Beheerplan Vaarwegen Deel I en II ONTWERP. Beheer en onderhoud in perspectief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheerplan Vaarwegen 2008-2012. Deel I en II ONTWERP. Beheer en onderhoud in perspectief"

Transcriptie

1 Beheerplan Vaarwegen Deel I en II ONTWERP Beheer en onderhoud in perspectief Vastgesteld door GS op 28 februari 2006

2 Colofon: Uitgave: Eindedactie: Kaarten: Fotografie: Drukwerk: Provincie Zuid-Holland John van Wensveen, dienst Beheer Infrastructuur Provincie Zuid-Holland, bureau Kartografie Provincie Zuid-Holland, dienst Beheer Infrastructuur, Facilitaire Dienst, sectie drukwerken 2

3 INHOUDSOPGAVE Toelichting 5 Aanleiding 7 Doel van het beheerplan 7 Plaats van het beheerplan 8 Leeswijzer 9 Lijst met afkortingen 11 Deel I Werkomgeving 13 I.1 Juridisch kader 17 I.2 Provinciaal vaarwegennet 23 I.3 Organisatie 33 I.4 Beheervisie 37 Deel II Beleidskader 41 II.1 Functioneel beleid vaarwegnetwerk 45 II.2 Functioneel beleid per traject 59 II.3 Algemene beheerstrategie 83 Literatuuroverzicht 93 Kaarten tussen teksten 95 Tabellen tussen teksten 97 Figuren 99 Bijlagen 101 3

4 4

5 TOELICHTING BEHEERPLAN 5

6 6

7 TOELICHTING BEHEERPLAN Hier wordt ingegaan op de aanleiding om te komen tot een beheerplan, wat het doel is en welke plaats dit instrument inneemt in de bedrijfsvoering van de plancyclus van de dienst Beheer Infrastructuur. Tot slot wordt kort ingegaan op de inhoud van de drie delen waaruit het beheerplan bestaat. Aanleiding Grote infrastructurele projecten krijgen meestal volop de aandacht van de politiek, de media en groepen belanghebbenden. Na oplevering neemt die belangstelling echter meestal sterk af. Daar kijkt men in het algemeen niet vreemd van op, want zolang de nieuwe brug, sluis of oever er goed bij ligt is er eigenlijk ook geen reden voor bijzondere aandacht. Na oplevering komt het werk in de beheerfase en moet het door de operationele dienst jaar in jaar uit in stand worden gehouden. Dat is immers een van de kerntaken van een beheerder, de zorg voor een goed functionerende infrastructuur. Zo ook voor de Dienst Beheer Infrastructuur van de. Deze dienst beheert naast wegen circa 143 km vaarwegen. Zij onderhoudt dit met alles erop en eraan zoals bruggen, sluizen, oevers, bodems en nautische voorzieningen. Een gedeelte van de bruggen, en oevers zijn in eigendom en beheer en onderhoud van derden (gemeente, spoorwegen, rijk). Onder haar beheertaak vallen tevens het bedienen van bruggen, het verlenen van ontheffingen en vergunningen de handhaving, de periodieke schouw en de ijsbestrijding. Voor zover de provincie geen eigenaar van een brug is zijn derden bedieningsplichtig. Het onderhoud van al deze objecten geschiedt op basis van normen en richtlijnen, de zogenaamde technische uitgangspunten. Dat zijn zaken die de provincie al sinds jaar en dag uitvoert. Toch verandert er het een en ander. Zo komt de maatschappelijke functie van onze infrastructuur steeds meer in de belangstelling te staan van het publiek, maar ook van de politiek. Bovendien wil men helderheid en duidelijkheid (transparantie). Dit betekent voor de beheerder dat zijn beheeractiviteiten beter onderbouwt en intern afstemt. Dit vraagt weer verduidelijking van het beleid. Het draait dus om de wisselwerking tussen beleid en uitvoering. Dit proces maakt het beheer beter stuurbaar. In 2000 werd de notitie Beheer en Onderhoud in verandering vastgesteld door Provinciale Staten. Hierin werd geconstateerd dat: de kwaliteit van de provinciale infrastructuur op tal van plaatsen te kort schoot, een nader onderzoek gewenst was naar een doelmatige en efficiënte inzet van middelen en de financiële en personele middelen die nodig zijn om een gewenst kwaliteitsniveau te kunnen realiseren beter in beeld gebracht moesten worden. De bovenstaande vraag naar efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit vormde de aanleiding om vanaf medio 2001 een veranderingsproces binnen de staande organisatie in gang te zetten. Dit heeft geresulteerd in de organisatie zoals die nu bestaat, namelijk de Dienst Beheer Infrastructuur (DBI), en de ontwikkeling van enkele nieuwe beheerinstrumenten, zoals instandhoudingsplannen en het voorliggend beheerplan. Doel van beheerplan Een Beheerplan is een strategisch plan dat de vertaalslag maakt van beleid naar operationeel beheer. Het legt uit waarom we de dingen doen zoals we het doen. Het maakt het beheer inzichtelijk en levert aanknopingspunten voor het voeren van integraal beheer. Het signaleert trends en ontwikkelingen op het gebied van beheer en geeft knelpunten aan. Om deze knelpunten op te lossen geeft het een doorkijk voor de komende jaren met maatregelen in een indicatieve meerjarenprogrammering (MJP). Niet 7

8 alleen gericht op werken, maar ook op onderzoek voor ontwikkeling van nieuw beleid en op de werkomgeving. Het beheerplan is tevens een communicatiemiddel binnen de eigen organisatie alsmede naar derden toe. Het biedt de mogelijkheid het gehanteerde beleid vast te stellen of te wijzigen. Op grond van het beheerplan kunnen besluiten worden genomen die verankerd kunnen worden in de programma- en productbegroting van het bestuur. Het beheerplan is een van de pijlers in ons Strategische Bedrijfsplan plan Plaats van het beheerplan Het beheerplan is een uitwerking van het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan (PVVP). Het kan geplaatst worden tussen het PVVP en de Programmabegroting die beide door het provinciale bestuur worden vastgesteld. De onderstaande figuur geeft de volledige plancyclus weer. De ambitie is om het beheerplan net als het PVVP eenmaal in de vier jaar op te stellen en de meerjarenprogrammering jaarlijks te actualiseren. Dit zal voor het eerst plaatsvinden in 2006 en omvat de periode Daarvoor hebben wij nog een aantal slagen nodig om het beheerplan Vaarwegen op een kwalitatief voldoende niveau te brengen. Dit vraagt nog veel inzet. Het beheerplan (en het meerjarenprogramma) sluit aan op de programmabegroting, waarmee het werkproces is geborgd in de plancyclus van de provincie. Over de plannen en programma's zal bestuurlijk besluitvorming plaatsvinden. In figuur 1 is de samenhang tussen de beleidsdocumenten aangegeven in een plancyclus. ` Figuur 1: Plaats van het beheerplan in de plancyclus. Als uitwerking van het PVVP verschijnt in 2005 het voorontwerp Nota Provinciale Vaarwegen en Scheepvaart. Deze nota is het feitelijke kader voor dit beheerplan. 8

9 Leeswijzer Dit beheerplan is opgedeeld in drie delen. De eerste twee delen Werkomgeving en Beleidskader zijn de statische delen en zullen na vaststelling voor 4 jaren niet gewijzigd worden. De kern zit in hoofdstuk II.3 Algemene Beheerstrategie. Daarin is de aanpak voor de komende jaren verwoord op basis van de toestand van de vaarwegen. Het laatste deel is het dynamische deel.dit deel III, een apart deel, bevat het meerjarenprogramma met onderbouwing en zal jaarlijks worden geactualiseerd. DEEL I WERKOMGEVING Dit deel bevat algemene uitgangspunten waarbinnen de provincie het beheer uitvoert. Het gaat in op de vraag waarom wij beheren, m.a.w. wat is de juridische grondslag van het vaarwegbeheer en de bevoegdheid van de provincie om aanvullende regels te stellen. Zowel de nationale wet- en regelgeving en de provinciale regelgeving worden hier kort toegelicht waaruit de rol van de beheerder naar voren komt. Verder bevat dit deel algemene informatie over het provinciale vaarwegennet, wat de provincie beheert (in geaggregeerde kengetallen) en welke structuur daarbij wordt gehanteerd. Een structuur die tevens wordt gebruikt bij de begrotingssystematiek. Naast wat we beheren is het tevens van belang om aan te geven hoe de organisatie eruit ziet, volgens het inrichtingsdocument, en welke taken binnen DBI vallen. Dit deel eindigt tenslotte met een beheervisie. Dit is feitelijk de paraplu waaronder het beheer en de organisatie verder worden vorm gegeven. DEEL II BELEID Dit deel bevat de beleidsuitgangspunten waarbinnen de provincie het beheer uitvoert. Het bestaat uit een beschrijving van de beleidsthema s en het uitvoeringsbeleid. In het beleidsdeel zijn de landelijke en provinciale beleidskaders beschreven. De doelstellingen per beleidsthema s worden voorts zo concreet mogelijk geformuleerd. Dit gebeurt per vaarwegtraject aan de hand van de begrippen "wensbeeld" en "functie-eis". Dit algemene beleid is vervat in kwaliteitsniveaus Bereikbaarheid, Veiligheid en Omgevingskwaliteit. Vervolgens is het algemene beleid uitgewerkt naar de beheerstrategie van de vaarwegen. In het betreffende hoofdstuk is de toestand van de vaarwegen beoordeeld op grond van de gehanteerde uitgangspunten die aansluiten op de kwaliteitsniveaus. De technische en functionele kwaliteit krijgt hierin vorm. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting. DEEL III UITVOERING Dit deel, los van de delen Ien II uitgegeven, is het integrale meerjarenprogramma voor dagelijks beheer en onderhoud, grootschalig onderhoud en achterstallig beheer opgenomen. Dit is de concretisering van de algemene beheerstrategie in deel II in de vorm van trajectplanning en budgetbehoefte voor de periode Dit programma omvat de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan het toegekende kwaliteitsniveau. 9

10 10

11 AFKORTINGEN AmvB AVV BPR BRTN BS BVGS CBS CEMT COVW CVB DBI DGWM DRM DT EHS EU GAO GONZ GOVERA GS IHP IPO IVS 90 KLPD KNMC KNVW LNV MARAP MIT MJP MPI MTR NMP3 NRVGS NS NVVP NW4 PEHS PVVP RIS ROBO RvTV SAO SPOK SPOV SRN SVV TAO WVGS Wvo Algemene Maatregel van Bestuur Adviesdienst Verkeer en Vervoer Binnenvaart Politie Reglement Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland Beheer Strategie Besluit Vervoer Gevaarlijke Stoffen Centraal Bureau Statistiek Conférence Européenne des Ministres des Transport Centraal Overleg Verkeersveiligheid te Water Commissie Vaarwegbeheerders Dienst Beheer Infrastructuur Directie Groen Water en Milieu Directie Ruimte en Mobiliteit Directieteam Ecologische Hoofdstructuur Europese Unie Gebruiksafhankelijk onderhoud Gemeenschappelijk Overlegkader Nautische Zaken Goederenvervoer Randstad Gedeputeerde Staten, college van Instandhoudingsplan Interprovinciaal overleg Informatie Volgsysteem Scheepvaart Korps Landelijk Politiediensten Koninklijke Nederlandse Motorbootclub Koninklijk Nederlands Watersportverbond Landbouw Natuurbeheer en Visserij, ministerie van Managementrapportage Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport Meerjarenprogramma Meerjarenprogramma investeringen Maximaal Toelaatbaar Risico 3 e Nationaal Milieubeleidsplan Nota Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen Nederlandse Spoorwegen Nationaal verkeers- en vervoersplan Vierde Nota Waterhuishouding Provinciaal ecologische hoofdstructuur Provinciaal verkeers- en vervoersplan River Information System Regeling Overname Bescherming Oevers Zuid-Holland Raad voor de Transportveiligheid Storingsafhankelijk onderhoud Systeem planmatig onderhoud kunstwerken Systeem planmatig onderhoud oevers Stichting Recreatietoervaart Nederland Structuurschema Verkeer en Vervoer Toestandsafhankelijk onderhoud Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen Wet verontreiniging oppervlakte water 11

