SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer NIEUWE STATUTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN"

Transcriptie

1 SAAB CLUB Belgium vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative RPR Antwerpen Ondernemingsnummer NIEUWE STATUTEN De bijzondere algemene vergadering van de "Saab Club Belgium" keurde op 28 september 2007 met eenparigheid van stemmen het voorstel goed om de bestaande statuten te vervangen door de hierna volgende versie: S T A T U T E N Titel I: Naam, zetel, doel en duur Artikel 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming "Saab Club Belgium", hierna genoemd de vereniging. Artikel 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Tommelenstraat 54, en is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Hasselt. Hij kan worden overgebracht bij beslissing van de raad van bestuur. De vereniging kan, indien nodig, onderafdelingen oprichten. Artikel 3. De vereniging heeft tot doel, zonder enig winstoogmerk, de aankoop, de restauratie, het bezit, het gebruik of enige activiteit omtrent auto s van het merk Saab of hun toebehoren en alles wat tot deze auto s betrekking heeft te vergemakkelijken. Zij zal de belangen verdedigen van de leden, alsook aanmoedigen het Saabpatrimonium te vrijwaren. De vereniging kan dit doen op alle mogelijke wijzen en met alle mogelijke middelen. In die zin mag zij ook, op bijkomstige wijze, zekere economische activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat de opbrengsten daarvan uitsluitend besteed wordt aan enerzijds het organiseren en stimuleren van haar kernactiviteiten en het uitbouwen van de infrastructuur ten gunste van haar leden. Om dit doel te bereiken, zal de vereniging het contact onderhouden tussen haar leden alsook met de nationale en internationale instanties en verenigingen. Ze zal hulp bieden aan haar leden inzake het gemeenschappelijke belang. Ze kan activiteiten organiseren of deelnemen aan activiteiten op nationaal en internationaal niveau, voor zover zij een rechtstreekse of

2 onrechtstreekse link hebben met SAAB voertuigen zowel met een sportief, technisch, artistiek, intellectueel of toeristisch karakter. De vereniging heeft een neutraal karakter op gebied van politiek, religie en filosofie; deze onderwerpen zullen nooit besproken worden. Artikel 4. De vereniging bestaat voor onbepaalde duur. Tot ontbinding kan ten allen tijde worden overgegaan mits inachtname van de door de wet en de statuten gestelde normen. Titel II: Lidmaatschap Artikel 5. Het lidmaatschap is toegankelijk zowel voor fysieke personen als voor rechtspersonen. Men onderscheid twee verschillende soorten leden: effectieve leden en ereleden. De rechten en plichten van de werkelijke leden worden bepaald door de VZW wet en aanvullend door de statuten. Artikel 6. Het aantal effectieve leden is onbeperkt, maar moet ten minste drie bedragen. Men verwerft het effectief lidmaatschap na aanvaarding door de raad van bestuur en de jaarlijkse betaling van de ledenbijdrage, die jaarlijks door de raad van bestuur wordt bepaald. Deze bijdrage bedraagt echter maximaal 100 euro per jaar. Enkel de effectieve leden beschikken over alle rechten voorzien door de wet en de huidige statuten, inclusief het stemrecht en de inschrijving in het ledenregister. Ieder lid zowel effectief als toegetreden, wordt verondersteld de statuten en het huishoudelijke reglement te aanvaarden en te respecteren. Artikel 7. De ereleden maken geen deel uit van de vereniging waarvan zij enkel de morele ondersteuning of financier zijn. Het statuut van deze leden wordt vastgesteld door de raad van bestuur en door de algemene vergadering goedgekeurd. Artikel 8. Men houdt op lid te zijn: a. door vrijwillig ontslag bij gemotiveerde brief of andere kennisgeving aan de raad van bestuur; b. door uitsluiting waartoe besloten wordt door een meerderheid van twee derden van de algemene vergadering; c. elk lid dat na 2 herinneringen zijn lidgeld niet betaalt of zijn toegezegde steun heeft stopgezet, wordt geacht vrijwillig ontslag te nemen. Artikel 9. Het ontslagnemend of uitgesloten lid, evenals de rechthebbenden van overleden effectieve leden, hebben geen enkel recht op het sociaal fonds van de vereniging en kunnen geen terugbetaling van de lidgelden noch schadevergoeding bekomen Artikel 10. In geen geval zijn de leden persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.

