke vergadering. In het verslag staat telkens vermeld wie aanwezig was, welke stemmingsresultaten er waren en de precieze omschrijving van de genomen beslissing en het verspreiden ervan. Het verslag dient op de eerstvolgende vergadering te worden goedgekeurd. Hij/Zij is tevens verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarverslag op het einde van het burgerlijk jaar, verzorgt het lopende kringarchief, dat wordt bijgehouden op de voorziene locatie en houdt samen met de praeses de briefwisseling bij. De secretaris zorgt ervoor dat alle documenten in tweevoud worden overgemaakt aan de DSA en aan het Arug. De secretaris is de derde volmachthouder van de rekeningen van de vereniging. De secretaris is tevens verantwoordelijk voor het aanmaken van de badges en de sleutels van de kast. Art. 27 Met betrekking tot alle andere functies dient voor de aanvang van het Academiejaar een lijst te worden opgesteld met de exacte functies, hun invulling en de verwachtingen die de persoon met deze bevoegdheden dient in te vullen. Dit document wordt opgesteld door de praeses in samenspraak met het praesidium in het algemeen en de bevoegde persoon in het bijzonder. Dit document dient te worden bijgevoegd bij de statuten. 4

5 Dit document is tevens de maatstaf bij eventueel ontslag van een praesidiumlid (zie artikel 32) Art. 28 Art. 29 Elk praesidiumlid maakt na het academiejaar een functie- omschrijving voor de opvolgers. Dit document kan een geheel nieuw zijn of kan een document zijn van vorige jaren, aangevuld met recentere noten. praesidiumverkiezing: De praesidiumverkiezing valt uiteen in twee delen: de praesesverkiezing en de praesidiumverkiezing. a) de praesesverkiezing: de kandidaten voor praeses dienen bij voorkeur uit het bestaande praesidium te komen. Zij dienen zich voor een door de praeses vastgestelde datum bij hem aan te melden waarna de praeses op de eerstvolgende vergadering de kandidaten bekend maakt. Vervolgens komt het nog tijdens die praesidiumvergadering tot een stemming. Een kandidaat dient een gekwalificeerde meerderheid van stemmen achter zich te krijgen (2/3) om verkozen te worden. Wanneer geen enkele kandidaat dit aantal stemmen bereikt na een eerste stemronde wordt de verkiezing uitgesteld tot de volgende vergadering. Tussen beide vergaderingen komen de kandidaten samen met de aftredende praeses en deze tracht tot een oplossing te komen. Wanneer de praeses zelf kandidaat is, wordt deze functie opgenomen door de secretaris. Op de volgende vergadering wordt er opnieuw gestemd tot één van de kandidaten een 2/3 meerderheid haalt, bij een 2/3 quorum. Na de tweede stemronde kan overgegaan worden tot een 1/2 meerderheid, bij een 2/3 quorum. b) De praesidiumverkiezing: 1. verloop: De nieuwe praeses organiseert een jongbloed vergadering waarop alle kandidaat- praesidiumleden aanwezig zijn. Door middel van onderling overleg wordt een nieuw praesidium samengesteld. De nieuwe praeses heeft altijd het laatste woord. De nieuwe praeses dient een lijst van de kandidaat- praesidiumleden in te dienen bij de twee verantwoordelijken van de verkiezingen. Deze kandidaten te worden aangeduid uit de praesidiumleden die zich niet meer verkiesbaar zullen stellen. Zij zullen een datum vaststellen voor de uiteindelijke praesidiumverkiezing, de stembrieven opstellen en tellen. 2. Kandidaten: De kandidaten dienen in het voorgaande academiajaar lid geweest te zijn van Slavia, huidige praesidiumleden krijgen voorrang op een plaats in het praesidium. 3. Stemgerechtigden: Alle studenten van de bovengenoemde opleiding, leden van Slavia en ereleden hebben stemrecht. Zij kunnen hun stem uitbrengen voor of tegen de lijst met kandidaat- praesidiumleden. 4. Wanneer de lijst geen meerderheid van de stemmen haalt, dient de toekomstige praeses een nieuwe lijst, met minimum één veranderde functie, voor te stellen en deze opnieuw ter stemming voor te leggen. 5. Het resultaat van de verkiezing moet voor het einde van het academiejaar aan het FK worden gecommuniceerd. 5