12 12

13 DEEL I WERKOMGEVING 13

14 14

15 INHOUDSOPGAVE Deel I Werkomgeving 17 I.1 Juridisch kader 17 I.1.1 Provincie Zuid-Holland, 17 beheerder van vaarwegen I.1.2 Nationale wet- en regelgeving 18 I Juridische grondslag 18 beheerbevoegdheid PZH I Wetgeving gericht op de hoofdtaak 19 I Specifieke wetgeving gericht op de 20 uitvoering I.1.3 Provinciale regelgeving 20 I.2 Provinciaal vaarwegennet 23 I.2.1 Vaarwegindeling en kengetallen 23 I Vaarwegindeling 23 I Kengetallen Areaal 26 I.2.2 Beheerdiversiteit op en langs de vaarwegen 29 I.3 Organisatie 33 I.3.1 Inrichting, taken, strategisch bedrijfsplan 33 I.3.2 Verantwoordelijkheden 34 I.3.3 Kaderregeling OG-ON 34 I.4 Beheervisie 37 I.4.1 Uitwerking van de visie 37 I.4.2 Uitgangspunten 38 15

16 16

17 I WERKOMGEVING Dit deel bevat algemene uitgangspunten voor het beheer van de vaarwegen. Het gaat eerst in op de vraag wat de juridische grondslag is van het vaarwegbeheer en de bevoegdheid van de provincie om aanvullende regels te stellen. Zowel de nationale wet- en regelgeving als de provinciale regelgeving wordt hier kort toegelicht. Verder bevat dit deel algemene informatie over het provinciale vaarwegennet, wat en hoe de provincie beheert. Een werkwijze die aansluit op de begrotingssystematiek. Daarnaast wordt aangegeven hoe de beheerorganisatie Dienst Beheer Infrastructuur (DBI) eruitziet, welke taken deze dienst heeft en waar de ambities van deze dienst liggen, met verwijzing naar ons Strategisch Bedrijfsplan Dit deel eindigt ten slotte met een beheervisie. Dit is feitelijk de paraplu waaronder het beheer en de organisatie verder worden vormgegeven. I.1 JURIDISCH KADER Ruim 120 jaar geleden heeft de haar bovenlokale rol als vaarwegbeheerder op zich genomen. Inmiddels beheert de provincie ruim 143 km vaarweg. De taken en bevoegdheden zijn in weten regelgeving vastgelegd. Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop de provincie aan haar vaarwegen is gekomen en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in het kort. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar bijlage 1 (historie) respectievelijk 2 (wet- en regelgeving). I.1.1 PROVINCIE ZUID-HOLLAND, VAARWEGBEHEERDER In beheer en onderhoud bij de provincie zijn de doorgaande vaarwegen in de provincie die vooral van belang zijn voor de beroepsvaart. Deze vaarwegen zijn, met toepassing van de Waterstaatswet 1900 en de Provinciewet, sinds 1881 door het provinciaal bestuur in beheer overgenomen van het Rijk, diverse gemeenten en hoogheemraadschappen. In toenemende mate ging de provincie het tot haar taak rekenen om deze vaarwegen in goede staat te brengen en te houden in verband met het belang van de steeds toenemende scheepvaart. Het destijds bestaande verbrokkelde beheer van deze vaarwegen verhinderde de groei van de scheepvaart. Vaak behoorde bij de overnamen tevens het beheer en onderhoud van de oeverbeschoeiingen. Tot de provinciale vaarwegen behoren de vaarwegen in de verbindingen tussen Rotterdam en Amsterdam. Daarbij loopt één route via Delft, Leidschendam en Leiden - dat zijn de Delftsche Schie, het Rijn-Schiekanaal, de Zijl en de vaargeul door de Kagerplassen - en de andere route via Gouda, Alphen aan den Rijn en Oude Wetering - dat zijn de Gouwe, een gedeelte Oude Rijn, de Heimans- en Woudwetering, de vaargeul door het Braassemermeer en de Oude Wetering. Verder loopt er nog een verbinding tussen Katwijk en Woerden, via Leiden, Alphen aan den Rijn en Bodegraven, over het Uitwateringskanaal, Additioneelkanaal, de (Oude) Rijn, het Korte Vlietkanaal, gedeelte Rijn-Schiekanaal en de Oude Rijn, tot aan de grens met de provincie Utrecht. Een aparte verbinding vormt het Aarkanaal tussen Gouwsluis en de Drecht/Amstel-Drechtkanaal. Sinds 1 januari 1998 heeft de provincie het beheer van het Merwedekanaal, ten zuiden van de Lek, alsmede het Verbindingskanaal, tussen het Merwedekanaal en de Linge te Arkel. 17

18 Door de overgang van Vianen van Zuid-Holland naar Utrecht per 1 januari 2002 is de grens tussen de provincies gewijzigd. Het binnen de gemeente Vianen liggende gedeelte van het Merwedekanaal is daardoor in de provincie Utrecht komen te liggen. De provincie Utrecht heeft haar beheerbevoegdheden bij besluit gemandateerd aan de. In dit beheerplan wordt het Merwedekanaal beschouwt als onderdeel van het provinciale vaarwegen. Het beheer van de vaarwegen houdt in dat de provincie zorg draagt voor de instandhouding van de vaarwegen ten behoeve van de scheepvaart. Tot dit zogenoemde vaarwegbeheer behoort dus onder meer het voorkomen van hinderlijke of beperkende situaties, de zorg voor goede oevervoorzieningen en het op diepte houden van de vaarweg voor de scheepvaart. Overigens bestaat er geen specifieke wet die regels geeft voor het beheer van vaarwegen. Om te voorkomen dat het uitvoeren van werken door derden een nadelige invloed heeft op de instandhouding en bruikbaarheid van de vaarwegen is door PS de Vaarwegenverordening Zuid-Holland vastgesteld. De particuliere oevereigenaren hebben op grond van de Regeling Overname Bescherming Oevers (ROBO) de mogelijkheid om het beheer van de oevervoorziening aan de provincie over te dragen tegen een geringe vergoeding. In een daarbij te sluiten overeenkomst wordt een en ander verder vastgelegd. Deze regeling geldt voor een beperkt aantal vaarwegen: gedeeltelijk traject 6 (Heimans- en Woudwetering, oostzijde Oude Wetering), traject 2, traject 4 (tussen Zijl en Gouwsluis) en traject 8 (tussen Gouwsluis en Bodegraven). Zoals er voor het wegverkeer bepaalde verkeersregels gelden die dat verkeer zo veilig mogelijk moeten laten verlopen, gelden er op de vaarwegen bepaalde verkeersregels voor het scheepvaartverkeer. Deze regels (voorschriften) zijn opgenomen in enige rijkswetten en zijn dus voor alle vaarwegen hetzelfde. Deze wetten zijn de Scheepvaartverkeerswet en het Binnenvaartpolitiereglement. Aanvullend hierop is een aantal verkeersregels in de vaarwegenverordening opgenomen. De provincie (GS) heeft onder meer tot taak om deze rijksregelingen ook op de vaarwegen in de provincie toe te passen en controle uit te voeren op de naleving daarvan. De provincie is hierbij dus de zogenoemde nautisch beheerder. I.1.2 NATIONALE WET- EN REGELGEVING I Juridische grondslag beheerbevoegdheid PZH Het juridisch kader voor de Dienst Beheer Infrastructuur (DBI) wordt gevormd door enerzijds de bevoegdheidsgrondslag uit de Grondwet en de Provinciewet en anderzijds door de geschreven en ongeschreven algemene beginselen van behoorlijk bestuur (a.b.b.b). Het bestuursorgaan Gedeputeerde Staten (GS) heeft haar beheersbevoegdheden gemandateerd aan DBI. Op deze wijze is DBI gemandateerd beheerder van de, bij de in beheer zijnde, voor openbare verkeersbewegingen bestemde onroerende zaken: de wegen, bodems en oevers van vaarwegen. Voor dit beheer van openbare onroerende zaken zijn de juridische kernbegrippen eigendom, beheer en onderhoud bepalend. In Nederland bestaat er geen specifiek publiekrechtelijk eigendomsrecht op openbare onroerende zaken. Wel worden via artikel 13 en artikel 14 van de Wegenwet, de eigendomsbepalingen van het Burgerlijk Wetboek (BW), ook voor de publieke openbare zaak, de vaarweg van toepassing verklaard. Echter, aangezien het water dat zich boven de bodem van de vaarweg bevindt, in open verbinding met ander water staat, is op de vaarweg geen eigendomsrecht van toepassing. Dit in tegenstelling tot de verhardingen op wegen, die doordat de provincie eigenaar is van de grond onder de door DBI beheerde, onroerende zaken simpelweg eigenaar wordt van de verhardingen, door middel van natrekking. Toch verschaffen de privaatrechtelijke eigendomsrechten voor de provincie Zuid- Holland, een zeer geschikt middel om haar vaarwegen voor openbaar gebruik te bestemmen. Om dit openbaar gebruiksbelang te waarborgen, is het beheer opgedragen aan DBI. 18

19 Beheer kan gedefinieerd worden als de publiekrechtelijke gemeenschapszorg voor de instandhouding, bruikbaarheid, vrijheid en veiligheid van de openbare waterstaatszaak. Deze beheersverantwoordelijkheid is van juridische betekenis, omdat zij aan DBI de publiekrechtelijke plicht oplegt om de openbaarheid van de vaarweg te waarborgen en te behartigen van wat daaruit aan zorg voortvloeit. Wanneer het eigendom van een door DBI beheerde vaarweg niet bij de ligt, wil dit nog niet zeggen dat DBI beperkt wordt in de uitoefening van zijn zorgverantwoordelijkheid. Artikel 3:14 BW: Een bevoegdheid die iemand krachtens het burgerlijke recht toekomt, mag niet worden uitgeoefend in strijd met de geschreven of ongeschreven regels van het publiekrecht". De onderhoudsplicht van en het eigendomsrecht op een openbare vaarweg kan bij overheid of particulier liggen. Daarentegen kan het beheer van de openbare vaarweg uitsluitend bij de overheid liggen. Resumerend, voor een juist beheer van de openbare vaarweg en het vrij en veilig gebruik daarvan te waarborgen, bedient DBI zich van provinciale publiek- en privaatrechtelijke rechtsregels in het algemeen. I Wetgeving gericht op de hoofdtaak Scheepvaartverkeerswet In deze wet uit 1988 staat een algemene regeling met betrekking tot de regeling van het scheepvaartverkeer op de binnenwateren en op zee. De bedoeling van de wet is om het verkeer met schepen op een zodanige wijze te regelen dat aanvaringen en andere ongelukken zoveel mogelijk worden voorkomen. De wet geeft aan welke instantie bevoegd is om de scheepvaart op een bepaalde vaarweg te regelen en op welke manier dat moet gebeuren. Voorschriften worden gegeven voor het plaatsen van verkeerstekens, het geven van verkeersaanwijzingen aan de vaarweggebruikers en de controle op het uitvoeren van de wet, zo nodig met behulp van buitengewone opsporingsambtenaren. De provincie moet de wet toepassen op de scheepvaart op de provinciale vaarwegen. Het regelen van de scheepvaart c.a. op de meeste andere, kleinere, vaarwegen, die van belang zijn voor de recreatievaart, is hoofdzakelijk een taak voor de hoogheemraadschappen en waterschappen die daar door de provincie (PS) mee zijn belast. Binnenvaartpolitiereglement Dit reglement is een uitwerking van de Scheepvaartverkeerswet. Het bevat in hoofdzaak voorschriften betreffende: het varen, de verlichting van schepen tijdens het varen en het aanliggen, het geven van licht- en geluidssignalen, het innemen van ligplaatsen, het passeren van sluizen en bruggen en het varen met b.v. snelle motorboten. Ook is in bijlage 7 van het reglement precies voorgeschreven welke verkeersborden gebruikt mogen (moeten) worden. Over de verkeersregels en de verkeerstekens zijn binnen Europa internationale afspraken gemaakt, om een duidelijke uniforme regeling te hebben. Door GS zijn op grond van het Binnenvaartpolitiereglement voor de provinciale vaarwegen de maximaal toegestane vaarsnelheden vastgesteld en is het plankzeilen geregeld. Tevens zijn door het plaatsen van verkeerstekens o.m. voor diverse oevergedeelten afmeerverboden ingesteld en zijn zogenoemde ligplaatsvakken aangewezen. Het beleid voor de uitvoering van de wet- en regelgeving binnen DBI is uitgewerkt in paragraaf II ontwerp Integrale Waterwet Bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt het ontwerp Integrale Waterwet voorbereid. De wet regelt alle aspecten van het water: milieu, 19

