Invoering normatieve inventariscomponent (NIC) in de langdurende gespecialiseerde ggz

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Invoering normatieve inventariscomponent (NIC) in de langdurende gespecialiseerde ggz"

Transcriptie

1 BELEIDSREGEL Invoering normatieve inventariscomponent (NIC) in de langdurende gespecialiseerde ggz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen. Ingevolge artikel 52, aanhef en onder e, Wmg, stelt de NZa prestatiebeschrijvingen en tarieven ambtshalve vast die uit de voorliggende beleidsregel voortvloeien. Ingevolge artikel 59, onderdeel a, c en e, van de Wmg heeft de Minister van VWS bij brieven van 12 juli 2011 (kenmerk MC-U ), 8 augustus 2011 (kenmerk MC-U ) en 6 maart 2013 (kenmerk MC-U ), ten behoeve van de voorliggende beleidsregel een aanwijzing op grond van artikel 7 Wmg aan de NZa gegeven. Artikel 1. Reikwijdte Deze beleidsregel is van toepassing op voorheen gebudgetteerde zorgaanbieders als bedoeld in artikel 3, onder h, die langdurende gespecialiseerde ggz als bedoeld in artikel 3, onder d, leverden in combinatie met verblijf. Artikel 2. Doel van de beleidsregel In deze beleidsregel legt de NZa haar beleid vast met betrekking tot het invoertraject voor de normatieve inventariscomponent (NIC) voor de langdurende gespecialiseerde ggz in combinatie met verblijf. Daarnaast beschrijft deze beleidsregel de vergoeding van inventaris tijdens het invoertraject tot 1 januari De NIC-overgangsregeling heeft als doel om zorgaanbieders die gewend zijn aan een vergoeding voor de inventaris voor langdurende gespecialiseerde ggz op basis van de oude systematiek, stapsgewijs over te laten gaan op een productie gebonden normatieve vergoeding voor inventaris. Artikel 3. Begripsbepalingen In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. Bedrag inventaris: bedrag bestaande uit de afschrijvingen op investeringen in de inventaris, berekend op basis van de Beleidsregel kapitaallasten bestaande zorgaanbieders met kenmerk CA-BR-1514b en zijn mogelijke rechtsopvolgers. Dit bedrag betreft investeringen in medische en overige inventarissen en investeringen in computerapparatuur en computerprogrammatuur. b. Bedrag inventarisvergoeding: het gewogen gemiddelde van het bedrag inventaris en het bedrag NIC. De weging vindt plaats op basis van het door de NZa vastgestelde percentage per jaar. Voor

2 de wijze van bepaling van het gewogen gemiddelde verwijzen wij naar artikel 4.2. onderdeel c van deze beleidsregel. c. Bedrag NIC: de financiële waarde van het aantal verblijfsdagen op basis van de zzp-systematiek binnen de langdurende gespecialiseerde ggz vermenigvuldigd met de NIC-tarieven. 2 van 9 d. Langdurende gespecialiseerde ggz: geneeskundige geestelijke gezondheidszorg binnen de Zvw, waarbij sprake is van aaneengesloten verblijf gericht op behandeling, vanaf de 366 e dag tot en met 1095 e dag van het aaneengesloten verblijf. In de telling van aaneengesloten verblijf kan afwezigheid in bepaalde gevallen niet als onderbreking van verblijf worden beschouwd. 1 e. Integraal tarief: tarief dat een normatieve vergoeding biedt voor alle kosten van langdurende gespecialiseerde ggz voor zorgaanbieders die onder de reikwijdte van deze beleidsregel vallen. f. Invoertraject: overgangsperiode waarin geleidelijk de overgang naar bekostiging op basis van integrale tarieven plaatsvindt. De overgangsperiode loopt tot 1 januari g. Normatieve inventariscomponent (NIC): productie gebonden normatieve vergoeding voor investeringen in inventaris. Deze normatieve vergoeding bestaat uit een jaarlijkse bijdrage die gemiddeld genomen voldoende is om, over de gehele levenscyclus van de inventaris, de rente en afschrijvingskosten bij een bezettingspercentage van 97% bij een vastgestelde investeringsnorm te dekken. h. Voorheen gebudgetteerde zorgaanbieder: als voorheen gebudgetteerde zorgaanbieder wordt aangemerkt de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in 2014 productieafspraken met een zorgkantoor heeft gemaakt en onder de reikwijdte van de Beleidsregel Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) bestaande zorgaanbieders met kenmerk CA viel. Artikel 4. Invoertraject integrale tarieven gespecialiseerde ggz 4.1 Onderscheid in zorgaanbieders voor het invoertraject In het kader van het invoertraject van de NIC worden twee soorten zorgaanbieders onderscheiden: 1. Categorie 1 Zorgaanbieders die langdurende gespecialiseerde ggz in combinatie met verblijf leveren én een budgetafspraak Wet langdurige zorg (Wlz) voor het betreffende jaar hebben. 2. Categorie 2 Zorgaanbieders die gespecialiseerde ggz in combinatie met verblijf leveren én in 2014 een AWBZ-budgetafspraak hadden, maar in het betreffende jaar geen budgetafspraak Wlz meer hebben. 1 Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.