6 Art. 30 Art. 31 Praesidiumleden zijn geacht in het academiejaar waarvoor ze verkozen zijn een FK- kaart van Slavia te kopen. De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de leden van het praesidium voor de aanvang van het academiejaar. Ontslagname van een praesidiumlid. a) Een praesidiumlid dat zijn/haar functie neerlegt tijdens het academiejaar, meldt dit mondeling op een AV. Hij/zij krijgt vervolgens twee weken bedenktijd, waarna hij/zij zijn/haar ontslagname intrekt of schriftelijk bevestigt. b) Het gewezen praesidiumlid moet zijn/haar praesidiumkaart inleveren. c) De vrijgekomen functie wordt bekendgemaakt onder de leden, die een week tijd hebben om hun kandidatuur te stellen. Het praesidium stemt over de opvolging na raadpleging van de kandidaten. d) Het praesidium stemt over de binnengekomen kandidaturen. De kandidaat die in de eerste stemronde een 2/3 meerderheid haalt met een 2/3 quorum, is verkozen. Is er geen vereiste meerderheid, dan kan de praeses overgaan tot een tweede stemronde waarbij enkel nog kan gestemd worden voor de 2 kandidaten die in de eerste stemronde het meeste stemmen behaalden. In deze tweede stemronde wordt beslist met een gewone meerderheid. In geval van staken van stemmen is de stem van de praeses doorslaggevend. e) Het FK wordt op de hoogte gebracht van de wijziging. f) In geval van overmacht, indien er een ontslag is voor de aanvang van het academiejaar, mag het praesidium de nodige stappen ondernemen om een vervanger/vervangster aan te stellen. Art. 32 Art. 33 Ontslagname van de praeses: Bij ontslagname van de praeses neemt de vice- praeses die functie over. Op de eerstvolgende praesidiumvergadering die gesloten plaatsvindt, beraden de overblijvende praesidiumleden er zich over of ze een nieuwe praeses moeten zoeken in hun eigen midden of daarbuiten, dan wel of ze collectief ontslag nemen en nieuwe verkiezing uitschrijven. In deze aangelegenheid moet in de eerste stemronde een 2/3 meerderheid, met 2/3 quorum worden behaald. Zoniet komen er hoe dan ook nieuwe verkiezingen. In dat laatste geval blijft het uittredende praesidium alsnog nog actief tot aan de aanstelling van het nieuwe praesidium. Het FK wordt op de hoogte gebracht van de wijziging. Ontslag aan een praesidiumlid: 6

7 Een praesidiumlid kan uit zijn/haar functie worden ontzet na vaststelling van ernstig tekortkomingen. Deze tekortkomingen kunnen worden afgemeten aan de invulling die voor elke functie bij het begin van het academiejaar is opgesteld. De praeses beslist autonoom of het praesidiumlid de gelegenheid krijgt om zelf ontslag te nemen, zoniet wordt op de AV over het ontslag gestemd in een stemronde zoals bepaald in art. 12. Het betrokken praesidiumlid neemt niet deel aan de stemming. Er wordt vervanging voorzien zoals bepaald in art 30 c en d. Art. 34 Motie van wantrouwen aan het adres van de praeses. a) De praeses kan enkel tot ontslag worden gedwongen door een motie van wantrouwen, neergelegd op een AV door minstens de helft van de praesidiumleden en na de vaststelling van herhaalde of grove onregelmatigheden. Deze motie van wantrouwen wordt bekendgemaakt onder de leden, en in de volgende AV wordt over het ontslag gestemd in een stemronde zoals bepaald in artikels 14 en17, nadat de praeses zijn/ haar verdediging op zich heeft genomen. b) Bij staking van de stemmen wordt de vervanging van de praeses voorzien zoals bepaald in art. 31. Deze verkiezingen moeten dan plaats hebben binnen de tien dagen na de AV. c) De volmacht van de praeses wordt bij dezen ingetrokken na de stemming volgens art. 20. De beslissing wordt vertegenwoordigd ten opzichte van derden door de handtekening van twee praesidiumleden, andere dan de praeses. Art. 35 Motie van wantrouwen aan de penningmeester: a) De penningmeester kan enkel tot ontslag worden gedwongen door een motie van wantrouwen, neergelegd op een AV door minstens de helft van de praesidiumleden en na de vaststelling van herhaalde of grove onregelmatigheden. Deze motie van wantrouwen wordt bekendgemaakt onder de leden, en in de volgende AV wordt over het ontslag gestemd in een stemronde zoals bepaald in artikels 14 en17, nadat de penningmeester zijn/ haar verdediging op zich heeft genomen. b) Bij staking van de stemmen wordt de vervanging van de penningmeester voorzien zoals bepaald in art. 30. Deze verkiezingen moeten dan plaats hebben binnen de tien dagen na de AV. c) De volmacht van de penningmeester wordt bij dezen ingetrokken na de stemming volgens art. 20. De beslissing wordt vertegenwoordigd ten opzichte van derden door de handtekening van twee praesidiumleden, andere dan de penningmeester. 3. Initiatief van de leden: 7

