Bestemmingsplan Lith Centrum bijlage 2 bij toelichting - watertoets centrumplan Lith jan 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestemmingsplan Lith Centrum bijlage 2 bij toelichting - watertoets centrumplan Lith jan 2011"

Transcriptie

1 Bestemmingsplan Lith Centrum bijlage 2 bij toelichting - watertoets centrumplan Lith jan 2011

2

3 Bijlage 2 watertoets centrumplan Lith jan. 2011

4

5 Toelichting Watertoets Centrumplan Lith projectnr revisie december 2010 Opdrachtgever Gemeente Oss Postbus BA Oss datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring vrijgave december 2010 concept rapportage R. Walraven R. van Hoek

6 Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2 Huidige situatie Ligging Bodem Grondwater Infiltratie Oppervlaktewater Waterkering Afvalwater 6 3 Beleid 8 4 Overleg waterbeheerders 10 5 Toekomstige situatie Hemelwaterafvoer Bergen in hemelwaterriolering Waterpasserende verharding onder parkeerplaatsen en schoolplein Bergen in vegetatiedaken Hergebruik Conclusie opties waterberging Ontwateringsdiepte Vuilwaterafvoer 15 6 De waterparagraaf 16 Bijlage 1 Grondboringen veldonderzoek in Lith Oranjewoud 2009 Bijlage 2 Retentieberekening T=10 en T=100 Bijlage 3 Overzichtskaart mogelijkheden waterberging blad 1 van 22

7 1 Inleiding De gemeente Oss is voornemens het centrum van de kern Lith te herstructureren. Binnen de herstructurering worden een aantal bestaande gebouwen van een andere functie voorzien en worden een aantal woningen en bijgebouwen gerealiseerd. In het vigerende bestemmingsplan is de voorgenomen ontwikkeling niet toegestaan. Om de ontwikkeling van de locatie mogelijk te maken dient het bestemmingsplan te worden aangepast. Onderdeel van de procedure is het doorlopen van een watertoets. In deze waterparagraaf wordt de huidige- en toekomstige situatie beschreven. Voor de toekomstige situatie wordt beschreven welke maatregelen genomen moeten worden ten aanzien van het watersysteem om te voldoen aan het landelijke- en het waterschapsbeleid. blad 2 van 22

8 2 Huidige situatie 2.1 Ligging Het plangebied ligt in het centrum van de kern Lith en wordt aan de westzijde begrenst door de Pastoriestraat en het Antoon Coolenplein, aan de oostzijde door de Meester van Coothstraat, aan de noordzijde door het Marktplein en aan de zuidzijde door het Heuvelhofke en het Putwijkpad. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 2 hectare. Het plangebied wordt omringt door stedelijk gebied. In de huidige situatie is het plangebied grotendeels bebouwd (onder andere door het gemeentehuis en een school). Plangebied Maas Lith Figuur 1: Globale ligging plangebied centrumplan Lith (bron: Googlemaps) Figuur 2: Luchtfoto plangebied centrumplan Lith blad 3 van 22

9 2.2 Bodem Maaiveldhoogte Het maaiveld in het plangebied varieert van circa NAP + 5 m in het zuiden van het plangebied tot circa NAP + 6 m in het noorden van het plangebied (bron: ahn.nl). Boringen Dino-loket In het Dino-loket van TNO worden verschillende boringen op korte afstand van het plangebied gevonden. De bodem bestaat de eerste 2,5 meter beneden maaiveld uit klei met daaronder zand- en veenlagen. Veldonderzoek Door Oranjewoud zijn in februari 2009 voor een ander project in het centrum van Lith ter hoogte van de kruising van de Schoolstraat met de Dr. Wiegersmastraat grondboringen uitgevoerd. Uit de profielbeschrijvingen (opgenomen in bijlage 1) blijkt dat de bodem tot 1,5 à 1,8 m beneden maaiveld uit matig siltige klei bestaat. Vervolgens bestaat de bodem tot ca. 2,5 m beneden maaiveld uit matig grof zand. Van 2,5 m beneden maaiveld tot de maximaal geboorde diepte van 3,0 m beneden maaiveld is sterk siltige klei aangetroffen. Door Nipa milieutechniek bv is in 2005 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Kerkstraat in Lith. Tijdens het verkennend bodemonderzoek zijn 8 grondboringen uitgevoerd. Ter plaatse van 3 van de boringen is de bodem onder de verhardingslaag tot circa 0,5 meter beneden maaiveld opgebouwd uit zeer fijn, zwak siltig, zand. Ter plaatse van de overige boringen is de bodem vanaf circa 0,0 à 0,14 meter beneden maaiveld tot een diepte van circa 2,5 meter beneden maaiveld opgebouwd uit (zandige) klei. Hieronder is de bodem tot een diepte van circa 4,5 meter beneden maaiveld opgebouwd uit zeer fijn, zwak siltig zand. Onder deze zandlaag is de bodem tot minimaal het diepste punt van de boringen, circa 5,0 meter beneden maaiveld, opgebouwd uit klei. 2.3 Grondwater Veldonderzoek Oranjewoud Tijdens het veldonderzoek van Oranjewoud in februari 2009 lag de grondwaterstand circa 1,5 m beneden maaiveld. Veldonderzoek Nipa Milieutechniek bv De grondwaterstand bevond zich tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden op 15 maart 2005 op een diepte van circa 3,5 meter beneden maaiveld. Ligging nabij Maas Het plangebied is direct naast de Maas gelegen, de freatische grondwaterstand in het plangebied wordt sterk beïnvloed door het peil van de Maas. De Maas is in dit gebied ongestuwd. Tijdens hoogwaterafvoeren van de Maas stijgt ook de grondwaterstand. De stijging van de grondwaterstand is afhankelijk van het waterpeil en de duur van de hoogwatergolf. Het grondwater reageert met enige vertraging op het stijgen en dalen van het waterpeil in de Maas. In onderstaande grafiek is de waterstand in de Maas bij het meetpunt Lith-dorp weergegeven. De gemiddelde waterstand fluctueert tussen NAP +0,2 en NAP + 1,0 m. Tijdens hoogwaterafvoeren kan het Maaspeil bij Lith stijgen tot boven de NAP +4,0 m. blad 4 van 22

10 Waterstand Maas bij Lith Waterstand (cm tov NAP) jun-07 sep-07 dec-07 mrt-08 jul-08 okt-08 jan-09 mei-09 aug-09 nov-09 feb-10 jun-10 sep-10 dec-10 Datum Figuur 3: Waterstand Maas bij Lith Regionale grondwaterstroming De algemene stromingsrichting van het grondwater is noordwestelijk. Dit stromingspatroon wordt bepaald door de ondergrondse afstroming van de hoger gelegen gebieden in Noord-Brabant. De stromingsrichting van het freatisch grondwater wordt hoogstwaarschijnlijk beïnvloed door de stand van de nabijgelegen Maas. Wateratlas van Noord-Brabant Het plangebied ligt in stedelijk gebied. Hierdoor is het niet beschreven in de wateratlas Noord-Brabant ( Het gebied zuidelijk en oostelijk gelegen (circa 200 m) van het plangebied is hier wel opgenomen. De voorkomende grondwatertrap in dit gebied is VI. De voorkomende GHG (Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand) ligt op circa cm beneden maaiveld. De GLG (Gemiddeld Laagste Grondwaterstand) in het gebied ligt >120 cm beneden maaiveld. Peilbuizen Dino-loket In het plangebied of in de directe omgeving zijn geen bruikbare peilbuizen in het Dinoloket van TNO gevonden. Grondwaterbeschermingsgebied Het plangebied is niet in een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied gelegen. 2.4 Infiltratie Op basis van de bodemopbouw (aanwezigheid van kleilagen) wordt geconcludeerd dat het plangebied ongeschikt is voor het infiltreren van hemelwater in de bodem. 2.5 Oppervlaktewater In de huidige situatie is binnen het plangebied geen oppervlaktewater aanwezig. Ten noorden op ongeveer 300 meter van het plangebied ligt rivier de Maas (beheer Rijkswaterstaat). Op circa 300 m ten zuiden van het plangebied is oppervlaktewater van waterschap Aa en Maas aanwezig (zie figuur 4). blad 5 van 22

