Beleidsregel subsidie Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsregel subsidie Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)"

Transcriptie

1 CVDR Officiële uitgave van Bronckhorst. Nr. CVDR467596_1 1 mei 2018 Beleidsregel Subsidie Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst, in haar vergadering van 2 oktober 2017, BESLUIT: I de beleidsregel Onderwijsachterstandenbeleid / Voorschoolse educatie 2016 in te trekken per 2 oktober 2017; II per 2 oktober 2017 vast te stellen de volgende beleidsregel: Beleidsregel subsidie Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Artikel 1 Subsidie grondslag Grondslag voor de subsidieverstrekking is: * De Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Educatie en Kwaliteit) en het daarbij behorend Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid * Het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. * Algemene subsidieverordening (ASV) gemeente Bronckhorst Artikel 2 Begrippen 2.1 Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) Het aanbod van peuterwerk per kind aan kinderen met een indicatie: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE-indicatie). De indicatie voor VVE wordt afgegeven doo rhet consultatiebureau. VVE is bestemd voor doelgroepkinderen van 2 en 3 jaar en wordt verzorgd op peuterspeelzalen en/of kinderdagverblijven. 2.2 Doelgroepkind Onder een doelgroepkind wordt verstaan een kind met een (dreiging tot) ontwikkelingsachterstand, waarbij de nadruk wordt gelegd op taalachterstand. De achterstand kan ook betrekking hebben op sociaal-emotionele of psychosociale ontwikkeling. 2.3 Peuterspeelplaats gesubsidieerd Het aanbod van peuterwerk per kind gedurende een bepaalde periode met een educatief programma, gedeeltelijk gefinancierd door de gemeente. 2.4 Peuterwerk De verzorging, opvoeding en het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen uitsluitend bestemd voor kinderen vanaf de leeftijd van twee jaar tot het moment waarop de kinderen kunnen deelnemen aan het basisonderwijs. 2.5 Peutergroep Een eenheid van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar waarin tegelijkertijd kinderen met een gemeentelijke subsidie, een VVE indicatie of kinderopvangtoeslag worden opgevangen. 2.6 Kinderopvangorganisatie De kinderopvangorganisatie die verantwoordelijk is voor opvang en educatie en voldoet aan de wettelijke eisen voor alle kinderen die van de voorziening gebruik maken. 2.7 Instroom-leeftijd De leeftijd om in te stromen op de peuteropvang. Dit is 2 jaar. Artikel 3 Doel 3.1 Het realiseren van een voldoende kwalitatief volwaardig aanbod aan peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie voor de ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden van een zo groot mogelijke doelgroep van kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar in de gemeente Bronckhorst. 1

2 Artikel 4 Subsidieontvangers 4.1 Kinderopvangorganisaties die peuterwerk bieden waarmee de gemeente afspraken heeft gemaakt over de uitvoering van peuterwerk en VVE. Artikel 5 Aanvraag 5.1 Een aanvraag om subsidie moet door middel van een door burgemeester en wethouders vastgesteld (digitaal)aanvraagformulier worden ingediend. 5.2 Bij de aanvraag legt de aanvrager de volgende gegevens over: a. Verwacht aantal gesubsidieerde peuterplaatsen (incl. berekening) b. Verwacht aantal VVE gesubsidieerde peuterplaatsen (incl. berekening) c. Exploitatiebegroting d. Activiteitenplan e. Risicoparagraaf f. Opleidingsplan 5.3 De aanvraag wordt ingediend uiterlijk vóór 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Artikel 6 Subsidiebedrag 6.1 Gesubsidieerde reguliere peuterplaats a. De subsidie omvat 7 uur per week, verdeeld over twee dagen, gedurende maximaal 40 weken per jaar, met een maximum van 280 uur per kalenderjaar en per peuterplaats. b. De subsidie wordt berekend op basis van het aantal uur dat een kind peuteropvang afneemt in een jaar. c. De subsidie wordt berekend op basis van het in dat jaar geldende kinderopvangtoeslagtabel van het Rijk. Er geldt een maximum uurtarief dat het Rijk jaarlijks vaststelt. 6.2 Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) a. De subsidie omvat minimaal 10 uur per week en maximaal 14 uur per week, verdeeld over twee dagen, gedurende 40 weken per jaar. b. Voor de eerste 7 uur VVE wordt dezelfde berekeningssytematiek gehanteerd als bij de subsidie voor de reguliere peuterplaats onder artikel 6.1. c. Voor de aanvullende 3 tot 7 uur wordt 110% van het maximum uurtarief (jaarlijks vastgesteld door het Rijk) door de gemeente vergoed Het subsidiebedrag wordt, als een voorschot van 75%, in vier termijnen, binnen 14 dagen na de start van elk kwartaal overgemaakt Bij grote wijzigingen (door bijvoorbeeld opheffen of overnemen van een locatie) wordt door de kinderopvangorganisatie een herziene aanvraag ingediend. Naar aanleiding daarvan ontvangt de kinderopvangorganisatie een herziene beschikking. Artikel 7 Subsidie criteria 7.1 Kinderopvangorganisaties komen in aanmerking voor een gesubsidieerde peuterplaats indien zij plaats geven aan: a. Peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar woonachtig in de gemeente Bronckhorst. b. Peuters van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag (op grond van de Wkkp). c. Peuters waarvan ouders de verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag ondertekenen. 7.2 Kinderopvangorganisaties komen in aanmerking voor een VVE gesubsidieerde peuterplaats indien zij plaats geven aan: a. Peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar met een VVE-indicatie. Woonachtig in de gemeente Bronckhorst. Een VVE-indicatie wordt afgegeven door het consultatiebureau, 2

