Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht, Annotatiet, 1 (2007) Kanttekeningen bij de uitspraak van de Rechtbank Zwolle d.d.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht, Annotatiet, 1 (2007) 71-79. Kanttekeningen bij de uitspraak van de Rechtbank Zwolle d.d."

Transcriptie

1 NTKR (2007), 71 Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht, Annotatiet, 1 (2007) T.M. Willemze Kanttekeningen bij de uitspraak van de Rechtbank Zwolle d.d. 2 februari Aan de kerken is vanouds een grote vrijheid toegekend om haar eigen structuur en inrichting te regelen. Deze vrijheid is vastgelegd in art. 2:2 BW, waarin is bepaald dat kerkgenootschappen worden geregeerd door hun eigen statuut. Het statuut van de kerk - in kerkelijke termen: de kerkorde - is bedoeld om de desbetreffende kerk de inrichting en bewerktuiging te geven om - naar binnen en naar buiten - als kerk te kunnen functioneren. In de kerkorde is vastgelegd op welke wijze zij die behoren tot de desbetreffende kerk, samen gestalte willen geven aan hun kerk-zijn. Bij de totstandkoming van de Kerkorde der Nederlandse Hervormde Kerk (1947) wees de commissie die het ontwerp voor de kerkorde heeft gemaakt, erop dat enig doel van de kerkorde is om aan Kerk en gemeente die inrichting en bewerktuiging te geven, die zij behoeven om, rondom Woord en Sacrament, in deze wereld als gemeenschap der ware christgeloovigen in belijden, leven en werken gemeente des Heeren te zijn. Of, om het met de woorden van art. 1 van de kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland te zeggen, in de kerkorde wordt - naar het apostolisch voorschrift van 1 Corinthe 14:40 dat in de gemeente van Christus alles betamelijk en in goede orde behoort te geschieden, een aantal regelen gegeven voor het leven en werken van de kerk, met het oog op het volbrengen van de taak, waartoe zij naar de Heilige Schrift en de belijdenis geroepen is. 2. De vrijheid van de kerken is - zo is ook vastgelegd in art. 2:2 BW - niet onbeperkt: Kerkgenootschappen worden geregeerd door hun eigen statuut, voor zover niet in strijd met de wet. De vrijheid van de kerken gaat niet zover dat in geval van kerkelijke conflicten, waarbij burgerlijke rechten in het geding zijn, geen beroep gedaan zou kunnen worden op de burgerlijke rechter. Het komt bij kerkelijke geschillen, aldus A.H. Santing-Wubs 1, regelmatig voor, dat de gedaagde partij - in de regel het kerkgenootschap - stelt dat de eiser niet-ontvankelijk is of dat de bevoegdheid van de burgerlijke rechter om van de vordering kennis te nemen wordt betwist. Die betwisting kan te 1 A.H. Santing-Wubs, Kerken in geding, Boom Juridische Uitgevers 2002, pag. 91.

2 NTKR (2007), 72 maken hebben, zo vervolgt zij, met de aard van het geschil of met het feit dat er in het statuut een interne rechtsgang is voorgeschreven. In het geschil tussen de Christelijk Gereformeerde Kerk te Zeewolde en haar predikant is op beide een beroep gedaan. 3. De Kantonrechter Lelystad achtte zich - onder verwijzing naar art. 112 lid 1 Grondwet - bevoegd om kennis te nemen van dat geschil: de aard van de rechtsvordering is bepalend voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, niet de werkelijke rechtsverhouding tussen partijen. En eiser had immers bescherming gevraagd in een burgerrechtelijk belang, meer in het bijzonder betreffende een arbeidsovereenkomst (r.o. 3.1). De kantonrechter beoordeelt - aangezien niet gebleken is dat er een schriftelijke arbeidsovereenkomst is - aan de hand van de feiten en omstandigheden van het geval of sprake was van een arbeidsovereenkomst, waarbij voorop staat dat wat tussen hen heeft te gelden wordt bepaald door hetgeen hun bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond (r.o. 3.7). Het valt op dat de kantonrechter bij dat laatste, wat partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond in de uitspraak eigenlijk geen aandacht besteedt aan de eigenheid van de figuur van de predikant en het specifieke van de rechtsverhouding tussen de predikant en de kerk, waaraan deze verbonden was; dat lijkt nauwelijks in beeld te zijn gekomen. 4. De predikant wordt in de kerkorde van de Christelijk Gereformeerde Kerken (art. 2) aangeduid als Dienaar des Woords. Met deze aanduiding, die al werd gebezigd in de Dordtse Kerkorde (1619), wordt gewezen op het geestelijk karakter van het predikantsambt. Het feit dat de predikant dienaar des Woords is, brengt mee dat deze ook de vrijheid heeft en moet hebben het Woord te verkondigen zonder bevreesd te zijn voor arbeidsrechtelijke consequenties 2. De Nederlandse Hervormde Kerk (NHK) kende daarvoor de figuur van de predikantsplaats. Bij de gemeenten was voor iedere predikant ter verzekering van de vrijheid van het ambt van dienaar des Woords een predikantsplaats gevestigd, waaraan inkomsten en rechten zijn verbonden voor hem en zijn nabestaanden (ord HKO). De rechtspositie van 2 Bij nader inzien, rapport van de commissie ad hoc ter bestudering van het beleid met betrekking tot disfunc-tionering van predikanten, NHK, Dit hervormde rapport wijst erop dat het feit dat de predikant dienaar des Woords is, betekent dat predikanten in dienst [zijn] van de Heer der Kerk en niet van het college van kerkvoog-den. Zij zijn niet in dienst van de gemeente, maar geroepen tot dienst aan de gemeente. Zij moeten in het kader van die opdracht het Woord kunnen verkondigen zonder bevreesd te zijn voor arbeidsrechtelijke consequenties.