11 2.6 Waterkering Op onderstaande figuur is de ligging van de waterkering langs de Maas bij Lith weergegeven. Op de figuur is de kernzone, de beschermingszone en buitenbeschermingszone te zien. Het plangebied ligt buiten de keurzonering van de waterkering, derhalve zijn geen aanvullende randvoorwaarden voor het plangebied van toepassing. Figuur 4: Ligging kering Lith en oppervlaktewater 2.7 Afvalwater In de huidige situatie wordt zowel het hemelwater van het verharde oppervlak als het vuilwater afgevoerd naar het gemeentelijke gemengde rioolstelsel. Op figuur 5 is de ligging van het gemengde rioolstelsel in de omgeving van het plangebied te zien. blad 6 van 22

12 Figuur 5: Ligging riolering omgeving plangebied (bron: gemeente Oss) blad 7 van 22

13 3 Beleid Europees- en rijksbeleid water Directe aanleiding voor het kabinetsstandpunt Anders omgaan met water, waterbeleid in de 21e eeuw (WB21), is de zorg over het toenemende hoogwater in de rivieren, wateroverlast en de versnelde stijging van de zeespiegel. Het kabinet is van mening dat er een aanscherping in het denken over water dient plaats te vinden. Nadrukkelijker zal rekening moeten worden gehouden met de (ruimtelijke) eisen die het water aan de inrichting van Nederland stelt. In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is afgesproken dat water een medesturend aspect is binnen de ruimtelijke ordening en dat het watersysteem op orde moet worden gebracht. Dit betekent dat het watersysteem robuust en veerkrachtig moet zijn en moet voldoen aan de normen voor wateroverlast, nu en in de toekomst. In het Nationaal Bestuursakkoord Water-actueel (2008) is wederom afgesproken om het watertoetsproces te doorlopen bij alle waterhuishoudkundige relevante ruimtelijke plannen en besluiten van rijk, provincies en gemeenten. Het Watertoetsproces is verankerd in het Besluit op de ruimtelijke ordening (2003). Met de invoering van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in 2008 ter vervanging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) is de wettelijk verplichte werkingsfeer van het Watertoetsproces beperkt tot bestemmingsplannen, inpassingsplannen, projectbesluiten en buitentoepassingsverklaringen. Bij landelijke, provinciale en gemeentelijke structuurvisies is het Watertoetsproces geen voorgeschreven onderdeel meer, maar in de praktijk zal daarbij ook de inbreng van de waterbeheerder gevraagd worden. Voor gemeenten en waterschappen geldt dat sinds 2006 het gemeentelijk waterplan (incl. de basisinspanning riolering, mogelijke optimalisaties en de grondwaterproblematiek) opgesteld moet zijn. Hierbij dienen de partijen rekening te houden met de ruimteclaims voortvloeiend uit de toepassing van de (werk)normen. Sinds eind 2009 moeten de waterplannen van de waterbeheerders (waterkwaliteitsdoelen) gereed zijn. De watertoets vormt een waarborg voor de inbreng en kwaliteit van water in de ruimtelijke ordening. Het ontwerp van het Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle voorgaande Nota's Waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is opgesteld op basis van het wetsvoorstel Waterwet dat in 2009 in werking is getreden. Het Nationaal Waterplan beschrijft de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie. Belangrijke onderdelen van het Nationaal Waterplan zijn het nieuwe beleid op het gebied van waterveiligheid, het beleid voor het IJsselmeergebied, het Noordzeebeleid en de Stroomgebiedbeheerplannen op grond van de KRW. De basisprincipes van bovengenoemd beleid zijn: meer ruimte voor water en het voorkomen van afwenteling van de waterproblematiek in ruimte of tijd. Dit is in WB21 geconcludeerd in de twee drietrapsstrategieën voor: Waterkwantiteit (vasthouden, bergen, afvoeren) en Waterkwaliteit (schoonhouden, schoon en vuil scheiden, zuiveren). blad 8 van 22

14 Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. In de Waterwet zijn alle vergunningen betreffende 'water' opgenomen. Met de Waterwet zijn Rijk, waterschappen, gemeenten en provincies beter uitgerust om wateroverlast, waterschaarste en waterverontreiniging tegen te gaan. Ook voorziet de wet in het toekennen van functies voor het gebruik van water zoals scheepvaart, drinkwatervoorziening, landbouw, industrie en recreatie. Afhankelijk van de functie worden eisen gesteld aan de kwaliteit en de inrichting van het watersysteem. De Watertoets Onderdeel van het rijksbeleid is de invoering van de watertoets. De watertoets dient te worden toegepast op nieuwe ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, inpassingsplannen, projectbesluiten en buitentoepassingsverklaringen. Als een gemeente een ruimtelijk plan wil opstellen, stelt zij de waterbeheerder vroegtijdig op de hoogte van dit voornemen. De waterbeheerders stellen dan een zogenaamd wateradvies op. Het ruimtelijk plan geeft in de waterparagraaf aan hoe is omgegaan met dit wateradvies. blad 9 van 22

15 4 Overleg waterbeheerders Op dinsdag 30 november 2010 is in het kader van de watertoets in een overleg met Waterschap Aa en Maas en de gemeente Oss het Centrumplan Lith besproken. In het overleg zijn de mogelijkheden voor het afkoppelen en bergen van hemelwater in het plan besproken. Afhankelijk van de mogelijkheden en het ambitieniveau van de gemeente wordt hier invulling aan gegeven. De volgende punten zijn besproken tijdens het overleg: Het verhard oppervlak in de toekomstige situatie is nagenoeg gelijk aan de huidige situatie, daarom is er vanuit Waterschap Aa en Maas geen bergingseis voor het plan. De minimale ambitie die de gemeente Oss heeft voor dit plan is het gescheiden aanbieden en opvangen van hemelwater in een nieuw aan te leggen gescheiden rioolstelsel binnen het plangebied. Wanneer in de toekomst in de Meester van Coothstraat een gescheiden stelsel wordt aangelegd kan hierop aangesloten worden. Bij een verdergaand ambitieniveau zijn er verschillende mogelijkheden voor het bergen en vertraagd afvoeren van hemelwater in het plan, namelijk: o Bergen van hemelwater in het (weg)cunet (of onder het schoolplein). o Het water vasthouden op groene daken (mogelijk bij school en woningen). o Hergebruik van water (grijswatersysteem). o Bergen in hemelwaterriolering. De verschillende mogelijkheden zijn in deze waterparagraaf beschreven. De uiteindelijke keuze voor wel of niet toepassen wordt in een later stadium van de planvorming gemaakt door de gemeente. De voorkeur van de gemeente Oss is het oppervlakkig af laten stromen van hemelwater via gootjes naar de hemelwaterriolering (zichtbaar water). blad 10 van 22

16 5 Toekomstige situatie Binnen de herstructurering van het centrum van de kern Lith worden een aantal bestaande gebouwen van een andere functie voorzien en worden een aantal woningen en bijgebouwen gerealiseerd. In figuur 6 is het plan weergegeven. In onderstaande paragrafen wordt aangegeven hoe in de toekomst wordt omgegaan met de hemelwaterafvoer en vuilwaterafvoer in het plan. Figuur 6: Ontwerp Centrumplan Lith blad 11 van 22