20 waterhuishouding, veiligheid, het gebruik voor alle functies, zoals scheepvaart, recreatie, etc. Kern van de wet is: 1. Het passieve beheer (kaderstellend, toetsend, controlerend, financierend) op nationaal niveau te leggen bij V&W en op het regionale niveau bij de provincie. 2. Het actieve beheer (beheerplannen, uitvoering, verantwoordingafleggend) op nationaal niveau te leggen bij Rijkswaterstaat en op provinciaal niveau bij de waterschappen. Het gevolg van de wet is, althans in de bedoeling, dat de uitvoerende taak van het provinciale vaarwegbeheer (het bakbeheer) naar de waterschappen wordt overgedragen, als onderdeel van het integrale waterbeheer. Overigens is in de wet ruimte gelaten om indien daar goede redenen voor zijn het actieve beheer bij de provincie te laten. Provincie Zuid-Holland zal hierover een standpunt moeten innemen. I Specifieke wetgeving gericht op de uitvoering Waterstaatswet 1900 De Waterstaatswet 1900 regelt onder andere de bevoegdheden en verplichtingen (houden van oefeningen) van beheerders van waterstaatswerken ter voorbereiding op gevaarsituaties en het optreden bij die situaties. Daarnaast is de beheerder verantwoordelijk voor de vaststelling en bekendmaking van een calamiteitenplan. De Waterstaatswet stelt eisen aan de inhoud en de wijze van voorbereiding van dit plan. In dit plan dient de afstemming op relevante provinciale en gemeentelijke rampen- en rampbestrijdingsplannen te zijn gewaarborgd. Voor de beheerorganisatie is het zaak de plannen af te stemmen met die van Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland, waterschappen in Zuid-Holland, het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en de provincies Noord-Holland en Utrecht. Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS) Om de risico's voor het vervoer van gevaarlijke stoffen tot een aanvaardbaar niveau te beperken worden door de overheid en het bedrijfsleven gezamenlijk veiligheidsmaatregelen genomen. De veiligheidsmaatregelen zijn vastgelegd in voorschriften gebaseerd op internationale verdragen en overeenkomsten zoals de ADNR en geïmplementeerd in nationale wet- en regelgeving. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren heeft plaats volgens de "Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen" (WVGS) die per 1 augustus 1996 van kracht is geworden. De wet is van toepassing op het transporteren van gevaarlijke stoffen met een vervoermiddel over de weg, de binnenwateren en per spoor binnen Nederlands grondgebied en de handelingen die daarmee binnen de vervoersketen zijn verbonden. De WVGS is een zogenaamde raamwet die nader wordt ingevuld door het "Besluit Vervoer Gevaarlijke Stoffen" (BVGS). Het BVGS geeft vervolgens aan de Minister van Verkeer en Waterstaat de wettelijke bevoegdheid om per modaliteit nadere Uitvoeringsvoorschriften op te stellen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren zijn de Uitvoeringsvoorschriften neergelegd in het "Reglement vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen" (VBG). Burgerlijk Wetboek De meeste provinciale vaarwegen zijn in eigendom bij de. Hierop is het eigendomsrecht van de van toepassing. Gebruik van provinciaal eigendom, bijvoorbeeld voor het innemen van een ligplaats of de aanleg van een steiger, wordt vastgelegd in een daartoe te verlenen vergunning. In beginsel vindt bij deze aanvraag geen toetsing plaats op de vaarwegbelangen, omdat dit geregeld wordt in de voorwaarden van de doorgaans tegelijkertijd noodzakelijke ontheffing van de Vaarwegenverordening Zuid- Holland. Indien dit niet het geval is, bijvoorbeeld bij eigendommen buiten de oeverconstructies waarin de verankeringen of schoorpalen van die constructies 20

21 zitten, dan kunnen wel voorwaarden aan een gevraagde vergunning gesteld worden om de vaarwegbelangen van de provincie en haar eigendommen te beschermen. De uitvoering van deze taak valt onder het begrip privaatrechtelijk beheer. I.1.3 PROVINCIALE REGELGEVING Vaarwegenverordening Zuid-Holland (lit. 30) Deze verordening is in 1987 door Provinciale Staten vastgesteld op basis van hun bevoegdheden genoemd in de Provinciewet. De verordening bevat bepalingen die van kracht zijn op de genoemde provinciale vaarwegen, alsmede bepalingen die van kracht zijn op een aantal andere, met name genoemde, niet-provinciale vaarwegen. Met de verordening kan de provincie voor haar vaarwegen: - de maximum toegestane afmetingen en diepgang van schepen en bijzondere transporten regelen; - voorkomen dat de scheepvaart onnodig wordt gestremd door de uitvoering van werkzaamheden e.d.; - toezicht uitvoeren op het onderhoud van de oevervoorzieningen; - het langdurig innemen van ligplaatsen regelen en voorkomen dat hierdoor gevaarlijke situaties ontstaan; - het aanbrengen van allerlei werken, zoals bruggen, steigers, meerpalen e.d, en het leggen van kabels en leidingen over, in en door de vaarweg regelen; - voor de bruggen en sluizen de bedieningstijden vaststellen. Op de verboden in de verordening kan de provincie op verzoek ontheffing verlenen, waarbij het mogelijk is om nadere voorschriften en voorwaarden te geven. Volgens de verordening wordt daarbij gelet op de veiligheid van het scheepvaartverkeer en op het goed bevaarbaar blijven van een vaarweg. Dit toetsingskader wordt in dit beheerplan verder aangescherpt. De uitvoering van deze verordening valt onder het begrip publiekrechtelijk beheer door de provincie. 21

22 22

23 I.2 PROVINCIAAL VAARWEGENNET Het provinciaal vaarwegennet is de schakel tussen de transportassen van het Rijk en verbindt de havens in de randstad en de verschillende waterrijke gebieden in Zuid-Holland met de rest van Nederland. De functies worden in deel II van dit plan verder uitgewerkt. Daaruit blijkt, dat behalve de transportfunctie en voor de recreatievaart, ook de waterhuishouding, de waterkeringen die het vaarwater omsluiten, ecologie etc. functies zijn waarmee rekening moet worden gehouden. Integraal beheer houdt in het beschrijven van die functies, maar begint met het beschrijven van het areaal dat deze functies moet dragen en het beschrijven van de verschillende beheertaken waar DBI mee te maken heeft. Dit hoofdstuk beschrijft het vaarwegennet dat in beheer is van de provincie Zuid-Holland. Bovendien geeft het een overzicht van andere beheerders die een rol spelen en invloed hebben op het te voeren beleid. Met elkaar voeren deze overheden het beleid voor de traditionele (kern-) functies voor de vaarwegen, te weten scheepvaart, waterhuishouding en waterkeringen. I.2.1 VAARWEGINDELING EN KENGETALLEN I Vaarwegindeling trajecten Provincie Zuid-Holland heeft ruim 140 km vaarweg in beheer, waarvan 4,4 km voor de provincie Utrecht. Voor de beroepsvaart zijn de vaarwegverbindingen van Rotterdam naar Den Haag en van Gouda via Alphen aan den Rijn naar Amsterdam en Leiden van groot belang (zie kaart 1). De laatste verbinding is ook van groot belang voor de doorgaande recreatievaart. De overige vaarwegen zijn vooral voor de recreatietoervaart van belang. Het Merwedekanaal is voor de beroepsvaart rond Gorinchem en Vianen (Utrecht) van enige betekenis. De Leidsche Trekvliet, een korte zijtak van het Rijn-Schiekanaal, en de Otwegwetering, korte zijtak van de Gouwe, hebben geen functie in het provinciale vaarwegennet. Dienst Beheer Infrastructuur komt met een voorstel deze vaarwegen over te dragen aan lagere overheden. Het vaarwegennet is opgedeeld in 10 vaarwegtrajecten. Deze trajecten hebben elk een eigen karakter en functies en stellen eigen eisen aan de vaarweg. De wensbeelden van de trajecten zijn uitgewerkt in de nota Provinciale Vaarwegen en Scheepvaart (lit. 3). Deze nota vormt het beleidskader voor het beheer van vaarwegen. trajectonderdelen De 10 vaarwegtrajecten zijn opgedeeld in 25 trajectonderdelen. Deze onderverdeling is nodig om nuanceringen in het functionele gebruik en de definiëring van eisen mogelijk te maken. In tabel 1 zijn de trajectonderdelen met kilometrering en bijbehorende lengtes weergegeven. De kilometrering is gebaseerd op de oude, meer geografisch georiënteerde situatie. Dit heeft als gevolg dat in één traject met meerdere trajectonderdelen verschillende kilometreringen door elkaar heen lopen. Zie bijvoorbeeld traject 6, met vier trajectonderdelen en vier verschillende kilometreringen. Traject 10a, Merwedekanaal tussen Lek en Bolgerijensebrug, beheert DBI voor de provincie Utrecht. 23

24 Kaart 1: Trajectindeling provinciale vaarwegen objectcategorieën/onderhoudsvakken DBI onderscheidt de volgende objectcategorieën (zie Nota Onderhoud Onderbouwd, lit.23). Nautische voorzieningen Beweegbare kunstwerken Oevers Waterbodems Exploitatie vaarwegen Een trajectonderdeel bestaat uit een of meerdere onderhoudsvakken. Deze onderhoudsvakken bevatten een of meer objecten uit een objectcategorie. De objecten binnen de objectcategorie oevers zijn de onderhoudsvakken aan linkeroever en rechteroever. Voor beweegbare kunstwerken is het object een brug of sluis en voor bodems is het object een baggervak tussen linker- en rechteroever. Het onderscheid naar onderhoudsvakken is nodig om prioritering binnen een objectcategorie op grote vaarwegstukken mogelijk te maken. 24