3 NTKR (2007), 73 de predikant was verbonden aan deze predikantsplaats; de predikant kreeg zijn inkomsten en rechten niet van de gemeente, maar van de predikantsplaats. De gemeente betaalde niet de predikant, maar de predikantsplaats. In De Hervormde Kerkorde, een praktische toelichting van P. van den Heuvel wordt hierover het volgende opgemerkt: De juridische figuur van de predikantsplaats speelt een bijzondere rol in de verhouding van de predikant tot zijn gemeente. De predikant staat midden in zijn gemeente, maakt er zelf ook deel van uit. In geestelijke zin is hij aller dienaar. Maar tegelijk heeft hij in alle vrijheid en zelfstandigheid het Woord van God te bedienen. Hij is niet de werknemer van de kerkenraad of van de gemeente en deze kunnen hem ook niet uit zijn ambt ontslaan. Om daaraan uitdrukking te geven is er de predikantsplaats: als een predikant het beroep naar een gemeente aanneemt is zijn rechtspositie aan de predikantsplaats verbonden, waardoor de inkomsten en rechten die aan deze predikantsplaats verbonden zijn en die op de ligger waren vermeld, aan hem zijn gegarandeerd. In strikte zin betaalt de gemeente het traktement niet aan de predikant maar aan de predikantsplaats. Door dit alles wil de kerk voorkomen dat er een situatie kan ontstaan van wiens brood men eet, diens woord men spreekt. (Boekencentrum 2001, pag. 302). Vergelijk ook een rapport, dat enkele jaren geleden is uitgebracht door een Commissie Rechtspositie Predikanten van de Nederlands Gereformeerde Kerken, waarin is verwoord dat de positie, de status van de predikant vanouds bepaald wordt door het uitgangspunt dat een predikant als Dienaar des Woords geen andere lastgever heeft dan zijn Hemelse opdrachtgever. 5. Een ander element dat in de Christelijk Gereformeerde Kerken - evenals in vele andere reformatorische kerken - (mede-)bepalend is voor de positie van de predikant ten opzichte van de kerk waaraan deze verbonden, is de grondregel van het gereformeerd kerkrecht dat de ene ambtsdrager niet mag heersen over de andere ambtsdragers. Ook hier gaat het om een beginsel dat al in de eerste (protestantse) kerkorden, i.c. de acta van de synode van Embden (1571) en de Dordtse kerkorde (1619), is vastgelegd: Geen kerk zal over andere kerken, geen dienaar over andere dienaren, geen ouderling of diaken over andere ouderlingen of diaken enige heerschappij voeren (art. LXXXIV DKO). De kerkorde van de Christelijk Gereformeerde Kerk verwoordt dit uitgangspunt als volgt: Geen kerk zal over andere kerken, geen ambtsdrager over andere ambtsdragers, op welke wijze dan ook, heersen (art. 85).

4 NTKR (2007), Het lijkt me - gelet op de beide hiervoor genoemde uitgangspunten, te weten de vrijheid van het ambt van de predikant en de principiële gelijkwaardigheid van de ambtsdragers - niet voor de hand te liggen om aan te nemen dat in de zaak die bij de Kantonrechter Lelystad voorlag partijen, i.c. de predikant en de kerkenraad van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Zeewolde (en/of de classis Amersfoort van de Christelijk Gereformeerde Kerken), bij het uitbrengen en aanvaarden van het beroep het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor ogen stond. In de verhouding tussen predikant en kerk die beheerst wordt door deze beide uitgangspunten, past immers niet het element van de gezagsverhouding dat hoort bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst. De overweging (r.o. 3.16) dat niet gebleken is dat partijen bij het aangaan van hun rechtsverhouding in 1995 zich uitgelaten hebben over de kwalificatie van de verhouding die hen op dat moment voor ogen stond, kan m.i. nauwelijks een onderbouwing zijn voor de conclusie dat partijen beoogden een arbeidsovereenkomst te sluiten. Juist vanwege de hiervoor genoemde, in de kerkorde vastgelegde uitgangspunten betreffende de positie en de plaats van de predikant in de Christelijk Gereformeerde Kerken behoefde bij het aangaan van de rechtsverhouding niet over de aard daarvan gesproken te worden - die zal voor beide partijen duidelijk zijn geweest - en lijkt mij de conclusie dat partijen geen arbeidsovereenkomst beoogden te sluiten, meer in de rede te liggen. 7. Terzijde kan hier worden opgemerkt dat in de Protestantse Kerk in Nederland de twee genoemde elementen ertoe hebben geleid dat - bij het ontwerpen van de kerkorde (PKO) - ervoor gekozen is de rechtsverhouding tussen predikant en gemeente, waaraan deze verbonden is, niet met toepassing van het arbeidsrecht, maar op een eigen wijze te regelen. In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland wordt grote nadruk gelegd op zowel de eigenheid van de ambten (het ambt van de dienaar des Woords, van de ouderling en van de diaken) als op de gelijkwaardigheid van de ambten: het geven van leiding in gemeente en kerk is toevertrouwd aan ambtelijke vergaderingen, op collegiale wijze