17 5.1 Hemelwaterafvoer Bij deze ontwikkeling is er geen sprake van toename van het verhard oppervlak, er is dan ook geen bergingseis vanuit waterschap Aa en Maas. De minimale ambitie van de gemeente voor dit plan is om de hemelwaterafvoer gescheiden van de vuilwaterafvoer aan te bieden en binnen het plangebied een gescheiden rioolstelsel aan te leggen. De gemeente Oss heeft de ambitie om het resterende deel van het hemelwater te bufferen/bergen binnen het plangebied. In bijlage 2 is ter indicatie een retentieberekening opgenomen voor het plan. Op basis van het verhard oppervlak van het gehele plan (zie figuur 5) is de benodigde berging berekend bij een neerslagsituatie die 1 keer in de 10 jaar voorkomt (T=10) en die 1 keer in de 100 jaar voorkomt (T=100). De benodigde berging bij een T=10 bedraagt circa 877 m 3. Bij een T=100 circa m 3. Mogelijke opties bij de verder uitwerking van het plan is het toepassen van bergingsvoorzieningen in een deel van het plangebied waar hemelwater tijdelijk gebufferd of geborgen kan worden. De verschillende mogelijke toepassingen voor waterberging in het plangebied zijn weergegeven op de overzichtskaart opgenomen in bijlage 3 en hieronder beschreven Bergen in hemelwaterriolering Het hemelwater dat terecht komt op de bebouwing en verharding wordt beschouwd als schoon wanneer geen uitlogende bouwmaterialen gebruikt worden. De minimale inzet van de gemeente Oss is om het vuile en het schone water gescheiden aan te bieden en in het plangebied een gescheiden rioolstelsel aan te leggen. Het afgekoppelde hemelwater wordt bij voorkeur bovengronds doormiddel van gootjes getransporteerd naar de hemelwaterriolering. Wanneer een gescheiden stelsel wordt aangelegd in de omliggende straten nabij het plangebied kan het "schone" hemelwater direct worden afgevoerd naar bijvoorbeeld het oppervlaktewatersysteem. De berging in hemelwaterriolering is berekend voor 3 verschillende leiding diameters, namelijk Ø400 mm, Ø500 mm en Ø600 mm. deze diamters zijn gekozen om wat meer berging te creëren, puur vanuit de afvoer gezien kan met een Ø 315 mm worden volstaan. De lengte van de mogelijk aan te leggen hemelwaterriolering bedraagt circa 250 m. In onderstaande tabel is een indicatie gegeven hoeveel hemelwater geborgen kan worden bij het toepassen van hemelwaterriolering in een deel van het plangebied. Tabel 3: Overzicht berging in hemelwaterriolering Type voorziening Lengte (m) Diameter leiding (mm) Berging in hemelwaterriolering (m 3 ) Hemelwaterriolering Hemelwaterriolering Hemelwaterriolering Afhankelijk van de diameter van de leiding kan circa 31m 3 tot 70 m 3 hemelwater in de hemelriolering geborgen worden. blad 12 van 22

18 5.1.2 Waterpasserende verharding onder parkeerplaatsen en schoolplein Een mogelijkheid voor het gedeeltelijk bergen en vertraagd afvoeren van hemelwater in het plangebied is het toeppassen een waterpasserende verharding met een waterbergende fundering (bijvoorbeeld Aquaflow). Dit systeem kan worden toegepast onder een deel van de parkeerplaatsen en onder het schoolplein (zie bijlage 3). Figuur 7: Berging in Aquaflow Per m 2 waterpasserende verharding (Aquaflow) kan circa 140 mm water (0,14 m 3 per m 2 ) in de fundering worden geborgen. In onderstaande tabel is een indicatie gegeven hoeveel hemelwater geborgen kan worden onder de parkeerplaatsen en het schoolplein. Tabel 1: Overzicht berging in Aquaflow Type oppervlak Oppervlakte (m 2 ) Berging (m 3 ) in Aqauflow (0,14 m 3 per m 2 ) Parkeervakken Schoolplein Totaal In het plangebied kan circa 212 m 3 hemelwater worden geborgen bij het toepassen van Aquaflow onder een deel van de parkeerplaatsen en het schoolplein. blad 13 van 22

19 5.1.3 Bergen in vegetatiedaken Een andere mogelijkheid voor het gedeeltelijk bergen en vertraagd afvoeren van hemelwater in het plangebied is het toepassen van vegetatiedaken in een deel van het plangebied. Met name de aanbouw van de toekomstige school en de nieuwe woningen lenen zich hiervoor omdat bij nieuwbouw constructief rekening kan worden gehouden met de toepassing van een vegetatiedak. Figuur 8: Berging op vegetatiedak Per m 2 vegetatiedak kan circa 35 mm water (0,035 m 3 per m 2 ) vast gehouden worden. In onderstaande tabel is een indicatie gegeven hoeveel hemelwater geborgen kan worden op vegetatiedaken in het plangebied. Tabel 2: Overzicht berging in vegetatiedaken Type voorziening Oppervlakte (m 2 ) Berging (m 3 ) op vegetatiedaken (0,035 m 3 per m 2 ) Vegetatiedaken In het plangebied kan circa 26 m 3 hemelwater worden vast gehouden bij het toepassen van vegetatiedaken in een deel van het plangebied Hergebruik De ontwikkelingen in het plangebied lenen zich voor het hergebruik van hemelwater. Gedacht kan worden aan het gebruik van hemelwater als spoelwater voor toiletten (grijswatersysteem) bij de school. Ook zouden regentonnen bij de bebouwing geplaatst kunnen worden Conclusie opties waterberging In het totaal kan door een combinatie van de verschillende opties circa 270 m 3 tot 310 m 3 hemelwater in het plan worden geborgen en vertraagd worden afgevoerd. Eén en ander is afhankelijk van de diameter van de hemelwaterriolering en oppervlakte van de vegetatiedaken en waterpasserende en bergende verharding. Het is aan de gemeente te bepalen hoe invulling wordt gegeven aan het toekomstige watersysteem. blad 14 van 22

20 5.2 Ontwateringsdiepte De ontwateringseis voor nieuw stedelijk gebied is minimaal 0,7 m. De maaiveldhoogte in het plangebied varieert van circa NAP + 5 tot circa +6 m. Op basis van de beschikbare grondwater gegevens en de optredende waterstanden in de Maas (circa NAP +4,2 m) bij Lith is de ontwateringdiepte te bepalen. Uit de grondwatergegevens en waterstand van de Maas wordt verwacht dat de hoogste optredende grondwaterstand op circa 0,8 m beneden maaiveld ligt, dit betekent dat aan de ontwateringseis van 0,7 m wordt voldaan. 5.3 Vuilwaterafvoer De vuilwaterafvoer van de bebouwing in het plangebied wordt aangesloten op het aan te leggen gemeentelijk gescheiden rioolstelsel in het plangebied. Het vuilwater wordt vanuit het plangebied aangesloten op de bestaande gemengde riolering. blad 15 van 22

21 6 De waterparagraaf In opdracht van de gemeente Oss heeft Oranjewoud het proces van de watertoets doorlopen de herstructurering van het centrum van de kern Lith. In de rapportage ''Toelichting watertoets, Centrumplan Lith, december 2010'' door Oranjewoud is de waterhuishoudkundige situatie voor het plan uitgebreid beschreven. De knelpunten en aandachtspunten ten aanzien van de waterhuishouding zijn geïnventariseerd. Hieronder zijn de huidige en toekomstige situatie beschreven. De gewenste situatie ten aanzien van de waterhuishouding is tevens weergegeven. Gewenste situatie Op dinsdag 30 november 2010 is in het kader van de watertoets in een overleg met Waterschap Aa en Maas en de gemeente Oss het Centrumplan Lith besproken. In het overleg zijn de mogelijkheden voor het afkoppelen en bergen van hemelwater in het plan besproken. Afhankelijk van de mogelijkheden en het ambitieniveau van de gemeente wordt hier invulling aan gegeven. De volgende punten zijn besproken tijdens het overleg: Het verhard oppervlak in de toekomstige situatie is nagenoeg gelijk aan de huidige situatie, daarom is er vanuit Waterschap Aa en Maas geen bergingseis voor het plan. De minimale ambitie die de gemeente Oss heeft voor dit plan is het gescheiden aanbieden en opvangen van hemelwater in een nieuw aan te leggen gescheiden rioolstelsel binnen het plangebied. Wanneer in de toekomst in de Meester van Coothstraat een gescheiden stelsel wordt aangelegd kan hierop aangesloten worden. Bij een verdergaand ambitieniveau zijn er verschillende mogelijkheden voor het bergen en vertraagd afvoeren van hemelwater in het plan, namelijk: o Bergen van hemelwater in het (weg)cunet (of onder het schoolplein). o Het water vasthouden op groene daken (mogelijk bij school en woningen). o Hergebruik van water (grijswatersysteem). o Bergen in hemelwaterriolering. De verschillende mogelijkheden zijn in deze waterparagraaf beschreven. De uiteindelijke keuze voor wel of niet toepassen wordt in een later stadium van de planvorming gemaakt door de gemeente. De voorkeur van de gemeente Oss is het oppervlakkig af laten stromen van hemelwater via gootjes naar de hemelwaterriolering (zichtbaar water). Huidige situatie Het plangebied ligt in het centrum van de kern Lith en wordt aan de westzijde begrenst door de Pastoriestraat en het Antoon Coolenplein, aan de oostzijde door de Meester van Coothstraat, aan de noordzijde door het Marktplein en aan de zuidzijde door het Heuvelhofke en het Putwijkpad. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 2 hectare. Het plangebied wordt omringt door stedelijk gebied. In de huidige situatie is het plangebied grotendeels bebouwd (onder andere door het gemeentehuis en een school). In de huidige situatie wordt zowel het hemelwater van het verharde oppervlak als het vuilwater afgevoerd naar het gemeentelijke gemengde rioolstelsel. blad 16 van 22

