Het Generatiepact voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Generatiepact voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf"

Transcriptie

1 Het Generatiepact voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf 13 maart 2019 Bedrijfsraad voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf 1

2 Wat is de stand van zaken mbt Generatiepact? De afspraken uit het cao-akkoord worden uitgewerkt door cao partijen Hoofdlijnen zijn duidelijk Enkele details zijn nog onderwerp van gesprek Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend Bedrijfsraad voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf 2

3 Het Generatiepact Wat is het Generatiepact? De Varianten Voordelen voor de werkgever Voordelen voor de werknemer Hoe werkt het? Variant 3: Wat als werkgever en werknemer er niet uitkomen? Generatiepact en de gevolgen voor Subsidiemogelijkheid Voorbeeldsituaties Wanneer kan er worden gestart? Bedrijfsraad voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf 3

4 Wat is het Generatiepact? Nieuwe regeling in de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf Werknemers van 60/62 jaar de kans bieden om minder te werken 100% behoud van pensioenopbouw 50% behoud van in te leveren salaris Ruimte om nieuwe werknemers aan te nemen Pilot Bedrijfsraad voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf 4

5 Waarom het Generatiepact? Oplopende AOW-leeftijd en pensioen ingangsdatum Geen hogere verzuim frequentie van ouderen Maar wel langere verzuimduur van ouderen Meer instroom in WIA door ouderen Gezamenlijk belang om vitaal het pensioen te halen Bedrijfsraad voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf 5

6 De Varianten Het Generatiepact kent drie varianten. Welke variant het beste past, bepalen werkgever en werknemer gezamenlijk: Variant 1: Variant 2: Variant 3: 60% van de oorspronkelijke arbeidsduur 80% van het oorspronkelijk salaris 100% pensioenopbouw ( ) 70% van de oorspronkelijke arbeidsduur 85% van het oorspronkelijk salaris 100% pensioenopbouw ( ) 80% van de oorspronkelijke arbeidsduur 90% van het oorspronkelijk salaris 100% pensioenopbouw ( ) Bedrijfsraad voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf 6

7 Voorbeeldsituatie parttimers Spelregel: Ook werknemers in deeltijd kunnen gebruikmaken van het Generatiepact Spelregel: Werknemer blijft minimaal 22,8 uur per week werken Gevolg: Parttimers kunnen niet kiezen voor Variant 1 want 60% werken van 38 uur is al 22,8 uur. Bij Variant 2 (70%) moet een parttimer oorspronkelijk minimaal 32,5 uur werken. Bij Variant 3 (80%) moet een parttimer oorspronkelijk minimaal 28,5 uur werken. Bedrijfsraad voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf 7

8 Voordelen voor de werkgever Lager ziekteverzuim Ruimte voor nieuwe energie Behoud van vakkennis Mogelijke subsidie voor plaatsing nieuwe werknemer Bedrijfsraad voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf 8

9 Voordelen voor de werknemer Gezond het pensioen halen Meer vrije tijd Werkgever compenseert de helft van de uren die minder worden gewerkt 100% behoud van pensioenopbouw Bedrijfsraad voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf 9

10 Hoe werkt het? Een werknemer van 60/62 jaar of ouder kan de werkgever verzoeken gebruik te maken van het Generatiepact Samen in gesprek Voor Variant 1 en 2: zowel werknemer als werkgever moeten akkoord zijn Voor Variant 3: in principe uiterlijk zes maanden na aanvraag invoeren. Geen overeenstemming? Werknemer en werkgever kunnen zich wenden tot de Bedrijfsraad Leg de afspraken bij voorkeur schriftelijk vast Bedrijfsraad voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf 10

11 Hoe werkt het? (2) Ook werknemers in deeltijd kunnen gebruikmaken van het Generatiepact Werknemer blijft minimaal 22,8 uur per week werken Nieuwe betaalde nevenactiviteiten zijn niet toegestaan Er geldt een aangepaste regeling voor inzetbaarheidsuren Het Generatiepact loopt door tot het moment dat de werknemer met (deeltijd)pensioen gaat of de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt In overleg kan een werknemer switchen van variant Een deelnemer kan niet tussentijds stoppen Bedrijfsraad voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf 11

12 Inzetbaarheidsuren Bij gebruikmaking van het Generatiepact geldt voor de werknemer een verlaagd aantal inzetbaarheidsuren Deze aangepaste regeling wordt toegevoegd aan artikel 72 van de cao De aangepaste regeling geldt gedurende de pilot fase Bedrijfsraad voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf 12

13 Variant 3: Wat als werkgever en werkgever er niet uitkomen? Voor Variant 3 geldt in beginsel een invoering uiterlijk zes maanden na aanvraag Overleg met werknemer als u als werkgever van mening bent dat zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich verzetten tegen invoering Deel het standpunt schriftelijk en gemotiveerd mee aan uw werknemer Geen overeenstemming? Werknemer en werkgever kunnen zich samen wenden tot de Bedrijfsraad voor een bindend advies Bedrijfsraad voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf 13