8 Art. 36 Art. 37 Indien 1/5 van de leden daartoe verzoeken, is het praesidium ertoe gebonden een Bijzondere Algemene Ledenvergadering samen te roepen. Dit verzoek moet schriftelijk aan het praesidium worden gericht en moet van naam, adres, FK- nummer en handtekening van de verzoekers voorzien zijn. Het praesidium geeft binnen een redelijke termijn gevolg aan het verzoek. Indien 1/5 van de leden daartoe verzoeken, kunnen zij een motie van wantrouwen indienen tegen het praesidium. Wanneer zich 2/3 van de leden achter deze motie scharen, wordt zij rechtsgeldig en dient het praesidium met onmiddellijke ingang haar ontslag in te dienen. 3 leden, waarvan minimum 1 jaar praesidiumervaring, binnen Slavia, vormen een kiescomité voor een praesidiumverkiezing. In de eerste stemronde dient 1 kandidaat 2/3 van de stemmen te halen alvorens verkozen te zijn. Indien dit niet het geval is, volgt er een tweede ronde waar de keuze blijft tussen de 2 kandidaten met de meeste stemmen. In deze tweede ronde wordt gebruik gemaakt van een gewone meerderheid. In geval van staken van stemmen is de kiescomissie doorslaggevend. De nieuwe praeses houdt jongbloedvergadering volgens art. 28B waarbij ontslagnemende praesidiumleden geen voorrang op plaats krijgen in het nieuwe praesidium. 4. Interpretatie en wijziging van de statuten: Art. 38 Art. 39 De statuten moeten bij aanvang van het academiejaar doorgenomen worden en indien nodig aangepast door het bestuur. De statuten kunnen enkel gewijzigd worden tijdens het academiejaar onder volgende voorwaarden: a) De wijziging moet als agendapunt minstens een week op voorhand aangekondigd zijn en onder de leden bekend gemaakt worden. b) Het voorstel tot wijziging wordt op de AV, met uitsluiting van art. 15, besproken en eventueel geamendeerd. c) De aanwezige praesidiumleden stemmen in een stemronde over het geamendeerde onderwerp. Een 2/3 meerderheid met 2/3 quorum volstaat om de wijziging goed te keuren. 5. Algemene bepalingen: Art. 40 a) Een praesidiumlid in functie neemt geen partijpolitieke standpunten in en/ of standpunten of houdingen die de kring schade kunnen berokkenen. b) Een praesidiumlid in functie mag geen standpunten verkondigen als standpunten van Slavia als dit niet op een AV is besproken. Art. 41 Het postadres van de vereniging is Rozier 44, 9000 Gent 8

9 Art. 42 Art. 43 Het beheer van de tegoeden van de vereniging, aangehouden bij KBC Bank op rekeningnummers: (zichtrekening) (spaarrekening) (reisrekening) vereist de toestemming van de praeses, penningmeester en secretaris. Gewijzigd conform de voorheen geldende statuten, voor echt verklaard door het Slavia- praesidium op 1 oktober 2011 en opgemaakt in 1 exemplaar. Art. 44 Art. 45 Art 46 De statuten worden openbaar gemaakt op de Slavia website. Badges met toegang tot de Rozier worden voorzien voor Praeses, Secretaris en Vice. De borg wordt betaald door Slavia, maar bij geval van verlies wordt de borg terugbetaald door de gebruiker zelf. Bij misbruik vervalt het gebruik van de badge. Goederen worden opgeslagen in de Slavia- kast ( Rozier 44). Bij verlies van de sleutel zorgt de gebruiker zelf voor een kopie. Dubbels mogen echter niet gemaakt worden en de sleutel mag enkel door de originele gebruiker worden gebruikt. Sleutels worden opnieuw ingeleverd aan het einde van het academiejaar. 9