22 Toekomstige situatie De gemeente Oss is voornemens het centrum van de kern Lith te herstructureren. Binnen de herstructurering worden een aantal bestaande gebouwen van een andere functie voorzien en worden een aantal woningen en bijgebouwen gerealiseerd. Vuilwaterafvoer De vuilwaterafvoer van de bebouwing in het plangebied wordt aangesloten op het aan te leggen gemeentelijk gescheiden rioolstelsel in het plangebied. Het vuilwater wordt vanuit het plangebied aangesloten op de bestaande gemengde riolering. Hemelwater Bij deze ontwikkeling is er geen sprake van toename van het verhard oppervlak, er is dan ook geen bergingseis vanuit waterschap Aa en Maas. De gemeente Oss heeft de ambitie om een binnen het plangebied een deel van het hemelwater te bufferen/bergen. In de rapportage ''Toelichting watertoets, Centrumplan Lith, december 2010'' zijn de mogelijkheden voor waterberging en vertraag afvoeren van hemelwater in het plangebied beschreven. Het hemelwater dat terecht komt op de bebouwing en verharding wordt beschouwd als schoon wanneer geen uitlogende bouwmaterialen gebruikt worden. De minimale inzet van de gemeente Oss is om het vuile en het schone water gescheiden aan te bieden en in het plangebied een gescheiden rioolstelsel aan te leggen. Het afgekoppelde hemelwater wordt bij voorkeur bovengronds doormiddel van gootjes getransporteerd naar de hemelwaterriolering. Wanneer een gescheiden stelsel wordt aangelegd in de omliggende straten nabij het plangebied kan het "schone" hemelwater direct worden afgevoerd naar bijvoorbeeld het oppervlaktewatersysteem. blad 17 van 22

23 Bijlage 1 : Grondboringen veldonderzoek in Lith Oranjewoud 2009 blad 18 van 22

24 blad 19 van 22

25 blad 20 van 22

26 Bijlage 2 : Retentieberekening T=10 en T=100

27 Project Centrumplan Lith revisie 00 Onderdeel Retentieberekening T=10 Projectnummer Datum 15 december 2010 Oppervlakteverdeling [m 2 ] ha Totaal plangebied ,0 Verharding totaal ,1 Bebouwing totaal ,7 Groen ,2 Uitgangspunten Afvoercoeficient verhard 1 - Afvoercoeficient bebouwing 1 - Berging op verharding 0 mm Berging op bebouwing 0 mm Landbouwkundige afvoer 1,33 l/s/ha Regenduurlijn T=10+10% Regenduur [uur] 0, Regenduur [min] Regenhoeveelheid [mm] Aanvoer van verharding [m 3 ] Aanvoer van bebouwing [m3] Toevoer [m 3 ] Landbouwkundige Afvoer [m 3 ] Benodigde berging hemelwater T=10 [m 3 ] Benodigde berging hemelwater T=100 [m3] blz 1 van 1 Waterbalans T=10 (alles) van AvBWaterbalans Centrumplan Lith.xls

28 Bijlage 3 : Overzichtskaart mogelijkheden waterberging

Toelichting watertoets

Toelichting watertoets Toelichting watertoets MAB Bekkerveld te Heerlen projectnr. 233035 revisie 01 22 november 2010 Opdrachtgever Croonen Adviseurs Postbus 435 5240 AK Rosmalen datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring

Nadere informatie

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel Waterparagraaf Groenstraat 2, Sprundel projectnr. 166718 revisie 00 20 oktober 2006 Opdrachtgever De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring

Nadere informatie

Toelichting Watertoets

Toelichting Watertoets Toelichting Watertoets Zorgboerderij Schoolstraat te Dongen projectnr. 203471 revisie 00 21 januari 2010 Opdrachtgever Vieya T.a.v. de heer J.W. Revet Postbus 134 5100 AC Dongen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Watertoets sporthal Geusselt Maastricht Gemeente Maastricht

Watertoets sporthal Geusselt Maastricht Gemeente Maastricht Gemeente Maastricht projectnr. 265234 revisie 00 21 februari 2014 auteur(s) Ir. H.E. Geertsema Opdrachtgever Gemeente Maastricht, Projectmanagement Dhr. R.P.J.G. Vleugels Postbus 1992 6201 BZ MAASTRICHT

Nadere informatie

Toelichting Watertoets Terreininrichtingsplan voormalige camping de Wolfsberg tot vakantievilla's Hoogcruts 14a te Noorbeek

Toelichting Watertoets Terreininrichtingsplan voormalige camping de Wolfsberg tot vakantievilla's Hoogcruts 14a te Noorbeek Toelichting Watertoets Terreininrichtingsplan voormalige camping de Wolfsberg tot vakantievilla's projectnr. 0239087.00 revisie 00 15 juni 2011 Opdrachtgever Livinvest Heilaardreef 8 4814 NM BREDA datum

Nadere informatie

Toelichting Watertoets Terreininrichtingsplan voormalige camping de Wolfsberg tot vakantievilla's Hoogcruts 14a te Noorbeek

Toelichting Watertoets Terreininrichtingsplan voormalige camping de Wolfsberg tot vakantievilla's Hoogcruts 14a te Noorbeek Toelichting Watertoets Terreininrichtingsplan voormalige camping de Wolfsberg tot vakantievilla's projectnr. 239087 revisie 01 30 september 2013 Opdrachtgever Livinvest Heilaardreef 8 4814 NM BREDA datum

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie Memo nummer Water-01 aan BAM Woningbouw Martijn Stabel Oranjewoud van Arjan van Beek Oranjewoud datum 24 mei 2011 project Valkenswaard, opstellen bestemmingsplan en uitvoeren onderzoeken locatie Geenhovensedreef

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : A.E.C. Vestjens Projectnummer : BIM-079-01 Projectomschrijving : Gezondheidscentrum te Neer Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum : 18 oktober

Nadere informatie

Op figuur 1 is een op een luchtfoto de globale ligging van het plangebied weergegeven.