5 NTKR (2007), 75 in een beraad 3, maar wel op een zodanige wijze dat de bijzondere verantwoordelijkheid van elk van de drie ambten tot haar recht komt (ord PKO). Zo is dan ook in ord PKO bepaald dat bij het opstellen van de beroepsbrief rekening wordt gehouden met de vrijheid van het ambt van predikant als dienaar des Woords. De inhoud en de strekking van de beroepsbrief kunnen er dus niet toe leiden dat de predikant aan de kerkenraad of aan de gemeente ondergeschikt is. Met deze formulering is afstand genomen van de gedachte dat de predikant in dienst is van de kerkenraad of werknemer is van de gemeente De omstandigheid dat in veel (reformatorische) kerken de rechtsverhouding tussen predikant en gemeente of kerk bewust niet gegoten is in de vorm van een arbeidsovereenkomst, betekent niet dat wat de gemeente en de predikant elkaar verschuldigd zijn (zoals is verwoord in ord PKO) niet op goede wijze geregeld kan worden en veelal ook op een heel behoorlijke wijze geregeld is. Elementen die in deze bijzondere rechtsverhouding zijn geregeld, zijn zaken als de taak van de predikant (in de termen van het BW: het verrichten van arbeid) en levensonderhoud van de predikant ( het betalen van loon ). Bij deze regelingen - dat geldt in elk geval voor de Protestantse Kerk in Nederland - is rekening gehouden met én wordt recht gedaan aan het eigene van de positie van de predikant in de kerk: de vrijheid van het ambt van dienaar des Woords en het collegiale functioneren in de kerkenraad. De kerkenraad kan de predikant geen aanwijzingen of instructies geven, niet alleen niet terzake van de godsdienstige aspecten van de vervulling van het ambt, maar ook niet met betrekking tot de overige aspecten van de contractuele verhouding 5 ; in het collegiale beraad kan natuurlijk over het werk van de predikant - evenals over dat van de andere ambtsdragers - wel worden gesproken. In de kerkordelijke 3 B. Wallet, De plaats van de predikant in de toekomstige verenigde kerk, in: Beroep: predikant, een uitgave ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig jubileum van de Bond van Nederlandse Predikanten, Boekencentrum 1993, pag. 153v. 4 Ord bepaalt - aldus De toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, P. van den Heuvel, Boekencentrum 2004, pag dat in de beroepsbrief in elk geval tot uitdrukking moet worden ge-bracht dat de predikant niet in een arbeidsrechtelijke verhouding tot de kerkenraad of de gemeente staat. De predikant draagt binnen de kerkenraad een eigen ambtelijke verantwoordelijkheid, aangeduid als de vrijheid van het ambt van predikant als dienaar des Woords. De predikant heeft een eigen verantwoordelijkheid die in geestelijke vrijheid wordt uitgeoefend. De predikant staat niet in dienst van de kerkenraad of van het college van kerkrentmeesters. Deze hebben dan ook niet de taak een beoordeling over het werk van de predikant uit te spreken. 5 Zie de in de uitspraak van de kantonrechter Lelystad (r.o.3.12) aangehaalde uitspraak van de Hoge Raad, HR 17 juni 1994, NJ 1994, 757.

6 NTKR (2007), 76 regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland is er zorgvuldig tegen gewaakt dat er een situatie ontstaat, waarbij sprake is van een gezagsverhouding tussen gemeente en predikant en de predikant aan de kerkenraad of aan de gemeente ondergeschikt (ord PKO) zou zijn. 9. De gedachte dat er bij (reformatorische/protestantse) kerken koud watervrees 6 zou bestaan voor toepassing van het arbeidsrecht bij het regelen van de (rechts)positie van de predikant, doet geen recht aan de - hiervoor beschreven - eigenheid van de figuur van de predikant. Het arbeidsrecht biedt de werknemer bescherming ten opzichte van de werkgever. De bescherming van de predikant wordt in de kerken niet geboden door toepassing van het arbeidsrecht, maar in eigen kerkelijke (rechtspositie)regelingen. Bij de vaststelling van deze regelingen wordt ook gekeken naar en - voor zover mogelijk - rekening gehouden met de ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Kerken beroepen zich niet op haar eigen vrijheid om mensen die van haar afhankelijk zijn in een onbeschermde positie te brengen, maar om predikanten met behoud van het eigene van de positie van de predikant, dus zonder dat er een gezagsverhouding ontstaat met de gemeente of kerk waaraan deze verbonden is, de bescherming te bieden, waarop ook het arbeidsrecht is gericht. De omstandigheid dat in (veel) kerkelijke rechtspositieregelingen aan predikanten een bescherming wordt gegeven die vergelijkbaar is met die welke in het arbeidsrecht wordt geboden, brengt m.i. mee dat er - vooropgesteld dat daarvan inderdaad sprake is - dan ook eigenlijk geen reden is om toepassing van het arbeidsrecht te bepleiten. 10. Ook een regeling van de rechtsverhouding tussen predikant en kerk, waarbij bewust het element van de gezagsverhouding is uitgesloten, kan niet zonder een regeling van de wijze waarop de rechtsverhouding kan worden beëindigd. Veelal is in de desbetreffende kerkordelijke regelingen vastgelegd dat beëindiging van de rechtsverhouding (vaak wordt gesproken van losmaking van de gemeente ) geen zaak is (alleen) van de kerkenraad. Dat is ook het geval in de Christelijk Gereformeerde Kerken: losmaking en afzetting zijn geen zaken van de instantie waarmee de predikant een contractuele verhouding heeft, i.c. de kerkenraad (als sprake zou zijn van een arbeidsovereenkomst: de werkgever ), maar van de meerdere vergaderingen, in het bijzonder de classis en de particuliere synode. 6 W.A. Zondag, De grenzen van het arbeidsrecht, Boom Juridische uitgevers Den Haag 2004.