3 4.2 Wijze van vaststelling van parameters Voor de bepaling van het verrekenbedrag van de overgangsregeling NIC stelt de NZa de volgende parameters vast: Bedrag inventaris (A) Bedrag NIC (B) Bedrag inventarisvergoeding (C) Omzet NIC (D) 3 van 9 A. Bedrag inventaris De wijze van de berekening van het bedrag inventaris verschilt voor de twee categorieën zorgaanbieders. - Categorie 1 Voor deze categorie geldt een toerekening van inventaris vanuit de Wlz ten laste van de Zvw, overeenkomstig de geldende Beleidsregel invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve Inventariscomponent (NIC) bestaande zorgaanbieders met kenmerk CA-BR-1511c in de Wlz en zijn mogelijke rechtsopvolgers. - Categorie 2 Voor deze categorie geldt als uitgangspunt de aan de Zvw toe te rekenen vergoeding voor afschrijvingen op investeringen in inventaris zoals vastgesteld in de rekenstaat AWBZ Bij de bepaling van het bedrag inventaris houdt de NZa rekening met het aandeel Kind en Jeugd Zvw en AWBZ, welke per 2015 zijn overgeheveld naar het gemeentelijke domein. Op basis van de NHC-productie wordt de inventaris welke betrekking heeft op Zvw, toegerekend aan dbc s en zzp s. De NIC-overgangsregeling is van toepassing op de langdurende gespecialiseerde ggz, waar de zzp-prestaties worden gehanteerd. B. Bedrag NIC Het bedrag NIC wordt voor de twee categorieën op dezelfde manier bepaald en bestaat uit de financiële waarde van NICtarieven vermenigvuldigd met het aantal verblijfsdagen binnen de langdurende gespecialiseerde ggz per zzp-categorie. C. Bedrag inventarisvergoeding Voor de twee categorieën zorgaanbieders geldt dat het bedrag inventarisvergoeding bestaat uit het gewogen gemiddelde van het bedrag inventaris en het bedrag NIC. Het gewicht dat in jaar t aan het bedrag inventaris wordt gehangen staat in tabel 1. Tabel 1 Jaar Bedrag inventaris % % % D. Omzet NIC De Omzet NIC is gelijk aan het bedrag NIC, omdat de ZZP s worden gedeclareerd tegen de geldende tarieven in het betreffende kalenderjaar.

4 4.3 Procedure In de Regeling informatieverstrekking voorheen gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ met kenmerk NR/CU-568 en haar rechtsopvolgers staat beschreven wanneer welke informatie moet worden aangeleverd. 4 van Beschikking bedrag inventarisvergoeding Het bedrag inventarisvergoeding stelt de NZa ambtshalve in een collectieve beschikking vast. Artikel 5. Verrekening bedrag inventarisvergoeding en omzet NIC 5.1 Vaststelling verrekenbedrag NIC Door facturatie van zzp s ontvangen zorgaanbieders, genoemd in artikel 4.1, gedurende de overgangsperiode de vaste NIC-tarieven. De som van deze inkomsten is de Omzet NIC en wordt verrekend met het bedrag inventarisvergoeding als bedoeld in artikel 4.2. De uitkomst van het bedrag inventarisvergoeding minus de omzet NIC is het verrekenbedrag overgangsregeling NIC. Bedrag inventarisvergoeding (C) Omzet NIC (D) = Verrekenbedrag NIC 5.2 Afwikkeling positief verrekenbedrag Als het verrekenbedrag positief is, stelt de NZa hiervoor ambtshalve op grond van artikel 56a Wmg een beschikbaarheidbijdrage vast per zorgaanbieder. Nadat de NZa een beschikking heeft afgegeven, dient de zorgaanbieder zich te melden bij het Zorginstituut Nederland (ZiNL) voordat zij tot betaling van de beschikbaarheidbijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds overgaan. De betaling van de beschikbaarheidbijdrage geschiedt in één termijn na het moment van vaststelling van het verrekenbedrag door de NZa. 5.3 Afwikkeling negatief verrekenbedrag Als het verrekenbedrag negatief is, geeft de NZa op grond van artikel 76 Wmg een aanwijzing aan de zorgaanbieder die de zorgaanbieder verplicht tot het overmaken van het verrekenbedrag in het Zorgverzekeringsfonds. De betaling van het verrekenbedrag door de zorgaanbieder geschiedt in één termijn na het moment van vaststelling van het verrekenbedrag door de NZa. 5.4 Eenmalige vaststelling verrekenbedrag Gedurende de NIC-overgangsperiode die binnen de Zvw loopt van 2015 tot en met 2017, stelt de NZa over jaar (t) in jaar (t+1) een NICverrekenbedrag vast. Het verrekenbedrag wordt eenmalig vastgesteld en verandert niet naar aanleiding van wijzigingen in productie, kapitaallasten of inventaris. De NZa kan het verrekenbedrag in specifieke gevallen opnieuw vaststellen, bijvoorbeeld als blijkt dat bij de primaire vaststelling sprake