3 b. Peuters van ouders die door middel van de Verklaring VVE aangeven wel of geen recht te hebben op kinderopvangtoeslag. 7.3 De Kinderopvangorganisatie verrekent de subsidie in het uurtarief dat ouders betalen. 7.4 Het verlenen van de subsidie gaat in overleg met cluster Toezicht en Handhaving. Voor het al dan niet verlenen van de subsidie dienen de kwaliteitseisen nageleefd te worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de inspectierapporten van de GGD. Bij twijfel (door geen groen risicoprofiel van de GGD) vindt overleg plaats tussen aanvrager, medewerker handhaving en beleidsmedewerker onderwijs. Artikel 8 Tussentijdse verantwoording 8.1 De kinderopvangorganisaties leveren uiterlijk 31 mei, in het lopende subsidiejaar, eenoverzicht van de werkelijk aantal peuterplaatsen aan. Hiervoor gebruikt de kinderopvangorganisatie hetzelfde formulier/format als tijdens de aanvraag is ingediend. Artikel 9 Subsidievaststelling 9.1 De kinderopvangorganisatie dient een aanvraag tot vaststelling in op uiterlijk 31 mei van het jaar dat volgt op het betrokken subsidiejaar. 9.2 Een aanvraag tot vaststelling van de subsidie moet door middel van een door burgemeester en wethouders vastgesteld formulier worden ingediend Bij de aanvraag tot vaststelling legt de aanvrager de volgende gegevens over: a. Overzicht daadwerkelijk aantal peuters (incl. berekening) b. Inhoudelijk verslag met daarin: i. Verrichte gesubsidieerde activiteiten ii. Stand van zaken met resultaten iii. Verklaring voor afwijkingen iv. Voorstellen beleidsmatige en/of praktische bijsturing v. Registraties per locatie: 1. Sociaal medische indicatie 2. Verwijsadviezen 3. Indicaties c. Financieel verslag en/of jaarrekening d. Balans van het afgelopen subsidietijdvak (met een toelichting daarop); en e. Bij subsidies vanaf een controle verklaring (opgesteld door een onafhankelijk accountant.) 9.22 De gemeente doet elk jaar een steekproef onder de kinderopvangorganisaties naar aanwezigheid van de Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag en Verklaring VVE. 9.3 Het subsidiebedrag wordt vastgesteld aan de hand van daadwerkelijk afgenomen peuterplaatsen. 9.4 Er vindt een verrekening plaats tussen het subsidievoorschot en het vastgestelde subsidiebedrag. Artikel 10 Citeertitel 10.1 Beleidsregel subsidie Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Artikel 11 Hardheidsclausule 11.1 Burgemeester en wethouders kunnen deze beleidsregels in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of- ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen. Artikel 12 Inwerkingtreding

4 Deze beleidsregel treedt in werking op de dag van de op de voorgeschreven wijze van bekendmaking. Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2017, de secretaris, de voorzitter, B. Drewes M. Besselink 4

5 Artikelsgewijze toelichting Artikel 2 Begrippen Deze beleidsregel kent twee verschillende soorten peuterplaatsen. Een regulier gesubsidieerde peuterplaats en een Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) peuterplaats. Reguliere gesubsidieerde peuterplaats Peuteropvang draagt bij aan de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van kinderen in de leeftijd vanaf twee jaar, totdat zij kunnen deelnemen aan het basisonderwijs. Voor peuters in de gemeente Bronckhorst waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag is een regulier gesubsidieerde peuterplaats beschikbaar. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Doel van VVE, het vroegtijdig signaleren van kinderen met een (taal)achterstand, zodat zo snel mogelijke (taal)ontwikkeling van deze kinderen kan worden gestimuleerd. Voorschoolse educatie is bestemd voor doelgroepkinderen van 2 en 3 jaar en wordt verzorgd op peuterspeelzalen en/of kinderdagverblijven. Onder een doelgroepkind wordt verstaan een kind met een (dreiging tot) ontwikkelingsachterstand, waarbij de nadruk wordt gelegd op taalachterstand. De achterstand kan ook betrekking hebben op sociaal-emotionele of psychosociale ontwikkeling. De (mogelijke) ontwikkelingsachterstand wordt geïndiceerd door de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau. De verwachting is dat kinderen met een VVE indicatie afkomstig zijn van ouders met een lager opleidingsniveau en daarbij behorend lager inkomen. De gemeente Bronckhorst stelt een vergoeding in om de VVE laagdrempelig te houden voor ouders door tegemoet te zien in de kosten van VVE. Artikel 5 Subsidieaanvraag De volgende gegevens worden gevraagd tijdens de subsidieaanvraag: * Verwacht aantal gesubsidieerde peuterplaatsen: met bijbehorende berekening van de vergoeding, aangeleverd in het daarvoor bestemde format. * Verwacht aantal VVE gesubsidieerde peuterplaatsen: met bijbehorende berekening van de vergoeding, aangeleverd in het daarvoor bestemde format. * Exploitatiebegroting: Waaruit blijkt welke financiering feitelijk nodig is voor de exploitatie van de peuterplaatsen van het komende jaar. * Activiteitenplan: Waarin de activiteiten zijn opgenomen die de Kinderopvangorganisatie het volgende jaar wil continueren en welke nieuwe activiteiten zij van plan is te ontwikkelen. De kinderopvangorganisatie levert hiermee input voor de gemeentelijke beleidsvoorbereiding. * Risicoparagraaf: Waarin de risico s worden beschreven en de feitelijk ondernomen maatregelen om deze risico s af te dekken. * Opleidingsplan: Waarin staat beschreven hoe kennis en vaardigheden van pedagogisch medewerkers in de voorschoolse voorziening wordt onderhouden. Artikel 6 Subsidiebedrag 6.1. De maximale vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het maximale uurtarief dat is opgenomen in de Kinderopvangtoeslagtabel van Het Rijk. 6.2 Hierdoor betalen ouders geen eigen bijdrage over het derde en/of vierde dagdeel VVE. 6.3 Eigen bijdrage voor een reguliere plaats is inkomensafhankelijk. Indien ouders minder dan 7 uur per week deelname wensen komen zij niet in aanmerking voor een gesubsidieerde plaats. Indien ouders meer dan 7 uur per week deelname wensen komen zij voor de extra uren niet in aanmerking voor een gesubsidieerde plaats. 5