14 Wat zijn zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen? Mogelijke zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen die zich verzetten tegen gebruikmaking van het Generatiepact: voor de bedrijfsvoering bij herbezetting van vrijgekomen uren op het gebied van de veiligheid van rooster-technische aard onvoldoende financiële middelen Van de ene werkgever kan onder bepaalde omstandigheden niet worden verwacht het Generatiepact (binnen 6 maanden) toe te passen, terwijl dit van de andere werkgever wel kan worden verwacht. De Bedrijfsraad zal elke situatie individueel beoordelen. Belangrijk is dat de werkgever zijn belangen tegen invoering van het Generatiepact helder schriftelijk kenbaar maakt. Bedrijfsraad voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf 14

15 Bindend advies Bedrijfsraad Nog geen schriftelijk standpunt? Bedrijfsraad verzoekt werkgever mee te werken Bedrijfsraad maakt een afweging van belangen op basis van redelijkheid en billijkheid Algemene beginselen van hoor- en wederhoor, het recht op een onafhankelijk en onpartijdige uitspraak, het recht op motivering van de uitspraak Bedrijfsraad geeft binnen 2 maanden een bindend advies Alsnog naar de rechter? Marginale toetsing Werknemer kan ook zelf direct naar de rechter stappen Bedrijfsraad voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf 15

16 Generatiepact en de gevolgen voor het pensioen Het pensioen blijft gelijk. Werkgever en werknemer blijven dezelfde premies afdragen op basis van het oorspronkelijke loon, volgens de gebruikelijke verdeling. eventuele cao-loonsverhogingen Cao-verhogingen worden berekend over het daadwerkelijk verdiende salaris. Voor pensioenpremies wordt echter gerekend met het oorspronkelijke salaris inclusief de caoloonsverhoging. Bedrijfsraad voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf 16

17 Generatiepact en de gevolgen voor de vakantiedagen De opbouw van vakantiedagen vindt plaats op basis van de feitelijk gewerkte uren (60%, 70% of 80%) Vakantiedagen worden opgenomen voor de uren die gewerkt moeten worden in de nieuwe situatie. In verhouding heeft een werknemer net zoveel vakantie als voorheen Uitbetaling van vakantiedagen op basis van nieuw uurtarief de vakantiebijslag De vakantiebijslag betreft 8% van het nieuwe salaris Bedrijfsraad voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf 17

18 Generatiepact en de gevolgen voor arbeidsongeschiktheid Op grond van artikel 94 van de cao moet bij ziekte 100% of 90% van het nieuwe salaris worden doorbetaald Na twee jaar ziekte of na afloop van de loondoorbetalingsverplichting, ontvangt werknemer mogelijk een WIA-uitkering. Deze is gekoppeld aan het sociaal verzekeringsloon. Dit gaat omlaag, de uitkering daarmee ook Na twee jaar ziekte of na afloop van de loondoorbetalingsverplichting wordt de pensioenopbouw premievrij voortgezet Bedrijfsraad voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf 18

19 Subsidiemogelijkheid De werkgever kan een subsidie ontvangen voor plaatsing nieuwe werknemer voor een bedrag ad 1.500,- als: een werknemer gebruikmaakt van het Generatiepact én de werkgever binnen 6 maanden na startdatum gebruikmaking een nieuwe werknemer voor onbepaalde tijd aanneemt Aanvragen bij de Bedrijfsraad* Aanvraagformulier op de website * Het aanvragen van de subsidie geeft geen recht op subsidie. De Bedrijfsraad heeft de mogelijkheid de subsidie te verstrekken zolang het budget voor deze regeling toereikend is. Bedrijfsraad voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf 19

20 Voorbeeldsituatie Een werknemer heeft interesse in gebruikmaking van het Generatiepact Variant 1: regeling. De werkgever vraagt zich af of het mogelijk is om de werknemer in de drukke zomermaanden voor 100% in te zetten en de mindere uren in de winter te compenseren. Is dit bij gebruikmaking van het Generatiepact mogelijk? Normale wekelijkse arbeidsduur is een gemiddelde berekend over één jaar 4 zomermaanden 100% werken (38 uur) 8 resterende maanden 40% werken 12 maanden hetzelfde loon op basis van Generatiepact-keuze (dus 80%) Cao-verhoging naar juiste rato 80% doorvoeren Advies: leg het dienstrooster voor de verschillende maanden voorafgaand aan het nieuwe jaar vast Bedrijfsraad voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf 20

