Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1-

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1-"

Transcriptie

1 Orde van dienst voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord Thema: Zondag Vaderdag Voorganger Ouderling van dienst Organist Koster : ds. A.H. Groen : Eef van Neuren - Bruins : René Barnard : Peter Koppenaal -1-

2 Orgelspel Kerkenraad en voorganger komen binnen Voor de dienst zingen wij Opwekking 630 Op elk moment van mijn leven in voor- of tegen spoed Aanbid ik U, mijn Jezus en dank U voor Uw bloed. Ik vind kracht in U, mijn Vader, als ik heel dicht bij U ben. Mijn hart en mijn gedachten worden warm als ik bedenk Vader U bent goed, U bent heilig, U bent liefde. Jezus, U bent groot, U bent sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik me zelf aan U en ik zing met heel mijn hart: ik hou van U. Op elk moment van mijn leven, bij dag en bij nacht wil ik Uw woorden lezen en dragen in mijn hart. In de stormen van mijn leven, in de regen in de kou, wil ik schuilen in Uw vrede, wil ik rusten in Uw trouw. Vader, deze dag geef ik me zelf aan U en ik zing met heel mijn hart: -2- ik hou van U. Luiden van de klok Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst Samen zingen wij: Psalm 103: 9 en 5 (Liedboek) Wij doen dit, indien mogelijk staande en blijven staan tot na votum en groet. Stil gebed Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN Zijn grote naam, Zijn grote daden eren. Komt allen tot de lof des HEREN saam. Lof zij den HEER in hemel en op aarde, die aan Zijn volk Zijn liefde openbaarde, en zegen gij, mijn ziel, Zijn grote naam. Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, slechts leven op de adem van Zijn stem. Votum en groet Samen zingen wij: Gezang 320 : 1, 2 en 4 (Liedboek) Zingt een nieuw lied voor God de Here en weest van harte zeer verblijd. God wil alhier met ons verkeren, hier wordt een huis voor Hem bereid. Hij heeft de hand en het verstand gezegend voor het werk, -3- de bouw van Christus' kerk.

3 Kinderen van éénzelfde Vader, komt nu tesaam van zuid en noord. Van oost en west treden wij nader tot dit welaangename oord. Kracht van de jeugd, breng nu verheugd de stenen bij elkaar. God helpt u wonderbaar. De Heilge Geest geeft taal en teken. Christus deelt al zijn gaven uit. De Vader zelf wil tot ons spreken en elk verstaat wat het beduidt. Wees ons nabij en maak ons vrij in dit uw heiligdom. Kom, Here Jezus, kom! Gebed om vergeving Samen zingen wij: Gezang 463: 1 en 3 O Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld. Wijs ons de weg der zaligheid, en laat ons hart, door U geleid, met liefde zijn vervuld. O vrede van Tiberias, o heuvels in het rond, waar Jezus in het zachte gras de mensen liefhad en genas, en in hun midden stond. Gebed om de Heilige Geest -4- Schriftlezingen: Psalm 103 : 6 t/m 14 en Mattheüs 10 : 27 t/m 33 Psalm 103 : 6 t/m 14 6 De Here doet gerechtigheid en recht aan alle verdrukten. 7 Hij maakte Mozes zijn wegen bekend, de kinderen Israëls zijn daden. 8 Barmhartig en genadig is de Here, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid; 9 niet altoos blijft Hij twisten, niet eeuwig zal Hij toornen; 10 Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden; 11 maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen. 12 Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons; 13 gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de Here over wie Hem vrezen. 14 Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig, dat wij stof zijn. Uit: NBG-vertaling 1951 Mattheüs 10 : 27 t/m Wat Ik u zeg in het donker, zegt het in het licht; wat gij u in het oor hoort fluisteren, predikt het van de daken. 28 En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel. -5-

4 29 Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? En niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder uw Vader. 30 En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld. 31 Weest dan niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven. 32 Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is; 33 maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is. Uit: NBG-vertaling 1951 Meditatie voor kinderen Samen zingen wij: Evangelische Liedbundel 452 Evangelische Liedbundel 456 Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen, geef elkaar een hand, je bent niet alleen. Want wij moeten samen delen samen zingen, samen spelen. Ook al zijn wij nog maar klein: samen spelen is pas fijn. Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen, wij zijn in de wereld niet alleen. God kent ieder kind bij name zeg maar ja en zeg maar amen. Ook al zijn wij nog maar klein, God wil onze vader zijn. -6- Jezus is de goede Herder. Jezus, Hij is overal. Jezus is de goede Herder, brengt mij veilig naar de stal. Als je 's avonds niet kunt slapen en je bang in 't donker bent, denk dan eens aan al die schaapjes, die de Heer bij name kent. Jezus is de goede Herder. Jezus, Hij is overal. Jezus is de goede Herder, brengt mij veilig naar de stal. En wanneer je soms alleen bent en je hart is vol verdriet, denk dan aan de goede Herder, Hij vergeet zijn schaapjes niet. Evangelische Liedbundel 471 refrein (2x) Weet je dat de Vader je kent? Weet je dat je van waarde ben? Weet je dat je een parel bent - een parel in Gods hand, een parel in Gods hand? Weet je dat de Vader je kent? Weet je dat je van waarde ben? Weet je dat je een parel bent - een parel in Gods hand, een parel in Gods hand? De kinderen 4 t/m 9 jaar onder het naspel naar de kindernevendienst; zij komen weer terug onder de collecte. Het thema van de kindernevendienst vandaag is; n.a.v. Handelingen 20 : 1-12 Paulus in Troas -7-

5 Meditatie voor jongeren Samen zingen wij: Opwekking Nog voordat je bestond, kende Hij je naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan. Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat Hij van je houdt, gaf Hij Zijn eigen Zoon En nu is alles klaar wanneer jij komt. Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Daarmee is alles klaar wanneer jij komt. En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat Hij van je houdt, gaf Hij Zijn eigen Zoon En nu is alles klaar wanneer jij komt. Refrein (2x): Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Daarmee is alles klaar wanneer jij komt. De liefde die Hij geeft, de woorden die hij spreekt. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. Meditatie voor iedereen Samen zingen wij: Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard en hemel prijzen U, glorie voor Uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend Licht, Morgenster, niemand is als U. Prijst de Vader, prijst de Zoon. Prijst de Geest die in ons woont. Prijst de Koning der eeuwigheid. Prijst Hem tot in eeuwigheid. Dankgebed en voorbeden -9-

6 Collecte: 2 rondgangen, respectievelijk bestemd voor; 1 e het werk van de diaconie en 2 e het werk van de kerkrentmeesters. Tijdens de collecte komen de kinderen terug van de kindernevendienst Na de collecte mogen de ouders hun kind(eren) ophalen bij de oppas, zodat ook de kleine kinderen van de gemeente de zegen kunnen ontvangen. Zegen We beantwoorden de zegen met Gezang 456 : 3 (Liedboek) Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer, amen, God, Uw naam ter eer! Uitgangscollecte: Deze is bestemd voor de Jeugdraad Orgelspel Samen zingen we: Gezang 444: 1 en 3 (Liedboek) Wij doen dit, indien mogelijk staande en blijven staan tot aan het einde van de dienst. Om dit in goede orde te laten verlopen, verzoeken wij u de ouderling van dienst te volgen bij het opstaan voor de slotzang. Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken! Heel de wereld buigt voor U en bewondert Uwe werken. Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid. Heer, ontferm U over ons, open Uwe Vaderarmen, stort Uw zegen over ons, neem ons op in Uw erbarmen. Eeuwig blijft Uw trouw bestaan laat ons niet verloren gaan