10 Bijlage 1: Functieomschrijving Praesidiumleden: Praeses: zie statuten. Vice- Praeses: De vice- praeses is de ondervoorzitter van de kring. Hij/Zij heeft als voornaamste taak de praeses bij te staan. Wanneer de praeses niet aanwezig is op een praesidiumvergadering of AV, dient de vice- praeses deze vergadering te leiden. De vice- praeses is de vervang(st)er van de praeses op de Algemene Vergadering van het FK. Bij ontslag van de praeses neemt de vice- praeses voorlopig deze taak over. Secretaris: zie statuten. Penningmeester: zie statuten Feestpraeses: De feestpraeses heeft als taak de feestactiviteiten van de kring te organiseren. Hieronder vallen fuiven en activiteiten die door het praesidium aan de feestpraeses worden toegewezen. De feestpraeses dient in te staan voor het vaststellen van een datum, vastleggen van een zaal en doorgeven van de gegevens aan de P.R. en de WEB alsook het goede verloop van de activiteit in het algemeen. De feestpraeses is de eindverantwoordelijke op deze activiteiten en blijft dus ook tot het eind, behalve als er op voorhand andere afspraken zijn gemaakt. De feestpraeses zorgt ook voor SABAM Cultuurpraeses: De cultuurpraeses is verantwoordelijk voor het organiseren van de culturele activiteiten van de kring. Hieronder vallen: De Slavische Avond, de filmavonden en minimaal twee andere culturele activiteiten per academiejaar. De cultuurpraeses dient in te staan voor het vaststellen van een datum en doorgeven van de gegevens aan de P.R.en de WEB alsook het goede verloop van de activiteiten in het algemeen. De cultuur is ook belast met het regelen van SABAM voor cultuuractiviteiten. Scriptor: De scriptor is verantwoordelijk voor het uitgeven van het studentenblad De Slaaf en het jaarlijkse fotoboek. De scriptor is het hoofd van de redactie, die hij/zij zelf dient samen te stellen. Hij/Zij is de verantwoordelijke uitgever en is dan ook verantwoordelijk voor de inhoud van de artikels. De Slaaf dient minimaal 3 maal per academiejaar te verschijnen. Sportpraeses: De sportpraeses staat in voor de organisatie van de sportactiviteiten. Concreet is hij/zij verantwoordelijk voor het inschrijven van de kring voor de interfacultaire competities en kampioenschappen alsook voor de organisatie van minstens 3 sportactiviteiten die buiten deze competities vallen. De sportpraeses dient ernaar te streven een zo breed mogelijke waaier van sporten aan te bieden aan de studenten. Hij/Zij dient in te staan voor het vaststellen van een datum, vastleggen van een zaal en doorgeven van de gegevens aan de P.R. en de WEB alsook het goede verloop van de activiteiten in het algemeen. Reispraeses: De reispraeses is verantwoordelijk voor de organisatie van minimaal één reis. Hij /zij dient in te staan voor het vaststellen van een datum, vastleggen van vervoer en overnachting alsook het goede verloop van de reis in het algemeen. Hij/Zij is verantwoordelijk voor het doorspelen van informatie aan de PR en de WEB. De reis betaalt zijn eigen reis ook wel degelijk. 10

11 P.R.- praeses: de P.R. staat in voor het aankondigen van activiteiten bij de leden. Hiervoor zal hij/zij affiches verspreiden en doorgeven aan anderen. Hij/Zij is tevens verantwoordelijk voor het werven van ereleden en sponsors voor de grote activiteiten. Posters worden doorg d naar de WEB en de contactpersonen met de sponsors. Cantor: De cantor is verantwoordelijk voor het organiseren van de cantussen. Hij zorgt voor een lokaal en drank en stelt het programma op. Hij is tevens verantwoordelijk voor het goeie verloop van de cantussen in het algemeen. Bachelorpraeses: De bachelorpraeses is verantwoordelijk voor de begeleiding van de eerste bachelors doorheen het hele jaar. Hij/ Zij is een aanspreekpunt bij problemen of vragen. De bachelorpraeses is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de Peter- en Meter avond. Het is aangeraden dat de bachelorpraeses ook zetelt in de vakgroepraad en de opleidingscommissie. De bachelorpraeses is verantwoordelijk voor het goede verloop van de introductiedag en de communicatie naar de eerstejaars toe. Webpraeses: De webpraeses is verantwoordelijk voor het ontwerp en de verzorging van de website. Hij/ Zij zorgt voor regelmatige updates en is verantwoordelijk uitgever en dus verantwoordelijk voor de inhoud van de site. De WEB zorgt ook voor het intranet en de FK- site. 11

Faculteitskring van de studenten Biomedische Wetenschappen

Faculteitskring van de studenten Biomedische Wetenschappen Statuten van de Vlaamse Biomedische Kring Faculteitskring van de studenten Biomedische Wetenschappen Titel 1: Wezen van de kring Art. 1 De Vlaamse biomedische kring, kortweg VBK, is de Faculteitskring

