Overeenkomst over wijziging van de uitvoering van de WSW i.v.m. de toetreding van de gemeente Aalten tot de GR Laborijn per 1 januari 2017

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkomst over wijziging van de uitvoering van de WSW i.v.m. de toetreding van de gemeente Aalten tot de GR Laborijn per 1 januari 2017"

Transcriptie

1 Overeenkomst over wijziging van de uitvoering van de WSW i.v.m. de toetreding van de gemeente Aalten tot de GR Laborijn per 1 januari 2017 Partijen: OVERHEID Hier allen rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun vertegenwoordigers zoals genoemd bij de ondertekening van deze overeenkomst. Inleiding en overwegingen De in de gemeenschappelijke regeling Hameland participerende gemeenten Aalten, Berkelland, Haaksbergen, Oost Gelre en Winterswijk hebben besloten de gemeenschappelijke regeling te ontbinden. De gemeenteraad van Aalten heeft op 14 juni 2016 besloten: 1. De toekomstige uitvoering van de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening te beleggen bij Laborijn. 2. De deelnemende gemeenten van Laborijn te verzoeken toe te mogen treden tot de gemeenschappelijke regeling. 3. In te zetten op het per 2018 zelf uitvoeren van eigen werk. In de komende maanden wordt ter uitvoering van deze besluiten van de gemeenteraad van Aalten in nauw overleg met Hameland en Laborijn invulling geven aan een zorgvuldige overgang van het Aaltense aandeel in de gemeenschappelijke regeling Hameland naar Laborijn. De gemeente Aalten hanteert daarbij de volgende uitgangspunten: a. De gemeente Aalten wil haar evenredig aandeel in de rechten en plichten van de gemeenschappelijke regeling Hameland (SW-medewerkers, detacheringsovereenkomsten/- plaatsen, opdrachten/werk voor Beschut Binnen etc.) uitnemen en overbrengen naar Laborijn. b. De ingangsdatum van de overgang naar Laborijn is 1 januari Alle partijen werken voortvarend en constructief samen om deze ingangsdatum te halen. c. De gemeente Aalten participeert niet meer in de per 1 januari 2017 op te richten nieuwe entiteit voor Beschut Binnen in Lichtenvoorde van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk en draagt daarin dus op geen enkele wijze financieel bij. d. De gemeente Aalten neemt de volle verantwoording voor haar evenredig aandeel in de formatie. De gemeente Aalten gaat ervan uit dat zij het betreffende aantal medewerkers overneemt. De gemeente Aalten kiest nadrukkelijk voor het overnemen van haar aandeel in de formatie en niet voor een financiële verrekening. e. Over de overgang van de detacheringsovereenkomsten van de Aaltense SWmedewerkers naar Laborijn worden nadere afspraken gemaakt. Uitgangspunt daarbij is dat de individuele detacheringsovereenkomsten per 1 januari 2017 i

2 overgaan naar Laborijn. M.b.t. de groepsdetacheringen worden - met inachtneming van een evenredige verdeling en de financiële belangen van de gemeente Aalten - praktische afspraken gemaakt tussen SDOA en Laborijn om te waarborgen dat de werkgevers te maken hebben met één aanspreekpunt en één factuur. f. De gemeente Aalten heeft eveneens een evenredig aandeel in de huidige structurele en incidentele werkopdrachten voor Werken Binnen. De gemeente Aalten wii dit evenredig aandeel eveneens per 1 januari 2017 uitnemen. Het tijdig voor 1 januari 2017 realiseren van een werkplek en werk voor de Aaltense SWmedewerkers van Werken Binnen heeft voor de gemeente Aaiten topprioriteit. Op 21 juni 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten besloten het formele werkgeverschap van de SW-medewerkers per 1 januari 2017 bij Laborijn te beleggen. In het kader van de ontmanteling van Hameland gaat het formele werkgeverschap van de SWmedewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die in de gemeente Aalten wonen dan wel anderszins aan de gemeente Aalten zijn toegewezen, derhalve per 1 januari 2017 over naar Laborijn. De vakbonden waren niet voor de ontmanteling van het bedrijf en de gemeentelijke samenwerking in de GR Hameland. Zij leggen zich echter neer bij de politieke besluiten die zijn genomen door de gekozen volksvertegenwoordiging in de gemeenten. Om de belangen van de Wsw-werknemers te borgen, hebben zij meegewerkt aan het tot stand komen van deze overeenkomst en onderschrijven zij deze, na consultatie van de leden. De vakbonden zijn nog steeds van mening dat arbeidsovereenkomsten van SW-werknemers voor bepaalde tijd, moeten worden omgezet naar onbepaalde tijd ( vast ) bij gebleken geschiktheid. Vanwege het ontbreken van perspectief in loon en werkzekerheid geeft men de voorkeur aan een SW-dienstverband in plaats van een oplossing in het kader van de Participatiewet. Het belangrijkste is evenwel dat de werknemers niet thuis komen te zitten en loon ontvangen voor hun gewerkte uren, en deze afspraak is bevestigd met deze overeenkomst. Zij betreuren het dat de gemeente Aalten dit politieke besluit heeft genomen in het verleden en hier niet op wenst terug te komen. De bonden roepen de gemeente op om bij de VNG aan te dringen op concrete gesprekken over de arbeidsvoorwaarden voor werknemers die vanuit de Participatiewet worden gedetacheerd bij reguliere werkgevers. Partijen willen deze overgang van het werkgeverschap van de SW-medewerkers doorvoeren zonder veranderingen in de rechtspositie van de betrokken werknemers. De gemeente Aalten garandeert de werkgelegenheid van haar SW-medewerkers op wie deze overeenkomst van toepassing is. Zijn hierbij overeengekomen als volgt: Artikel 1 Begripsomschrijving In deze overeenkomst wordt verstaan onder: Werknemer De werknemer als bedoeld in artikel 1 lid 1 van de Wet sociale werkvoorziening, die op 1 januari 2017 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft op grond van de Cao Wsw met de gemeente Aalten en die woonachtig is in de gemeente Aalten dan wel anderszins aan de gemeente Aalten is toegewezen. Werkgever De gemeenschappelijke regeling Laborijn. Arbeidsovereenkomst 2