3 Titel III : De Raad van Bestuur Artikel 11. De vereniging wordt beheerd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens drie en maximum twaalf leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast kunnen nog andere specifieke functies voorzien worden, zoals een ondervoorzitter Vlaamse vleugel en ondervoorzitter Waalse vleugel. Deze raad kan enkel geldig vergaderen indien meer dan de helft van haar leden aanwezig is. In elk geval moet het aantal bestuurders steeds minder zijn dan het aantal effectieve leden. De bestuurders oefenen hun mandaat uit in collegiaal overleg. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. Artikel 12. De raad van bestuur wordt door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van drie jaar. Indien tussentijds een einde komt aan een bestuurdersmandaat, kunnen de overige bestuurders in de vervanging voorzien. Artikel 13. De bestuurders kunnen te allen tijde ontslag nemen door een gewoon schrijven aan de raad van bestuur. De bestuurders kunnen bij wettelijke maatregel ontslagen worden door de algemene vergadering omwille van kennelijk wangedrag, niet naleven van de statuten, gebrek aan activiteiten. Artikel 14. De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders of door de personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging. De oproepingsbrief behelst de agenda, vastgesteld eventueel na raadpleging van de andere bestuurders. De raad vergadert slechts geldig als ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is. Alle besluiten worden genomen met de gewone meerderheid; bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. Een bestuurder kan zich door een ander bestuurder laten vervangen, maar niemand mag meer dan één volmacht hebben. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, dat door de voorzitter en secretaris wordt goedgekeurd. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Artikel 15. De raad van bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt die bij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al of niet aanwenden van rechtsmiddelen. Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van beheer en van beschikking.

4 Hij is ook bevoegd voor alle aangelegenheden die niet door de wet of door onderhavige statuten toegewezen zijn aan de algemene vergadering. De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden. Derden kunnen slechts volmacht ontvangen voor een duidelijk omschreven opdracht en mits deze in de tijd beperkt is. De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig oordeelt. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door een van de ondervoorzitters, of bij hun afwezigheid, door de oudste bestuurder in functie. De raad van bestuur stelt een secretaris aan, belast met het dagelijks bestuur. De penningmeester heeft samen met de secretaris geldige handtekening tegenover financiële instellingen. De raad van bestuur kan deze bevoegdheid ook toekennen aan andere bestuurders en/of medewerkers. Ieder jaar kan de Raad van Bestuur tijdens haar eerste vergadering volgend op de algemene vergadering een voorzitter, twee ondervoorzitters, een secretaris, een schatbewaarder aanduiden alsook elke functie toekennen die ze nodig acht voor het goede beleid van de vereniging De Raad van Bestuur kan de titel van erelid toekennen aan iedere natuurlijke en rechtspersoon, waarvan de verdiensten erkend werden. Artikel 16. Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging, ook tegenover derden, geldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van voorzitter en secretaris. Titel IV : De Algemene Vergadering Artikel 17. De algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden. Een lid mag zich echter door een ander lid laten vertegenwoordigen. Geen vertegenwoordiger mag echter beschikken over meer dan één volmacht. Ieder lid beschikt over één stem. Artikel 18. Enkel de algemene vergadering is bevoegd voor volgende zaken: goedkeuring van de statuten en goedkeuring van welke wijziging van de statuten dan ook; (her)benoemen van de bestuurders, vaststelling van de (eventuele) vergoeding van de bestuurders, kwijting van de bestuurders en instellen van een vordering tegen bestuurders wegens foutief beheer en het afzetten van de bestuurder;