Nadere informatie

Statuten van de Vlaamse Biomedische Kring

Statuten van de Vlaamse Biomedische Kring Statuten van de Vlaamse Biomedische Kring Faculteitskring van de studenten Biomedische Wetenschappen Titel 1: Wezen van de kring Art. 1 De Vlaamse Biomedische Kring, kortweg V.B.K., is de faculteitskring

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

TITEL II: LEDEN ART. 5

TITEL II: LEDEN ART. 5 STATUTEN VAN DE FEITELIJKE VERENIGING RED MERCATORPARK Inhoud: Titel I : Omschrijving van de vereniging Titel II : Leden Titel III : Bestuur Titel IV : Algemene vergadering Titel V : Problemen binnen de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden

Nadere informatie

STATUTEN HOME VERMEYLEN

STATUTEN HOME VERMEYLEN De statuten werden goedgekeurd op de algemene homeraad van 12/05/2015 en zijn geldig vanaf deze datum. De vorige statuten vervallen ook vanaf deze datum. STATUTEN HOME VERMEYLEN 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren ASV The Next Generation WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren A. VERKIEZING KERNTEAM Art. 1 Alle leden van ASV The Next Generation (verder: ASV TNG) kunnen zich kandidaat

Nadere informatie

Groen + Tervuren. Statuten. Tussen de ondergetekenden werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten met onderstaande statuten.

Groen + Tervuren. Statuten. Tussen de ondergetekenden werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten met onderstaande statuten. Groen + Tervuren Statuten Tussen de ondergetekenden werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten met onderstaande statuten. Artikel 1: Omschrijving van de vereniging 1.1. De naam van de

Nadere informatie

Statuten AmiScientia

Statuten AmiScientia 2016 Statuten AmiScientia 2016-2017 In volgend document staan de statuten (leefregels) binnen studentenvereniging AmiScientia (Brugge). Volgende statuten moeten worden nageleefd binnen de vereniging en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE SPORTRAAD LOKEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE SPORTRAAD LOKEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE SPORTRAAD LOKEREN Dit huishoudelijk reglement regelt al wat niet door de statuten wordt bepaald en is in feite de praktische leidraad bij de werking van de Sportraad.

Nadere informatie

Werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met onderstaande statuten.

Werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met onderstaande statuten. Feitelijke vereniging Projectkoor Chantage STATUTEN Versie: 24/11/2012 Tussen de ondergetekenden Matthias Bauw Sarah Finaut Geert De Deygere Nele Fiers, Els Vanoverschelde Werd overeengekomen een feitelijke

Nadere informatie

Poolbiljart Vlaanderen

Poolbiljart Vlaanderen Poolbiljart Vlaanderen Opmaak Statuten DHT 1-3-2014 In de volgende genummerde pagina s ( 1-7) staat de opmaak beschreven van de statuten betreffende de feitelijke vereniging Poolbiljart Vlaanderen Feitelijke

Nadere informatie

STATUTEN SPORTRAAD OVERIJSE versie gemeenteraad van 23 oktober 2018

STATUTEN SPORTRAAD OVERIJSE versie gemeenteraad van 23 oktober 2018 STATUTEN SPORTRAAD OVERIJSE versie gemeenteraad van 23 oktober 2018 Artikel 1. Doelstelling van de sportraad Sportraad Overijse is een feitelijke vereniging, erkend door de gemeente, met een adviesfunctie

Nadere informatie

STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 :

STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 : STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 : Algemeen : Art. 1 : De zetel van de gemeentelijke ouderenadviesraad is gevestigd in het gemeentehuis. Doelstellingen : Art. 2 : De gemeentelijke

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad

Statuten HoGent Studentenraad Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 21 februari 2013) (Aanvulling zoals goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 16 mei 2013) Titel I- Algemene bepalingen

Nadere informatie

Statuten van de Kring Der Alchemisten

Statuten van de Kring Der Alchemisten Statuten van de Kring Der Alchemisten Statuten opgesteld op 11/09/07, laatst aangepast op 22/04/09 INHOUDSTAFEL Titel I Benaming, zetel, doel, levensduur Artikel 1 - Benaming en zetel Artikel 2 - Doel

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW 1. BEPALING EN DOEL Artikel 1: Geos is de vereniging van studenten geologie verbonden aan de afdeling Geologie van het departement

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014)

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1. De HoGent Studentenraad (hierna genoemd HGSR) is de officiële rechtstreeks

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK TITEL I. - Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur Art. 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 12/02/2017 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 13/07/2016 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren ASV The Next Generation WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren A. VERKIEZING KERNTEAM Art. 1 Alle leden van ASV The Next Generation (verder: ASV TNG) kunnen zich kandidaat