7 NTKR (2007), 77 De Kantonrechter Lelystad oordeelt dat de uitoefening van de bevoegdheden tot schorsing en/of afzetting door de classis moet worden toegerekend aan de CGK Zeewolde, nu de classis en de CGK Zeewolde nauw met elkaar verweven organisaties zijn en de classis sedert oktober 2001 in belangrijke mate direct en indirect de zeggenschap uitoefent in de CGK Zeewolde (r.o. 3.15). Wat er zij van de concrete omstandigheden van het geval, in het algemeen zal uitoefening van eigen bevoegdheden van meerdere vergaderingen niet kunnen worden toegerekend aan de kerkenraad. In de structuur van (veel van) de reformatorische kerken hebben de meerdere ambtelijke vergaderingen eigen, van elkaar en van die van de plaatselijke kerk onderscheiden bevoegdheden. Ook hierbij gaat het om een grondbeginsel van het gereformeerde kerkrecht, dat reeds in de Dordtse Kerkorde (art. XXX DKO) was vastgelegd, nl. dat een meerdere vergadering alleen zaken mag behandelen die volgens de bepalingen van de kerkorde behoren tot het werk van de meerdere vergaderingen dan wel die in de mindere vergaderingen niet kunnen worden afgedaan 7. De omstandigheid dat bovenplaatselijke organen beslissingen kunnen nemen die directe rechtsgevolgen hebben voor de verhouding tussen predikant en gemeente, betekent m.i. niet dat men wel een gezagsverhouding met de plaatselijke gemeente mag aannemen 8. Voor een toerekening van bevoegdheden van (bovenplaatselijke) kerkelijke organen aan de (plaatselijke) gemeente, zal nog minder aanleiding zijn, als de losmaking of afzetting dan wel de toetsing daarvan is opgedragen aan - van de meerdere vergaderingen - onafhankelijke kerkelijke colleges, die hun taak uitoefenen in het kader van de kerkelijke rechtspraak. 11. De beoordeling van een geschil als tussen de Christelijk Gereformeerde Kerk Zeewolde en haar predikant is in de Christelijk Gereformeerde Kerken niet opgedragen aan een zelfstandige kerkelijke rechter, maar aan de meerdere vergaderingen (art. 31 KO). De Kantonrechter Lelystad overweegt in het voorliggende geschil dat mede gelet op de aard van het recht dat in geding is, voor partijen uit de geschillenregeling voldoende duidelijk dient te blijken dat partijen gehouden zijn om deze te volgen, alvorens zich tot de rechter te wenden; uit dit art. 31 KO kan - aldus de kantonrechter - niet ondubbelzinnig 7 In de kerkorde van de Christelijk Gereformeerde Kerken is dit beginsel als volgt verwoord: In meerdere ver-gadering behoort slechts datgene te worden behandeld wat in de mindere niet kon worden afgedaan, of wat behoort tot de kerken van de meerdere vergadering in het algemeen (art. 30). 8 T.J. van der Ploeg, De rechtspositie van priesters, predikanten en andere voorgangers, in L.C. van Drimmelen en T.J. van der Ploeg (red.), Kerk en recht, Lemma 2004, pag. 166.

8 NTKR (2007), 78 worden afgeleid dat een partij zich eerst tot de burgerlijke rechter kan wenden als de interne procedure is afgerond. Hierin verschilt de regeling met die welke in de kerkorde van Nederlandse Hervormde Kerk was voorgeschreven. 12. De vraag naar de verhouding tussen de geschillenbeslechting door de kerkelijk rechter en de burgerlijke rechter is ook aan de orde geweest in het zgn. kerkvoogdijproces in de Nederlandse Hervormde Kerk. In deze zaak heeft de Rechtbank s-gravenhage in het vonnis van 29 november 1995 overwogen en geoordeeld dat het geschil tussen partijen gaat om de vraag of de Generale Synode met de Kerkordewijziging 1991 jegens de Gemeenten haar bevoegdheid tot het stellen van regels die direct ingrijpen in de (vermogensrechtelijke) huishouding van de Gemeenten, heeft overschreden. Dat is echter niet louter een kerkrechtelijk geschil. Het bevat immers onmiskenbaar civielrechtelijke aspecten op het gebied van het vermogensrecht en het rechtspersonenrecht (r.o. 3.3). De desbetreffende regeling in de kerkorde (ord. 19 HKO) sluit, aldus de rechtbank, geenszins een directe gang naar de burgerlijke rechter uit. Gezien de niet strikt kerkrechtelijke aard van het geschil zijn de Gemeenten, naar het oordeel van de rechtbank, vrij om zich direct tot de burgerlijke rechter te wenden 9. Het Hof s-gravenhage deelt het oordeel van de rechtbank over de vraag die voorligt, maar komt tot een andere conclusie: De aard van het geschil is - aldus het hof - niet louter van vermogensrechtelijke aard, doch bevat tevens kerkrechtelijke aspecten in die zin dat het geschil tevens betrekking heeft op de organisatie van de kerk en op de bevoegdheid die de Generale Synode op het gebied van regelgeving bezit (r.o. 14). Dit oordeel over de aard van het geschil brengt mee, zo beslist het Hof, dat het de Gemeenten niet vrijstond om zich, buiten de interne voor de Kerk geldende geschillenregeling om, rechtstreeks tot de burgerlijke rechter te wenden. Naar de tekst van de desbetreffende bepaling van de kerkorde 10 en naar doel en strekking van de daarop gebaseerde geschillenregeling dient eerst de weg van de kerkelijke rechtsgang gevolgd te zijn, waarna - desgewenst - de weg naar de burgerlijke rechter kan worden ingeslagen om de beslissing van de kerkelijke geschillencommissie ter toetsing voor te leggen (r.o. 15) Rechtbank s-gravenhage 29 november 1995, rol nr. 92/ Artikel XXIV HKO luidt: Bezwaren en geschillen voor de behandeling van welke in de orde der kerk niet een afzonderlijk orgaan of een bijzondere wijze van behandeling is aangegeven, worden voorgelegd aan commissies voor de behandeling van bezwaren en geschillen. 11 Gerechtshof s-gravenhage 18 september 1997.