5 is van dubbele bekostiging of sprake is van te hoge vergoeding, dan wel een te lage afdracht aan het Zorgverzekeringsfonds. Artikel 6. Verplichte informatieverstrekking 5 van Aanleververplichting In de Regeling informatieverstrekking voorheen gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde ggz staat beschreven wanneer een zorgaanbieder, waarop deze beleidsregel van toepassing is, aan de aanleververplichting heeft voldaan. De NZa stelt een digitaal formulier ter beschikking waarmee de zorgaanbieder de gegevens kan aanleveren. Dit is hetzelfde formulier dat wordt gebruikt voor de overgangsregeling NHC gespecialiseerde ggz. 6.2 Handhavingstraject Indien de NZa geen of een onvolledige opgave van de gegevens heeft ontvangen, verzoekt de NZa, overeenkomstig artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de zorgaanbieder om alsnog binnen vier weken een volledige opgave in te dienen. Wanneer na het verstrijken van deze vier weken door de zorgaanbieder geen volledige opgave is ingediend en er bij de NZa geen bijzondere omstandigheden bekend zijn, zal de NZa een handhavingstraject starten met gebruikmaking van de handhavingsinstrumenten als genoemd in hoofdstuk 6 van de Wmg. Langs deze weg wordt afgedwongen dat de informatie, die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de NICovergangsregeling, alsnog door de NZa wordt ontvangen. 6.3 Informatieverzoek en ambtshalve vaststelling Wanneer de NZa redenen heeft om nadere informatie uit te vragen over de door de zorgaanbieder verstrekte opgave, kan zij dit doen alvorens een besluit te nemen. De NZa kan een ambtshalve vaststelling doen op basis van de op dat moment bij haar bekende gegevens en/of de informatie uit een aanvraag van eerdere jaren. 6.4 Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) Zorgaanbieders die onder de reikwijdte van deze beleidsregel vallen, vallen tevens onder de reikwijdte van de Beleidsregel invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) in de gespecialiseerde ggz. Het invoertraject en de uitwerking van de NHC-overgangsregeling staan beschreven in de hiervoor genoemde beleidsregel. Artikel 7. Inwerkingtreding en citeerregel Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, wordt geplaatst. Deze beleidsregel werkt terug tot en met 1 januari 2015 en vervalt met ingang van 1 januari Deze beleidsregel vervangt samen met de Beleidsregel invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) in de gespecialiseerde ggz met kenmerk BR/CU-5146 de reeds vastgestelde maar niet in werking getreden Beleidsregel invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) gespecialiseerde GGZ en invoering normatieve

6 inventariscomponent (NIC) langdurende GGZ met kenmerk BR/CU Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel invoering normatieve inventariscomponent (NIC) in de langdurende gespecialiseerde ggz. 6 van 9

7 TOELICHTING Algemeen Per 1 januari 2013 is in de AWBZ prestatiebekostiging ingevoerd in de vorm van zorgzwaartepakketten (zzp s) en de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC). Daarbij bleef de inventaris van een zorgaanbieder nog bekostigd op basis van het aantal toegelaten plaatsen/bedden. Om de prestatiebekostiging in de AWBZ te voltooien zijn nieuwe normen voor inventaris vastgesteld. Evenals de NHC s is de Normatieve inventariscomponent (NIC) een normatieve vergoeding per zzp-dag. 7 van 9 Binnen de gespecialiseerde ggz (Zvw) is eveneens prestatiebekostiging ingevoerd per 1 januari 2013, waarbij de inventaris wordt vergoed als onderdeel van de geldende dbc-tarieven. Vanaf 1 januari 2015 is de AWBZ overgegaan in de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarbij is de langdurende gespecialiseerde ggz, zoals genoemd onder artikel 3 sub d, overgeheveld van de AWBZ naar de Zvw. Door die wijziging vallen het tweede en derde jaar van aaneengesloten behandeling met verblijf onder de Zvw. Deze zorg wordt gedeclareerd door middel van zzp s. De inventaris maakt geen onderdeel uit van de zzp s, dit in tegenstelling tot de dbc s. Om deze reden wordt voor de inventaris behorend bij zzp s de overgangsregeling NIC per 1 januari 2015 geïntroduceerd in de Zvw. Volledige bekostiging van inventaris op basis van de NIC gebeurt niet in één keer. Zorgaanbieders gaan, zoals aangegeven, geleidelijk over op een productieafhankelijke vergoeding van inventaris. Om die reden beschrijft deze beleidsregel het overgangsregime, welke tot en met 31 december 2017 van toepassing zal zijn op zorgaanbieders die onder de reikwijdte van deze beleidsregel vallen. Met de overheveling van de langdurende gespecialiseerde ggz naar de Zvw neemt de mate van complexiteit van overgangsregelingen binnen curatieve ggz toe. Door twee afzonderlijke beleidsregels vast te stellen voor de NHC-overgangsregeling en de NIC-overgangsregeling beoogt de NZa de regelgeving te verduidelijken. Uitgangspunten De NIC-overgangsregeling heeft als doel een compensatie bieden voor het verschil in bekostiging waar zorgaanbieders sinds de invoering van de NIC mee te maken hebben. De NZa benadruk dat vergoeding voor inventaris die behoort bij investeringen voor zorg binnen het gemeentelijk domein geen onderdeel uitmaken van de NIC-overgangsregeling. Deze vergoeding is verrekend in de eenmalige verrekening kapitaallasten kind en jeugd en/of (mogelijk) in de subsidieregeling overgang kapitaallasten Nieuwe investeringen 2015 binnen het gemeentelijk domein vallen geheel onder het gemeentelijk domein en niet onder de Subsidieregeling overgang kapitaallasten en/of de eenmalige verrekening kapitaallasten kind en jeugd.