25 Tabel 1 Areaal vaarwegen in trajecten en trajectonderdelen (bron: GeoInformatie) BRON: GEOINFORMATIE Traject nr. Vaarwegtraject Van Tot kmpbegin kmpeind Lengte meters 1 Delftse Schie, Rijn-Schiekanaal splitsing Delfshavensche Schie splitsing Haagse Trekvliet 16,224 Haagse Trekvliet ond a Delftse Schie splitsing Delfshavensche Schie Kolk in Delft ond b Rijn-Schiekanaal Kolk in Delft splitsing Haagse Trekvliet ond c Haagse Trekvliet Rijn-Schiekanaal Geestbrug Rijn-Schiekanaal splitsing Haagse Trekvliet splitsing Korte Vlietkanaal 12,401 ond a Rijn-Schiekanaal splitsing Haagse Trekvliet sluis Leidschendam ond b Rijn-Schiekanaal sluis Leidschendam splitsing Oude Rijn ond c Korte Vliet Rijn-Schiekanaal eind Korte Vlietje Korte Vlietkanaal, Oude Rijn aansluiting Rijn-Schiekanaal eind Oude Rijn 10,119 Aditioneel-/ Uitwateringskanaal ond a aansluiting Rijn-Schiekanaal Additoneel-Uitwateringskanaal Rijn-Schiekanaal, Oude Rijn splitsing Korte Vlietkanaal kruising bij Heimanswetering 16,530 tot Heimanswetering ond a Rijn-Schiekanaal splitsing Korte Vlietkanaal Rijn-Schiekanaal Leiden-Noord Rijn-Schiekanaal Leiden-Noord Spanjaardsbrug/Zijl ond b Oude Rijn Spanjaardsbrug/Zijl aansluiting Koudekerksebrug ond c Oude Rijn Koudekerksebrug Heimanswetering ond d Leidsche Trekvliet Rijn-Schiekanaal Trekvlietbrug Zijl, vaargeul Kagerplassen Spanjaardsbrug Ringvaart vd Haarl.meerpolder 8,135 ond a Zijl, Kromme Zijl Spanjaardsbrug t Joppe Kromme Zijl ond b vaargeul, onderdeel niet in t Joppe Kagerplassen eigendom/wel beheer. 6 Oude Rijn, Heimanswetering, aansluiting Oude Rijn- aansluiting op Ringvaart 13,136 Paddegat Gouwsluis Woudwetering, vaargeul Braassemermeer Oude Wetering ond a Oude Rijn Gouwsluis Oude Rijn-Heimanswetering ond b Oude Rijn Braassemermeer ond c Braassemermeer Oude Wetering ond d Oude Wetering aansluiting op Ringvaart Aarkanaal kruising Gouwe, Oude Rijn Aansluiting Drecht 11,205 ond a kruising Gouwe, Oude Rijn aansluiting Drecht Oude Rijn Gouwsluis/Steekterbrug provinciegrens Utrecht 12,935 ond a Gouwsluis/Steekterbrug sluis Bodegraven ond b sluis Bodegraven provinciegrens Utrecht Voorhaven, Gouwekanaal, aansluiting Oude Rijn Hollandsche Ijssel 14,923 Gouwe ond a Gouwsluis Julianasluis Opleghaven Balkengat ond b de Voorhaven Julianasluis Hollandsche Ijssel Merwedekanaal, Lek aansluiting Boven Merwede 24,789 Verbindingskanaal ond a Lek splitsing Verbindingskanaal ond b Verbindingskanaal splitsing Verbindingskanaal tot de Boven Merwede ond c splitsing Verbindingskanaal tot de Linge ond 4e Roomburgerwatering ond. 9c Otwegwetering aansluiting Gouwe Otwegweteringbrug Vaarwegt rajecten Beheerder TOTAAL IN BEHEER 140,397 District Stedelijk Gebied excl. Deel van traject 10a (prov. Utrecht) District Landelijk Gebied excl. traject 5b Niet opgenomen in Traject-indeling Areaal Lengte van de trajecten zijn gemeten in as van de vaarweg met behulp van de huidige areaal data. TOTAAL IN BEHEER EN EIGENDOM 132,857 25

26 De opbouw van het vaarwegenareaal is in figuur 1 samengevat. Provinciale vaarwegen 10 trajecten 25 trajectonderdelen 5 objectcategorieën vele objecten figuur 1.: Areaalopbouw I Kengetallen Areaal programma Areaal Sinds maart 2004 is het programma Areaal van start gegaan. Dit programma omvat een groot aantal projecten om te komen tot een duurzaam areaalinformatiesysteem voor DBI. Wij willen met dit informatiesysteem zorg dragen voor de opslag en het beheer van beschikbare en nog te inventariseren gegevens de aanschaf van een aantal beheerpakketten. Met de aanschaf van het informatiesysteem hoort ook het beschrijven van de werkprocessen en de implementatie en acceptatie binnen onze organisatie. De ontwikkeling van planmatig beheer hangt nauw samen met de ontwikkeling van een nieuw informatiesysteem. De nieuwe beheersystematiek, die in deel II verder is uitgewerkt, wordt in het informatiesysteem geïmplementeerd. Dat betekent dat inventarisaties en inspecties van het areaal op grond van de beheersystematiek van planmatig beheer niet eerder plaatsvinden nadat het systeem is opgeleverd. Naar verwachting wordt het project eind 2006 opgeleverd. In de tweede helft van 2006 worden beheersystemen aangeschaft en zullen vervolgens grootschalige inventarisaties worden uitgevoerd. Inventarisaties voor bestekken 2005 en inspecties van kunstwerken en oevers voor het onderhoud van 2005/2006 zijn nog volgens de bestaande methode worden uitgevoerd. De wijze waarop het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd is vastgelegd in het referentiedocument (lit 34). De planning van het programma Areaal brengt met zich mee, dat het areaal nog niet volledig in kaart is gebracht. Alle kengetallen in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de actuele kennis, nog summier, soms onvolledig en wellicht nog niet altijd accuraat. Eind 2006 zullen wij alle inventarisaties en inspecties hebben afgerond en verwerkt in de beheer- en instandhoudingsplannen. kengetallen Hieronder volgt, per objectcategorie, een overzicht van het aantal objecten in en langs de vaarwegen in beheer van de. Voor een aantal objectcategorieën zijn, zoals hierboven toegelicht, de gegevens incompleet of niet beschikbaar. objectcategorie: Nautische voorzieningen 26

27 Binnen de objectcategorie nautische voorzieningen zijn de onderstaande objecttypes te onderscheiden (tabel 2): Tabel 2 Aantal nautische voorzieningen Objecten DSG DLG Totaal DBI Betonning Bakens oever Betonning vaargeul Lichtboeien vaargeul Scheepvaartlichten oever Verkeerstekens pm pm pm Meetsystemen scheepvaartbegeleiding pm pm pm Meerpalen, meerstoelen (aantal objecten) objectcategorie: Beweegbare kunstwerken In de provinciale vaarwegen ligt een groot aantal kunstwerken die in beheer en/of in eigendom van de provincie zijn. Deze bruggen liggen in de meeste gevallen niet in provinciale wegen. Tabel 3 geeft een overzicht van het aantal beweegbare bruggen die in beheer en eigendom van de provincie zijn en de provinciale sluizen. De Arkeldamse Sluis en de Begraafplaatssluis of Kerkhofsluis zijn niet meer actief. Tabel 4 geeft een overzicht van het aantal beweegbare bruggen en sluizen in eigendom van derden, maar in beheer bij de provincie op kosten van die derden. Bruggen die alleen worden bediend voor derden zijn hierin niet opgenomen. Tabel 3 Beweegbare kunstwerken in beheer en eigendom PZH tabel 3a Aantal beweegbare bruggen Type DSG DLG Aantal Basculebrug Draaibrug Hefbrug Ophaalbrug Klapbrug totaal

28 tabel 3b 5 Sluizen Naam Arkeldamse Sluis Julianasluis Sluis Leidschendam Begraafplaatssluis of Kerkhofsluis Grote Merwedesluis Toelichting Schutsluis, staat open Schutsluis Schutsluis Staat open, geen schutsluis Schutsluis Tabel 4 Beweegbare kunstwerken in beheer PZH en eigendom derden, excl. bruggen die alleen door PZH wordt bediend. tabel 4a Aantal beweegbare bruggen van derden Type Aantal Basculebrug 4 Draaibrug 2 Ophaalbrug 6 totaal 12 tabel 4b aantal sluizen van derden Lokatie Aantal Vianen 1 totaal 1 objectcategorie: Oevers Tabel 5 geeft een overzicht van de oeverconstructies in beheer bij de provincie. DBI beheert ca. 140 km vaarweg, waarvan ca.133 km in eigendom. Grofweg zou DBI dus 266 km (2 x 133 km) oevers in beheer hebben. In werkelijkheid is deze lengte korter. Dit komt doordat delen van oevers langs de provinciale vaarwegen (nog) in beheer zijn van derden (gemeenten, waterschappen, particulieren, bedrijven). Verder ontbreken oevers bij vaarwegkruisingen en ter plaatse van kunstwerken. Uit tabel 5 blijkt dat DBI 195 km oevers beheert waarvan 190,6 km in eigendom. Dit is ca. 71% van de aanwezige lengte. De resterende 29% oeverlengte is in beheer van derden, ontbreekt door kruisingen met vaarwegen of wegen. 28

29 Tabel 5 Lengte oeverconstructies Soort DSG DLG Totaal DBI (km) Verticale constructies 116,8 Derden (km) Glooiingsconstructies 72,2 Loswallen Totaal km ,397 lengte inclusief kruisingen (vaar)wegen objectcategorie: Landschap en milieu Tabel 6 geeft een overzicht van de aantallen objecten die onder de categorie landschap en milieu vallen. Van de bomen zijn verreweg de meeste langs het Merwedekanaal gelegen. Langs de Zijl (traject 5) staan 2 bomen. Het overige groen bestaat uit smalle stroken van ca. 1 meter en 1 eilandje. De bredere groenvlakken zijn weer te vinden langs het Merwedekanaal. De oppervlakten van het overige groen is nog niet bekend. Tabel 6 Hoeveelheden landschap en milieu Soort Bermen Hoeveelheid pm Bomen 831 Terreinen pm objectcategorie: Waterbodems Volgens tabel 1 hebben de provinciale vaarwegen een totale lengte van ca. 139 km, inclusief de vaargeulen door de Kagerplassen en het Braassemermeer, exclusief het Utrechtse gedeelte van het Merwedekanaal. Het totale natte bodemoppervlak bedraagt ca. 590 ha.. De breedte van de vaarwegen varieert van ca. 20m meter tot ca. 45 meter. Streefbeeld Areaal In 2006 is het areaal vaarwegen in beheer bij DBI volledig geïnventariseerd. Programma Areaal In 2006 is een adequaat informatiesysteem aangeschaft. I.2.2 BEHEERDIVERSITEIT OP EN LANGS DE VAARWEGEN Behalve de provincie spelen nog andere beheerders een rol op de provinciale vaarwegen. Met elkaar zijn zij verantwoordelijk voor de kernfuncties van de provinciale vaarwegen, te weten waterhuishouding, waterkering en scheepvaart. Waterhuishouding is de verzamelnaam voor het beheer van de waterkwaliteit en de waterkwaliteit; onder scheepvaart valt het nautisch beheer (gericht op het scheepvaartverkeer) en het vaarwegbeheer (gericht op het kapitaalgoed). In Tabel 7 zijn de verschillende soorten van beheer met de beheerders samengevat. 29