3 Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op grond van artikel 2, lid 1 van de Wet sociale werkvoorziening. Artikel 2 Doel Deze overeenkomst heeft tot doel de integrale overdracht van verantwoordelijkheden met betrekking tot de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening waaronder in het bijzonder de overdracht van de in het kader van de Wet sociale werkvoorziening per 1 januari 2017 door Hameland aan de gemeente Aalten overgedragen arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, aan de gemeenschappelijke regeling Laborijn op sociaal verantwoorde wijze te regelen. Met dien verstande dat als gevolg van de overdracht er geen negatieve gevolgen zijn voor de betrokken werknemers als het gaat om het werk dat zij uitvoeren. Artikel 3 Werkingssfeer 3.1 Deze overeenkomst is van toepassing op de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in het kader van de Wet sociale werkvoorziening die per 1 januari 2017 vanuit Hameland zijn overgedragen naar de gemeente Aalten, die woonachtig zijn in de gemeente Aalten dan wel anderszins aan de gemeente Aalten zijn toegewezen. 3.2 De Wet sociale werkvoorziening en de Cao Wsw is integraal van toepassing. In dit kader wordt nog extra gewezen op artikel 2 eerste lid en artikel 3 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 9.1 lid 5 van de Cao Wsw. Artikel 4 Overdracht werkgeverschap 4.1 Met ingang van 1 januari 2017 draagt de gemeente Aalten het werkgeverschap en daarmee de Wsw-arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd van de betrokken werknemers op grond van het raadsbesluit van de gemeente Aalten van 14 juni 2016 en het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten van 21 juni 2016 van rechtswege over aan de gemeenschappelijke regeling Laborijn. 4.2 Bedoelde arbeidsovereenkomsten en bijbehorende arbeidsvoorwaarden, worden door de overdracht niet onderbroken en gaan naadloos over naar de nieuwe werkgever. Artikel 5 Rechtspositie Wsw-werknemer van de gemeente Aalten 5.1 Door de overdracht van het werkgeverschap (artikel 4) treedt er geen wijziging op in de rechten en plichten van deze werknemers. 5.2 De overdracht van het werkgeverschap van Hameland naar de gemeente Aalten geldt niet voor Wsw-werknemers met een tijdelijk dienstverband. Zij blijven tot het tijdelijk contract van rechtswege afloopt in dienst van de GR Hameland. De gemeente Aalten bepaalt twee maanden voordat het tijdelijke dienstverband afloopt of deze a) wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij Laborijn op grond van de Wsw of b) van rechtswege eindigt. 5.3 Indien een tijdelijk dienstverband Wsw bij Hameland van rechtswege eindigt (artikel 5.2 sub b) heeft de gemeente Aalten een inspanningsverplichting om voor de betrokkene binnen het kader van de Participatiewet een passende oplossing te realiseren. 5.4 Indien de gemeente Aalten in overleg met Laborijn besluit het tijdelijke dienstverband om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd - dit besluit van de gemeente zal 3