8 Artikelsgewijs Artikel 1 Het NIC-overgangstraject voor de vergoeding van investeringen in inventaris, zoals beschreven in deze beleidsregel, geldt uitsluitend voor de zorgaanbieders die in dit artikel worden genoemd, aangezien dit zorgaanbieders zijn die hun werkwijze dienen aan te passen aan de nieuwe systematiek waarmee zij een productieafhankelijke normatieve vergoeding ontvangen voor investeringen in de inventaris. 8 van 9 Op basis van de in dit artikel omschreven reikwijdte vallen nieuwe zorgaanbieders niet onder de werkingssfeer van deze beleidsregel. Voor deze categorie zorgaanbieders geldt dat zij de normatieve inventariscomponent (NIC) declareren, waarbij sprake is van een maximumtarief voor de NIC. Artikel 4.1 en 4.2 sub a - Voor zorgaanbieders die in 2014 een budget aanvaardbare kosten AWBZ hadden en in 2015 een budgetafspraak Wlz hebben, geldt nog steeds een doorbelasting vanuit de Wlz (categorie 1). - Met de overheveling van kleinschalig wonen naar het gemeentelijk domein en de langdurende gespecialiseerde ggz naar de Zvw per 2015, levert een aantal zorgaanbieders geen zorg meer binnen de Wlz. Deze zorgaanbieders doen nu in het Zvw-invoertraject NIC een opgave voor de vergoeding van investeringen in inventaris. Deze zorgaanbieders worden ingedeeld in categorie 2. end voor categorie 2 is dat deze zorgaanbieders in 2014 een budget aanvaardbare kosten AWBZ hadden, maar in 2015 geen productieafspraak Wlz meer hebben. Voor categorie 2 zorgaanbieders wordt een toedeling gemaakt van vergoeding van inventaris die aan de Zvw en forensische zorg zijn toe te delen. Op basis van de ingevulde gerealiseerde verblijfsdagen binnen de Zvw (behorend bij zowel dbc s als zzp s) en de productieafspraak met de zorginkoper ForZo/JJI wordt de toedeling bepaald. De in deze regeling aan de FZ toegerekende kapitaallasten dienen als grondslag voor de overgangsregeling NHC FZ. Artikel 5 De financiële afwikkeling van de overgangsregeling vindt plaats door middel van een beschikbaarheidbijdrage als bedoeld in artikel 56a Wmg. Op basis hiervan verleent de NZa aan de betreffende zorgaanbieder een beschikking uit hoofde van artikel 56a Wmg. Die beschikking biedt de zorgaanbieder een titel tot uitbetaling van een bedrag uit het Zorgverzekeringsfonds. Ook de omgekeerde situatie, dat een zorgaanbieder een te hoge vergoeding voor inventaris heeft ontvangen, kan zich gedurende het invoertraject voordoen. In die situatie ontstaat een terugbetalingsverplichting voor de zorgaanbieder, die door de NZa door middel van een aanwijzing als bedoeld in artikel 76 Wmg kan worden opgelegd aan de zorgaanbieder. De verplichting bestaat er dan in dat de betreffende zorgaanbieder gehouden is verrekenbedrag NIC over te maken naar het Zorgverzekeringsfonds. Door de verrekening via het zorgverzekeringsfonds kunnen de productieafspraken met verzekeraars plaatsvinden op basis van de integrale dbc-tarieven, inclusief het NHC-tarief voor kapitaallasten bij verblijf en NIC-tarief voor vergoeding van inventaris. De individuele