30 Tabel 7 Beheervormen en beheerder op provinciale vaarwegen Beheer Nautisch beheer Vaarwegbeheer Waterkwaliteitsbeheer Waterkwantiteitsbeheer Beheer van de waterkeringen Beheerder Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland Waterschap Waterschap Waterschap Tabel 8 beschrijft de beheeractiviteiten van DBI als nautisch beheerder en vaarwegbeheerder. Tabel 8 Activiteiten nautisch beheer en vaarweg beheer Soort beheer Beheeractiviteiten Nautisch beheer Toezicht en controle op het gebruik van de vaarwegen en op naleving van de wetten en reglementen Begeleiding en regelen van het scheepvaartverkeer Nautisch beleidsontwikkeling en verkeersmanagement Ontheffingen en verkeersbesluiten Bediening van sluizen en bruggen Zorg voor de nautische voorzieningen Vaarwegbeheer Uitvoeren van onderhoud en inspecties van bodem, oevers, beweegbare kunstwerken, nautische voorzieningen en exploitatie nat Vergunningen en ontheffingen vaarwegbeheer Inspelen op beleidsontwikkelingen, vertalen van beleid voor de scheepvaart (goederenvervoer, recreatievaart) naar concrete streefbeelden en functie-eisen. nautisch beheer (gericht op het scheepvaartverkeer) Nautisch beheer houdt in: Het handhaven en het bevorderen van een veilige, vlotte en doelmatige afwikkeling van het scheepvaartverkeer. Het nautisch beheer vloeit voort uit de scheepvaartverkeerswet en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten. Een nadere concretisering van het nautisch beheer wordt ingevuld door het begrip verkeersmanagement met de daarbij horende verkeersinstrumenten. Onder verkeersmanagement wordt verstaan: Het scheppen van voorwaarden op de binnenwateren (complementair aan de infrastructuur) voor een vlotte en veilige verkeersafwikkeling van het scheepvaartverkeer en het beperken van de schadelijke gevolgen van scheepvaartverkeer voor de omgeving (lit. 25). vaarwegbeheer (gericht op het kapitaalgoed) Met vaarwegbeheer wordt het functionele en technische beheer van de provinciale vaarwegen, ofwel het bakbeheer, bedoeld. waterkwaliteitsbeheer De waterkwaliteitsbeheerder is primair verantwoordelijk voor schoon water en een schone waterbodem. In juridische zin zijn de bevoegdheden van de waterkwaliteitsbeheerder neergelegd in de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) en de Wet bodembescherming (Wbb). De verantwoordelijkheden ten aanzien van de waterbodem, zoals het verwijderen van vervuilde bagger, zijn opgenomen in de wettelijke regeling waterbodemsanering, onderdeel van de Wbb. 30

31 De vaarwegbeheerder heeft een handhavende taak bij het voorkomen van waterverontreiniging door lozingen vanaf schepen of vanaf de wal. De handhavende taak geldt ook voor voorwerpen die in het water terechtkomen met gevolgen voor de veiligheid van de scheepvaart. DBI geeft op dit moment nog weinig invulling aan haar handhavende taak. De noodzaak en uitvoering van deze taak binnen het functionele beheer van de vaarwegen werken wij verder uit in onze beheerstrategie in deel II. waterkwantiteitsbeheer De waterkwantiteitsbeheerder is verantwoordelijk voor voldoende waterbergend vermogen, voldoende doorstroomcapaciteit voor de afvoer van overtollig water uit het gebied en handhaven van het waterpeil. De hoogheemraadschappen stellen in de Keur reglementen op. Hierin staat aangegeven welke partij, gebruiker of eigenaar van een water of aangrenzend perceel welke onderhoudstaken moeten uitvoeren. In de Legger staan de voor de waterkwantiteit te handhaven afmetingen van de watergangen (lengte, breedte en diepte) beschreven. De provincie is als vaarwegbeheerder verantwoordelijk voor het instandhouden van het benodigde vaarwegprofiel voor de scheepvaart. Het waterschap is verantwoordelijk voor het op diepte houden van watergangen in het kader van de Legger of Keur. In de huidige praktijk is het de provincie die als eerste gaat baggeren, omdat de provincie als eerste een probleem heeft ten aanzien van de benodigde diepte. De hoogheemraadschappen liften dan mee. Op het moment wordt gewerkt aan een verdeling van de kosten voor het baggeren tussen de provincie en de waterschappen. Plotselinge fluctuaties in waterstanden kunnen een veilig en vlot verloop van het scheepvaartverkeer in het algemeen, maar in het bijzonder bij schepen die relatief weinig ruimte hebben, in gevaar brengen. Dit is aan de orde als de nautisch beheerder ontheffing verleent voor het varen van bovenmaatse schepen. De nautisch beheerder dient rekening te houden met de fluctuaties in verband met de juridische verantwoordelijkheid als nautisch beheerder. Afspraken tussen de verschillende beheerders is wenselijk. beheer waterkeringen Waterschappen zijn verantwoordelijk voor de bescherming van de polders tegen overstroming. Dit geldt ook voor de overstroming van polders vanuit de provinciale vaarwegen, de boezemwateren. De provincie is als vaarwegbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van de oevers. Vanuit de functie waterkeren en vanuit de functie waterhuishouding stellen de hoogheemraadschappen echter ook eisen die gevolgen kunnen hebben voor het beheer en onderhoud van de oevers. Het is voor de beheerorganisatie van belang op de hoogte te zijn van de eisen die de hoogheemraadschappen aan het vaarwegprofiel en aan de oeverconstructies stellen. Tijdens gevaarlijke omstandigheden, zoals extreem natte of droge tijden, heeft de beheerder van de waterkeringen de taak de nautisch beheerder ruimschoots van tevoren op de hoogte te stellen van maatregelen die consequenties kunnen hebben voor het scheepvaartverkeer, bijvoorbeeld stremmingen. In het noodplan vaarwegen dient hiervoor een gezamenlijke procedure te worden opgenomen. Zie hiervoor ook paragraaf I.1.2.2, waterstaatswet. waterschappen Tabel 9 geeft een overzicht van de waterschappen per vaarwegtraject. Kaart 2 geeft een overzicht van de ligging van de verschillende waterschappen. 31

32 Tabel 9 Vaarwegtrajecten met beheerders waterkwaliteit, waterkwantiteit en waterkeringen Vaarwegtraject Waterkwaliteit Waterkwantiteit en waterkering 1. Delftse Schie, Rijn-Schiekanaal, Haagse HH Delfland HH Delfland Trekvliet 2. Den Haag-Leiden HH Delfland/HH Rijnland HH Delfland/HH Rijnland 3. Korte Vlietkanaal, Oude Rijn naar HH Rijnland HH Rijnland Katwijk 4. Leiden Gouwsluis HH Rijnland HH Rijnland 5. Zijl HH Rijnland HH Rijnland 6. Heimanswetering, Paddegat, HH Rijnland HH Rijnland Woudwetering, Oude Wetering 7. Aarkanaal HH Rijnland HH Rijnland 8. Oude Rijn HH Rijnland/Stichtse Rijnlanden HH Rijnland/Stichtse Rijnlanden 9. Gouwe, Otwegwetering Voorhaven Julianasluis HH Rijnland RWS, directie ZH HH Rijnland HH Schieland en Krimpenerwaard 10.Merwedekanaal, Verbindingskanaal Waterschap Rivierenland Waterschap Rivierenland Bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt het ontwerp Integrale Waterwet voorbereid. De wet regelt alle aspecten van het water: milieu, waterhuishouding, veiligheid, het gebruik voor alle functies, zoals scheepvaart, recreatie, etc. Kern van de wet is: 3. Het passieve beheer (kaderstellend, toetsend, controlerend, financierend) op nationaal niveau te leggen bij V&W en op het regionale niveau bij de provincie. 4. Het actieve beheer (beheerplannen, uitvoering, verantwoordingafleggend) op nationaal niveau te leggen bij Rijkswaterstaat en op provinciaal niveau bij de waterschappen. Provincie Zuid-Holland zal een standpunt innemen over het vaarwegbeheer van de provinciale vaarwegen. Kaart 2: Waterschappen en Hoogheemraadschappen in Zuid-Holland per 1 januari

33 I.3 ORGANISATIE Met de vorming van de nieuwe DBI-organisatie met ingang van 1 januari 2003 is ook een start gemaakt met de implementatie van die organisatie, toegesneden op de nieuwe verantwoordelijkheden. Dit hoofdstuk geeft de structuur, de missie en de vorm van interne samenwerking. I.3.1 INRICHTING, TAKEN, STRATEGISCH BEDRIJFSPLAN Directie Ruimte en Mobiliteit Afdeling V&V Dienst Beheer Infrastructuur Controller Plv. directeur/ implementatiemanager * Bureau Ondersteuning District Stedelijk Gebied District Landelijk Gebied Afdeling Beheer Strategie (BS) Afdeling Technisch Specialisch Onderhoud figuur 2: Organisatieschema DBI DBI bestaat uit vier afdelingen: 2 districten, 1 adviesafdeling en 1 specialistische afdeling. De afdeling Technisch Specialistisch Onderhoud is sinds 1 januari 2005 operationeel en voert beheer en onderhoudstaken uit op het gebied van verkeersregelinstallaties, openbare verlichting, beweegbare kunstwerken, betonconstructies en omvat het Centraal Magazijn Verkeersmaatregelen. De missie voor de Dienst Beheer Infrastructuur, die in 2001 is vastgesteld, weerspiegelt de eisen die het provinciaal bestuur stelt aan het beheer en onderhoud van de infrastructuur: De Dienst Beheer Infrastructuur (DBI) heeft als onderdeel van de directie Ruimte en Mobiliteit (DRM) de missie het duurzaam gebruik te bevorderen van de droge en natte infrastructuur van de door het plegen van vakkundig beheer en onderhoud. Dit gebeurt op grond van het door het provinciebestuur vastgestelde beleid voor veiligheid, bereikbaarheid, comfort, aanzien en milieu. DBI denkt en handelt vanuit het belang van de gebruiker van de infrastructuur en doet dat met gemotiveerde, kritische, loyale en integere medewerkers." Vanuit het hoofdproces laat deze missie zich vertalen naar een aantal hoofdtaken: Algemeen beleid: het bijdragen aan de ontwikkeling en vaststelling van algemeen beleid dat als kader dient voor de ontwikkeling en uitvoering van het beheer- en onderhoudsbeleid van de provinciale infrastructuur. Concernbeleid wordt vertaald naar beleid voor droge en natte infrastructuur en vastgelegd in beleidsen beheerplannen. Technisch beleid: algemeen beleid vertalen naar technische uitvoeringskaders, vastleggen in resp. actualiseren van het beheerplan. Opstellen resp. actualiseren van instandhoudingsplannen (IHP s) en referentiedocumenten. 33

n.v.t. Hollandse Delta - Kostenverdeling niet aan

n.v.t. Hollandse Delta - Kostenverdeling niet aan Bijlage 2 Tabel met vaarwegen Waterschap Hollandse Delta Wateren Lijst A Categorie Handreiking Vaarwegbeheer(der) -- Categorie Handreiking Vaarwegbeheer(der) Voedingskanaal (1.127) - BZM n.v.t. Hollandse

Nadere informatie

M E M O. Reg.nr.: Aan: Commissie BOD, 12 september Cc: Stand van zaken vaarweg- en nautisch beheer. Datum: 21 augustus 2012

M E M O. Reg.nr.: Aan: Commissie BOD, 12 september Cc: Stand van zaken vaarweg- en nautisch beheer. Datum: 21 augustus 2012 Reg.nr.: 12.41175 Aan: Commissie BOD, 12 september 2012 Van: D&H Cc: Onderwerp: Stand van zaken vaarweg- en nautisch beheer Datum: 21 augustus 2012 Inleiding Hierbij wordt u nader geïnformeerd over de

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 december 2017, nr. 1013616/1013898, tot vaststelling van het Besluit mandaat en machtiging nautisch beheer Wilhelminasluis te Zaandam van Gedeputeerde

Nadere informatie

het ln artikel van de Vaarwegen verorden ing Zuld-Holland opgenomen verbod op het Innemen van een ligplaats;

het ln artikel van de Vaarwegen verorden ing Zuld-Holland opgenomen verbod op het Innemen van een ligplaats; Besluit van Gedeputeerde Staten van 18 december 2012 tot vaststelling van de Beleidsregel ontheffingen ligplaatsen provinciale vaarwegen van Zuid-Holland (Prov. Blad xxxx, nr. xxx). Gelet op: het ln artikel