Nadere informatie

Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel

Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel STATUTEN Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 8 maart 2014 1. Omschrijving en zetel 1.1. Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel,

Nadere informatie

Titel I. De vereniging

Titel I. De vereniging Artikel 1: Naam Titel I. De vereniging 1. De naam van de vereniging is Geografica. Artikel 2: Zetel 1. De zetel van Geografica is gelegen te, Krijgslaan 281, S8. Artikel 3: Rechtsvorm 1. Geografica is

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement HoGent Studentenraad

Huishoudelijk reglement HoGent Studentenraad Huishoudelijk reglement HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 5 oktober 2017) TITEL I: Inleidende bepalingen Artikel 1. Het huishoudelijk reglement regelt de te volgen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Runners Maarkedal, met zetel te 9688 Maarkedal, Bosterijststraat 15.

Nadere informatie

S T A T U T E N H O M E V E R M E Y LEN

S T A T U T E N H O M E V E R M E Y LEN De statuten werden goedgekeurd op de beperkte Homeraad van 13/05/2018 en zijn geldig vanaf deze datum. De vorige statuten vervallen ook vanaf deze datum. S T A T U T E N H O M E V E R M E Y LEN 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad

Statuten HoGent Studentenraad Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 5 oktober 2017) TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1. De HoGent Studentenraad (hierna genoemd HGSR) is de officiële rechtstreeks

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014)

Huishoudelijk reglement HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) Huishoudelijk reglement HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) TITEL I: Inleidende bepalingen Art 1. Het huishoudelijk reglement regelt de te volgen procedures

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur.

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur. STATUTEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR VERZEKERINGSRECHT - BELGISCHE SECTIE VAN DE ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT DES ASSURANCES (AIDA Belgische Sectie) Tussen de ondergetekenden en al die welke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTRAAD STABROEK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTRAAD STABROEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTRAAD STABROEK Hoofdstuk 1 ALGEMENE VERGADERING Art.1 De algemene vergadering komt minstens 1 maal per jaar samen, elke 4 de dinsdag van de maand maart. Een buitengewone algemene

Nadere informatie

Seniorenadviesraad Galmaarden

Seniorenadviesraad Galmaarden Seniorenadviesraad Galmaarden DE GEMEENTERAAD Gelet op het decreet van 7 december 2012 van de Vlaamse Regering houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van

Nadere informatie

Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015

Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015 Statuten pagina 1 van 5 Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent,

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Aan allen die nu zijn en later wezen zullen, Onze Groet. Het Praesidium heeft aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt.

Aan allen die nu zijn en later wezen zullen, Onze Groet. Het Praesidium heeft aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt. Titel 1: De Vereniging STATUTEN APOLLO Aan allen die nu zijn en later wezen zullen, Onze Groet. Het Praesidium heeft aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt. Art. 1. Studentenclub Apollo, hierna Apollo

Nadere informatie

STATUTEN. van de HELLEVOETSLUIS

STATUTEN. van de HELLEVOETSLUIS STATUTEN van de HELLEVOETSLUIS Statuten muziekvereniging Sempre Crescendo Hellevoetsluis 1 / 6 Statuten van de muziekvereniging Sempre-Crescendo te Hellevoetsluis Naam en zetel Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN KWB WAMBEEK JOGGINGTEAM

STATUTEN KWB WAMBEEK JOGGINGTEAM STATUTEN KWB WAMBEEK JOGGINGTEAM Titel I : Omschrijving van de vereniging ==== ======================== Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt KWB Wambeek Joggingteam kortweg de vereniging en neemt

Nadere informatie

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw)

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op de goedgekeurde statuten van 2014 Hoofdstuk 1: Algemene vergadering Art.1 De algemene vergadering komt minstens

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

OKeR vzw Huishoudelijk reglement

OKeR vzw Huishoudelijk reglement OKeR vzw Huishoudelijk reglement Goedgekeurd op de AV van 25/05/2012 Titel I. Praesesvergaderingen Op regelmatige tijdstippen, en minstens elke twee maanden zal OKeR vzw een praesesvergadering organiseren.

Nadere informatie

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control.