21 Voorbeeldsituatie Een werknemer maakt gebruik van Variant 2 van het Generatiepact: regeling. Werkgever en werknemer hebben in de Aanvulling Arbeidsovereenkomst afgesproken dat werknemer gemiddeld 26,6 uur per week werkt (70%) tegen 85% van zijn oorspronkelijke salaris. Het is druk in de onderneming en de werkzaamheden lopen op, waardoor de werknemer door werkgever wordt verzocht incidenteel meer uren te werken. Welke situaties kunnen zich voordoen? Bedrijfsraad voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf 21

22 Voorbeeldsituatie Gebruikmaking van het Generatiepact en meeruren of overuren? Uren die een werknemer in opdracht van de werkgever meer werkt dan de overeengekomen wekelijkse arbeidstijd (in het voorbeeld 26,6 uur), maar de gemiddelde arbeidstijd van 38 uren per week niet overschrijden, zijn aan te merken als meeruren. Pas daarboven ontstaan overuren. Er is nog overleg tussen cao partijen ten aanzien van de mogelijke toepasselijkheid van verschoven uren bij meeruren. Bedrijfsraad voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf 22

23 Let op bij berekening uurloon Normaliter bij een parttimer met 60% dienstverband en maandsalaris 2.000: 100/60 (of 38/22,8) X = maandsalaris X 0,607% = 20,23 uurloon Een overuur leidt tot 20,23 X 1,285 = 26,- Voorbeeld Generatiepact Variant 1: en maandsalaris 2.000: 100/80 X = maandsalaris X 0,607% = 17,18 uurloon Een overuur leidt tot 17,18 X 1,285 = 19,50 Bedrijfsraad voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf 23

24 Wanneer kan er worden gestart? Cao partijen moeten cao-akkoord nog definitief vertalen naar cao-tekst Cao partijen moeten schakelen met Vakraad en PMT In de cao een nieuw artikel Generatiepact, plus reglement en protocol Bedrijfsraad meldt de cao aan bij Ministerie SZW MN ontsluit het inzendportaal Bedrijfsraad plaatst alle informatie op de website Bedrijfsraad voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf 24

25 Meer informatie over duurzame inzetbaarheid? Bedrijfsraad voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf 25

26 Dank voor uw aandacht Vragen? Bedrijfsraad voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf 26

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK 1. ALGEMEEN 01. WAT IS HET GENERATIEPACT? Het Generatiepact Metaal en Techniek zorgt ervoor dat ouderen in de Metaal en Techniek de gelegenheid

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over het Generatiepact Woondiensten

Veel gestelde vragen en antwoorden over het Generatiepact Woondiensten Veel gestelde vragen en antwoorden over het Generatiepact Woondiensten In de CAO Woondiensten 2017-2018 zijn afspraken gemaakt over de invoering van het Generatiepact Woondiensten: corporatiemedewerkers

Nadere informatie

Generatiepact voor de branche Woondiensten

Generatiepact voor de branche Woondiensten Generatiepact voor de branche Woondiensten Kernpunten Generatiepact Het Generatiepact heeft een looptijd van drie jaar en staat open voor werknemers van 63 jaar en ouder met een arbeidscontract voor onbepaalde

Nadere informatie

MAANDAGOCHTEND HET BOS VOOR JEZELF

MAANDAGOCHTEND HET BOS VOOR JEZELF MAANDAGOCHTEND HET BOS VOOR JEZELF Pak je kans! Generatiepact Metaal & Techniek Ruimte voor nieuwe energie. Informatie voor werknemers Het Generatiepact Metaal & Techniek Het Generatiepact is een regeling

Nadere informatie

MAANDAGOCHTEND HET BOS VOOR JEZELF

MAANDAGOCHTEND HET BOS VOOR JEZELF MAANDAGOCHTEND HET BOS VOOR JEZELF Pak je kans! Informatie voor werknemers Het Het is een regeling die jou als werknemer in Bij deelname aan het wordt het ingeleverde loon voor de helft gecom penseerd

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Generatiepact Metalektro

Vragen en antwoorden over het Generatiepact Metalektro 1. ALGEMEEN 1.1 Wat is het Generatiepact? Cao-partijen hebben voor de looptijd van de cao een pilot Generatiepact afgesproken. Dit Generatiepact zorgt ervoor dat werknemers vanaf een bepaalde leeftijd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 706 31 januari 2018 Metaal en Techniek Goud- en Zilvernijverheid 2018/2019 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

Nadere informatie

Principe-akkoord CAO Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf

Principe-akkoord CAO Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf Principe-akkoord CAO Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf 2018-2020 De werkgever- en werknemersorganisaties samenwerkend in de Bedrijfsraad voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf(MvT)

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD17036648* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z16-001446 Documentnummer: ZD17036648 Rubriek: Personeel en organisatie Naam regeling: Regeling generatiepact gemeente Zundert 2017-2018 Citeertitel: Regeling

Nadere informatie

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg;

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Schiedam Nr. 211333 30 november 2017 Regeling Generatiepact gemeente Schiedam Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam; gelet op de CAO gemeenten