Op figuur 1 is een op een luchtfoto de globale ligging van het plangebied weergegeven. Memo nummer Water-01 datum 23 mei 2014 aan Gemeente Zundert van Arjan van Beek Antea Group kopie Mike Fransen Antea Group project Klein Zundertseweg 1N te Zundert projectnummer 265546 betreft Waterparagraaf

Nadere informatie

2 november 2009 C M.J.C. Kerkhof Jonkman. Team stedelijk water

2 november 2009 C M.J.C. Kerkhof Jonkman. Team stedelijk water WATERPARAGRAAF Onderwerp: Rentray Rekken Apeldoorn, Projectnummer: 2 november 2009 C01031.200803 Opgesteld door: M.J.C. Kerkhof Jonkman Gecontroleerd door: M. Swenne ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a

Nadere informatie

Team stedelijk water B01035.700604

Team stedelijk water B01035.700604 WATERPARAGRAAF Onderwerp: Centrumplan Vroomshoop 's-hertogenbosch, 31 maart 2009 Van: M.J.C. Kerkhof Jonkman ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a Postbus 673 7300 AR Apeldoorn Tel 055 5815 999 Fax 055

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

Rapportage watertoets

Rapportage watertoets BIJLAGE 1 Rapportage watertoets Waterparagraaf Herinvulling locatie aan de Wjitteringswei te Aldeboarn projectnr. 176812 revisie D0 augustus 2008 Opdrachtgever Dr. S. Weidenaar It Rak 1 8406 EX Tijnje

Nadere informatie

Memo. Figuur 1 Overzicht plangebied en omgeving (bron: googlemaps) blad 1 van 7

Memo. Figuur 1 Overzicht plangebied en omgeving (bron: googlemaps) blad 1 van 7 Memo nummer water 1 datum 15 juli 2013 aan Arno Derks Croonen van Arjan van Beek Oranjewoud kopie Ruud van Hoek Oranjewoud project Haalbaarheidsstudie Prodrive Ekkersrijt gemeente Son projectnummer 252510

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

NOT a 12 september 2013 Water Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is het opstellen van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede in relatie

NOT a 12 september 2013 Water Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is het opstellen van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede in relatie NOT01-0252596-01a 12 september 2013 Water Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is het opstellen van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede in relatie tot de watertoets. In deze notitie wordt verwoord

Nadere informatie

Watertoets Vivero, Langeraarseweg 12 en Landgoed Langeraar Gemeente Nieuwkoop

Watertoets Vivero, Langeraarseweg 12 en Landgoed Langeraar Gemeente Nieuwkoop Gemeente Nieuwkoop projectnr. 249906 revisie 01 oktober 2014 auteur(s) H.E. Geertsema Opdrachtgever Gemeente Nieuwkoop Postbus 1 2460 AA Nieuwkoop datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring vrijgave

Nadere informatie

Bestemmingsplan Noord-West-Oss

Bestemmingsplan Noord-West-Oss Bestemmingsplan Noord-West-Oss - 2013 Bijlage 7 Water Bijlage G Water 1. Waterparagraaf Gildeterrein Memo nummer 120316, 240990, Waterparagraaf Gildeterrein "De Strepen" te Oss, V01 datum 16 maart 2012

Nadere informatie

Bijlage B: Waterparagraaf Burgemeester Moonshof te Raamsdonk 8 december 2016

Bijlage B: Waterparagraaf Burgemeester Moonshof te Raamsdonk 8 december 2016 Bijlage B: Waterparagraaf Burgemeester Moonshof te Raamsdonk 8 december 2016 M E M O Onderwerp : Waterparagraaf Locatie : Burgemeester Moonshof te Raamsdonk Opdrachtgever : Bolton Bouw Datum : 8 december

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

Waterparagraaf. Bouw woning Hollevoort, Bakel. Waterparagraaf. Woning Hollevoort, Bakel

Waterparagraaf. Bouw woning Hollevoort, Bakel. Waterparagraaf. Woning Hollevoort, Bakel Waterparagraaf Bouw woning Hollevoort, Bakel Waterparagraaf Projectlocatie Hollevoort ongenummerd, Bakel Omschrijving project Waterparagraaf ten behoeve van de bouw woning buitengebied gemeente Gemert-Bakel

Nadere informatie

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen.

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen. NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Dibema Montfort B.V. Projectnummer : RDL-007-01 Projectomschrijving : Wonen Aan de Kasteeltuinen Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum

Nadere informatie

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld Notitie Contactpersoon Inkie Goijer Datum 1 augustus 2008 Kenmerk N002-4579913IGO-evp-V03-NL 1.1 Inleiding De watertoets De watertoets is een instrument dat ruimtelijke plannen toetst op de mate waarin

Nadere informatie

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1.

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1. Notitie Datum: 17 juni 2015 Betreft: Afkoppelen nieuwbouw Handelstraat, Apeldoorn Kenmerk: BP30, NOT20150617 Bestemd voor: Bun Projectontwikkeling BV Ter attentie van: de heer J. Spriensma Opgesteld door:

Nadere informatie

Colofon. Datum van uitgave: 19 juni Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout

Colofon. Datum van uitgave: 19 juni Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout Colofon Datum van uitgave: 19 juni 2012 Contactadres: Beneluxweg 7 4904 SJ Oosterhout Postbus 40 4900 AA Oosterhout Copyright 2012 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

ONDERZOEK DUURZAME WATERHUISHOUDING DE BOSRUITER SPRUNDEL

ONDERZOEK DUURZAME WATERHUISHOUDING DE BOSRUITER SPRUNDEL ONDERZOEK DUURZAME WATERHUISHOUDING DE BOSRUITER SPRUNDEL Inleiding Sinds 1 november 2003 is het wettelijk verplicht, in het kader van het Besluit Ruimtelijke Ordening, een watertoets te verrichten. In

Nadere informatie

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo Keizer Karel V Singel 45 5654 NM Eindhoven Postbus 7613 5601 JP Eindhoven Telefoon 040 265 22 22 Fax 040 265 22 00 eindhoven@tebodin.nl www.tebodin.com www.tebodin.nl Opdrachtgever: Crematorium Haarlo

Nadere informatie

Toelichting watertoets. Verlengde Hofdreef te Zundert

Toelichting watertoets. Verlengde Hofdreef te Zundert Verlengde Hofdreef te Zundert SEQ Part \r0 \h ColofonInhoud Kop 1 Bijlage Verlengde Hofdreef te Zundert definitief Auteur(s) A. van Beek Opdrachtgever Gemeente Zundert Postbus 10001 4880 GA Zundert datum

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3 Datum 17 juli 2008 Kenmerk 1608039 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Beschrijving plangebied 4 2.1 Situering 4 2.2 Topografie 5 2.3 Waterstaatkundige situatie 5 2.4 Bodemopbouw 5 2.4.1 Lokale

Nadere informatie

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens. Samenvatting van de watertoets De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van het waterschap Regge en Dinkel. Voor algemene informatie over de watertoets van Regge en Dinkel

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Gemeente Nederweert Projectnummer : NDW-041-01 Projectomschrijving : Carpoolplaats Nederweert Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum : 13 juli

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V.

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Rioleringsplan Plan Mölnbekke te Ootmarsum Projectnummer: 2653 Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Postbus 66 7630 AB Ootmarsum Status Concept Opgesteld door: Dhr. H.

Nadere informatie

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen WATERTOETSDOCUMENT Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen Doel en inhoud van het document Het watertoetsdocument is opgesteld op basis van het door u op 20 mei 2010 ingediende digitale formulier. Op 6

Nadere informatie

Waterparagraaf BIJLAGE 5

Waterparagraaf BIJLAGE 5 BIJLAGE 5 Waterparagraaf Inleiding In de waterparagraaf legt de initiatiefnemer van een plan verantwoording af over het doorlopen proces en de gemaakte keuzes met betrekking tot water. De gemeente Gemert-

Nadere informatie

In opdracht van Jansen Bouwontwikkeling BV is ons bureau betrokken bij de waterhuishouding van het project Ceres te Bemmel.