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control. STATUTEN Titel I Oprichting, doel en zetel van de vereniging Artikel 1 Oprichting Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc

Nadere informatie

a) de beleidsvisie en over de initiatieven die er op gemeentelijk vlak kunnen genomen worden.

a) de beleidsvisie en over de initiatieven die er op gemeentelijk vlak kunnen genomen worden. Statuten Januari 2013 Artikel 1. De Raad voor Internationale Samenwerking is de adviesraad van de gemeente voor ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuidproblematiek DAC (Development Assistance Committee)

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Sportraad Mechelen

Huishoudelijk reglement Sportraad Mechelen Huishoudelijk reglement Sportraad Mechelen In werking getreden op 1 januari 2013. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE VERGADERING 1.1 Bepalingen betreffende het bijeenroepen van de vergaderingen Artikel 1 Alle leden

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

De algemene vergadering van heeft in haar zitting besloten nieuwe statuten aan te nemen als volgt:

De algemene vergadering van heeft in haar zitting besloten nieuwe statuten aan te nemen als volgt: Adventure Diving vzw H. Theresialaan 79, bus 3 1700 Dilbeek NIEUWE STATUTEN De algemene vergadering van heeft in haar zitting besloten nieuwe statuten aan te nemen als volgt: HOOFDSTUK I Naam, zetel, doel

Nadere informatie

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden POUTRIX VZW 1. De vereniging, haar doel en haar leden Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 De vereniging draagt als naam 'Poutrix, Vereniging zonder winstoogmerk', verder in deze statuten aangeduid

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

ADVIESRAAD LOKALE ECONOMIE HAACHT STATUTEN

ADVIESRAAD LOKALE ECONOMIE HAACHT STATUTEN ADVIESRAAD LOKALE ECONOMIE HAACHT STATUTEN Art 1 Art. 2 De gemeentelijke raad voor de belangen van alle Haachtse ondernemers draagt als naam Adviesraad lokale economie Haacht, hierna genoemd de raad. Het

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

Statuten van Mesacosa

Statuten van Mesacosa Statuten van Mesacosa [aangepaste versie d.d. 06/05/1999; goedgekeurd binnen het bestuur d.d. 10/05/1999 en A.V. 3-05/ 2000] [bijgewerkt op woe 06-12/2000, goedgekeurd binnen bestuur d.d..18-12/2000 en

Nadere informatie

De Parkwacht Feitelijke Vereniging

De Parkwacht Feitelijke Vereniging De Parkwacht Feitelijke Vereniging Statuten TITEL I: WEZEN VAN DE VERENIGING Art. 1: De Vereniging draagt de naam De Parkwacht, verder in deze Statuten aangeduid als de Vereniging of als De Parkwacht.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

STATUTEN RAAD VOOR TOERISME

STATUTEN RAAD VOOR TOERISME STATUTEN RAAD VOOR TOERISME Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "Raad voor Toerisme". Het betreft een adviesraad conform artikel 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Art.1: Doelstelling van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid

Art.1: Doelstelling van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid ONTWERP Statuten Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid (Gemeenteraad 6 mei 2019) Art.1: Doelstelling van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid De doelstelling van De Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid, afgekort

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond jeugd en jeugdwerk van het gemeentebestuur.

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond jeugd en jeugdwerk van het gemeentebestuur. STATUTEN JEUGDRAAD Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "jeugdraad". Het betreft een adviesraad conform artikel 200 van het Gemeentedecreet van 15 juli

Nadere informatie

Vereniging Aziatische Sporten Arashi, te Enschede

Vereniging Aziatische Sporten Arashi, te Enschede Vereniging Aziatische Sporten Arashi, te Enschede Naam, zetel, duur Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Aziatische Sporten Arashi, en is gevestigd te Enschede. 2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

STATUTEN SENIORENADVIESRAAD

STATUTEN SENIORENADVIESRAAD STATUTEN SENIORENADVIESRAAD Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "Seniorenadviesraad", afgekort SAR, dewelke fungeert als opvolger van de Seniorenraad.

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw

Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw 1 Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw 1. Doel 1.1. (Kadering) De Scientica Leuven vzw, afgekort Scientica, heeft een drieledig doel. Ze staat ten eerste in voor de bevordering en samenwerking

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

Industria VZW - STATUTEN

Industria VZW - STATUTEN Industria VZW - STATUTEN VOORAFGAANDE TITEL DEFINITIES Fakbar: Eender welke fakbar te Leuven die een geldige samenwerkingsovereenkomst heeft lopen met Industria VZW. TITEL I NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Art.