6 Artikel 7 Subsdiecriteria Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag komen niet in aanmerking voor een gesubsidieerde reguliere peuterplaats. Vergoeding voor de peuteropvang gaat via de belastingdienst. Anders is dit wanneer het gaat om een VVE peuterplaats. Hierbij komen ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen wel in aanmerking voor een gemeentelijke subsidie. De eerste 7 uur kennen een bijdrage vanuit de kinderopvangtoeslag. De aanvullende 3 tot 7 uur VVE wordt volledig door de gemeente vergoed. Voor deze uren vragen ouders geen kinderopvangtoeslag aan. Om die reden wordt gevraagd de verklaring VVE te ondertekenen en kenbaar te maken of ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag of niet. Artikel 8 Tussentijdse verantwoording 6

7 8.1 De tussentijdse verantwoording is er voor de gemeente om zicht te houden op de aantallen peuters en het budget beschikbaar voor peuteropvang en VVE. Artikel 9 Subsidie vaststelling 5. De vaststelling van het subsidiebedrag kan leiden tot een afrekening over het ontvangen voorschot. Dat wil zeggen dat er een (terug)vordering kan plaatsvinden, gebaseerd opdaadwerkelijke aantallen en gebruik van peuterplaatsen over het subsidie jaar. Registraties per locatie*: o Hoeveel peuters geplaatst gebruik maken van een gesubsidieerde peuterplaats o Hoeveel peuters geplaatst zijn met een VVE indicatie o Hoeveel peuters geplaatst zijn met een sociaal-medische indicatie o Hoeveel verwijsadviezen naar een (gespecialiseerde) instantie of het sociaal team aan ouders zijn gegeven o Welke indicaties zijn afgegeven * Het is hierbij niet noodzakelijk persoonsgegevens te verstrekken. 7

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel; Subsidieregeling (VVE-)peuteropvang Tiel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel; gelet op artikel 5 van de Verordening tegemoetkoming kosten (VVE-)peuteropvang in Tiel overwegende

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) SUBSIDIEREGEL PEUTEROPVANG EN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Het college van burgemeester en wethouders van Ede; gelet op de artikelen 3, 7, vierde lid, en 10 van de Algemene subsidieverordening Ede 2015

Nadere informatie

Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie

Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie CVDR Officiële uitgave van Nijkerk. Nr. CVDR336051_5 22 mei 2018 Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Het college van de gemeente Nijkerk; gelezen het voorstel van 3 september 2013, gelet

Nadere informatie

Gemeente Baarn - subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse educatie gemeente Baarn (gewijzigd)

Gemeente Baarn - subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse educatie gemeente Baarn (gewijzigd) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Baarn Nr. 54737 15 maart 2018 Gemeente Baarn - subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse educatie gemeente Baarn (gewijzigd) Collegebesluit Zaaknummer

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zutphen Nr. 223687 21 december 2017 Regeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over het subsidiëren

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Roermond Nr. 232725 6 november 2018 Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent voor- en

Nadere informatie

besluiten vast te stellen: de Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Gouda.

besluiten vast te stellen: de Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Gouda. CVDR Officiële uitgave van Gouda. Nr. CVDR468650_2 10 oktober 2018 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent subsidie voor kindgebonden financiering

Nadere informatie

Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel

Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel overwegende, dat de raad op 25 juni 2015 heeft

Nadere informatie

Subsidieregeling Kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Alblasserdam 2019

Subsidieregeling Kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Alblasserdam 2019 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Alblasserdam Nr. 268196 13 december 2018 Subsidieregeling Kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Alblasserdam 2019 Het college

Nadere informatie

Deelsubsidieverordening Voorschoolse voorzieningen Den Helder

Deelsubsidieverordening Voorschoolse voorzieningen Den Helder CVDR Officiële uitgave van Den Helder. Nr. CVDR302719_1 20 maart 2018 Deelsubsidieverordening Voorschoolse voorzieningen Den Helder Artikel 1 Begrippenkader - Algemene subsidieverordening: de Algemene