9 NTKR (2007), 79 De Kantonrechter Lelystad komt in het geschil tussen de Christelijk Gereformeerde Kerk Zeewolde en haar predikant tot een ander oordeel. Bij de overweging dat uit de regeling niet ondubbelzinnig kan worden afgeleid dat geschillen eerst intern aan de orde moeten worden gesteld, zijn wel wat vragen te stellen; er behoeft immers weinig twijfel te zijn, dat ook in de Christelijk Gereformeerde Kerken - om het met de woorden van het Hof s-gravenhage te zeggen - naar doel en strekking van de desbetreffende kerkordelijke regeling eerst de interne, kerkelijke rechtsgang gevolgd dient te worden alvorens de gang naar de burgerlijke rechter kan worden gemaakt. Het oordeel van de Kantonrechter Lelystad lijkt mede ingegeven te zijn door zijn oordeel over de procedures die in deze zaak intern zijn gevolgd. Dit maakt het voor de kerken des te noodzakelijker om - voor zover daarvan nog geen sprake zou zijn - te voorzien in een interne geschillenregeling, die voldoet aan de beginselen van een behoorlijk proces.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Formulier ANBI-transparantie 2014 CGK Stadskanaal pag: 1 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum ANBI Onderstaaand vindt u de ANBI gegevens van de Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum te Harlingen voor Kerkbeheer aangevuld met het beleidsplan voor gemeente. Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): Hervormde Gemeente

Nadere informatie

ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren

ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren Telefoonnummer (facultatief): 050-4092029 RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 RSIN Gemeente: 824138417 RSIN Diaconie 824138430 Website adres: www.pkn-gemertboekel.nl

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Gegevens van de Hervormde Gemeente Nieuwe Tonge als ANBI

Gegevens van de Hervormde Gemeente Nieuwe Tonge als ANBI Gegevens van de Hervormde Gemeente Nieuwe Tonge als ANBI A. Algemene gegevens Naam ANBI: HERVORMDE GEMEENTE NIEUWE TONGE RSIN/Fiscaal nummer: 002686594 Website adres: www.hervormdegemeentenieuwetonge.nl

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zaamslag Telefoonnummer (facultatief): 0115-432331 RSIN/Fiscaal nummer: 824153145 Website adres: www.cgkzaamslag.nl E-mail: Zaamslag.scriba@cgk.info

Nadere informatie

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid.

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Dordrecht Zuid Telefoonnummer (facultatief): 078 6176455 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Protestantse gemeente Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp

Protestantse gemeente Nieuwdorp.  Coudorp AH Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp december 2015 ANBI informatie De Protestantse gemeente te Nieuwdorp en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse belastingdienst erkende status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Nisse

Protestantse gemeente te Nisse A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente te Nisse RSIN/Fiscaal nummer: 824129039 Website adres: E-mail: www.mariakerk-nisse.nl info@mariakerk-nisse.nl Adres: Dorpsplein 49 Postcode: Plaats:

Nadere informatie

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING Versie juni 2017 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Almelo Fiscaal nummer: 002554604 Website adres: www.kerkinalmelo.nl E-mail: scriba@kerkinalmelo.nl

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Driebergen RSIN/Fiscaal nummer: 005856693 Website adres: www.cgk-driebergen.nl E-mail: scribacgkdriebergen@kliksafe.nl Adres: Oranjelaan

Nadere informatie

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Gegevens te publiceren in het kader van de ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk De Zaaier te Harderwijk. Besluitvorming/uitvoering: 1. Vaststelling door de kerkenraad (17 september

Nadere informatie

Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Deurne RSIN/Fiscaal nummer 002734400 Websiteadres www.pgdeurne.nl E-mail scriba@pgdeurne.nl Adres Helmondseweg 5 Postcode 5751 GA Plaats Deurne

Nadere informatie

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING Versie juni 2016 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Almelo Fiscaal nummer: 002554604 Website adres: www.kerkinalmelo.nl E-mail: scriba@kerkinalmelo.nl

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK A. Algemene Gegevens Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk Telefoonnummer : 0252 340650 RSIN/Fiscaal Nummer:

Nadere informatie

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken

Nadere informatie

ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge.

ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge. ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Thesinge Telefoonnummer (facultatief): 06-11146765 (Scriba, G. Veldman) RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Rotterdam- Kralingen Telefoonnummer: 010-4525053 RSIN/Fiscaal nummer: in aanvraag Website adres: www.rotterdam-kralingen.cgk.nl E-mail:

Nadere informatie

Generale regeling inzake de procedure bij fusie en splitsing van rechtspersoonlijkheid bezittende onderdelen van de kerk

Generale regeling inzake de procedure bij fusie en splitsing van rechtspersoonlijkheid bezittende onderdelen van de kerk Generale regeling inzake de procedure bij fusie en splitsing van rechtspersoonlijkheid bezittende onderdelen van de kerk als bedoeld in ordinantie 2-19-6 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3.