4 liggen na de datum van overdacht van het werkgeverschap - dan is deze overeenkomst over de wijziging van de uitvoering van de Wsw onverkort van toepassing op de betreffende Wswwerknemer. Artikel 6 Uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening 6.1 Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Laborijn is als eerste verantwoordelijk voor een adequate uitvoering van de Wsw en de Cao Wsw. 6.2 Conform de Wsw en de Cao Wsw is de Wsw-werknemer verplicht mee te werken aan het behoud dan wel bevorderen van zijn arbeidsbekwaamheid en aan het verkrijgen van arbeid onder normale omstandigheden, voor zover hij / zij daartoe in staat wordt geacht. 6.3 De arbeid als bedoeld in artikel 6.2 betreft passende arbeid. Passend bij de belastbaarheid en de capaciteit van de Wsw-werknemer (zie ook artikel 5.9 lid 4 van de Cao Wsw) en passend bij de beschikbare arbeid binnen de eigen organisatie en de regionale arbeidsmarkt. 6.4 Laborijn draagt zorg voor een vangnet voor die Wsw-werknemer die tijdelijk niet gedetacheerd is, de werknemer voor wie het (nog) niet gelukt is om op een detacheringsplek te werken en die niet past in de zorg. In de vangnetvoorziening worden op een bedrijfsmatige wijze werkzaamheden uitgevoerd. Artikel 7 Begeleiding Wsw-werknemers 7.1 Laborijn draagt er als nieuwe werkgever zorg voor dat de begeleiding van de Wsw-werknemer is geborgd op het moment dat het werkgeverschap over gaat van de gemeente Aalten naar Laborijn. 7.2 Minimaal 4 weken voordat het werkgeverschap wijzigt wordt aan de Wsw-werknemer schriftelijk kenbaar gemaakt welke werkcoach (of jobcoach) en werkbegeleider (indien de Wsw-werknemer door een werkbegeleider wordt aangestuurd) de Wsw-werknemer gaat begeleiden. 7.3 Voor zover dit zowel operationeel als organisatorisch mogelijk is, blijft de huidige werkcoach en indien van toepassing de huidige werkbegeleider de Wsw-werknemer na de overdracht van het werkgeverschap begeleiden. 7.4 De GR Hameland draagt op het moment van overdracht van het werkgeverschap aan de gemeente Aalten zorg voor een individueel ontwikkelplan (IOP). Laborijn draagt er zorg voor dat het Individueel Ontwikkelplan (IOP) het uitgangspunt vormt voor de begeleiding van de Wsw-werknemer op het moment dat het werkgeverschap is overgedragen. 7.5 De informatie uit de personeelsdossiers en andere systemen, die benodigd is voor een juiste invoering van de WSW en CAO, wordt overgedragen aan Laborijn. Medewerkers kunnen op aanvraag altijd inzicht krijgen in deze gegevens. Artikel 8 Begeleid werken Wsw Als een Wsw-werknemer op basis van begeleid werken Wsw in dienst is van een reguliere werkgever en de Wsw-werknemer is, buiten zijn schuld, niet meer in staat het werk bij deze reguliere werkgever te continueren, dan verplicht Laborijn zich tot het vinden en bieden van ander passend werk onder de condities van de Wet sociale werkvoorziening, rekening houdend met de inschaling van de Wswwerknemer voordat hij begeleid ging werken. 4

5 Artikel 9 Informatievoorziening SW-medewerkers en evaluatie 9.1 De Wsw-werknemers worden schriftelijk geïnformeerd over de overdracht van rechtswege. 9.2 In de brief zoals genoemd in 9.1 worden tevens de rechten van de Wsw-werknemer vastgelegd zoals weergegeven in deze overeenkomst. 9.3 De Wsw-werknemers ontvangen een exemplaar van deze overeenkomst. Tevens wordt deze overeenkomst opgenomen in het personeelsdossier. 9.4 In april 2017 en december 2017 zal een evaluatie plaatsvinden over de voortgang van deze overeenkomst tenzij alle betrokken partijen aangeven dat hier geen behoefte aan bestaat. Artikel 10 Regelingen naast de CAO 10.1 De werknemers, die op 31 december 2016 recht hebben op een vaste maandelijkse wasvergoeding, ontvangen deze vergoeding vanaf 1 januari 2017 niet meer. Deze werknemers komen in aanmerking voor een netto afkoopsom. Deze netto afkoopsom wordt als volgt berekend: het netto maandbedrag van de vaste wasvergoeding x 30. Indien mogelijk wordt deze afkoopsom uitbetaald voor 1 januari Laborijn is voornemens te onderzoeken of voor de gehele organisatie een fietsplan kan worden ingesteld per 1 januari Met ingang van 1 januari 2017 zijn op de werknemers, waarvan de arbeidsovereenkomst op grond van deze overeenkomst overgaat naar Laborijn, alle aanvullende regelingen en bedrijfsregelingen van Laborijn van toepassing Over de lijst met overige regelingen die bij Hameland zijn afgesproken vindt overleg plaats tussen de TOC SW van Laborijn en de OR van Hameland. Voor zover deze regelingen niet al gedekt worden door regelingen bij Laborijn wordt bekeken overeenkomstig de bevoegdheden van deze partijen op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) of deze regelingen kunnen worden overgenomen door Laborijn. Artikel 11 Bezwaren Werknemers kunnen zich bij een geschil over de uitvoering van deze overeenkomst, dat niet naar tevredenheid is opgelost, wenden tot de geschillencommissie van Laborijn, conform artikel 2.5 van de CAO Sociale Werkvoorziening. Artikel 12 Hardheidsclausule Wanneer er bij de uit voering van deze overeenkomst sprake zou zijn van onbillijkheden of onredelijke individuele gevolgen voor de medewerker dan kan werkgever van deze overeenkomst afwijken in een voor medewerker gunstige zin. 5