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool

Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool Artikel 1: Algemene bepalingen Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de ouderraad van de Vrije Basisschool Sint Lambertus, Waversebaan

Nadere informatie

Statuten van MTD treinenclub vzw

Statuten van MTD treinenclub vzw Statuten van MTD treinenclub vzw gecoördineerde statuten van 18 februari 2013 MTD treinenclub vzw gecoördineerde statuten van 18 februari 2013 Artikel 1. - Naam, oprichters en zetel 1.1 De vereniging wordt

Nadere informatie

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlands Instituut voor Biologie (bij afkorting: NIBI), 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement gemeentelijke Sportraad Temse

Statuten en huishoudelijk reglement gemeentelijke Sportraad Temse Statuten en huishoudelijk reglement gemeentelijke Sportraad Temse Hoofdstuk 1: doelstelling Art. 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie

Nadere informatie

STATUTEN MONDIALE RAAD MECHELEN 1

STATUTEN MONDIALE RAAD MECHELEN 1 STATUTEN MONDIALE RAAD MECHELEN 1 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De Mondiale Raad is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuidbeleid

Nadere informatie

Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen

Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen Tussen de ondergetekenden (De stichtende leden - aanleiding bij de laatste pagina van deze statuten), werd overeengekomen een feitelijke vereniging

Nadere informatie

(Voorstel) Huishoudelijk Reglement

(Voorstel) Huishoudelijk Reglement Bangkok, 16 maart 2015 (Voorstel) Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging Thailand (NVT), gevestigd te Bangkok opgericht januari 1941 Artikel 1: Doelstellingen 1. Het versterken van de relaties

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement feestcomité Meerdonk

Huishoudelijk reglement feestcomité Meerdonk Huishoudelijk reglement feestcomité Meerdonk Artikel 1 - Verwijzing naar wettelijke basis De gemeenteraadbeslissing van 7 maart 2013 tot de delegatie van budgethouderschap aan wijkcomités en burgerinitiatieven.

Nadere informatie

STATUTEN RAAD VERKEER EN MOBILITEIT

STATUTEN RAAD VERKEER EN MOBILITEIT STATUTEN RAAD VERKEER EN MOBILITEIT Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "Adviesraad Verkeer en Mobiliteit dewelke fungeert als opvolger van de Inspraakgroep

Nadere informatie

S T A T U T E N. FEDERATIE van TOERISTISCHE GIDSENGROEPERINGEN vzw afgekort " F T G " Vossekotstraat Zichem

S T A T U T E N. FEDERATIE van TOERISTISCHE GIDSENGROEPERINGEN vzw afgekort  F T G  Vossekotstraat Zichem S T A T U T E N FEDERATIE van TOERISTISCHE GIDSENGROEPERINGEN vzw afgekort " F T G " Vossekotstraat 130 3271 Zichem Identificatienummer 10729/83 - Ondernemingsnummer 424828326 -------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

NAAM, ZETEL, DUUR & DOEL

NAAM, ZETEL, DUUR & DOEL Koninklijk Werk Volkstuinen Gentbrugge Vereniging zonder winstoogmerk Boswachterstraat 42 9050 Gent KBO 0411.014.140 STATUTEN NAAM, ZETEL, DUUR & DOEL 1. De vereniging draagt de naam Koninklijk Werk Volkstuinen

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

Artikel 2 De cultuurraad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.

Artikel 2 De cultuurraad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN VAN DE CULTUURRAAD Goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 7 juni 2001, gewijzigd dd. 1 maart 2010 en 16 februari 2012 Artikel 1 De culturele raad heeft als doel het bevorderen

Nadere informatie

Het Affligemse JeugdraadFundament

Het Affligemse JeugdraadFundament Het Affligemse JeugdraadFundament Statuten van de gemeentelijke jeugdraad Vastgesteld door de gemeenteraad tijdens de zitting van 11 juni 2013. Benaming en zetel Artikel 1. De jeugdraad van Affligem is

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE GEZINSRAAD VAN BEVEREN

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE GEZINSRAAD VAN BEVEREN STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE GEZINSRAAD VAN BEVEREN Art. 1 - Oprichting en status Met ingang van 6 april 1971 werd in de gemeente Beveren-Waas een gemeentelijke Gezinsraad opgericht met adviserend karakter,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond culturele aangelegenheden van het gemeentebestuur.

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond culturele aangelegenheden van het gemeentebestuur. STATUTEN CULTUURRAAD Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "Cultuurraad". Het betreft een adviesraad conform artikel 200 van het Gemeentedecreet van 15

Nadere informatie

STATUTEN FOTOCLUB WESTERKWARTIER

STATUTEN FOTOCLUB WESTERKWARTIER STATUTEN FOTOCLUB WESTERKWARTIER HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Naam en zetel 1. De vereniging draagt de naam Fotoclub Westerkwartier. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Leek. Artikel 2 Duur

Nadere informatie