Nadere informatie

Beleidsregels voor nautische. vergunningen. Datum 30 september Ons kenmerk /BBV

Beleidsregels voor nautische. vergunningen. Datum 30 september Ons kenmerk /BBV Datum 30 september Beleidsregels voor nautische Ons kenmerk 16.089057/BBV16.0425 Versie vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 27 september vergunningen Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Binnenvaartpolitiereglement

Nadere informatie

Het Dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Besluit: De concept-beleidsregels voor nautische vergunningen vast te stellen;

Het Dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Besluit: De concept-beleidsregels voor nautische vergunningen vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Nr. CVDR418890_1 12 september 2017 Beleidsregels voor nautische vergunningen Het Dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en

Nadere informatie

ONTWERP BELEIDSREGEL ONTHEFFINGEN EN VRIJSTELLINGEN LIGPLAATSEN

ONTWERP BELEIDSREGEL ONTHEFFINGEN EN VRIJSTELLINGEN LIGPLAATSEN ONTWERP BELEIDSREGEL ONTHEFFINGEN EN VRIJSTELLINGEN LIGPLAATSEN Gedeputeerde Staten van de provincie Zuld-Holland, Gelet op: het in artikel 2.4.1 van de Vaanwegenverordening Zuid-Holtand opgenomen verbod

Nadere informatie

ScheepvaartVerkeersCentrum

ScheepvaartVerkeersCentrum ScheepvaartVerkeersCentrum Het landelijk ScheepvaartVerkeersCentrum (SVC) is onderdeel van Rijkswaterstaat en werkt aan uniform en optimaal management van het scheepvaartverkeer op de Rijkswateren in Nederland.

Nadere informatie

De exacte grootte en situering van de ligplaatszones is op bijgevoegde kaarten aangegeven.

De exacte grootte en situering van de ligplaatszones is op bijgevoegde kaarten aangegeven. CVDR Officiële uitgave van Waterschap Rivierenland. Nr. CVDR271462_1 9 februari 2016 Ontheffingenbeleid ligplaatsverbod Linge 2006 Hoofdstuk 1 Inleiding vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden

Nadere informatie

Op de voorstellen van gedeputeerde staten van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland;

Op de voorstellen van gedeputeerde staten van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland; Besluit van provinciale staten van Utrecht van 6 februari 2006, Noord-Holland van (datum), van Zuid- Holland van (datum) en van Gelderland van (datum) tot vaststelling van de Verordening waterkering West-Nederland

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van (datum), nr. xx, inzake ( );

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van (datum), nr. xx, inzake ( ); Ontwerp Vaarwegenverordening Zuid-Holland 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Provinciale

Nadere informatie

Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1

Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1 vergunninghouder Scheepvaartwegen Waver en Oude Waver Datum 3 maart 2015 Casecode W-15.00287 Kenmerk 15.020852 Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1 Varen met bovenmaats schip Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam

Nadere informatie

Ontwerpbesluit wijziging Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen

Ontwerpbesluit wijziging Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen Ontwerpbesluit wijziging Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen Registratienummer: PM Het college van dijkgraaf en heemraden; gelet op artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78,

Nadere informatie

Per vaarweg komen deze partijen elkaar steeds tegen bij de afstemming van werkzaamheden aan oever of bodem.

Per vaarweg komen deze partijen elkaar steeds tegen bij de afstemming van werkzaamheden aan oever of bodem. Inleiding De afgelopen jaren is er door de overheden veel geld gestoken in het opwaarderen van de Friese vaarwegen. Ook de komende jaren wordt er nog veel geïnvesteerd. De uitdaging is om dit prachtige

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 juli 2009, nr. PS2009-593 inzake de Vaarwegverordening Gelderland 2009;

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 juli 2009, nr. PS2009-593 inzake de Vaarwegverordening Gelderland 2009; Provinciale Staten Vergadering d.d. 11 november 2009 Besluit nr. PS2009-593 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 juli 2009, nr. PS2009-593 inzake de Vaarwegverordening

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland - Vaarverordening Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland - Vaarverordening Delfland WATERSCHAPSBLAD Officiële uitgave van Hoogheemraadschap van Delfland. Nr. 3127 24 april 2015 Hoogheemraadschap van Delfland - Vaarverordening Delfland Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS WATERKWANTITEIT KEUR WATERSCHAP HUNZE EN AA S 2014 Onderdeel 1 STEIGER pagina 1 van 5

ALGEMENE REGELS WATERKWANTITEIT KEUR WATERSCHAP HUNZE EN AA S 2014 Onderdeel 1 STEIGER pagina 1 van 5 Onderdeel 1 STEIGER pagina 1 van 5 Artikel 1 Begripsbepalingen a. Steiger: constructie, die over een oppervlaktewaterlichaam is geplaatst en is verankerd in het achterliggende perceel. b. Natuurvriendelijke

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;

gelet op het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer; Ontwerp-Verkeersbesluit Oude IJssel Tekst van de regeling Overwegingen Het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel; gezien het voorstel d.d. dd mm jjjj, kenmerk Nr. xxxxxxxxx

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014

Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 8 juli 2014, van Zuid- Holland van 15 juli 2014 en van Utrecht van 1 juli 2014 houdende nadere regels met betrekking tot regionale waterkeringen (Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DBI Afdeling Directeur Registratienummer PZH-2015-506564413 (DOS-2011-0006957) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 17 maart 2015

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging van de Verordening ruimte 2014, provincie Noord-Holland

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging van de Verordening ruimte 2014, provincie Noord-Holland PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Holland Nr. 9365 18 december 2018 Wijziging van de Verordening ruimte 2014, provincie Noord-Holland Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, maken

Nadere informatie

Vaarwegenverordening Rijnland 2019

Vaarwegenverordening Rijnland 2019 Registratienr.: 18.142310 1. Inleiding Rijnland is verantwoordelijk voor het waterbeheer, inclusief de afvalwaterzuivering en de waterstaatkundige veiligheid in het gebied dat globaal is gelegen tussen

Nadere informatie

Verkeersbesluit D /

Verkeersbesluit D / 1 Inleiding Op 4 maart 2016 hebben wij een aanvraag ontvangen voor een verkeersbesluit op basis van de Scheepvaartverkeerswet voor het plaatsen van BPR (Binnenvaart Politiereglement) bebording langs de

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht. Datum 16 juni 2017.

Watervergunning. Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht. Datum 16 juni 2017. Watervergunning Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht Datum 16 juni 2017 Zaaknummer 13429 Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten T (030) 634 57 00 post@hdsr.nl

Nadere informatie

Veilig varen op de Gouwe

Veilig varen op de Gouwe Veilig varen op de Gouwe Door de komst van de overslagterminal (het Alpherium) langs de Gouwe in Alphen aan den Rijn is er meer containerscheepvaart op de Gouwe. De provincie Zuid-Holland is vaarwegbeheerder

Nadere informatie

Vaarwegenverordening Rijnland 2012

Vaarwegenverordening Rijnland 2012 Vaarwegenverordening Rijnland 2012 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Hoogheemraadschap van Rijnland Officiële naam regeling Vaarwegenverordening Rijnland 2012 Citeertitel Vaarwegenverordening

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn met vier elektrisch aangedreven boten. Datum 16 januari 2018

Watervergunning. Voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn met vier elektrisch aangedreven boten. Datum 16 januari 2018 Watervergunning Voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn met vier elektrisch aangedreven boten Datum 16 januari 2018 Zaaknummer 21634 Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten T

Nadere informatie

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 28 januari 1991, Afdeling MN, nr ;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 28 januari 1991, Afdeling MN, nr ; Besluit van 19 februari 1992, Provinciaal blad nr. 35 van 1992, houdende vaststelling van de verordening houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op de scheepvaartwegen in de provincie Utrecht

Nadere informatie

Nota onderhoud kapitaalgoederen 2012-2015 deel infrastructuur Wegen en Vaarwegen

Nota onderhoud kapitaalgoederen 2012-2015 deel infrastructuur Wegen en Vaarwegen Nota onderhoud kapitaalgoederen 2012-2015 deel infrastructuur Wegen en Vaarwegen Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur 2 Nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2012-2015 deel

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR623730_1. Vaarwegenverordening Rijnland 2019

CVDR. Nr. CVDR623730_1. Vaarwegenverordening Rijnland 2019 CVDR Officiële uitgave van Hoogheemraadschap van Rijnland. Nr. CVDR623730_1 30 april 2019 Vaarwegenverordening Rijnland 2019 De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 13

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het leggen van een coaxkabel middels een boogzinker onder een primaire watergang op de locatie Voordorpsedijk 35 in Groenekan

Watervergunning. Voor het leggen van een coaxkabel middels een boogzinker onder een primaire watergang op de locatie Voordorpsedijk 35 in Groenekan Watervergunning Voor het leggen van een coaxkabel middels een boogzinker onder een primaire watergang op de locatie Voordorpsedijk 35 in Groenekan Datum 4 juli 2017 Zaaknummer 13832 Poldermolen 2 Postbus

Nadere informatie

Legger Wateren. tekstuele deel

Legger Wateren. tekstuele deel Legger Wateren tekstuele deel januari 2015 Inhoud Bepalingen Legger Wateren 5 1. Algemene bepalingen 5 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 5 2. Onderhoudsplichtigen 6 Artikel 2.1. Onderhoudsplichtigen van

Nadere informatie

Verkeersbesluit afmeerverbod Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen

Verkeersbesluit afmeerverbod Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen ONTWERP Verkeersbesluit afmeerverbod Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen [zaaknummer] Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Nadere informatie

Watervergunning. Voor 2017 voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn in de gemeenten Utrecht en Bunnik.

Watervergunning. Voor 2017 voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn in de gemeenten Utrecht en Bunnik. Watervergunning Voor 2017 voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn in de gemeenten Utrecht en Bunnik Datum 2 mei 2017 Zaaknummer 11413 Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 27 september Zaaknummer 16570

Watervergunning. Datum 27 september Zaaknummer 16570 Watervergunning Voor het dempen, graven en verbreden van (een) watergang(en) en het aanleggen van plasbermen op de locatie bij Heeswijk 120 in Montfoort Datum 27 september 2017 Zaaknummer 16570 Poldermolen

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Datum 3 november Zaaknummer 19142

WATERVERGUNNING. Datum 3 november Zaaknummer 19142 WATERVERGUNNING Voor het vervangen van een verkeersregelinstallatiekast (VRI kast) bij een watergang en een waterkering op de locatie Boerendijk ter hoogte van de brug in de Chrysantstraat in Woerden Datum

Nadere informatie

Registratienr.: Vaarwegenverordening Rijnland 2013

Registratienr.: Vaarwegenverordening Rijnland 2013 Registratienr.: 13.21049 Vaarwegenverordening Rijnland 2013 1. Inleiding Rijnland is verantwoordelijk voor het waterbeheer, inclusief de afvalwaterzuivering en de waterstaatkundige veiligheid in het gebied

Nadere informatie

Toelichting Vaarweg- en nautisch beheer

Toelichting Vaarweg- en nautisch beheer Toelichting Vaarweg- en nautisch beheer 12 september 2011 E. de Groot Corsa-nummer: 11.42608 1. Inleiding Op 7 september is in de commissie BOD het onderwerp wijziging vaarvergunningenstelsel behandeld.