Nadere informatie

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie)

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Soest Telefoonnummer: 035 602 92 63 RSIN/Fiscaal nummer: 809 564 658 Website adres: www.cgksoest.nl E-mail: soest.scriba@cgk.info Adres:

Nadere informatie

Gegevens van de classis Achterhoek-Oost behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens van de classis Achterhoek-Oost behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens van de classis AchterhoekOost behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Classis AchterhoekOost Telefoonnummer (facultatief): 0545273241 RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief):

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): 0522-491882 RSIN/Fiscaal nummer: 2642347 Website adres: http://hervormdegemeentenijeveen.nl E-mail:

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Adventkerk te Baarn RSIN/Fiscaal nummer: 002912491 Website adres: www.cgk-baarn.nl E-mail: scriba@cgk-baarn.nl Adres: Nassaulaan 17 Postcode:

Nadere informatie

ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland

ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente Maasland RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: E- mail: Adres: Kerkplein

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN Artikel 1. Algemeen 1. De behandeling van bezwaren en geschillen geschiedt ter onderhouding van het recht, met inachtneming van de rechtvaardigheid

Nadere informatie

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland inclusief de ordinanties, overgangsbepalingen en generale regelingen (bijgewerkt tot mei 2013) Uitgeverij

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand Protestantse gemeente te Heinkenszand ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand De Protestantse gemeente te Heinkenszand en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): 0515469930

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Wij vallen onder goede doelen De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen ( goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting)

Nadere informatie

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek.

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Adres: Postcode:

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Culemborg Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij de belastingdienst Website adres: www.cgk-culemborg.nl

Nadere informatie

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) (GCK 11-04). 1. Inleiding De generale synode heeft op 11 november 2011 besluiten genomen ten aanzien van de positie

Nadere informatie

ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

Publicatie van gegevens van de Classicale vergadering van Zierikzee in het kader van ANBI-transparantie

Publicatie van gegevens van de Classicale vergadering van Zierikzee in het kader van ANBI-transparantie Publicatie van gegevens van de Classicale vergadering van Zierikzee in het kader van ANBI-transparantie A. Algemene gegevens Naam ANBI: Classis Zierikzee Telefoonnummer: 0111 642595 RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk De Zaaier te Harderwijk. Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: 002715892 Website adres: www.cgkdzaaier.nl E-mail: scriba@cgkdezaaier.nl

Nadere informatie

RSIN/Fiscaal nummer:

RSIN/Fiscaal nummer: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Delfzijl RSIN/Fiscaal nummer: 824143863 Website adres: E-mail: www.cgk-delfzijl.nl info@cgk-delfzijl.nl Adres: Huibertplaat 57 Postcode:

Nadere informatie

Predikant tussen Job en ambt

Predikant tussen Job en ambt Predikant tussen Job en ambt Onlangs kwalificeerde de kantonrechter Lelystad de rechtsverhouding tussen de Christelijk Gereformeerde Kerk Zeewolde en ds. De Boer als een arbeidsovereenkomst. Deze uitspraak

Nadere informatie

F.T. Oldenhuis, hoogleraar religie en recht te Groningen

F.T. Oldenhuis, hoogleraar religie en recht te Groningen NTKR (2007), 59 Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht, Annotatie, 1 (2007),59-66 F.T. Oldenhuis, hoogleraar religie en recht te Groningen Annotatie bij Rb. Zwolle (sector Kanton,Locatie Lelystad) 2

Nadere informatie

SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001

SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001 Pagina 1 van 7 SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001 Aan de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Amersfoort 2001 ds. K. Muller, eerste scriba

Nadere informatie

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld.

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. Ga direct naar de paragraaf: Inhoudsopgave A. Algemene gegevens...1 B. Samenstelling

Nadere informatie

IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT B. TOELICHTING Artikel 3 De kern van de overeenkomst is dat we elkaar

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer:

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): 055 3557678 RSIN/Fiscaal nummer: 002531483 Website adres: www.pkn-apeldoorn.nl

Nadere informatie

Generale regeling voor de kerkelijk werkers. als bedoeld in ordinantie 3-12-8

Generale regeling voor de kerkelijk werkers. als bedoeld in ordinantie 3-12-8 Generale regeling voor de kerkelijk werkers als bedoeld in ordinantie 3-12-8 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 1a. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 6a. Artikel 7. Artikel 8.

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer:

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): 055 3557678 RSIN/Fiscaal nummer: 002531483 Website adres: www.pkn-apeldoorn.nl

Nadere informatie

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente 1 te Wijngaarden Telefoonnummer

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend A. Algemene gegevens Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: www.pelgrimkerk.nl E-mail: scriba@pelgrimkerk.nl Adres: Stephensonstraat

Nadere informatie

Gereformeerde kerk vrijgemaakt

Gereformeerde kerk vrijgemaakt Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt). A. Algemene gegevens Naam Telefoonnummer (scriba):

Nadere informatie

Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie

Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Bennekom - Oosterbeek Telefoonnummer

Nadere informatie

Christelijke Gereformeerde kerk te Culemborg Telefoonnummer (facultatief):

Christelijke Gereformeerde kerk te Culemborg Telefoonnummer (facultatief): A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Culemborg Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij de belastingdienst Website adres: www.cgk-culemborg.nl

Nadere informatie

Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht, Bijdrage, 2(2008), 34-45

Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht, Bijdrage, 2(2008), 34-45 NTKR 2(2008), 34 Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht, Bijdrage, 2(2008), 34-45 De rechtspositie van de kerkelijk werker in de PKN, met name vanuit het privaatrecht bezien. T.J. van der Ploeg 1 1.