Nadere informatie

Werktijdvermindering in de Grafimedia cao uitleg van cao-partijen

Werktijdvermindering in de Grafimedia cao uitleg van cao-partijen 12/02/2016 Raad voor Overleg in de Grafimedia Branche ROGB Postbus 220 1180 AE AMSTELVEEN 020-5435 678 Werktijdvermindering in de Grafimedia cao uitleg van cao-partijen In de Grafimedia cao met de looptijd

Nadere informatie

Generatiepact Enschede

Generatiepact Enschede Generatiepact Enschede Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Enschede. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag Bijlage 1 cao Grond: Ontkoppelen van belonen en beoordelen in het A&T salarissysteem AMS/GG.16.090 d.d. 18 juli 2016 I. Aanpassing salarissysteem A&T per 1 lanuari 2017 T salarisschalen: Van de T salarisschalen

Nadere informatie

Regeling Generatiepact Noord-Hollands Archief

Regeling Generatiepact Noord-Hollands Archief Regeling Generatiepact Noord-Hollands Archief Het dagelijks bestuur van het Noord-Hollands Archief, overwegende dat het gewenst is om de instroom van jongeren en het duurzaam doorwerken van oudere medewerkers

Nadere informatie

Reglement Seniorenregeling Dierhouderij 2018

Reglement Seniorenregeling Dierhouderij 2018 Reglement Seniorenregeling Dierhouderij 2018 Artikel 1 a Toepassing Dit reglement is van toepassing op de Dierhouderij zoals bedoeld in artikel 1 sub C. lid 8 cao Colland en geldt uitsluitend voor aanmeldingen

Nadere informatie

Ons kenmerk: JO/WNG/VR/50269

Ons kenmerk: JO/WNG/VR/50269 M) Secretariaat Prinses BeaErixlaan 15 2595 AK DEN HAAG Poslbus: 93235 2509 AE Den ffaag Teletoon (070) 3160 325 Fax (070)3160525 Ministerie SZW DirecUe UAW Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Uw kenmerk: Ons

Nadere informatie

VERSTREKKINGENREGLEMENT REGELING MINDER WERKEN VOOR OUDERE WERKNEMERS IN DE SECTOR OPEN TEELTEN 2018

VERSTREKKINGENREGLEMENT REGELING MINDER WERKEN VOOR OUDERE WERKNEMERS IN DE SECTOR OPEN TEELTEN 2018 VERSTREKKINGENREGLEMENT REGELING MINDER WERKEN VOOR OUDERE WERKNEMERS IN DE SECTOR OPEN TEELTEN 2018 Artikel 1 a Toepassing Dit reglement is van toepassing op de Open Teelten zoals bedoeld in artikel 1

Nadere informatie

Richtlijn werk en mantelzorg

Richtlijn werk en mantelzorg Raad voor overleg in de Grafimedia-branche (ROGB) Richtlijn werk en mantelzorg bij Grafimedia cao 2015-2018 1 december 2016 Richtlijn werk en mantelzorg Inleiding Medewerkers met mantelzorgtaken kunnen

Nadere informatie

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom zou ik deelnemen? Wie betaalt mijn extra salaris en pensioenopbouw? Ik houd minder vrije dagen over, hoe zit dat? Nu deelnemen of later? Mag ik

Nadere informatie

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling 1. Inleiding Met het oog op de forse daling van het leerlingaantal de komende jaren zal ook het personeelsbestand van LVO moeten inkrimpen. Daarnaast is het

Nadere informatie

: aan medewerkers die 72 maanden of minder voor het behalen van hun AOW leeftijd zijn

: aan medewerkers die 72 maanden of minder voor het behalen van hun AOW leeftijd zijn CVDR Officiële uitgave van Bronckhorst. Nr. CVDR484003_1 1 mei 2018 Regeling Generatiepact Gemeente Bronckhorst 2018 Regeling Generatiepact Gemeente Bronckhorst 2018 Sinds 1 januari 2015 kent de Gemeente

Nadere informatie

FAQ Vitaliteitspact. 2. Wanneer gaat het Vitaliteitspact in? Je kunt vanaf 1 januari 2019 gebruik maken van de regeling.

FAQ Vitaliteitspact. 2. Wanneer gaat het Vitaliteitspact in? Je kunt vanaf 1 januari 2019 gebruik maken van de regeling. FAQ Vitaliteitspact 1. Wat is het Vitaliteitspact? Het Vitaliteitspact is een regeling met het doel om bij te dragen aan voldoende werkenden op universiteiten die gezond, productief en met plezier aan

Nadere informatie

Generatiepact Rijswijk

Generatiepact Rijswijk Generatiepact Rijswijk Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Rijswijk. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

14. Onderzoek jong voor oud

14. Onderzoek jong voor oud Zoals afgelopen dinsdag 10 oktober besproken, ontvangen jullie hierbij ons nieuwe uitgewerkte voorstel Jong voor Oud, inclusief de achterliggende aannames en uitgangspunten. Ik hecht er waarde aan te vermelden