Nadere informatie

12 maart 2013 Corr.nr , BO Nummer 12/2013 Zaaknr

12 maart 2013 Corr.nr , BO Nummer 12/2013 Zaaknr 12 maart 2013 Corr.nr. 2013-09411, BO Nummer 12/2013 Zaaknr. 446617 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende het beschikbaar stellen van een bedrag van 203.730,--

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 29 augustus Zaaknummer 11584

Watervergunning. Datum 29 augustus Zaaknummer 11584 Watervergunning Voor het hebben van een tijdelijke gedeeltelijke verondieping in een tertiair oppervlaktewaterlichaam (=natuursloot) op de locatie achter Meije 89 te Bodegraven Datum 29 augustus 2017 Zaaknummer

Nadere informatie

Ontheffing Verkeersbesluit Vaarwegen AGV voor het met mts Batavier varen op de Gaasp en de Weespertrekvaart tot 1 januari 2022

Ontheffing Verkeersbesluit Vaarwegen AGV voor het met mts Batavier varen op de Gaasp en de Weespertrekvaart tot 1 januari 2022 Kosttrans Scheepvaartbedrijf Gaasp en Weespertrekvaart in Amsterdam Datum 20 december 2016 Casecode W-16.02807 Kenmerk 16.101718 Ontheffing Verkeersbesluit Vaarwegen AGV-1 2016 voor het met mts Batavier

Nadere informatie

14 NEt Pdjkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Gemeente Gouda Afdeling Gebiedsontwikkeling Postbus BB Gouda 2~ouda

14 NEt Pdjkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Gemeente Gouda Afdeling Gebiedsontwikkeling Postbus BB Gouda 2~ouda Pdjkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat > Retouradres Postbus 555 3430 AN Nieuwegein Gemeente Gouda Afdeling Gebiedsontwikkeling Postbus 1086 2800 BB Gouda 2~ouda Ingekomen Afd~eting!Nr.,~

Nadere informatie

Het waterschap heeft de volgende onderzoeken uitgezet om het baggerwerk te kunnen voorbereiden:

Het waterschap heeft de volgende onderzoeken uitgezet om het baggerwerk te kunnen voorbereiden: Vragen en antwoorden baggeren Gekanaliseerde Hollandsche IJssel Waarom is het nodig om te baggeren? Baggeren in de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel is nodig om een goede aan- en afvoer van water te kunnen

Nadere informatie

Datum 27 september Verkeersbesluit. Versie vastgesteld door dagelijks bestuur 30 augustus 2016 AGV-1

Datum 27 september Verkeersbesluit. Versie vastgesteld door dagelijks bestuur 30 augustus 2016 AGV-1 Datum 27 september 2016 Verkeersbesluit Versie vastgesteld door dagelijks bestuur 30 augustus 2016 AGV-1 HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT; Overwegende: Dat het dagelijks

Nadere informatie

Wijziging mandaat- en machtigingsbesluit algemeen directeur Stichting Waternet(3B, 2014, 94)

Wijziging mandaat- en machtigingsbesluit algemeen directeur Stichting Waternet(3B, 2014, 94) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 29718 28 mei 2014 Wijziging mandaat- en machtigingsbesluit algemeen directeur Stichting Waternet(3B, 2014, 94) Afdeling 3B Nummer 94 Publicatiedatum

Nadere informatie

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Visie op de legger Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Visie op de legger Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: Visie op de legger Nummer: 775122 In D&H: 07-01-2014 Steller: M. de Burger In Cie: BMZ 21-01-2014 Telefoonnummer: (030) 634 5849 SKK Afdeling:

Nadere informatie

Toelichting op de Keur waterschap Regge en Dinkel 2009

Toelichting op de Keur waterschap Regge en Dinkel 2009 Toelichting op de Keur waterschap Regge en Dinkel 2009 Algemeen Wetgeving en beleid De Keur is gebaseerd op de Waterschapswet, de Waterwet, het Waterbesluit, het Waterbeheerplan en de Provinciale Waterverordening.

Nadere informatie

het gewenst is om het voorheen geldende algemene verbod voor het innemen van ligplaats te beperken tot meer specifieke locaties en zones.

het gewenst is om het voorheen geldende algemene verbod voor het innemen van ligplaats te beperken tot meer specifieke locaties en zones. CVDR Officiële uitgave van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Nr. CVDR272271_2 september 20 Verkeersbesluit Vaarwegen AGV-1 preambule Het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het leggen van een laagspanningskabel bij de Soestdijkseweg Zuid en De Holle Bilt in De Bilt. Datum 19 juni 2017

Watervergunning. Voor het leggen van een laagspanningskabel bij de Soestdijkseweg Zuid en De Holle Bilt in De Bilt. Datum 19 juni 2017 Watervergunning Voor het leggen van een laagspanningskabel bij de Soestdijkseweg Zuid en De Holle Bilt in De Bilt Datum 19 juni 2017 Zaaknummer 13121 Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten T (030) 634

Nadere informatie

Swim Bike Run Events B.V. Ontheffing. Binnenvaartpolitiereglement. triatlon Ouder-Amstel

Swim Bike Run Events B.V. Ontheffing. Binnenvaartpolitiereglement. triatlon Ouder-Amstel Swim Bike Run Events B.V. triatlon Ouder-Amstel Datum 15 mei 2015 Casecode W-15.01207 Kenmerk 15.057420 Ontheffing Binnenvaartpolitiereglement tijdelijke stremming scheepvaart Bullewijk, Waver en Oude

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Besluiten: Vast te stellen de Verordening uitsluitend recht weg- en tunnelbeheer N434

PROVINCIAAL BLAD. Besluiten: Vast te stellen de Verordening uitsluitend recht weg- en tunnelbeheer N434 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Zuid-Holland Nr. 8916 3 december 2018 Verordening van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 14 november 2018, PZH-2018-646944240 (DOS-2010-0019784)

Nadere informatie

Q waternet. Waternet sector TOP. Ontheffing Binnenvaart-politiereglement. Weesperpoortsluis in Muiden

Q waternet. Waternet sector TOP. Ontheffing Binnenvaart-politiereglement. Weesperpoortsluis in Muiden Waternet sector TOP Weesperpoortsluis in Muiden Datum 29 september 2016 Casecode W-16.02122 Kenmerk 16.081112 Ontheffing Binnenvaart-politiereglement voor het stremmen van de scheepvaart bij het vernieuwen

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van gedeputeerde staten van Flevoland MPV/ /A;

Gelezen het voorstel van het college van gedeputeerde staten van Flevoland MPV/ /A; CRU05.005 Provinciale Staten van Flevoland, Gelezen het voorstel van het college van gedeputeerde staten van Flevoland MPV/04.031361/A; Gelet op artikel 14 van de Wet op de waterkering en op de Provinciewet;

Nadere informatie

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader 1 INLEIDING Op grond van verschillende regelgeving is de provincie Utrecht belast met het toezicht op de op haar grondgebied gelegen waterschappen. In dit deel van de nota wordt een overzicht gegeven van

Nadere informatie

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet Datum: 10 februari 2016 Kenmerk: 201600150 Onderwerp: ontwerp-projectplan voor de realisatie van maatregelen ten behoeve van het nieuwe peilgebied Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Voor het (ver)planten en verwijderen van bomen langs watergangen aan de Amerongerwetering in Wijk bij Duurstede

WATERVERGUNNING. Voor het (ver)planten en verwijderen van bomen langs watergangen aan de Amerongerwetering in Wijk bij Duurstede WATERVERGUNNING Voor het (ver)planten en verwijderen van bomen langs watergangen aan de Amerongerwetering in Wijk bij Duurstede Datum 28 november 2017 Zaaknummer 19098 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BESLUIT...3

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het verwijderen van een brug en het aanleggen van een dam met duiker op de locatie bij Gruttostraat 1 in Benschop

Watervergunning. Voor het verwijderen van een brug en het aanleggen van een dam met duiker op de locatie bij Gruttostraat 1 in Benschop Watervergunning Voor het verwijderen van een brug en het aanleggen van een dam met duiker op de locatie bij Gruttostraat 1 in Benschop Datum 14 juli 2017 Zaaknummer 13919 Poldermolen 2 Postbus 550 3990

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn met 13 elektrisch aangedreven sloepen. Datum 20 juli 2017

Watervergunning. Voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn met 13 elektrisch aangedreven sloepen. Datum 20 juli 2017 Watervergunning Voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn met 13 elektrisch aangedreven sloepen Datum 20 juli 2017 Zaaknummer 14685 Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten T (030)

Nadere informatie

Vaarwegbeheer en waterschappen in het kader van het Bestuursakkoord Water: ontwikkeling van een waterschapsvisie, 28 maart 2011

Vaarwegbeheer en waterschappen in het kader van het Bestuursakkoord Water: ontwikkeling van een waterschapsvisie, 28 maart 2011 Bijlage 1 Bijlage Vaarwegbeheer en waterschappen in het kader van het Bestuursakkoord Water: ontwikkeling van een waterschapsvisie, 28 maart 2011 1. Aanleiding tot deze notitie In het Bestuursakkoord Water,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. dat in de Verordening Ruimte het recreatief belang van het netwerk van lokale recreatieve vaarwegen wordt beschermd;

PROVINCIAAL BLAD. dat in de Verordening Ruimte het recreatief belang van het netwerk van lokale recreatieve vaarwegen wordt beschermd; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 388 25 januari 2016 Vaarwegenverordening Zuid-Holland 2015 Provinciale Staten van Zuid-Holland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde

Nadere informatie

Visie op overdracht wegen. Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur

Visie op overdracht wegen. Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur Visie op overdracht wegen Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur Versie 2.0: 16 november 2006 Visie op overdracht wegen - definitief - 16 november 2006 2 van 7 Leeswijzer Voor u ligt de notitie

Nadere informatie

WATERVERGUNNING Datum Zaaknummer

WATERVERGUNNING Datum Zaaknummer WATERVERGUNNING Voor het aanleggen van een tijdelijke dam met duikers op de locatie Landschapsbaan in Vleuten Datum 13 oktober 2017 Zaaknummer 18014 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BESLUIT...3 HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN...4

Nadere informatie

WATERVERGUNNING (RAAM)

WATERVERGUNNING (RAAM) WATERVERGUNNING (RAAM) Voor het aanleggen van glasvezel bij watergangen op de locatie nabij Burgemeester Middelweerdbaan 1 in De Meern Datum 30 augustus 2018 Zaaknummer 31735 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1

Nadere informatie

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland Aanwijzingsbesluit toezicht en opsporing Delfland (kenmerk 1149572) Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland Gelet op het bepaalde bij of krachtens artikel 85 van

Nadere informatie

Notitie van Aanbevelingen

Notitie van Aanbevelingen Nut en Noodzaak van sluizen en bruggen in Rijnland Notitie van Aanbevelingen DEFINITIEF 16 juni 2006 Waterpas Den Bosch B.V., Orthen 12, 5231 XS s-hertogenbosch, www.waterpas.nl Tel.073-6446017, fax 073-6442059,

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling ontwerpbesluit tot wijziging Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2008

Besluit tot vaststelling ontwerpbesluit tot wijziging Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2008 Besluit tot vaststelling ontwerpbesluit tot wijziging Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2008 De commissie ex artikel 6 van de Waterschapswet voor de voorbereiding van

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 27 juli Zaaknummer 14885

Watervergunning. Datum 27 juli Zaaknummer 14885 Watervergunning Voor het graven van een watergang ter compensatie van het versneld afvoeren en lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak op de locatie Van Musschenbroekbaan 13 in Nieuwegein Datum

Nadere informatie

Zwemvereniging Het Y. Amsterdam. Tijdelijke ontheffing Verkeersbesluit. Vaarwegen AGV-2. Gaasperplas Amsterdam Zuidoost

Zwemvereniging Het Y. Amsterdam. Tijdelijke ontheffing Verkeersbesluit. Vaarwegen AGV-2. Gaasperplas Amsterdam Zuidoost Zwemvereniging Het Y Amsterdam Gaasperplas Amsterdam Zuidoost Datum 20 april 2015 Casecode W-15.01011 Kenmerk 15.046466 Tijdelijke ontheffing Verkeersbesluit Vaarwegen AGV-2 varen met gemotoriseerde schepen

Nadere informatie

Waterhuishouding bouwkavel Merwededijk, sectie F 4137, Gorinchem

Waterhuishouding bouwkavel Merwededijk, sectie F 4137, Gorinchem Waterhuishouding bouwkavel Merwededijk, sectie F 4137, Gorinchem Status: definitief Datum: 23 februari 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Waterhuishouding... 3 1.1 Beleid Waterschap Rivierenland... 3 1.2 Veiligheid...