In opdracht van Jansen Bouwontwikkeling BV is ons bureau betrokken bij de waterhuishouding van het project Ceres te Bemmel. NOTITIE NUMMER : P11-0455 : ONDERWERP : advies waterhuishouding : DATUM : 17 december 2012 PLAATS : ELST OPGESTELD DOOR : H.W. Boom 1 Algemeen In opdracht van Jansen Bouwontwikkeling BV is ons bureau betrokken

Nadere informatie

BIJLAGE 5. Waterparagraaf Mgr. GW van Heukelumstraat 2 en 2a firma Oranjewoud

BIJLAGE 5. Waterparagraaf Mgr. GW van Heukelumstraat 2 en 2a firma Oranjewoud BIJLAGE 5 Waterparagraaf Mgr. GW van Heukelumstraat 2 en 2a firma Oranjewoud 20-05-2011 CFC Architecten BNA De heer ing. S. Lagcher Postbus 177 4130 ED VIANEN Ruimte & Mobiliteit Tolhuisweg 57 Postbus

Nadere informatie

Waterparagraaf Bestemmingsplan Cruquiusgebied fase 1 te Amsterdam Oost

Waterparagraaf Bestemmingsplan Cruquiusgebied fase 1 te Amsterdam Oost Waterparagraaf Bestemmingsplan Cruquiusgebied fase 1 te Amsterdam Oost Algemeen Voor de ontwikkeling van het Cruquiusgebied fase 1 op een van de schiereilanden in het oostelijk havengebied te Amsterdam

Nadere informatie

: gemeente Heerde : Evert de Lange : Rob Boshouwers (DHV), Jasper Timmer (Waterschap Veluwe)

: gemeente Heerde : Evert de Lange : Rob Boshouwers (DHV), Jasper Timmer (Waterschap Veluwe) ogo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : gemeente Heerde : Evert de Lange : Rob Boshouwers (DHV), Jasper Timmer (Waterschap Veluwe) : BA7950-100-100 : Bedrijventerrein Wapenveld Noord : Watertoetsnotitie

Nadere informatie

Waterparagraaf Rietdijk te Vorstenbosch

Waterparagraaf Rietdijk te Vorstenbosch Waterparagraaf Rietdijk te Vorstenbosch Globaal waterhuishoudingsplan Definitief Ruimte voor Ruimte cv Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 16 november 2009 Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4

Nadere informatie

datum dossiercode Samenvatting watertoets (korte procedure)

datum dossiercode Samenvatting watertoets (korte procedure) datum 14-9-2015 dossiercode 20150914-63-11571 Samenvatting watertoets (korte procedure) In dit document vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens op de website www.dewatertoets.nl. De toets

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN NOTITIE. Plan: Algemene projectgegevens:

UITGANGSPUNTEN NOTITIE. Plan: Algemene projectgegevens: UITGANGSPUNTEN NOTITIE Plan: Algemene projectgegevens: Projectomschrijving: 8 woningen Holtenweg Vries Oppervlakte plangebied: 2185 m2 Toename verharding in plangebied: 400 m2 Kaartlagen geraakt: Ja Aanvrager

Nadere informatie

Bijlage 5 Wateradvies Wetterskip

Bijlage 5 Wateradvies Wetterskip vastgesteld bestemmingsplan West-Terschelling West Aletalaan fase 4 Gemeente Terschelling Projectnummer 250651 Bijlage 5 Wateradvies Wetterskip blad 259 van 381 Ruimtelijke Ordening - Oranjewoud WFN1215886

Nadere informatie

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure)

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure) Notitie Contactpersoon Paul Lammers Datum 10 maart 2016 Kenmerk N002-1233768PTL-evp-V01-NL Watertoets Paleis t Loo Inleiding Eén van de milieuthema s die in het bestemmingsplan voor Paleis t Loo en het

Nadere informatie

Watertoets voor de ontwikkeling van verblijfsrecreatie aan de Fazantenweg te Dongen

Watertoets voor de ontwikkeling van verblijfsrecreatie aan de Fazantenweg te Dongen Watertoets voor de ontwikkeling van verblijfsrecreatie aan de Fazantenweg te Dongen Datum: 3 februari / 15 juli 2016 Opdrachtgever: Auteur: Pukkemuk Vaartweg 192a 5106 NG Dongen ir. S.A.H. Gloudemans Optifield

Nadere informatie

Watertoets Het nieuwe sportpark Van den Wildenberg, Goirle

Watertoets Het nieuwe sportpark Van den Wildenberg, Goirle Watertoets Het nieuwe sportpark Van den Wildenberg, Goirle projectnr. 196264 revisie 04 18 mei 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave beschrijving revisie 04 goedkeuring

Nadere informatie

: Watertoets Den Omgang

: Watertoets Den Omgang Advies : Watertoets Den Omgang Datum : 22 juli 2016 Opdrachtgever : gemeente Landerd Ter attentie van : mevr. T. van Term Projectnummer : 211x08322 Opgesteld door i.a.a. : Toby van Baast : Jochem Rietbergen

Nadere informatie

Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren

Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren Globaal waterhuishoudingsplan Gebr. Swinkels Vaarselstraat 54 5711 RE SOMEREN Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 23 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Datum: 14 mei 2009 RJ/KvdN/MMu/BA 85-3-NO Betreft: Watertoets in het kader van project Zwembad de Krommerijn te Utrecht

Datum: 14 mei 2009 RJ/KvdN/MMu/BA 85-3-NO Betreft: Watertoets in het kader van project Zwembad de Krommerijn te Utrecht Notitie Datum: 14 mei 2009 Ref.: RJ/KvdN/MMu/BA 85-3-NO Betreft: Watertoets in het kader van project Zwembad de Krommerijn te Utrecht 1. Algemeen In opdracht van de Gemeente Utrecht wordt in de onderhavige

Nadere informatie

Notitie watertoets 1 / 7

Notitie watertoets 1 / 7 Notitie watertoets Project: Valkenweg 9 te Holten Onderwerp: Watertoets Referentie: 15J102.RAP006.LL.NL Datum: 2 juni 2016 Auteur: Ing. N.B.J. Lurvink Bestemd voor: De heer Hofman 1. Inleiding In het Besluit

Nadere informatie

Bijlage X. Waterparagraaf woningen en huisartsenpraktijk Van Voorst tot Voorststraat te Vught Bijlage X van X

Bijlage X. Waterparagraaf woningen en huisartsenpraktijk Van Voorst tot Voorststraat te Vught Bijlage X van X Bijlage X Waterparagraaf 1017 10 woningen en huisartsenpraktijk Van Voorst tot Voorststraat te Vught 11-6-2013 Bijlage X van X WATERPARAGRAAF 10 woningen, huisartsenpraktijk en ontmoetingsruimte Van Voorst

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur Waterparagraaf Perron 073 Den Bosch Auteur ing. J.A. Wemekamp Verificatie ing. L. Dielen Autorisatie ing. L. Dielen Datum 27 februari 2014 Versie 1.0 Status Definitief Heijmans Integrale Projecten B.V.

Nadere informatie

Rapport Watertoets. Zandvoort 23 te Gendt. Uitvoeren watertoets tbv opstellen waterparagraaf R-MVV/83. De heer Huisman BD Doornenburg

Rapport Watertoets. Zandvoort 23 te Gendt. Uitvoeren watertoets tbv opstellen waterparagraaf R-MVV/83. De heer Huisman BD Doornenburg Rapport Watertoets Aveco de Bondt bezoekadres Reggesingel 2 postbus 202 Zandvoort 23 te Gendt postcode 7460 AE Rijssen telefoon (+31) (0)548 51 52 00 telefax (+31) (0)548 51 85 65 e-mail info@avecodebondt.nl

Nadere informatie

Toelichting op de Watertoets

Toelichting op de Watertoets Toelichting op de Watertoets Inventum terrein Bilthoven projectnr. 198531 revisie 04 10 april 2013 Opdrachtgever AM Wonen Edisonbaan 14/C 3439 MN Nieuwegein datum vrijgave beschrijving revisie 04 goedkeuring

Nadere informatie

Kloosterstraat. Loon op Zand. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB. juli 2009 concept

Kloosterstraat. Loon op Zand. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB. juli 2009 concept Kloosterstraat Loon op Zand Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB juli 2009 concept Kloosterstraat Loon op Zand Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf dossier : C6592.01.001 registratienummer

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Startpunt Wonen. Caspar Cluitmans Bert Hage (verificatie) Peter Geerts (validatie)