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019

REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 Artikel 1 a Toepassing Dit reglement is van toepassing op de Groothandel in Bloembollen zoals bedoeld in artikel 1 sub C. lid 2 cao Colland en

Nadere informatie

Ons kenmerk: JQ/WNG/VR/50226

Ons kenmerk: JQ/WNG/VR/50226 1 Secretariaat Prinses Beatrixlaan 15 2595 AK DEN HAAG Posthus: 93235 2509 AE Den Haag Telefoon (070) 3160 325 Fax (070) 3160 525 Aan de Minister van SZW Directie UAW Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Uw

Nadere informatie

Hieronder worden eerst de bepalingen uit de Wet arbeid en zorg behandeld en daarna volgen de aanvullende bepalingen uit de CAO.

Hieronder worden eerst de bepalingen uit de Wet arbeid en zorg behandeld en daarna volgen de aanvullende bepalingen uit de CAO. Ouderschapsverlof Het recht op ouderschapsverlof is in hoofdstuk 6 van de Wet arbeid en zorg geregeld. De CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening kent een aantal aanvullingen op de wet. Deze zijn

Nadere informatie

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom deelnemen? Wie betaalt de regeling? Klopt het dat de bovenwettelijke vakantieuren vervallen als mijn medewerker meedoet met de vitaliteitsregeling?

Nadere informatie

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg;

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Delft. Nr. 115074 19 augustus 2016 Regeling 60-80-100 en Regeling 80-90-100 Het college van burgemeester en wethouders van Delft; gelet op de resultaten van

Nadere informatie

gemeente và. Regeling generatiepact Heemskerk 2016 HEEl11SkEl" ( 2 mei 2016 BIVO/2016/30236 I l l l l I l l l l l ll ll l ZO1F297B167

gemeente và. Regeling generatiepact Heemskerk 2016 HEEl11SkEl ( 2 mei 2016 BIVO/2016/30236 I l l l l I l l l l l ll ll l ZO1F297B167 Scan nummer 1 van 1 Scanpagina 1 van 5 gemeente và. HEEl11SkEl" ( Regeling generatiepact Heemskerk 2016 2 mei 2016 BIVO/2016/30236 I l l l l I l l l l l ll ll l ZO1F29B16 Scan nummer 1 van 1 Scanpagina

Nadere informatie

19. REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019

19. REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 19. REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 Artikel 1 a Toepassing Dit reglement is van toepassing op de Groothandel in Bloembollen zoals bedoeld in artikel 1 sub C. lid 2 cao Colland.

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent levensfase Levensfaseregeling Noord-Brabant

PROVINCIAAL BLAD. Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent levensfase Levensfaseregeling Noord-Brabant PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Brabant Nr. 2259 22 mei 2017 Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent levensfase Levensfaseregeling

Nadere informatie

Besluiten vast te stellen de Regeling generatiepact gemeente Nijmegen. Hoofdstuk 5 a AGN: Regeling Generatiepact gemeente Nijmegen

Besluiten vast te stellen de Regeling generatiepact gemeente Nijmegen. Hoofdstuk 5 a AGN: Regeling Generatiepact gemeente Nijmegen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nijmegen Nr. 150828 30 augustus 2017 Regeling Generatiepact gemeente Nijmegen Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen Besluiten vast te stellen

Nadere informatie

Vierdaagse werkweek 55-plus

Vierdaagse werkweek 55-plus » VITAAL DOORWERKEN IN DE BOUW & INFRA Vierdaagse werkweek 55-plus Het is mooi werken in de bouw & infra. Nog mooier is: vitaal doorwerken in de bouw & infra tot aan de pensioenleeftijd. De vierdaagse

Nadere informatie

Toelichting op de jaarurensystematiek

Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting Artikel 4.3 CAO Kinderopvang Opgesteld door CAO-partijen in de Kinderopvang 1 van 8 Toelichting op de jaarurensystematiek

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Aanvraag Regeling stimuleren opname persoonlijk budget - schooljaar

Aanvraag Regeling stimuleren opname persoonlijk budget - schooljaar Aanvraag Regeling stimuleren opname persoonlijk budget - schooljaar 209-2020 Naam:... (bij gehuwde vrouwen ook geboortenaam) Voorletters:... Geboortedatum:... Naam school:... Betrekkingsomvang :... werktijdfactor

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom Nr. 1005 5 juli 2018 Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom houdende

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 januari

Nadere informatie

Vierdaagse werkweek 55-plus

Vierdaagse werkweek 55-plus » VITAAL DOORWERKEN IN DE BOUW & INFRA Vierdaagse werkweek 55-plus Het is mooi werken in de bouw & infra. Nog mooier is: vitaal doorwerken in de bouw & infra tot aan de pensioenleeftijd. De vierdaagse

Nadere informatie

Notitie Generatiepact VRK

Notitie Generatiepact VRK Notitie Generatiepact VRK Wat is het Generatiepact? Vakbonden en werkgevers zien de noodzaak van maatregelen om kennis van oudere medewerkers over te dragen aan jonge mensen, maar ook om die zo op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Generatiepact Brummen

Generatiepact Brummen Generatiepact Brummen Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Brummen. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste onderdelen

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR607824_1. Generatiepact gemeente Assen

CVDR. Nr. CVDR607824_1. Generatiepact gemeente Assen CVDR Officiële uitgave van Assen. Nr. CVDR607824_1 6 februari 2018 Generatiepact gemeente Assen Een generatiepact Door het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd moeten medewerkers langer doorwerken.