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming kosten (VVE-)peuteropvang in Tiel

Verordening tegemoetkoming kosten (VVE-)peuteropvang in Tiel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Tiel Nr. 164245 21 september 2017 Verordening tegemoetkoming kosten (VVE-)peuteropvang in Tiel De raad van de gemeente Tiel: gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Nadere regels Peuteropvang Hellevoetsluis 2018

Nadere regels Peuteropvang Hellevoetsluis 2018 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Hellevoetsluis Nr. 275820 20 december 2018 Nadere regels Peuteropvang Hellevoetsluis 2018 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Gouda

Burgemeester en wethouders van Gouda Burgemeester en wethouders van Gouda Gelet op artikel 7 Algemene Subsidieverordening Gouda 2003; Overwegende dat: - aan alle kinderopvangorganisaties in de gemeente Gouda de mogelijkheid wordt geboden

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Ommen

Onderwerp: Vaststellen subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Ommen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ommen. Nr. 131339 26 september 2016 Onderwerp: Vaststellen subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Ommen Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

overwegende dat het hiervoor noodzakelijk is om regels te stellen omtrent de tegemoetkoming in de kosten van (VVE-)peuteropvang;

overwegende dat het hiervoor noodzakelijk is om regels te stellen omtrent de tegemoetkoming in de kosten van (VVE-)peuteropvang; Verordening tegemoetkoming kosten (VVE-)peuteropvang in Tiel De raad van de gemeente Tiel: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 juni 2017; overwegende dat het wenselijk is om peuteropvang

Nadere informatie

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2017 en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2017 en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; CVDR Officiële uitgave van De Ronde Venen. Nr. CVDR613442_1 19 oktober 2018 Nadere regels subsidie peuteropvang en VVE De Ronde Venen 2019 Burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen; Overwegende

Nadere informatie

Onderwerp: Subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2017

Onderwerp: Subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2017 Onderwerp: Subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2017 Ons kenmerk: 16BWB00022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen het advies van de Participatieraad

Nadere informatie

Regeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente Waalwijk 2019

Regeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente Waalwijk 2019 Regeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente Waalwijk 2019 Het college van de gemeente Waalwijk; gelet op de Wet kinderopvang, de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de Algemene

Nadere informatie

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen 2014. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Kinderopvang:

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR406257_1. Subsidieregeling Voorschools aanbod. Subsidieregeling Voorschools aanbod gemeente Duiven

CVDR. Nr. CVDR406257_1. Subsidieregeling Voorschools aanbod. Subsidieregeling Voorschools aanbod gemeente Duiven CVDR Officiële uitgave van Duiven. Nr. CVDR406257_1 31 oktober 2017 Subsidieregeling Voorschools aanbod Subsidieregeling Voorschools aanbod gemeente Duiven Artikel 1 Begripsbepaling 1.ASV De Algemene Subsidieverordening

Nadere informatie

BESLUIT NADERE REGELS SUBSIDIES PEUTEROPVANG EN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE VENRAY 2018

BESLUIT NADERE REGELS SUBSIDIES PEUTEROPVANG EN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE VENRAY 2018 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Venray Nr. 16055 24 januari 2018 BESLUIT NADERE REGELS SUBSIDIES PEUTEROPVANG EN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE VENRAY 2018 Het college van burgemeester

Nadere informatie

Nadere regels peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Rheden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden;

Nadere regels peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Rheden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rheden Nr. 234199 29 december 2017 Nadere regels peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Rheden 2018 Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor en Vroegschoolse Educatie gemeente Zeist Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist besluiten,

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor en Vroegschoolse Educatie gemeente Zeist Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist besluiten, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zeist Nr. 126026 20 juli 2017 Subsidieregeling Peuteropvang en Voor en Vroegschoolse Educatie gemeente Zeist 2018 Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

BELEIDSREGEL. Subsidieregeling voorschoolse educatie opvang gemeente Aalten 2018

BELEIDSREGEL. Subsidieregeling voorschoolse educatie opvang gemeente Aalten 2018 Subsidieregeling voorschoolse educatie opvang gemeente Aalten 2018 Auteur M. Lettink Functie Beleidsmedewerker Welzijn en Onderwijs Datum 17 oktober 2017 BELEIDSREGEL 2 SUBSIDIEREGELING VOORSCHOOLSE EDUCATIE

Nadere informatie

Subsidieregeling VVE gemeente Maasdriel 2018

Subsidieregeling VVE gemeente Maasdriel 2018 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Maasdriel Nr. 283502 31 december 2018 Subsidieregeling VVE gemeente Maasdriel 2018 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; gelezen

Nadere informatie

Subsidieregeling Voorschools aanbod gemeente Arnhem

Subsidieregeling Voorschools aanbod gemeente Arnhem GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Arnhem. Nr. 32815 24 maart 2016 Subsidieregeling Voorschools aanbod gemeente Arnhem Op 8 december 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders de 'Subsidieregeling

Nadere informatie

Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017.

Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017. Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017. Inleiding Algemeen Deze beleidsregel is een uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Koggenland (ASV). Zij wordt (ingevolge artikel 2 lid 4 ASV) vastgesteld

Nadere informatie

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard; gelet op de Wet Kinderopvang de Algemene subsidieverordening Heerhugowaard

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Subsidieregeling peuteropvang en VVE 2018 HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

GEMEENTEBLAD. Nr Subsidieregeling peuteropvang en VVE 2018 HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Dronten Nr. 208397 27 november 2017 Subsidieregeling peuteropvang en VVE 2018 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten, gelet opde

Nadere informatie

Subsidieregeling Kinderopvang gemeente Haren 2018

Subsidieregeling Kinderopvang gemeente Haren 2018 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Haren Nr. 107361 23 mei 2018 Subsidieregeling Kinderopvang gemeente Haren 2018 Subsidieregeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Collegevoorstel. gewijzigde Peuteropvangrege ing Oude IJsselstreek

Collegevoorstel. gewijzigde Peuteropvangrege ing Oude IJsselstreek Gemeente Oude IJsselstreek 17int00509 gemeente Oude IJsselstreek Collegevoorstel Kenmerk 17int00509 Team Welzijn en Onderwijs Datum 18 september 2017 Behandeld door S. Kavak College verg. 26 september

Nadere informatie

Ve rordening peuteropvang e n voorschoolse e ducatie gemeente Vijfheerenlanden (i.o.) 2019

Ve rordening peuteropvang e n voorschoolse e ducatie gemeente Vijfheerenlanden (i.o.) 2019 Ve rordening peuteropvang e n voorschoolse e ducatie gemeente Vijfheerenlanden (i.o.) 2019 De raden van de gemeenten Zederik, Vianen en Leerdam; gelet op de bepalingen in de Wet kinderopvang (Wko) en artikel

Nadere informatie

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen 2014. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Kinderopvang:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidies Peuteropvang Voorschoolse educatie gemeente Haarlem 2019

Uitvoeringsregeling subsidies Peuteropvang Voorschoolse educatie gemeente Haarlem 2019 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Haarlem Nr. 76478 1 april 2019 Uitvoeringsregeling subsidies Peuteropvang Voorschoolse educatie gemeente Haarlem 2019 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Subsidieregels Peuteropvang gemeente Steenbergen 2017

Subsidieregels Peuteropvang gemeente Steenbergen 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Steenbergen. Nr. 184473 27 december 2016 Subsidieregels Peuteropvang gemeente Steenbergen 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2013 en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2013 en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente De Ronde Venen. Nr. 13284 26 januari 2017 Nadere regels subsidie peuterspeelzalen en VVE De Ronde Venen 2017 Burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland

Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland De raad van de gemeente Midden-Delfland: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 januari 2015; gelet op artikel 147,

Nadere informatie

Subsidieregeling Onderwijsachterstanden

Subsidieregeling Onderwijsachterstanden Subsidieregeling Onderwijsachterstanden 2020-2022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal; gelet op artikel 2, eerste lid, onder e, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal;

Nadere informatie

DEELSUBSIDIEVERORDENING VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN DEN HELDER

DEELSUBSIDIEVERORDENING VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN DEN HELDER DEELSUBSIDIEVERORDENING VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN DEN HELDER ARTIKEL 1 BEGRIPPENKADER Algemene subsidieverordening Boekjaar College Doelgroepkind Eigen bijdrage Kinderdagopvang Kinderopvangtoeslag Leerlingengewicht

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Vlaardingen Nr. 51207 30 maart 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen, Overwegende dat het wenselijk is om op grond van artikel 4

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING TEGEMOETKOMING KOSTEN PEUTEROPVANG DEN HAAG 2017

SUBSIDIEREGELING TEGEMOETKOMING KOSTEN PEUTEROPVANG DEN HAAG 2017 RIS298646 SUBSIDIEREGELING TEGEMOETKOMING KOSTEN PEUTEROPVANG DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - op 1 januari 2018 de Wet harmonisatie kinderopvang

Nadere informatie

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per Beleidskader + financiële uitwerking Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per 01-01-2018 Vastgesteld door de gemeenteraad van West Maas en Waal op 21 september

Nadere informatie

Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 2017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie

Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 2017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rhenen. Nr. 1350 3 oktober 016 Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie Het college van Burgemeester

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom - Subsidieregels Peuteropvang Bergen op Zoom Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom;

Gemeente Bergen op Zoom - Subsidieregels Peuteropvang Bergen op Zoom Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen op Zoom. Nr. 119466 11 december 2015 Gemeente Bergen op Zoom - Subsidieregels Peuteropvang Bergen op Zoom 2016 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Subsidieregeling individuele voorschoolplaatsen kindercentra 2014-2015 Vastgesteld op 6 mei 2014

Subsidieregeling individuele voorschoolplaatsen kindercentra 2014-2015 Vastgesteld op 6 mei 2014 Subsidieregeling individuele voorschoolplaatsen kindercentra 2014-2015 Vastgesteld op 6 mei 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam; gelet op de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 16 april 2018 Agendapunt : Onderwerp Raadsvoorstel verordening gemeentetoeslag peuteropvang en VVE : Opsterland 2018 Portefeuillehouder : Wietze Kooistra

Nadere informatie

Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2019 gemeente Leusden

Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2019 gemeente Leusden CVDR Officiële uitgave van Leusden. Nr. CVDR613509_1 24 oktober 2018 Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2019 gemeente Leusden Burgemeester en wethouders van gemeente Leusden; Overwegende