6 Aldus vastgesteld door: G. Berghoef (burgemeester) d.d. av OVERHEID 1 poverheid / laboriin sirnin werkt * 6

7 9. Bezwaarprocedure j Publiek Belang 1 cmpublieke DIENSTEN VNHPIM T c o (? De werkgever richt voor zijn organisatie een procedure in die het mogelijk maakt voor de werknemer om bezwaar te maken tegen de toepassing en/of wijze van uitvoering van het sociaal plan. Aldus overeengekomen te Rotterdam op 12-20l& Werkgever, De in aanmerking komende vakorganisaties, partij te andere zijde, Raad van Bestuur Eneco Holding N.V. J. de Haas FNV R. Cornelisse 23

Overeenkomst over wijziging van de uitvoering van de Wsw. cn/ OVERHEID. Ommeland. Oost Gelre

Overeenkomst over wijziging van de uitvoering van de Wsw. cn/ OVERHEID. Ommeland. Oost Gelre Overeenkomst over wijziging van de uitvoering van de Wsw Partijen: Aalten Berkelland cn/ OVERHEID Ommeland Ü1GEMEENTE HAAKSBERGEN Overheid j swb Oost Gelre Winterswijk Hier allen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Overheid j. gemeente Oost Gelre

Overheid j. gemeente Oost Gelre Convenant Detacheren Partijen: ^ Berkeiland lïj GEMEENTE i HAAKSBERGEN Aalten' Overheid j Oost Gelre Sociale Dienst Oost Achterhoek Si Winterswijk hier allen rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun vertegenwoordigers

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea 2005-1 Sociaal Plan Musea 7 oktober 20 05 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ONS CAI BV

SOCIAAL PLAN ONS CAI BV SOCIAAL PLAN ONS CAI BV p&o - mvd 09-05-2006 - sociaal plan CAI - pagina 1 / 7 INHOUDSOPGAVE p&o - mvd 09-05-2006 - sociaal plan CAI - pagina 2 / 7 INLEIDING De directie en de Raad van Commissarissen van

Nadere informatie

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie];

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie]; Sociaal Overdrachtsprotocol Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 hebben drie grote stelselwijzigingen plaatsgevonden in het sociale domein waarbij activiteiten van overheid naar gemeenten zijn gedecentraliseerd.

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

2 e Tussenrapportage Transitie Hameland

2 e Tussenrapportage Transitie Hameland 2 e Tussenrapportage Transitie Hameland Van : Stuurgroep 1 Hameland Aan : Ondernemingsraad, Colleges van B&W en Gemeenteraden Hameland-gemeenten Betreft : Tussenrapportage Transitie Hameland Datum : 18

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 september 2008

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 september 2008 Nummer Onderwerp: Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening De gemeenteraad van de gemeente gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 september 2008 gelet op artikel

Nadere informatie

B&W-nota. Wam. Te Gronde. gemeente Wmlteffswijpk

B&W-nota. Wam. Te Gronde. gemeente Wmlteffswijpk 3 B&W-nota gemeente Wmlteffswijpk zaaknummer: 112204 UB datum nota: 29 maart 2016 7. Arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening 1090 - Ontwikkelingen op het gebied van Wsw/Hameland onderwerp: Definitief

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 31 oktober Geachte raad, Agendapunt: 19. Nummer: Behandeld door: J. van Dijk Datum:

Raadsvoorstel. 31 oktober Geachte raad, Agendapunt: 19. Nummer: Behandeld door: J. van Dijk Datum: Raadsvoorstel Nummer: 169781 Behandeld door: J. van Dijk Datum: 31 oktober 2017 Agendapunt: 19 Onderwerp: Uittreden gemeente Utrechtse Heuvelrug uit gemeenschappelijke regeling IW4 Geachte raad, Samenvatting:

Nadere informatie

Verordening Persoonsgebonden Budget. Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep

Verordening Persoonsgebonden Budget. Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep 2008 VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING

Nadere informatie

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2008;

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2008; Raadsbesluit Concept Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2008; b e s l u i t : Gelet

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Nr Gevraagde beslissing: P&O. 1 gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders

Nr Gevraagde beslissing: P&O. 1 gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders 1 gemeente Barneveld Nr. 1019056 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: voorstel betreffende beantwoording brief FNV inzake toekomst Permar/Wsw Gevraagde beslissing: 1. Instemmen met

Nadere informatie

Overwegende dat de raad bij verordening nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van persoonsgebonden budgetten.