Startpunt Wonen. Caspar Cluitmans Bert Hage (verificatie) Peter Geerts (validatie) Memo Aan Startpunt Wonen Van Caspar Cluitmans Bert Hage (verificatie) Peter Geerts (validatie) Betreft Herontwikkeling Viteliaterrein te Neer Onderdeel: Watertoets Projectnummer: LEU139-0002 Datum 23-06-2016

Nadere informatie

Toelichting watertoets Ontwikkelingslocatie Hultens End te Hulten

Toelichting watertoets Ontwikkelingslocatie Hultens End te Hulten Toelichting watertoets Ontwikkelingslocatie Hultens End te Hulten projectnr. 258414 revisie 02 Auteur ing. A. van Beek Opdrachtgever Gemeente Gilze en Rijen Postbus 73 5120 AB Rijen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

Projectnummer: C /GF. Gecontroleerd door: ing. H.J. Veurink. Ons kenmerk: :0.5

Projectnummer: C /GF. Gecontroleerd door: ing. H.J. Veurink. Ons kenmerk: :0.5 MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a Postbus 673 7300 AR Apeldoorn Tel 055 5815 999 Fax 055 5815 599 www.arcadis.nl Onderwerp: Wateraspecten locatie Stichtse Putten Zeewolde Apeldoorn, 10 februari

Nadere informatie

NOTITIE WATER. Aanleiding. Opdrachtgever GEM Benedenveer BV io Contactpersoon De heer J. Luykx Werknummer 1407G489 Datum 27 februari 2015

NOTITIE WATER. Aanleiding. Opdrachtgever GEM Benedenveer BV io Contactpersoon De heer J. Luykx Werknummer 1407G489 Datum 27 februari 2015 NOTITIE WATER Project Plaats Sliedrecht Opdrachtgever GEM Benedenveer BV io Contactpersoon De heer J. Luykx Werknummer 1407G489 Datum 27 februari 2015 Aanleiding Het voornemen is om op een braakliggend

Nadere informatie

Bijlage IV Watertoets. Uitgevoerd door R. Zuidema, 14 juni 2014

Bijlage IV Watertoets. Uitgevoerd door R. Zuidema, 14 juni 2014 Bijlage IV Watertoets Uitgevoerd door R. Zuidema, 14 juni 2014 datum 14-6-2014 dossiercode 20140614-4-9150 Geachte heer / mevrouw R. Zuidema, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//.

Nadere informatie

voorontwerp bestemmingsplan locatie Zuilenstein

voorontwerp bestemmingsplan locatie Zuilenstein NOTITIE Onderwerp Waterparagraaf Project voorontwerp bestemmingsplan locatie Zuilenstein Opdrachtgever Mitros Projectcode NGN155-1 Status Definitief Datum 4 mei 2016 Referentie NGN155-1/16-008.001 Auteur(s)

Nadere informatie

Geohydrologisch onderzoek Centrumplan Oldebroek

Geohydrologisch onderzoek Centrumplan Oldebroek Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 2 februari 2006 Kenmerk N001-4425137TER-pla-V01-NL 1.1 Bodemopbouw De regionale bodemopbouw is afgeleid uit de Grondwaterkaart van Nederland 1 en boorgegevens

Nadere informatie

Inpassingsplan Busbaan Wageningen Campus

Inpassingsplan Busbaan Wageningen Campus Inpassingsplan Busbaan Wageningen Campus Onderdeel Watertoets/waterstructuur Definitief Provincie Gelderland Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 juni 2010 Verantwoording Titel : Inpassingsplan Busbaan Wageningen

Nadere informatie

Geohydrologisch onderzoek en toelichting Watertoets Woningbouwlocatie De Erven te Heesch

Geohydrologisch onderzoek en toelichting Watertoets Woningbouwlocatie De Erven te Heesch Geohydrologisch onderzoek en toelichting Watertoets Woningbouwlocatie De Erven te Heesch projectnr. 0233354.00 revisie 01 31 mei 2011 Opdrachtgever Gemeente Bernheze Postbus 19 5384 ZG HEESCH datum vrijgave

Nadere informatie

Zoals met u besproken doen wij u hierbij de watertoets van de Oude Molenheide 8 te Schijndel toekomen.

Zoals met u besproken doen wij u hierbij de watertoets van de Oude Molenheide 8 te Schijndel toekomen. Abeco Vastgoedontwikkeling BV T.a.v. de heer J. Bestebreurtje Pastoor van Vroonhovenstraat 6 5482 VA SCHIJNDEL Schijndel, 13 november 2009 Betreft: watertoets Oude Molenheide 8 te Schijndel Projectnummer:

Nadere informatie

Toelichting watertoets Bestemmingsplan Centrumplan Gilze

Toelichting watertoets Bestemmingsplan Centrumplan Gilze Toelichting watertoets Bestemmingsplan Centrumplan Gilze projectnr. 263647 revisie 02 22 mei 2014 Auteurs A. van Beek S. Lenders M. Stark Opdrachtgever Gemeente Gilze en Rijen Postbus 73 5120 AB Rijen

Nadere informatie

Code: Datum: Samenvatting van de watertoets

Code: Datum: Samenvatting van de watertoets Code: 20120223-5-4281 Datum: 2012-02-23 Samenvatting van de watertoets De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van het waterschap Regge en Dinkel. Voor algemene informatie

Nadere informatie

Waterparagraaf. Kenbelstraatje te St. Willebrord

Waterparagraaf. Kenbelstraatje te St. Willebrord Waterparagraaf Kenbelstraatje te St. Willebrord Waterparagraaf Kenbelstraatje te St. Willebrord Opdrachtgever : Foesenek Timmerwerken Kenbelstraatje 15 4711 CC ST. WILLEBRORD Projectnummer : 20120629-00

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER GEMEENTE HAAKSBERGEN 27 augustus 2007 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 2 Technische randvoorwaarden]

Nadere informatie

In deze notitie wordt de bepaling van de waterbergingsopgave toegelicht en wordt aangegeven hoe deze ingevuld kan worden.

In deze notitie wordt de bepaling van de waterbergingsopgave toegelicht en wordt aangegeven hoe deze ingevuld kan worden. Notitie Referentienummer Kenmerk 190509/Ack 277242 Betreft Waterbergingsopgave Hogewegzone Concept d.d. 19 mei 2009 1 Inleiding De Hogewegzone in de gemeente Amersfoort wordt de komende jaren vernieuwd.

Nadere informatie

Watertoets CSV-terrein Vreeland

Watertoets CSV-terrein Vreeland Watertoets CSV-terrein Vreeland 28 juni 2012 Watertoets CSV-terrein Vreeland Watertoetsdocument Verantwoording Titel Watertoets CSV-terrein Vreeland Opdrachtgever Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken

Nadere informatie

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M.

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M. Landgoed De Hattert Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas Datum : 1 oktober 2010 Auteur Opdrachtgever : Ir. L.J.A.M. van Nierop : P. van Kempen VOORWOORD In opdracht van de heer

Nadere informatie

WATERPARAGRAAF SLAAKDAM 2A DE HEEN (STEENBERGEN)

WATERPARAGRAAF SLAAKDAM 2A DE HEEN (STEENBERGEN) 318827_1331028363790_waterparagraaf_slaakdam_2_S_BEM1201217_1.pdf *BEM1201217* BEM1201217 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d 22-01-2013 nr.(s) MYZ12000090 Omgevingsmanager WATERPARAGRAAF

Nadere informatie

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel MEMO Aan: - Gemeente Gemert-Bakel Van: - Buro SRO Datum: - 20-11-2012 Onderwerp: - Watermemo De Hoef 16 Gemert Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl

Nadere informatie

Ontwikkeling Dishoek Beknopte watertoets

Ontwikkeling Dishoek Beknopte watertoets Ontwikkeling Dishoek 2013189 Beknopte watertoets BADI B.V. 31-01-2014 Documentnummer: 2013189 Watertoets 1 Status: Definitief Revisie: 1 Opsteller: MM Kwaliteitscontroleur: MK Projectleider: DR Akertech

Nadere informatie

Waterhuishouding bouwkavel Merwededijk, sectie F 4137, Gorinchem

Waterhuishouding bouwkavel Merwededijk, sectie F 4137, Gorinchem Waterhuishouding bouwkavel Merwededijk, sectie F 4137, Gorinchem Status: definitief Datum: 23 februari 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Waterhuishouding... 3 1.1 Beleid Waterschap Rivierenland... 3 1.2 Veiligheid...