9 verschillen tussen de oude en nieuwe bekostiging komen op deze wijze landelijk gesaldeerd tot uitdrukking. In tabel 2 is voor het jaar 2015 uitgewerkt op welke wijze de berekening van het verrekenbedrag overgangsregeling NIC zal plaatsvinden. In de jaren tot en met 2017 wijzigen de percentages van de onderdelen A en B. Het schema wijzigt niet. 9 van 9 Tabel 2 Rekenschema voor de verrekening overgangsregeling NIC 2015 Artikel Omschrijving Uitkomst 4.2 (a) Bedrag inventaris x 50% + A 4.2 (b) Bedrag NIC x 50% + B 4.2 (c) Bedrag inventarisvergoeding (A+B) = C 4.2 (d) Omzet NIC - D 5.1 Verrekenbedrag overgangsregeling NIC 2015 = E Artikel 6 Voor de zorgaanbieders in categorie 1 wordt gebruik gemaakt van de accountansverklaring die voor de Wlz is afgegeven bij de vergoeding voor inventaris. Voor zorgaanbieders in categorie 2 geldt dat de inventaris een vastgesteld bedrag op basis van 2014 is. Hier is dus geen accountantsverklaring benodigd. Voor alle zorgaanbieders geldt dat voor het bedrag NIC (B) geen separate accountantsverklaring is vereist. Op basis van de accountantsverklaring bij de NHC-overgangsregeling wordt zekerheid verkregen over de juistheid van de benodigde informatie voor de NICovergangsregeling.

Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg

Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg BELEIDSREGEL Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg Ingevolge artikel 6 van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wet marktordening gezondheidszorg (Bub Wmg)

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5119

BELEIDSREGEL BR/CU-5119 BELEIDSREGEL Eenmalige verrekening overgangsregeling kapitaallasten kind en jeugd Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20070 12 april 2018 Informatieverstrekking voorheen gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde ggz Nadere regel

Nadere informatie

Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) in de gespecialiseerde ggz

Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) in de gespecialiseerde ggz BELEIDSREGEL Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) in de gespecialiseerde ggz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 28493 6 juni 2016 Informatieverstrekking voorheen gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde ggz Regeling NR/CU-571

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5112

BELEIDSREGEL BR/CU-5112 BELEIDSREGEL Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) gespecialiseerde GGZ en invoering normatieve inventariscomponent (NIC) langdurende gespecialiseerde GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ

Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ BELEIDSREGEL Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Invoering normatieve huisvestingscomponent (nhc) in de forensische zorg

Invoering normatieve huisvestingscomponent (nhc) in de forensische zorg BELEIDSREGEL Invoering normatieve huisvestingscomponent (nhc) in de forensische zorg Ingevolge artikel 6 van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wet marktordening gezondheidszorg (Bub Wmg)

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5132

BELEIDSREGEL BR/CU-5132 BELEIDSREGEL Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) gespecialiseerde GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-535

NADERE REGEL NR/CU-535 NADERE REGEL Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ Gelet op de artikelen 62 en 68, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve GGZ

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve GGZ Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve GGZ 2015-2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz Kenmerk

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz Kenmerk Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz 2015-2017 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Nacalculatie doorloop DBC s 2012 en nacalculatie 2013

Nacalculatie doorloop DBC s 2012 en nacalculatie 2013 BELEIDSREGEL Nacalculatie doorloop DBC s 2012 en nacalculatie 2013 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), maakt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2016

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2016 BELEIDSREGEL Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder d van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-558

NADERE REGEL NR/CU-558 NADERE REGEL Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ Gelet op de artikelen 62 en 68, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0007

BELEIDSREGEL BR/FZ-0007 BELEIDSREGEL BR/FZ-0007 INVOERING NORMATIEVE HUISVESTINGSCOMPONENT (NHC) FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 6 van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wet marktordening gezondheidszorg (Bub

Nadere informatie

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve GGZ Kenmerk

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve GGZ Kenmerk Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve GGZ 2015-2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2015

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2015 BELEIDSREGEL Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder d van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25539 20 augustus 2015 Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ Vastgesteld op 11

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ

BELEIDSREGEL BR/CU Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ BELEIDSREGEL Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5039

BELEIDSREGEL BR/CU-5039 BELEIDSREGEL BR/CU-5039 Rentevergoeding opbrengstverrekening GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1 REGELING Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg 2013

BELEIDSREGEL BR/CU Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg 2013 BELEIDSREGEL BR/CU-5098 Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg 2013 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder d van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Nacalculatie doorloop DBC s 2012, afrekening correcties en nacalculatie DBC s 2013

BELEIDSREGEL BR/CU Nacalculatie doorloop DBC s 2012, afrekening correcties en nacalculatie DBC s 2013 BELEIDSREGEL Nacalculatie doorloop DBC s 2012, afrekening correcties 2008-2012 en nacalculatie DBC s 2013 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ

BELEIDSREGEL BR/CU Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ BELEIDSREGEL Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op instellingen die geriatrische revalidatiezorg leveren.