Nadere informatie

Bijlage: Hoofdlijnen uit de concept-cao SZS/Hiswa op de belangrijkste onderwerpen JAARURENSYSTEMATIEK

Bijlage: Hoofdlijnen uit de concept-cao SZS/Hiswa op de belangrijkste onderwerpen JAARURENSYSTEMATIEK Bijlage: Hoofdlijnen uit de concept-cao SZS/Hiswa op de belangrijkste onderwerpen JAARURENSYSTEMATIEK 1. Voor iedere werknemer geldt een individueel jaarrooster gebaseerd op de Basis Jaarlijkse Arbeidsduur

Nadere informatie

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 De WVOI namens de onderzoekinstellingen en AC/FBZ, CNV Overheid, FNV Overheid en VAWO/CMHF, namens werknemersorganisaties, hierna te noemen partijen,

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting factuur

Uitgebreide toelichting factuur Uitgebreide toelichting factuur Bijzondere situaties Werknemers met provisie Uw werknemer bouwt ook pensioen op over zijn provisie. Dus betalen u en uw werknemer daar ook premie over. Op de factuur ziet

Nadere informatie

Belastingdienst. Verduidelijkingen CBS/UWV/Belastingdienst m.b.t. verloonde uren

Belastingdienst. Verduidelijkingen CBS/UWV/Belastingdienst m.b.t. verloonde uren Belastingdienst Verduidelijkingen CBS/UWV/Belastingdienst m.b.t. verloonde uren December 2016 Verduidelijkingen CBS/UWV/Belastingdienst m.b.t. verloonde uren Terug naar inhoud Het juist opgeven van het

Nadere informatie

Veranderingen per 1 januari 2016 op arbeidsrechtelijk vlak

Veranderingen per 1 januari 2016 op arbeidsrechtelijk vlak Jasper Croonen Advocaat Mediator Veranderingen per 1 januari 2016 op arbeidsrechtelijk vlak Arbeidsrecht & Medezeggenschap 14 december 2015 Inleidend De gewijzigde regels uit de WWZ zijn nog niet volledig

Nadere informatie

AANVULLENDE AFSPRAKEN OP HET CAO-AKKOORD VAN 13 JUNI 2017

AANVULLENDE AFSPRAKEN OP HET CAO-AKKOORD VAN 13 JUNI 2017 AANVULLENDE AFSPRAKEN OP HET CAO-AKKOORD VAN 13 JUNI 2017 In aanvulling op het cao-akkoord van 13 juni 2017 hebben partijen in de periode van 3 juli t/m 8 september de volgende aanvullende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden: HOOFDSTUK 3 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN ARTIKEL 8 ARBEIDSDUUR, WERKTIJDEN EN COMPENSATIE-UREN Arbeidsduur 1 Op kalenderjaarbasis bedraagt de arbeidsduur van een voltijdwerknemer gemiddeld 36 uur per week.

Nadere informatie

Concept Regeling Generatiepact MGR

Concept Regeling Generatiepact MGR Concept Regeling Generatiepact MGR Algemene toelichting Wat is een generatiepact? Het generatiepact biedt medewerkers vanaf een bepaalde leeftijd de mogelijkheid vrijwillig minder te gaan werken. Daarmee

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

De Jonge Orde parttime werken

De Jonge Orde parttime werken PARTTIME werken 2 3 inhoud Relevante wet- en regelgeving 4 Kaderbesluit 6 Geldende cao 8 Ouderschapsverlof 14 Diensten 19 Opleidingsfonds 19 conclusie 19 inleiding In Nederland is parttime werken in uiteenlopende

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden. Schoorl, september Secundaire arbeidsvoorwaarden-bro.alg-versie 3 d.d Pagina 1 van 13

Secundaire arbeidsvoorwaarden. Schoorl, september Secundaire arbeidsvoorwaarden-bro.alg-versie 3 d.d Pagina 1 van 13 Secundaire arbeidsvoorwaarden Schoorl, september 2017 Secundaire arbeidsvoorwaarden-bro.alg-versie 3 d.d. 26-9-2017 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 De spelregels 3 Pagina Hoofdstuk