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 18 september 2018, met het besluitnummer ;

PROVINCIAAL BLAD. Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 18 september 2018, met het besluitnummer ; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Zuid-Holland Nr. 9581 20 december 2018 Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 17 oktober 2018 met nummer 7123 en van Provinciale Staten

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Utrecht; Gelet op artikel 2.4 van de Waterverordening provincie Utrecht 2009; Besluiten: ARTIKEL 1 Vaarwegdiepten

Gedeputeerde Staten van Utrecht; Gelet op artikel 2.4 van de Waterverordening provincie Utrecht 2009; Besluiten: ARTIKEL 1 Vaarwegdiepten Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van (datum, nummer) tot vaststelling van de minimaal benodigde vaarwegdiepten van de vaarwegen op de lijsten A en B behorende bij de Waterverordening

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 12 juli 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van gemeente Rotterdam.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van (datum), nr. xx, inzake ( );

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van (datum), nr. xx, inzake ( ); Ontwerp Vaarwegenverordening Zuid-Holland 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Provinciale

Nadere informatie

: Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal

: Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal Onderwerp Status : Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal : Ontwerpbesluit Datum vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden : 3 december

Nadere informatie

3. Beleidsregel insteekhavens langs waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel

3. Beleidsregel insteekhavens langs waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel 3. Beleidsregel insteekhavens langs waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel Kader Keur Op grond van artikel 3.1, eerste lid, aanhef en sub a en b is het verboden zonder vergunning van het

Nadere informatie

Notitie. : Vechtbrug in de N-236 te Weesp

Notitie. : Vechtbrug in de N-236 te Weesp Aan Onderwerp Bouw Brugbouw in de N-236 over de Vecht te Weeso Bijlagen :1 1.Bordenplan (BPR) Nautisch advies Contactpersoon G. Kroon Doorkiesnummer Locatie : Vechtbrug in de N-236 te Weesp Nautisch vaarwegbeheerder:

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/125

Statenvoorstel nr. PS/2007/125 Statenvoorstel nr. PS/2007/125 Vaststelling onderdeel primaire waterkeringen Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland Jaargang Datum Ons kenmerk Inlichtingen bij 2007-14 13 februari 2007 2007/0053858

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 158 Besluit van 29 april 2008, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 108, eerste lid, van de Wet

Nadere informatie

Blom B.V. Sleepdienst en. Dekschuitenverhuurderij. Ontheffing Binnenvaartpolitiereglement. Weespertrekvaart/Gaasp (A9) in Amsterdam

Blom B.V. Sleepdienst en. Dekschuitenverhuurderij. Ontheffing Binnenvaartpolitiereglement. Weespertrekvaart/Gaasp (A9) in Amsterdam Blom B.V. Sleepdienst en Dekschuitenverhuurderij Weespertrekvaart/Gaasp (A9) in Amsterdam Datum 17 juni 2016 Casecode W-16.01434 Kenmerk 16.057424 Ontheffing Binnenvaartpolitiereglement (BPR) en het Verkeersbesluit

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 17 oktober Zaaknummer 16866

Watervergunning. Datum 17 oktober Zaaknummer 16866 Watervergunning Voor het slopen van een woning en het afdekken van de fundering met grond bij een waterkering op de locatie bij Provincialeweg Oost 29 in Haastrecht Datum 17 oktober 2017 Zaaknummer 16866

Nadere informatie

Versie: 24 mei Beheerplan Wegen Waterland

Versie: 24 mei Beheerplan Wegen Waterland Versie: 24 mei 2012 Beheerplan Wegen Waterland 2013 2017 Inhoudsopgaven 1. Inleiding 3 2. Kaders en wetgeving 4 2.1. Wetgeving 4 2.2. Richtlijnen 4 3. Huidige situatie 5 3.1. Areaal 5 3.2. Globale visuele

Nadere informatie

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer Basijn nr:04/ 2015 IJmuiden,13 maart 2015 Onderwerp: Verkeersmaatregelen tijdens Sail 2015 De Havenmeester van Amsterdam,

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Voor het plaatsen van een tijdelijke pontonbrug op de locatie in de Vaartsche Rijn ten zuiden van de Oranjebrug in Nieuwegein

WATERVERGUNNING. Voor het plaatsen van een tijdelijke pontonbrug op de locatie in de Vaartsche Rijn ten zuiden van de Oranjebrug in Nieuwegein WATERVERGUNNING Voor het plaatsen van een tijdelijke pontonbrug op de locatie in de Vaartsche Rijn ten zuiden van de Oranjebrug in Nieuwegein Datum 11 februari 2019 Zaaknummer 37863 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Toelichting. beleid dempen sloten. (landelijk gebied)

Toelichting. beleid dempen sloten. (landelijk gebied) Bijlage 4 Toelichting beleid dempen sloten (landelijk gebied) Inleiding Doel van het dempingenbeleid is het waarborgen van de bestaande goede wateraanvoer en waterafvoer in het landelijk gebied en het

Nadere informatie

Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten

Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten PS2007RGW09 BIJLAGE3 Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten Inleiding Met de inwerkingtreding van de Wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 17 MAART 2015. Besluitenlijst van de vergadering 10 maart 2015 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 17 MAART 2015. Besluitenlijst van de vergadering 10 maart 2015 vastgesteld. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 17 MAART 2015 enlijst van de vergadering 10 maart 2015 vastgesteld. Conformlijst t.b.v. vergadering van 17 maart 2015 vastgesteld. Zie stukken

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 15 mei Zaaknummer 11154

Watervergunning. Datum 15 mei Zaaknummer 11154 Watervergunning Voor het aanpassen van de waterhuishouding t.b.v. de uitbreiding van de carpoolvoorziening op de locatie Streektransferium Linielanding te Nieuwegein Datum 15 mei 2017 Zaaknummer 11154

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 13 juli Zaaknummer 13497

Watervergunning. Datum 13 juli Zaaknummer 13497 Watervergunning Voor het graven en dempen van watergangen en het aanleggen en verwijderen van dammen met duiker op de locatie Laag Nieuwkoop 30 in Kockengen Datum 13 juli 2017 Zaaknummer 13497 Poldermolen

Nadere informatie

RfC W-1402-0031 - Definitie van waterbodem up-to-date maken

RfC W-1402-0031 - Definitie van waterbodem up-to-date maken RfC W-1402-0031 - Definitie van waterbodem up-to-date maken Algemeen Update ronde Status Publicatiedatum Sluitingsdatum Impact December 2014 Doorgevoerd 17-12-2014 MIDDELGROOT Inhoud Onder Werkveld (Kennisgebied)

Nadere informatie

OVEREENKOMST Uitvoering vaarwegbeheer in Zuid-Holland in beheergebied van Hoogheemraadschap van Delfland

OVEREENKOMST Uitvoering vaarwegbeheer in Zuid-Holland in beheergebied van Hoogheemraadschap van Delfland OVEREENKOMST Uitvoering vaarwegbeheer in Zuid-Holland in beheergebied van Hoogheemraadschap van Delfland De provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, vertegenwoordigd door mr. drs. A. Driesprong,

Nadere informatie

omschrijving wijziging:

omschrijving wijziging: 5.14 Het (ver)graven van (nieuwe) oppervlaktewaterlichamen Wijziging beleidsregel: Zaaknr. Datum vastgesteld: omschrijving wijziging: Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.2 onder 1, 2 en

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Datum 25 juni Zaaknummer 28292

WATERVERGUNNING. Datum 25 juni Zaaknummer 28292 WATERVERGUNNING Voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn en het afmeren van vaartuig bij de woning op het Hanna Lampad 6 in Bunnik Datum 25 juni 2018 Zaaknummer 28292 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok)

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Opsteller: P. Verhulst Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: DO NVT Datum: 27 04-2011 Kopie: Archief Opdrachtgever Teamleider Projectleider

Nadere informatie

Provinciaal blad 2009, 30

Provinciaal blad 2009, 30 Provinciaal blad 2009, 30 ISSN 0920-105X Besluit van Provinciale Staten van 19 mei 2008 (nr. PS2008RGW07) tot vaststelling van de Vaarwegenverordening provincie Utrecht 2008 Provinciale Staten van Utrecht;

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Voor het leggen van een lagedrukgasleiding bij een waterkering op de locatie Zandweg 213a in De Meern. Datum 28 maart 2018

WATERVERGUNNING. Voor het leggen van een lagedrukgasleiding bij een waterkering op de locatie Zandweg 213a in De Meern. Datum 28 maart 2018 WATERVERGUNNING Voor het leggen van een lagedrukgasleiding bij een waterkering op de locatie Zandweg 213a in De Meern Datum 28 maart 2018 Zaaknummer 24339 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BESLUIT...3 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Vraag en antwoord lijst aankoop oever- en waterpercelen langs de Ringvaart Haarlemmermeer

Vraag en antwoord lijst aankoop oever- en waterpercelen langs de Ringvaart Haarlemmermeer Vraag en antwoord lijst aankoop oever- en waterpercelen langs de Ringvaart Haarlemmermeer Inleiding U bent van plan een oever- en waterperceel langs de Ringvaart Haarlemmermeer te kopen en om daar eventueel

Nadere informatie

OVEREENKOMST Uitvoering vaarwegbeheer in Zuid-Holland in beheergebied van Hoogheemraadschap van Delfland

OVEREENKOMST Uitvoering vaarwegbeheer in Zuid-Holland in beheergebied van Hoogheemraadschap van Delfland OVEREENKOMST Uitvoering vaarwegbeheer in Zuid-Holland in beheergebied van Hoogheemraadschap van Delfland De provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, vertegenwoordigd door gedeputeerde R.A. Janssen,

Nadere informatie

OVEREENKOMST Uitvoering vaarwegbeheer in Zuid-Holland in beheergebied van Hoogheemraadschap van Delfland

OVEREENKOMST Uitvoering vaarwegbeheer in Zuid-Holland in beheergebied van Hoogheemraadschap van Delfland OVEREENKOMST Uitvoering vaarwegbeheer in Zuid-Holland in beheergebied van Hoogheemraadschap van Delfland De provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, vertegenwoordigd door gedeputeerde R.A. Janssen,

Nadere informatie

De Omgevingsvisie vervangt de volgende wettelijk verplichte plannen:

De Omgevingsvisie vervangt de volgende wettelijk verplichte plannen: Memo Aan Provinciale Staten Kopie aan Onderwerp Bijlage 8: Voorsorteren op de Omgevingswet (Omgevingsvisie en Omgevingsverordening) 1. Voorbereiding volgens huidig recht De vast te stellen Omgevingsvisie

Nadere informatie

OVEREENKOMST Uitvoering vaarwegbeheer in Zuid-Holland in het beheergebied van Waterschap Rivierenland

OVEREENKOMST Uitvoering vaarwegbeheer in Zuid-Holland in het beheergebied van Waterschap Rivierenland OVEREENKOMST Uitvoering vaarwegbeheer in Zuid-Holland in het beheergebied van Waterschap Rivierenland De provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, vertegenwoordigd door gedeputeerde R.A. Janssen,

Nadere informatie