Nadere informatie

Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Zwolle-Zuid 2008. Bijlage Svw161

Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Zwolle-Zuid 2008. Bijlage Svw161 Bijlage Svw161 Prealabel De Generale Synode -2009 (verder: de GS 2008) zal de kerkenraad (verder KR) van de Gereformeerde kerk te Kampen-Noord (Ichthus) aanduiden als de KR Ichthus, zulks ter onderscheiding

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Dit betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit

Nadere informatie

Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten. als bedoeld in ordinantie 5-5-2

Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten. als bedoeld in ordinantie 5-5-2 Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten als bedoeld in ordinantie 5-5-2 Inhoudsopgave I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. De verlening van de

Nadere informatie

Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a.

Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a. RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet ontvangen van de belastingdienst. Website adres: www.pkndamwald.nl E-mail: hervormdambv@hotmail.com

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Wij vallen onder goede doelen De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen ( goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting)

Nadere informatie

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk Open Hof te RSIN/Fiscaal nummer: 820717757 Website adres: www.cgk-scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Ordinantie 20 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken

Ordinantie 20 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken I Het verband met andere kerken Artikel 1 De oecumenische arbeid 1. De Nederlandse Hervormde Kerk zoekt in al haar geledingen bevestiging en versterking

Nadere informatie

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: -Christelijke Gereformeerde Kerk te Amsterdam Nieuw-West -Nederlands Gereformeerde Kerk Amsterdam Tuinsteden-Zuid/West RSIN/Fiscaal nr. 824148472 Website adres: www.gemeentedebron.nl

Nadere informatie

ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens

ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens Naam ANBI: Hervormde gemeente te Zevenhuizen Telefoonnummer: scriba: 0180-631700 RSIN/fiscaalnummer: 824106337 Website adres: E-mail:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2004:AQ4470

ECLI:NL:RBUTR:2004:AQ4470 ECLI:NL:RBUTR:2004:AQ4470 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 22-07-2004 Datum publicatie 22-07-2004 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie KG-nr: 180485/KGZA 04-633/ME

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2015. Algemeen

Algemene voorwaarden 2015. Algemeen Algemene voorwaarden 2015 Algemeen Deze voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of de cliënt van toepassing in de verhouding

Nadere informatie

ORDINANTIE 13 DE OPLEIDING EN VORMING VAN PREDIKANTEN 1

ORDINANTIE 13 DE OPLEIDING EN VORMING VAN PREDIKANTEN 1 ORDINANTIE 13 DE OPLEIDING EN VORMING VAN PREDIKANTEN 1 I. OPLEIDING EN VORMING Artikel 1. De zorg voor de opleiding en vorming 1. De generale synode wordt bij haar voortdurende zorg voor de opleiding

Nadere informatie

De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld:

De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld: Afkondiging wijzigingen kerkordelijke regelingen De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld: Nr. 14/2012 Wijzigingen

Nadere informatie

RSIN KVK NUMMER:

RSIN KVK NUMMER: Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Verslag over 2015 A. Algemene gegevens

Nadere informatie

Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM

Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM Mr. Z. Kasim 1 HR 13 juli 2007, nr. C05/331, LJN BA231 Verplichte deelneming pensioenfonds, criteria arbeidsovereenkomst BW artikel 7: 610, artikel

Nadere informatie

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer

Nadere informatie

OVERGANGSBEPALINGEN. behorende bij de kerkorde, ordinanties (en generale regelingen) van de Protestantse Kerk in Nederland

OVERGANGSBEPALINGEN. behorende bij de kerkorde, ordinanties (en generale regelingen) van de Protestantse Kerk in Nederland OVERGANGSBEPALINGEN behorende bij de kerkorde, ordinanties (en generale regelingen) van de Protestantse Kerk in Nederland OVERGANGSBEPALINGEN deel I: algemene overgangsbepalingen Invoeringsbepalingen 1

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2014:7769

ECLI:NL:RBZWB:2014:7769 ECLI:NL:RBZWB:2014:7769 Instantie Datum uitspraak 12-11-2014 Datum publicatie 24-11-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2807368_E12112014

Nadere informatie

Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland. als bedoeld in ordinantie 11-27-3

Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland. als bedoeld in ordinantie 11-27-3 Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland als bedoeld in ordinantie 11-27-3 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel

Nadere informatie

Bespreken Zondag 26 en 27

Bespreken Zondag 26 en 27 C2 1 De Heilige Doop 25 Bespreken Handelingen 2: 37-41 Wat was de uitwerking van de prediking van Petrus? (vers 37) Welke oproep en welke belofte wordt verbonden met de doop? (vers38) Voor wie is deze

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2006:BC8798

ECLI:NL:RBZLY:2006:BC8798 ECLI:NL:RBZLY:2006:BC8798 Instantie Datum uitspraak 08-11-2006 Datum publicatie 09-04-2008 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaaknummer 84721 / HA ZA 03-344 -3 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Dordrecht-Centrum Telefoonnummer (facultatief): 078-6133403 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

ANBI publicatie Kerkbeheer van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI publicatie Kerkbeheer van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI publicatie Kerkbeheer van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: College van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Model overeenkomst combinatie van gemeenten als bedoeld in ordinantie 2-8-2