5 de eventuele (her)benoeming van de commissaris(sen), vaststelling van de (eventuele) vergoeding van de commissaris(sen), kwijting van de commissaris(sen) en het instellen van een aansprakelijkheidsvordering tegen de commissaris(sen); goedkeuring van de jaarrekening en de goedkeuring van de begroting; goedkeuring van het principe van de ontbinding van de vereniging, benoeming van de vereffenaar naar aanleiding van de vereffening in het kader van de ontbinding, beslissing tot het bepalen van de vergoeding van de vereffenaars bij een vrijwillige ontbinding en eventuele bestemming van het actief van de vereniging naar aanleiding van de ontbinding; beslissing tot uitsluiting van een werkelijk lid; beslissing tot omzetting van de V.Z.W. in een V.S.O.; alle andere door de statuten en de wet aan de Algemene Vergadering expliciet toegekende bevoegdheden. Alle bevoegdheden die niet door de Wet of deze statuten aan de algemene vergadering worden toegekend, komen toe aan de raad van bestuur. Artikel Elk jaar wordt ten minste één gewone algemene vergadering gehouden voor het goedkeuren van de rekening van het afgelopen jaar. Zij heeft plaats zo spoedig mogelijk na afloop van het vorige boekjaar en uiterlijk in de loop van de maand juni. 2. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen en in elk geval wanneer één vijfde van de werkelijke leden of de helft van de bestuurders daarom verzoeken. Deze vraag dient per aangetekende zending gericht te worden aan de Raad van Bestuur en dient ondertekend te worden door alle betrokkenen en ze dient de te bespreken punten te bevatten. De Raad van Bestuur is vervolgens verplicht om een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen binnen de 15 werkdagen volgend op de vergadering van de raad van bestuur, die het onderwerp heeft behandeld en dient de punten te hernemen op de dagorde. 3. De oproepingen kunnen alleen geldig gedaan worden onder de handtekening van de voorzitter, van de secretaris of van twee bestuurders. Zij worden verstuurd minimum 8 dagen voor de samenkomst van de algemene vergadering naar alle effectieve leden per gewone post, per , of door publicatie in het clubtijdschrift. 4. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats en behelst de agenda. Deze wordt bepaald door de raad van bestuur. 5. Elk onderwerp dat voorgesteld en ondertekend werd door minstens 1/20 van de effectieve leden zal toegevoegd worden op de dagorde bij de aanvang van de vergadering. 6. Eventuele bijkomende agendapunten moeten tijdens de vergadering voorgelegd worden om bij de agenda te voegen. Artikel 20. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij diens afwezigheid door een van de ondervoorzitters of, bij hun afwezigheid, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

6 Artikel Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 2. De wijziging van statuten vereist een beraadslaging in een algemene vergadering die voldoet aan een quorum van 2/3 aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ingeval op de eerste algemene vergadering minder dan 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede algemene vergadering bijeengeroepen worden die geldig kan beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede algemene vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Enkel wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op een wijziging van het doel of een beslissing tot ontbinding vereist ze een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Artikel 22. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, dat door de voorzitter en secretaris wordt goedgekeurd. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De besluiten worden bewaard op de maatschappelijke zetel van de vereniging. Zij zijn voor de werkelijke leden ter inzage beschikbaar en kunnen op aanvraag een afschrift ontvangen ondertekend door twee bestuurders. Alle beslissingen van de algemene vergadering worden de leden ter kennis gebracht door een schrijven van de voorzitter van de raad van bestuur of van de secretaris. TITEL V : Financieel beleid Artikel 23. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Rekeningen worden door de raad van bestuur voorbereid en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. Elke uitgave die niet voorzien was in de begroting dient het voorwerp uit te maken van een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur. Titel VI : Het Inwendig Reglement Artikel24. De raad van bestuur stelt een reglement van inwendige orde op, waarbij alles kan worden geregeld wat niet in de statuten voorzien is. Dit reglement kan steeds door de raad van bestuur gewijzigd worden. Titel VII : Ontbinding Artikel 25. De algemene vergadering spreekt de ontbinding uit op de wijze voorzien in de wet; zij regelt tegelijkertijd de wijze van vereffening, stelt één of meer vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen. Artikel 26. Het nettooverblijvend actief van de vereniging zal besteed worden aan een vereniging met een gelijkaardig doel. Deze vereniging moet worden aangeduid door de algemene vergadering. Titel VIII. Diverse beschikkingen

7 Artikel 27. Wettelijke publicaties De akten betreffende de toekenning van de functies binnen de Raad van Bestuur, benoeming of afzetting van de bestuurders, van de gedelegeerde personen inzake het dagelijkse beheer van de vereniging, de personen die gemachtigd zijn om de vereniging te vertegenwoordigen, de beslissingen betreffende de ontbinding van de vereniging, bij ontbinding de benoeming van de vereffenaars, alsook de statutenwijzigingen moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Zullen neergelegd worden op de rechtbank van koophandel binnen de dertig dagen, zonder dat deze gepubliceerd worden, de gecoördineerde statuten bij een statutenwijziging. De jaarrekeningen van de vereniging. Een kopie van het register van de effectieve leden. In het geval er een wijziging optreedt binnen de samenstelling van de vereniging, zal een nieuw ledenregister neergelegd worden binnen de maand volgend op de verjaardag van de publicatie van de eerste statuten in het Belgisch Staatsblad. De inhoud en de vormgeving van deze neerleggingen zullen geschieden volgens de wettelijke bepalingen. Ze worden geldig ondertekend en neergelegd door de secretaris of door één van de andere personen die de vereniging mag vertegenwoordigen. Artikel 28. Voor alles wat niet voorzien is in de huidige statuten, verwijzen de partijen naar de wet.