Nadere informatie

Checklist arbeidsovereenkomst

Checklist arbeidsovereenkomst Checklist arbeidsovereenkomst Momenteel is er geen cao horeca. Dit betekent dat jij en je werkgever zelf afspraken kunnen maken over de inhoud van de arbeidsovereenkomst. De werkgever is daarbij wel gebonden

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Payrolling... 2 1.2 Wat is Pay-People?... 2 2. Rechten en plichten... 3 2.1 Opbouw van je rechten... 3 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Generatiebeleid veelgestelde vragen (FAQ)

Generatiebeleid veelgestelde vragen (FAQ) Generatiebeleid veelgestelde vragen (FAQ) Wat is generatiebeleid? Voor wie is het generatiebeleid bedoeld? Is CWZ verplicht een generatiebeleid in te voeren? Hoeveel uur moet ik minimaal blijven werken,

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

Generatiepactregeling

Generatiepactregeling CAO TOOLS Generatiepactregeling Versie 1.1 27/09/2018 In dit instructiedocument: Wat houdt een 80-90-100 regeling in? Waarvoor kan een 80-90-100 regeling een oplossing bieden? Vervanger inzetten of niet?

Nadere informatie

regeling. Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeelsbeleid 28 maart februari 2019

regeling. Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeelsbeleid 28 maart februari 2019 Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeelsbeleid 28 maart 5 februari 62+ regeling Personeelsbeleid/ 62+ regeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. 62+ regeling 3. Voorwaarden 62+ regeling

Nadere informatie

Regeling generatiepact

Regeling generatiepact Regeling generatiepact 1 Artikel 1 Begripsbepaling In deze regeling wordt verstaan onder: a. medewerker: degene die ambtenaar is in de zin van artikel 1:1, lid 1a CAR-UWO; b. leidinggevende: de functies

Nadere informatie

Contact: HR Services ( optie 2 /

Contact: HR Services ( optie 2 / Veelgestelde vragen over deelname aan het generatiepact en ABP Keuzepensioen 10 oktober 2016 In dit overzicht vind je antwoorden op vragen over pensioenopbouw bij deelname aan het generatiepact van de

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

NVTZ Handreiking afbouw bezoldiging bestuurder (overgangsrecht WNT)

NVTZ Handreiking afbouw bezoldiging bestuurder (overgangsrecht WNT) NVTZ Handreiking afbouw bezoldiging bestuurder (overgangsrecht WNT) (VERSIE 4.2, 22 DEC 2017) 1. Voor wie is deze handreiking bestemd? Deze handreiking van NVTZ is bedoeld voor de bestuurders en de RvT-leden

Nadere informatie

Regeling generatiepact gemeente Heerlen

Regeling generatiepact gemeente Heerlen verordening Datum: 27 oktober 2016 Vastgesteld door: Burgemeester en wethouders Regeling generatiepact gemeente Heerlen gelet op het positieve advies van de commissie voor het georganiseerd overleg gemeente

Nadere informatie

PROTOCOL METAALBEWERKINGSBEDRIJF LOOPTIJD De overeengekomen cao kennen een looptijd van 1 mei 2017 tot en met 31 mei 2019.

PROTOCOL METAALBEWERKINGSBEDRIJF LOOPTIJD De overeengekomen cao kennen een looptijd van 1 mei 2017 tot en met 31 mei 2019. PROTOCOL METAALBEWERKINGSBEDRIJF 2017-2019 1. LOOPTIJD De overeengekomen cao kennen een looptijd van 1 mei 2017 tot en met 31 mei 2019. 2. INKOMEN 2.1 Per 1 augustus 2017 worden de feitelijke lonen met

Nadere informatie

Generatiepact gemeente Onderbanken

Generatiepact gemeente Onderbanken GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Onderbanken Nr. 177175 11 oktober 2017 Generatiepact gemeente Onderbanken 2017-2018 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Onderbanken; Gezien de afspraken

Nadere informatie

Generatiepact Lochem 90 % 85 % 70 %

Generatiepact Lochem 90 % 85 % 70 % Generatiepact Lochem Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Lochem. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste onderdelen

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Wijzig de titel van het artikel (Kop 5) In het cao-akkoord

Nadere informatie

Bod werkgevers Grafimedia cao - 21 juni 2018

Bod werkgevers Grafimedia cao - 21 juni 2018 Bijlage bij brief d.d. 12-07-18 aan FNV Media & Cultuur en De Unie Bod werkgevers Grafimedia cao - 21 juni 2018 LOOPTIJD De looptijd van 27 maanden, nl. van 1 april 2018 tot 1 juli 2020. LOONSVERHOGINGEN

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Bijzondere situaties Werknemers met provisie Uw werknemer bouwt ook pensioen op over zijn provisie. Dus betalen u en uw werknemer daar ook premie over.