Overwegende dat de raad bij verordening nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van persoonsgebonden budgetten. De raad van de gemeente ; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 7, tiende lid, van de Wet sociale werkvoorziening; Overwegende dat de raad bij verordening

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol

Sociaal Overdrachtsprotocol Sociaal Overdrachtsprotocol Overeenkomst tussen Overdragende organisatie en huidig werkgever Stichting Catharina Ziekenhuis, gevestigd aan de Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven, (hierna aangeduid als

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0949, d.d. 7 oktober 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sociaal kader BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Het als bijlage toegevoegde sociaal kader (van toepassing op verzelfstandigen

Nadere informatie

3 e Tussenrapportage Transitie Hameland. Bestuursrapportage 1 e kwartaal 2016

3 e Tussenrapportage Transitie Hameland. Bestuursrapportage 1 e kwartaal 2016 3 e Tussenrapportage Transitie Hameland en Bestuursrapportage 1 e kwartaal 2016 Hameland is in transitie. Eind december 2015 heeft u de laatste stand van zaken kunnen lezen in de 2 e Tussenrapportage Transitie

Nadere informatie

Transitie Wsw BWR - Gemeente Haren

Transitie Wsw BWR - Gemeente Haren Transitie Wsw BWR - Gemeente Haren November 2015 Auteur: H. Kerkdijk MMO Transitie Wsw BWR gemeente Haren 1 Inhoud 1. Actuele situatie... 3 1.1. Liquidatie GR BWR... 3 1.2. Harense Wsw medewerkers... 3

Nadere informatie

Akkoord. Cao voor postbezorgers. januari Bart van Bolhuis. Akkoord Cao voor postbezorgers. Auteur. Rapport

Akkoord. Cao voor postbezorgers. januari Bart van Bolhuis. Akkoord Cao voor postbezorgers. Auteur. Rapport januari 2016 Auteur Bart van Bolhuis Rapport Akkoord Inhoudsopgave 1 3 1.1 Looptijd 3 1.2 Salarisaanpassing 3 1.3 Postbezorgersvergoeding 3 1.4 Smartphonevergoeding 4 2 Verstrekken fleecevest 5 3 Nieuwe

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet sociale werkvoorziening; b. gemeenten: de gemeenten die

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011 SOCIAAL CONVENANT Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon November 2011 De werkgever: Stichting Trajectum: Raad van Bestuur De heer J.Martini. Raad van Bestuur B. Groeneweg Zwolle, d.d.. Zwolle, d.d...

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening. De raad van de gemeente Hilversum, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 april 2008; BESLUIT De Verordening cliëntenparticipatie

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HAVENBEDRIJF ROTTERDAM. ten behoeve van OVERDRACHT BRUGGEN EN SLUIZEN

SOCIAAL PLAN HAVENBEDRIJF ROTTERDAM. ten behoeve van OVERDRACHT BRUGGEN EN SLUIZEN SOCIAAL PLAN HAVENBEDRIJF ROTTERDAM ten behoeve van de OVERDRACHT BRUGGEN EN SLUIZEN Looptijd vanaf 1 januari 2012 1 Preambule In het kader van de verzelfstandiging van het Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

Overgangsprotocol Essent Smits

Overgangsprotocol Essent Smits Overgangsprotocol Essent Smits 25 november 2010 10CPB.0074 1 Algemeen... 3 2 Personele transitie... 3 3 Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Salaris en functieniveau... 4 3.3

Nadere informatie

Taakuitvoeringsovereenkomst

Taakuitvoeringsovereenkomst Gewijzigd model TUO i.v.m. activiteiten ter intensivering van wettelijke basistaken voor repressieve huisvesting Taakuitvoeringsovereenkomst Gemeente [naam] Veiligheidsregio Utrecht Taakuitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening Wachtlijstbeheer Wsw 2012

Onderwerp : Verordening Wachtlijstbeheer Wsw 2012 Raadsvergadering : 22 januari 2013 Commissie : Sociaal Agendapunt : Onderwerp : Verordening Wachtlijstbeheer Wsw 2012 Collegevergadering : 11 december 2012 Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B.