Model overeenkomst combinatie van gemeenten als bedoeld in ordinantie 2-8-2 Model overeenkomst combinatie van gemeenten als bedoeld in ordinantie 2-8-2 Versie: 1.5 Datum laatste wijziging: 17-08-2016 1. De Hersteld Hervormde gemeente te (naam gemeente), vertegenwoordigd door (naam

Nadere informatie

Profiel en functieomschrijving voorzitter classicale college voor de visitatie versie 2 d.d

Profiel en functieomschrijving voorzitter classicale college voor de visitatie versie 2 d.d 1 Profiel en functieomschrijving voorzitter classicale college voor de visitatie versie 2 d.d. 30-10-2017 Inleiding In dit document wordt in twee hoofdstukken beschreven hoe het profiel van de voorzitter

Nadere informatie

HET AMBT EN DE ANDERE DIENSTEN

HET AMBT EN DE ANDERE DIENSTEN ORDINANTIE 3 HET AMBT EN DE ANDERE DIENSTEN I. DE VERKIEZING VAN AMBTSDRAGERS IN DE GEMEENTE ALGEMEEN Artikel 1. De roeping tot het ambt 1. De roeping tot het ambt in de gemeente geschiedt van Christuswege

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

KERKORDE ORDINANTIES. van de Protestantse Kerk in Nederland

KERKORDE ORDINANTIES. van de Protestantse Kerk in Nederland KERKORDE en ORDINANTIES van de Protestantse Kerk in Nederland INHOUDSOPGAVE KERKORDE VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND...3 Ordinantie 1 HET BELIJDEN...11 Ordinantie 2 DE GEMEENTEN...13 Ordinantie 3

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Eben Haëzer Kerk Pniël Kerk A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Eben Haëzer Kerk Telefoonnummer 0527-683687 RSIN/Fiscaal nummer: 824145501 Website adres: www.ebenhaezer-urk.nl E-mail:

Nadere informatie

Ondertekening. 1. Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Franeker-Sexbierum en de 2. Christelijke Gereformeerde Kerk te Franeker

Ondertekening. 1. Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Franeker-Sexbierum en de 2. Christelijke Gereformeerde Kerk te Franeker De kerkenraden van de: Samenwerkingsovereenkomst Ondertekening 1. -Sexbierum en de 2. Christelijke Gereformeerde Kerk te Franeker verklaren, na raadpleging van en met instemming van de wederzijdse kerkelijke

Nadere informatie

Toerustingsdag ambtsdragers 2 juni 2012 te Zeewolde Rechten en plichten

Toerustingsdag ambtsdragers 2 juni 2012 te Zeewolde Rechten en plichten Toerustingsdag ambtsdragers 2 juni 2012 te Zeewolde 1 Algemeen Elke gemeenschap heeft het nodig dat er (al dan niet beschreven) afspraken ten aanzien van de onderlinge rechten en plichten (bevoegdheden)

Nadere informatie

Algemene gegevens diaconie Naam ANBI: Diaconie van de PKN gemeente te Garmerwolde/Thesinge RSIN/Fiscaal nummer: 824133766 Website adres: E-mail: www.thesinge.com/anbi pkngtdiaconie@gmail.com Postadres:

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ),

Nadere informatie

IV.9 SEKSUEEL MISBRUIK IN PASTORALE EN GEZAGSRELATIES (SMPR) B. KLACHTENREGELING BIJ SEKSUEEL MISBRUIK IN PASTORALE- EN GEZAGSRELATIES

IV.9 SEKSUEEL MISBRUIK IN PASTORALE EN GEZAGSRELATIES (SMPR) B. KLACHTENREGELING BIJ SEKSUEEL MISBRUIK IN PASTORALE- EN GEZAGSRELATIES IV.9 SEKSUEEL MISBRUIK IN PASTORALE EN GEZAGSRELATIES (SMPR) B. KLACHTENREGELING BIJ SEKSUEEL MISBRUIK IN PASTORALE- EN GEZAGSRELATIES DEFINITIE Artikel 1. Onder misbruik van een pastorale relatie of gezagsrelatie

Nadere informatie

DOMINEE IN DIENST! Een juridisch onderzoek naar de mogelijkheden van werknemerschap voor predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland

DOMINEE IN DIENST! Een juridisch onderzoek naar de mogelijkheden van werknemerschap voor predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland DOMINEE IN DIENST! Een juridisch onderzoek naar de mogelijkheden van werknemerschap voor predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland A juridical study into the possibilities of paid employment for

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Diaconie van de Protestantse gemeente 1 te Raalte. Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: www.pknraalte.

A. Algemene gegevens. Diaconie van de Protestantse gemeente 1 te Raalte. Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: www.pknraalte. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Diaconie van de Protestantse gemeente 1 te Raalte 06 26878390 824135921 www.pknraalte.nl Email: Adres:

Nadere informatie

Toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

Toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland P. van den Heuvel (red.) F.T. Bos L.J. Koffeman B. Wallet T.M. Willemze

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

de colleges van kerkrentmeesters en de predikanten voor gewone werkzaamheden in de Protestantse Kerk in Nederland Uitvoeringsbepalingen 2016-A

de colleges van kerkrentmeesters en de predikanten voor gewone werkzaamheden in de Protestantse Kerk in Nederland Uitvoeringsbepalingen 2016-A Retouradres: Postbus 8504, 3503 RM Utrecht Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Aan de colleges van kerkrentmeesters en de predikanten voor gewone werkzaamheden in de Protestantse Kerk in Nederland Human

Nadere informatie