Nadere informatie

Seniorenregelingen en Pensioen. Presentatie C&A Nijmegen Lidy Beute (C&A) en Natascha Endema (Provisum)

Seniorenregelingen en Pensioen. Presentatie C&A Nijmegen Lidy Beute (C&A) en Natascha Endema (Provisum) Seniorenregelingen en Pensioen Presentatie C&A Nijmegen Lidy Beute (C&A) en Natascha Endema (Provisum) Inhoud presentatie 1 80/85 regel (CAO 2017 en 2018) 2 Seniorenregeling (Personeelsgids C&A) 3 Pensioen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht. 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag

Actualiteiten arbeidsrecht. 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag Actualiteiten arbeidsrecht 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag Wet Arbeid en Zorg: Ouderschapsverlof Dwingend recht Absoluut recht Voorwaarden: 1. er moet sprake zijn van een werknemer die

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46193 28 september 2016 Metaal en Techniek Goud- en Zilvernijverheid 2016/2017 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden bij onderhandelingsresultaat cao NWb

Vragen en antwoorden bij onderhandelingsresultaat cao NWb Vragen en antwoorden bij onderhandelingsresultaat cao NWb 2018-2021 6 december 2018 1. SALARIS A. Welke salarisverhoging is afgesproken? Tijdens de looptijd van de cao ontvangen medewerkers een structurele

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CNV VAKCENTRALE cao en sociaal plan 2019 en Wat is er afgesproken?

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CNV VAKCENTRALE cao en sociaal plan 2019 en Wat is er afgesproken? ONDERHANDELINGSRESULTAAT CNV VAKCENTRALE cao en sociaal plan 2019 en 2020 Wat is er afgesproken? proces Zomer 2018 voorstellenbrieven uitgewisseld September, oktober, november 2018: cao overleg 5 november

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

13a. Reglement seniorenregeling in het hoveniersbedrijf 2019

13a. Reglement seniorenregeling in het hoveniersbedrijf 2019 13a. Reglement seniorenregeling in het hoveniersbedrijf 2019 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op de sector Hoveniersbedrijf zoals bedoeld in artikel 1 sub C. lid 5 cao Colland. Artikel

Nadere informatie

Protocol Werktijdvermindering Senioren

Protocol Werktijdvermindering Senioren Protocol Werktijdvermindering Senioren Toepassing van de regeling Werktijdvermindering Senioren uit de caohbo binnen Avans Hogeschool Colofon ons kenmerk 14-0404 datum 14-11-2014 Jaylen Moore auteurs Stijn

Nadere informatie

De 10 meest gemaakte fouten in de arbeidsovereenkomst

De 10 meest gemaakte fouten in de arbeidsovereenkomst De 10 meest gemaakte fouten in de arbeidsovereenkomst Zelf een arbeidsovereenkomst opstellen lijkt simpel. Een exemplaar van internet, beetje aanpassen en klaar. Helaas, zo makkelijk gaat dat niet. We

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

Gelet op het positieve advies van de commissie voor het Georganiseerd Overleg gemeente Heerlen van 13 oktober 2016

Gelet op het positieve advies van de commissie voor het Georganiseerd Overleg gemeente Heerlen van 13 oktober 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 180877 21 december 2016 Verordening van het college van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende regelingen om buitengewoon verlof op te

Nadere informatie

Voorwaarden WIA Bodem werkgever. Inhoudsopgave

Voorwaarden WIA Bodem werkgever. Inhoudsopgave Voorwaarden WIA Bodem werkgever In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA bodem. In de algemene voorwaarden van uw Moduleverzekering

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

REGELING GENERATEPACT GEMEENTE HELMOND 2016

REGELING GENERATEPACT GEMEENTE HELMOND 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Helmond. Nr. 126219 14 september 2016 REGELING GENERATEPACT GEMEENTE HELMOND 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Helmond, gelet op

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de gevolgen per voor uw arbeidsvoorwaarden op basis van de Cao umc

Vragen en antwoorden over de gevolgen per voor uw arbeidsvoorwaarden op basis van de Cao umc Vragen en antwoorden over de gevolgen per 1-1-2019 voor uw arbeidsvoorwaarden op basis van de Cao umc 2018-2020 28-2-2019 Op 5 november 2018 is een cao-akkoord bereikt tussen de NFU en de vier centrales

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord Crown Van Gelder cao 2018

Onderhandelingsakkoord Crown Van Gelder cao 2018 Onderhandelingsakkoord Crown Van Gelder cao 2018 Na meerdere gesprekken zijn Crown Van Gelder, FNV Procesindustrie en CNV Vakmensen (hierna: partijen) tot het volgende onderhandelingsakkoord gekomen. Het

Nadere informatie

Overeenstemming bereikt met de commissie van het GO op 13 september 2018.

Overeenstemming bereikt met de commissie van het GO op 13 september 2018. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Leudal Nr. 211592 5 oktober 2018 Regeling Generatiepact gemeente Leudal 2018 Overeenstemming bereikt met de commissie van het GO op 13 september 2018. Aldus

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

ARBEIDSOVEREENKOMST. Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer"; Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: Artikel

Nadere informatie