Nadere informatie

ONTWERP Subsidieregeling peuteropvanggroepen met voorschoolse educatie gemeente Schiedam 2018

ONTWERP Subsidieregeling peuteropvanggroepen met voorschoolse educatie gemeente Schiedam 2018 ONTWERP Subsidieregeling peuteropvanggroepen met voorschoolse educatie gemeente Schiedam 2018 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Schiedam Officiële naam regeling Subsidieregeling peuteropvanggroepen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente Montfoort

Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente Montfoort GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Montfoort Nr. 94709 1 augustus 2017 Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente Montfoort 2017 Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING VOORSCHOOLSE EDUCATIE IN DE PEUTEROPVANG Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel:

UITVOERINGSREGELING VOORSCHOOLSE EDUCATIE IN DE PEUTEROPVANG Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel: UITVOERINGSREGELING VOORSCHOOLSE EDUCATIE IN DE PEUTEROPVANG Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel: overwegende dat: - het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het gemeentelijke

Nadere informatie

Subsidieregeling Kindgebonden financiering Peuteropvang gemeente Assen

Subsidieregeling Kindgebonden financiering Peuteropvang gemeente Assen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Assen Nr. 167246 27 september 2017 Subsidieregeling Kindgebonden financiering Peuteropvang gemeente Assen Het college van Assen, gelet op: de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hengelo 2011;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hengelo 2011; Uitvoeringsregeling subsidie Voorschool Hengelo 2019 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 van de Algemene

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR600886_1

CVDR. Nr. CVDR600886_1 CVDR Officiële uitgave van Hengelo. Nr. CVDR600886_1 23 december 2016 Uitvoeringsregeling subsidie Voorschool Hengelo 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo; gelet op titel

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen in Midden- Delfland

Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen in Midden- Delfland Concept Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen in Midden- Delfland Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Definities 1. In deze verordening wordt verstaan onder: Het college: het

Nadere informatie

Bijzondere subsidieverordening peuteropvang gemeente Purmerend 2019

Bijzondere subsidieverordening peuteropvang gemeente Purmerend 2019 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Purmerend Nr. 214081 9 oktober 2018 Bijzondere subsidieverordening peuteropvang gemeente Purmerend 2019 De raad van de gemeente Purmerend; - gelet op de artikelen

Nadere informatie

Nadere regels subsidies Peuterspeelzaalwerk en Voorschoolse Educatie 2018

Nadere regels subsidies Peuterspeelzaalwerk en Voorschoolse Educatie 2018 CVDR Officiële uitgave van Bodegraven-Reeuwijk. Nr. CVDR459263_1 6 maart 2018 Nadere regels subsidies Peuterspeelzaalwerk en Voorschoolse Educatie 2018 Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

De Tijdelijke subsidieverordening Peuteropvang en VVE gemeente Zaanstad 2019

De Tijdelijke subsidieverordening Peuteropvang en VVE gemeente Zaanstad 2019 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zaanstad Nr. 232894 1 november 2018 Tijdelijke subsidieverordening peuteropvang en VVE gemeente Zaanstad 2019 De raad van de gemeente Zaanstad, Gelet op de

Nadere informatie

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oisterwijk. Nr. 86 0 oktober 0 Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 0 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Wij willen dat kinderen hun talenten optimaal

Nadere informatie

Subsidieregeling Voorschoolse voorzieningen Gemeente Krimpenerwaard 2019

Subsidieregeling Voorschoolse voorzieningen Gemeente Krimpenerwaard 2019 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Krimpenerwaard Nr. 64679 28 maart 2018 Subsidieregeling Voorschoolse voorzieningen Gemeente Krimpenerwaard 2019 Inleiding Subsidie is een bijdrage van de

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING PEUTERPROGRAMMA GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2013

SUBSIDIEVERORDENING PEUTERPROGRAMMA GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2013 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR311130_1 23 november 2016 SUBSIDIEVERORDENING PEUTERPROGRAMMA GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2013 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van

Nadere informatie

Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 2018 Reguliere peuteropvang en vooren vroegschoolse educatie

Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 2018 Reguliere peuteropvang en vooren vroegschoolse educatie GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rhenen Nr. 170227 2 oktober 2017 Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 2018 Reguliere peuteropvang en vooren vroegschoolse educatie Gemeente Rhenen Subsidieregels

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente IJsselstein

Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente IJsselstein GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente IJsselstein Nr. 71961 1 mei 2017 Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente IJsselstein 2017 Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Gemeenteraad van Zaltbommel - Verordening peutertoeslag en vve gemeente Zaltbommel 2018 vastgesteld

Gemeenteraad van Zaltbommel - Verordening peutertoeslag en vve gemeente Zaltbommel 2018 vastgesteld GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zaltbommel Nr. 190612 1 november 2017 Gemeenteraad van Zaltbommel - Verordening peutertoeslag en vve gemeente Zaltbommel 2018 vastgesteld De raad van de gemeente

Nadere informatie

Beleidsregels inzake tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Dongen 2012

Beleidsregels inzake tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Dongen 2012 CVDR Officiële uitgave van Dongen. Nr. CVDR228420_1 12 september 2017 Beleidsregels inzake tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Dongen 2012 Het college van