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

Ondergetekenden: de werkgevers:

Ondergetekenden: de werkgevers: Sociaal Plan voor de overdracht van de exploitatie van het Kloosterverzorgingshuis KVH Loreto aan de MeanderGroep Zuid-Limburg en de Congregatie van de Zusters van het arme Kind Jezus (november 2006) Ondergetekenden:

Nadere informatie

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang 1. Doelstelling CAO-partijen in de Kinderopvang hechten eraan dat de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van medewerkers die

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Wsw-Raad voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Haaksbergen, Oost Gelre en Winterswijk

Wsw-Raad voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Haaksbergen, Oost Gelre en Winterswijk www.wswraadhameland.nl j.kuipers@socialedienstoostachterhoek.nl Wsw-Raad voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Haaksbergen, Oost Gelre en Winterswijk Verslag van de vergadering van de Wsw-Raad Hamelandgemeenten,

Nadere informatie

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE WSW

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE WSW VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE WSW Namens het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling LANDER (mandaat verstrekt tijdens zijn bijeenkomst van 19 mei 2008) is door het dagelijks bestuur van

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Deze vraag- en antwoordlijst is opgesteld naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten die in februari 2014 bij Felua-groep zijn gehouden. De vragen

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

CONCE. Sociaal Plan. Inhoud

CONCE. Sociaal Plan. Inhoud CONCE Sociaal Plan Zwanenberg PT Lichtenvoorde B.V. Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Bruto salaris 4 3. Algemene voorwaarden en uitgangspunten 4 3.1 Overeenkomst 4 3.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van datum openlaten, nr. nr. invullen;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van datum openlaten, nr. nr. invullen; Ontwerpbesluit van tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met afwijking van artikel 8a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs voor werknemers

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Heemskerk Nr. 151399 13 juli 2018 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Heemskerk houdende regels omtrent kinderopvang Verordening kinderopvang

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek De ondergetekenden: a. Gemeente Aalten, rechtsgeldig

Nadere informatie

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. Fivelingo

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. Fivelingo Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Fivelingo miv 01-07-2008 Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening De gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Geachte raad,

Raadsvoorstel. Geachte raad, Raadsvoorstel Nummer: 165140 Behandeld door: J. van Dijk Agendapunt: 27 juni 2017 Onderwerp: Voorlopige voorkeur uitvoeringsvariant Participatiewet Geachte raad, Samenvatting: In opdracht van het algemeen

Nadere informatie

Bijlage A bij agendapunt 11: gewijzigde TUO [AB ]

Bijlage A bij agendapunt 11: gewijzigde TUO [AB ] Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht, gelet op: - de Gemeenschappelijke regeling VRU; - de Bijdrageverordening VRU 2015, in het bijzonder artikel 2, vierde lid; overwegende: - dat het in

Nadere informatie

Concept. Overgangsprotocol in verband met de overgang van netwerkgerelateerde activiteiten en daaraan gerelateerd personeel van Essent naar Enexis

Concept. Overgangsprotocol in verband met de overgang van netwerkgerelateerde activiteiten en daaraan gerelateerd personeel van Essent naar Enexis Concept Overgangsprotocol in verband met de overgang van netwerkgerelateerde activiteiten en daaraan gerelateerd personeel van Essent naar Enexis Versie 1 juni 2010 Inhoud Pagina 1 Algemeen 3 1.1 Betrokken

Nadere informatie

Concept enkel ter discussiedoeleinden. Sociaal Convenant. Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva

Concept enkel ter discussiedoeleinden. Sociaal Convenant. Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva Sociaal Convenant Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva [ ] 2018 Verklaring Ondergetekenden: Werkgevers Naviva Kraamzorg B.V., hierna te noemen : Naviva en verkrijgende werkgever,

Nadere informatie

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA (Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA De ondergetekenden, 1. GGD Nederland, mede namens de bij haar aangesloten GGD en, 2. Stichting PGA Noord Stichting PGA Oost

Nadere informatie

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT Artikel 1 Begripsbepalingen In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. SBK: het Landelijk Sociaal Beleidskader regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN Sociaal Overgangsprotocol Triversum GGZ NHN Verklaring, DE ONDERGETEKENDEN: de STICHTING GGZ Noord-Holland-Noord, statutair gevestigd te Heiloo en kantoorhoudende te Heerhugowaard., hierna te noemen:

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Betreft Kamervraag/vragen van het lid Jasper van Dijk Postbus

Nadere informatie

Beleidsregels Beschut werk Participatiewet Kerkrade 2018

Beleidsregels Beschut werk Participatiewet Kerkrade 2018 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Kerkrade Nr. 92695 2 mei 2018 Beleidsregels Beschut werk Participatiewet Kerkrade 2018 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade

Nadere informatie

Beleidsregels Beschut werk Participatiewet Kerkrade 2018

Beleidsregels Beschut werk Participatiewet Kerkrade 2018 CVDR Officiële uitgave van Kerkrade. Nr. CVDR609829_1 2 mei 2018 Beleidsregels Beschut werk Participatiewet Kerkrade 2018 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade - Gelet op

Nadere informatie

OVERDRACHTSPROTOCOL. Ten behoeve van: de overdracht van activiteiten en werknemers van Stichting Christophorus naar Stichting Amerpoort

OVERDRACHTSPROTOCOL. Ten behoeve van: de overdracht van activiteiten en werknemers van Stichting Christophorus naar Stichting Amerpoort OVERDRACHTSPROTOCOL Ten behoeve van: de overdracht van activiteiten en werknemers van Stichting Christophorus naar Stichting Amerpoort Juni 2009 Voorwoord Stichting Amerpoort en Stichting Christophorus