Deze regeling is van toepassing op instellingen die geriatrische revalidatiezorg leveren. REGELING Informatieverstrekking geriatrische revalidatiezorg Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37 lid 1 onder d, 39 lid 2 en de artikelen 62 jo. 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5060

BELEIDSREGEL BR/CU-5060 BELEIDSREGEL Rentevergoeding opbrengstverrekening GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als bedoeld in artikel 2.5a van het Besluit zorgverzekering

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als bedoeld in artikel 2.5a van het Besluit zorgverzekering BELEIDSREGEL Macrobeheersinstrument Zintuiglijk gehandicaptenzorg 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5052

BELEIDSREGEL BR/CU-5052 BELEIDSREGEL BELEIDSREGEL OVERGANG CURATIEVE GGZ NAAR ZVW EN INVOERING DBC S Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Langdurige ggz: De zorg geleverd aan verzekerden als bedoeld in artikel van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Langdurige ggz: De zorg geleverd aan verzekerden als bedoeld in artikel van de Wet langdurige zorg (Wlz). BELEIDSREGEL Overheveling ggz budget Wlz-Zvw Grondslag Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Indexatie Wlz. Bijlage 8 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c

BELEIDSREGEL CA-BR Indexatie Wlz. Bijlage 8 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c Bijlage 8 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Indexatie Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5066

BELEIDSREGEL BR/CU-5066 BELEIDSREGEL Afschrijvingskosten dubieuze debiteuren curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5047

BELEIDSREGEL BR/CU-5047 BELEIDSREGEL DBC-TARIFERING BEHANDELING EN VERBLIJF IN DE CURATIEVE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Zolang de eindcalculatie voor jaar t nog niet bekend is wordt de door de

Zolang de eindcalculatie voor jaar t nog niet bekend is wordt de door de BELEIDSREGEL Indexatie AWBZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

3.1 Geldende beleidsregels 2015 De aanvaardbare kosten volgen uit de toepassing van de onderstaande beleidsregels.

3.1 Geldende beleidsregels 2015 De aanvaardbare kosten volgen uit de toepassing van de onderstaande beleidsregels. Bijlage 6 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Aanvaardbare kosten Wlz 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Indexatie Wlz. Bijlage 10 bij circulaire Care/Wlz/15/07c

BELEIDSREGEL CA-BR Indexatie Wlz. Bijlage 10 bij circulaire Care/Wlz/15/07c Bijlage 10 bij circulaire Care/Wlz/15/07c BELEIDSREGEL Indexatie Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) bestaande zorgaanbieders

Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) bestaande zorgaanbieders BELEIDSREGEL Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) bestaande zorgaanbieders Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening

Nadere informatie

Deze beleidsregel is daarnaast van toepassing op zorg die wordt geleverd. door bestaande zorgaanbieders als bedoeld in artikel 3.

Deze beleidsregel is daarnaast van toepassing op zorg die wordt geleverd. door bestaande zorgaanbieders als bedoeld in artikel 3. Bijlage 19 bij circulaire Care/AWBZ/12/07c BELEIDSREGEL Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) bestaande zorgaanbieders Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36714 3 juli 2018 Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg REGELING NR/REG-1913 Vastgesteld

Nadere informatie

Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) bestaande zorgaanbieders

Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) bestaande zorgaanbieders BELEIDSREGEL Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) bestaande zorgaanbieders Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening

Nadere informatie

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als BELEIDSREGEL Macrobeheersinstrument Zintuiglijk gehandicaptenzorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5069. Extramurale curatieve GGZ

BELEIDSREGEL BR/CU-5069. Extramurale curatieve GGZ BELEIDSREGEL Extramurale curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0021

BELEIDSREGEL AL/BR-0021 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa.

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa. Bijlage 4 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Definities Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0040

BELEIDSREGEL AL/BR-0040 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

In deze circulaire worden de belangrijkste wijzigingen in een aantal beleidsregels en in één regeling voor 2012 en 2013 toegelicht.

In deze circulaire worden de belangrijkste wijzigingen in een aantal beleidsregels en in één regeling voor 2012 en 2013 toegelicht. Aan de besturen van AWBZ-zorgaanbieders en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5059

BELEIDSREGEL BR/CU-5059 BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1517a. Experiment regelarme instellingen Wlz. Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c

BELEIDSREGEL CA-BR-1517a. Experiment regelarme instellingen Wlz. Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Experiment regelarme instellingen Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CI-1058a

BELEIDSREGEL CI-1058a BELEIDSREGEL CI-1058a Overige producten geestelijke gezondheidszorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg BELEIDSREGEL Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, sub b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-578. Zorginfrastructuur. Bijlage 6 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c

BELEIDSREGEL CA-300-578. Zorginfrastructuur. Bijlage 6 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c Bijlage 6 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Zorginfrastructuur Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2017

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2017 NADERE REGEL Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2017 Gelet op de artikelen 36, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg besluit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT BELEIDSREGEL CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT Experiment regelarme instellingen Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa.