Nadere informatie

Peuterspeelgroep voor een goede start op de basisschool

Peuterspeelgroep voor een goede start op de basisschool Peuterspeelgroep voor een goede start op de basisschool natuurlijk samen! Peuterspeelgroep voor een goede start op de basisschool De Gemeente Noordenveld wil graag dat alle peuters in de gemeente Noordenveld

Nadere informatie

Subsidieregeling voorschoolse voorzieningen 2020

Subsidieregeling voorschoolse voorzieningen 2020 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Krimpenerwaard Nr. 96693 19 april 2019 Subsidieregeling voorschoolse voorzieningen 2020 Inleiding Subsidie is een bijdrage van de gemeente aan een organisatie

Nadere informatie

Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen Zaanstad 2015-2018

Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen Zaanstad 2015-2018 Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen Zaanstad 2015-2018 Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad. Datum: 2 juli 2015 Ingangsdatum: 1 augustus 2015 Wettelijke grondslagen

Nadere informatie

Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen Zaanstad

Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen Zaanstad GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 71000 3 augustus 2015 Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen Zaanstad 2015-2018 Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Subsidieregeling peuteropvanggroepen met voorschoolse educatie gemeente Schiedam. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam;

Subsidieregeling peuteropvanggroepen met voorschoolse educatie gemeente Schiedam. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schiedam. Nr. 186191 28 december 2016 Subsidieregeling peuteropvanggroepen met voorschoolse educatie gemeente Schiedam Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? De regels voor de subsidieverstrekking staan vermeld in de Subsidieregeling

Nadere informatie

ntv Gn\Ç;e- ~'1 - o 1-1Jo1 T Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door

ntv Gn\Ç;e- ~'1 - o 1-1Jo1 T Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door Publiekshal, Het Rond 1, Zeist Postbus 513, 3700 AM Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist www.facebook.com/gemeentezeist Aan de leden van de raad gemeente Zeist

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Gegevens gemeente (in te vullen door de gemeente)

Pagina 1 van 5. Gegevens gemeente (in te vullen door de gemeente) Pagina 1 van 5 Gegevens gemeente (in te vullen door de gemeente) Datum ontvangst Aanvraag compleet Dit formulier hoort bij de subsidieverordening Tegemoetkoming (VVE-)peuteropvang Tiel en de subsidieregeling

Nadere informatie

Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang en VVE Scherpenzeel 2019

Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang en VVE Scherpenzeel 2019 Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang en VVE Scherpenzeel 2019 citeertitel: Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang en VVE Scherpenzeel 2019 vastgesteld bij besluit van:

Nadere informatie

Bijlage - Toelichting subsidieregeling voorschoolse voorzieningen gemeente Oirschot

Bijlage - Toelichting subsidieregeling voorschoolse voorzieningen gemeente Oirschot Bijlage - Toelichting subsidieregeling voorschoolse voorzieningen gemeente Oirschot Aanleiding In november 2017 is naast de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk ook de Wet innovatie en

Nadere informatie

Beleidsregels betreffende. tegemoetkoming kosten kinderopvang. op grond van sociaal medische indicatie.

Beleidsregels betreffende. tegemoetkoming kosten kinderopvang. op grond van sociaal medische indicatie. Het college van Burgemeester en Wethouders van Brielle, gelet op artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht, besluit vast te stellen de Beleidsregels betreffende tegemoetkoming kosten kinderopvang

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard; CVDR Officiële uitgave van Heerhugowaard. Nr. CVDR124189_1 7 november 2017 Deelsubsidieverordening Jeugd Nr.BW11-0695 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard; overwegende

Nadere informatie

Nadere regel tot wijziging van de nadere regels subsidies gemeente Groningen

Nadere regel tot wijziging van de nadere regels subsidies gemeente Groningen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Groningen Nr. 274412 19 december 2018 Nadere regel tot wijziging van de nadere regels subsidies gemeente Groningen (voorschoolse educatie) Het college van

Nadere informatie

Model Subsidieregeling kinderopvang

Model Subsidieregeling kinderopvang Model Subsidieregeling kinderopvang Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of (bijvoorbeeld) [iets] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 3. - [iets OF iets] = door gemeente te kiezen, zie bijvoorbeeld

Nadere informatie

Verordening Gemeentelijke tegemoetkoming voorschoolse voorzieningen gemeente Stede Broec

Verordening Gemeentelijke tegemoetkoming voorschoolse voorzieningen gemeente Stede Broec GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Stede Broec Nr. 283455 31 december 2018 Verordening Gemeentelijke tegemoetkoming voorschoolse voorzieningen gemeente Stede Broec De raad van de gemeente Stede

Nadere informatie

Regeling subsidie armoedebeleid gemeente Oisterwijk 2019.

Regeling subsidie armoedebeleid gemeente Oisterwijk 2019. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Oisterwijk Nr. 205711 27 september 2018 Regeling subsidie armoedebeleid gemeente Oisterwijk 2019 Wij willen dat geen van de inwoners van de gemeente Oisterwijk

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang sociaal medische indicatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang sociaal medische indicatie GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Best Nr. 76773 1 april 2019 Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang sociaal medische indicatie 2019 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt

Nadere informatie

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hengelo 2011;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hengelo 2011; Uitvoeringsregeling subsidie Voorschool Hengelo 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 van de Algemene

Nadere informatie

Verordening Sociaal Medische Indicatie 2019 gemeente Beverwijk Documentnummer INT

Verordening Sociaal Medische Indicatie 2019 gemeente Beverwijk Documentnummer INT Verordening Sociaal Medische Indicatie 2019 gemeente Beverwijk Documentnummer INT-19-48185 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a.