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 5 Onderwerp: Opheffen Gemeenschappelijke Regeling WEZO Datum: 16 december 2014 Portefeuillehouder: dhr. R. van Leeuwen Decosnummer:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23971 25 mei 2018 Taxivervoer 2018 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

2 3 SEP. 20iVI\lKE 1 2 3 SEP. 2010

2 3 SEP. 20iVI\lKE 1 2 3 SEP. 2010 BINNENGEKOMEN I I GESCAND OP College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde ArbeSd Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 3 SEP. 20iVI\lKE 1 2 3 SEP. 2010 Verd 3ing%n"^ "te Oostzaan Informatiecentrum

Nadere informatie

Verordening Clientenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening Clientenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening Clientenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Gemeente(n) Borne, Hof van Twente en Hengelo 2008/8254 1 De Raad van de gemeente Hengelo; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

op grond van het bepaalde in artikel 10:4 Awb instemming benodigd is met het mandaat. Wet sociale werkvoorziening

op grond van het bepaalde in artikel 10:4 Awb instemming benodigd is met het mandaat. Wet sociale werkvoorziening Sociaal-economisch convenant 2014 De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Hellevoetsluis, ingevolge artikel 160 lid 1 sub e en artikel 171 van de wet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 2 BESCHUT WERK

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 2 BESCHUT WERK Corsanummer: 17-0091433 Het college van burgemeester en wethouders gemeente Westland; gelet op artikel 10, lid 1, aanhef en onderdeel j van de re-integratieverordening Participatiewet 2017; besluit: vast

Nadere informatie

VOORWAARDEN BEGELEID WERKEN

VOORWAARDEN BEGELEID WERKEN VOORWAARDEN BEGELEID WERKEN Algemeen geldende voorwaarden met betrekking tot de verstrekking van een loonkostensubsidie in het kader van begeleid werken ex artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening

Nadere informatie

SOCIAAL CONVENANT. Ondergetekenden: De werkgevers. De heer prof dr. R.T.J.M. Janssen Raad van Bestuur Altrecht en bestuurder Al Service BV

SOCIAAL CONVENANT. Ondergetekenden: De werkgevers. De heer prof dr. R.T.J.M. Janssen Raad van Bestuur Altrecht en bestuurder Al Service BV SOCIAAL CONVENANT Sociaal Convenant ten behoeve van de overgang van de medewerkers werkzaam bij de soft services 1 van het facilitair onderdeel van het Servicebedrijf Altrecht naar de BV Al Service, hierna

Nadere informatie

5 e Tussenrapportage Transitie Hameland. Bestuursrapportage 3 e kwartaal 2016

5 e Tussenrapportage Transitie Hameland. Bestuursrapportage 3 e kwartaal 2016 5 e Tussenrapportage Transitie Hameland en Bestuursrapportage 3 e kwartaal Hameland is in transitie. Medio juni 2015 heeft u de laatste stand van zaken kunnen lezen in de 4 e Tussenrapportage Transitie

Nadere informatie

VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING

VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Middelburg; gelet op artikel

Nadere informatie

Erfgoedcentrum Nieuw Land

Erfgoedcentrum Nieuw Land SOCIAAL PLAN Erfgoedcentrum Nieuw Land September 2016 Concept Sociaal Plan Erfgoedcentrum Nieuw Land d.d.: 20 september 2016 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Algemene bepalingen en uitgangspunten

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven ++ Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven 2014-2018 Stadskanaal, 24 februari 2014 ++ INLEIDING In dit Sociaal Statuut hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en Wedeka Bedrijven

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorstel Samenvatting:

Raadsvoorstel. Voorstel Samenvatting: Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Roosendaal Voorstel Samenvatting: Wij stellen u voor: 1 De arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Roosendaal, laatstelijk gewijzigd d.d. 12 maart 2013 en alle

Nadere informatie

Raadsstuk. 023/ januari 2009 SZW/bb 2008/ Aanpassing verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw

Raadsstuk. 023/ januari 2009 SZW/bb 2008/ Aanpassing verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 023/2009 13 januari 2009 SZW/bb 2008/202566 Aanpassing verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw Aan de Raad der gemeente Haarlem

Nadere informatie

Sociaal Convenant. Stichting Voor Regionale Zorgverlening. Stichting Ouderenzorg Kanaalzone. in het kader van de fusie van. Versie september 2016

Sociaal Convenant. Stichting Voor Regionale Zorgverlening. Stichting Ouderenzorg Kanaalzone. in het kader van de fusie van. Versie september 2016 Sociaal Convenant in het kader van de fusie van Stichting Voor Regionale Zorgverlening en Stichting Ouderenzorg Kanaalzone Versie september 2016 Sociaal Convenant inzake de fusie van Stichting voor Regionale