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa. Bijlage 7 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Definities Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) bestaande zorgaanbieders

Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) bestaande zorgaanbieders Bijlage 3 bij circulaire Wlz/16/21c BELEIDSREGEL Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) bestaande zorgaanbieders Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG van 24 augustus 2012.

Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG van 24 augustus 2012. BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage Cure - ambtshalve Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) bestaande zorgaanbieders. Bijlage 2 bij circulaire Care/AWBZ/11/12c

BELEIDSREGEL CA Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) bestaande zorgaanbieders. Bijlage 2 bij circulaire Care/AWBZ/11/12c Bijlage 2 bij circulaire Care/AWBZ/11/12c BELEIDSREGEL Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) bestaande zorgaanbieders Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening

Nadere informatie

Op grond van artikel 56a lid 2 Wmg geeft de NZa ambtshalve toepassing aan artikel 56a leden 1 en 7 Wmg.

Op grond van artikel 56a lid 2 Wmg geeft de NZa ambtshalve toepassing aan artikel 56a leden 1 en 7 Wmg. BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage Cure -ambtshalve Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Aanvaardbare kosten Wlz Bijlage 12 bij circulaire Care/Wlz/16/11c

BELEIDSREGEL BR/REG Aanvaardbare kosten Wlz Bijlage 12 bij circulaire Care/Wlz/16/11c Bijlage 12 bij circulaire Care/Wlz/16/11c BELEIDSREGEL BR/REG-17130 Aanvaardbare kosten Wlz 2017 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt

Nadere informatie

3.3 Techniekkosten Techniekkosten zijn de kosten van door de Wlz-zorgaanbieder of door derden vervaardigde tandtechnische werkstukken.

3.3 Techniekkosten Techniekkosten zijn de kosten van door de Wlz-zorgaanbieder of door derden vervaardigde tandtechnische werkstukken. Bijlage 19 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt

Nadere informatie

3.1 Algemeen gegevensbeheer code (AGB-code) Unieke code die aan iedere zorgaanbieder wordt toegekend, waarmee deze kan worden geïdentificeerd.

3.1 Algemeen gegevensbeheer code (AGB-code) Unieke code die aan iedere zorgaanbieder wordt toegekend, waarmee deze kan worden geïdentificeerd. BELEIDSREGEL Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder d van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Overgangsregeling NHC in de gespecialiseerde ggz boekjaar 2015

Overgangsregeling NHC in de gespecialiseerde ggz boekjaar 2015 Protocol Overgangsregeling NHC in de gespecialiseerde ggz boekjaar 2015 Voor de verantwoording Bedrag NHC en Bedrag kapitaallasten januari 2016 2 Inhoud Inleiding 4 Algemeen 6 1. Bedrag NHC DBC 2015 8

Nadere informatie

TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ

TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/FZ-0003 6 november 2012 1 januari 2013 31 december 2013 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

besluit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tot vaststelling van de navolgende regeling.

besluit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tot vaststelling van de navolgende regeling. NADERE REGEL Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg Gelet op de artikelen: - 35, zevende lid, - 36, eerste en derde lid, - 37, - 62, - 68, - 76, tweede lid, van de Wet marktordening

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Beschikbaarheidbijdrage ambtshalve

BELEIDSREGEL BR/REG Beschikbaarheidbijdrage ambtshalve BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage ambtshalve Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

3.1 Externe cliënt Een externe cliënt is een cliënt die niet bij de AWBZ-zorgaanbieder met een eigen tandartspraktijkruimte verblijft.

3.1 Externe cliënt Een externe cliënt is een cliënt die niet bij de AWBZ-zorgaanbieder met een eigen tandartspraktijkruimte verblijft. Bijlage 9 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL AWBZ-zorgaanbieders met tandartspraktijk Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5113

BELEIDSREGEL BR/CU-5113 BELEIDSREGEL Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) gespecialiseerde GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Beleidsregel Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2018

Beleidsregel Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2018 Beleidsregel Beleidsregel Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2018 Gelet op artikel 57, eerste lid, aanhef en onder d van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing

Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing Bijlage 15 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/12c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/12c 11D Aan besturen van AWBZ-instellingen alle GGZ-instellingen (Care en Cure) de zorgkantoren en de zorgverzekeraars Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82

Nadere informatie

Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten

Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten BELEIDSREGEL Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten Op grond van artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 67892 23 december 2016 Declaratievoorschriften Wlz-zorg Vastgesteld op 6 december 2016 REGELING NR/REG-1721a Ingevolge

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Experiment regelarme instellingen Wlz. Grondslag

BELEIDSREGEL BR/REG Experiment regelarme instellingen Wlz. Grondslag BELEIDSREGEL Experiment regelarme instellingen Wlz Grondslag Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Beschikbaarheidbijdrage Cure - ambtshalve

BELEIDSREGEL BR/CU Beschikbaarheidbijdrage Cure - ambtshalve BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage Cure - ambtshalve Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5035. Extramurale zorg GGZ Zvw

BELEIDSREGEL BR/CU-5035. Extramurale zorg GGZ Zvw BELEIDSREGEL BR/CU-5035 Extramurale zorg GGZ Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Nummer Datum ingang Datum vaststelling Datum verzending TB/FZ januari september 2014 n.v.t.