Nadere informatie

Subsidieregeling peuterspeelzaalwerk en voorschoolse voorzieningen op peuterspeelzalen Edam-Volendam

Subsidieregeling peuterspeelzaalwerk en voorschoolse voorzieningen op peuterspeelzalen Edam-Volendam Subsidieregeling peuterspeelzaalwerk en voorschoolse voorzieningen op peuterspeelzalen Edam-Volendam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam, gelet op artikel 3, eerste

Nadere informatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Korendijk. 1

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Korendijk. 1 Burgemeester en wethouders van Korendijk gelet op artikel 160 lid 1a van de Gemeentewet; artikel 4:81, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); b e s l u i t e n vast te stellen de volgende beleidsregels:

Nadere informatie

Besluit nr.: Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard

Besluit nr.: Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard RAADSBESLUIT Besluit nr.: 131248 Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard De raad van de gemeente Albrandswaard; Overwegende dat het gewenst is de verlening, de voorschotverlening

Nadere informatie

Openbaar openbaarheid: Overlegd met Financiën: d.d Raad: Ter besluitvorming

Openbaar openbaarheid: Overlegd met Financiën: d.d Raad: Ter besluitvorming ADVIES COLLEGE Onderwerp: VVE beleid 2018 *Z030A7D512A* Opgesteld door: A.F.B. Beijen Persbericht: Nee Telefoonnummer: (0294) 491 371 WKPB: Nee Datum: 24 juli 2017 Portefeuillehouder: Dhr. P. Eijking Registratienummer:

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijving

Artikel 1 Begripsomschrijving UITVOERINGSREGELING VERGOEDING VOOR PEUTEROPVANG GEMEENTE BOXTEL. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel: overwegende dat het wenselijk is om peuteropvang voor alle peuters in de gemeente Boxtel

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

Nadere regels subsidies peuterspeelzaalwerk en voor- en vroegschoolse educatie 2018

Nadere regels subsidies peuterspeelzaalwerk en voor- en vroegschoolse educatie 2018 CVDR Officiële uitgave van Bodegraven-Reeuwijk. Nr. CVDR475873_1 29 november 2018 Nadere regels subsidies peuterspeelzaalwerk en voor- en vroegschoolse educatie 2018 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Uitvoeringsregels gemeentetoeslag voor peuteropvang en VVE Hardinxveld-Giessendam

Uitvoeringsregels gemeentetoeslag voor peuteropvang en VVE Hardinxveld-Giessendam GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Hardinxveld-Giessendam Nr. 259131 7 december 2018 Uitvoeringsregels gemeentetoeslag voor peuteropvang en VVE Hardinxveld-Giessendam Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Nadere regels subsidieregeling peuteropvang Beverwijk

Nadere regels subsidieregeling peuteropvang Beverwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Beverwijk Nr. 79203 16 april 2018 Nadere regels subsidieregeling peuteropvang Beverwijk Burgemeester en wethouders van Beverwijk; Overwegende dat, de gemeente

Nadere informatie

SUBSIDIEOVEREENKOMST 2013 PEUTERSPEELZAALWERK, inclusief voor- en vroegschoolse educatie

SUBSIDIEOVEREENKOMST 2013 PEUTERSPEELZAALWERK, inclusief voor- en vroegschoolse educatie SUBSIDIEOVEREENKOMST 2013 PEUTERSPEELZAALWERK, inclusief voor- en vroegschoolse educatie Gemeente Krimpen aan den IJssel & Stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief In deze overeenkomst worden

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Heemskerk Nr. 151399 13 juli 2018 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Heemskerk houdende regels omtrent kinderopvang Verordening kinderopvang

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Landsmeer 2016

Algemene subsidieverordening gemeente Landsmeer 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Landsmeer. Nr. 115833 22 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Landsmeer 2016 gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beleidsregels kinderopvang gemeente Olst-Wijhe

Beleidsregels kinderopvang gemeente Olst-Wijhe CVDR Officiële uitgave van Olst-Wijhe. Nr. CVDR267447_1 2 mei 2017 Beleidsregels kinderopvang gemeente Olst-Wijhe Hoofdstuk 1 Inleiding Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Kinderopvang gewijzigd. Concreet

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 12.0803 d.d. 18-9-2012 Onderwerp Vaststellen deelverordening subsidieregeling peuterspeelzaalwerk Leiden 2013 voor de inspraak Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. de deelverordening

Nadere informatie

1 Algemene bepalingen

1 Algemene bepalingen Bekendmaking vaststelling beleid Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend de beleidsregel Nadere regels subsidie peuteropvang gemeente Heemskerk 2018 vast te stellen. Deze nadere regels hebben

Nadere informatie

VVE-beleidsplan Montessori-peutergroep De Peutertuin. locatie Noord Enkhuizen

VVE-beleidsplan Montessori-peutergroep De Peutertuin. locatie Noord Enkhuizen VVE-beleidsplan Montessori-peutergroep De Peutertuin locatie Noord Enkhuizen voorwoord Voor u ligt het VVE-beleidsplan van de Stichting Montesssori-peutergroep Enkhuizen. Deze stichting, die peuterspeelzaalwerk

Nadere informatie