Nadere informatie

Sociaal Convenant. Inzake de overgang van de onderdelen van Gezondheidscentra Careyn

Sociaal Convenant. Inzake de overgang van de onderdelen van Gezondheidscentra Careyn Sociaal Convenant Inzake de overgang van de onderdelen van Gezondheidscentra Careyn 2018-2019 Verklaring Ondergetekenden: Werkgevers I. Careyn Gezondheidscentra B.V., een besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST SMINK (CAO-SMINK) VOOR DE PERIODE VAN 1 JANUARI 2004 TOT EN MET 31 DECEMBER 2008

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST SMINK (CAO-SMINK) VOOR DE PERIODE VAN 1 JANUARI 2004 TOT EN MET 31 DECEMBER 2008 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST SMINK (CAO-SMINK) VOOR DE PERIODE VAN 1 JANUARI 2004 TOT EN MET 31 DECEMBER 2008 1 Deze CAO is afgesloten tussen: - Smink Afvalverwerking B.V. te Hoogland, - de Vereniging

Nadere informatie

Verordening cliëntparticipatie Wet sociale Werkvoorziening. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie.

Verordening cliëntparticipatie Wet sociale Werkvoorziening. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Raad VOORBLAD Onderwerp Verordening cliëntparticipatie Wet sociale Werkvoorziening Agendering Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal Informerende

Nadere informatie

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Doel:deze regeling heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden tot verstrekking van een fiets. Datum en nummer ingetrokken collegebesluiten - Reiderland:

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN AKKOORD D.D. 2 JULI tussen. Vroom & Dreesmann B.V. de vereniging CNV Dienstenbond. de vereniging Federatie Nederlandse Vakbeweging

HOOFDLIJNEN AKKOORD D.D. 2 JULI tussen. Vroom & Dreesmann B.V. de vereniging CNV Dienstenbond. de vereniging Federatie Nederlandse Vakbeweging HOOFDLIJNEN AKKOORD D.D. 2 JULI 2015 tussen Vroom & Dreesmann B.V. en de vereniging CNV Dienstenbond en de vereniging Federatie Nederlandse Vakbeweging PARTIJEN: I. Vroom & Dreesmann B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 1. Doel en werkingssfeer Het Sociaal Plan Rabobank CAO biedt medewerkers die worden geraakt door een wijziging van de organisatie

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds;

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; Sociaal plan Stichting Banenplan te Amersfoort. De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; overwegende dat: door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Status: definitief Versienummer: 1.1 Datum: 14 maart 2016 1 2 De ondergetekenden, 1. Stichting Isala (Diaconessenhuis), gevestigd te Meppel 2. Stichting Isala,

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Door Partijen 1 en 2 tevens beoogd als Collectieve Arbeidsovereenkomst

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Door Partijen 1 en 2 tevens beoogd als Collectieve Arbeidsovereenkomst VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Door Partijen 1 en 2 tevens beoogd als Collectieve Arbeidsovereenkomst PARTIJEN 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AVR Afvalverwerking BV, onderdeel uitmakende

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities (alfabetisch) In dit Sociaal Statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: de ambtenaar

Nadere informatie

Officiële uitgave van Kompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg.

Officiële uitgave van Kompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg. CVDR Officiële uitgave van Kompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg. Nr. CVDR620498_1 22 januari 2019 Beleidsregel van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL I de Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties opnieuw vast te stellen. De regeling luidt als volgt:

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL I de Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties opnieuw vast te stellen. De regeling luidt als volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 367 30 januari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 december 2016, nr. 888290/888294, tot het opnieuw vaststellen

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

: Aandeelhoudersvergadering Werken Binnen BV in oprichting. : J.P.M. Scheinck, directeur a.i. Hameland. Datum : 7 februari 2017

: Aandeelhoudersvergadering Werken Binnen BV in oprichting. : J.P.M. Scheinck, directeur a.i. Hameland. Datum : 7 februari 2017 Aan Van : Aandeelhoudersvergadering Werken Binnen BV in oprichting : J.P.M. Scheinck, directeur a.i. Hameland Datum : 7 februari 2017 Onderwerp : rechtspositie van de aan te stellen medewerkers Inleiding

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Oud-Beijerland Nr. 157294 14 september 2017 Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf BIJLAGE E bij Voorlopig Ontwerpplan 3/12/2014 Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

Nadere informatie

De GGD Rotterdam Rijnmond zal in 2017 het volgende plusproduct leveren: Plusprod. WMO toezicht C 6.611,-

De GGD Rotterdam Rijnmond zal in 2017 het volgende plusproduct leveren: Plusprod. WMO toezicht C 6.611,- GGD Rotterdam-Rijnmond Staf directie Publieke Gezondheid en Zorí; 33D den IJsSel Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling 2 5 NOV 2016 Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 3011 DL Rotterdam Postadres: Postbus

Nadere informatie