Nummer Datum ingang Datum vaststelling Datum verzending TB/FZ januari september 2014 n.v.t. TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ Nummer Datum ingang Datum vaststelling Datum verzending TB/FZ-0006 1 januari 2014 10 september 2014 n.v.t. Volgnr. Geldig tot Behandeld door 01 1 januari

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Beschikbaarheidbijdrage curatieve geestelijke gezondheidzorg - ambsthalve

BELEIDSREGEL BR/CU Beschikbaarheidbijdrage curatieve geestelijke gezondheidzorg - ambsthalve BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage curatieve geestelijke gezondheidzorg - ambsthalve Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

3.3 Techniekkosten Techniekkosten zijn de kosten van door de Wlz-zorgaanbieder of door derden vervaardigde tandtechnische werkstukken.

3.3 Techniekkosten Techniekkosten zijn de kosten van door de Wlz-zorgaanbieder of door derden vervaardigde tandtechnische werkstukken. Bijlage 7 bij circulaire Care/Wlz/15/14c BELEIDSREGEL Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa.

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa. Bijlage 1 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Definities AWBZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

REGELING NR/REG-1721b. Declaratievoorschriften Wlz-zorg

REGELING NR/REG-1721b. Declaratievoorschriften Wlz-zorg REGELING Declaratievoorschriften Wlz-zorg Ingevolge artikel 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied

Nadere informatie

REGELING CA-NR Declaratievoorschriften Wlz-zorg. Bijlage 22 bij circulaire Care/Wlz/15/07c

REGELING CA-NR Declaratievoorschriften Wlz-zorg. Bijlage 22 bij circulaire Care/Wlz/15/07c Bijlage 22 bij circulaire Care/Wlz/15/07c REGELING Declaratievoorschriften Wlz-zorg Ingevolge artikel 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

De Beleidsregel nacalculatie 2011 bevat het beleid van de NZa met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van de nacalculatie 2011.

De Beleidsregel nacalculatie 2011 bevat het beleid van de NZa met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van de nacalculatie 2011. BELEIDSREGEL Nacalculatie 2011 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing

Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing Bijlage 16 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003 BELEIDSREGEL ZZP-TARIFERING EN TARIEVEN EXTRAMURALE PARAMETERS IN DE FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van

Nadere informatie

Algemeen gegevensbeheer code (AGB-code) Unieke code die aan iedere zorgaanbieder wordt toegekend, waarmee deze kan worden geïdentificeerd.

Algemeen gegevensbeheer code (AGB-code) Unieke code die aan iedere zorgaanbieder wordt toegekend, waarmee deze kan worden geïdentificeerd. REGELING Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2018 Gelet op de artikelen 36, 37, 62 en 68 en 76 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), besluit de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Extramurale GGZ Zvw

BELEIDSREGEL BR/CU Extramurale GGZ Zvw BELEIDSREGEL Extramurale GGZ Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0001

BELEIDSREGEL BR/FZ-0001 BELEIDSREGEL OVERGANG NAAR DBBC-BEKOSTIGING IN DE FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van het Besluit uitbreiding

Nadere informatie

De NZa gebruikt de genoemde gegevens om tijdens de transitieperiode het transitiebedrag per zorgaanbieder vast te stellen.

De NZa gebruikt de genoemde gegevens om tijdens de transitieperiode het transitiebedrag per zorgaanbieder vast te stellen. REGELING Regeling Verplichte aanlevering budget- en DBBC omzet Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende regeling

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0006

BELEIDSREGEL BR/FZ-0006 BELEIDSREGEL TARIEVEN NORMATIEVE HUISVESTINGSCOMPONENT FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van het Besluit

Nadere informatie

Intramurale curatieve GGZ: loon- en materiële kosten

Intramurale curatieve GGZ: loon- en materiële kosten BELEIDSREGEL Intramurale curatieve GGZ: loon- en materiële Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa

Terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa BELEIDSREGEL Terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2016

Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2016 BELEIDSREGEL Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder d van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7073

BELEIDSREGEL BR/CU-7073 BELEIDSREGEL Stoppen-met-rokenprogramma Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Invoering DBC-bekostiging voor gebudgetteerde zorgaanbieders van curatieve GGZ

Invoering DBC-bekostiging voor gebudgetteerde zorgaanbieders van curatieve GGZ BELEIDSREGEL Invoering DBC-bekostiging voor gebudgetteerde zorgaanbieders van curatieve GGZ Inleidende bepalingen In de brief van 21 februari 2012, kenmerk TK 2010-11, 25 424, nr. 160, aan de Tweede Kamer

Nadere informatie