Nadere informatie

Waterparagraaf. Scherpenbergsebaan tussen 8A en 10 te Schijf

Waterparagraaf. Scherpenbergsebaan tussen 8A en 10 te Schijf Waterparagraaf Scherpenbergsebaan tussen 8A en 10 te Schijf Waterparagraaf Scherpenbergsebaan tussen 8A en 10 te Schijf Opdrachtgever : Dhr. R. Vergouwen Vorenseindseweg 2A 4714 BD SPRUNDEL Projectnummer

Nadere informatie

Biestsestraat , Biest-Houtakker

Biestsestraat , Biest-Houtakker waterparagraaf Biestsestraat 98-100, Biest-Houtakker Gemeente Hilvarenbeek Datum: 5 maart 2010 Projectnummer: 90539.01 INHOUD 1 Waterbeleid 3 1.1 Europees en nationaal beleid 3 1.2 Provinciaal beleid

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

Waterplan. Norremeerstraat ong. te Warmond. Gegevens opdrachtgever Woningstichting Warmunda Dorpsstraat AP WARMOND

Waterplan. Norremeerstraat ong. te Warmond. Gegevens opdrachtgever Woningstichting Warmunda Dorpsstraat AP WARMOND Waterplan Norremeerstraat ong. te Warmond Gegevens opdrachtgever Woningstichting Warmunda Dorpsstraat 38 2361 AP WARMOND Contactpersoon: De heer Gopie Contactpersonen CSO De heer drs. Ing. E. Schurink

Nadere informatie

Watertoets. Gemullehoekenweg 121 te Oisterwijk

Watertoets. Gemullehoekenweg 121 te Oisterwijk Watertoets Gemullehoekenweg 121 te Oisterwijk Watertoets Gemullehoekenweg 121 te Oisterwijk Opdrachtgever : De heer T.M. Peters Klompven 16a 5062 AJ OISTERWIJK Projectnummer : 20150091 Status rapport /

Nadere informatie

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee datum 16-5-2013 dossiercode 20130516-34-6989 Tekenen: Heeft u een beperkingsgebied geraakt? Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Winsum Vragen: 1) Gaat het om een

Nadere informatie

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel De heer M.C.M. Sieben is voornemens een nieuwe rundveestal op te richten op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Nederweert, sectie

Nadere informatie

Watertoets Megabioscoop Jaarbeurs Utrecht

Watertoets Megabioscoop Jaarbeurs Utrecht Notitie Contactpersoon B. (Bart) de Jong BASc Datum 14 februari 2014 Kenmerk N001-1218988BJQ-aao-V03-NL Watertoets Megabioscoop Jaarbeurs Utrecht 1 Inleiding Wolff Cinema Groep heeft het initiatief genomen

Nadere informatie

: BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) : Evert de Lange : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes)

: BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) : Evert de Lange : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes) Logo MEMO Aan : BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) Van : Evert de Lange Kopie : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes) Dossier : BA6227-100-100 Project : Zuiderzeestraatweg

Nadere informatie

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf SAB Arnhem december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf dossier : C4866.01.001 registratienummer : ON-D20090543

Nadere informatie

Toelichting watertoets Peijnenburg te Vught

Toelichting watertoets Peijnenburg te Vught projectnr. 181857 revisie 01 25 oktober 2013 Auteur A. van Beek Opdrachtgever Peijnenburg Vught B.V. Kruishoeveweg 1 5263 NM Vught datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring vrijgave 25 oktober

Nadere informatie

Kenmerk Contactpersoon Plaats en datum Ing. B. Mengers Doetinchem, Tel

Kenmerk Contactpersoon Plaats en datum Ing. B. Mengers Doetinchem, Tel ECOPART BV ZEPHIRLAAN 5 7004 GP DOETINCHEM TELEFOON 03 14-36 81 00 FAX 03 14 36 57 43 E-MAIL INFO@ECOPART-BV.NL INTERNET WWW.ECOPART_BV.NL BTW NR. NL 81 01 466 29 B01 HANDELSREGISTER 100 35 993 RABOBANK

Nadere informatie

: G. de Jong (Waterpas Civiel Adviesbureau B.V.) : Waterhuishouding Weerreys Park te Zundert

: G. de Jong (Waterpas Civiel Adviesbureau B.V.) : Waterhuishouding Weerreys Park te Zundert Notitie Aan Van : M. Dijkshoorn (Beagle Vastgoed XL B.V.) : G. de Jong (Waterpas Civiel Adviesbureau B.V.) Kopie : Kenmerk : 4275/WH/001 Datum : 9 april 2015 Betreft : Waterhuishouding Weerreys Park te

Nadere informatie

Kenmerk Contact Telefoon TED Ton Ewout van Dalen

Kenmerk Contact Telefoon  TED Ton Ewout van Dalen Waterparagraaf Prinsenpolder 65 te Made Kenmerk Contact Telefoon Email TED20100923.1711 Ton Ewout van Dalen 0162-684336 ted@lat.nl Betreft Aantal pagina s Datum Waterparagraaf 14 19 maart 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Notitie Tennispark Haelen Watertoets ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing

Notitie Tennispark Haelen Watertoets ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing Notitie 20090051-03 Tennispark Haelen Watertoets ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing Datum Referentie Behandeld door 30 maart 2009 20090051-03 J. Thissen 1 Inleiding De gemeente Haelen is voornemens

Nadere informatie

Notitie. Afstemming met Waterschap Groot Salland heeft plaatsgevonden tijdens een telefonisch overleg op 25 oktober Ligging locatie Kampmansweg

Notitie. Afstemming met Waterschap Groot Salland heeft plaatsgevonden tijdens een telefonisch overleg op 25 oktober Ligging locatie Kampmansweg Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0085696 17 december 2012 307856 Betreft Waterparagraaf Kampmansweg 1 Aanleiding In het kader van de ontwikkeling voor de woon-werk locatie en bedrijfsterrein Hardal

Nadere informatie

Waterparagraaf De Hei 53, Mariahout Waterparagraaf De Hei 53, Mariahout Projectlocatie De Hei 53, Mariahout Omschrijving project Waterparagraaf ten behoeve van vergroting agrarisch bouwblok Projectnummer

Nadere informatie

Apeldoornsestraat te Voorthuizen

Apeldoornsestraat te Voorthuizen Apeldoornsestraat te Voorthuizen Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf Woningstichting Barneveld januari 2013 Wijziging t.o.v. versie 29-10-2010: inrichtingsplan, verhard oppervlakte en wateropgave

Nadere informatie

Waterparagraaf manege Hillegersberg

Waterparagraaf manege Hillegersberg Waterparagraaf manege Hillegersberg definitief revisie 00 1 september 2016 Inhoudsopgave Blz. 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Werkwijze 1 2 Beschrijving plangebied 2 2.1 Locatie 2 2.2 Bodemopbouw 2

Nadere informatie

Landgoed Heijbroeck. Waterparagraaf. Datum : 11 juni Bureau van Nierop, Landgoed Heijbroeck, Waterparagraaf 1

Landgoed Heijbroeck. Waterparagraaf. Datum : 11 juni Bureau van Nierop, Landgoed Heijbroeck, Waterparagraaf 1 Landgoed Heijbroeck Waterparagraaf Datum : 11 juni 2013 Auteur Opdrachtgever : W.J. Aarts : Fam. van Loon 1 VOORWOORD In opdracht van Fam. van Loon is er door Bureau van Nierop een waterparagraaf conform

Nadere informatie